Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Zuid-Holland zet prestatieinkoop in voor onderhoud fietspad

De provincie Zuid-Holland is op zoek naar leveranciers die oplossingen kunnen aandragen die passen binnen haar beleid in energie, infrastructuur en vervoer.[slide] Voor het onderhoud van het wegdek kiest het nu voor prestatieinkoop.

Het streven van de provincie Zuid-Holland is om de TCO van fietspaden te verlagen. Maar ook de veiligheid en beschikbaarheid voor fietsers moet omhoog, onder meer tijdens winterse omstandigheden. De Snelbinder, een fietsverbinding nabij Naaldwijk, is uitgekozen als pilotproject. Deze maand start een Europese aanbesteding om een leverancier te vinden die geschikt is om vorm te geven aan de doelen van de provincie.

Best Value-methode
Tijdens de aanbesteding kiest Zuid-Holland ervoor de Best Value-methode te gebruiken om het onderscheidend vermogen van partijen aan te spreken en de meest geschikte leverancier te selecteren. De fietsverbinding, met een lengte van ongeveer een kilometer, is momenteel in aanbouw en wordt rond de jaarwisseling in gebruik genomen. De bedoeling is om daarna een innovatieve oplossing voor het onderhoud van het wegdek te integreren. De provincie meldt dat tijdens het ontwerp van De Snelbinder al rekening is gehouden met het inbouwen van innovatieve oplossingen in het wegdek. Hoe dit precies gegaan is, meldt Zuid-Holland echter niet.

Partner van Aanbestedingscafé:

Uitkomsten politie-aanbestedingen staan vooraf al vast

Het OM heeft een onderzoek naar integriteitsschending bij de aanbesteding van politiewagens ingesteld. De aanbesteding moet nu overnieuw.

Een groot deel van het wagenpark van de politie, in totaal 13.000 politiewagens, is aan vervanging toe. De aanbesteding voor deze voortuigen werd in 2011 al uitgezet, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat agenten snel in nieuwe auto’s kunnen patrouilleren. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld tegen enkele functionarissen, die verdacht worden van betrokkenheid bij corruptie en inkoping. Om hoeveel agenten het gaat en of de politieorganisatie zelf al maatregelen genomen heeft, laat het OM niet weten. In ieder geval zijn alle betrokkenen gedurende het onderzoek ontheven van hun inkooptaken en mogelijk volgen nog personele maatregelen.

Opeenstapeling van eisen
Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) eist nu uitleg van alle betrokkenen wegens mogelijke rechtspositionele maatregelen. Ook wacht hij de uitkomst van het OM-onderzoek niet af. De aanbesteding moet overnieuw, zo vindt hij. De aanbesteding kwam onder de aandacht van het OM toen deelnemende partijen aan de aanbesteding aan de bel trokken. Volgens hen was de procedure te veel toegeschreven naar PON, de aanvankelijke winnaar in het aanbestedingstraject. Volgens de verliezers hadden zij daardoor geen echte kans op het contract. Eerder al oordeelde een commissie dat de heraanbesteding van het autocontract, dat dit jaar afloopt, beter had gekund. Door een opeenstapeling van eisen zouden te weinig leveranciers belangstelling hebben. Bovendien, concludeerde de commissie, zou de politie daardoor nauwelijks profiteren van concurrentie tussen leveranciers.

Lak aan regels
Nu de zaak onder ministeriële aandacht is gekomen, is de politie weer terug bij af. Opstelten vindt dat, nu er “de schijn van integriteitsschending” bestaat, de aanbesteding juist boven elke twijfel verheven moet zijn. Dit is extra belangrijk nu de nationale politie toch al onder vuur ligt wegens aanbestedingen. Ook bij aanbestedingen voor alcoholtesters en portofoons zouden integriteits- en aanbestedingsregels zijn overtreden. Een leverancier heeft inmiddels aangifte gedaan bij de rijksrecherche. Volgens deze leverancier zou de politie zelfs stelselmatig lak hebben aan aanbestedingsregels en simpelweg de aanbestedingen zo schrijven dat de uitkomst vooraf al vaststaat.

Partner van Aanbestedingscafé:

Debacle jeugdzorg dreigt: gemeenten weten niet wat zij moeten inkopen

De decentralisatie van jeugdzorg dreigt uit te draaien op een grote puinhoop. Gemeenten hebben geen idee wat ze nou eigenlijk precies moeten inkopen en weigeren daarom contracten te ondertekenen.

Verschillende maatschappelijke organisaties luidden al eerder de noodklok en nu trekken ook de gemeenten zelf aan de bel. De jeugdwethouders in de vier grote steden (G4), alsmede de 32 grootste Nederlandse gemeenten (G32) dringen bij de Kamer aan op ingrijpen door de verantwoordelijke staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie). De inkoop van jeugdzorg had volgens hen allang geregeld moeten zijn, maar doordat er nog veel onduidelijk over wat gemeenten moeten ondertekenen worden er geen contracten ondertekend.

Gebrek aan gegevens
Teeven en Van Rijn hebben slechts algemene informatie aan gemeenten verstrekt over kinderen met een persoonsgebonden budget (pgb). Daardoor is voor lokale overheden nog altijd niet duidelijk wie binnen gemeentegrenzen welke hulp geniet. De benodigde dossiers vallen onder de privacywetgeving, waardoor de gemeenten er geen inzicht in kunnen krijgen. Daardoor zijn zij afhankelijk van de gegevens van jeugdzorginstellingen, die juist in aanbestedingstrajecten meedingen naar contracten. Deze gegevens komen niet overeen met de gegevens waar gemeenten nu de beschikking over hebben

Extra bezuinigingen
Een probleem is dat de budgetten waar gemeenten het mee moeten doen waar het jeugdzorg betreft, gebaseerd zijn op twee jaar oude zorgcijfers. Inmiddels is er sprake geweest van een groei in vraag naar specialistische hulp, schrijft de Telegraaf. Dit komt doordat veel ouders vorig jaar zorg aanvroegen omdat zij zich zorgen maken over het stopzetten van zorg zodra gemeenten hier over beslissen. De sterke groei kan Teeven en Van Rijn leiden tot hogere bezuinigingen, waardoor er in plaats van 3 procent 7 procent van de budgetten geschaafd moet worden.

Partner van Aanbestedingscafé:

Publieke aanbesteding op overheadkosten onmogelijk

Gemeenten die zorg aanbesteden mogen daarbij geen eisen stellen aan salarissen van bestuurders. Ondanks lokale intenties om hier op wel op te sturen, vormt een landelijk amendement een struikelblok.

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP aan de gemeente Oosterhout blijkt dat gemeenten geen aanvullende eisen over salarissen en overheadkosten mogen opnemen in hun aanbestedingen. Hieraan ten grondslag ligt een aangenomen amendement, dat bepaalt dat gemeenteraden zich niet mogen bemoeien met de bedrijfsvoering en bestuursstructuur van zorgaanbieders. Oosterhout is een van de gemeenten die hoge overheadkosten en exorbitante salarissen wil aanpakken, net als onder meer Eindhoven, Den Haag en Venlo.

Afspraken niet uitvoerbaar
Aanleiding van de vragen vormde een situatie met thuiszorgmedewerkers van Thebe, die een salarisverlaging van twintig procent moesten accepteren en aan de slag moesten als huishoudelijke hulp. De SP wees daarbij op ‘exorbitante beloningen’ voor het bestuur van Thebe in 2013. De gemeente stelt in haar antwoord dat het in coalitieakkoord heeft afgesproken om te sturen op overheadkosten bij instellingen, maar dat het in de uitvoering hiervan wordt belemmerd door het in de Tweede Kamer aangenomen amendement van VVD’er Bas van ’t Wout. Deze wetswijziging bepaalt dat gemeenten bij hun inkoop geen eisen mogen stellen aan bedrijfsvoering en uitvoering van zorgaanbieders. 

Wet normering topinkomens
In het geval van Thebe is de gemeente Oosterhout wel van zins om met de zorgaanbieder om tafel te gaan en van gedachten te wisselen. De gemeente zegt zich bewust te zijn van de effecten van landelijke bezuinigingen op thuiszorg en verwacht dat zorgaanbieders onder deze omstandigheden ook bijzondere maatregelen treffen. Daarnaast verwijst de gemeente naar de Wet normering topinkomens, die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Deze wet, die per 1 januari 2015 aangescherpt wordt, bepaalt dat salarissen van zittende topbestuurders worden afgebouwd en nieuwe bestuurders niet meer mogen verdienen dan een ministersinkomen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbestedingen Wmo zorgen voor zomerdrukte

De zomerdrukte bij gemeentelijke aanbestedingen in de Wmo zet bij veel zorgbestuurders een streep door hun zomervakantie. Tal van aanbestedingstrajecten staan in juli en augustus op de agenda.[slide]

Het vakblad Zorgvisie schrijft dat het ‘alle hens aan dek is’ bij zorgorganisaties die mee willen doen in Wmo-aanbestedingen. Het is bij deze organisaties veel drukker dan in voorgaande jaren, waar de gemeentelijke aanbestedingen debet aan zijn. De aparte eisen die veel gemeenten stellen zorgen er bovendien voor dat deze bijzondere aandacht nodig hebben. Deze hebben onder meer betrekking op social return; bijvoorbeeld wanneer een deel van het uitvoerende personeel afkomstig moet zijn uit de kaartenbakken van het UWV.

Nieuwe businessmodellen
Risico’s die zorgorganisaties lopen bij de nieuwe aanbestedingen zijn volgens hen soms moeilijk in te schatten. “Soms moeten we hele nieuwe businessmodellen opzetten”, laat een zorgbestuurder zelfs weten.” Na de zomerdrukte zal het overigens nog even duren voordat de rust terugkeert bij de leveranciers, want na de afronding van de Wmo staat de WIZ op het programma. Ook daar is weer sprake van specifieke eisen. Het beste advies voor zorgbestuurders met vakantieplannen is dan ook: zoek alvast een leuke wintersportlocatie uit….

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbestedingsbeleid Twente stimuleert lokale bedrijven

In Twente richten overheden hun aanbestedingsbeleid nu zo in, dat lokale bedrijven meer kans maken bij aanbestedingen. [slide]Met hun gezamenlijke spend van een half miljard euro willen zij een impuls geven aan de regio.

Met ingang van 1 juli werken 14 Twentse gemeenten, de Regio Twente en Veiligheidsregio Twente met een uniform en gemeenschappelijk aanbestedingsbeleid. Dit meldt Radio 350. Deze gezamenlijke richtlijnen moeten de lokale economie een impuls geven, maar ook iets betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast deze ‘social return’-eis zijn tevens milieudoelen en innovatie opgenomen als criteria. Uniek voor Nederland is dat de samenwerkende overheden een gemeenschappelijke klachtenregeling en –commissie voor aanbestedingen hebben.

Stimuleren en vereenvoudigen
De gezamenlijke spend van ongeveer een half miljard euro, omvat een breed scala aan producten en diensten. Het gaat onder meer over de weg- en waterbouw, advies, schoonmaak en flexwerk. In het beleid zijn juridische, organisatorische, economische en ideële uitgangspunten geformuleerd. Een aantal onderdelen wordt overigens nog verder uitgewerkt in samenwerking met ondernemersverenigingen en non-profitorganisaties in de regio. Met het nieuwe beleid komt Twente tegemoet aan de roep van het regionale bedrijfsleven om Twentse ondernemingen te stimuleren en de regelgeving ook duidelijker te maken.

Partner van Aanbestedingscafé:

Amsterdamse inkoopdocumenten vrij beschikbaar

De nieuwe zorgtaken zorgen in tal van gemeenten voor hoofdbrekens. Goed nieuws is dat de stadsregio Amsterdam haar kennis nu wil delen.[slide]

De stadsregio Amsterdam stelt opgedane kennis beschikbaar voor andere gemeentes en samenwerkingsverbanden van lokale overheden. Inkopers in pakweg Eindhoven, Barneveld of Dongeradeel hebben nu de beschikking over documenten die in de stadregio Amsterdam zijn opgesteld voor de inkoop van zorg. In de stadsregio werken zestien gemeenten samen, die de laatste tijd intensief bezig zijn geweest met hun inkoopproces van zorg. Andere organisaties hoeven daardoor niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen hiervan profiteren.

Ter inspiratie
De stadsregio Amsterdam heeft enkele pakketten van zorg vastgesteld, die het gezamenlijk inkoopt. Grote aanbieders, onder meer in de Jeugd-GGz en de AWBZ kunnen hierop offreren. De documentatie die zij opgestuurd krijgen, is het resultaat van een zorgvuldig proces geweest. Het Regionaal Directeurenoverleg heeft het Regionaal Transitieteam verzocht deze ook ter beschikking te stellen aan andere gemeenten. Het gevolg is dat deze nu vrij te downloaden zijn. De gedachte hierbij is dat zij zich kunnen laten inspireren door onder meer de documenten over jeugdhulp, pleegzorg en persoonlijke verzorging binnen de AWBZ.

Partner van Aanbestedingscafé:

Utrecht wil 10 procent circulair aanbesteden in 2020

Een nieuwe rekenmethode draagt bij aan de doelstelling van overheid en bedrijven in Utrecht om in 2020 10 procent circulair aan te besteden.[slide]

‘Keep it simple’ en biedt ruimte voor dialoog. Dat is de belangrijkste conclusie na het vijfde Circulair Economy Lab, een evenement dat het Utrechtse Sustainability Institute in samenwerking met de Economic Board Utrecht (EBU) op 24 juni organiseerde. Diverse experts gingen hier de discussie met elkaar aan en ook werd er een meetmethode gepresenteerd die de Universiteit Utrecht op dit moment ontwikkeld. Deze moet bijdragen aan de doelstelling van EBU om in de regio 10 procent circulair aan te besteden. EBU is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de provincie Utrecht.

Complexe praktijk
De ‘7R-methode’ is de door de Universiteit Utrecht ontwikkelde meetmethode die werd gepresenteerd tijdens het evenement. Het is een methode die de effecten van circulair inkopen op economie, welzijn en milieu meetbaar maakt. Hoewel te veronderstellen is dat de praktijk complexer is dan het 7R-model kan dekken, biedt deze volgens experts wel een solide raamwerk voor inkopers. Met name vernieuwend in het model is dat deze ook sociale en economische aspecten mee laat wegen in de beoordeling. Daarnaast waren experts er in de discussies grotendeels met elkaar over eens dat er ruimte moet blijven voor een dialoog met de leverancier en de methode vooral moet worden gebruikt als inspiratiebron voor vernieuwende concepten.

Partner van Aanbestedingscafé:

Erkenning voor aanbestedingsbeleid watersector

Nederlandse aanbestedende diensten gooien hoge ogen met hun manier van aanbesteden. Maar liefst vier organisaties zijn genomineerd voor een prestigieuze Europese prijs[slide] voor innovatiegericht inkopen.

In samenwerking met PIANOo en ICLEI selecteerde de Europese commissie een elftal initiatieven van aanbestedende publieke diensten. Deze zijn allen kanshebber voor de Public Procurement of Innovation Award 2014. Onder meer Spaanse, Franse, Noorse en Oostenrijkse initiatieven zijn genomineerd. Er is een serieuze kans dat de prijs naar Nederland gaat. Het waterschap Noordzijlvest, het Waterschapsbedrijf Limburg, het Waterschapshuis en het Erasmus MC zijn allen kanshebbers voor de award.

Datadiensten, slib en dijken
Het waterschap Noorderzijlvest, dat delen van Friesland, Drenthe en Groningen beslaat, dingt mee naar de prijs met haar integratie van verschillende databronnen voor informatie over neerslag. Een datadienst is ook waarmee het Waterschapshuis, een regie- en uitvoeringsorganisatie voor 22 waterschappen een gooi doet naar de award. De organisatie kocht een dienst in voor dijkbeheer. Het Waterschapsbedrijf Limburg was zeer effectief in het behandelen van slib in waterwegen en het Erasmus MC besteedde het wassen van beddengoed aan. Andere kanshebbers zijn onder meer de Franse regio Rhône Alpes, de Noorse hoofdstad Oslo en de Spaanse steden Gijon en La Coruña.

Finale in Gent
De Public Procurement of Innovation Award wordt in 2014 voor het eerst uitgereikt. De juryleden van de prijs, aangekondigd door de vicepresident van de Europese Commissie Antonio Tajani, zijn Mark Hidson (ICLEI, een platform voor lokale overheden en duurzaamheid), Bonifacio Garcia Porras (Europese Commissie), Wouter Stolwijk (PIANOo) en David Golding (Technology Strategy Board, UK). Eind juni maakt de jury een selectie van zes finalisten. In het najaar zal de winnaar bekend gemaakt worden tijdens het EcoProcura congres, dat plaatsvindt van 24 tot 26 september in Gent, België. Deze mag dan de titel ‘Europees innovatie-inkoop van het jaar’ voeren en krijgt een case study die gepubliceerd wordt op het Procurement of Innovation Platfor van ICLEI.

Partner van Aanbestedingscafé:

Leveranciers ongerust over ‘uitdagende’ gemeenten

Zorgaanbieders klagen flink over de gevolgen van de decentralisatie van zorg naar gemeenten. Deze leggen kortingen op die oplopen tot tachtig procent.

De overgang van de AWBZ naar de Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz), alsmede het decentraliseren van de Participatiewet en de Wet Jeugdzorg is een ingrijpende stelselwijzigingen die weinigen onberoerd laat. Het blad Zorgvisie bericht over zorgen in de markt met betrekking tot het aanbestedingsgedrag van gemeenten. De kortingen waarmee gemeenten volgens Kamervragen2 van de VVD aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS werkt, zijn echter opvallend hoog en lopen op tot 80 procent.

Scherp bieden
Bezorgde politici vragen zich af of de kortingen in deze orde van grootte wel in lijn zijn met gemaakte afspraken. Ook brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz zegt signalen te krijgen dat gemeenten meer willen korten dan de 11 procent die zij volgens VWS moeten bezuinigen. Actiz noemt percentages van 30 procent en meer. Volgens Van Rijn is er echter niet zoveel aan de hand: gemeenten zouden de hoge kortingspercentages gebruiken om zorgaanbieders uit te dagen scherp te bieden. Wel wijst hij erop dat gemeenten niet enkel op het criterium prijs mogen gunnen en oog moeten houden voor de prijs-kwaliteit balans.

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderzoek TNO naar social return in aanbestedingen

Social return, hoe moet dat nu eigenlijk? Sinds enkele jaren zijn met name overheden ermee bezig.[slide] Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nu de opgedane ervaringen en geboekte resultaten in beeld krijgen.

Uit een inventarisatie van TNO naar hoe gemeenten in Nederland omgaan met social return en hun ervaringen in de praktijk, blijkt dat dit onderdeel van aanbesteden sterk in ontwikkeling is. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom behoefte aan het verzamelen van kennis. Het heeft TNO gevraagd in kaart te brengen hoe gemeenten op dit moment omgaan met social return. Specifiek gaat het om de frequentie waarin social return wordt toegepast, voor welke doelgroepen en welke resultaten gemeentelijke aanbesteders boeken.

Duurzame samenwerking met leveranciers
Sinds enkele jaren passen niet alleen gemeenten, maar ook andere overheden, publieke en private organisaties social return toe. Naast doel- en rechtmatige inkoop moet de opname van dit aspect in aanbesteden ook sociale winst opleveren, bijvoorbeeld het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van kansarme groepen. Zo kan aan leveranciers gevraagd worden leerwerkplekken te bieden en een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van deze groepen. Tevens wil men inzetten op een duurzame samenwerking met de markt.

Partner van Aanbestedingscafé:

Meer opdrachten MKB bij aanbesteden werken

MKB-ondernemers haalden vorig jaar meer opdrachten binnen in de grond-, weg- en waterbouw. Dit geldt echter niet voor kleine MKB’ers, die juist vaker tegen disproportionele eisen aanlopen.

Uit een onderzoeksrapport in opdracht van brancheorganisatie MKB INFRA blijkt dat het lokale en regionale aannemers het afgelopen jaar meer opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw hebben binnengehaald. Vooral in grotere gemeentes gingen opdrachten vaker naar MKB-ondernemers. Het omzetaandeel van lokale en regionale aannemers steeg met respectievelijk 13 en 16 procent, schrijft NU.nl.

Disproportionele eisen
Het zijn vooral de MKB-bedrijven met een omzet boven de 5 miljoen euro die profiteren, met name in grotere gemeentes die de drempelbedragen bij onderhandse aanbestedingen hebben verhoogd. Kleinere bedrijven worden hierdoor juist vaker uitgesloten, blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau USP. Veel kleinere aannemers zien naar eigen zeggen disproportionele eisen. Twee derde van de kleinere bedrijven ziet opdrachten die zij naar eigen zeggen wel zouden kunnen uitvoeren, maar waarin zij niet mogen meedingen naar een gunning. 

Laagste prijs
Over de nieuwe Aanbestedingswet zijn opdrachtgevers over het algemeen positiever dan marktpartijen. 30 Procent van de aanbestedende diensten vindt dat er een meer ‘level playing field’ is ontstaan, tegenover 19 procent van de leveranciers. Opdrachtnemers die inschrijven op aanbestedingen via EMVI, zeggen daar meer tijd voor kwijt te zijn. Ondertussen geeft 80 procent van de opdrachtgevers de voorkeur aan de laagste prijs bij gunningen, aangezien het volgens hen doorgaans om eenvoudig repetitief werk gaat in deze sector.

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeentes krijgen groen gunningsadvies

Extra punten voor schone(re) energie, marktconsultatie en het in beeld brengen van vul- en laadpunten voor voertuigen zijn enkele tips die Rijkswaterstaat gemeentes geeft[slide] bij het aanbesteden van groen taxivervoer.

Als stimuleringsmaatregel voor de inzet van milieuvriendelijke taxi’s heeft Rijkswaterstaat een rapport voor aanbesteders uitgebracht. Het rapport ‘Duurzaam aanbesteden leerlingenvervoer’ moet gemeentes helpen beter aan de EU-normen voor luchtkwaliteit te voldoen en daarnaast de schadelijke effecten door luchtvervuiling verder terug te dingen. Het aanbod aan elektrische en hybride taxi’s is echter beperkt, het algemene beeld is volgens Rijkswaterstaat dat steeds meer taxi’s op aardgas rijden.

Tips
Het rapport geeft enkele tips. Zo is het van belang voor een aanbesteding in kaart te brengen waar vulpunten voor aardgas en laadpunten voor elektriciteit aanwezig zijn. Ook is het in de fase van marktconsultatie belangrijk bij taxibedrijven te peilen hoe zij denken om te gaan met de inzet van alternatieve brandstoffen. Het verplichten tot inzetten van nieuw schoon materiaal kan hogere aanschaf- en afschrijvingskosten met zich meebrengen, waarschuwt het rapport. “Daarom is het raadzaam om de inzet van schone voertuigen als een gunningscriterium op te nemen.”

Strafpunten voor oude diesels
Gemeentelijke inkopers krijgen als tip om aanbieders extra punten te geven in de gunningscriteria wanneer zij met voertuigen rijden op diesel euro-6, groengas en elektriciteit. De voorkeur gaat daarbij uit naar elektriciteit. Eventueel zijn strafpunten toe te kennen voor oude diesels en verouderde voertuigen. Een handige tip is ook om te vragen om groengas en niet om de combinatie aardgas en groengas-certificaten van de vulpunthouder. “De gemeente heeft de zakelijke relatie met het taxibedrijf, niet met de vulpunthouder”, stelt Rijkswaterstaat.

Partner van Aanbestedingscafé:

Handleiding zorginkoop moet kans bezwaren verkleinen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil haar leden zoveel mogelijk helpen met zorginkoop voor de nieuwe Wmo en Jeugdzorg. Een strategiedocument moet uitkomst bieden.[slide]

De VNG heeft een strategiedocument gepubliceerd dat gemeentelijke inkopers moet helpen met het inkopen van zorg. Vakblad Zorgvisie bericht dat in het ‘stappenplan inkoop Wmo’, dat de VNG samen met het Transitiebureau Wmo heeft opgesteld, staat hoe inkoop idealiter gebeurt. Om vertraging in het inkooptraject te voorkomen, stellen de makers van het document dat gemeenten de kans op bezwaar door verliezende aanbieders zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Vertraging voorkomen
Vertraging kunnen gemeenten voorkomen door te selecteren op kwalitatieve voorwaarden in plaats van op het aantal aanbieders. De kans op een kort geding en uitloop van inkooptrajecten moet zo verlaagd worden. Ook kunnen inkopende gemeenten tips vinden over het verbeteren van hun relatie met zorgaanbieders. Daarbij is gedacht aan onder meer prikkels in het kader van volumebeheersing en sturen op kwaliteit.

Partner van Aanbestedingscafé:

Hoger onderwijs koopt gezamenlijk telefonie in

Hogescholen en universiteiten in vijf Europese landen, waaronder Nederland, werken samen om gunstige tarieven bij mobiele aanbieders te bedingen. De gezamenlijke inkoop, voor 3,2 miljoen studenten[slide], is opgezet volgens de principes van een Europese aanbesteding.

Het Nederlandse onderwijsnetwerk SURF werkt met onderwijsinstellingen uit vier andere landen (Spanje, Portugal, Zweden en Tsjechië) samen onder de vlag van de pan-Europese samenwerking GÉANT. Voor hun doelgroep, studenten, willen zij een flinke kostenbesparing realiseren op kosten voor mobiele telefonie en data. Dit moet bijdragen aan een impuls aan ‘Het Nieuwe Leren’, waarbij onbeperkte en hoogwaardige toegang tot internet steeds belangrijker is.

Koppeling eigen netwerk
De vijf samenwerkende onderwijsnetwerken willen niet zelf data of telefonie aanbieden, maar vragen aan aanbieders een aantrekkelijk aanbod te doen voor studenten. Een mogelijkheid die zij wel willen onderzoeken is een koppeling aan hun eigen netwerken. Het mobiele netwerk moet dan als aanvulling dienen van het wifi-netwerk Eduroam, dat in 52 verschillende landen door 20 miljoen studenten en onderwijsmedewerkers dagelijks wordt gebruikt.

Aanbod in 2015
SURF wil het gebruik van mobiele technologieën, zoals wifi en 4G onder studenten stimuleren, zodat deze zonder belemmeringen kunnen onderzoeken en studeren. Begin 2015 verwachten de deelnemende partijen een aanbod te kunnen doen aan het onderwijs in hun landen. In Nederland zal dat SURFspot.nl zijn, de ‘not-for-profit’ ICT-webwinkel van SURF voor het hoger onderwijs.

Partner van Aanbestedingscafé:

Jaarlijkse faalkosten ICT overheid 4 à 5 miljard euro

Jaarlijks verdampt 4 tot 5 miljard euro door falende ICT-projecten. Hoewel er sprake is van verbetering, is nog altijd niet meer dan 30 procent van alle projecten succesvol.

Hoogleraar beleidsinformatica aan de Universiteit Antwerpen en adviseur voor bedrijven en overheden Hans Mulder noemde bovenstaande cijfers voor de tijdelijke ICT-commissie van de Tweede Kamer, waarover De Volkskrant bericht. Vooral grote ICT-projecten, vanaf 7,5 miljoen euro, zijn vaak gedoemd te mislukken; slechts 7 procent daarvan slaagt. Ondanks de abominabele cijfers is er nog altijd sprake van een verbetering ten opzichte van tien jaar geleden. Toen werd er nog uitgegaan van jaarlijks 6 miljard euro aan ‘faalkosten’ en bovendien zijn er meer projecten.

Kleinere projecten noodzakelijk
Mulder gaat bij zijn cijfers uit van ruwe schattingen. Tegen de ICT-commissie van de Tweede Kamer, die onderzoek doet naar overheidsprojecten op ICT-gebied, noemt hij tevens enkele redenen waarom projecten mislukken. Dit heeft volgens hem met name te maken met de mensen, niet de techniek. Er zijn vaak meerdere partijen bij dergelijke projecten betrokken, waardoor het in de communicatie en het management misloopt. Ook onderschatten leveranciers de complexiteit nogal eens. De hoogleraar pleit voor meer kleine projecten, die makkelijker te stoppen zijn wanneer zij dreigen te mislukken.

Partner van Aanbestedingscafé:

Koplamp nieuwe politieauto gaat niet uit

De vluchtkans van criminelen is onbedoeld verhoogd door nieuwe Europees aanbestede politieauto’s. De koplampen kunnen namelijk niet uit. Tot grote frustratie van agenten die ermee moeten rijden.

Het gaat om gloednieuwe hondenauto’s. In het uitgebreide eisenpakket in de aanbesteding van een deel van de nieuwe politievoertuigen is niet opgenomen dat de verlichting uitgeschakeld kan worden. Vanuit de politievakbond ACP is de kwestie aangekaard, omdat het gebrek in de praktijk voor problemen zorgt. Binnen een week ontsnapte hierdoor een inbreker, konden agenten niet mee naar de aanhouding van een vuurwapengevaarlijke verdachte en escaleerde een situatie doordat een politieauto onbedoeld zichtbaar was.

Naar de garage
Vroeger was de oplossing voor agenten die zich met een dergelijk probleem geconfronteerd zagen heel simpel: een kniptangetje om wat elektriciteitsdraadjes door te knippen. Maar volgens de vakbond moeten agenten hier tegenwoordig voorzichtig zijn, op straffe van ontslag. De Nationale politie heeft tegenover de Persdienst erkent dat het een probleem is. Om hoeveel auto’s het gaat wil het niet zeggen, maar het spreekt wel van ‘strubbelingen’ bij meerdere eenheden. Agenten die er last van hebben mogen daarom nu hun auto naar de garage sturen waar het probleem kan worden opgelost.

Partner van Aanbestedingscafé:

“Meer controle op onderaannemers bij grote aanbestedingen”

De Nederlandse overheid moet bij de bouw van grote werken meer letten op maatschappelijk verantwoord aanbesteden, vindt vakbond FNV. Hierdoor zouden meer Nederlandse werknemers aan de slag kunnen.

De oproep van FNV komt op het moment dat de aanbesteding van nieuwe infrastructurele projecten in de provincie Groningen op stapel staat. De bond denkt zelf vooral aan het verplichten van onderaannemers om het cao-loon uit te betalen. Bij onderaannemers zou al jaren sprake zijn van wantoestanden. Bij grootschalig aanbestede projecten, zoals in de Eemshaven, kregen werknemers volgens FNV te maken met onder meer onderbetaling, te lange werktijden en onveilige arbeidsomstandigheden.

Te weinig salaris
Bij de bouw van de RWE energiecentrale zou als gevolg van de handelwijze van onderaannemers 80 tot 100 miljoen euro te weinig salaris zijn uitbetaald. Door meer te letten op cao-lonen zouden aannemers minder snel geneigd zijn personeel uit het buitenland te halen en kan ook de werkloosheid onder Nederlandse bouwvakkers terug worden gedrongen. Volgens bondsbestuurder Camara van der Stoel wil de vakbond binnenkort hierover in overleg met de lokale overheid.

Opvallend moment
De oproep voor meer maatschappelijk verantwoord aanbesteden van FNV komt op een opvallend moment. Vanuit aannemers kwam halverwege maart juist de klacht dat sociaal beleid van de overheid bij bouwopdrachten leidt tot het noodgedwongen ontslaan van eigen mensen doordat zij te maken hebben met de eis lokale werklozen aan te nemen. Vooral wegenbouwers en andere bedrijven die in infrastructurele werken uitvoeren hebben hier last van. Een nationaal stimuleringsplan om de komende jaren drieduizend werklozen aan gesubsidieerd werk te helpen zou daardoor averechts uitpakken.

Partner van Aanbestedingscafé:

Staatssecretaris heeft geen moeite met ‘omaveiling’

Na alle ophef over de ‘omaveiling’ is de reactie van staatssecretaris Marti van Rijn (VWS) voor de betrokkenen waarschijnlijk wat teleurstellend: hij vindt het allemaal prima, zolang alles maar binnen [slide]de wettelijke kaders gebeurt.

Met name naar aanleiding van een artikel in De Volkskrant over de manier waarop gemeenten zorgtaken openbaar aanbesteden, ontstond er veel onrust. Thuiszorgorganisaties en vakbonden lieten zich negatief uit over de online veiling van leverancier Stipter, die 35 gemeenten gebruiken voor de inkoop van thuiszorg. Deze zou leiden tot onnodig veel prijsdruk, met gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. De door bezuinigingen ingegeven inkoopstrategie zou ook ten koste gaan van arbeidsvoorwaarden van zorgverleners.

Geen regels overtreden
De berichtgeving leidde tot kamervragen, waarop staatssecretaris Marti van Rijn van VWS nu antwoord heeft gegeven. Volgens hem overtreden gemeenten geen regels en ook komen lonen niet onnodig onder druk te staan. Hij verwijst naar artikel 21a van de Wmo waarin staat dat gemeenten een reëel basistarief moeten vaststellen voor thuiszorg. Dit basistarief vormt het minimumtarief dat een aanbieder kan offreren, waardoor er volgens de staatssecretaris altijd sprake is van een gunning tegen een prijs die het uitbetalen van cao-lonen mogelijk maakt.

Wmo biedt kader
Volgens Van Rijn bieden de huidige Wmo en het wetsvoorstel Wmo 2015 een wettelijk kader voor het door gemeenten gehanteerde aanbestedingssysteem. Doordat gemeenten voorafgaand aan de toewijzingsprocedure raamovereenkomsten af hebben gesloten met leveranciers blijft het kwaliteitsniveau gewaarborgd. Bij de uitvoering van het inkooptraject geldt dat de criteria die een gemeente hanteert moeten stroken met de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In het nieuwe wetsvoorstel staat ook dat gemeenten regels moeten stellen die de prijs-kwaliteitverhouding van de thuiszorg moeten bewaken.

Partner van Aanbestedingscafé:

Museumdirecteur kost leverancier bijna grote opdracht

Het winnende architectenbureau in een aanbesteding van Museum Boijmans van Beuningen raakte bijna een grote opdracht kwijt door een wat al te enthousiaste directeur die voor zijn beurt met de leverancier praatte.[slide]

De gang van zaken bij het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam kan dienen als mooie case in de lesstof van inkoopopleidingen. Inkoopafdelingen doen er goed aan om al te enthousiaste directieleden in toom te houden tijdens aanbestedingen. Museumdirecteur Sjarel Ex praatte in september met een van de vijf architectenbureaus die nog in de race waren voor het ontwerp van het nieuwe Collectegebouw. In dit gebouw worden straks museumcollecties opgeslagen en gerestaureerd, maar komen ook ruimtes waar het publiek mee kan kijken bij dit proces. De aanbesteding heeft een waarde van ongeveer 50 miljoen euro.

Gewend om in vroeg stadium te overleggen
Ex claimt geen idee te hebben dat hij de regels schond. Volgens de museumdirecteur is hij gewend om altijd in een vroeg stadium met kunstenaars te overleggen. In het NRC Handelsblad zegt hij het volgende: “In die geest popelde ik om met de toekomstige architect over het open depot te praten”. In een gesprek met onder meer de gemeente meldde hij dit contact, waar hij al te horen kreeg dat hij architectenbureau MVRDV een informatievoorsprong had bezorgd.

De directeur, die toegeeft dat hij “in zijn naïviteit en enthousiasme” een verkeerde beslissing maakte door met de leverancier te praten, stapte na het voorval uit de jury. De ontwerpwedstrijd en aanbesteding ging door. MVRDV werd door de gemeente aangeraden zich terug te trekken, maar deed dat niet en won vervolgens de ontwerpwedstrijd. Nog dezelfde dag liet de gemeente weten dat het bureau werd uitgesloten wegens voorkennis, waarna MRDRV een kort geding aanspande.

Diskwalificatie onterecht
De rechter bepaalde dat de diskwalificatie onterecht is, tot opluchting ook van de directeur. Volgens de rechter is veel van wat door Ex met MVRDV is besproken, ook in het eisenpakket terug te vinden is dat alle deelnemers aan de aanbesteding ontvingen voorafgaand aan de ontwerpwedstrijd. Daardoor is niet aannemelijk geworden dat het bureau een onterechte voorsprong had. De gemeente legt zich bij de uitspraak neer, al is nu nog niet bekend wat de nummer twee in de aanbesteding gaat doen.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Te vaak 'operatie geslaagd, patiënt overleden'

Inkopers en aanbesteders bij de overheid hebben met name aandacht voor eerlijk handelen, naleven van wet- en regelgeving, transparantie en het verantwoorden van besluiten. Er mag meer nadruk komen te liggen op resultaat, was de teneur tijdens het NEVI-PIANOo congres in ’s-Hertogenbosch.

Het Fyra-debacle was nog altijd het gesprek van de dag tijdens het NEVI-PIANOo congres op donderdag 6 juni in Congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch. “Operatie geslaagd, maar patiënt overleden”, kenschetste dagvoorzitter presentator Lex Bohlmeijer het fenomeen dat veel aanbestedingen procesmatig wel goed gaan, maar niet het gewenste resultaat opleveren. In een panelgesprek gingen Jan Telgen (Voorzitter NEVI Publiek) en Wouter Stolwijk (Directeur PIANOo) hier nader op in. “Er is ligt bij aanbestedingen wel erg veel nadruk op de juridische aspecten, daarna pas op de resultaten van inkoop”, aldus Stolwijk. “Ik ben zeker niet tegen eerlijk handelen, maar wel vóór resultaten behalen met inkoop.”

Inkoop beleidsmatige hobbel
Beleidsmakers zouden wel eens anders tegen inkoop aan mogen kijken, concludeerde Jan Telgen. “Laten we onze zegeningen tellen, want inkoop in de publieke sector is de laatste jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Voor beleidsmakers is inkoop alleen nog vaak die ‘hobbel’ die je nu eenmaal moet nemen, in plaats van dat fantastische instrument om resultaten mee te behalen.” De maatschappelijke waarde die publieke inkoop moet creëren, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, stimulering van het mkb en social return, moet men volgens Stolwijk dan ook wel in proportie zien: “Het primaire doel van inkoop moet bovenaan staan”. 

Uitkomsten onderzoek
Gezien de resultaten uit een onderzoek van PIANOo onder inkopers en aanbesteders bij de overheid, waarvan de uitkomsten tijdens het congres bekend werden gemaakt, is er op dat vlak nog veel werk aan de winkel. Eerlijk handelen en het naleven van wet- en regelgeving zijn daarin de twee meest genoemde aandachtsgebieden in inkooptrajecten. Daarna volgen transparantie en het verantwoorden van besluiten. Het zorgen voor de juiste producten en diensten staat op plek vijf. Om betere resultaten te halen met publieke inkoop moet de aandacht de komende jaren “verschuiven van dat enorme juridische gebouw dat we helemaal opgetuigd hebben, naar het economische gebouw”, stelde Stolwijk. 
Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbestedingswet Defensie door Kamer

De Tweede Kamer is positief over een nieuwe aanbestedingswet voor Defensie. Deze moet leiden tot meer kansen voor de Nederlandse industrie en betere inkoopmogelijkheden voor ons militaire apparaat.

De Aanbestedingswet voor Defensie en Veiligheid maakt onderdeel uit van een Europees plan om tot een open defensie- en veiligheidsmarkt te komen. Een Kamermeerderheid is voor de wet, maar vraagt de regering het belang van Nederlandse bedrijven die aan Defensie leveren niet uit het oog te verliezen. Deze moet zich nu voorbereiden op de concurrentie van de internationale markt.

Toezeggingen regering
De regering zal er op toezien of andere Europese landen de aanbestedingswet vaker dan Nederland buiten toepassing laten met het oog op nationale veiligheidsbelangen. Minister Verhagen (ELI) zegde namens minister Hillen van Defensie toe zich te blijven inzetten voor de Nederlandse industrie. Beide ministeries gaan in dit kader regelmatig overleg voeren met bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie.

Kansen voor Defensie en mkb
De nieuwe richtlijn geeft Defensie de kans materieel op de Europese markt te verwerven tegen betere prijzen en voorwaarden.  Ook zou deze het midden- en kleinbedrijf meer kansen moeten bieden. Het is binnen de wet mogelijk om Europese aannemers te verplichten delen van de hoofdopdracht uit te besteden aan (Nederlandse) onderaannemers. 

Druk achter invoering
Er zit enige druk achter de invoering van de Europese richtlijn. De vastgestelde invoeringsdatum hiervan is immers al meer dan een jaar (augustus 2011) verstreken. Mocht Nederland geen nieuwe wetgeving invoeren, dan bestaat er het risico dat de Europese Commissie een dwangsom oplegt. 
Partner van Aanbestedingscafé:

Foute aanbesteding kost Culemborg ton

Het leek zo mooi gedaan, die aanbesteding van het werkgelegenheidsproject Etnisch Ondernemerschap door de gemeente Culemborg. Maar inmiddels is steeds meer ophef ontstaan over zowel de dure procedure als de wel erg intieme relatie tussen de aannemer van het project en een wethouder.

De PvdA heeft inmiddels raadsvragen gesteld in de gemeente Culemborg. De gemeente had met een betere aanbesteding een ton aan gemeenschapsgeld kunnen besparen, zegt een specialist in gemeentefinanciën in Binnenlands Bestuur. Hij zegt daarbij af te gaan op feiten zoals deze in de media zijn gepresenteerd. Volgens hem is de aanbesteding dan misschien wel volgens de regels gegaan, maar als een andere dan de geselecteerde partij de opdracht goedkoper had willen doen, is er iets in de aanbesteding fout gegaan.

Coachproject
De aanbesteding die nu zoveel discussie losmaakt, draait om een coachproject voor allochtone jongeren in een probleemwijk. Culemborg koos drie jaar geleden uit drie partijen de Stichting Werkprojecten Divers om de opdracht voor 149.000 euro uit te voeren. Volgens een gemeentewoordvoerster was op dat moment nog niet bekend dat de bestuursvoorzitter van de stichting de schoonzus is van een CDA-wethouder. Volgens haar is dat ook niet relevant, want de wethouder was niet de portefeuillehouder van het project.

Volgens Culemborg is de integriteitsregel van de Vereniging Nederlandse Gemeente dat een bestuurder geen betaalde opdrachten mag gunnen aan een familielid, niet geschonden. Niet iedereen is het daar automatisch mee eens. De lokale PvdA wijst op de gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid. “Bij gemeentelijke besluiten van deze omvang zijn immers collegebesluiten vereist”, stelt de partij in schriftelijke vragen aan het college.

Onderaannemers
Ook zijn er vragen over de verstrekte subsidie van anderhalve ton. Volgens de Volkskrant zou de stichting derden hebben ingehuurd om het bedrag voor een derde van het bedrag uit te voeren. De gemeente stelt echter geen rol te spelen in het conflict tussen de stichting en de onderaannemer. Bovendien zou het project een succes zijn, waarmee wat Culemborg betreft de kous af is.

Partner van Aanbestedingscafé:

Gesjoemel met inkoop bij Defensie

Het rommelt bij Defensie. Het had al te maken met ingrijpende reorganisaties en nu blijkt ook dat de inkoop voor onze landsverdediging niet altijd even zuiver is verlopen.

De commandant van het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) in Heerenveen is geschorst vanwege integriteitsschendingen. Dat blijkt uit een brief die demissionair minister van Defensie Hans Hillen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onderzoek zou uitgewezen hebben dat in de Friese organisatie onregelmatigheden plaatsvonden bij de inhuur van personeel en de aanschaf van voertuigen. Het MLCG is een logistieke organisatie die Defensie ondersteunt met onder meer de aanschaf en distributie van geneesmiddelen.

Jaar geleden al meldingen

Begin vorig jaar kwamen er meldingen binnen over mogelijke misstanden bij de inkoop, aldus Hillen. Onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (CIOD) concludeerde vervolgens dat er sprake is geweest van een sociaal onveilige werkomgeving. Wat er precies gebeurd is, maakt de brief van Hillen echter niet duidelijk. Wel laat hij weten dat er bij de marechaussee aangifte is gedaan tegen de commandant van onder meer valsheid in geschrifte met declaraties.

Ongepaste contacten met leveranciers
Voor meldingen over twee andere defensiemedewerkers is geen bewijs gevonden. Een van de twee zou financieel voordeel gehad bij de aanschaf van dienstvoertuigen. Zijn collega zou zich hebben laten fêteren door leveranciers van voertuigen. De laatste man zou echter wel intensieve contacten met leveranciers onderhouden, die volgens de demissionaire minister niet bij zijn functie passen en vanuit ‘het oogpunt van integriteit onwenselijk’ zijn. De brief stelt dat de te nauwe contacten voortkomen uit het feit dat de man te lang dezelfde functie heeft bekleed. Zijn werkgever gaat daarom voor hem op zoek naar een nieuwe functie.

Partner van Aanbestedingscafé:

Exotische uitdaging: bussen kopen in Kirgizië

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Het procurementblog SpendMatters UK/Europe vond een wel heel bijzondere openstaande vacature: help de Kirgiziërs met het kopen van stadsbussen!

De hoofdstad van het Centraal-Aziatische land steekt tien miljoen dollar in het moderniseren van het stadsvervoer. Bisjkek, qua inwoneraantal ongeveer anderhalf keer zo groot als Amsterdam, wil investeren in 76 elektrisch aangedreven trolleybussen en daarbij horende infrastructuur. Om dit proces in goede banen te leiden zoekt de Bishkek Trolleybus Company een adviesteam. De verdiensten voor de twee jaar durende opdracht zijn 325.000 dollar. Dit moeten de teamleden onderling zien te verdelen, maar van de andere kant bezien: de kosten van levensonderhoud liggen in Kirgizië ook een stuk lager dan Nederland.

Geschikt?
De Kirgizische overheid stelt wel een aantal eisen. Het heeft de voorkeur voor een team in plaats van individuele consultants en je dient enige kennis te hebben over ‘trolleybus traction power infrastructure’. En o ja, het team moet Russisch spreken. Maar het is een kans om in het mooie Kirgizië te werken. Het bergachtige en voornamelijk van landbouw afhankelijke land is het op twee na armste land in Centraal-Azië, maar heeft een grote rijkdom aan grondstoffen, voornamelijk goud en andere edelmetalen. Nederlanders zul je er niet snel tegenkomen. Bij de laatste telling in 2010 waren het er slechts 32. Je zwembroek en surfplank kun je thuislaten, want Kirgizië ligt verder van de zee dan welk ander land ter wereld.

Nog steeds geïnteresseerd? Meer informatie vind je hier.

Partner van Aanbestedingscafé:

TenderNed komt met online gids aanbestedingen

Alle informatie over aanbestedingen is vanaf nu in één online gids te vinden. De eGids van TenderNed moet aanbestedingen gemakkelijker en sneller laten verlopen.

Sinds deze week is de eGids operationeel en gratis te raadplegen. Het hulpmiddels is ontwikkeld door TinQwise, een onderwijskundig bureau dat e-learning op maat maakt en organisaties helpt met het opleiden van mensen. Er komen nog nieuwe functionaliteiten beschikbaar, waaronder instructievideo’s en demo’s over het gebruik van de online gids.

TenderNed
De eGids geeft direct toegang tot relevante wet- en regelgeving en laat helder zien waar een organisatie op moet letten bij een aanbesteding. Ook is het hulpmiddel voorzien van een begrippenlijst en handleiding. TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De eGids is te vinden op http://www.tenderned.nl/egids.

Partner van Aanbestedingscafé:

Ambtenaar hoeft open source niet aan te besteden

De Rijksoverheid hoeft de aanschaf van open source software helemaal niet aan te besteden. Jeroen Verberg, directeur van softwareleverancier Hippo, zegt dit in een reactie op het schrappen van door het Rijk gehanteerde clausule voor ICT-leveringen.

“De software is in principe gratis te downloaden. Als enkel de dienstverlening eromheen wordt aanbesteed, speelt de discussie over auteursrecht en vrijwaring van de eindgebruiker geen rol.” Dit zegt Verberg in het ICT-nieuwsmedium Computable. Hij reageert hiermee op de discussie over het schrappen van de vrijwaringsclausule in de Rijksvoorwaarden voor de levering van ICT (Arbit).

Tegemoetkoming overheid
De bepalingen werden eind februari aangepast om leveranciers van open source software tegemoet te komen. Deze leveranciers voelden zich benadeeld, vooral vanwege het door het Rijk gehanteerde verplichte aanvullende onderzoek naar de herkomst van software dat de overheid moet vrijwaren van claims van derden.

Zelf downloaden

Verberg, zelf leverancier van open source software,  zegt echter dat zelfs als het Rijk de clausule niet had geschrapt, dit de opensourceleveranciers niet had geschaad. “Als ambtenaren zelf weten wat ze willen doen, kunnen ze de open source software zelf downloaden en alleen de implementatie aanbesteden. En dan maakt het niet uit of het de dienstverlening op open of gesloten source betreft.”

Partner van Aanbestedingscafé:

Rijk wil inkoop ICT centraliseren

Het Rijk gaat de inkoop van ICT vergaand centraliseren. Dit blijkt uit nieuwe plannen die binnenkort naar de Tweede Kamer gaan.

In het Uitvoeringsprogramma Compacte Overheid, dat het Rijk binnenkort aan de Kamer zal voorleggen, is expliciete aandacht voor centralisatie voor de inkoop van de overheid. Hierin noemt het programma sommige gebieden, zoals ICT, waarin het Rijk de schaarse deskundigheid beter kan benutten. Dit meldt Digitaal Bestuur, dat op donderdag 20 januari een rondetafeldiscussie organiseerde op het Digitaal Bestuur Congres in Utrecht.

Deskundigheid op deelgebieden

Siep Eilander, directeur faciliteiten-, huisvestings- en inkoopbeleid Rijk vertelde tijdens het congres dat hij de inkoop wil concentreren in een aantal inkoopuitvoeringscentra die meer deskundigheid op deelgebieden kunnen leveren. Ook moet er zo ruimte komen om een zaak als de fel bekritiseerde duurzaamheid meer aandacht te geven.

Partner van Aanbestedingscafé:

Huisarts wil praktische inkooptools

Dieren-, huis- en tandartsen hebben veel baat bij praktische en snel inzetbare inkooptools. Dit is de conclusie na een workshop over de inkoop van facilitaire zaken, zo stelt het vakblad Medisch Ondernemen.

Op 11 november vond in Amersfoort de workshop ‘Kosten besparen door efficiënt inkopen’ plaats, georganiseerd door Medisch Ondernemen en begeleid door een Facilitair Manager van inkoopdienstverlener BLMC. Medische ondernemers vanuit de dierenarts- huisarts- en tandartspraktijk deelden er hun kennis en leerden bij over het inkoopvak. De artsen gaven aan de praktische en snel inzetbare inkooptools die hen werden aangereikt te waarderen, maar ook behoefte te hebben aan onder meer stappenplannen bij onderhandelen en inzicht om de regie bij inkoop in eigen handen te houden.

Partner van Aanbestedingscafé:

''Technici NS nauwelijks betrokken bij aanschaf treinen''

Technici worden nauwelijks betrokken bij de aanschaf van nieuwe treinen door de NS. Volgens een zegsman van de FNV is dit de oorzaak van de enorme uitval van Sprinters de laatste tijd.

Dit meldt ochtendkrant Sp!ts vandaag. FNV-bestuurder Gerald Maenen zou gezegd hebben dat de massale uitval van nieuwe treintypes als de sprinter onnodig is als monteurs van Nedtrain meer betrokken worden in het inkoopproces. Bij de aanschaf van de nieuwe Sprinter (SLT) was het onderhoudsbedrijf van de NS bijvoorbeeld onvoldoende geconsulteerd over onderhoud en inzetbaarheid op het Nederlandse spoor.

Storingsgevoelig

Door de winterse omstandigheden zijn de hypermoderne maar erg storingsgevoelige Sprinters grotendeels uitgevallen. Op veel trajecten heeft de NS daarom maar besloten de oude vloot Mat’64 stoptreinen weer in te zetten, treinen die eigenlijk juist door de SLT waren vervangen. Vijfendertig monteurs van treinbouwer Siemens-Bombardier zoeken momenteel naar een oplossing voor de Sprinters.

NS is het overigens niet eens met de uitlatingen van de FNV-bestuurder. Volgens een NS-woordvoerder heeft de onderhoudsafdeling van Nedtrain juist vanaf dag één meegekeken in het project voor de nieuwe Sprinter en zijn er aanpassingen gedaan op verzoek van Nedtrain. Maenen vindt dit onvoldoende. “Meekijken is niet meebeslissen”, zegt hij.

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbesteden in gildemodel: schoolproject met drie petten

Enkele éénpitters begonnen onlangs gezamenlijk aan het Europees aanbesteden van een nieuw- en verbouwingstraject voor scholen. ‘Dit is heel verfrissend.’

SEPP (Self Employed Purchasing Professionals), een samenwerkingsverband van zzp’ers, werkt gezamenlijk aan een aantal Europese aanbestedingen van scholen. Onlangs, op vrijdag vijf maart, was de kick-off van het project. De leiding is in handen van Menno Karres, initiator van SEPP. ‘De aanbestedingen zullen zeker een groot succes zijn, want er werken zo’n vijf ervaren inkopers aan. Vijf minder ervaren inkopers lopen een “stage” in het project om ervaring op te doen met Europees aanbesteden van werken.’
 
Sinds de oprichting van SEPP in 1998 is deze uitgegroeid tot een groep van meer dan 200 zelfstandige professionals. Lange tijd  als een groep binnen het sociale netwerk LinkedIn, maar tegenwoordig al veel meer dan dat. ‘Ook in het echt komen we elkaar tegen en bij elkaar over de vloer. Internet is leuk en aardig, maar de beste contacten zijn toch de contacten aan de keukentafel.’ Karres beaamt dat het als éénpitter nuttig is om regelmatig ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega’s. ‘Het is belangrijk om ergens bij te horen. Maar wij gaan verder dan de meeste professionele netwerken. We knopen verschillende dingen aan elkaar. En we zijn daarbij wel gratis, maar hebben een strenge ballotage.’ In 2009 baarde SEPP opzien doordat het een enquête organiseerde met daarin de ervaringen van leden met bemiddelingsbureaus. Iets dat de groep binnenkort gaat herhalen, zo vertelt Karres.

Gildemodel
Maar wat moest de groep ‘aan elkaar knopen’ om als netwerk meer te betekenen voor de leden? Daarvoor zocht men naar een traditionele benadering in een nieuw jasje. ‘Het zou fijn zijn als we vanuit een gildemodel opdrachten gingen doen, was de gedachte. Kennisdeling was daarin belangrijk’, zegt Karres. ‘Want laten we eerlijk zijn, de kennis die er nodig is in het inkoopvak is heel summier. Ervaring daarentegen is juist bepalend.’ Daarom wil SEPP samen opdrachten doen. ‘Niet alleen om elkaar de bal toe te spelen, maar juist zo, dat een zzp’er een opdracht doet in een gemengd gezelschap van ervaren en onervaren collega’s.’ Niet elke opdrachtgever is daar echter even happig op, zo geeft hij aan. Vooral de overheid ziet het niet zo zitten.

Dat het in dit project wel lukt, is doordat Karres zelf in het schoolbestuur zit van een school die zowel een nieuwbouw als een verbouwing van oude klaslokalen Europees gaat aanbesteden. In die hoedanigheid heeft hij maar liefst drie petten op: als initiator van SEPP, bestuurslid van de aanbestedende dienst en als uitvoerder. ‘Door een projectleider van buiten te halen hebben we die functies kunnen scheiden. Ik zit zelf op de achterbank bij het project.’ Over het project is hij enthousiast. ‘We hebben vijf inkopers die extreem ervaren zijn op het gebied van Europees aanbesteden van werken, versterkt met vijf minder ervaren inkopers. Het versterkt elkaar. De onervaren mensen doen veel ervaring op en voor de ervaren mensen werkt het verfrissend.’

Gemeente
De gemeente doet de beschikking en maakt geld vrij, waarna het bestuur de keus heeft om de gemeente te laten regisseren of om zelf als bouwheer op te treden. Dat is ook precies de reden waarom Karres niet wil aangeven om welke gemeente het hier gaat. Lokale overheden zijn soms minder betrouwbare partners, zo vindt hij, en deze gemeente is daar zeker geen uitzondering op. ‘Veel gemeenten zijn qua inkoop van werken nog helemaal niet volwassen. En dat terwijl er onder de zelfstandige inkopers cracks te vinden zijn die soms al meer dan tien jaar Europese aanbestedingen doen.’

De samenwerking tussen professionals binnen het project is constructief en de inkopers hopen erop in de toekomst meer aanvragen te krijgen. ‘Scholen, maar ook bijvoorbeeld zorginstellingen komen vaak uit bij dure adviesbureaus. Wij steken in op rechtmatigheid, maar ook op duurzaamheid en betrokkenheid.’ Karres is graag bereid die thema’s toe te lichten. ‘Binnen gemeenten zie je vaak dat ze boven de aanbestedingsgrens toch niet aanbesteden. Projecten worden dan gesplitst om onder de grens te blijven en opdrachten weggezet bij bevriende bedrijven. Dat staat marktwerking en professionaliteit in de weg. Bovendien werk je te hoge kosten en lage kwaliteit in de hand.’

Budgetten
De regelgeving en procedures bij gemeenten zit duurzaamheid in de weg. ‘De bouw van de school gebeurt vanuit het bouwbudget van de gemeente, maar de exploitatie gaat via het budget van het bestuur. Je ziet dus dat de gemeenten bouwkosten laag willen houden, wat een nadelig effect heeft op de exploitatie. Je krijgt dus een gebouw van bordkarton en je stookt je daarna de blubber. Eigenlijk is het onbestaanbaar, maar het is niet zo eenvoudig te veranderen. Het budgetrecht is het enige echte recht van de gemeenteraad en daarom echt heilig voor de gemeente.’
In het genoemde scholenproject besteden bij SEPP aangesloten inkopers een geïntegreerd contract aan, dat aan strikte regels moet voldoen. ‘Als schoolbestuurder heb ik het voordeel dat ik daar van die regels op de hoogte ben. Het is een heel aparte wereld, de scholenbouw. Vooral wat betreft de scheiding tussen bouw en exploitatie. Zeker in de huidige markt is dat erg lastig. Duurzaamheid is juist een investering, maar de gemeente ziet het vooral als kostenpost.’

Partner van Aanbestedingscafé:

'Onschuldig' mailtje heeft grote gevolgen

Een klein foutje kan rampzalige gevolgen hebben in een aanbesteding. Een groot softwarebedrijf moest met de billen bloot nadat aan het licht kwam dat er een ‘verkeerd’ mailtje was verstuurd. De grote vraag: is dit per ongeluk gebeurd?

Het overkwam Centric IT Solutions. De ict-dienstverlener werd door de gemeente Assen uitgesloten van de aanbesteding van een nieuw softwaresysteem voor personeelzaken, nadat het bedrijf de regels van de aanbestedingsprocedure had overtreden. ‘Het is tijdens de aanbesteding, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan andere functionarissen van de gemeente Assen rechtstreeks te benaderen over deze aanbesteding’, stond er in de regels gesteld. Centric ging de fout in door hun vaste contactpersoon, dus een andere medewerker dan de voor de aanbesteding aangewezen contactpersoon, te benaderen met een vraag over het bestek. De gemeente zag zich daardoor genoodzaakt Centric uit de aanbesteding te wippen.

Pittige stellingname
Centric spande hierop een kort geding aan tegen Assen, maar kreeg ongelijk van de rechter. Het verweer van het IT-bedrijf was dat het zich niet had gerealiseerd dat het niet was toegestaan en dat de gemeente er zulke zware consequenties aan zou verbinden. De gemeente, op haar beurt, was juist van mening dat Centric bewust in strijd met het voorschrift heeft gehandeld, waardoor de eerlijke concurrentie in het geding zou zijn (bron: computable.nl). Een nogal pittige stellingname: zou Centric inderdaad, zoals Assen min of meer beweerd, iets ‘onder de tafel’ hebben willen regelen? Dat maakt het meteen een controversiële kwestie. Is dit waar? En zo ja, gebeurd het dan vaker? Is Nederland langzaam aan het veranderen in een Bananenrepubliek waar corruptie welig tiert? Via Centric IT solutions komen we er helaas niet meer achter. De woordvoerster van het bedrijf liet telefonisch weten dat Centric de zaak achter zich wil laten en dat het ‘geen zin meer’ heeft om er nog op te reageren.

Ongeschreven regels
Inkoopadviseurs reageren verbaasd op de zaak Centric-Assen. ‘Als ik eerlijk ben, heb ik dit soort zaken in mijn omgeving niet recent meegemaakt’, zegt Rudolf Broekhuizen, Senior Consultant bij DPA Supply Chain. Broekhuizen denkt dat het ‘absoluut per ongeluk kan zijn gegaan’. ‘Temeer omdat er sprake lijkt van een reeds bestaande relatie tussen de gemeente Assen en Centric. Maar ik kan me niet voorstellen dat Centric onbekend was met dit specifieke deel van de aanbestedingsregels.’ Onbekendheid met Europese aanbestedingen heeft het volgens hem niets mee te maken. Want, zo stelt hij: ‘Deze uit de inkoopethiek afkomstige regels met betrekking tot de beïnvloeding van een selectietraject gelden eigenlijk bij alle leveranciersselectietrajecten, ongeacht of het een Europese aanbesteding betreft of niet. In het vakgebied zijn dit eigenlijk universeel geldende, ongeschreven regels.’

Kat in het nauw
Is het mogelijk dat een bedrijf op deze wijze probeert haar concurrenten te vlug af te zijn? Broekhuizen denkt van wel. ‘Maar effectief zal het niet snel zijn en je loopt een behoorlijk risico tegen de lamp te lopen, zoals Centric in dit geval. Een beetje zichzelf respecterende leverancier overigens zal het niet proberen, maar ja, een kat in het nauw maakt soms rare sprongen.’ Van beperkingen door de Europese richtlijnen wil hij niets weten: ‘Heel veel Europese aanbestedingsregels zijn redelijk en billijk en bieden gelukkig nog volop mogelijkheden om redelijk normaal zonder al te veel te veel juridische kennis in te kopen. Wanneer partijen echter de grenzen van de regels opzoeken dan is gedetailleerde kennis van de regels en jurisprudentie noodzakelijk en zal je nog wel eens voor het hekje moeten verschijnen om je gelijk te halen dan wel te verdedigen.’

Heel uitzonderlijk
Hans Schurgers, business unit manager bij inkoopadviesorganisatie Het NIC, noemt het voorval ‘Heel uitzonderlijk’. ‘We behandelen vierhonderd tot vijfhonderd Europese aanbestedingen per jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is buitengewoon bijzonder dat het is gebeurd.’ Onbekendheid met de regels kan er volgens hem niets mee te maken hebben gehad. ‘Het is heel helder. Je moet geen contacten zoeken buiten de aangewezen contactpersoon om. Waarschijnlijk is er niet “onder de deur door” gespeeld denk ik, maar het gelijkheidsprincipe is geschonden. Het hele Europese aanbestedingsfenomeen heeft alles te maken met transparantie. Iedereen hoort altijd dezelfde informatie te krijgen.’

Geen clementie
Het is jammer dat je nooit meer kunt achterhalen wat er precies gebeurd is, vind Schurgers. ‘Was dit het eerste mailtje? Waren er meer mails? Als je in conflict komt, is het de rechter die het laatste woord heeft en die kijkt alleen naar de regels.’ Hoe dom en ongelukkig het voorval ook is geweest mag zijn, op clementie hoeft niemand hier te rekenen. ‘Een telefoontje met een persoonlijke felicitatie aan een medewerker die je kent kan al een inbraak op de regels zijn. Ja, de juridische invloed op inkoop wordt steeds groter, maar dat is ons vak. Het blijft een kwestie van goed informeren. Als het in de regels staat, kun je je daar maar beter aan houden. Dan kun je denken van “dom en naïef”, maar je moet ergens een grens stellen. De praktijk heeft uitgewezen dat dat wel nodig is.’

Auteur: Koos Plegt