Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
21
06
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort:

Aanbesteden zorg niet verplicht

Er is veel onduidelijkheid over het al dan niet verplicht aanbesteden in het sociaal domein. Gemeente Rotterdam verzoekt om te stoppen met de verplichte Europese openbare aanbesteding van zorg in het sociaal domein. Vervolgens worden er Kamervragen gesteld, moties ingediend en de minister van Binnenlandse Zaken krijgt het verzoek om aan te geven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is.

Bestaat er een verplichting om aan te besteden in de zorg? PIANOo beantwoordt deze vraag met ‘nee’. In het dossier Sociaal Domein stelt het Expertisecentrum dat er geen verplichting tot aanbesteden is opgenomen in de Jeugdwet of de WMO 2015. In deze wetten staan slechts bepalingen die gelden als gemeenten er zelf voor kiezen om aan te besteden, omdat zij een overheidsopdracht in de markt willen zetten. Dit is echter niet de enige manier om aan de verplichtingen in het sociaal domein te voldoen.

PIANOo vervolgt dat de gemeente vier mogelijkheden heeft om voorzieningen in het sociaal domein te organiseren, namelijk: inbesteden, subsidie, overheidsopdracht en open house.

Inbesteden
Van een inbesteding is sprake wanneer een gemeente gebruik maakt van de eigen middelen om de taken in het sociaal domein in te richten, in plaats van daarvoor een derde in te schakelen. In dat geval is er geen sprake van een aanbesteding, omdat er geen zorgdiensten worden ingekocht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zuiver inbesteden (de gemeente gunt de opdracht aan een afdeling van de eigen organisatie) en Quasi-inbesteden (de gemeente gunt de opdracht aan een zelfstandige rechtspersoon, waarop toezicht wordt gehouden zoals op een eigen dienst).

Subsidie
Een gemeente kan er ook voor kiezen om door middel van subsidies zorgvoorzieningen zeker te stellen. Daarbij gelden de kaders van de Algemene wet bestuursrecht en de staatssteunregels. Voordeel van het toepassen van subsidies is dat de gemeente vooraf nauwkeurig kan bepalen wie onder welke omstandigheden toegang heeft tot de subsidieregeling bij de levering van welke voorziening. Nadeel is dat sturing na totstandkoming van de subsidieregeling niet goed mogelijk is.

In het geval van subsidies zijn aanbestedingen niet geheel uit beeld. Door het vooraf stellen van voorwaarden aan de subsidie, is het mogelijk dat de subsidie voldoet aan de definitie van een ‘overheidsopdracht’. In dat geval moet de gemeente de deelname aan de subsidie aanbesteden.

Overheidsopdracht
Voor het vinden van een leverancier, waarmee de gemeente een overeenkomst sluit voor het uitbesteden van de zorgtaken, is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Voor overheidsopdrachten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening met een waarde van 750.000 euro of hoger, is de procedure voor sociale en andere specifieke diensten van toepassing. Deze procedure is eenvoudiger dan de andere procedures voor aanbestedingen. Voor overheidsopdrachten onder het drempelbedrag van 750.000 euro gelden de uitgangspunten van nationale openbare aanbestedingen en de meervoudig onderhandse procedure.

Open house
In gevallen waarin alle ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zonder onderscheid het recht hebben een bepaalde taak uit te voeren in volledige onderlinge concurrentie, is geen sprake van een aanbesteding. Het begrip ‘overheidsopdracht’ geldt niet voor een systeem van afspraken waarmee een gemeente goederen op de markt koopt, door overeenkomsten te sluiten met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om tegen de gestelde voorwaarden goederen te leveren. Hierbij is het van belang dat de gemeente geen selectie onder belangstellende ondernemers maakt, en hen toelaat tot het systeem tijdens de gehele looptijd.

Lees hier het verhaal van Regio Gooi en Vechtstreek.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.