Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

De Jonge bepleit opnieuw afschaffing Europese aanbesteding voor zorg

Afgelopen week sprak minister Hugo de Jonge met verschillende Europarlementariërs over de verplichte Europese aanbesteding voor de zorg. Hij pleit er al langer voor die verplichte aanbesteding af te schaffen, omdat deze volgens hem vooral voor tijdrovende procedures zorgen en weinig bijdragen aan kwaliteit van de zorg.

De minister wil bij de Europese Commissie aandringen op een evaluatie en herziening van de aanbestedingsrichtlijn die sinds 2016 van kracht is. De Jonge wil het liefst terug naar de regels zoals die voor 2016 golden voor de inkoop van zorg.

Volgens De Jonge is het niet logisch te denken dat buitenlandse partijen in Nederland zorg gaan verlenen. Bovendien is het voor zorgaanbieders lastig continuïteit te waarborgen met het huidige systeem en echt te investeren. Elke zorgaanbieder weet dat contracten vroeg of laat weer aflopen.

De minister verzocht de Europese Commissie in maart 2019 al om de regels voor aanbesteding van gemeentelijke zorg te veranderen. In november van dat jaar maakte De Jonge bekend dat aanbestedingsregels voor de Wmo en Jeugdzorg alvast versoepeld worden.

Partner van Aanbestedingscafé

Commissariaat voor de Media overtrad jarenlang aanbestedingsregels

Het Commissariaat voor de Media overtrad jarenlang de geldende aanbestedingsregels voor overheidsinstanties. De toezichthouder vroeg tientallen keren te weinig offertes op bij opdrachten met een waarde van meer dan 50.000 euro, blijkt uit onderzoek van NRC.

Het Commissariaat van de Media heeft een toezichthoudersfunctie en controleert of publieke omroepen ontvangen geld rechtmatig besteden. Net als alle andere overheidsorganisaties is de toezichthouder verplicht om minstens drie offertes aan te vragen bij partijen als er een opdracht van boven de 50.000 euro verstrekt moet worden. Dat heeft het orgaan de afgelopen vijf jaar enkele tientallen keren nagelaten.

Alleen als een overheidsorganisatie kan verantwoorden waarom men van de procedure af moet wijken, is dit toegestaan. Het Commissariaat geeft toe dat die motivatie meer dan eens ontbreekt.

Er is inmiddels een intern onderzoek ingesteld en regels en procedures zijn aangescherpt. Om meer grip te krijgen op de inhuur van externe krachten is bovendien een compliance officer aangesteld.

Partner van Aanbestedingscafé

Zijn we eindelijk van BVP af, zitten we ineens met RCC

Net nu we eindelijk van BVP af zijn, doemt het volgende wondermiddel alweer op: RCC ofwel Rapid Circular Contracting. Ik heb de brochure van de Stichting Circulaire Economie doorgenomen, maar ik word niet meteen enthousiast. Wat is RCC? Zelf zeggen ze: “RCC besteedt geen voorbestemde eindoplossing aan, maar een samenwerkingscontract. Kenmerkend voor RCC is dat de betrokken partijen samenwerken vanuit een Programma van Ambitie (PvA) in plaats van het traditionele Programma van Eisen (PvE).”

De achterliggende gedachte hiervan is dat de deskundigheid van de markt ten volle benut moet worden. Dit uitgangspunt wordt sinds de jaren 80 in aanbestedingen gebruikt, bij wat we toen ‘functionele bestekken’ noemden. Toch zijn er elk jaar weer mensen die dit idee met veel trompetgeschal, zijnde het ei van Columbus, opnieuw introduceren. RCC gaat overigens nog een stapje verder, hierbij gaat de aanbestedende dienst een ‘inspirerend partnerschap’ aan met de markt.

Iedereen is het erover eens dat circulariteit erg belangrijk is. RCC belooft ‘een optimale en circulair verantwoorde inzet van productiemiddelen, producten, materialen en grondstoffen.’ Het opmerkelijke is echter dat de methode RCC eigenlijk niets met circulair inkopen te maken heeft. Het onderscheidende feit van RCC is, dat opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken vanuit een programma van ambitie, maar dat heeft op zich weer niets met circulariteit te maken. Je kunt ook samen de ambitie uitspreken om meer leden van de LHBT-gemeenschap te integreren in de dienstverlening, of om alle producten sneller te leveren. Het had net zo goed RC kunnen heten. Maar ja, dat verkoopt natuurlijk minder.

Het taalgebruik in de genoemde brochure is niet bepaald indrukwekkend. Ik lees: “RCC werkt totaal anders: ingewikkelde vraagstukken en taaie kwesties worden in goed overleg aangevlogen en leiden – met wederzijdse goedkeuring – tot weloverwogen keuzes en meer flexibiliteit naar de toekomst toe.”

Dat heb ik nou altijd al gedacht, dat het in goed overleg aanvliegen van taaie kwesties leidt tot meer flexibiliteit naar de toekomst toe.

De RCC-ers zijn ook niet vies van een bijvoeglijk naamwoord of wat overdrijving op zijn tijd: “RCC creëert een inspirerend partnerschap. Partijen zoeken niet naar de verschillen, om uiteindelijk, als het (weer) misgaat, bij een rechter terecht te komen. Partijen staan voor een waardevolle relatie en gezamenlijke circulaire prestatie gericht op vakmanschap, kwaliteit, waarde creatie, innovatie en vertrouwen.” Waarom moet het toch altijd zo zelfvoldaan en pretentieus?

Om eerlijk te zijn vind ik dat opgezwollen taalgebruik niet eens het ergste. Wat mij het meest stoort is dat RCC naïef en dom is. Die kritiek verwachten ze blijkbaar, want ze schrijven er zelf het volgende over: ‘Wellicht bekruipt u bij het lezen van deze toelichting het gevoel dat RCC wel erg uitgaat van een “naïef vertrouwen in de mensheid” en is het in uw ogen een “softe aanpak” van het benaderen van de markt. Niets is minder waar. Wij kiezen allerminst voor een “ik vertrouw je op je blauwe ogen”-insteek. Het vraagt lef om een dergelijk traject aan te gaan, duidelijk te zijn over belangen, onzekerheden te benoemen, open boeken te hanteren en altijd de lange termijn centraal te stellen. En voor wie niet waar kan/wil maken wat is beloofd, hanteren wij een exit-strategie.’

Laten ik het nu eens klip en klaar benoemen. Iedere ondernemer wil zo veel mogelijk winst maken. Dat is de essentie van ondernemerschap. Een gelijkwaardig partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat niet. Bij elke beslissing zal de ondernemer nadenken over de financiële consequenties. Een ondernemer die een briljante ingeving heeft (heel duurzaam), die zal leiden tot omzetverlies, houdt echt zijn mond. Komt er een idee voorbij dat geld kan opleveren, dan zal hij het enthousiast begroeten. Het is volstrekt irreëel om te denken dat ondernemers hun eigen belang uit het oog zullen verliezen.

Is dat slecht en zijn ondernemers slechte mensen? Welnee, het vereist alleen bij opdrachtgevers een realistische en nuchtere kijk op de gang van zaken. Zeker bij de overheid, waar niet je eigen geld, maar belastinggeld wordt uitgegeven. Een partnerschap met een dienstverlener of leverancier is onnatuurlijk, een partnerschap is alleen mogelijk met gelijkwaardige partners. Wat nodig is, is correct en kritisch opdrachtgeverschap.

Aanbesteden is maatwerk. Iedere aanbesteding moet anders aangevlogen worden (haha). Het is een logisch idee dat overheidsinkopers nadenken over circulariteit en dat onderwerp, indien mogelijk, in hun aanbestedingen meenemen. Maar, dat kan prima binnen de geldende mogelijkheden. Een aanbesteding op laagste prijs met een aantal goed geformuleerde eisen over de circulariteit, kan veel meer resultaat hebben dan een ingewikkelde BPKV of RCC-aanbesteding.

We liepen in Nederland als enige land in de wereld achter BVP aan. Dean Kashiwagi moet steeds gierend van de lach teruggereisd zijn naar Arizona, zich verwonderend over die maffe Nederlanders die zijn praatjes (“down, down”) klakkeloos slikten, en een vermogen over hadden voor certificaatjes en seminars. Inmiddels is het wel duidelijk dat het Best Value gedachtengoed flinterdun is en dat de inkoopcommunity er met open ogen ingetrapt is.

Laten we ervoor zorgen dat ons dat met RCC niet overkomt. Ik stel voor dat wij “allerminst kiezen voor een ik vertrouw je op je blauwe ogen-insteek” en het fenomeen RCC uiterst kritisch benaderen.

Partner van Aanbestedingscafé

Pilot rechtsbijstand: Raad voor Rechtsbijstand ontweek bewust verplichte aanbesteding

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) bewust een verplichte aanbesteding ontweek in een pilot voor een nieuwe organisatie van rechtsbijstand. Verzekeraar Achmea kreeg consumentenzaken toegewezen die anders naar een advocaat zouden gaan. Het aantal verwachte zaken werd bewust naar beneden bijgesteld zodat er geen verplichte aanbesteding nodig was.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming startte de pilot om te onderzoeken of de door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand voordeliger en sneller verleend kon worden. Normaal gesproken kan een consument via de Raad voor Rechtsbijstand een beroep doen op een advocaat. Dekker wilde zien of die taken deels overgenomen konden worden door juridisch medewerkers, verbonden aan rechtsbijstandsverzekeraars.

Voorkeur voor Achmea
Volgens NRC ontweek de RvR de verplichte aanbesteding bewust omdat de Raad niet wilde dat andere verzekeraars mee zouden dingen. ‘De overheidsinstanties werken zeer nauw samen met de verzekeraar. Om te zorgen dat ze met Achmea in zee konden gaan, zijn zelfs aanbestedingsregels ontweken. Andere verzekeraars maakten geen kans’, schrijft de krant.

Verlaging aantal zaken
Om te zorgen dat Achmea werd uitgekozen voor de pilot, schakelde de RvR een adviesbureau op het gebied van Europees aanbestedingsrecht in. Dat bureau stelde vast dat de opdracht de aanbestedingsgrens van 750.000 euro dreigde te overschrijden en er dus wel degelijk een verplichte aanbesteding plaats diende te vinden. De RvR bracht op basis van die informatie het aantal zaken met 25% terug, zodat men onder de aanbestedingsgrens bleef.

De RvR laat aan NRC weten dat men voorkeur had voor Achmea omdat er al eerder een proef was uitgevoerd met deze verzekeraar. In die proef deden echter ook twee andere verzekeraars mee.

Consumenten die rechtsbijstand zoeken kunnen overigens nog steeds zelf kiezen of zij een advocaat of hulp van Achmea inschakelen.

Partner van Aanbestedingscafé

Juridische verankering duurzaamheidseisen vraagt systeemverandering

Er is steeds meer aandacht voor de maatschappelijke potentie van aanbestedingen. In de praktijk lijkt deze echter onvoldoende benut te worden. Zo wordt in Europa nog altijd meer dan 60% van de opdrachten op laagste prijs aanbesteed, en ook in Nederland wordt kwaliteit (en daarmee duurzaamheid) nog te vaak verwaarloosd. Dr. Willem Janssen, universitair onderzoeker en docent Europees en Nederlands aanbestedingsrecht bij het Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht, stelt daarom dat we “kritisch moeten nadenken over het juridische systeem wat we nu hebben, wat volledig gericht is op mogelijkheden en gaan naar een systeem dat meer gericht is op verplichtingen.”

Janssen legt uit dat we aanbesteden nu vooral zien als “een middel om een interne markt te creëren en om belastinggeld effectief uit te geven. Aanbestedende diensten zijn gebonden aan  procedurele regels op basis van transparantie, gelijkheid en proportionaliteit, maar binnen die regels hebben zij veel keuzeruimte. Individuele aanbestedende diensten mogen per aanbesteding kijken welke keuzes zij willen maken. Als we duurzaamheid belangrijk vinden en als de potentie van instrumentele aanbestedingen echt zo groot is dan zouden we ervoor moeten kiezen om die keuzevrijheid te beperken. Dat zou wel een systeemverandering vereisen. We zouden anders naar het aanbestedingsrecht moeten kijken dan we nu doen.”

Politieke wil

Volgens Janssen is er genoeg juridische ruimte voor een andere blik op het aanbestedingsrecht. “Nederland moet natuurlijk rekening houden met de Europees-rechterlijke kader. Zolang aanpassingen niet leiden tot een beperking van de interne markt lijkt het Europese recht geen remmende rol te spelen. Sterker nog, de Europese Commissie heeft zelf in 2010 voorgesteld om duurzame verplichtingen op te nemen in de huidige aanbestedingsregels. Dat voorstel is destijds neergesabeld door verschillende lidstaten en stakeholders. Het zou geen ruimte geven voor maatwerk. Fundamenteel onderzoek naar het juridische kader, en of dat op Europees of nationaal niveau geïntroduceerd moet worden, is zeker een vereiste om deze stap te kunnen maken.“

Zorgplicht aanbesteders

In Nederland lijkt nu wat politieke wil te ontstaan, stelt Janssen. “GroenLinks heeft recent een motie voorgesteld aan de Tweede Kamer waarin ze stellen dat duurzaamheid altijd een rol moet spelen bij aanbestedingen. Dat begint al een beetje te lijken op een verplichting, al stelt die motie nog niet voor dat gunnen op laagste prijs niet meer mag.” Nederland loopt bovendien ook in juridisch opzicht voor op de rest van Europa. “Artikel 1.4, lid 2 van de Aanbestedingswet vereist dat aanbestedende diensten zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen moeten creëren. Het probleem is dat dit een onduidelijke en niet effectieve verplichting is. Aanbestedende diensten kunnen er makkelijk omheen. Rechters die bijvoorbeeld moeten bepalen of aanbestedende diensten aan deze zorgplicht hebben voldaan, verwijzen vaak naar het gebruik van gunningscriteria. Wanneer je dus gunt op basis van gunningscriteria, heb je volgens de rechter aan je zorgplicht voldaan. Zo wordt  dit artikel tot symboolwetgeving gepromoveerd.”

Hiërarchie gunningscriteria

Om duurzame aanbestedingseisen in de praktijk juridisch te verankeren zijn dus andere maatregelen nodig. Zo zou je volgens Janssen kunnen werken aan de hiërarchie van gunningscriteria. “Nu stelt de wet dat je een motiveringsverplichting hebt, wanneer je op levenscycluskosten wil gunnen. Dat legt een drempel voor overheden om te gunnen op laagste levenscycluskosten. Terwijl dat volgens mij een hele goede manier is om from cradle to cradle producten te becijferen en op basis daarvan te gunnen. Met de strijd tegen klimaatverandering in je achterhoofd zou je kunnen kiezen om een motiveringsverplichting te eisen wanneer je niet gunt op laagste levenscycluskosten. Je draait daardoor de denkwijze van publieke inkopers om.” 

Sectorspecifieke regulering

Een andere mogelijkheid, stelt Janssen, is om wettelijke verplichtingen aan de producten zelf op te leggen. “Een voorbeeld daarvan op Europees niveau is het Clean Vehicle Directive, een voertuigenrichtlijn waarin, simpel gezegd, staat hoe een aanbestedende dienst moet beoordelen of een voertuig schoon is. Dergelijke sectorspecifieke regulering sluit dan goed aan bij bepaalde producten. Risico is dat zo een lappendeken van regulering ontstaat. Los daarvan, zou je ook kunnen bepalen dat de doelstelling van de aanbestedingsregels is om duurzame producten, diensten en werken in te kopen. Nu is het in Nederland zoeken naar de echte doelstellingen van de Aanbestedingswet. Tot slot zou je stevige targets kunnen introduceren die bepalen welk percentage van de aanbestedingen duurzaam moet zijn. Essentieel is dan de metingsmethode en de sanctie die staat op het niet halen van een target; een stok achter de deur.”

Dubbele bewijslast

Janssen benadrukt dat er dus meerdere manieren zijn om duurzaamheidseisen om een verandering van een systeem van mogelijkheden naar een systeem van verplichtingen teweeg te brengen. Hij stelt wel dat er nog veel onderzoek nodig is naar wat de meeste effectieve manier is. Duidelijk is wel dat zo een verandering gevolgen gaat hebben voor de rol van aanbesteders, inschrijvers en rechters. Hij wijst daarbij naar een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts, ten aanzien van Artikel 1.4, lid 2. “De Commissie concludeerde dat wanneer een inschrijvende partij stelt dat een aanbestedende dienst niet heeft voldaan aan haar zorgplicht, de marktpartij dit moet bewijzen. Vervolgens moet de aanbestedende dienst bewijzen waarom zij wel zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor publieke middelen heeft gecreëerd. Dit zou een mooi startpunt zijn voor de discussie over een nieuw systeem .”

Private handhaving

Met dit advies in handen, zullen nog steeds veel vragen beantwoord moeten worden bij de vormgeving van het nieuwe systeem. “Wat is appellabel? Wat kun je voor de rechter brengen en wat niet? En welk bewijs moet je precies leveren, op basis van welke rechtsgronden op welk moment in de procedure?” Een uitdaging is bovendien dat je marktpartijen zo een belangrijkere rol geeft. Je zet ze aan de ene kant in een positie waarmee ze ervoor kunnen zorgen dat overheden wel duurzaam aanbesteden. Dit is een vorm van private handhaving, waar in andere rechtsgebieden positieve ervaringen mee zijn, maar aan de andere kant beperk je de discretionaire ruimte die overheden hebben om zelf beslissingen te maken. Er bestaat een gevaar dat je het helemaal dicht reguleert, waardoor je helemaal geen ruimte meer hebt voor maatwerk.  Daarnaast, wanneer je rechters wil laten beslissen over dit soort vraagstukken, moet je ze ook voorzien van meer kennis over duurzaamheid of andere beleidsdoelstellingen. Daarom zijn overigens ook de ontwikkelingen in de Urgenda zaak zo interessant. Gaat de rechter op de stoel van de inkoper zitten?”

Professionalisering inkoop

Ondanks deze potentiële dilemma’s vindt Janssen dat het nuttig is om een systeemverandering te verkennen. “We moeten niet zo halsstarrig vasthouden aan het systeem dat we nu hebben. Velen zeggen dat de professionalisering van aanbestedende diensten, ook betekent dat er duurzamer aanbesteed gaat worden. Dat zou goed kunnen, maar waarom zouden we achterblijven met het recht? Klimaatverandering is een urgent probleem en het kan effectief zijn om aanbestedingen een belangrijke rol te laten spelen in de bestrijding van dit probleem. Als juristen zouden we ons continue moeten afvragen: welke rol speelt of zou het recht moeten spelen in deze situatie? Hoe houden we het aanbestedingsrecht toekomst-proof?”

Partner van Aanbestedingscafé

Staatssecretaris belooft aanbesteding Chinese bussen te onderzoeken

Staatssecretaris Mona Keijzer liet eind december aan De Telegraaf weten dat ze de aanbesteding van Chinese bussen door vervoerder Keolis zal onderzoeken. Het Chinese BYD won de opdracht voor het leveren van 259 elektrische bussen. Daarmee ging de opdracht voorbij aan het Nederlandse VDL, waar VDL zelf en diverse partijen in de Tweede Kamer verbaasd op reageerden.

„De vraag is of hier sprake is van oneerlijke concurrentie. Dat weet ik nog niet”, zegt Keijzer over de kwestie. CDA Tweede kamerlid Mustafa Amhaouch wil de factor werkgelegenheid voortaan meenemen in aanbestedingen. ‘Je wil innovatie, je wil werkgelegenheid, dan is dit een goed moment om te checken wat hier gaande is’.

Zijn uitspraak is in lijn met het opiniestuk van VDL-topman Wim van der Leegte. Hij waarschuwde de politiek voor de consequenties van de keuze voor Chinese leverancier als BYD. “Natuurlijk hebben wij een zakelijk belang bij het leveren van bussen. Maar als voorvechter van het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie maken wij ons oprecht grote zorgen door de gunningen van de genoemde concessies”, schreef hij op de website van VDL. “Het bestellen van Chinese bussen zal leiden tot structurele consequenties voor de werkgelegenheid in Nederland.”

Amhaouch stelde medio december kamervragen over de aan BYD gegunde busorder van Keolis. Hij vroeg de staatssecretaris onder andere of er sprake was van eerlijke concurrentie en of het mogelijk is een voorkeur uit te spreken voor Europese bedrijven bij dit soort aanbestedingen. Eenzelfde oproep deed de Franse president Macron eerder in 2019 al.

Keijzer heeft vooralsnog laten weten dat ze de kamervragen pas na ‘benodigde afstemming’ kan beantwoorden.

Partner van Aanbestedingscafé

Te weinig aandacht voor MVO in schoonmaakaanbestedingen

Uit een onderzoek van Service Management blijkt dat de schoonmaakbranche vindt dat er te weinig aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij schoonmaakaanbestedingen. Daarnaast laten de ruim 250 deelnemers weten dat zij schoonmaakaanbestedingen regelmatig onduidelijk, niet objectief of eenduidig vinden wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.

38% van de ondervraagden vindt dat er in het algemeen te weinig aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij schoonmaakaanbestedingen. Van de respondenten vindt 31% dat er niet naar juiste informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gevraagd, en meer dan de helft vindt dat er met onduidelijke en verschillende criteria wordt gewerkt. Daarnaast stelt Service Management dat de schoonmaakbranche behoefte heeft aan ondersteuning. Regels rondom social return ‘worden gezien als complex’ en lang niet alle bedrijven in de schoonmaakbranche ‘zijn bekend met het fenomeen circulair ondernemen’.

Onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt elk jaar uitgevoerd door Service Management. Het volledige whitepaper is hier te downloaden. 

Partner van Aanbestedingscafé

Een goede inkoper wil niet 'ontzorgd' worden

Het grootste jeukwoord bij aanbestedingen is zonder enige twijfel ‘ontzorgen’. Het is een aantal jaren geleden bedacht en nu al bijna niet meer weg te denken bij aanbestedingen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Keuze voor Chinese busbouwer leidt tot vragen over concurrentie binnen aanbestedingen

Vervoerder Keolis koos bij de aankoop van 259 elektrische bussen voor Chinese busbouwer BYD en niet voor de VDL Groep uit Noord-Brabant. Dat leidde tot ophef en Kamervragen van het CDA. Ook aanbestedingsexperts vragen zich af hoe bedrijven om moeten gaan met Chinese concurrentie binnen aanbestedingen, meldt het Eindhovens Dagblad.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Provincie Zeeland halveert aantal jeugdzorgaanbieders

De Provincie Zeeland werkt vanaf 2020 nog maar met honderd jeugdzorgaanbieders in plaats van de huidige tweehonderd organisaties. In de nieuwe aanbesteding kiest de provincie met name voor regionale aanbieders, meldt Omroep Zeeland. Zo zou de zorg beter en sneller georganiseerd kunnen worden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

FlixBus: aanbesteding nachttrein onjuist

Busbedrijf FlixBus vindt dat de aanbesteding van de nachttrein tussen Amsterdam en Wenen oneerlijk is verlopen, meldt Nu.nl. Daarover heeft de Duitse vervoerder een brief geschreven naar minister Cora van Nieuwenhuizen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteder, let op gelijk speelveld tussen bestaande dienstverlener en andere inschrijvers!

De aanbesteder moet natuurlijk altijd een gelijk speelveld tussen inschrijvers waarborgen, maar bij het aanbesteden van een opdracht die de continuering van lopende diensten omvat, verdient dit aspect extra aandacht. De kans is namelijk groot dat de bestaande dienstverlener ten opzichte van andere potentiële inschrijvers over een kennisvoorsprong beschikt. De aanbesteder zal voldoende informatie moeten verstrekken in de aanbestedingsstukken om concurrentievervalsing te voorkomen. Bij een aanbesteding van uitvaartdiensten ging dit volgens de rechtbank Amsterdam mis.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Top 10 innovatievriendelijke instrumenten en -inkopers in de publieke sector

PIANOo stelde een top 10 samen van innovatievriendelijke inkoopinstrumenten én -inkopers in de publieke sector. Het inzetten van innovatievriendelijke instrumenten als een marktconsultatie, prijsvraag of innovatiepartnerschap kan het inkopen van innovaties makkelijker maken, zo meldt het expertisecentrum.  

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Ontzorg bij een aanbesteding en blijf bij de bedoeling

Het afgelopen jaar heeft Pro Mereor de Europese aanbesteding voor het Kunstmuseum voor de beveiligingsdiensten uitgevoerd. Samen met Hans Buurman, Deputy Director van het Kunstmuseum in Den Haag, blikt Pro Mereor hierop terug en bespreken ze het aanbesteden in algemene zin. Inkoopadviseur van Pro Mereor, Arjan Groen, was, in combinatie met de hoofdbeveiliging van het Kunstmuseum, verantwoordelijk voor het procedurele en juridische stuk van de aanbesteding.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Gemeentelijke software-aanbesteding voorlopig stopgezet

Door de te grote risico’s stopt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met een mega-aanbesteding van GT Software. Het project was bedoeld om met meer dan honderd deelnemende gemeenten software in te kopen tegen scherpe tarieven. In maart 2020 gaan de partijen opnieuw met de plannen rond-de-tafel, zo meldt AG Connect.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Drempelwaarden Europese aanbesteding voor het eerst in tien jaar omlaag

Vanaf 1 januari gelden er nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen. Voor het eerst in tien jaar gaan deze iets omlaag, waardoor bedrijven eerder voor een Europese aanbesteding zullen moeten kiezen, meldt Binnenlands Bestuur.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Foutieve aanbesteding zorgt voor duizenden lege reclameborden op NS-stations

De NS had haar contract voor reclamezuilen op NS-stations openbaar Europees moeten aanbesteden, oordeelde de rechter begin oktober. Hierdoor zien reizigers sinds 1 december lege reclamezuilen op NS-stations in heel het land, melden diverse media.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

TenneT stopt aanbesteding hoogspanningsmasten Zeeland: te weinig inschrijvingen

Afgelopen juni startte netbeheerder TenneT de aanbesteding voor hoogspanningsmasten in de provincie Zeeland (opnieuw) op. Afgelopen week maakte de netbeheerder bekend dat er slechts twee inschrijvingen binnenkwamen. TenneT schort de aanbesteding nu voor de tweede keer op, uit angst voor te hoge kosten, meldt de Provinciaalse Zeeuwse Courant.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Strengere controle op gebruik CPV-codes

Vanaf 15 januari 2020 zal TED (Tenders Electronic Daily) streng controleren op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes. Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft een aanbestedende dienst aan waar de opdracht over gaat. Voor zowel nieuwe als reeds lopende aanbestedingen kan dit consequenties hebben, zo meldt PIANOo.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Marktpartijen pleiten voor samenwerking bij plaatsen zonnepanelen op treinstations

Marktpartijen willen een samenwerking aangaan bij het plaatsen van zonnepanelen op de treinstations van ProRail. Om tot realisatie te komen, slaan ingenieurs en leveranciers samen met ProRail de handen ineen. Solar Magazine bericht hierover.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

FNV: veiligheid gaat ten koste van prijs bij aanbestedingen

Vakbond FNV wil meer aandacht voor veiligheid op bouwplaatsen, meldt BNR Nieuwsradio. De vakbond stelt dat de nadruk op marktwering en het drukken van kosten leidt tot onveilige situaties en wil dat zowel bouwers als de overheid actie ondernemen. Als grootste opdrachtgever in de bouw zou de overheid meer nadruk moeten leggen op veiligheid bij de aanbesteding van projecten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Daling Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021

De Europese Unie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekendgemaakt, zo meldt Europa Decentraal. Er is een lichte daling van de drempelbedragen te constateren.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingen bij politie mislukt

Verschillende aanbestedingen bij de Nederlandse politie zijn mislukt of worden voortijdig afgebroken. Op de uitgeschreven aanbesteding voor nieuwe motorkleding volgde geen gunning, terwijl de aanbesteding voor duurzaam kantoormeubilair opnieuw bekeken zal worden. De vrees bestaat dat deze aanbesteding onvoldoende inschrijvende partijen oplevert.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aannemer kiest consequent voor huizenmarkt en laat gww-markt links liggen

De ambities van het traject Beter Aanbesteden en de Marktvisie lijken maar niet te landen. De risico’s van de Grond – Water- en Wegenbouwsector zijn te groot, de winstmarges te laag en innovatie is ver te zoeken. Aannemers kiezen consequent voor het bouwen van een woonwijk en laten prestigieuze infra-projecten links liggen, zo meldt Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Bijzondere aanbesteding is 'een proeftuin voor aannemers'

Het straat- en asfalteringswerk in Amsterdam is door de gemeente op een bijzondere manier aanbesteed. In plaats van de prijs is de beperking van de uitstoot leidend. Hoe minder emissies, hoe hoger de score. Winnaar van de aanbesteding zal vervolgens samen met de gemeente de plannen verder uitwerken, zo meldt Bouwmachines.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Hollands Kroon zet aanbesteding integraal gebouwbeheer uit na marktconsultatie

De gemeente Hollands Kroon is eigenaar van circa 80 panden. Het beheer daarvan is momenteel geregeld via heel veel kleine overeenkomsten met heel veel verschillende partijen. De gemeente is echter op zoek naar een structurele oplossing en is daarom van plan om de volledige verduurzaming, beheer en onderhoud van deze gebouwen aan te besteden en aan één marktpartij te gunnen. Dat besluit is genomen na een uitgebreide marktconsultatie, zo legt inkoopadviseur Thomas Philippo uit.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingen wederom pijnpunt bij gemeenten

86 procent van de 380 gemeenten heeft over verslagjaar 2018 een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid gekregen, wat 1 procent minder is dan over 2017. Net als in het jaar daarvoor, waren de niet-goedgekeurde rechtsmatigheidsoordelen met name te wijten aan fouten bij (Europese) aanbestedingen. Dat schrijft minister van Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt PIANoo.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Afhandeling aanbestedingsklachten aangepakt door staatssecretaris Keijzer

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gaat extra maatregelen nemen om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen te verbeteren, zo meldt VNO-NCW. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd, aangezien ondernemers in september nog aangaven dat de toen aangekondigde maatregelen niets betekende, zolang de klachten over de procedure niet onafhankelijk worden beoordeeld.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Wat moet een ondernemer doen om aanbestedingsstukken te begrijpen?

Aanbesteders zijn verplicht de voorwaarden en criteria van een opdracht op een “duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze” te formuleren. Dat neemt niet weg dat belangstellende ondernemers hun best moeten doen om de aanbesteder te begrijpen. De rechtspraak is vaak streng voor ondernemers. Als aan de inschrijvingsleidraad zelf geen touw is vast te knopen, is de bedoeling van de aanbesteder mogelijk uit voetnoot 29 van bijlage 57 te achterhalen. In een recente zaak bij de rechtbank Den Haag, waarin een onduidelijke geschiktheidseis ter discussie stond, kwam de aanbesteder er niet genadig van af.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Meer marktwering op het spoor: ‘Succes van aanbestedingen niet gegarandeerd’

Hoogleraren Bert van Wee en Maarten Janssen stellen in het ESB-dossier Toekomst op de Rails dat de introductie van meer marktwering op het spoor in Nederland vermoedelijk negatief uitpakt voor de reiziger. Het dossier loopt voor op de keuze die Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, moet maken omtrent de ordening van het spoor na 2025, zo meldt OVpro.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Actieagenda Beter Aanbesteden afgerond: een goed begin is slechts het halve werk

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Actieagenda Beter Aanbesteden is afgerond. Volgens Keijzer zijn alle 23 acties uit de agenda “afgerond of worden zij op korte termijn afgerond.” Tegelijkertijd stelt de staatssecretaris dat de “verbetering van de aanbestedingspraktijk een continue proces is dat aandacht nodig heeft.” Daarom werkt ze nu aan een vervolg op Beter Aanbesteden, samen met de betrokken ondernemersorganisaties en overheden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Het Hof: 'NS had openbaar moeten aanbesteden'

Uit een arrest van gerechtshof Arnhem begin deze maand blijkt dat reclamebureau JCDecaux door de Nederlandse Spoorweg (NS) onterecht is buitengesloten bij de aanbesteding van een miljoenencontract. Hoe hoog de schadevergoeding is, dat het reclamebureau hiervoor krijgt, moet nog worden vastgesteld, zo meldt het FD.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Koplopers: 'Verplicht stikstof-neutraal bouwen in aanbestedingen'

Een brede coalitie van grote bouwbedrijven, adviesbureaus en TNO betoogt dat de bouw wel degelijk een bijdrage kan leveren aan het stikstofprobleem. Het kabinet onderhandelt op dit moment over maatregelen die het stikstofprobleem en de bijbehorende bouwstop moeten oplossen, zo meldt Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Trend in stapel-opdrachten gaat onverminderd door

Ondanks het clusterverbod gaat het bundelen van bouwprojecten onverminderd door. Opdrachtgevers negeren massaal de regels om projecten samen te voegen. Meer dan 70 procent van de grijze en groene onderhoudscontracten was geclusterd, maar niet meer altijd ten koste van de kansen voor het MKB. Het is een trend dat onverminderd doorzet, zo blijkt uit de analyse van het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland, vermeld op Cobouw. Vorig jaar waren 486 aanbestedingen geclusterd, wat inmiddels 42 procent van het totaal is.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

"Ons land is klein, dat weet eenieder"

Vorige week heeft het hof in Den Haag geoordeeld dat Zand & Schelpenwinning Waddenzee B.V. (Waddenzee) niet door het Rijksvastgoedbedrijf had mogen worden uitgesloten bij een openbare biedprocedure met betrekking tot het recht op het winnen van schelpen in de Waddenzee, de Noordzeekustzone, de Westerschelde en de Voordelta.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

EU ontvangt ruim 11.000 aanvragen in de nieuwste openbare wifi-aanbesteding

De laatste aanbesteding van de Europese Unie voor de financiering van openbare wifi-netwerken heeft geresulteerd in ruim 11.000 aanvragen, zo maakte de Europese Commissie bekend. In de eerste twee seconden na opening van de aanbesteding meldden meer dan 2.000 gemeenten zich aan. In totaal werden 1.780 subsidie-vouchers met een waarde van in totaal 26,7 miljoen euro toegekend op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Subsidieregelingen sociaal domein leveren weinig op

Gemeenten starten steeds vaker met subsidieregelingen in het sociaal domein, met kostenbesparing als belangrijkste argument. In de praktijk blijkt echter dat de subsidies maar weinig besparing opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van Social Finance Matters naar 34 gemeentelijke subsidieregelingen in 2019.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Schiedam legt nadruk op MVI

De gemeente Schiedam heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd om zo meer nadruk te leggen duurzaamheid, innovatie, sociaal ondernemerschap, diversiteit en lokaliteit. De gemeente wil bovendien de markt meer betrekken bij het zoeken naar oplossingen op deze vlakken. Het B&W heeft het nieuwe inkoopbeleid afgestemd met Vlaardingen en Maassluis, waar eveneens maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staat.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Arnhem wil overheid geen zorgtaken laten uitvoeren

Het Arnhemse college wil de marktwerking niet uit de zorg halen. Het stelt dat de zorg te ingewikkeld is en dat de overheid te weinig inhoudelijke deskundigheid heeft om zorgtaken zelf uit te voeren. Het college concludeert dit naar aanleiding van een onderzoek over de marktwerking bij beschermd wonen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingsklachten slecht afgehandeld klagen ondernemers

MKB Nederland en VNO-NCW zijn boos over de wijze waarop aanbestedingsklachten worden afgehandeld, zo meldt Cobouw Zij stellen dat een grote meerderheid van ondernemers niet eens durven te klagen, omdat ruim 90% van de aanbestedende diensten een eigen klachtenloket heeft. Klagen zou er daardoor toe kunnen leiden dat zij in de toekomst niet aan de bak komen bij aanbestedingen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten besteden soms onnodig aan

Gebiedsontwikkelingen zijn niet altijd aanbestedingsplichtig. Toch schrijven gemeenten bij het ontwikkelen van gebieden vaak openbare aanbestedingen uit, zonder eerst te kijken naar andere juridische methoden. Zo kan partnerselectie soms een betere oplossing zijn, zo laat Sven Schroots, mede opsteller van de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, weten tegenover branchmedium Stadszaken.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Het wij/zij denken versus de wij/zij realiteit

Mr. drs. M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven wat volgens haar de maatregelen zijn die genomen moeten worden om te komen tot een betere rechtsbescherming bij aanbestedingen. Sommige daarvan zijn zinnig, bij een aantal andere heb ik mijn twijfels.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Schiphol wijst onterecht naar Europa bij aanbesteding beveiliging

Volgende week gaan beveiligers van Schiphol mogelijk staken vanwege onenigheid over de wijze waarop de luchthaven beveiliging aanbesteed. Bij haar zoektocht naar een nieuwe beveiliger de cao particuliere beveiliging niet opnemen in het eisenpakket, omdat dit in strijd zou zijn met de Europese aanbestedingsrecht. In Trouw stelt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht, echter dat Schiphol onterecht Brussel als boosdoener aanwijst.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Finse lessen over zorginkoop

“We zijn best wel slecht in het afkijken bij onze buren. De decentralisatie is, net als onze zorgwetten, wel enigszins vormgegeven met het oog op het Scandinavische model, maar op het niveau van inkoop hadden onze gemeentes veel meer moeten kijken naar wat er allemaal kan. Dat is volledig gemist. Dat was voor mij ook een reden om dit paper te schrijven.” Aan het woord is Niels Uenk, onderzoeker aan het Public Procurement Research Centre (PPRC). Als onderdeel van zijn proefschrift over gemeentelijke zorginkoop aan de Universiteit Utrecht heeft hij samen met zijn Finse collega Dr. Suvituulia Taponen het paper “Procurement Practices for homecare of Dutch and Finnish municipalities: a country comparison” geschreven.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Historische schetsen van architecten redden, een monsterklus...

Door het ministerie van Cultuur is elf miljoen euro beschikbaar gesteld voor restauratie en versnelde digitalisering van de architectuurcollectie. De collectie, beheerd door Het Nieuwe Instituut, bestaat uit vier miljoen objecten, onderverdeeld in circa 1,4 miljoen tekeningen, 300.000 foto’s, 70.000 boeken en duizenden maquettes.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 5

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

ProRail gunt onderhoudscontract te voorbarig

Bij de aanbesteding van een onderhoudscontract weigerde ProRail de inschrijving van VolkerRail, omdat de aannemer tegen een abnormaal lage prijs zou hebben ingeschreven. Laatstgenoemde spande daarop een kort geding aan en is nu door de voorzieningsrechter in het gelijk gesteld. De rechter oordeelt dat ProRail de opdracht te voorbarig heeft gegund aan Asset Rail, zo meldt branchemedium SpoorPro.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 4

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 3

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe handreikingen Beter Aanbesteden

Bouwend Nederland presenteert twee handreikingen – Nader selecteren en Gefaseerd aanbesteden – waarmee het invulling geeft aan punt 11 en 12 uit de Actieagenda Beter Aanbesteden. De handreikingen zijn de uitkomst van een serie gesprekstafels waar, met deelname van leden en medewerkers van Bouwend Nederland, aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek zijn gegaan.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Discriminerende bedrijven uitgesloten van Amsterdamse aanbestedingen?

De gemeente Amsterdam bedrijven die discrimineren op de arbeidsmarkt uitsluiten van aanbestedingen. Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, doet daarbij een beroep op de Aanbestedingswet die stelt dat inschrijvende partijen uitgesloten kunnen worden wegens een ernstige beroepsfout. Juristen gaan nu onderzoeken of de gemeente op basis van deze bepaling discriminerende bedrijven kan weren.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 2

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nieuw handboek voor publieke inkopers clouddiensten

Branchevereniging CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) heeft een handboek gepubliceerd die inkopers uit de publieke sector moet ondersteunen bij het aanbesteden van cloud diensten. In het 66 bladzijden dikke handboek delen verschillende spelers uit de Europese cloud markt hun ervaringen en best practices rondom overheidsopdrachten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vakantieleesvoer – deel 1

De vakantie is weer begonnen! Veel inkopers zullen deze zomer genieten van hun welverdiende rust. Natuurlijk is een mooie vakantie niet compleet zonder bijzonder leesvoer. Maar waar moet je beginnen?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Leidse welzijnsorganisaties tegen verplichte aanbesteding

Leiden wil welzijnsprojecten Europees aanbesteden om beter inzicht te krijgen in waar subsidies naar toe gaan. Dat betekent dat welzijnsorganisaties voortaan een duidelijk plan zullen moeten indienen bij de gemeente voor ze in aanmerking komen voor een subsidie. Meerdere welzijnsinstellingen vrezen dat dit zal leiden tot onzekerheid en hebben zich tegen het plan van de gemeente gekeerd.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Negatief Huawei-advies toch naar Tweede Kamer

De AIVD en de MIVD vinden het onwenselijk dat leveranciers van hard- en software uit China in de kern van Nederlandse telecomnetwerken zitten en adviseren om die apparatuur uit de netwerken te halen. Volgens de Volkskrant werd dit advies in februari naar de minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus verzonden, maar heeft hij het op zijn beurt niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de berichtgeving van de krant kreeg de Kamer toch het advies toegestuurd.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijk moet tekorten jeugdzorg Stadskanaal compenseren

Het college in Stadskanaal moet uiterste inspanningen verrichten om er voor te zorgen dat het Rijk de tekorten in de jeugdzorg van de afgelopen jaren vergoed te krijgen. Een motie met deze boodschap, ingediend door VVD, Gemeentebelangen, PvdA en SP, kreeg steun van de volledig gemeenteraad in de noordelijke stad. Volgens VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra is Stadskanaal niet de eerste gemeente die aan de bel trekt over de jeugdzorg, maar wel de eerste die het zo scherp formuleert.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Wijziging Gids Proportionaliteit

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een wijziging van de Gids Proportionaliteit. Die wijziging moet verduidelijken dat “het op voorhand uitsluiten van iedere vergoeding van inschrijfkosten in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding disproportioneel is.” Met deze wijziging stelt de staatssecretaris invulling te geven aan een motie van Joba van den Berg (CDA) en Martin Wörsdorfer (VVD).

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Pijnlijke dossiers vragen om sterke vertrouwensrelaties

“Wanneer je na een lange vakantie weer over de Nederlandse infrastructuur rijdt, besef je hoe goed wij het hier allemaal geregeld hebben. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het niet. Voor een groot deel is het te danken aan een hele goede samenwerking tussen aannemers en opdrachtgevers. De meeste bouw- en infraprojecten gaan goed, maar wanneer je met pijnlijke dossiers te maken krijgt moet je er toch op de een of andere manier samen uitkomen.” Zo maakt Pieter Litjens, algemeen directeur van CROW, duidelijk tijdens het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Ministerie VWS maakt gebruik van open house

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is geen fan van de open-house methode voor het inkopen van gemeentelijke zorg. Deze maand nog noemde hij deze aanpak in een beschouwing voor de Tweede Kamer ‘principieel kwestieus’, omdat er geen visie achter zou zitten. Tegelijkertijd maakt zijn ministerie zelf echter ook gebruik van open house-trajecten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Zundert overtrad Europese aanbestedingsregels

Twee jaar geleden zocht de gemeente Zundert naar een bedrijf om het beheer en ontmanteling van camping Fort Oranje op haar te nemen. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan Slufter Beheer, zonder daarbij gebruik te maken van een openbare aanbestedingsprocedure. Aangezien daar een bedrag van 2,5 miljoen euro mee was gemoeid, overtrad Zundert met dit besluit de Europese aanbestedingsregels.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Yvette Naaijkens is Tendermanager van het Jaar 2019

Utrecht, 21 juni 2019 – Gisteren is in de Heerlickheid van Ermelo de SMA Tendermanager van het Jaar 2019 verkozen. Winnaar is Yvette Naaijkens, Manager Verwerving Beheer en Exploitatie bij Heijmans, zij werd door een unanieme vakjury gekozen. Met haar strategische, complete en zeer klantgerichte aanpak is Naaijkens succesvol (verwierf het grootste onderhoudscontract ooit op de Nederlandse markt) én draagt zij bij aan de ontwikkeling en professionalisering van het tendermanagement-vak.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteden is breinkundig vreemd

Waarom verloopt een samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer soms zo moeizaam? Is het niet veel logischer om je neef te strikken voor een opdracht? En waarom moet je nooit meer in projectteams vergaderen? Tijdens het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren geeft corporate antropoloog Danielle Braun antwoord op deze vragen. “Aanbesteden is vreemd voor ons brein. Het moet tijdens dit proces een volstrekt tegengestelde beweging maken.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Bedenkingen bij Twents aanbestedingsbeleid

Samen14, het samenwerkingsverband van 12 Twentse gemeenten binnen het sociaal domein, heeft 300 zorgaanbieders gecontracteerd. Onlangs werd bekend dat 64 daarvan ‘rood’ gekleurd zijn, wat betekent dat er ernstige twijfels zijn over hun integriteit. Volgens minister van VWS Hugo de Jonge zou dit het gevolg kunnen zijn van het Twentse aanbestedingsbeleid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Zorgen over nieuwe beveiligingscontracten Schiphol

In 2020 moet Schiphol nieuwe beveiligingscontracten afsluiten. De luchthaven heeft aangekondigd dat de prijs daarbij leidend zal zijn. Beveiligers vrezen daardoor voor lager loon en minder zekerheid voor de werknemers en roepen in een brandbrief directeur Dick Benschop op om bij de aanbesteding de cao Beveiliging als harde eis op te nemen om in aanmerking te komen voor een contract. De beveiligers hebben zomerse acties aangekondigd wanneer Schiphol deze eis laat varen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Meer aandacht voor veiligheid in bouwaanbestedingen

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben afgesproken dat vanaf 1 januari 2021 veiligheidsbewustzijn een verplichting wordt in aanbestedingen en contracten. Om dat veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken zal gebruik gemaakt worden van een zogeheten Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder wordt beheerd door NEN.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Lek ProRail rond aanbesteding ERTMS

Door een fout bij ProRail hebben per ongeluk wekenlang documenten over het ERTMS-project online gestaan. Vier van deze documenten waren geheim, omdat ze van invloed kunnen zijn op toekomstige aanbestedingsprocedures. Het gaat daarbij om de aanbestedings- en contracteringsstrategie, het risicodossier, de realisatieplanning en de rapportage stakeholderwensen. De overige gelekte documenten zouden sowieso op een later tijdstip worden gepubliceerd.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijverbod voertuigen marechaussee

De Koninklijke Marechaussee kocht vorig jaar gepantserde 18 SUV’s in, maar heeft nu de hele vloot een rijverbod opgelegd. Er zouden problemen met de stuurinrichting, het remsysteem en het brandstofsysteem zijn vastgesteld die de weg -en gebruiksveiligheid aantasten. Naast de 18 exemplaren die al gebruikt werden zijn er nog 6 in bestelling.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Geïntegreerde contracten te risicovol voor bouwsector

De gemeente Leiden startte in januari een aanbesteding, op basis van een geïntegreerd contract, voor een combigebouw met ijshal en binnenbad. Het college van B&W heeft vandaag de gemeenteraad echter laten weten dat de aanbesteding voorlopig wordt stopgezet. De twee marktpartijen die zich tijdens de voorselectie hadden gemeld, hebben zich teruggetrokken, mede vanwege de grote risico’s verbonden aan deze aanbestedingsvorm.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding catering: optimaal gebruik van koffiedik, tomatenstengels, bietenpulp en oud brood

De staat heeft een rechtszaak gewonnen over een circulaire cateringaanbesteding voor Rijkswaterstaat en het CJIB. Wat wel grappig is, is dat de inhoudsindicatie op rechtspraak.nl het ergste doet vermoeden: “Kort geding. Aanbesteding circulaire cateringdiensten. Schending instructie bij proeverij. Schending aangekondigde beoordelingssystematiek. Onjuiste beoordeling. Ondeugdelijke proeverij.” Ik ging er eens lekker voor zitten, maar het bleek precies omgekeerd te zijn: Geen schending instructie bij proeverij. Geen schending aangekondigde beoordelingssystematiek. Correcte beoordeling. Correcte proeverij.” Wie zou die inhoudsindicatie maken?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

‘Progressieven’ Noord-Holland eisen veranderingen jeugdzorg

De progressieve partijen in de provincie Noord-Holland willen dat gemeenteraden veel meer betrokken worden bij het bepalen van de randvoorwaarden voor goede (gesloten) jeugdzorg. Zo zouden zij de kaders voor zowel de samenwerkingsrelatie met de zorgaanbieder als het financieringsmodel moeten opstellen. Dat stellen PvdA, GroenLinks en SP in een zogeheten discussienota.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding marinierskazerne opnieuw uitgesteld

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft de Tweede Kamer dat de bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen een jaar is uitgesteld. Defensie zal nu uiterlijk op 1 juli 2020 beslissen welke partij de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de kazerne gegund krijgt. Dit betekent dat de kazerne op zijn vroegst in 2024 open gaat, zo meldt onder meer de NOS.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Amsterdam wil meer oud textiel hergebruiken

Dit jaar loopt het verwerkings- en inzamelcontract voor het Amsterdamse huishoudelijk textiel af. Voor de nieuwe aanbesteding heeft het college van B&W in Amsterdam ambitieuzere richtlijnen vastgesteld voor de verwerking, sortering en inzameling van oud textiel. De gemeente hoopt zo bij te dragen aan een circulaire en klimaatvriendelijkere textielketen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aantal gunningen groeit sneller dan aantal opdrachten

In 2018 kondigden overheden en andere aanbestedende diensten 8361 openbare opdrachten aan, een stijging van 3% ten opzichte van 2017. Het aantal gegunde opdrachten steeg in 2018 in vergelijking met een jaar eerder echter 11% en kwam zo uit op 7.240. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland, waarin PIANOo, op basis van gegevens uit Tenderned een globaal beeld schetst van de Nederlandse aanbestedingspraktijk.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nutteloze speedboten Rijkswaterstaat onverkoopbaar

Door een fout in de aanbesteding kocht Rijkswaterstaat (RWS) in 2015 twee speedboten die niet opgewassen waren tegen de hoge golven van de Noordzee. RWS wilde ze daarom verkopen, maar een poging daartoe is mislukt. Nu zullen ze daarom ontmantelt worden, waarna geprobeerd zal worden om de onderdelen te verkopen, zo schrijft het Algemeen Dagblad (AD).

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Inkopen vanuit een veronderstelde machtspositie werkt niet: opdrachtgevers, denk als een aannemer!

Het was voor veel opdrachtgevers in de bouw schrikken, de omslag van een vragers- naar een aanbiedersmarkt. Na zeven ontspannen jaren (2009-2015) waarin bijna elke aanbesteding een succes was, zijn het weer de aannemers die de regels van het spel bepalen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Opdrachtgevers positiever over opdrachtnemers

Meer opdrachtgevers hebben vertrouwen in aannemers en bestempelen ze als eerlijk. Kennisplatform CROW deed in 2017 onderzoek naar de ‘Grootste Grieven’ van opdrachtnemers en opdrachtnemers. Destijds gaf 17% van de opdrachtgevers aan vertrouwen te hebben in aannemers. In het onderzoek van dit jaar is dat aantal gestegen naar 40%.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Maatregelen nodig voor gelijk speelveld bij regionale spooraanbestedingen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de risico’s in kaart gebracht die het gelijk speelveld bij regionale aanbestedingen op het spoor kunnen verstoren. De toezichthouder heeft daarnaast ook advies gegeven over de maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico’s weg te nemen. Dat heeft de organisatie gedaan op verzoek van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijksvastgoedbedrijf minder streng voor foutjes bij inschrijving

Bouwbedrijven die meedoen aan aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf hebben nu te maken met strenge regels. Wanneer de juiste handtekeningen ontbreken moet de inschrijving ongeldig worden verklaard. Daar komt nu verandering in. Inschrijvers die dit soort kleine gebreken binnen twee werkdagen corrigeren mogen gewoon meedoen aan de aanbesteding.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Opschudding om aanbesteding Den Bosch

Vier architectenbureaus stellen dat de gemeente Den Bosch de aanbesteding voor de nieuwbouw van Theater aan de Parade opnieuw moet doen. Hun advocaat stelt dat de gemeente zich niet aan de regels heeft gehouden door de ontwerpplannen na gunning te laten veranderen. De nieuwe schouwburg, waar al langer onrust over bestaat, moet in 2023 open gaan.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingen ERTMS uitgesteld

De aanbestedingen voor de installatie van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) in de spoorbaan en in de eerste serie treinen zijn voor zeker vier maanden uitgesteld. Ook gaat het project 23 miljoen euro duurder zijn dan verwacht. Dat zijn de belangrijkste gevolgen van een onderzoek van het Bureau ICT-toetsing (BIT).

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Klachten over leerlingenvervoer Zwolle

Leerlingenvervoerders in Zwolle hebben hun diensten moeten aanpassen na aanhoudende klachten. De problemen waren zo groot dat de Participatieraad gedwongen was om ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente heeft inmiddels erkend dat de start van de nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer niet vlekkeloos is verlopen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Juridische focus in aanbestedingen hindert MKB

“Ondernemers die meedoen aan een aanbesteding richten zich in de eerste plaats op de opdracht en stellen daar inhoudelijke vragen over. Hoe moet het worden uitgevoerd? Wat is het probleem waar de aanbesteder mee zit? En hoe kan deze het beste opgelost worden? Zo denkt een ondernemer. De nota van inlichtingen gaat echter voor 60% over het contract en allerlei andere juridische voorwaarden. Ik moet mijn klanten er op wijzen dat ze ook daar naar moeten kijken.” Aan het woord is Roelf Houwing, adviseur inschrijven op aanbestedingen bij SmartTenders.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

‘Foute’ zorgaanbieders winnen aanbestedingen Twentse gemeenten

Meerdere zorgondernemers die onder vuur liggen vanwege gerommel met zorggeld, hebben nadat ze de fout in zijn gegaan toch een nieuw contract gekregen van OZJT/Samen14, het samenwerkingsverband van 12 Twentse gemeenten. Aan deze samenwerking doen Almelo en Hof van Twente niet mee en zij hanteren een veel strengere aanbestedingsprocedure. In die twee gemeenten is dan ook aan slechts één van de omstreden zorgaanbieders een contract gegund.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Relatief aanbesteden is brevet van onvermogen

“Relatief beoordelen doet men wanneer men eigenlijk geen idee heeft in wat voor markt men opereert. Je kunt je afvragen of je dan überhaupt wel klaar bent om die markt op te gaan. Je denkt dat je heel professioneel bezig bent als inkoper, omdat je gebruik maakt van een formule, maar in feite is het een brevet van onvermogen. Niet alleen op technisch gebied. Het betekent dat je maar wat doet en ziet wat er gebeurt.” Zo stelt hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen tijdens het congres ‘Van Principe naar Praktijk’, georganiseerd door de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Sneller en goedkoper aanbesteden met DAS

“Wanneer je een raamovereenkomst voor bijvoorbeeld ICT hardware aanbesteedt, ga je een langdurige samenwerking aan met een leverancier. Inschrijvers zijn eenmalig in concurrentie, maar gedurende de contracttijd ben je overgeleverd aan de prijzen die de leverancier jou geeft. Dat kan best goed uitpakken, maar vaak zien we dat aanbestedende diensten teveel betalen. Om dat te voorkomen wil je veel producten en diensten zoveel mogelijk in concurrentie uitvragen. Daarom kan het beter zijn om een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) in te stellen.” Zo stelt Jean-Paul Roegies, inkoopadviseur bij DASmakkelijk.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Scoringsmethode beïnvloedt kwaliteit aanbesteding

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag stelt dat verantwoordelijke opdrachtgevers “in geval van dienstverlening altijd het principe prijs volgt kwaliteit hanteren en vooraf de wegingsfactoren dusdanig scherp formuleren zodat differentiatie tussen kwalitatief goede en slechte aanbestedingen mogelijk is.” Emeritus hoogleraar Jan Telgen (nu onderzoeker bij het Public Procurement Research Center) waarschuwt echter dat dat niet genoeg is. “De wegingen zeggen niks, zolang de scoringsmethode niet bekend is. Zonder de scoringsmethode kun je geen zinvolle discussie hebben.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Code verantwoordelijk marktgedrag: 9 bevindingen uit de praktijk

“Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een basis gelegd om partijen aan de voorkant van de markt op te roepen tot verantwoordelijk marktgedrag, zodat er aan de achterkant meer ruimte is voor kwaliteit, vakmanschap en sociaal beleid. Wanneer het contract dat inkoop en verkoop afsluiten het gevolg is van bijvoorbeeld een te scherpe inschrijfprijs, kan er binnen de marge van dat contract onvoldoende ruimte zijn om het werk kwalitatief goed te doen.” Zo stelt Kees Blokland, initiatiefnemer van de Code, dat inmiddels door ruim 1400 partijen ondertekend is.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Bouw accepteert faalkosten

De Nederlandse bouwsector heeft jaarlijks te maken met 5 miljard euro aan faalkosten. Dat komt voor een groot deel doordat te laag inschrijven op aanbestedingen en teveel risico’s accepteren, waardoor het moeilijk wordt vast te houden aan de planning en het budget. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van ABN Amro.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

In zomer gesprek over decentralisatie sprinterdiensten

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven gaat in de zomer met de provincies bespreken of de decentralisatie van enkele sprinterdiensten mogelijk is. Dat heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Met dit besluit volgt de staatssecretaris het regeerakkoord, waarin het kabinet de wenst uitspreekt om enkele sprinterlijnen aan te besteden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

The Learning Network verliest wederom kort geding

Carmel College kan doorgaan met haar aanbesteding van digitaal lesmateriaal. Distributeur The Learning Network (TLN) verloor ook het derde kort geding dat het had aangespannen tegen de scholenkoepel. TLN is het niet eens met de wijze waarop Carmel deze aanbesteding organiseert.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Eenzijdige communicatie over Open House en aanbesteden zorg

Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven het aanbesteden van zorg te willen afschaffen, maar hij geeft niet aan op welke legitieme manier zorgaanbieders dan wel kunnen worden gecontracteerd. Deels is de verplichting al afgeschaft als de gemeente alle zorgaanbieders contracteert die voldoen aan de eisen. De minister lijkt echter ook niet gecharmeerd van Open House-contractering. De Jonge wil toe naar één team van wijkverpleegkundigen per wijk. De vraag is natuurlijk op basis van welke criteria dit team verkozen moet worden. Kan er binnen de huidige, al dan niet aan te passen, richtlijn een alternatieve contracteerwijze, anders dan aanbesteden, gevonden worden?

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe aanbesteding huisbankier Rijk

Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat het betalingsverkeer van het Rijk opnieuw aanbesteden. Aanleiding daarvoor is de witwasaffaire bij ING, dat nu als huisbankier voor de Nederlandse overheid optreed. Het is goed mogelijk dat de bank ook de nieuwe aanbesteding wint, maar het krijgt dan wel met strengere regels te maken.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vlissingen knoeit bij aanbesteding strandbeheer

Vlissingen gunde onlangs een contract voor het beheer en bewaking van de stranden aan de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Nu blijkt dat dit contract te vroeg is getekend en bovendien leidt tot het vertrek van een geliefde strandwacht. De gemeente wil nu af van de overeenkomst.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Tenderkosten beheersen beter dan vergoeden

Aanbestedingen zijn typische deadlineprocessen. Vanaf de start van een tender tot aan de indiendatum schakelen we steeds een versnelling op. Alles met als doel een optimaal plan te schrijven met onderscheidende inhoud, dat gemakkelijk leest en er aantrekkelijk uitziet. Tegelijkertijd is een plan nooit af omdat het altijd mogelijk is tot een hoger detailniveau te komen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Verantwoord aanbesteden begint bij opdrachtgever

“Adel verplicht. Bij de stand van onze organisatie hoort dat wij verantwoord ondernemen”, zo vindt Pier Eringa, president-directeur van ProRail. De spoorwegbeheerder krijgt jaarlijks 2 miljard euro om te investeren in het spoor. Verantwoord ondernemen betekent volgens Eringa echter meer dan er slechts voor zorgen dat dit geld niet verspild wordt. “Wij kunnen niet hoge eisen stellen aan de markt, terwijl wij niet aan dezelfde eisen en maatstaven voldoen. We moeten een nette organisatie zijn.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

D66 wil onderzoek naar inbesteding OV

Gemeenteraadsleden van D66 willen dat de Vervoerregio Amsterdam onderzoek doet naar het inbesteden van openbaar vervoer. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht mogen sinds 2013 kiezen of ze het OV openbaar aanbesteden of onderhands gunnen. Amsterdam heeft tot nu toe steevast voor het eerste gekozen en dat leidde altijd tot een gunning aan GVB.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat moderniseert D&C contracten

Rijkswaterstaat heeft de standaard voor contracten voor design & construct (d&c) opdrachten gemoderniseerd. Daarbij zijn onder meer de eisen voor elektronisch factureren en de bouwschaderegeling aangepast. Rijkswaterstaat probeert zo veel mogelijk met standaard contracten te werken om marktpartijen met zo min mogelijk onvoorspelbaarheid op te zadelen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Teleurstelling om gunning bouw mijnenjagers aan Fransen

De nieuwe Nederlandse mijnenjagers zullen gebouwd worden door het consortium Belgium Naval & Robotics, geleid door het Franse staatsbedrijf Naval Group. In Frankrijk en België werd verheugd gereageerd op deze gunning. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT stelt echter dat het kabinet met dit besluit “de Nederlandse maritiem-technologische industrie ernstig in de kou laat staan.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Steun in Brussel voor terugdringen zorgaanbestedingen

REFIT, het commissieprogramma van de EU voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving, heeft de Europese Commissie aangeraden om de regels voor het aanbesteden van zorg tegen het licht te houden. Daarmee wordt voldaan aan een wens van minister van VWS Hugo de Jonge. Het kan echter nog jaren duren voordat een wijziging doorgevoerd wordt.

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres