Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Aanpassing van Aanbestedingswet niet evenwichtig”

De aanpassing van de Aanbestedingswet aan de Europese richtlijnen is op veel punten niet evenwichtig, vindt hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza. Daarnaast is er in het wetsvoorstel slechts één wijziging aangebracht naar aanleiding van de evaluatie van de wet. “Dat is opmerkelijk, want de evaluatie bevat belangrijke informatie die goed kan worden gebruikt om aanbestedingsprocedures te verbeteren”, zegt Manunza.

Zij vindt dat de aanbestedingsprocedures de laatste jaren zijn verbeterd, maar niet dankzij minister Kamp. Dat is de verdienste van de Tweede Kamer geweest. “De minister wilde destijds vooral ruime bevoegdheden toekennen aan bestuurders van overheidsdiensten. De Tweede kamer bracht balans aan door de rechten van inschrijvers en hun werknemers te verdedigen.” De kamer moet wat Manunza betreft dan ook uiterst kritisch kijken naar de wetswijziging, schrijft Cobouw.

Toegang mkb
Het doel van de aanbestedingswet 2012 was om het mkb beter toegang te geven tot overheidsopdrachten. “Dat doel is volgens de evaluatie slechts ten dele gehaald. De deelname van het mkb is niet of nauwelijks gestegen naar aanleiding van de Aanbestedingswet. Dat kan voor een deel worden verklaard door de stijging van het aandeel meervoudige onderhandse aanbestedingen. Door het gesloten karakter van onderhandse procedures worden andere gegadigden bij voorbaat uitgesloten. Zorg dus voor meer transparantie voor dergelijke procedures en verbeter de rechtsbescherming voor opdrachten onder de drempel”, geeft de hoogleraar de Tweede Kamer mee.

Onredelijke contractvoorwaarden
Vooral het mkb heeft last van zaken als toepassing van economisch meest voordelige inschrijving (emvi) dat in de praktijk te vaak uitmondt in gunning op laagste prijs en onredelijke contractvoorwaarden. “Ondernemers klagen onverminderd over de contractvoorwaarden. Dit wordt ook in de pers en literatuur als een ernstig probleem beschouwd, dat leidt tot grote schade bij ondernemingen en wellicht tot minder inschrijvingen. In de Senaat is destijds al eens voorgesteld om een grijze lijst van onredelijke contractvoorwaarden op te stellen. De minister heeft toegezegd de noodzaak daarvan te bekijken op basis van de evaluatie. Die noodzaak is er kennelijk, maak die lijst dan ook”, beveelt Manunza aan.

Complexe uitsluitingsgronden
“De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen voert nieuwe complexe uitsluitingsgronden in, die niet gepaard gaan met even sterke rechten ter bescherming van de inschrijvers. Dit is vooral het geval bij de nieuwe uitsluitingsgrond op basis van past performance”, waarschuwt Manunza. De stelling van minister Kamp in de memorie van toelichting dat zelfs beperking tot wanprestatie niet mogelijk is, omdat de Europese richtlijnen grenzen stellen aan de mogelijkheden tot verdere beperking, is volgens haar niet correct. “De nieuwe richtlijn spreekt juist van tekortkomingen en volgens Nederlands recht is een ontoerekenbare tekortkoming hetzelfde als wanprestatie. Sterker nog, de overwegingen bij de richtlijn lichten zelfs nadrukkelijk toe dat met tekortkoming een grove wanprestatie wordt bedoeld, zoals het niet leveren of uitvoering met grote gebreken die het product of dienst onbruikbaar maken. De wetgever moet op dit punt elke mogelijke twijfel wegnemen”, vindt de hoogleraar.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (1)

aanbestedingscafe gebruiker 15 december 2015 11:13 uur

Om te kunnen onderbouwen dat "HET MKB" te weinig aan bod komt, zou er eerst eens een keer een duidelijke omschrijving van het begrip "MKB" moeten komen, zodat het voor eenieder volstrekt duidelijk is welke bedrijven daar wel en welke daar niet onder vallen. Nu wordt dit wel telkens geroepen maar de onderbouwing hiervan is ver te zoeken. Uit het artikel maak ik ook op dat dit aandeel MKB in openbare aanbestedingen is gemeten (gepubliceerde aanbesteden) . Er wordt ook aangegeven dat het aandeel meervoudig onderhandse aanbestedingen is gestegen. Mogelijk dat het aandeel van "HET MKB" hierdoor dus wel degelijk is gestegen en het artikel een verkeerd beeld schetst. Ook wordt aangegeven dat door het besloten karakter van onderhandse aanbestedingen andere gegadigden worden uitgesloten. Dat kan wel zo zijn, maar dat kan dus ook betekenen dat hierdoor "NIET MKB bedrijven" worden uitgesloten en "MKB bedrijven" hierdoor juist weer meer kans krijgen. Hoe kunnen contractvoorwaarden tot schade leiden of tot minder inschrijvingen. Als het goed gaat kun je altijd in een nota van inlichtingen je grieven naar voren brengen en daarna nog andere stappen bewandelen als je het zou willen. Iets wat de ene partij als een onredelijke contractvoorwaarde aanvaard hoeft een andere partij niet zo te zien. Als aanbestedende dienst moet je dat ook tegen elkaar afwegen. Maar dan blijft nog steeds de vraag "welke schade wordt er geleden". Als men de opdracht niet gegund krijgt hoeft men ook geen inspanning te verlenen. De schade is dan de kosten voor de inschrijving en de misgelopen omzet? Maar dat is inherent aan aanbesteden. Ook bij een aanbesteding waarbij de contractvoorwaarden niet onnodige bezwarend zijn kun je de opdracht mislopen. Bovendien is wel een eenzijdig beeld geschetst. Nu lijkt het erop alsof enkel de aanbestedende diensten de boosdoener zijn, maar ondernemers gebruiken de nota van inlichtingen ook om zaken aan te brengen die onnodig belastend zijn voor een aanbesteding. Dus het mes snijdt aan 2 kanten. De stelling dat EMVI vaak leidt tot gunning op laagste prijs is ook zo iets. Waarom zou gunnen op EMVI niet kunnen leiden tot gunning aan de inschrijver met de laagste prijs. Kan het niet zo zijn dat een inschrijver die zijn zaakjes goed op orde heeft en dus hoog scoort op EMVI ook het scherpste bod neer kan leggen. Je zou natuurlijk kunnen stellen dat hetgeen in de pers komt het topje van de ijsberg is en dat het allemaal nog veel erger is, maar je kan het ook anders benaderen. Indien het bij een aanbesteding wel allemaal correct verloopt, dan is het voor de pers niet leuk om er over te schrijven en dat doen ze dus ook niet. Het is mooier om een kop te maken van "Bij de aanbesteding ..... heeft de aanbestedende dienst de plank volledig misgeslagen" dan een kop van "bij de aanbesteding van .... is alles precies gegaan zoals het hoort." Als je het vanuit de laatste invalshoek bekijkt dan is alles misschien wel een storm in een glas water.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres