Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Directielid Keolis mogelijk slachtoffer van vervalste handtekening

Onder de side-letters die door Keolis gebruikt werden om de concessie IJssel-Vechtstreek binnen te halen zijn mogelijk vervalste handtekeningen gebruikt van het ontslagen directielid Bruns. Hij werd ontslagen nadat Keolis daarvan al op de hoogte was. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money, dat spreekt van opzettelijk slachtofferen van het directielid.

Keolis raakte in opspraak toen Follow the Money bekendmaakte dat de vervoerder side-letters gebruikte om de aanbesteding binnen te halen. Daarop stelde Keolis een onderzoek in naar de gang van zaken en trokken de betrokken provincies de aanbesteding eind juli in. Directielid Bruns werd in mei van dit jaar al ontslagen terwijl Keolis toen al wist van de mogelijk vervalste handtekeningen. Nu blijkt dat het bewijs tegen Bruns – de handtekeningen onder de side-letters – mogelijk niet geldig is. “Er kan niet worden uitgesloten dat de betwiste handtekeningen zijn aangebracht door toepassing van kunstgrepen, zoals bijvoorbeeld fotoshoppen”, stelt het Nederlands Forensisch Onderzoeksbureau, dat door Keolis werd ingehuurd voor het onderzoek.

Opzettelijk slachtofferen
Follow the Money spreekt van een opzettelijk slachtofferen van Bruns. Volgens het onderzoeksplatform zet Keolis de mogelijke onschuld van Bruns nu juist in om te bewijzen dat het intrekken van de concessie is gebeurd op basis van ‘onjuiste feitelijke en juridische uitgangspunten’.

Bert Boerbal, gedeputeerde van Overijssel, wil dat Keolis verantwoording aflegt als Bruns inderdaad onschuldig blijkt te zijn.

Bron: Tubantia.nl, ftm.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Frauderend Keolis verliest definitief concessie IJssel-Vechtstreek

Vervoerder Keolis kan definitief geen aanspraak meer maken op de concessie IJssel-Vechtstreek. Dat hebben de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel bekend gemaakt. Het is wel de bedoeling dat Keolis het busvervoer op de noodconcessie gaat verzorgen tot er een andere partij is. De concessie wordt daarnaast opnieuw aanbesteed.

Begin vorige maand lieten de provincies al weten dat zij de concessie introkken omdat Keolis onjuiste informatie verstrekte bij de aanbesteding. De vervoerder zou geheime afspraken hebben gemaakt met Chinese busbouwers om de gunning in de wacht te slepen. De afgelopen weken had Keolis de mogelijkheid uitleg te geven over de situatie. Ook de vakbonden zijn gehoord. Omdat er volgens de provincies geen nieuwe inzichten naar boven zijn gekomen, is besloten de gunning definitief in te trekken.

Noodconcessie
Wel vraagt de provincie Keolis het busvervoer vanaf december te verzorgen, maar dan onder de nog in te richten noodconcessie. De provincies gaan daarover in gesprek met de vervoerder. “Dat is het beste voor de continuïteit van het openbaar vervoer. De noodconcessie moet zoveel mogelijk volgens de beoogde nieuwe dienstregeling en met het nieuwe zero-emissie materieel”, stelt de provincie Gelderland.

Naar verwachting start de nieuwe concessie vanaf 2022.

Partner van Aanbestedingscafé:

Provincies trekken concessie Keolis in

De provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland hebben gisteren laten weten dat zij de concessie IJssel-Vechtstreek niet langer verlenen aan vervoerder Keolis. Keolis heeft volgens de provincies opzettelijk onjuiste informatie verstrekt tijdens het aanbestedingstraject.

De drie provincies stelden een onderzoek in nadat Keolis zelf melding maakte van ‘onrechtmatigheden’ bij de aanbesteding bij de provincies en het Openbaar Ministerie. Op basis van dat onderzoek besloten de provincies de concessie in te trekken. Keolis kwam in opspraak naar aanleiding van berichten van onderzoeksplatform Follow the Money, die meldde dat Keolis side letters had gebruikt om de aanbesteding te winnen.

Teleurgesteld
Nu de provincies de concessie intrekken heeft Keolis nog een maand de tijd in beroep te gaan. Keolis is teleurgesteld over het besluit: “We zijn vol vertrouwen geweest over een goede afloop, juist door openheid te hebben geboden en in te hebben gezet op herstel. Wij zijn van mening dat alle benodigde stappen zijn ondernomen voor herstel”, zegt het vervoersbedrijf.

Geen hinder
Omdat Keolis in december van dit jaar al zou starten met vervoer in de regio zoeken de provincies naar een noodoplossing, zodat reizigers geen hinder ondervinden. De concessie moet daarnaast opnieuw aanbesteed worden.

Het OM buigt zich nog over de zaak. Vorige week liet staatssecretaris Keijzer al weten dat zij geen apart onderzoek instelt naar de gang van zaken.

Bron: NOS.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwe wet moet zorgfraude sneller zichtbaar maken

Met een Waarschuwingsregister zorgfraude en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) moeten gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars gegevens uit kunnen wisselen over zorgfraude. De oprichting van het register en de stichting IKZ worden geregeld met het wetsvoorstel ‘Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’, dat vorige week door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Met het Waarschuwingsregister zorgfraude kunnen partijen informatie over frauderende partijen in de zorg delen. Zo moet er een eenduidig beeld ontstaan en kunnen gemeenten elkaar waarschuwen voor fraudeurs. Om een bedrijf of persoon te registreren in het Waarschuwingsregister zorgfraude, moet er een gerechtvaardigde overtuiging bestaan dat er gefraudeerd is.

Informatieknooppunt Zorgfraude
Daarnaast moet het Informatieknooppunt Zorgfraude gaan functioneren als stichting waar signalen van fraude uit de zorg uitgewisseld kunnen worden. Organisaties kunnen voortaan melding doen van zorgfraude, mits deze geen gegevens bevatten waarop medisch beroepsgeheim rust.

Partner van Aanbestedingscafé:

Staatssecretaris ziet af van eigen onderzoek naar mogelijke fraude Keolis

Staatssecretaris Keijzer laat het aan de provincies om onderzoek te doen naar de mogelijke fraude bij de aanbesteding van de concessie IJssel-Vechtstreek. Dat laat ze weten aan de Tweede Kamer. Kamerleden hadden gevraagd of zij bereid was een onderzoek in te stellen.

Keijzer stelt dat het reeds ingestelde onderzoek van de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland afdoende is. Indien er strafbare feiten zijn gepleegd is het aan het Openbaar Ministerie om de zaak verder op te pakken. Als de lopende onderzoeken zijn afgerond wil Keijzer wel in gesprek met de provincies om te bekijken welke lessen er uit de zaak getrokken kunnen worden.

Vandaag besluiten de drie provincies of ze de verleende concessie aan Keolis intrekken.

Onderzoeksplatform Follow the Money meldde eind mei dat er gebruik gemaakt zou zijn van side-letters, waardoor het vereiste zero-emissie-materieel niet geleverd hoefde te worden. Keolis meldde daarop zelf het voorkomen van onrechtmatigheden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Partner van Aanbestedingscafé:

Provincies besluiten in juli over mogelijk frauduleus tot stand gekomen concessie Keolis

De provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland nemen op 7 juli een besluit over de reeds verleende concessie aan vervoerder Keolis. Die kwam mogelijk op frauduleuze wijze tot stand, met behulp van side letters. De provincies moeten nu besluiten of de aanbesteding gegund blijft of ingetrokken wordt.

De tijd dringt voor de provincies, vooral voor Overijssel. Daar zou Keolis al in december het busvervoer gaan verzorgen. Bij het intrekken van de gunning moet er op zeer korte termijn een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven. Omdat het openbaar vervoer vanwege de coronacrisis minder passagiers vervoert, kan die aanbesteding flink duurder uitvallen. Als de aanbesteding gegund blijft, kunnen andere vervoerders die ten tijde van de gunning buiten de boot vielen, kostbare claims indienen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de consequenties van de door Keolis zelf gemelde onrechtmatigheden.

PVV boos over beslissing in zomerperiode
Dat de provincies begin juli een knoop doorhakken heeft tot woede bij de Overijsselse Provinciale Staten geleid. Met name de PVV-fractie is niet te spreken over de aanpak. De Provinciale Staten van Overijssel zijn al met reces als er op 7 juli wordt vergaderd over de aanbesteding. De kans is groot dat de bewindslieden pas in september weer mee kunnen praten, als de beslissing al is gevallen.

Bron: Omroep Flevoland, de Stentor.

Partner van Aanbestedingscafé:

Provincie start onderzoek naar aanbesteding Keolis

De provincie Overijssel is een juridisch onderzoek gestart naar mogelijke fraude bij de aanbesteding van busvervoer in de regio. Vorige week werd bekend dat vervoersmaatschappij Keolis side letters inzette en zo de concessie voor het traject IJssel-Vechtstreek in de wacht sleepte.

“We hebben tot vorige week geen reden tot twijfel gehad over de aanbieding van Keolis. Op basis van de stukken en documenten konden wij niet vermoeden dat er sprake zou zijn van onregelmatigheden”, melden de Gedeputeerde Staten van Gelderland in een brief. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de door Keolis vermelde onregelmatigheden er concreet uitzien en welke gevolgen deze hebben voor de uitkomst van de aanbesteding. Overijssel is namens de provincies Gelderland en Flevoland penvoerder voor de aanbesteding en het onderzoek.

Kamervragen
Ook in de Tweede Kamer zijn afgelopen week vragen gesteld over de mogelijke fraude. CDA-kamerleden Palland en Amhaouch willen van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat weten of de side letters die door Keolis zijn ingezet gedeeld kunnen worden met de Kamer. Daarnaast vragen ze of de staatssecretaris bereid is een eigen onderzoek te starten, naast het onderzoek op provinciaal niveau.

In de door Keolis gebruikte side letters stond dat de leverancier voor de elektrische bussen geen gevolgen zou ondervinden als de bussen niet of later geleverd zouden worden. De inzet van zero-emissie voertuigen was echter een vereiste voor het winnen van de aanbesteding.

Bron: destentor.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Keolis fraudeert bij aanbesteding ov-concessie

Vervoermaatschappij Keolis heeft op frauduleuze wijze de aanbesteding voor ov-concessies in de IJssel-Vechtstreek binnengehaald. Door via side letters geheime afspraken te maken over de levering van elektrische bussen met busbouwers Ginaf en BYD lukte het om de aanbesteding binnen te halen, zonder daadwerkelijk levergaranties te krijgen. Dat melden bronnen aan onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money.

Keolis kwam via de side letters overeen dat de leveranciers geen gevolgen zou ondervinden van het te laat of niet leveren van elektrische bussen. De zero-emissie voertuigen waren noodzakelijk voor het winnen van de aanbesteding. Op papier was dat geregeld zodat Keolis de opdracht ter waarde van 900 miljoen euro gegund zou krijgen, maar in werkelijkheid hoefde de leverancier de levering niet te garanderen zonder daarvoor gestraft te worden. Die garanties waren wel degelijk een vereiste voor de aanbesteding.

Chinese leverancier
Begin dit jaar schreef de Nederlandse busfabrikant VDL nog een boze brief over de keuze voor een Chinese leverancier in plaats van een Nederlandse fabrikant. Keolis had voor BYD gekozen omdat VDL volgens de vervoerder geen zekerheden kon geven over het leveren van de elektrische bussen. Diverse partijen in de Tweede Kamer stelden naar aanleiding hiervan kamervragen. Staatssecretaris Keizer van Economische Zaken beloofde een onderzoek in te stellen en liet onlangs nog aan de Tweede Kamer weten dat er geen sprake was van onjuist handelen bij de aanbesteding.

De directeur die de sideletters getekend heeft, is geschorst. Dat geldt ook voor de vlootmanager van Keolis. Het vervoersbedrijf laat weten afstand te nemen van de werkwijze en maatregelen te treffen.

 

Bron: Follow the Money

Partner van Aanbestedingscafé:

Geen sprake van belangenverstrengeling aanbesteding marineschepen

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling bij de aanbesteding van drie marineschepen, tussen 2017 en 2019. Een door Rijkswaterstaat ingehuurde adviseur die betrokken was bij de aanbesteding, bleek een patent te hebben op een techniek die op de nieuwe schepen werd toegepast.

De opdracht voor de drie Multi Purpose Vessels (MPV-30) ging bij gunning naar de Friese werf Bijlsma Wartena. De werf die naast de opdracht greep, protesteerde tegen de rol van de ingehuurde adviseur. De VVD vroeg om opheldering, waarna Rijkswaterstaat een onderzoek instelde. Van Nieuwenhuizen laat in een kamerbrief weten:

“Het onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling tijdens de aanbesteding van de MPV-30 concludeert: er is geen belangenverstrengeling en/of persoonlijke bevoordeling van de externe adviseur geconstateerd; wel was er sprake van schijn van belangenverstrengeling. RWS neemt maatregelen om bij volgende aanbestedingen ook de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.”

Ongeschikt
Eerder bleek dat de aangekochte schepen ongeschikt waren voor hun taak. Al tijdens de bouw concludeerde Rijkswaterstaat dat de schepen te diep lagen. Ook het zicht van de stuurman zou belemmerd worden door de kraan op het dek. Van Nieuwenhuizen laat weten dat de schepen toch in gebruik kunnen worden genomen. Het eerste schip wordt nog dit jaar opgeleverd.

Partner van Aanbestedingscafé:

Ernstige beroepsfout en MVO van toepassing bij nieuwe aanbestedingen betalingsverkeer Rijksoverheid

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de ernstige beroepsfout voortaan van toepassing wordt verklaard bij aanbestedingen inzake betalingsverkeer van de Rijksoverheid. Ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt meer aandacht, zodat opdrachten in de toekomst sneller gegund kunnen worden op basis van MVO-criteria, schrijft hij in een kamerbrief.

Facultatieve uitsluitingsgrond
Hoekstra kondigt aan dat de ernstige fout een aanvullende, facultatieve uitsluitingsgrond kan zijn voor inschrijvers op aanbestedingen voor betalingsverkeer van de Rijksoverheid. Deze facultatieve uitsluitingsgrond vult de verplichte uitsluitingsgrond uit de Aanbestedingswet 2012 aan. Daarmee kan een inschrijvende partij ook worden uitgesloten als deze herroepelijk is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, witwassen, terrorisme of kinderarbeid. De verplichte uitsluitingsgrond sluit inschrijvers uit die onherroepelijk zijn veroordeeld voor deze misdrijven.

Het ministerie neemt daarnaast aanvullende opzeggingsgronden op in nieuwe contracten. Op die manier kan het Rijk contracten beëindigen voor de looptijd verstreken is. Ook lopende contracten worden aangepast, in overleg met de gecontracteerde partijen.

MVO
Op het gebied van MVO worden duurzaamheid, beheerst beloningsbeleid en social return meegenomen. Daarnaast moeten inschrijvers verklaren dat zij niet investeren in clustermunitie en mensenrechten respecteren.

Betrouwbaarheid
Binnenkort zullen de aanbestedingen voor creditcards en giraal betalingsverkeer voor de Rijksoverheid gepubliceerd worden. “Niet alleen bij de aanbesteding zelf maar ook gedurende de looptijd van de overeenkomst zal er extra aandacht worden besteed aan de betrouwbaarheid van de contractspartij”, schrijft Hoekstra in de kamerbrief.

Alle aanbestedingen zullen worden gegund op basis van beste-kwaliteit-prijs-verhouding.

Partner van Aanbestedingscafé:

Wereldwijde inkoopportals van overheidsdiensten slachtoffer van phishingaanvallen

Overheidsdiensten en particuliere bedrijven die de inkoopdiensten op specifieke sites gebruiken om kopers en leveranciers te vinden, kunnen het slachtoffer zijn geworden van phishing-campagnes, zo blijkt uit een rapport van cyberbeveiligingsbedrijf Anomali. Wereldwijde inkoopportals waren vervalst om informatie te krijgen over leveranciersrelaties met de overheid of “om een concurrerende bieder te overtreffen”.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Limburg moet exclusieve gunningen minderen

De provincie Limburg is koploper in het onderhands uitdelen van betaalde klussen aan oud-politici. NRC Handelsblad en De Limburger hebben samen onderzocht dat tussen 2015 en 2018 46 kleine en grote opdrachten exclusief zijn gegund aan 31 voormalige ministers, staatssecretarissen, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Naar aanleiding van dit onderzoek wil minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren dat Limburg meer gaat doen om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Voorkomt blockchain misstanden in aanbestedingen?

Een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt dat wereldwijd ongeveer 20% van de nationale aanbestedingsbudgetten verloren gaat aan corruptie. Naar aanleiding daarvan onderzoekt het World Economic Forum (WEF) nu of het met blockchain technologie misstanden in aanbestedingen kan voorkomen. Haar pilotproject richt zich op Colombiaanse aanbestedingen voor schoolvoedsel.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Kamervragen om uitlenen Twents zorggeld

Tubantia meldde vorige week dat het Twentse zorgbureau Samen Sterk meer dan de helft van haar jaaromzet uitleende aan familie, vrienden en bekenden, onder meer om onroerend goed te kopen. Naar aanleiding daarvan hebben Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en John Kerstens (PvdA) vragen gesteld aan minister van VWS Hugo de Jonge. Zij willen onder meer weten of dit soort praktijken door een wettelijke aanpassing voorkomen kunnen worden.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Bouwaanbestedingen hebben vaak ‘vlekje’

In 2018 werden er in de bouw 1150 aanbestedingen opgesteld. In ruim 60% van de gevallen werd er daarbij volgens Bouwend Nederland een ‘aanbestedingsfout’ gemaakt. Toch vindt de brancheorganisatie de situatie niet alarmerend, aangezien het slechts in enkele tientallen gevallen om ernstige missers zou gaan.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Fraude bij aanbestedingen Amsterdam?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen in de gemeente Amsterdam. Mogelijk hebben aannemers in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW) sector verboden prijsafspraken gemaakt. Zo zouden ze hebben onderhandeld over de hoogte van prijzen en over wie de opdracht zou krijgen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Medewerker Rijkswaterstaat fraudeert grootschalig

Rijkswaterstaat heeft een medewerker die verdacht wordt van fraude op non-actief gezet. Hij zou sinds 2014 valse facturen hebben ingediend. Voor zover bekend is daar een bedrag van in elk geval 1,7 miljoen euro mee gemoeid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Toezichthouder naleving aanbestedingsrichtlijnen ontbreekt

Klokkenluiders die misstanden bij aanbestedingen willen melden kunnen in Nederland nergens terecht. Er is geen Nederlandse instantie of toezichthouder verantwoordelijk voor de naleving van de aanbestedingsrichtlijnen. Zo blijkt uit een brief van FIOD aan de twee klokkenluiders die het gesjoemel met aanbestedingen bij Vattenfall wilden melden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Vattenfall schendt Europese aanbestedingsregels

Vattenfall heeft bij de bouw en renovatie van gascentrales meerdere malen de Europese aanbestedingsregels geschonden. Daar zou vooral industriegigant Siemens van geprofiteerd hebben. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het NRC Handelsblad, het Duitse weekblad Der Spiegel, en het Zweedse Dagens Nyheter. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Medewerkers HTM schenden integriteit aanbesteding

HTM heeft twee werknemers ontslagen die betrokken waren bij een aanbesteding voor veiligheidsdiensten in trams, bussen en bij haltes. Tegelijkertijd heeft het bedrijf ook het aanbestedingsproces stopgezet. Ze kan niet meer garanderen dat alle fases in het proces eerlijk en integer zijn verlopen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

OM onderzoekt aanbesteding alcoholtesters

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bevestigd dat het een onderzoek is gestart naar de aanbesteding van alcoholtesters door de Nationale Politie. Aanleiding hiervan is een klacht van leverancier Tomar. Het bedrijf stelt dat de aanbesteding zo was opgesteld dat slechts één leverancier kon winnen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

ACM onderzoekt prijsafspraken dakdekkers

Dakdekkers hebben mogelijk voorafgaand aan publieke aanbestedingen prijsafspraken gemaakt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is naar aanleiding van tips vanuit zowel het bedrijfsleven als publieke instellingen een onderzoek begonnen naar deze praktijken. De toezichthouder zoekt nu de publiciteit op, in de hoop dat er meer tips binnenkomen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Amsterdam vervroegt aanbesteding bancaire dienstverlening

ING dreigt haar rol als huisbankier van Amsterdam te verliezen. Naar aanleiding van het witwasschandaal heeft de stad besloten om de aanbestedingsprocedure voor bancaire dienstverlening te vervroegen. Deze zou in eerste instantie in 2019 plaatsvinden. Wethouder van financiën Udo Kock hoopt dat het nu vooruit geschoven kan worden naar 2018. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Liegen in de tenderfase loont

Inschrijvende partijen die valse beloftes doen en zo emvi-punten scoren komen daar vaak makkelijk mee weg. Voor verliezende partijen is het immers heel lastig om aan te tonen dat de winnaar gelogen heeft. Zo maakt jurist Joost Haest duidelijk in een interview met Cobouw. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

PGB-fraude lucratief voor onderwereld

Het persoonsgebonden budget (pgb) stelt hulpbehoevenden in staat om zelf het bureau uit te kiezen waar ze hun zorg inkopen. Het is al langer bekend dat handige ondernemers hier soms mee sjoemelen door het budgetbeheer uit handen te nemen van kwetsbare pgb-houders. Nu blijkt dat er steeds vaker op steeds grootschaliger niveau gefraudeerd wordt met zorgbudgetten; er ontstaan malafide bureautjes die het zorggeld gebruiken om criminele activiteiten te financieren. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Griekenland start onderzoek naar corruptie farmaceut Novartis

Het speciale commissie start, in opdracht van het Griekse parlement, een onderzoek naar de rol van voormalige ministers en parlementsleden bij een corruptieaffaire rond het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Aangifte tegen politie om gesjoemel aanbesteding alcoholtesters

Er is mogelijk opnieuw gesjoemeld met een aanbesteding van de Nationale Politie. Het gaat deze keer om de aanschaf van alcoholtesters. Inmiddels is er aangifte gedaan van misleiding, machtsmisbruik, chantage en bedrog door Gerard van Hoeven, directeur Tomar Europe. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

OM eist drie jaar tegen 'oliemannetje' Defensie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen het ‘oliemannetje’ van Defensie, de 65-jarige Jacques H. Hij was voormalig wagenparkbeheerder van het ministerie van Defensie (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

OM in hoger beroep bij fraudezaak NS

De zaak rondom de NS-fraude is nog niet voorbij. Een woordvoerder van het Functioneel Parket heeft namelijk bevestigd dat het Openbaar Ministerie (OM) hoger beroep heeft ingesteld. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Oud-minister Hillen moet getuigen in corruptiezaak dienstauto’s

Oud-minister Hans Hillen van Defensie moet getuigen in de corruptiezaak Dotterbloem. In deze zaak staan zes ambtenaren terecht voor het aannemen van steekpenningen bij de aanschaf van dienstauto’s voor politie en leger. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Belastingdienst sjoemelde met miljoenenopdracht Accenture

De Belastingdienst heeft de aanbesteding voor de Broedkamer in 2013 op onrechtmatige wijze aan IT-consultant Accenture gegund. Dat blijkt uit het onderzoek naar de aanbestedingsprocedure. “De conclusies ten aanzien van de gevolgde procedure tot opdrachtverlening zijn ernstig, aangezien er vanuit de Aanbestedingswet 2012 gezien onrechtmatigheden zijn geconstateerd”, schrijft Menno Snel, staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Omtzigt wil opheldering over beveiligingslek en fraude Belastingdienst

Nadat Zembla in februari dit jaar een beveiligingslek en aanbestedingsfraude bij de Belastingdienst blootlegde, besloot staatssecretaris Wiebes een reeks onderzoeken in te zetten. Zo zou er onder andere een forensisch onderzoek naar de aanbesteding van de Broedkamer komen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderzoek bevestigt beveiligingslek Belastingdienst

Het beveiligingsbeleid van de Belastingdienst schiet zwaar tekort. Hierdoor is het voor medewerkers van de Belastingdienst de afgelopen jaren mogelijk geweest om (vertrouwelijke) gegevens buiten de organisatie te brengen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Belastingdienst-debacle krijgt vervolg

Binnenkort komt er een vervolg op het Belastingdienst-debacle van begin dit jaar. In februari kwam Zembla met een uitzending over de Belastingdienst, waarin zij een beveiligingslek en fraude blootlegden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Dijsselbloem reageert ontwijkend op Kamervragen miljoenenboete NS

ACM heeft NS een boete opgelegd van 41 miljoen euro, vanwege verschillende overtredingen tijdens de openbaarvervoerconcessie van provincie Limburg in 2014, waaronder overtreding van de mededingingswet. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderzoek naar miljoenenfraude met pgb

Een aantal zorginstellingen op de Veluwe hebben mogelijk miljoenen euro’s gedeclareerd, waarvoor nooit zorg is geleverd. Dat blijkt uit onderzoek van het FD en het Zilveren Kruis. Alleen al in 2015 zou het gaan om een bedrag dat kan oplopen tot 1,3 miljoen euro. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Rotterdam ontvangt nog 7,5 miljoen van frauderend bedrijf

De gemeente Rotterdam krijgt nog ruim 7,5 miljoen euro van het aannemingsbedrijf dat jarenlang onterechte facturen indiende voor de verbouwing van poppodium Waterfront. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Fraude in aanbesteding Maastricht

Bij een aanbesteding voor een kerstmarkt in Maastricht is fraude gepleegd. Uit documenten die kermisexploitant René Duursma, een van de verliezers van de aanbesteding, bij de gemeente inleverde, blijkt dat winnaars van de aanbesteding in het geheim met een ander bedrijf overlegd hebben (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

ACM legt boete van 41 miljoen op aan NS

De NS heeft een boete gekregen van 41 miljoen euro wegens vals spel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De boete is opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Grootschalig onderzoek FIOD naar oneerlijke bouwaanbestedingen

Het FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft meerdere doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Start rechtszaak omkoopzaak dienstauto’s

Vandaag begint de rechtszaak rond de omkoopzaak van Volkswagen- en Audi-importeur Pon. Er staan elf mannen voor de rechter in Rotterdam. Zes ambtenaren worden ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van Pon. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

OM laat minister Kamp buiten beschouwing in omkoopschandaal

In het omkoopschandaal over de aanbesteding van politie- en defensieauto’s, heeft het Openbaar Ministerie nagelaten om ook aanwijzingen voor strafbaar handelen door minister Kamp uit te zoeken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Onrechtmatigheid Inkoop Politie zit in ICT, Personeel en Vervoer

De Politie heeft in 2016 voor 316 miljoen onrechtmatig ingekocht. Dit bedrag is ten opzichte van 2015 gestegen, toen was het nog 298 miljoen euro. Het totale inkoopbudget van de Politie is 1,4 miljard euro. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Politie koopt 316 miljoen onrechtmatig in

De politie heeft in 2016 voor 316 miljoen euro onrechtmatig ingekocht. In 2015 was dit nog 298 miljoen euro. Dit terwijl de norm voor onrechtmatige inkoop 53 miljoen bedraagt. Dat blijkt uit de jaarverantwoording van de politie.

De inkoop van de politie omvat allerlei soorten producten en diensten: van motorhandschoenen tot voer- en vaartuigen, helikopters, geweldsmiddelen, pennen, consultancy-diensten en bouwwerken. Met een inkoopbudget van 1,4 miljard euro vormt de politie een van de grootste inkopende organisaties in Nederland. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

België deelt boete uit vanwege kartel

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft aan vijf bedrijven boetes van in totaal 1,78 miljoen euro opgelegd. De vijf bedrijven werkten sinds 2010 samen in een kartel en maakte afspraken over bijvoorbeeld de aanbesteding van spoorbeheerder Infrabel. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

OM: Politie niet corrupt bij aanbesteding portofoons

Het onderzoek naar de aanbesteding van apparatuur voor de politie heeft geen strafbare feiten opgeleverd, maakt het Openbaar Ministerie bekend. Het ging om de aankoop van alcoholtesters en randapparatuur voor het communicatiesysteem C2000 van de politie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Commissaris Tichelaar gaf schoonzus ontwerpklus Huize Tetrode

De Drentse commissaris van de koning, Jacques Tichelaar (PvdA) erkent dat hij zelf zijn schoonzus heeft aangedragen voor de herinrichting van Huize Tetrode, een gebouw dat in bezit is van de provincie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Smeergeld Ballast Nedam kwam bij Saudische koningshuis terecht

Medewerkers van Ballast Nedam betaalden in de periode tussen 1997 en 2004 honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen aan ambtenaren in Saudi-Arabië. Met dat smeergeld werden bouwprojecten in het Arabische land binnengehaald. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

ICT-aanbesteding Belastingdienst wijst op fraude

De aanbesteding, waarbij de Belastingdienst in 2013 een bedrijf zoekt om de afdeling data- en analytics (oftewel ‘de Broedkamer’) op te zetten, wijst op aanbestedingsfraude. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Ordina weer aan de slag bij de overheid

ICT-leverancier Ordina denkt weer volop aan de slag te kunnen bij de overheid. Het binnenhalen van vijf raamovereenkomsten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt het bedrijf voldoende vertrouwen dat herstel van omzet op komst is. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

VVD wil duidelijkheid over corruptiezaak politie

Ockje Tellegen van de VVD verzoekt het kabinet om een reactie op de berichtgeving van de Telegraaf, inzake de schikking van auto-importeur Pon. Het bedrijf voorkomt met de schikking verdere strafvervolging. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Hongarije laat concurrentie bij aanbestedingen achterwege

Overheidsprojecten worden in Hongarije vaak aan vrienden en familie van de premier gegund. Dit gebeurd tegen belachelijk hoge prijzen, wat erop duidt dat er weinig concurrentie is bij de aanbestedingen van projecten die met Europese subsidies worden betaald. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

NS dwong Abellio grote risico’s te nemen

Vervoersbedrijf NS heeft dochterbedrijf Abellio gedwongen grote financiële risico’s te nemen bij de aanbesteding in Limburg. Dagblad De Limburger heeft documenten uit het justitieel onderzoek ingezien en meldt dat dochterbedrijf Abellio het bod eigenlijk veel te risicovol vond, maar dat de NS-directie de dochter dwong het bod in te dienen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

PON schikt voor 12 miljoen in corruptiezaak

De omkopingszaak tegen Pon’s Automobielhandel is afgerond met een transactie van 12 miljoen euro. Hiermee wordt verdere strafvervolging voorkomen. Pon heeft politie- en defensieambtenaren omgekocht die betrokken waren bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto’s in de periode van 2001 tot 2011.

Uit onderzoek door de Rijksrecherche bleek dat acht werknemers namens Pon betrokken waren bij het opzettelijk verstrekken van giften aan ambtenaren. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Politiecommissaris geschorst vanwege corruptie

Een vooraanstaande politiecommissaris is geschorst op verdenking van fraude en corruptie. Peter van den E. uit Eindhoven is bij de Nationale Politie verantwoordelijk voor de inzet en aanschaf van waarnemingsapparatuur zoals camera’s, microfoons en andere technische hulpmiddelen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Fraude bij aanbesteding Rijksvastgoedbedrijf

Tijdens de aanbestedingsprocedure voor valbeveiligingsinstallaties voor rijksgebouwen is informatie gelekt van het Rijksvastgoedbedrijf naar één van de inschrijvers. De frauderende medewerker is ontslagen en de aanbesteding moet over. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Gesjoemel bij aanbesteding hsl Spanje

Spaanse autoriteiten hebben vijftien verdachten opgepakt vanwege een miljoenenfraude bij de aanleg van de hogesnelheidslijn tussen Madrid en Barcelona. Er zou ongeveer 82 miljoen euro te veel in rekening zijn gebracht. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Voedselleverancier licht Defensie voor miljoenen op

Het ministerie van Defensie is voor miljoenen benadeeld door Supreme, het bedrijf dat eten en drinken voor militairen op missie in Uruzgan verzorgde. Dat zeggen drie oud-medewerkers van het bedrijf in het VPRO-programma Bureau Buitenland op NPO Radio 1. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Bij aanbesteding Olympisch stadion mogelijk steekpenningen betaald

Bij de aanbesteding van de Olympische sportaccommodaties en servicediensten zijn mogelijk steekpenningen betaald. De Braziliaanse openbare aanklager heeft het corruptieonderzoek naar staatsoliebedrijf Petrobas uitgebreid (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbesteding politieauto’s niet op tijd afgerond

De aanbestedingsprocedure voor de ruim 11.000 politieauto’s, – busjes en -motoren is niet op tijd afgerond. In plaats van vóór 1 juli 2016 wordt de reeks aanbestedingen nu naar verwachting in de zomer van 2017 afgerond. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Twee jaar cel geëist tegen Jos van Rey

Het openbaar ministerie heeft twee jaar cel geëist tegen Jos van Rey. Ook tegen zijn bevriende vastgoedondernemer Piet van Pol is twee jaar geëist. Ook mag Van Rey van het OM drie jaar lang geen bestuurlijke functie vervullen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Veolia ziet af van bezwaarprocedure aanbesteding Limburg

Veolia ziet af van verdere stappen tegen de gunning van het openbaar vervoer in Limburg. Arriva gaat vanaf 11 december 2016 definitief het vervoer in provincie Limburg verzorgen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Fraudezaak tegen politicus Van Rey gestart

De rechtszaak tegen de van corruptie verdachte politicus Jos van Rey is deze maand begonnen. Deze zou eigenlijk eind 2015 al van start gaan, maar door het grote aantal getuigen, heeft dit vertraging opgelopen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkopers politie vinden integriteitsbeleid onduidelijk

Bijna de helft van de inkopers bij de politie vindt dat er binnen de organisatie onvoldoende aandacht is voor de dilemma’s op het gebied van ‘aannemen van geschenken’ en ‘ingaan op uitnodigingen’. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Rotterdam leeft integriteitsregels onvoldoende na

De gemeente Rotterdam leeft de integriteitsregels in het inkoop- en aanbestedingsproces onvoldoende na. (meer…)

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres