Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Grippr biedt gratis Procurementscan aan

Met de gratis Procurementscan van Grippr kunnen organisaties hun inkoopprestaties controleren op verbeterpunten. Wie de online quick scan uitvoert beantwoordt 25 vragen over de eigen organisatie. Daarna volgt een overzichtelijk dashboard dat aangeeft op welke aspecten de operationele, tactische en strategische inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement verbeterd kunnen worden.

De Procurementscan is hier uit te voeren.

Grippr is Partner van Inkoperscafe.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Rijksbrede MVI moet minder vrijblijvend worden

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door overheidsorganisaties moet een minder vrijblijvend karakter krijgen. Dat is een van de speerpunten van het nieuwe Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarnaast vormen ‘goed opdrachtgeverschap’, extra impact in kansrijke sectoren en een meer integrale aanpak van duurzame en sociale thema’s de hoofdlijnen van het plan dat MVI door het Rijk voor de periode 2021-2025 moet vormgeven.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft dat ze de ambities op het gebied van MVI wil vastleggen in bestuurlijke afspraken met het Rijk en decentrale overheden. In die nieuwe afspraken wordt ook de operationalisering van de klimaatdoelstellingen meegenomen. Dat is lijn met de wens van de EU, dat circulaire doelstellingen in de toekomst ook minder vrijblijvend wil maken. Overheidsinstanties hebben na evaluatie van het vorige plan zelf gevraagd om het vastleggen van ambities en doelen om de vrijblijvendheid weg te nemen.

Het nieuwe Nationaal Plan MVI bouwt voort op het vorige, dat de periode 2015-2020 besloeg. Hoewel er volgens Van Veldhoven een grote groep koplopers is ontstaan die MVI in de praktijk brengt maken te veel inkopende organisaties nog onvoldoende gebruik van MVI. “Met enige regelmaat blijkt dat overheidsinkoop toch nog vooral een kwestie is van de laagste prijs en dat, daar waar wel om MVI wordt gevraagd, dit te weinig meeweegt om effect te hebben.”

Speerpunten
Het nieuwe plan beschrijft vier hoofdlijnen en zeven actielijnen die MVI de komende jaren nog beter onder de aandacht moeten brengen. Naast een minder vrijblijvende positie voor MVI, moet MVI ook breder geborgd worden in overheidsorganisaties. Dit moet voorkomen dat kennis van en interesse voor MVI wegzakken. De verantwoordelijkheid voor MVI komt te veel te liggen bij de inkoopafdeling. Bredere verankering middels ‘goed opdrachtgeverschap’ vormt volgens het plan de oplossing. Ook moet er strategisch ingezet worden op inkoop in sectoren die het verschil kunnen maken, zoals de bouw en ICT. Ten slotte moet MVI integraal worden aangepakt om een gebrek aan overkoepelende visie tegen te gaan.

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021
Het voornemen van Van Veldhoven sluit aan bij de bevindingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat publiceerde vorige week de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 (ICER). Daarin spreken de onderzoekers ook van de noodzaak tot ‘dwang en drang’ om gestelde circulaire doelen waar te maken.

Partner van Aanbestedingscafé:

Rijksbrede MVI-criteria geüpdatet

De MVI-criteria die overheidsorganisaties kunnen gebruiken om maatschappelijk verantwoord in te kopen zijn aangepast. Met de wijzigingen zijn de criteria voortaan uniform omschreven. Daarnaast zijn er criteria op het gebied van social return toegevoegd en zijn de criteria voor de inkoop van circulair kantoormeubilair grootschalig gewijzigd.

De rijksbrede MVI-criteria moeten overheidsorganisaties helpen hun circulaire ambities te concretiseren en hun uitvraag richting de markt uniform te organiseren. De criteria worden elk jaar aangepast zodat ze overeenkomen met nieuwe Europese wet- en regelgeving. Gebruikers kunnen feedback geven op de criteria, die ook wordt gebruikt om ze te verbeteren.

MVI-tool
De MVI-criteria zijn terug te vinden in de MVI-tool van de overheid, waarbij inkopers een uitvraag kunnen doen die past bij het ambitieniveau van de organisatie. Er zijn drie niveaus, van een standaardaanbesteding waarbij niet-duurzame oplossingen worden uitgesloten, tot het uitvragen van innovatieve oplossingen.

Bron: Denkdoeduurzaam.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Rekenkamer kritisch op Amsterdamse inkoop jeugdzorg

De Rekenkamer van Amsterdam concludeert dat een complexe inkooporganisatie oorzaak is van de plotselinge stijgende jeugdzorgkosten in 2018. In dat jaar was de gemeente 42 miljoen euro meer kwijt aan jeugdzorg, zonder dat de gemeente wist waarom.

Er werd in 2018 vaker een beroep gedaan op jeugdzorg maar daarmee valt de enorme kostenstijging niet te verklaren. Gemaakte berekeningen over verwachte kostenbesparingen klopten niet, volgens de Rekenkamer. Ook zou de inkooporganisatie te complex zijn. Ook onderzoeksplatform Follow the Money sprak met zorgaanbieders over de kwestie. Aanbieders zeggen dat de gemeente regelmatig te veel betaalde en dat inkoopmanagers te weinig kennis van zaken hadden.

Maatregelen
De gemeente zegt de problemen te herkennen en neemt maatregelen. Het digitale inkoopsysteem voor jeugdzorg gaat opnieuw op schop. Ook vindt de gemeente dat het rijk te weinig financiële middelen beschikbaar stelt voor het jeugdzorgbudget. De Rekenkamer is ook hierop kritisch: de gemeente neemt te weinig verantwoordelijkheid.

Parool.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Breda doet beroep op ouders om kosten jeugdhulp te beperken

De gemeente Breda wil dat ouders en opvoeders in grotere mate bijspringen voor er een voorziening voor jeugdhulp wordt geboden. Zo wil de gemeente de oplopende kosten in het Sociaal Domein drukken en tekorten terugdringen. Dit jaar kijkt de gemeente tegen een tekort van 2,5 miljoen euro aan.

In de plannen staat dat ouders en opvoeders een grotere rol moeten krijgen, ook financieel. De gemeente gaat wel toetsen of de eigen opvang nadelig is voor het gezin. Als ouders door het bieden van hulp minder kunnen werken, moeten zij aantonen hoeveel hun inkomen daalt. Als het gezinsinkomen tot onder 120 procent van het minimumloon daalt, springt de gemeente bij. Daarnaast kijkt de gemeente naar het inkoopproces, het op- en afschalen van zorg, het gebruik maken van het voorliggend veld zoals vroege signalering en opvang via de huisarts en verschillende initiatieven op grensvlak van jeugdzorg en onderwijs.

De plannen staan omschreven in de Verordening Jeugdhulp Gemeente Breda 2020. Volgende maand neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.  

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Een derde van gemeenten roept hulp visitatiecommissie Sociaal Domein in

Ruim honderd gemeenten hebben zich in het afgelopen anderhalf jaar gemeld bij de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De commissie kijkt kritisch naar uitgaven en geeft onafhankelijk, niet-bindend advies.

Dat zoveel gemeenten hulp inschakelen en hun werkwijze laten ‘doorlichten’, wijst volgens een van de experts uit de commissie op de worsteling van gemeenten. De commissie ziet dat gemeenten vaak te weinig inzicht hebben in wat er gebeurt in het sociaal domein en geen meetbare doelen stellen. Ook hebben ze lang niet altijd de instrumenten om die doelen vervolgens te meten. Daar kunnen gemeenten zelf mee aan de slag.

Den Haag aan zet
Een deel van de problemen is echter te wijten aan beleid van de overheid. Er is bijvoorbeeld te weinig financiële zekerheid voor gemeenten. Er zou structureel meer geld naar het sociaal domein moeten. Vooral kleine gemeenten voelen de financiële impact van ingewikkelde, kostbare trajecten. Ook ziet de commissie dat gemeenten te weinig individuele vrijheid hebben bij het vragen van een eigen bijdrage en zorgen uiteenlopende verwijsroutes voor gebrek aan informatie over jeugdzorg.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Doe mee aan het Inkooptrends onderzoek 2021

Dit jaar voert Supply Value voor de negende keer onderzoek naar inkooptrends uit onder private en publieke inkoopprofessionals. Wil je ook weten wat de inkooptrends van 2021 zijn? Nieuwsgierig hoe jouw organisatie presteert ten opzichte van branchegenoten? En ben je benieuwd naar concrete aanbevelingen waar je in de praktijk mee aan de slag kunt?

Doe dan mee aan het onderzoek en maak kans op een gratis training van de Supply Value academy (t.w.v. €500,-). De enquête is tot en met 6 november beschikbaar. Invullen duurt gemiddeld 6 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt en deelnemers ontvangen gratis het onderzoeksrapport.

Ga naar de enquête.

Supply Value is Premium Partner van Inkoperscafe.nl.

Partner van Aanbestedingscafé:

Kwaliteit geen criterium bij aanbesteding tbs-behandeling

Er is te weinig aandacht voor kwaliteit van ingekochte vervolgbehandeling voor tbs’ers. Dit belemmert de door- en uitstroom binnen tbs-klinieken, waardoor nog grotere druk op de tbs-zorg komt te staan. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) die onderzoek deed naar tbs in Nederland.

Aanleiding voor het onderzoek waren diverse indicenten met tbs’ers die tijdens de resocialisatiefase opnieuw strafbare feiten pleegden. De IJV concludeert in het rapport ‘Geen kant meer uit kunnen’ dat het hoofd behandeling in een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) onder grote druk staat, er te weinig personeel is de wijze van inkoop voor een slechte doorstroom van tbs’ers zorgt. Dat laatste veroorzaakt grote druk op de beschikbare plekken.

Inkoop door DJI
De Dienst Justitiële inrichtingen is verantwoordelijk voor de inkoop van vervolgvoorzieningen, voorzieningen waarnaar tbs’ers kunnen doorstromen na initiële behandeling. De IJV concludeert het volgende: “De vervolgvoorzieningen zijn via de aanbestedingsprocedure door DJI gecontracteerd waarbij inhoudelijke kwaliteit geen onderscheidend criterium is.” Het hoofd behandeling kan er daardoor soms niet op vertrouwen dat de vervolgvoorziening toereikend is voor een cliënt, vooral als er zich een nieuwe aanbieder aandient. Nieuwe aanbieders verklaren bij inschrijving te voldoen aan de vooraf gestelde institutionele vereisten maar dit wordt niet op voorhand gecontroleerd. Is de zorg toch niet afdoende, dan kunnen er pas bij een volgende aanbesteding eisen worden toegevoegd. “Dit vormt een risico omdat elke aanbieder die voldoet aan de minimale eisen om forensische zorg te leveren, zich kan inschrijven op de aanbesteding en zodoende inkomsten genereren zonder oog te hebben voor de kwaliteit van forensische zorg”, stelt de IJV.

Daarnaast wordt kwaliteit in aanbestedingsdocumentatie omgezet in het begrip ‘doelmatigheid’, dat alleen stuurt op een zo kort mogelijke duur van de behandeling. Ten slotte stelt de Inspectie dat de Europese aanbestedingsregels de doorstroom beperken. “Het stelsel biedt onvoldoende langdurige zekerheid die nodig is om als FPC uit te breiden.”

Nieuwe inkoopsystematiek
Minister Dekker van Rechtsbescherming wil naar aanleiding van het rapport ‘binnen de kaders van de aanbestedingswet tot een nieuwe inkoopsystematiek te komen.’ Die moet de DJI beter in staat stellen op capaciteit en kwaliteit te sturen. Naar verwachting is de nieuwe systematiek eind dit jaar gereed, stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: rapport Inspectie Justitie en Veiligheid

Partner van Aanbestedingscafé:

Den Helder koopt ook op lange termijn vervoer in via open house

Tien taxibedrijven gaan de komende jaren het Wmo-vervoer in de gemeente Den Helder verzorgen. Omdat het niet lukt één vervoerder te contracteren, schakelt de gemeente nu ook voor de lange termijn over op inkoop via open house.

De gemeente Den Helder wilde het liefst een vervoerder contracteren voor het Wmo-vervoer en zette daartoe twee keer een aanbesteding in de markt. Toen die aanbestedingsprocedures op niets uitliepen, schakelde de gemeente eind 2019 snel over op inkoop op basis van open-house. Tien vervoerders werden gecontracteerd voor een periode van een jaar. Daar gaat de gemeente nu ook voor de komende twee jaar mee door. De open house inkoopprocedure levert nu contracten op voor de duur van twee jaar, met een optie tot verlenging.

Tarieven te laag
De eerste aanbestedingsronde in 2019 leverde geen inschrijvende partijen op omdat de gevraagde tarieven te laag waren. Bij een tweede ronde, eind 2019, schreef slechts een partij zich in, maar die voldeed niet aan de gestelde eisen. Meer gemeenten worstelden dat jaar met het inkopen van contractvervoer. Er waren geen of te weinig inschrijvingen op diverse aanbestedingen, ook vanwege te lage tarieven.

Bron: Taxipro.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Europese Commissie presenteert plannen om oneerlijke concurrentie in te dammen

De Europese Commissie heeft vorige week plannen gepubliceerd om oneerlijke concurrentie binnen en buiten de EU tegen te gaan. De Europese Commissie wil vitale sectoren beter beschermen tegen overnames die Europese landen economisch en op het gebied van veiligheid, kunnen schaden. Zo moet een gelijk speelveld voor Europese ondernemingen gewaarborgd blijven.

De plannen zijn openbaar gemaakt in het white paperOn levelling the playing field as regards foreign subsidies’. Het stuk moet de basis vormen voor verdere dialoog tussen lidstaten. Volgens de Europese Commissie leidt het selectief openstellen van markten, het beschermen van eigen sectoren en het geven van subsidies tot oneerlijke concurrentie van buiten de EU. Dat kan leiden tot een verstoorde Europese economie en een gelijk speelveld ondermijnen. Ook staatssteun, verstrekt tijdens de coronacrisis, kan die effecten versterken, is in het white paper te lezen.

Maatregelen
Landen die deel uitmaken van de Europese Unie kunnen meerdere vormen van actie ondernemen tegen oneerlijke concurrentie. Zo kan een lidstaat bij vermoeden van oneerlijke (staats)steun een onderzoek instellen en corrigerende maatregelen toepassen, zoals het terugbetalen van onterecht genoten voordelen aan de EU. Daarnaast pleit de Europese Commissie ervoor om een meldingsplicht in te stellen voor niet-Europese bedrijven die een Europees bedrijf over willen nemen. Ook stelt de Commissie voor het mogelijk te maken gesubsidieerde bieders uit te sluiten van een lopende publieke inkoopprocedure.

De plannen van de Europese Commissie sluiten deels aan bij de oproep die Nederland eind vorig jaar deed in Brussel. Nederland pleitte er toen al voor niet-Nederlandse bedrijven die staatssteun ontvangen te weren van de Europese markt.

Bron: NRC.nl, FD.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

ContractNow is nieuwe partner Aanbestedingscafe.nl

We laten je graag kennismaken met ContractNow, als nieuwe partner van Aanbestedingscafe.nl. Wil je weten wat de software van ContractNow voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk dan deze korte video.

Partner van Aanbestedingscafé:

Corona in sociaal domein: “We denken pas na over alternatieven als het niet anders kan”

Het coronavirus drukte de afgelopen maanden een stempel op het sociaal domein. Zorg moest razendsnel anders georganiseerd worden. Gemeenten kampten als gevolg van de coronacrisis met hogere kosten en klopten aan bij de overheid voor steun. Ook Marco van der Spek-Stikkelorum, inkoopdeskundige binnen het sociaal domein, merkte welke gevolgen het coronavirus had voor de regionale afdeling inkoop en contractbeheer.

Van der Spek-Stikkelorum is inkoopstrateeg en contractmanager binnen het sociaal domein voor acht gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek. Hij en zijn collega’s moesten net als de rest van Nederland vaker werken op afstand. In het sociaal domein is dat een grotere uitdaging dan in andere sectoren. “Bij het sociaal domein kun je, ten opzichte van andere zaken die je inkoopt, niet zonder samenwerking. En als je start met inkoop is dat doorgaans een mooi moment om weer met aanbieders te spreken, gewoon live. De afgelopen tijd moesten we dat anders doen”, vertelt hij.

Marco van der Spek-Stikkelorum, inkoopstrateeg en contractmanager regio Gooi- en Vechtstreek

Veerkrachtige organisaties en cliënten
Door het coronavirus ontkwamen cliënten niet aan een gewijzigde invulling van hun zorg. Soms viel de dagbesteding weg, in andere gevallen moesten organisaties overstappen op individuele begeleiding. Samenkomen in groepen kon immers niet. De Wmo gaat uit van zogeheten uitstelbare zorg. Van der Spek-Stikkelorum zag dat dat veel impact had op cliënten. “Dat wat uitstelbare zorg wordt genoemd, is dat in een aantal gevallen echt niet. En zeker niet als je kijkt naar de persoonlijke impact op het leven van de inwoners met een ondersteuningsbehoefte. Huishoudelijke hulp kun je één à twee weken uitstellen, maar na drie weken wordt het wel anders.” Toch ziet Van der Spek-Stikkelorum ook dat organisaties en cliënten de veranderende omstandigheden zo goed mogelijk oppakten. Cliënten die niet meer naar een dagbesteding konden, gingen zelf een blokje om. “Dat is niet te vergelijken met elkaar. Maar een hoop mensen kunnen ineens wél zonder de dingen waar ze altijd aan gewend waren. En dat geldt ook voor het sociaal domein in het algemeen: we denken pas na over alternatieven als het niet anders kan.”

Stijgende zorgkosten
Maar hoe zit het dan met die stijgende zorgkosten waar gemeenten tegenaan lopen? Volgens Van der Spek-Stikkelorum draagt het coronavirus zeker bij aan die hogere kosten, maar is dat ook een fenomeen dat sowieso al jaren speelt. Volgens hem draagt een aantal zaken daaraan bij. “Als je kijkt naar wat de maatschappij van iemand verwacht, dan zie je dat die lat steeds hoger wordt gelegd. En het sociaal domein heeft te maken met een open-einde-regeling, met op een aantal vlakken slechte of soms zelfs geen normering. En dat maakt zorg automatisch duur.” De open-einde-regeling bepaalt dat iedereen in Nederland de juiste zorg moet krijgen. “Als iemand aan mijn bureau staat die mij vertelt dat een inwoner hulp nodig heeft, dan kan ik niet zeggen dat dat niet kan. Maar tegelijkertijd is het geld niet oneindig. En die twee dingen verhouding zich niet goed tot elkaar.”

Ook een gebrek aan inzicht in zorgkosten drijft die kosten omhoog. Als voorbeeld geeft hij de Wmo: “Op dit moment is het zo, ongeacht hoeveel zorg je krijgt, dat je een eigen bijdrage van negentien euro per maand betaalt. Dat betekent dat er ook aan die kant helemaal geen rem zit.” Het toepassen van normering, en meer inzicht in en openheid over die kosten is volgens hem dan ook hard nodig omdat de samenleving de almaar stijgende kosten anders niet meer kan dragen. “Als we niet normeren, dan gaan we failliet. Dan worden we ingehaald door de werkelijkheid. Ik denk dat we dan als samenleving niet meer op orde krijgen.” Meer en beter normeren, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, leidt er volgens Van der Spek-Stikkelorum toe dat onnodige kosten vermeden kunnen worden, zodat er geen ‘onzinnige’ zaken gedeclareerd worden als zorgkosten. 

Gewoon doorgaan
Waar de gemeente Eindhoven er onlangs voor koos zorginkoop tijdelijk stop te zetten, denkt Van der Spek-Stikkelorum daar niet aan. De regio Gooi- en Vechtstreek koos niet voor verlenging van bestaande contracten, maar voor nieuwe inkoopopdrachten. Volgens hem zijn er altijd wel omstandigheden die het lastig maken. “Nu hebben we corona, volgende week is het weer iets anders.” Ook onzekere voorwaarden hoeven geen belemmering te zijn bij zorginkoop. “De wereld draait gewoon door, ongeacht wat er in een contract staat. Ondanks al die beperkingen en eisen, kun je best met elkaar tot de conclusie komen dat het een bijzondere tijd is en afspreken hoe je daarmee om gaat. Je moet ook gewoon flexibel zijn.”

Daarbij is het volgens hem ook een moment om te evalueren en eens na te gaan of het ook anders kan, zegt hij. Hij pleit ervoor om na te gaan wat echt nodig is en daar het gesprek over aan te gaan. “We moeten hiervan leren en zeggen, een aantal dingen gaan we ook gewoon echt niet meer doen. Die gaan we terugbrengen naar daar waar het hoort, naar de eigen kracht van mensen. Dat stelt gemeenten misschien financieel gezien tot iets in staat, maar veel belangrijker is dat mensen tot iets in staat zijn. Dat mensen zich weer gewaardeerd voelen over zichzelf. Dat ze inzien: ‘Hé, ik kan veel meer dan gedacht’.”

Hervormingen in de jeugdzorg
Ook los van het coronavirus is het sociaal domein in beweging. Zo kondigden minister De Jonge en Dekker in maart van dit jaar aan de jeugdzorg te willen hervormen. Gemeenten moeten onder andere bovenregionaal gaan samenwerken om uniforme zorg te kunnen bieden. “Samenwerking bevorder je niet door het af te dwingen”, zegt Van der Spek-Stikkelorum in een reactie daarop. “Dat werkt alleen als je je er goed bij voelt.” Hij merkt dat het in zijn regio soms lastig is om met acht gemeenten tot besluiten te komen. “Als je bovenregionaal gaat samenwerken krijg je een groter probleem, want wethouders kunnen geen andere gemeente vertegenwoordigen. Maar je kunt ook niet met veertig man gaan zitten, dat schiet niet op.”

Hij vindt dat het in het voorstel vooral over het systeem gaat. “Men wil van een bepaald systeem af, maar uiteindelijk draait het daar niet om. Het gaat om datgene wat we ermee kunnen bereiken. En ik denk dat we met de hervormingen zoals die er nu in staan, aan de achterkant vrij weinig mee bereiken.” In plaats daarvan zou hij liever zien dat er een richtlijn komt voor samenwerking in het hele inkoopproces. “Partijen werken samen op de inkoop, maar op contractmanagement laten ze elkaar weer los. Dan zeg ik, beste overheid, maak dáár dan een richtlijn van. Als u samen iets doet, doet u dat van A tot Z.”

Partner van Aanbestedingscafé:

Duitse inkoop mondkapjes via Open House leidt tot chaos

De Duitse overheid is in verlegenheid gebracht door de chaotische afhandeling van de inkoop van mondkapjes. Die vond plaats via een Open House-constructie. Veel handelaren sloten een deal en leverden mondkapjes, maar betaling blijft vooralsnog uit.

Net als andere Europese overheden zocht ook Duitsland aan het begin van de coronacrisis naarstig naar beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid bestelde bij zevenhonderd leveranciers mondkapjes. Een deel daarvan heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen het ministerie omdat deze niet overgaat tot betaling. Specialisten stellen dat de Duitse overheid beter had kunnen kiezen voor een raamovereenkomst in plaats van een Open House-constructie.

Afgekeurde mondkapjes
Na het uitschrijven van de procedure werden er 738 orders geplaatst door het ministerie, maar het is onduidelijk hoeveel maskers er in totaal geleverd zijn. Wel werd duidelijk dat de keuringsinstantie TÜV niet in staat was alle geleverde maskers op tijd te testen. Bij de testen die wel uitgevoerd werden, bleek dat een vijfde van de maskers ondeugdelijk was.

De afgekeurde mondkapjes zijn opgeslagen. Leveranciers klagen dat ze de mondkapjes niet terug kunnen krijgen, niet betaald krijgen en ook in sommige gevallen ook geen testresultaten hebben waarmee aangetoond kan worden dat de mondkapjes inderdaad niet deugen.

Bron: Duitslandinsituut.nl, Tagesspiegel.de

Partner van Aanbestedingscafé:

Nederland sluit gezamenlijk samenwerkingsovereenkomst af voor coronavaccin

Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de inkoop van een veelbelovend coronavaccin. Dat liet minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge afgelopen weekend weten aan de Tweede Kamer.

De vier landen, inclusief Nederland, vormen samen de Inclusieve Vaccin Alliantie (IVA). Zij sloten een samenwerkingsovereenkomst af met AstraZeneca, een Brits-Zweeds farmaceutisch bedrijf. In eerste instantie kunnen driehonderd miljoen vaccins worden ingekocht, met nog eens honderd miljoen extra vaccins als dat nodig is. De Jonge benadrukt dat de levering van het vaccin met veel onzekerheid omgeven is. Het vaccin is nog niet uitontwikkeld en de kans is aanwezig dat het huidige onderzoek niet leidt tot een werkzaam middel. De landen investeren alsnog om de kans te vergroten dat snel een vaccin op de markt komt.

“Dankzij deze gezamenlijke inspanning bestaat de kans om al eind 2020 een eerste hoeveelheid vaccins tegen het coronavirus beschikbaar te hebben voor Europa. Met deze investering kunnen direct voorbereidingen voor productie worden getroffen, tijdens de ontwikkeling van het kandidaat-vaccin”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Het zogeheten kandidaatvaccin wordt op dit moment ontwikkeld door de universiteit van Oxford. Om het vaccin te testen wordt een grootschalig klinisch onderzoek opgestart, waarbij het vaccin op tienduizend mensen getest wordt. De landen zijn ook in gesprek met andere aanbieders.

Geen winstoogmerk
De IVA is opgericht om zo snel mogelijk vaccins beschikbaar te maken binnen Europa. Alle EU-lidstaten krijgen de mogelijkheid om onder dezelfde voorwaarden mee te doen met de overeenkomst, meldt AstraZeneca. Tijdens de pandemie wordt het vaccin zonder winstoogmerk verkocht.

De VS, het Verenigd Koninkrijk en India sloten eerder al overeenkomsten met AstraZeneca. Het is de bedoeling dat zogenoemde kwetsbare landen ondersteuning krijgen op basis van de gemaakte afspraken.

Partner van Aanbestedingscafé:

Erasmus MC bereidde zich in januari al voor op corona

Een uitbraak van een pandemie, hoe ga je daar als inkoper in een academisch ziekenhuis mee om? Vincent Suttorp, strategisch inkoper van geneesmiddelen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, vertelt hoe zijn dagelijkse praktijk er de afgelopen maanden uitzag.

“We besloten eind januari al uitvraag te doen bij onze leveranciers. Op het moment dat er leveringsproblemen zouden ontstaan wilden we dat zij met ons in overleg traden. We wisten dat er iets op ons af kwam, maar niet hoe groot dat zou worden.” De inkoop van geneesmiddelen voor coronapatiënten is breed, maar draait bijvoorbeeld om het middel Propofol. Met dat middel wordt een patiënt in slaap gehouden, zodat deze op de intensive care beademd kan worden. “We waren dus al in contact met onze leveranciers voor de eerste coronapatiënt in Nederland opdook. Medio maart werd het écht serieus.”

Vincent Suttorp, strategisch Inkoper van geneesmiddelen van het Erasmus Medisch Centrum

“Op zondag 15 maart werd ik gebeld met de vraag of ik wilde komen helpen bij de inkoop van mondkapjes. Er was geen paniek, maar het was wel duidelijk dat we in actie moesten komen.”
Daarna werd er al snel op dagelijkse basis informatie uitgewisseld over voorraden en het aantal patiënten op de intensive care. Verschillende werkgroepen zetten zich in voor het op peil houden van voorraden medicijnen en hulpmiddelen, vanuit het landelijk coördinatiepunt geneesmiddelen. Samenwerking en korte lijnen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inkoopcombinatie voor universitair medisch centra IZAAZ waren volgens Suttorp onmisbaar. “We concludeerden al snel: we moeten niet willen dat de één wel voldoende heeft en de ander niet.”

Uitbraak in Noord-Italië
Intussen brak het coronavirus in alle hevigheid uit in Noord-Italië. Dat had ook gevolgen voor de inkoop van geneesmiddelen door Nederlandse ziekenhuizen.Een van de eerste uitdagingen die er was, was naar aanleiding van de grote uitbraak in Noord-Italië. Daar zit een aantal distributiecentra en fabrieken die geneesmiddelen produceren, dus dat was gelijk een spannende tijd. Dat is allemaal goed gegaan, maar we hebben toen wel de voorraad in onze magazijnen verhoogd.” Daarnaast werden er ook alternatieve middelen ingekocht, zodat er voldoende buffer was.

Een proactieve houding was volgens Suttorp essentieel. “We waren natuurlijk enigszins op voorbereid door het Brexit-scenario dat we enkele maanden daarvoor hadden uitgerold. Dat heeft wel een iets andere inhoud, maar is ook toepasbaar op deze situatie. De eerste stap is heel proactief zijn richting je leveranciers: ‘Oké, hoe ga je dit aanpakken?’”

Iedereen is op zoek naar hetzelfde
Maar hoe koop je datgene in wat iedereen wil hebben? Suttorp: “Uiteraard zijn die geneesmiddelen ook in andere landen erg gewild, maar leveranciers kiezen voor betrouwbare afnemers. Je werkt op basis van je relatie en je gedrag. Een leverancier weet dat hij gezien is als hij hier tien keer een hogere prijs vraagt dan elders. Je zou het niet zeggen, maar de farmacie is qua ethiek ook wel een nette markt. Er wordt veel geld verdiend, maar afspraak is afspraak. Wat betreft mondkapjes zie je dat het voor Chinese leveranciers aantrekkelijk is om in Nederland te leveren.” Het bieden van vastigheid, in combinatie met de inkoop en verkoopethiek van de farmacie in Nederland, heeft er volgens hem aan bijgedragen dat men de crisis het hoofd heeft kunnen bieden.

Ondeugdelijke mondkapjes
De afgelopen maanden kwamen ingekochte en weer afgekeurde mondkapjes regelmatig in het nieuws. Zo werd een partij door de Nederlandse overheid ingekochte mondkapjes direct na aankomst afgekeurd. Suttorp kan zich voorstellen dat dat gebeurt. “Dit soort producten halen we voor een groot gedeelte allemaal uit China. De functie van een leverancier is dan niet meer dan een tussenhandelaar. Als je in de hectiek van corona een container binnenkrijgt ga je niet elk mondkapje controleren.” Volgens Suttorp zijn de kwaliteitsprocessen in het Erasmus Medisch Centrum goed geborgd. Alleen mondkapjes met een CE-markering worden ingekocht, en daarna getest door de afdeling infectiepreventie. Er zijn daardoor geen ondeugdelijke mondkapjes in het ziekenhuis terecht gekomen. “Maar”, zegt Suttorp, “dat neemt niet weg dat wij als Erasmus Medisch Centrum ook buiten onze standaardleverancier hebben moeten inkopen.”

Leverings(on)zekerheid
Suttorp en zijn collega’s blijven alert op de hoeveelheid medicijnen. “Propofol heeft nog wel onze aandacht, ook omdat het gebruikt wordt bij een patiënt die geopereerd wordt.” Hij verwacht later dit jaar leveringsproblemen voor het middel, maar plaatst meteen een kanttekening. Apothekers in de universitair medisch centra worden volgens Suttorp dagelijks geconfronteerd met leveringsproblemen door grondstoftekorten. “De logistieke chain van geneesmiddelen is zo uitgemolken, dat productiefaciliteiten 24 uur per dag draaien. Als er dan net een lijn klaar is wordt er al een andere opgestart. Als die een week later op kwaliteit wordt afgekeurd heb je meteen een probleem. Voor apothekers in de ziekenhuizen is dealen met zulke leveringsproblemen en daarop anticiperen business as usual.”

Dure geneesmiddelen
Suttorp denkt dat het ondanks de uitdagingen wel goed komt met de inkoop van corona-gerelateerde medicijnen. Hij ziet grotere uitdagingen, die vooralsnog weinig met het coronavirus te maken hebben. “Er komen extreem dure geneesmiddelen op ons af. Voor nieuwe therapieën, zoals stamceltherapieën. Het wordt een grote uitdaging, willen we voor iedereen de juiste zorg blijven leveren. Nu zijn er nog twee of drie van dat soort middelen, maar misschien zijn dat er over een paar jaar zijn tien of meer. Hoe ga je dan om met die kosten?”

Partner van Aanbestedingscafé:

Tolkdiensten overheid toch aanbesteed

Minister Grapperhaus van Justitie heeft de Tweede Kamer laten weten dat tolkdiensten toch aanbesteed zullen worden, ondanks aanhoudend protest van tolken en vertalers. Het intern regelen van tolkdiensten – waardoor een aanbesteding niet noodzakelijk is – is volgens Grapperhaus geen optie.

Grapperhaus geeft in een kamerbrief aan dat hij niet wil kiezen voor het intern regelen van tolkdiensten, via het inhuren van tolken bij het Rijk of door eigen medewerkers in te zetten als intermediair. Volgens Grapperhaus is het aantal benodigde tolkdiensten te groot en te divers. Ook overschrijdt de grootste opdrachtgever, het OM, met het aantal benodigde tolken de drempelwaarden voor het aanbesteden. De huidige wijze van inkoop is als onrechtmatig beoordeeld door de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer, schrijft hij. Daarom zal de inkoop van tolkdiensten voortaan via aanbestedingen verlopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van intermediairs.

Parlementair advocaat
Tolken protesteren al vanaf begin dit jaar tegen de voorgenomen inkoop van tolkdiensten via aanbestedingen. Die zouden moeten verlopen via bemiddelingsbureaus, waarbij een deel van de verdiensten dáár, en niet bij de tolken terecht komt. Daarop volgden meerdere gesprekken met de branche en werd er een parlementair advocaat ingeschakeld. Deze concludeerde onlangs dat aanbesteden alleen noodzakelijk is als de overheid kiest voor inkoop via intermediairs.

“Gegeven het advies van de parlementair advocaat en mijn reactie hierop ga ik ervan uit dat er voldoende helderheid is geboden en ga ik over tot het uitvoeren van de aanbestedingen in lijn met de ontwikkelde systematiek”, schrijft de minister. 

Partner van Aanbestedingscafé:

Europese Commissie wil dat overheden vaker duurzaam gaan aanbesteden

De Europese Commissie vindt dat overheden te weinig kiezen voor duurzame aanbestedingen en wil dat er vaker duurzame, sociale en innovatiegerichte overwegingen opgenomen worden in aanbestedingen. Een target voor ‘groene’ aanbestedingen ligt in het verschiet. Ook moeten er duidelijke richtlijnen komen op dit vlak, zodat ambtenaren voldoende rechtszekerheid krijgen bij het uitvragen van duurzame overheidsopdrachten.

‘Groen’ en duurzaam aanbesteden draagt bij aan het behalen van Europese en nationale klimaatdoelstellingen. De afdeling Economische Zaken, Waterschapsbeleid en Levenskwaliteit van de Europese Commissie wil daarom dat het aantal groene aanbestedingen omhooggaat.

Obstakels
De werkgroep herkent een aantal obstakels voor duurzaam aanbesteden. Zo zouden Europese aanbestedingsregels soms in strijd zijn met duurzame doelstellingen. Autoriteiten zien het gebruik van groene specificaties bijvoorbeeld als een juridisch risico in verband met discriminatie, corruptie, transparantie en begunstiging. Duurzame aanbestedingen zijn volgens de groep ingewikkelder en vereisen specifieke kennis. Ook ontbreekt het aan monitoring van de effecten van groen aanbesteden en wordt er onvoldoende rekening gehouden met negatieve milieukosten in begrotingen.

Aanbevelingen
Om het aantal groene aanbestedingen omhoog te krijgen doet de Europese Commissie een aantal aanbevelingen. Zo zou er een doelstelling voor het aantal groene aanbestedingen per overheid moeten komen. Dat werd al genoemd in het recent gepubliceerde Actieplan voor een Europese Circulaire Economie. Daarnaast moeten ambtenaren duidelijke instrumenten en richtlijnen krijgen voor het doen van groene aanbestedingen en moet er een Europees platform met inkoopnetwerk komen. 

De targets voor een aantal verplichte duurzame aanbestedingen moeten verder vorm krijgen in sectorspecifieke richtlijnen, zoals nu bijvoorbeeld al het geval is bij Europese richtlijnen voor schone voertuigen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Overheden kopen vaker in op basis van MVI

Overheden kiezen vaker voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dat blijkt uit een evaluatie van het MVI-beleid van de overheid over de periode 2015-2020. MVI komt vaker aan bod tijdens marktconsultaties en krijgt meer gewicht tijdens aanbestedingen. De evaluatie is uitgevoerd in opdracht van vijf ministeries en moet bijdragen aan besluitvorming over het vervolg van MVI-beleid.

Het Plan van Aanpak MVI moest destijds leiden tot handvatten voor duurzaam inkopen en aanbesteden, waarbij vaker gunningscriteria en dialoogfasen werden toegepast. Ook moesten bedrijven uit het mkb betere toegang krijgen tot overheidsopdrachten en moest er meer werkgelegenheid komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het rapport ‘Evaluatie Plan van Aanpak MVI 2015-2020’ stellen de onderzoekers dat er een toename van het gebruik van MVI-gunningscriteria in aanbestedingen te zien is. Daarnaast krijgt MVI een groter gewicht in de scoringsmethodiek en komt het onderwerp vaker aan bod tijdens marktconsultaties. Overheden kopen vaker in op basis van MVI. Wel geven de onderzoekers aan dat zij geen causaal verband tussen het Plan van Aanpak MVI en grotere aandacht voor MVI kunnen aantonen.

MVI komt het vaakst aan bod tijdens het formuleren van de minimumeisen, maar wordt nog weinig toegepast bij contractmanagement of tijdens de contractfase. Social return, circulair, mkb- en milieuvriendelijk inkopen zijn de meest gebruikte thema’s in MVI-beleid. Biobased inkopen is het minst populair.

Aanbevelingen
De evaluatie leidt ook tot aanbevelingen voor toekomstig beleid. Zo kan het effect van MVI flink toenemen als MVI minder vrijblijvend wordt bij decentrale overheden. Daarnaast moet MVI-beleid bij inkopende organisaties in de gehele organisatie ingebed worden. Projectleiders en managers moeten beter doordrongen zijn van het belang van MVI, zodat inkopers hier concreet vorm aan kunnen geven. Dit is in lijn met de signalen die decentrale overheden afgaven tijdens het onderzoek. Zij stellen behoefte te hebben aan een duidelijke structuur en richtlijnen. Daarnaast hebben kleine decentrale overheden behoefte aan meer capaciteit:

“Succesvol toepassen van MVI staat of valt met voldoende tijd en capaciteit. Uit de interviews blijkt dat bij (met name kleinere) decentrale overheden het vaak ontbreekt aan capaciteit. Er is behoefte aan meer inkoop-fte’s zodat bijvoorbeeld betere marktconsultaties kunnen worden gehouden, zodat functionele aanbestedingen kunnen plaatsvinden en zodat gecontroleerd kan worden of contracten worden nageleefd. Bovendien is de functie van ‘inkoper’ is de laatste jaren erg veranderd: van een bestelfunctie naar aanbesteden en beleid uitvoeren. Hierdoor zijn er meer en andere mensen nodig.”

Ten slotte concluderen de onderzoekers dat de kennis van marktpartijen essentieel is voor ambitieuzer en realistischer MIV-beleid. Eigenaarschap van het onderwerp MVI bij het Rijk en structurele financiering kunnen bovendien helpen MVI nog beter op de kaart te zetten.

Partner van Aanbestedingscafé:

The Learning Network spant vierde rechtszaak aan over aanbesteding schoolboeken

Schoolboekendistributeur The Learning Network (TLN) spant na drie verlopen zaken nogmaals een rechtszaak aan tegen scholenkoepel stichting Carmel. TLN is het niet eens met de aanbesteding voor schoolboeken, die te specifiek zou zijn en hen zou uitsluiten van deelname. Dat meldt de Volkskrant.

Voor TLN staat er veel op het spel. De uitkomst van de rechtszaak kan de wijze waarop scholen hun studieboeken inkopen flink veranderen. Op dit moment kopen scholen hun boeken in via distributeurs zoals TLN. Als de rechter oordeelt dat TLN de zaak opnieuw verliest, kunnen scholen hun boeken en licenties voortaan rechtstreeks inkopen.

Digitalisering
TLN treedt op als tussenpersoon en regelt onder meer het sorteren en vervoer van boeken. Door toenemende digitalisering is dat lang niet altijd nodig, en wordt de rol van TLN steeds minder belangrijk. Voor scholen levert het aanschaffen van digitale licenties juist meer op. Leerlingen kunnen zo meerdere lesmethoden gebruiken.

Europees recht
TLN spant de rechtszaak aan omdat de distributeur vindt dat de aanbesteding in strijd is met Europese regels. Dat is in eerdere zaken nog niet aan bod gekomen.

Stichting Carmel vertrouwt erop dat de scholengemeenschap ook in deze vierde zaak aan het langste eind trekt.

Partner van Aanbestedingscafé:

Rijkswaterstaat investeert 5 miljoen euro in doorontwikkeling circulaire viaducten

Tijdens de Week van Circulaire Economie kondigde Rijkswaterstaat aan 5 miljoen euro in de doorontwikkeling van circulaire viaducten te steken. Het Rijk wil zo innovatie op het gebied van duurzame weg- en waterbouw versnellen.

Via Small Business Innovation Research (SBIR) wil de overheid investeren in de ontwikkeling van circulaire opties. De SBIR Circulaire Viaducten richt zich hierbij specifiek op viaducten over (rijks)wegen. Net als bij andere SBIR-competities is de overheid niet alleen investeerder, maar streeft het Rijk ook naar op te treden als ‘launching customer’. Rijkswaterstaat kan een succesvol, doorontwikkeld product aan het einde van de looptijd van het project dus ook afnemen. Rijkswaterstaat gaat bedrijven actief steunen bij het ontwikkelen van innovaties en laat een aantal partijen gelijktijdig oplossingen ontwikkelen, die vervolgens in de praktijk worden toegepast.

2030
Omdat Rijkswaterstaat al vanaf 2030 volledig circulair wil inkopen en bouwen moet er zoveel mogelijk kennis gedeeld worden. Bovendien moet er een groot aantal bruggen vernieuwd worden, waardoor de noodzaak tot innoveren nog groter wordt.

Werkwijze
Geïnteresseerde partijen kunnen een offerte uitbrengen en presenteren aan de opdrachtgever. Een onafhankelijke beoordelingscommissie bekijkt de offertes en beslist welke partijen een haalbaarheidsonderzoek mogen uitvoeren. Daarna volgt er een fase waarin oplossingen getest worden, zodat er aan het einde van het traject een prototype ligt. Hierbij zijn ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de aanbestedende dienst betrokken. Rijkswaterstaat kan er vervolgens voor kiezen de oplossing af te nemen maar is daar niet toe verplicht.

De SBIR gericht op viaducten over (rijks)wegen is de eerste SBIR-oproep. Het traject moet uitwijzen of het bijdraagt aan de ontwikkeling van innovatieve, circulaire (bouw)producten. Zo ja, dan kan SBIR ook worden ingezet voor stalen en beweegbare bruggen, ecoducten en onderdoorgangen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Als inkoper bijdragen aan milieuvriendelijk wc-bezoek

De Rijksoverheid gaat voor een duurzamer Nederland. Daar hoort vanzelfsprekend een milieubewust inkoopbeleid bij, vinden Rozemarijn Everts en Sarah Rose van UBR|HIS van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En dus pakken zij hun aanbestedingstrajecten duurzaam aan. Zo drogen rijksmedewerkers vanaf volgend jaar hun handen na een toiletbezoek op de meest duurzame manier.

Wat doen jullie bij UBR|HIS?
Sarah: ‘UBR|HIS is het uitvoeringscentrum dat inkoopt voor 6 departementen. Ik ben er projectleider en Rozemarijn senior inkoopadviseur. Als duo trekken we graag rijksbrede, complexe én impactvolle aanbestedingstrajecten naar ons toe. Zoals de aanbesteding voor taxi-, directie- en busvervoer, het project dat we vanaf begin 2019 samen met categorie Vervoer oppakten.’ Rozemarijn: ‘We zagen dat deze aanbesteding eraan kwam en dachten: wij bieden ons aan, als duo. We hadden eerder goed samengewerkt en zagen kansen om hier duurzame doelen aan te verbinden. Leuk is dat er bij UBR|HIS altijd mogelijkheden zijn om projecten die je aanspreken op te pakken.’

Met welke projecten kun je impact maken?
Rozemarijn: ‘Niet alle aanbestedingen zijn geschikt om te koppelen aan duurzame doelen. Duurzaam beleidsonderzoek bijvoorbeeld is lastiger in te kopen dan duurzame bedrijfskleding of catering. Vooral aanbestedingen in de bedrijfsvoering zijn kansrijk en met rijksbrede aanbestedingen kun je al helemaal impact maken.’
De Rijksoverheid is ambitieus. Zo moet in 2050 de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Sarah: ‘We stellen eisen aan de markt die we ook aan onszelf stellen. Inkoop is een belangrijke schakel om deze duurzaamheidsdoelen te behalen. Dat geeft ons een boost. We krijgen meer mensen mee en het belang wordt op hoger ambtelijk niveau erkend.’

‘Wat de Rijksoverheid aan de markt oplegt, moeten we ook aan onszelf opleggen. Inkoop is een belangrijke schakel om deze duurzaamheidsdoelen te behalen’

Sarah Rose

Staat iedereen open voor duurzaam inkopen?
Sarah: ‘We merken dat sommige collega’s nog wat huiverig zijn voor duurzaam aanbesteden. Ook rond de vervoersaanbesteding. Krijgen we wel genoeg inschrijvingen? Wordt zero emissie niet veel te duur? Is het vervoer dan wel van dezelfde kwaliteit? We hebben onze opdrachtgever ervan overtuigd dat zero emissie voor het taxi-, directie- en busvervoer wél mogelijk is. De markt ziet duurzaamheid namelijk helemaal niet als een belemmering. Marktpartijen moeten die transitie naar duurzamer vervoeren toch maken. Als ze een rijksbreed contract kunnen winnen, stimuleer je die omslag alleen maar. We ontvingen veel inschrijvingen, die allemaal voldeden aan onze duurzaamheidseisen.’

Ziet een duurzaam contract er anders uit?
Rozemarijn: ‘Als je duurzaam aanbesteedt, denk je vanuit duurzame doelstellingen en niet vanuit producten. We willen in het vervoerscontract dat de contractant steeds duurzamer vervoert, maar hoe hij dat doet, dat staat hem vrij. Dus komt er tussentijds een betere oplossing, dan mag hij die toepassen. Het contract is voor 8 jaar. Bij de ingang van het contract hoeft de contractant nog niet 100% duurzaamheid te leveren. In 8 jaar tijd, dus tot 2028, groeit hij daarnaartoe. Ook hebben we die langere contractduur ingebouwd om de marktpartij de tijd te geven om de investering terug te verdienen. Al blijkt nu dat duurzaam vervoer helemaal niet duurder hoeft te zijn.’

De snelste manier van aanbesteden is doen wat je altijd deed. Mijn advies is om meer tijd te kopen. Begin liever een jaar te vroeg met de voorbereiding, zodat je echt impact kan maken’

Rozemarijn Everts

Kost de voorbereiding van een duurzaam project meer tijd?
Sarah: ‘Dat kan, maar hoeft niet. Als duurzaam aanbesteden de standaard wordt, gaat het steeds efficiënter. We zijn nu enkele maanden bezig met de voorbereidingen van een aanbesteding voor sanitaire voorzieningen. Denk aan wc-papier, handzeep en droogsystemen. Dat contract gaat pas over een half jaar in. Omdat iedereen binnen het Rijk naar de wc gaat, kun je met duurzame voorzieningen veel impact maken. We namen ruim de tijd om onze eisen te formuleren. We krijgen daarbij advies van een expertisegroep duurzaamheid en experts op het gebied van afvalmanagement, circulariteit en grondstofverwerking. Zij adviseerden bijvoorbeeld een Life Cycle Analysis (LCA).’

Wat is dat?
Rozemarijn: ‘Een LCA toont de levenscyclus van een bepaald product: van grondstof tot aan afbraak. In de analyse vergeleken we 3 producten: de katoenen handdoek, de papierrol en de elektronische handdroger. Als leek kan je denken dat een katoenen handdoek het meest milieuvriendelijk is. Maar het tegendeel is waar. De productie van katoen heeft veel milieu-impact, net als het transport naar de wasserette, de wassingen en vervolgens de afbraak. Uit de analyse kwam dat een blower het meest milieuvriendelijk is. Maar een blower vindt niet iedereen prettig.’

Hoe krijg je medewerkers dan toch mee in jullie keuzes?
Sarah: ‘Dankzij ons onderzoek kunnen we aantonen dat een blower veel milieuvriendelijker is dan een katoenen rol en papier. Over een jaar onderzoeken we wat we nu echt hebben bereikt met duurzame sanitaire voorzieningen. Hoeveel CO2-uitstoot en grondstoffen besparen we nu? Door te laten zien wat je bereikt met duurzaam inkopen, wordt deze werkwijze op den duur vanzelfsprekend.’

Wat adviseren jullie andere inkooporganisaties?
Rozemarijn: ‘Ga het gewoon doen’. Sarah vult aan: ‘Toon een beetje lef en neem de tijd. Aanbesteden is heel time driven. Je hebt te maken met contracten die verlopen. De snelste manier van aanbesteden is doen wat je altijd deed. Mijn advies is om meer tijd te kopen. Begin liever een jaar te vroeg met de voorbereiding, zodat je echt impact kan maken.’ Wc-papier is nu niet bepaald een boeiend product, vervolgt Sarah. ‘En als je dat product op de laagste prijs aanbesteedt, dan is er niets aan. Maar als je duurzaamheid als criterium meeneemt, dan wordt het een hartstikke leuk, leerzaam én impactvol inkoopproces. Ik heb zo veel geleerd, over droogmethoden en katoenvezels bijvoorbeeld. En dankzij die vervoersaanbesteding weet ik alles over duurzame aandrijving.’ 

Meld je aan voor meer informatie over Inkoop bij de Rijksoverheid

Partner van Aanbestedingscafé:

GGZ Nederland slaat alarm over zorginkoop

GGZ Nederland zegt zich ernstige zorgen te maken over de zorginkoop voor komend jaar. Volgens de brancheorganisatie lopen de contractonderhandelingen met veel zorgverzekeraars en gemeenten voor 2020 “uiterst moeizaam.” Medisch Contact bericht hierover.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Vijf manieren om innovatie in de publieke sector te verhogen

Inkoopteams moeten meer nadenken over manieren om de innovatie in de publieke sector te verhogen, zo meldt Supply Management. Volgens Malcolm Harbour, voorzitter van de Local Government Assosication Task and Finish Group on Public Procurement of Innovation, is innovatie een onbenut gebied. Hij geeft vijf principes om over na te denken die kunnen helpen de innovatie in de publieke sector te vergroten:

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Een eigen kweekvijver van Rijks-inkopers

Krapte op de arbeidsmarkt. Dat ziet Ayten Zor, manager inkoop bij UBR | HIS niet als een probleem, maar als een mooie kans waar zij wel raad mee weet. Enthousiast vertelt zij over de inkoopklas die zij en haar medewerkers in huis opleiden en klaarstomen voor een fantastisch beroep in een boeiende sector.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Gesegmenteerd inkopen is waardevrij

“Binnen het sociaal domein is hoogspecialistische zorg een totaal verschillend segment dan het segment wonen. Bij hoogspecialistische zorg heb je aanbieders nodig die zo veel mogelijk ambulant en zo veel mogelijk thuis werken. Terwijl je van de aanbieders in het segment wonen juist verwacht dat ze uitbreiden, innoveren en meer doen voor de woningvoorzieningen doen.” Brian Esselaar, adviseur gezondheidszorg bij EHdK, pleit daarom tijdens de ‘Kennis- en Praktijkdagen inkopen in het sociaal domein’ voor meer gesegmenteerd inkopen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Rijksoverheid geeft meer uit aan ICT

De Rijksoverheid heeft in 2018 16% meer uitgegeven aan ICT dan in het jaar daarvoor. Dat komt neer op 3,11 miljard euro, waarvan 907 miljoen euro is uitgeven aan eigen personeel. De zogeheten “materiele ICT-kosten” bedragen 2,2 miljard euro. Zo blijkt uit de Jaarraportage bedrijfsvoering Rijk 2018.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Week van de Inkoop

Zoek jij een afwisselende inkoopfunctie met betekenis?

Wegen en vaarwegen moeten in optimale staat blijven. Maar hoe? Welke middelen zijn er nodig? Ga je vervangen of opknappen? En doe je dat overdag of ’s nachts? Wat leg je daarover in inkoopcontracten vast? Als inkoper beslis je mede over de inzet van 3 tot 4 miljard euro’s. Alleen als jij en je collega’s de juiste keuzes maken, wordt de Nederlandse infrastructuur goed onderhouden en blijft ons land veilig, leefbaar en bereikbaar. Heb jij oog voor duurzaam effectieve concurrentie, een efficiënt aanbestedingsproces en een optimale prijs-kwaliteitverhouding? Houd je van afwisseling? En krijg je energie van complexe inkoopprojecten en aanbestedingsprocedures? Dan ontmoeten wij jou heel graag!

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Kosten Friese jeugdhulp omhoog door vernieuwde inkoopsystematiek

De 20 Friese gemeenten hebben in 2018 95 miljoen euro uitgegeven aan specialistische jeugdhulp, een stijging van 27% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is volgens onderzoek van KPMG voor een groot deel te danken aan de nieuwe inkoop- en bekostigingsmodel van Friesland. In 2018 besloot de provincie om jeugdhulp in te kopen volgens de ‘resultaat gestuurde inkoop’ systematiek.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Inkoopproces JSF levert 11 lessen op

De Algemene Rekenkamer heeft 11 lessen getrokken uit de ontwikkeling en aanschaf van de Joint Strike Fighter F-35 (JSF).  Zo had het ministerie van Defensie zich financieel al verbonden aan het project, voordat het de behoefte voor een nieuwe straaljager had uitgesproken. Het vermijden van zo een valse start is dan ook een belangrijke les.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Nederlands busvervoer verduurzaamt snel

QBuzz heeft 164 elektrische bussen besteld. Deze zullen vanaf december dit jaar ingezet in Groningen en Drenthe. Daarmee wordt de snelle verduurzaming in het Nederlandse busvervoer nogmaals bevestigd. Het aantal emissie-vrije bussen in Nederland verdubbelde vorig jaar ten opzichte van het jaar ervoor, volgens kennisplatform CROW.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

Tekort sociaal domein Assen groter dan verwacht

In 2018 is in Assen het tekort in het sociaal domein opgelopen tot 7,5 miljoen euro. Eerder werd verwacht dat het tekort 6 miljoen euro zou bedragen. De jeugdhulp is het grootste zorgenkindje met een tekort van 6,4 miljoen euro, terwijl Wmo zich 2,7 miljoen euro in de min bevindt. Beschermd wonen heeft een overschot van 1,6 miljoen euro, maar dat is drie ton minder dan werd verwacht.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé:

“Inkoop jeugdzorg slecht geregeld”

De problemen in de jeugdzorg zijn te wijten aan het systeem en de manier waarop de inkoop van zorg is geregeld. Gemeenten en cliënten hebben mede hierdoor te maken met een overschot aan regels en bureaucratie. Zo stelt Tweede Kamerlid René Peters (CDA). (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Tekort goed opgeleide publieke inkopers

Inkoopopleidingen sluiten niet goed aan bij de behoeften van inkoopafdelingen. Bovendien hebben veel publieke inkopers vaak helemaal geen inkoopopleiding gevolgd. Hierdoor is er een tekort aan goed opgeleide publieke inkopers en is het voor aanbestedende diensten lastig om de inkoopfunctie te professionaliseren. Dat blijkt uit een onderzoek van PIANOo, onder inkoopmanagers bij 24 aanbestedende diensten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Sociaal domein moet focussen op inwoner

“Het centraal stellen van de inwoner hoort in het DNA te zitten van iedereen die werkzaam is binnen het sociaal domein. Dat is onze kerntaak en vanuit die invalshoek moeten we beslissingen nemen. Als je start vanuit het inkoopmodel begin je aan de verkeerde kant.” Stellige woorden van Marco van der Spek-Stikkelorum, inkoopstrateeg sociaal domein bij Regio Gooi en Vechtstreek. Tegelijkertijd begrijpt hij dat de verleiding groot is om de focus op het financiële plaatje te leggen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Groningers grootverbruikers pgb

De vier gemeenten met het grootste aandeel pgb-gebruikers bevinden zich allemaal in Groningen. Koploper is Oldambt, waar 2,7% van haar inwoners gebruik maakt van het persoonsgebonden budget. In Noord-Holland en Zeeland wordt juist relatief weinig gebruik gemaakt van het budget. Dat blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Zorginstituut Nederland is chantage farmabedrijven beu

Zorginstituut Nederland is het beu om gechanteerd te worden door de farmaceutische industrie. Het adviesorgaan van de overheid wil dat de minister dure medicijnen niet meer vergoedt als producenten weigeren transparant te zijn over de opbouw van hun prijs. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Valse lobby bij onderhandelingen voor medicijn Okambi

De strijd tussen het ministerie van Volksgezondheid en farmaceut Vertex over de prijs van het medicijn tegen taaislijmziekte Orkambi werd beïnvloed door een hardnekkige lobby met verborgen belangen en vals spel. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Overheid moet te dure geneesmiddelen harder aanpakken

De overheid moet harder optreden tegen fabrikanten van geneesmiddelen om zo dure medicijnen beter beschikbaar te maken. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een rapport. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Leveranciers Wmo hulpmiddelen scoren slecht bij gemeenten

Veel Nederlandse gemeenten zijn ontevreden over de leveranciers van Wmo hulpmiddelen. Het gaat hierbij om de leveranciers van onder andere rolstoelen, scootmobielen en aangepaste fietsen. Gemeenten werken daarvoor samen met leveranciers (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeenten kampen nog steeds met problemen jeugdzorg

Steeds meer zorgaanbieders trekken zich terug uit de gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor 2018 of verlagen hun aanbod. De tarieven die de gemeente vergoedt, zijn te laag, waardoor de kwaliteit van zorg niet meer kan worden gegarandeerd (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Overheid huurt weer meer externen in

De overheid geeft veel geld uit aan de inhuur van extern personeel terwijl het kabinet al jaren roept dat het minder externen wil inhuren. Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen gaven vorig jaar honderden miljoenen euro’s méér uit aan de inhuur van externen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

KvK gaat problemen aanbestedingsregels oplossen

De Kamer van Koophandel (KvK) denkt dit jaar de problemen rond de aanbestedingsregels op te kunnen lossen. Het bedrijf schond in 2015 bij de inkoop van diensten op grote schaal de aanbestedingsregels. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeenten moeten inkoop Kindertelefoon regelen

Vanaf 2018 wordt de inkoop rondom de Kindertelefoon door de gemeenten in plaats van landelijk geregeld. De Kindertelefoon vreest daarom voor zijn voorbestaan. Deze manier van financiering zou namelijk de kwaliteit van hun werk onder druk zetten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkopen jeugdzorg is lastig voor gemeenten

Gemeenten hebben nog steeds problemen met het inkopen en regelen van jeugdzorg. Daardoor krijgen kinderen de verkeerde hulp en moeten ze vaak lang wachten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Fijne feestdagen!

Beste bezoeker,

We willen je alvast een smakelijke kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen! We proosten wederom op een jaar met veel nieuws, goede deals en geweldige carrièrekansen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Prestatiecontract wordt het meest ingezet

Het prestatiecontract is het meest gekozen contract. Kostenbeheersing in combinatie met beoogde resultaten is een steeds dominantere combinatie, blijkt uit een online enquête van Heijmans onder 36 universiteiten, corporaties, gemeenten, nationale politie en het bedrijfsleven. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuw e-book: Visie op Inkoop

Vandaag hebben alle nieuwsbrieflezers van InkopersCafe.nl het E-book ’Visie op inkoop’ door de columnisten van InkopersCafe.nl mogen ontvangen. Dit is alweer het tweede e-book van InkopersCafe.nl en staat boordevol tips, ongezouten meningen en praktijkverhalen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Fijne feestdagen!

AanbestedingsCafe.nl wenst alle bezoekers een smakelijke kerst en een gelukkig Nieuwjaar! Dat 2016 een jaar mag worden met veel nieuws, goede deals en geweldige carrièrekansen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Top 10 best gelezen artikelen 2015

2015 was een prachtig eerste jaar voor AanbestedingsCafe.nl. Een jaar die alle verwachtingen heeft overtroffen. De bezoekersaantallen stegen explosief, evenals de nieuwsbrieflezers. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Beste inkoper, mogen wij u omkopen?

Integriteit is, en blijft, een hot topic als het om het inkoopvak gaat. Het Fyra-debacle, Politie-fraude, ICT-aanbestedingen, maar ook het introduceren van de Gedragscode Integriteit Rijk domineerden 2015. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbesteding camerabeveiliging ProRail ingetrokken

De aanbesteding van ProRail voor extra camerabeveiliging is ingetrokken, omdat die niet goed werd opgepikt door de markt. Ook kwam ProRail tijdens het proces tot het besef dat het liever draadloze camera’s op de stations wil, in plaats van de gevraagde bedrade camera’s. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Tijd voor Inkoopcontrolling

De inkoopwereld binnen overheidsinstellingen is volop in beweging. De economische crisis, budgetten die al jaren naar beneden bijgesteld worden, “meer doen met minder geld”… Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat naast vermindering van het aantal ambtenaren, ook een goed en professioneel inkoopproces een bijdrage kan en moet leveren aan taakstellingen op het gebied van kostenreductie. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Kwaliteit ondergeschikt bij aanbesteding catering

Kwaliteit is van ondergeschikt belang bij aanbestedingen voor catering. In nog geen kwart van de gevallen is herleidbaar vast te stellen dat kwaliteit in de aanbesteding van catering een doorslaggevende rol heeft gespeeld. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

“Softskills zijn essentieel voor overheidsinkoper”

Het hebben van goede softskills is erg belangrijk voor een overheidsinkoper, vindt Madeleine Gielens, oprichtster van BOOZZT. “Theorie kun je leren uit het boekje. Daarna komt het aan op je softskills.” Een inkoper met goede softskills kan zorgen voor draagvlak bij de interne klant. Gielens ziet het echter nog vaak gebeuren dat inkopers met een gestrekt been het gesprek met de interne klant ingaan. “Ze zeggen dan: ‘We gaan aanbesteden, want de wet schrijft het voor’. Dat is voor een interne klant totaal niet interessant om te horen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé:

Had Koningslied aanbesteed moeten worden?

Recentelijk meldde staatssecretaris Dekker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat hij graag een nader onderzoek wilde naar de kosten van het Koningslied. De afgelopen maand verschenen er in de landelijke pers (Volkskrant, NRC, Telegraaf) verschil-lende artikelen over de € 550.000 die het Koningslied gekost zou hebben. Een fors bedrag dat een verdere detaillering verdient, zeker gegeven het feit dat de zingende artiesten en producer John Ewbank belangeloos meewerkten. Waarom zorgde dit nieuws voor zoveel opschudding en had het Koningslied gelet op de hoogte van het bedrag Europees aanbesteed moeten worden?

Voor wie het Koningslied gemist heeft
Het Koningslied werd op verzoek van het Nationaal Comité Inhuldiging gecomponeerd voor de inhuldiging van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima op 30 april 2013. Op deze dag zou het lied in het hele koninkrijk gelijktijdig ten gehore worden gebracht vanuit Ahoy in Rotterdam. Vanaf de dag van het uitbrengen was het #Koningslied trending topic op Twitter en andere social media. De muziek, het rapgedeelte, de tekst en het taalgebruik werden heftig bekritiseerd en geridiculiseerd, onder anderen door neerlandicus Wim Daniëls in het televisieprogramma Pauw en Witteman. Alternatieve songteksten werden gecomponeerd en een online petitie op internet, geïnitieerd door columniste Sylvia Witteman, werd door meer dan 40.000 mensen ondertekend. Nederland was in alle staten en het buitenland keek met verwondering toe.

Samenvatting kosten en opbrengsten Koningslied
Voor de organisatie en financiering van activiteiten waaronder het Koningslied was het Comité afhankelijk van de samenwerking met externe en private partijen. Uit de financiële verantwoording van KPMG bleek dat de totale kosten van het lied € 550.000 bedroegen. Daarvan werd een bedrag van € 400.000 betaald door de Stichting Nationaal Comité Inhuldiging. Verder gaf de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) € 150.000 euro uit aan het lied. De opbrengst van het Koningslied, onder andere via iTunes, kwam ten goede aan het Oranjefonds, maar deze opbrengst is niet opgenomen in de financiële verantwoording van KPMG.

Nadere toelichting betrokken partijen
Een woordvoerder van de NPO meldde aan het NRC dat “de productie van het Koningslied, de app, de videoclip en het tot stand brengen van de liveverbinding” ten grondslag lagen aan het bedrag. John Ewbank sprak zijn verwondering uit over de hoogte van het bedrag, omdat hij zelf had meegewerkt zonder kosten in rekening te brengen. Dat laatste gold ook voor de éénenvijftig zingende en componerende artiesten.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gaf aan dat er “onder meer kosten zijn gemaakt voor studiohuur en kosten in verband met de activiteiten in en om Ahoy”. Ahoy in Rotterdam, waar op de dag van de inhuldiging het lied gezongen werd, bracht geen kosten voor de zaalhuur in rekening. Wel werden er zogenaamde “out-of-pocket-kosten voor het gebruik van het com-plex gefactureerd”, meldt een woordvoerder van Ahoy. “Denk aan de kosten van de energie, beveiliging, EHBO, brandweer, technisch personeel en schoonmaak.”

Total Cost of Ownership van een lied
Wat voor veel verwarring en daardoor wederom voor opschudding in de media heeft gezorgd, is het ontbreken van transparantie over de kosten. Welke kosten horen wel en welke kosten horen niet bij de productie van het lied en hoe hoog zijn die bedragen? In inkooptermen gesproken: wat rekenen we tot de Total Cost of Ownership (TCO) van een lied en wat niet? Zeer waarschijnlijk is een groot deel van het totale kostenbedrag van € 550.000 naar het evenement gegaan, dat rondom het Koningslied werd georganiseerd in Ahoy en tegelij-kertijd live werd uitgezonden in Amsterdam.

Geen aanbestedingsplicht
Uit de toelichting in de financiële verantwoording mag je de eerste voorzichtige conclusie trekken, dat de uitgaven die het Comité zelf voor het Koningslied gedaan heeft in ieder geval niet Europees aanbestedingsplichtig waren. Deze € 400.000 waren afkomstig van externe en private partijen en zijn uitbetaald aan de NPO ter dekking van de gemaakte kosten. Een slag om de arm is daarbij nog wel op zijn plaats, omdat in de verantwoording een nadere opsplit-sing van de herkomst van die bedragen ontbreekt.

Wel kan je nog kleine vraagtekens plaatsen bij het aanbestedingsplichtig zijn van het bedrag van € 150.000 dat de NPO zelf heeft uitgegeven. De NPO is als Zelfstandig Bestuur Orgaan (ZBO), gefinancierd door het Ministerie van OCW, namelijk wel aanbestedingsplichtig. Afhankelijk van het inkoopbeleid van de NPO zal een deel van de versnipperde kosten waarschijnlijk (terecht) zijn ondergebracht in lopende raamcontracten van bestaande leveranciers (bijvoorbeeld huur productieruimte). Daarnaast zal een deel één op één zijn gegund aan leveranciers op basis van eenmalige contracten.

Partner van Aanbestedingscafé:

Thuiszorg inkopen op kwaliteit

Gemeenten gaan bij het inkopen van huishoudelijke hulp meer letten op kwaliteit. Zorgaanbieders, gemeenten en CNV Zorg & Welzijn hebben in de ‘Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning’ afgesproken dat zij fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden centraal gaan stellen. Samen willen zij voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van teveel nadruk op een zo laag mogelijke prijs.

Met de ondertekening van de Code bevestigen gemeenten, aanbieders en de vakbond dat de nieuwe zorg- en ondersteuningsverantwoordelijkheden van de gemeenten mogelijkheden bieden om het werk slimmer te organiseren. Dit moet zorgen voor lagere kosten en moet de fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers behouden. Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding en in de toekomst verzorging logisch te combineren. Dat schrijft de Rijksoverheid in een nieuwsbericht.

Ondertekenaars
De afspraken zijn maandag ondertekend door zorgaanbieders Cordaan, TSN Thuiszorg, TZorg, Vérian, Vierstroom Hulp Thuis en Zorgkompas, vakbond CNV Zorg & Welzijn en de gemeenten Amsterdam, Breda, Den Haag, Drimmelen, ‘s-Hertogenbosch, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Zaanstad, Zeist en de samenwerkende regiogemeenten Drechtsteden Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Partner van Aanbestedingscafé:

“Gebruik Best Value ook in de uitvoeringsfase”

“Om de Best Value aanpak naar het volgende niveau te krijgen, moet het meer toegepast worden in de uitvoeringsfase”, zegt Jeroen van de Rijt, initiator van Best Value in Nederland en mede-oprichter van de BestValue-Group, tegen AanbestedingsCafe.nl. “In Nederland is er veel aandacht voor het inkoop- en aanbestedingsstuk van Best Value, maar in de uitvoering zie ik nog te vaak dat de opdrachtgever zegt: ‘Doe nu maar weer gewoon wat ik zeg’. Voor je het weet, bemoeit de opdrachtgever zich dus weer met het werk van de expert.”

“Best Value wordt nu een kleine 10 jaar in Nederland toegepast. De Spoedaanpak van Rijkswaterstaat in 2009 was hét moment dat Best Value grootschalig bekend werd. De reden dat we deze denkwijze destijds gingen toepassen, was omdat we merkten dat de opdrachtgevers ontevreden waren over het prijsvechten in de markt. Aan de andere kant waren de aanbieders ontevreden over hetgeen wat zij konden aanbieden, gegeven het feit dat er een dichtgetimmerde uitvraag lag. De gedachte van de Best Value aanpak is: laat de opdrachtnemer nu maar gewoon zijn werk doen, want hij is de expert op zijn vakterrein”, aldus Van de Rijt.

Aanbestedingstrucje
Niet iedereen is zo enthousiast over de Best Value aanpak. “Heel veel mensen denken dat Best Value een inkoopmethodologie is, of nog erger: een aanbestedingstrucje”, geeft Van de Rijt toe. “Maar eigenlijk zorg je ervoor dat de aanbieders leveren wat ze kunnen leveren. Het gaat verder dan de afdeling inkoop en verder dan alleen de selectiefase. Nog te vaak wordt Best Value alleen in de selectiefase toegepast en daarna gaat de opdrachtgever weer door op de manier waarop altijd gewerkt werd. Vervolgens zeggen ze: ‘Best Value brengt mij niet wat het zou moeten brengen’. Dat is dan omdat het niet wordt toegepast zoals je het zou kunnen toepassen.”

Winst in uitvoering
Organisaties zouden zich meer moeten richten op de fase 3 (concretisering) en fase 4 (uitvoering) van de Best Value aanpak. “Ik zou zeggen: als je dan toch een keuze moet maken, doe dan fase 3 en 4 met Best Value. In de uitvoering en in de samenwerking zit namelijk de winst. Op het moment dat er al een opdrachtnemer geselecteerd is, al was dat op de laagste prijs, dan kan je alsnog Best Value toepassen. Dan vraag je je huidige leveranciers dus om duidelijke scope-afbakening, preplanning en/of een risicodossier te maken”, vertelt Van de Rijt. “De eerste stappen naar Best Value in de uitvoering zijn al genomen. Rijkswaterstaat heeft Best Value al eens toegepast na een traditionele EMVI gunning. Ook in Delft wordt er nu een Best Value project gedaan met een zittende leverancier over het sociale domein. Je kunt prima Best Value toepassen zonder Best Value aan te besteden. Uiteindelijk gaat Best Value om houding en gedrag.”

Hele filosofie
“Als je Best Value doet, doe het dan goed. Neem de hele filosofie en pas die toe op de hele uitvoering”, is de boodschap van Van de Rijt. “Ik realiseer me wel waarom dit nog vaak fout gaat. De methodologie klinkt misschien erg eenvoudig, maar in de praktijk is het best lastig. Opdrachtnemers vinden het moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen, te denken in het belang van de klant en dingen meetbaar te maken. Opdrachtgevers vinden het aan de andere kant moeilijk om dit los te laten”, concludeert Jeroen van de Rijt.

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeenten hebben jeugdzorg te krap ingekocht

Een deel van de gemeenten heeft de jeugdzorg te krap ingekocht. Hierdoor zijn er nu al zorgverleners die tot het einde van het jaar geen nieuwe kinderen meer kunnen aannemen. Het door de gemeenten aan de zorgverleners verstrekte budget, bedoeld voor heel 2015, is halverwege het jaar al op.

Per 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voor de hulp aan kinderen met problemen krijgen zij minder geld van het Rijk, over drie jaar bedraagt de korting 15 procent. Zo schrijft de Volkskrant. Om te voorkomen dat zij hun budget zouden overschrijden, hebben veel gemeenten aan het begin van het jaar de zorgverleners een bedrag gegeven voor heel 2015. Dit bedrag was gebaseerd op het aantal cliënten in voorgaande jaren, met daarop een korting.

Beperkt budget
“Het staat voorop dat een kind zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener moet belanden”, zegt Asha Khoenkhoen, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Maar de gemeenten voelen de spanning tussen een beperkt budget en het bieden van zorg. Ze moeten wel op het geld letten, anders overschrijden ze aan het eind van het jaar ruimschoots hun budget.”

Administratieve lasten
Psychologen noemen de administratieve last door de inkoop van zorg door de gemeenten ‘een ramp’, blijkt uit een enquête onder bijna 500 psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Praktijken moeten zaken doen met soms tientallen gemeenten, die elk hun eigen administratie- en verantwoordingssysteem hebben. “Sommige psychologen zijn de rompslomp met de gemeenten zo zat, dat ze alleen nog maar volwassenen willen als cliënt, of kinderen van wie de ouders de zorg zelf betalen”, zegt NIP-woordvoerder Arjen Konijnenberg tegen de Volkskrant. Omdat de gemeenten kortdurende contracten hebben gesloten, vrezen psychologen voor het budget van 2016 weer veel te veel uren kwijt te zijn aan bureaucratie.

Partner van Aanbestedingscafé:

Steeds meer gemeenten kiezen voor inkoopsamenwerking

Het aantal inkoopsamenwerkingen tussen gemeentes is in de afgelopen vier jaar fors gestegen. In 2011 waren er nog 18 structurele samenwerkingen, inmiddels zijn dat er 46. 64% van de 393 Nederlandse gemeenten participeert in een inkoopsamenwerking. Veelal zijn dit kleine en middelgrote gemeenten, zo laat PIANOo weten op basis van de herziene kaart Gemeentelijke inkoopsamenwerkingen.

Door een inkoopsamenwerking kan er meer kennis worden opgebouwd van producten, markten en bedrijven. Daarnaast kunnen de transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties verminderd worden en neemt de professionaliteit van de inkoop toe, aldus PIANOo.

Samenwerkingen
Sommige gemeenten werken samen in een shared service center of zijn onderdeel van een ambtelijke fusie. Andere gemeenten kopen gezamenlijk in via een inkoopsamenwerking of werken samen op structurele basis. In de samenwerkingsverbanden die opgenomen zijn in de kaart Gemeentelijke inkoopsamenwerkingen, werken de gemeenten samen op verschillende aandachtsgebieden, bijvoorbeeld leerlingenvervoer, beveiliging en ICT.

Kleine en middelgrote gemeenten
Vooral kleine gemeenten (minder dan 30.000 inwoners) en middelgrote gemeenten ( tussen de 30.000 en 60.000 inwoners) nemen deel aan een inkoopsamenwerking. 67% van de inkoopsamenwerkingen bestaat uit 2 tot 4 gemeenten en 33% uit meer dan 5 gemeenten. Bij Inkoopbureau West Brabant werken het grootste aantal gemeenten samen, namelijk 23 met in totaal 506.641 inwoners.

Partner van Aanbestedingscafé:

Schiphol zet Best Value Procurement in voor terminal

Schiphol gaat voor het eerst Best Value Procurement inzetten. Dit doet zij met de eerste tender voor het infrastructuurontwerp van de nieuwe Terminal-Zuid Schiphol die op de is markt gezet. Half oktober volgt de tweede tender voor de terminal zelf.

Projectmanager Gerard Geurtjens van Schiphol: “De nieuwe terminal komt op de plek van het huidige wegennet, maar voordat we daaraan beginnen, moet eerst nieuwe infrastructuur worden aangelegd. De bereikbaarheid van Schiphol staat daarbij altijd voorop, dus vragen we ontwerpteams die kunnen bewijzen dat ze zo’n opgave aankunnen”, zegt Geurtjens tegenover Cobouw, onder voorbehoud van goedkeuring van het totale budget.

Compleet nieuwe terminal
Het is de eerste tender naar de bouw van een compleet nieuwe terminal, waar een investering van honderden miljoenen euro’s mee is gemoeid. De vijfde terminal moet in het geheel aansluiten, waarbij alle passagiers vanaf 2020 via ‘slurven’ hun reis kunnen vervolgen. Er zijn dan geen extra bussen of zogenaamde ‘peoplemovers’ meer nodig.

Weinig speelruimte
De luchthaven verwacht tot 2025 te groeien naar 65 miljoen passagiers en heeft sinds de jaren negentig geen nieuwe terminal meer gebouwd. Geurtjens: “De materie is complex en inmiddels zijn er compleet nieuwe inzichten, het wordt geen makkelijke klus. We willen de beste partij voor de opdracht, maar schrijven tot op de centimeter voor waar de wegen en terminal moeten komen. De speelruimte zit ‘m in de fasering en het voorkomen van hinder.”

Vernieuwende aanpak
De verwachting is dat alle bekende ingenieursbureaus zich zullen melden, maar Geurtjens hoopt stiekem ook op een of twee ‘dark horses’ die met een vernieuwende aanpak komen. De aanmeldingstermijn loopt tot eind augustus. Op 12 januari 2016 verwacht Schiphol de miljoenenklus aan een partij te gunnen. 

Partner van Aanbestedingscafé:

GVB zoekt leverancier voor 63 nieuwe trams

De stadsvervoerder van Amsterdam, het GVB, gaat 63 nieuwe trams aanbesteden. De voertuigen vervangen oudere modellen. De nieuwe trams moeten rond 2020 gaan rijden en meegaan tot 2052. De opdracht voor de aanbesteding komt van de gemeente Amsterdam en de Stadsregio, een samenwerkingsverband van de hoofdstad en vijftien omliggende gemeentes.

De nieuwe tramserie moet volgens het GVB aansluiten bij hedendaagse comfort- en toegankelijkheidseisen. Dat moet in ieder geval zorgen voor bredere stoelen. Ook moeten de vloer en doorlopen zo breed, laag en vlak mogelijk zijn. Een lage instap en dubbele deuren zijn ook wensen. De trams moeten daarnaast kunnen rijden op het hele tramnet en geen of zeer beperkte wijzigingen aan de infrastructuur vereisen.

200 miljoen euro
Eind 2016 moet bekend zijn welk bedrijf de trams mag bouwen. Daarna wordt een begin gemaakt met het detailontwerp en het bouwen van de eerste prototypes. Voor de trams is een budget van 200 miljoen euro gereserveerd. Daaronder vallen naast het materieel ook de kosten voor het aanpassen van de werkplaats, de infrastructuur en de uitvoerende projectgroep.

Partner van Aanbestedingscafé:

Politie staakt medische aanbesteding

De politie stopt met de aanbesteding van medische arrestantenzorg en forensisch medisch onderzoek. Geen van de partijen aan wie percelen van de aanbesteding waren gegund, zou aan de vereisten voldoen. Dat schrijft de politie op haar website. De huidige afspraken met dienstverleners worden, daar waar nodig, met overbruggingscontracten voorlopig voortgezet.

De uiterste inschrijfdatum voor marktpartijen op deze aanbesteding lag op 2 februari 2015. Toen waren er 24 inschrijvingen bekend, verdeeld over tien percelen. Op 15 mei 2015 zijn de inschrijvingen beoordeeld en is de voorlopige gunning bekendgemaakt. Het was aan de gekozen partijen de juiste bewijsstukken tijdig te overhandigen. De marktpartijen bleken dit volgens de politie niet te kunnen:  “Hierop is een gewijzigde voorlopige gunning bekendgemaakt. Ook deze nieuw gekozen partijen moesten tijdig hun bewijsstukken overhandigen en dat is opnieuw niet gelukt. De betrokken partijen zijn inmiddels geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een gesprek om het proces van aanbesteding te evalueren.”

‘Integriteit moet doorklinken’
De politie schrijft verder in haar persbericht :”Door de overgang van 26 zelfstandige korpsen met elk een eigen inkoopbeleid naar één korps met een landelijk inkoopbeleid voor 65.000 werknemers, zijn wij een grote speler op de markt geworden. De politie wil eenheid van dienstverlening en een optimale prijs-kwaliteitverhouding, maar realiseert zich ook terdege dat wij niet alleen een commerciële maar ook een maatschappelijke partij zijn. De integriteit van onze organisatie moet doorklinken in het aanbestedingsproces.” Omdat deze aanbesteding niet kan worden afgerond zonder de vooraf vastgestelde eisen los te laten, is deze volgens de politie gestaakt.

Partner van Aanbestedingscafé:

NS gaat vertrouwelijke stukken Veolia vernietigen

NS is van plan om alle vertrouwelijke stukken van Veolia dat zij in haar bezit heeft te vernietigen. De stukken waren op illegale wijze in handen van de NS gekomen tijdens de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Veolia eiste eerder al om vernietiging van die papieren en NS zegt nu toe dat in de toekomst te gaan doen.

NS wacht nog met de vernietiging tot een strafrechtelijk onderzoek naar de handelwijze van de NS in deze kwestie is afgerond. “Als we nu stukken vernietigen is dat nadelig voor het onderzoek”, zegt een woordvoerder. Veolia reageert teleurgesteld. “Wij willen zelf bekijken welke vertrouwelijke informatie de NS heeft verkregen en dan samen beslissen hoe die te vernietigen.” Aldus RTL Nieuws en het ANP.

Vals spel
NS-dochter Abellio had eerder de vertrouwelijke informatie van een oud-directeur van concurrent Veolia verkregen. NS had zijn zinnen gezet op het openbaar vervoer in de zuidelijke provincie en NS-dochterbedrijf Abellio won de aanbesteding ook. Maar het bedrijf bleek met de illegaal verkregen stukken vals spel te hebben gepleegd. 

Partner van Aanbestedingscafé:

Achmea wint kort geding van audiciens

Zilveren Kruis/Achmea heeft het kort geding gewonnen dat de audicienbedrijven Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel deze week tegen de zorgverzekeraar aanspanden. De audiciens vonden dat er te weinig informatie beschikbaar was om op een eerlijke wijze deel te kunnen nemen aan de aanbesteding van de verzekeraar over de dienst Hoorzorg Thuis. Daarom moest volgens de partijen de aanbesteding worden uitgesteld.

De audicienbedrijven willen onder meer weten welke kwaliteitseisen er worden gesteld aan de zorg en welke partijen deel mogen nemen. “Stel je voor dat de overheid zegt: ‘we leggen er nog een weg naast, maar we weten niet precies waar en of het een snelweg wordt of een zandpad’. Als je die variabelen niet kent, kun je als aanbieder dus geen reële, rationele inschatting maken hoe je offerte eruit moet zien”, aldus de advocaat van de audiciens. Daarnaast vinden de eisers dat Achmea in de aanbesteding te veel op prijs is gericht. De kwaliteit van de hoorzorg zou daar volgens hen door in het geding komen. Dat schrijft FD.nl.

Geen aanbestedende dienst
Tom van Helmond, advocaat van Zilveren Kruis/Achmea was niet onder de indruk van het verhaal van zijn collega. “In de eerste plaats gaat het niet om een Europese aanbesteding, waardoor andere regels gelden”, betoogde hij. “Daarnaast is de zorgverzekeraar juridisch gezien geen aanbestedende dienst en dus geldt voor haar het transparantiebeginsel niet, waarop de tegenpartij zich beroept. Onzekerheden over de toekomst horen nu eenmaal bij aanbestedingen, dat kun je allemaal verdisconteren in de tarieven die je rekent.”

Neerleggen bij de uitspraak
De rechter heeft nu dus geoordeeld dat de audiciens het moeten doen met de informatie die de verzekeraar heeft verschaft. Hein Greven, woordvoerder van Stichting Behoud Kwaliteit Hoorzorg, laat namens de eisende partijen weten dat zij zich neerleggen bij de uitspraak. Zij blijven echter van mening dat de kwaliteit van de zorg door de uitspraak in het geding komt. De aanbesteding van Achmea is volgens hen gunstig voor prijsvechters die voor volume gaan en een laag niveau zorg bieden. “Dat is precies de kant die we niet op moeten”, aldus Greven. “Minister Schippers heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van kwaliteit en transparantie. Zilveren Kruis maakt er het jaar van prijsvechten en onduidelijkheid van.”

Partner van Aanbestedingscafé:

CDA: “Gemeenten moeten facturen sneller betalen”

De gemeente Groningen overschrijdt in 23% van de gevallen de betalingstermijn van 30 dagen. Daarmee staat de gemeente op de 244e plek van het overzicht van gehanteerde betalingstermijnen van 392 gemeenten. De helft van deze gemeenten voldoet niet aan de norm om 90% van de rekeningen binnen dertig dagen af te handelen. Dat blijkt uit onderzoek van Dun&Bradstreet die in opdracht van het ministerie van Economische zaken, MKB-Nederland en VNO-NCW het betaalgedrag van gemeenten in beeld bracht.

De fractie van het CDA vindt dit betalingsgedrag van de gemeente een slechte zaak. “De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Daarvan mag je toch verwachten dat simpele afspraken zoals het op tijd betalen van facturen worden nagekomen”, stelt de partij. “Zeker in tijden van voorzichtig herstel is het van belang dat MKB-bedrijven en ZZP’ers op tijd hun geld krijgen overgemaakt. Door te late betalingen komen ondernemers onnodig in de financiële problemen en worden investeringen uitgesteld.” Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, stelt dat hij het onbegrijpelijk vindt dat wethouders zich niet kunnen houden aan een simpele afspraak als het op tijd betalen van facturen. “Je ziet dat als we dat allemaal 10 dagen eerder zouden doen, dat 16 miljoen zou schelen.”

Oprekken betalingstermijnen
Eerder kaartte CDA en PvdA al aan dat grote bedrijven, die hun leveranciers regelmatig te laat betalen, moeten worden aangepakt. Nu wordt de wettelijke termijn van zestig dagen vaak omzeilt, door het gebruik van de uitzonderingsclausules. Door deze uitzonderingsclausules kunnen betalingstermijnen worden opgerekt tot 90 en soms wel 120 dagen.

Initiatiefnota
Het CDA heeft, in samenwerking met ONL, een initiatiefnota ingediend om late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB tegen te gaan. Bij overschrijding van de wettelijke termijn van 60 dagen, moeten de bedrijven een rente betalen van 8,15%. Het rentevoordeel voor bedrijven om te laat e betalen, verdwijnt op deze manier.

Partner van Aanbestedingscafé:

Marjanne Sint: "Inkoop en inhoud moet dichter bij elkaar"

Bij een kwart van de zorgregio’s en zorginstellingen schoot de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) vorig jaar te hulp. Ook dit jaar wordt een grote drukte verwacht. Voorzitter Marjanne Sint pleit voor intensievere samenwerking tussen regio’s en zorgaanbieders. ‘Inkoop en inhoud moeten dichter bij elkaar worden gebracht.’

De hulp van TAJ, gestart op 1 april 2014, was vorig jaar nodig bij een kwart van de zorgregio’s, waarin gemeenten samenwerken, en bij een kwart van de zorginstellingen. ‘Best veel’, vindt Sint in een interview met Binnenlands Bestuur . “Gemeenten durfden lang geen contracten af te sluiten, omdat ze onvoldoende zekerheid hadden over de budgetten.”

Zorgcontinuïteit
De wettelijk verplichte zorgcontinuïteit heeft gewerkt, meent Sint. Per 2016 loopt die wettelijke plicht af, maar gemeenten houden hun zorgplicht.  Sint. “Wij roepen gemeenten op om nu al te beginnen met de contractbesprekingen en niet te wachten tot het budget tot achter de komma bekend is. Ga vooral het gesprek aan over de eerste ervaringen. Gemeenten moeten nadenken waarop ze willen sturen, welke gegevens ze van zorgaanbieders echt nodig hebben. Het verzamelen van data heeft geen zin en levert iedereen onnodig veel werk op. Wat wil je als gemeente bereiken, daar gaat het om.”

Niet puur technocraties
De TAJ is er daarom voor dat bij de aanbesteding van jeugdhulp niet puur technocratisch wordt ingekocht. Sint zegt: “Daar waar het is gelukt om partijen zo ver te krijgen om over de inhoud te praten, kwamen de partijen er makkelijker uit. We vinden dat inkoop en inhoud dichter bij elkaar moeten worden gebracht.” De TAJ roept daarom ook in Binnenlands Bestuur gemeenten op om transparant te zijn in hoe zij de zorgplicht in 2016 invullen en hoe zij omgaan met continuïteit van zorg.

Partner van Aanbestedingscafé:

Statenleden Overijssel: Na Limburg stel gunning uit

Statenleden in Overijssel willen wachten met het gunnen van concessies voor twee spoorlijnen in de provincie. Aanleiding is de fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Gedeputeerde Staten beslissen mogelijk vandaag welk bedrijf de komende jaren mag rijden op de trajecten Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede.  VVD en PvdA in Overijssel willen zeker weten waar ze aan beginnen: zij hebben nog vragen over de aanbestedingsprocedure en willen garantie dat bij de aangemelde vervoerders geen integriteitsproblemen spelen. Dat schrijft NOS.nl.

De PvdA ziet het liefst dat het provinciebestuur de hele aanbestedingsprocedure nog een keer onder de loep neemt. Fractieleider Joosten van de VVD is ook voorzichtig met de aanbesteding en zei in het NOS Radio 1 Journaal dat integriteit net zo’n belangrijke factor is als de prijs en de kwaliteit van de nieuwe vervoerder. Tegelijk waarschuwt hij ervoor om de NS in het verdomhoekje te zetten. “De top is hard aangepakt, maar we hoeven daarmee niet het hele bedrijf weg te gooien.”

Limburg
Arriva en de NS waren elkaars concurrenten voor het openbaar vervoer in Limburg. Die aanbesteding werd gewonnen door de NS. Toch bleek later dat het bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie had verkregen van een oud-directeur van Veolia, de eerdere vervoerder in Limburg. Daarop gunde de provincie de concessie alsnog aan Arriva. 

Foute werkwijze
De vervoerders die bij de provincie een bod hebben gedaan voor de exploitatie van de spoorlijnen in Overrijssel zijn de NS, Arriva en Syntus. De NS mag vooralsnog, ondanks de foute werkwijze in Limburg,  mee bieden tijdens de concessie in Overrijssel.

Partner van Aanbestedingscafé:

Mogelijk vertraging ERTMS door Fyra-enquête

De Fyra-enquête zou voor vertraging kunnen gaan zorgen in de aanbesteding en contractering van het Europese beveiligingssysteem ERTMS.  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat de aanbevelingen van de parlementaire enquête worden meegenomen in de uitrol van ERTMS.

De dreigende vertraging komt doordat de publicatie van het Fyra-rapport van vóór het zomerreces van dit jaar naar september of oktober verschoven. Ook het aanstellen van specialisten voor het ERTMS-programma heeft vier tot zes maanden langer geduurd dan gepland. Het projectbureau kijkt nu naar maatregelen om de verloren tijd in te halen. De planning is dat ERTMS vanaf 2016 gefaseerd zal worden uitgerold.

Geleerd van fouten
Staatssecretaris Mansveld reageert naar aanleiding van de Tweede voortgangsrapportage ERTMS. Omdat het bij de Fyra ook een groot spoorproject betrof, waarbij verschillende partijen betrokken waren, wil het ministerie dat er wordt geleerd van fouten die in het verleden zijn gemaakt.Dat schrijft SpoorPro.nl.

Krappe planning
Mansveld wil daarom met de Tweede Kamer in debat. “Wellicht kan op basis van de aanbevelingen van de enquête eerst een algemene uitspraak gedaan worden over de impact ervan op het programma ERTMS.” Mansveld lijkt de bui al te zien hangen. “Als er tot september of oktober moet worden gewacht op het rapport dan wordt het het een krappe planning voor de aanbesteding- en contracteringstrategie eind dit jaar en projectbeslissingen in 2016.”

Partner van Aanbestedingscafé:

Innovatief inkopen wint terrein in publieke sector

De publieke sector richt zich steeds meer op het slim inkopen van producten en diensten. Een innovatieve manier van inkopen moet ervoor zorgen dat de overheid 6,14 miljoen euro kan bezuinigen in 2015. Aeves heeft 70 inkopers aan de tand gevoeld of, en op welke manier, er innovatief ingekocht wordt in de publieke sector.

Uit dit onderzoek blijkt dat innovatieve inkoopmethodes terrein aan het winnen zijn bij overheidsinstanties. 76% van de respondenten geeft aan al langer dan twee jaar innovatief in te kopen. Zij gebruiken EMVI criteria het meeste (91%), gevolgd door functioneel specificeren (73%), marktconsultatie (73%) en Best Value Procurement (62%). De voornaamste reden voor het gebruik van deze methoden is het behalen van ‘betere kwaliteit’, gevolgd door ‘kennis uit de markt halen’ en ‘kosten besparen’. 67% van de respondenten verwacht dat innovatief inkopen in de toekomst verder toeneemt.

Besef van nut
Uit de cijfers van het onderzoek wordt geconcludeerd dat het besef van nut van innovatief inkopen aanwezig is. “Benut de expertise en deskundigheid van de leverancier”, stellen de inkoopprofessionals. De leverancier is expert in zijn vakgebied en weet als geen ander wat de mogelijkheden zijn. De inkoper stelt daarbij de vraag: hoe kan er zoveel mogelijk ruimte worden gegeven om de beste kwaliteit te realiseren? Hij betrekt daarbij kennisinstituten en het bedrijfsleven om de meest innovatieve oplossingen te vinden.

Succesfactoren
In het onderzoek worden tevens een aantal factoren genoemd die essentieel zijn voor het succes van innovatief inkopen. Het is onder andere belangrijk dat er rugdekking vanuit de interne organisatie is. Inkopers moeten zich vrij voelen om voor een alternatieve methode te kiezen en te experimenteren. Daarnaast moet er voldoende tijd beschikbaar zijn om innovatief inkopen toe te passen. Zeker bij vormen zoals Best Value Procurement en concurrentiegerichte dialoog is er meer voorbereidingstijd voor het traject nodig. Het is daarnaast belangrijk dat er een divers team op de aanbesteding gezet wordt, welke zorgt voor meer creativiteit. Als laatste is goede communicatie met en vertrouwen in marktpartijen de sleutel tot innovatief inkopen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwe manier aanbesteden Achmea stuit op verzet

Hoorzorgwinkels spannen een kort geding aan tegen Achmea. Onder andere Schoonenberg Hoorcomfort en Beter Horen zijn het niet eens met de nieuwe manier van aanbesteden van de zorgverzekeraar. Vanaf volgend jaar wil Achmea met maar twee partijen, in plaats van drie nu, een contract sluiten. Achmea-verzekerden die naar andere audicien willen, worden volgens de procederende partijen op hoge kosten gejaagd. Audiciens die geen contract krijgen zijn voor Achmea-verzekerden straks geen optie meer, vrezen ze.

Zorgverzekeraars zijn in de hoorzorg al een tijdje bezig met het opschudden van de markt. Bij eerdere aanbestedingen zijn het aantal gecontracteerde partijen al drastisch verminderd. Hierdoor, en door het nieuwe vergoedingssysteem, zijn de kosten van een hoortoestel in een paar jaar met een derde in prijs verlaagd.

Eigen risico
De procederende partijen hebben er onder meer problemen mee dat Achmea straks bij verzekerden het eigen risico van 375 euro niet in rekening brengt, wanneer ze naar een gecontracteerde partij gaan. Daarnaast worden reparaties door ongecontracteerde audiciens straks niet meer vergoed. Dergelijke hindernissen zijn in strijd met de regels, vinden de procederende ketens. “Maar wat vooral zorgen baart is dat prijs doorslaggevend lijkt te zijn”, aldus de woordvoerder van Beter Horen tegen het FD. “Dat gaat ten koste van de kwaliteit.”

Prijs niet doorslaggevend
Achmea-woordvoerder Christine Rompa bestrijdt dat het bij de aanbesteding vooral om geld gaat. “Maar duidelijk is wel dat door de vergrijzing het aantal mensen dat een hoortoestel nodig heeft gaat toenemen. En we willen niet dat de premies daardoor stijgen. Op deze manier denken we dat te kunnen realiseren. “ 

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeenten kopen minder zorg in door tekort Wmo-budget

Zeventig procent van de gemeenten verwacht dit jaar een tekort op het Wmo-budget. Daarnaast is er bijna geen wijkgerichte begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging ingekocht. Dit blijkt uit een onderzoek van het Transitiebureau Wmo naar de inkoop van zorg voor de Wmo 2015. De resultaten zijn gebaseerd op 115 enquêtes en tientallen interviews onder Wmo-projectleiders.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de gemeenten uitgaat van een tekort op het Wmo-budget van dit jaar. Deze tekorten worden zoveel mogelijk beperkt. Zo geeft 23 procent aan dat ze een lager volume voor ondersteuning gaan inkopen, zo schrijft zorgvisie.nl.

Rijkskortingen
De inkoop van de zorg lijdt onder de Rijkskortingen. Met name de zorgvormen wijkgerichte begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging zijn bijna niet ingekocht. Voor begeleiding geeft slechts 1 procent van de gemeenten aan dat zij wijkgericht gecontracteerd hebben. Voor wijkgericht kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging geeft 3 procent van de gemeenten dit aan.

Ander zorgdomein
Het rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 van Transitiebureau Wmo toont daarnaast aan dat gemeenten 5 tot 15 procent van de zorgvragers voor de Wmo doorverwijst naar een ander zorgdomein, zoals de zorgverzekeringswet of wet langdurige zorg. Verder worden 10 tot 20 procent van de burgers verwezen naar een algemene voorziening en 10 tot 20 procent naar het eigen netwerk en mantelzorg. Voor 55 tot 65 procent blijft maatwerkvoorziening beschikbaar en de overige 5 tot 10 procent wordt afgewezen.

Teveel bezuinigen
Een onderzoek van hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen toonde in maart aan dat gemeenten door de Wmo 2015 veel meer bezuinigen dan nodig is. Die bezuinigingen lopen op tot gemiddeld 22 procent. De rijkskorting op het overgehevelde Wmo-budget is over 2015 gemiddeld 11 procent. Nu blijkt echter dat gemeenten alsnog afstevenen op een tekort op het Wmo-budget.

Partner van Aanbestedingscafé:

Gemeenten gaan gezamenlijk mobiele telefonie inkopen

Gemeenten gaan samen mobiele data en spraak inkopen. Dit project is omgedoopt tot ‘Gemeentelijke Telecommunicatie’ (GT) en inmiddels hebben al 150 gemeenten en deelnemingen zich ingeschreven. Met deze inschrijvingen is er genoeg draagvlak om de aanbesteding tot een succes te maken. Inschrijven kan nog tot 1 mei.

GT ontzorgt gemeenten niet alleen door het centraal inrichten van het beheer, het waarborgt ook hoge kwaliteit tegen lage prijzen. GT is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, de bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING.

GT zal zich niet beperken tot de gezamenlijke aanbesteding van mobiele data en spraak. In 2015 zal de stuurgroep GT over de collectieve inkoop van mobiele devices en vaste telefonie beslissen.

Partner van Aanbestedingscafé:

'gemeente bepaalt tarief huishoudelijke hulp'

Het bepalen van de tarieven voor het inhuren van huishoudelijke hulp is voorbehouden aan de gemeente. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat door TSN Thuiszorg was aangespannen tegen de Noord-Veluwse gemeente Nijkerk.

Het kort geding draaide om het tarief dat de gemeente Nijkerk hanteert voor de huishoudelijke hulp toeslag. Volgens TSN ligt dit tarief aantoonbaar onder de kostprijs van huishoudelijke hulpen in loondienst. De rechter zegt nu: bij de bepaling voor de inhuur hoeft de gemeente geen rekening te houden met het feit dat TSN ervaren huishoudelijke hulpen in dienst heeft. TSN heeft de huishoudelijke hulp al langere tijd in dienst en beweerde daardoor relatief ‘duur’ te zijn. Dat schrijft OmroepGelderland.nl

‘Bizar’
De thuiszorginstelling is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. De organisatie verwijst naar een eerder besluit van de kabinet om met een toeslag de effecten van de bezuinigingen voor de thuiszorg te verzachten. Algemeen directeur Zion Jongstra zegt in gesprek met Omroep Gelderland: “Het is een bijdrage in de kosten voor zieken en ouderen wanneer zij gebruik willen maken van extra huishoudelijke hulp.” Met de regeling beoogt staatssecretaris Van Rijn duizenden banen in loondienst te redden. Jongstra: “Het is bizar dat gemeenten een tarief mogen hanteren dat onder de kostprijs ligt van ervaren medewerkers in loondienst. Hierdoor heeft de regeling juist een tegenovergesteld effect. Thuiszorgorganisaties kunnen op deze manier hun medewerkers geen fatsoenlijk loon bieden.”

Partner van Aanbestedingscafé:

Connexxion wint gunning met bussen op waterstof

Busbedrijf Connexxion heeft met bussen op waterstof een concessie ter waarde van 200 miljoen euro gewonnen. Zij neemt op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard het openbaar vervoer over van Arriva. Naast Connexxion had  Arriva zich ook bij de Provincie ingeschreven. Zij verloor, net als het busbedrijf Noot, de aanbesteding.

Een van de onderdelen van de vergunning is het zogeheten R-net. Op deze verbindingen zal Connexxion bussen inzetten die op waterstof rijden. Die stoten alleen waterdamp uit.

Het gaat daarbij om milieuvriendelijke busverbindingen tussen Dirksland en Middelharnis en tussen Sommelsdijk, Oude Tonge en Rotterdam Zuidplein. De aanbesteding geeft recht op een vergunning voor acht jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van twee jaar.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Zorgbureaucratie kost organisaties miljoenen

Hulporganisaties zijn miljoenen euro’s meer kwijt aan zorgbureaucratie. Veel zorg die eerst landelijk of via de provincies was geregeld, loopt nu via de 393 gemeenten. Deze gemeenten zouden een eigen beleid maken, maar in grote lijnen zou de administratie overeenkomen en gaan via landelijk gedeelde systemen en codes. Dit gebeurt echter nog niet. Gemeenten houden hun eigen aanpak aan en dit leidt tot problemen bij organisaties die zorg leveren in verschillende gemeenten.

“We hebben te maken met tientallen manieren van factureren. Tientallen gemeenten die het allemaal op hun eigen manier doen. Het is gekmakend”, zo stelt de bestuursvoorzitter van Kwintes, een zorgorganisatie die werkt voor 54 gemeenten. “De toegenomen administratie kost ons 1 tot 1,5 miljoen”, zo concludeert hij tegenover NOS. Ook Erik Heijdelberg van de landelijke jeugdzorgorganisatie William Schrikker Groep geeft aan dat de afhandeling van de zorg zijn organisatie nu 1,5 miljoen euro meer kost dan voorheen.

Meer bureaucratie
Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, gaf in 2013 al aan dat het decentraliseren van jeugdzorg voor meer bureaucratie ging zorgen. De organisatie krijgt nu signalen dat dit inderdaad het geval is. Zorgaanbieders klagen over de zeer uiteenlopende inkoop- en verantwoordingseisen. Gebruik maken van standaarden voor het inkopen en factureren van de zorg is voor gemeenten niet verplicht. Toch spoort Actal gemeenten aan om niet af te wijken van deze standaarden, modelovereenkomsten en andere handreikingen die zijn ontwikkeld om goed te communiceren met zorgaanbieders.

Onbetaalde facturen
Een concreet gevolg van de problemen is dat facturen niet worden betaald. De vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) zegt dat de eerste prioriteit is gegaan naar het voornemen alle zorg door te laten gaan. Daarna wil de vereniging pas kijken hoe dit administratief het beste kan. Het gedeelde systeem wordt hiervoor nu verder opgebouwd en de VNG verwacht dat de problemen in de loop van de tijd kunnen worden opgelost. Intussen betalen gemeenten voorschotten waar nodig, benadrukt de VNG.

Kortere betalingstermijnen
Vooral voor kleine ondernemers zorgt het niet of laat betalen van facturen voor problemen. Begin februari gaf PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer al aan dat hij wil dat bedrijven en overheden binnen dertig dagen hun rekeningen gaan betalen. Grootbedrijf en de overheid voldoen op dit moment binnen 41 tot 44 dagen aan hun verplichtingen. Maar er zijn ook uitschieters naar drie maanden.

Partner van Aanbestedingscafé:

Ballast Nedam dreigt failliet te gaan

Het bouwbedrijf Ballast Nedam dreigt failliet te gaan. Een bijkomend gevolg is dat dit de hele keten van leveranciers, opdrachtgevers, kredietverschaffers en aandeelhouders in problemen brengt.[slide] Het was al bekend dat Ballast Nedam een verlies heeft van 35 miljoen euro tot 45 miljoen euro. Woensdag kondigde het bedrijf aan dat de publicatie van de jaarcijfers met vier weken is uitgesteld.

Ballast Nedam is de spil in veel grote bouwprojecten. Als het bedrijf omvalt, moeten opdrachtgevers nog maar afwachten of hun gebouwen worden afgeleverd. Ook onderaannemers en leveranciers die op krediet leveren, hebben dan een ernstig probleem.

Grote risico’s
De grootste probleemprojecten zijn de A15 Maasvlakte Vaanplein en A2 Maastricht. Ballast Nedam heeft hier te grote risico’s genomen bij de aanbesteding, waardoor de uitgaven voortdurend hoger blijken uit te komen dan de opbrengsten. Nieuwe tegenvallers zorgen ervoor dat de solvabiliteit van het bedrijf lager uitkomt dan verwacht. In de markt geldt een kapitaalbuffer van 20% als absolute ondergrens om voor nieuwe opdrachten in aanmerking te komen, zo schrijft FD.nl.

Uitstel van executie
Bestuursvoorzitter van Ballast Nedam Erik van der Noordaa heeft door het uitstel van de jaarcijfers nog vier weken de tijd om met een oplossing te komen. Ballast Nedam moet op zoek naar nieuw kapitaal of een koper vinden die bereid is de schulden over te nemen.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

"Gunnen op laagste prijs moet je niet willen"

“Gunnen op de laagste prijs moet je niet willen. Ook als je precies weet wat je wilt, kun je met EMVI de kans vergroten dat je de gewenste kwaliteit ook echt krijgt. ” [slide]Dat stelt Gertjan Schut, bedrijfseconomisch adviseur inkoop bij de Belastingdienst. Als econoom wordt er van hem verwacht dat hij een optimale balans vindt tussen kwaliteit en prijs binnen een aanbesteding.

Volgens Schut wordt er in Nederland vaak een vaste verhouding gekozen in waarde die aan de gunningscriteria prijs en kwaliteit toebedeeld wordt. “Dit is nattevingerwerk en dat zinde ons steeds minder”, zo stelt hij. “Dit kan ongewenste effecten geven, zoals strategische biedingen van prijsvechters, zeker in combinatie met relatief scoren. Kwaliteit kan zwaar wegen, maar dan wint toch de aanbieder met de laagste prijs. Andersom gebeurt ook, de nadruk op kwaliteit schiet door en levert een winnende leverancier op die praktisch elke prijs kan vragen”.

EMVI-superformule
Het spanningsveld tussen prijs en kwaliteit is er een met veel uitdagingen. “Opdrachtgevers zijn teleurgesteld als de prijsvechter wint, maar vinden de maximale kwaliteit meestal te duur”, stelt Schut. Hoe kom je dan op het gewenste ‘midden van de markt’ met de beste prijs-kwaliteitverhouding uit? “Een prijsformule met een vaste prijs-kwaliteitverhouding blijkt niet representatief voor de werkelijke voorkeur van een opdrachtgever. Deze verhouding is variabel, want een opdrachtgever heeft steeds minder geld over voor een volgend stukje kwaliteit. De Belastingdienst heeft op basis van deze gedachte in samenwerking met een externe adviseur een nieuw model ontwikkeld, genaamd: EMVI-superformule.”

Midden van de markt vinden
Met de EMVI-superformule is het mogelijk om op basis van eigen referenties en voorkeuren voor kwaliteit en prijs de beste inschrijving te selecteren. “Er zijn een aantal vragen die je jezelf moet stellen”, vervolgt Schut. “Welke hoeveelheid kwaliteit zou een opdrachtgever tevreden stellen en welk prijsverschil is deze bereid om voor de invulling tot de maximale kwaliteit te betalen? We stellen uiteindelijk twee referenties met een prijs en een kwaliteit vast, zodat aanbiedingen niet onderling, maar tegen deze vaste waarden worden gescoord. Al deze onderdelen worden ingevoerd in een Excel-tool en daar komen de parameters voor de superformule uit. Hiermee vind je de ideale kandidaat in het midden van de markt.” De tool is vrij verkrijgbaar.

 

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Opnieuw conflict over aanbesteding openbaar vervoer

Syntus maakt bezwaar tegen de gunning van de concessie Haarlem-IJmond aan vervoerder Connexxion. [slide]Dat bevestigt de regionale trein- en busvervoerder in een bericht van OVPro.nl. Daarmee is opnieuw een conflict ontstaan over de aanbesteding van een concessie voor het openbaar vervoer, zoals eerder al in onder meer Groningen en Limburg.

Haarlem-IJmond is een unieke zaak in aanbestedingen voor ov-concessies. In januari werd bekend dat de winnaar van de concessie Haarlem-IJmond moest worden bepaald door een loting. Beide vervoersmaatschappijen hadden hetzelfde aantal punten behaald.

De loting
Bij de loting kwam Connexxion als winnaar naar voren. Deze vervoerder mag nu vanaf december  tien jaar lang het openbaar vervoer in de regio Haarlem-IJmond verzorgen. Volgens vakblad OV Pro.nl gaat het daarbij om een waarde van 320 miljoen euro.

De meest duurzame
Syntus kan zich hier niet bij neerleggen en heeft bezwaar gemaakt bij de provincie Noord-Holland en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB), de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaaleconomisch bestuursrecht. Syntus, dat openbaar vervoer verzorgt in Gelderland, de Veluwe, Midden-0verijssel en in Twente, vraagt in het bezwaar om de concessie alsnog te verkrijgen. ‘Wij zijn van mening dat onze offerte de meest duurzame was en we hebben ook niet voldoende punten gekregen op het gebied van klanttevredenheid’, aldus een woordvoerder van het bedrijf in een toelichting.

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderhandelingen nieuwbouw De Kuip stukgelopen

De Kuip in Rotterdam wordt niet vernieuwd. De onderhandelingen tussen BAM en Feyenoord zijn stukgelopen op het bouwplan voor de nieuwe Kuip. Volgens BAM was het onmogelijk om de verbouwing met het maximale bouwbudget van 206 miljoen euro te realiseren. De uitvoering van het plan zou volgens de aannemer 215 miljoen euro gaan kosten, aldus Cobouw.

De partijen hebben na bijna een jaar onderhandelen, besloten de samenwerking te verbreken. “Ik betreur dat we dit besluit hebben moeten nemen”, laat René van Ierschot namens de projectleiding van Feyenoord weten. “Het is helaas niet gelukt. We gaan ons beraden op de nieuw ontstane situatie.”

Geen afgedane zaak
Voor BAM is het nog geen afgedane zaak. Het bedrijf ziet nog kansen om de verbouwing van De Kuip alsnog te realiseren. In een reactie aan Cobouw laat het bouwconcern weten “graag bereid te zijn de ervaring met vernieuwbouw van stadions in een nieuw traject in te zetten voor de totstandkoming van de nieuwbouwplannen van Feyenoord”.

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderzoek ACM naar machtsmisbruik NS niet afgrond

NS heeft bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg de Spoorwegwet overtreden. Of NS zich ook schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik, staat echter nog niet vast. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte maandagmiddag bekend dat het onderzoek naar machtsmisbruik van de NS nog niet is afgerond. Over een eventuele boete heeft ACM nog geen beslissing genomen, zo schrijft FD.nl.

Gisterochtend meldde AanbestedingsCafe.nl op basis van een bericht van de Volkskrant, dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afziet van een boete voor de NS, wegens machtsmisbruik bij de aanbesteding van de openbaarvervoersconcessie Limburg. De krant baseerde zich op bronnen rond het onderzoek, terwijl hij ook meldde dat NS het bericht had bevestigd. De kartelautoriteit geeft nu aan dat er nog geen oordeel is gevormd over de overtredingen van NS.

Lopende onderzoek
Het lopende onderzoek van ACM is ingesteld naar aanleiding van klachten van Veolia. Deze gaan onder meer over diensten die Veolia van de NS wilde afnemen in het kader van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Het gaat om diensten zoals het gebruik van servicebalies, kaartautomaten en OV-chippalen. Voor het gebruik zou de NS de concurrenten te veel willen laten betalen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbesteding Lelystad Airport is begonnen

Lelystad Airport is al begonnen met de aanbesteding voor de uitbreiding van de luchthaven. Dit terwijl staatssecretaris Wilma Mansveld nog groen licht moet geven voor het Luchthavenbesluit.[slide] De aanbesteding, die op 16 februari gesloten is, gaat om het grootste deel van de 90 miljoen euro kostende uitbreiding. Deze moet Schiphol gaan ontlasten van vakantiereizigers. Dat schrijft FD.nl.

De eerste fase betreft het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen voor het publiek. Deze fase kost rond de 58 miljoen euro. Mansveld neemt naar verwachting in april een besluit over de uitbreiding. Daarna gaat Lelystad pas over tot de daadwerkelijke gunning.

Tweede fase
Lelystad Airport is eigendom van Schiphol, net als de regionale luchthaven Eindhoven. In de tweede fase van de uitbreiding worden de bouw van een terminal en de dienstverlening aanbesteed. De tender van de dienstverlening zal naar verwachting in de zomer van 2015 op de markt komen en de aanbesteding van de bouw van de terminal begin 2016.

Plafond vluchten
Vanuit de markt is er voldoende vraag om Schiphol in 2020 te laten doorgroeien naar 580.000 vluchten. Dit willen milieuorganisaties en omwonenden echter niet. Om de passagiersgroei toch te kunnen accommoderen, moet Lelystad vluchten over gaan nemen. Zonder de uitbreiding van Lelystad dreigt Schiphol sneller aan het plafond van 500.000 vluchten te komen, dan is afgesproken met de milieuorganisaties en omwonenden.

6,7 miljoen passagiers
Lelystad Airport moet de Twin Airport van Schiphol worden. De bedoeling is dat Lelystad in de aanvangfase circa 10.000 vluchten en 1,5 miljoen passagiers gaat verwerken. In de eindfase moet Lelystad Airport circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen hebben, met 6,7 miljoen passagiers. Dit is naar verwachting in het jaar 2043.

Partner van Aanbestedingscafé:

Syntus daagt Overijssel en Regio Twente voor rechter

Vervoerder Syntus heeft de provincie Overijssel en Regio Twente om een aanbesteding voor de rechter gedaagd.[slide] Vrijdag dient een kort geding waarbij Syntus wil dat de rechter de aanbesteding voor de spoorconcessies op de lijnen Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen vernietigd of uitstelt. Dat bericht RTV Oost.

Syntus is niet blij met de aanbestedingsprocedure die door de provincie en de Regio Twente voor de spoortrajecten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen is ingesteld. Syntus wil zich graag inschrijven als kandidaat-vervoerder op beide spoorlijnen. Dat gaat niet, want het bedrijf zou over onvoldoende informatie te beschikken om een realistische bieding te kunnen uitbrengen.

Wel bekend bij NS
Syntus mist cruciale cijfers over aantallen reizigers en de bezetting van zitplaatsen in treinen tijdens de spits. Daarnaast heeft het bedrijf om de gegevens gevraagd, maar krijgt ze niet. De gegevens zijn wel bekend bij NS, die nu de concessie voor het reizigersvervoer op beide sporen in handen heeft.

Aanbesteding moet over
Syntus vindt dat de aanbesteding over moet of worden verlengd, zodat de vervoerder wel de actuele gegevens kan krijgen die nodig zijn om een verantwoorde inschrijving te kunnen doen. De aanbesteding eindigt komende donderdag. Het kort geding bij de rechtbank in Almelo is vrijdag.

Partner van Aanbestedingscafé:

Nederlandse arbeidsvoorwaarden in aanbesteding

De SP en de Pvda in Groningen waarschuwen dat buitenlandse onderaannemers er met grote bouwprojecten vandoor gaan. [slide]De SP en de PvdA wil nu dat in de voorwaarden van de aanbestedingen zekerheden worden ingebouwd, zodat buitenlandse onderaannemers er niet alsnog met de gunning vandoor gaan. Dit met het oog op grote projecten als de aanpak van de zuidelijke ringweg, het stationsgebied en het aardbevingsbestendig maken van panden.

Nederlandse arbeidsvoorwaarden
Volgens de SP en PvdA moet daarom in de voorwaarden van de aanbesteding staan dat werknemers alleen aan de slag kunnen als ze werken en betaald worden volgens de Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Als dat gebeurt, dan is het aantrekkelijker om mensen uit de regio in te huren, want die hoef je geen kost en inwoning te bieden, menen de partijen.

Onderaannemers
Elk bedrijf in Europa mag zich bij een Europese aanbesteding aanbieden. Wie het beste aan de voorwaarden voldoet krijgt de klus. Het is moeilijk in de hand te houden wie zij als onderaannemers inhuren. Dat bleek eerder bijvoorbeeld bij de bouw van de energiecentrales in de Eemshaven.

Aanbesteding
Met het opnemen van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden in de aanbesteding ben je er volgens SP-raadslid Wim Koks nog niet. ‘Bij de aanbesteding van het Forum stond dat wel in de voorwaarden, maar daar is de controle niet apart in de aanbesteding geregeld. Controleurs mogen nu niet zomaar de loonstrookjes inzien. Dat moet nu wel gebeuren.’

Partner van Aanbestedingscafé:

Broadcast Partners wint gunning digitale radio Oost-NL

De aanbesteding van het regionale digitale radionetwerk DAB+ voor Oost-Nederland is gewonnen door zenderexploitant Broadcast Partners. [slide]Het is de bedoeling dat dit digitale radionet uiterlijk 1 september in de lucht is.

De aanbesteding in Oost-Nederland wordt uitgevoerd door stichting ROOS, de belangenorganisatie van de regionale omroepen in Nederland. Eerder won Broadcast Partners ook al de aanbesteding van het DAB+net voor Zuidwest-Nederland.

Opvolger
DAB+ is de opvolger van FM en AM waarbij radiosignalen digitaal via de ether kunnen worden verstuurd. Steeds meer nieuwe radio’s kunnen DAB+ ontvangen, waarbij de geluidskwaliteit veel beter is. Ook kunnen er veel meer zenders dan nu gebruik van maken. Op dit moment zijn de landelijke commerciële en publieke radiostations al in bijna heel Nederland via DAB+ te ontvangen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Mogelijk omkoping bij aanschaf sprinters NS

NS onderzoekt mogelijke omkoping bij de aanschaf van treinen. In ruil voor duizenden euro’s zou consultant Richard De L. vertrouwelijke documenten van de NS hebben verkocht aan treinbouwer Bombardier. [slide]Dit blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws.

NS bevestigt aan RTL Nieuws dat er onderzoek naar de consultant wordt gedaan. Hij is inmiddels op non-actief gesteld. Het gaat om Richard de L., die namens de NS betrokken was bij de aanschaf van 118 treinen van de zogenoemde Sprinter Nieuwe Generatie, die in 2018 wordt opgeleverd. Met deze deal is 500 miljoen euro gemoeid.

Richard de L. aan de telefoon
AanbestedingsCafe.nl sprak persoonlijk met Richard de L. via de telefoon, waarin de consultant aangaf op dit moment “geen commentaar te geven.” NS heeft sterke aanwijzingen dat De L. in 2012 vertrouwelijke documenten in die procedure heeft gelekt naar treinbouwer Bombardier. De L. zou in ruil daarvoor tussen de 5000 en 10.000 euro hebben ontvangen van het bedrijf, dat zich later uit de aanbestedingsprocedure terugtrok. CAF uit Spanje mocht de nieuwe sprinters uiteindelijk bouwen.

Contract opgeschort
De NS zegt in een reactie tegen de redactie van RTL Nieuws: “NS neemt dit signaal zeer serieus en heeft daarom per direct het contract met deze consultant opgeschort en hem de toegang tot het pand en de IT-systemen ontzegd. (…) Onderzoek vindt plaats onder leiding van een externe advocaat. Hierbij wordt gekeken naar alle werkzaamheden die deze consultant over de afgelopen jaren voor NS heeft verricht.”

Openbaar Ministerie
De NS meldt verder: “Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zal NS zich beraden op nader te nemen maatregelen. Indien daar aanleiding toe is, zal het dossier worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie.”

Fyra
Richard de L. raakte eerder om andere redenen al in opspraak. Hij hield namens de NS toezicht op de bouw van de Fyra in Italië en twitterde over zijn ontspannen verblijf daar. Ook schreef hij in 2013 namens de NS en de Belgische spoorwegen een brief, waarin stond dat de Fyra’s ondanks alle mankementen gewoon zouden worden afgenomen. Een week later viel de trein letterlijk uit elkaar en trokken de Belgen zich terug uit het project.

Intern onderzoek Bombardier
Treinbouwer Bombardier meldt aan RTL Nieuws: “Omkoping wordt niet getolereerd door Bombardier en is in strijd met onze ethische gedragscode. Onze wereldwijde bedrijfsstructuur houdt zich aan alle toepasselijke wetten. We zullen een intern onderzoek instellen naar aanleiding van de beschuldigingen.”

Partner van Aanbestedingscafé:

OV-bureau stopt met aanbesteden in Meppel en Hoogeveen

Het stadsvervoer in Hoogeveen en Meppel stopt per medio december dit jaar.  [slide]OV-bureau Groningen-Drenthe is concessieverlener en besloot geen nieuwe aanbestedingsprocedure voor het busvervoer te starten in beide steden.Daardoor verliezen vijftien tot twintig chauffeurs wellicht hun baan. Dat schrijft OvPro.nl

De betreffende steden overwegen het vervoer in de toekomst door vrijwilligers te laten doen. Dat onbetaalde krachten vervoer verzorgen dat eerder door betaalde chauffeurs werd gedaan, gebeurt de laatste tijd wel vaker in OV-land. Tot ontsteltenis van vakbond FNV, die juist wil dat betaalde banen en daarmee aanbestedingsprocedures worden behouden.

Dalende reizigerscijfers
De stadsdiensten in Hoogeveen en Meppel lijden onder dalende reizigerscijfers. ”Er zijn te weinig mensen die gebruik maken van deze stadsdiensten”, aldus een woordvoerder van provincie Drenthe. ”Omdat we nu eenmaal moeten bezuinigen van het Rijk, stopt het OV-bureau met het stadsvervoer in beide steden. Het regiovervoer gaat overigens wel gewoon verder.” Ook blijft de Regiotaxi bestaan in Hoogeveen en Meppel, al is die fors duurder dan het reguliere OV.

Een einde
Beide gemeentebesturen zijn momenteel op zoek naar mogelijkheden om het vervoer in hun stad te behouden, waarbij werken met vrijwilligers een serieuze optie is. De huidige vervoerder Connexxion stelt in ieder geval materieel beschikbaar. Daarmee lijkt een einde gekomen te zijn aan de gangbare aanbestedingen van het stadsvervoer in Meppel en Hogeveen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Blok reageert op uitzending Zembla

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd met een kabinetsreactie over de uitzending van Zembla van 28 januari 2015.[slide] Deze uitzending was een vervolg op de eerdere Ordina-aflevering. Hierin werd de ICT-dienstverlener beschuldigd van frauduleus handelen bij overheidsaanbestedingen. Voor de tweede uitzending heeft Zembla onderzocht in hoeverre de overheid zich houdt aan zijn eigen regels en gedragscodes.

Minister Blok stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer: “Het kabinet keurt iedere poging, om op niet toegestane wijze aanbestedingen te beïnvloeden af. Niet-integer gedrag van overheden of marktpartijen tolereert het kabinet in geen geval. Elk signaal dat bij een departement binnenkomt, wordt uiterst serieus genomen en tot de bodem uitgezocht”. Verder geeft de minister aan dat er van de casussen, genoemd door Zembla, feiten worden verzameld door de betreffende departementen. Er wordt dan beoordeeld of de integriteitsregels daadwerkelijk zijn overtreden.

Ordina en Zembla
Zembla toonde aan dat de Korpschefs van de politie, een officier van justitie en tal van andere topambtenaren van diverse ministeries zich tussen 2005 en 2010 lieten verleiden door ICT-leverancier Ordina. In die periode probeerden medewerkers van Ordina overheidsaanbestedingen te beïnvloeden door ambtenaren mee te nemen naar golfpartijen, diners en hen sportevenementen en voetbalwedstrijden lieten bijwonen. Een groot aantal topambtenaren ging in weerwil van geldende gedragscodes op de uitnodigingen van Ordina in.

Functioneel, sober en doelmatig
Volgens Blok moet iedere medewerker van het Rijk op een verstandige wijze omgaan met uitnodigingen van externe partijen. “Het ingaan op uitnodigingen moet functioneel, sober en doelmatig zijn. Rijksambtenaren dienen op elk niveau uitnodigingen openlijk te bespreken conform de rijksbrede en departementale gedragscodes integriteit”, aldus de minister.

Integriteitsbesef levend houden
Bij een check van het integriteitsmanagement, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkt dat de ministeries vinden dat het integriteitsmanagement over het algemeen op orde is. Een belangrijk punt is echter dat het integriteitsbesef levend gehouden wordt. “Ambtenaren moeten zich voortdurend bewust zijn van hun bijzondere rol, die zij op een transparante, verantwoorde en integere manier dienen te vervullen”, aldus Blok.

Permanente aandacht voor integriteit
Tot slot geeft Blok aan dat de aanpak en preventie van integriteitsschendingen de permanente aandacht hebben van het kabinet. “Het is van groot belang dat mogelijke onregelmatigheden grondig worden onderzocht en dat waar nodig passende maatregelen worden getroffen. Een aantal bestaande instrumenten en regels op het gebied van inkoop- en integriteitsbeleid worden inmiddels vernieuwd. Ook neemt het kabinet maatregelen om het aantal externen op strategische ICT-functies en ICT-inkopers terug te dringen conform de desbetreffende aanbeveling van de Commissie Elias.

Partner van Aanbestedingscafé:

'Inbestedende overheid te gek voor woorden'

“De inbestedende overheid is te gek voor woorden, dat je zuiver commerciële taken zelf gaat uitvoeren.”[slide] Dat zegt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht in gesprek met tijdschrift Deal! “De overheid moet haar mentaliteit veranderen.”

Overheidsinkopers zouden volgens de hoogleraar ook bij aanbestedingen meer respect moeten tonen voor de markt. “De markt voert niet alleen uit, maar innoveert ook. De overheid moet stimuleren, waar nodig controleren en bovenal een goede pater familias zijn voor het bedrijfsleven. Immers, zonder een goed werkende markt kan geen goed werkende overheid bestaan. Er moet meer oog zijn voor de belangen van de inschrijver, die per definitie in een zwakkere positie zit.”

Aanbestedingswet
Manunza is samen met hoogleraar Jan Telgen benoemd tot lid van de Expertgroep Aanbestedingen van de Nationale Politie. Samen zijn zij de enige twee externe experts met de taak om over complexe lopende aanbestedingen te adviseren. Over de totstandkoming van de huidige Aanbestedingswet die vorig jaar is ingevoerd, is Manunza kritisch geweest. “We hebben die wet ingevoerd, terwijl je weet dat je die op korte termijn alweer moet wijzigen.” Mamunza is positief over de motiveringsplicht, het proportionaliteitsbeginsel, de EMVI als uitgangspunt en de basisregels voor opdrachten onder de drempel.

Alle zeilen bijzetten
De EU heeft dit jaar nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld, die in 2016 in de Aanbestedingswet moeten zijn opgenomen. Manunza ziet de gevolgen voor de Nederlandse publieke sector: “De ruimte van nationale overheden om zelf keuzes te maken, wordt groter. Helaas is dat alleen voor de overheid, niet voor de inschrijvers. Zo kunnen de inschrijvingstermijnen onder omstandigheden korter zijn. Dat is leuk voor de overheid, maar niet voor inschrijvers, die nu reeds alle zeilen moeten bijzetten. Er komen ook meer uitsluitingsgronden en daarvoor houd ik mijn hart vast. Idealiter klinkt het prachtig dat bijvoorbeeld kinderarbeid een uitsluitingsgrond is, maar hoe bewijs je dat daar sprake van is?

Juiste keuzes
Manunza verwacht met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen extra procedures die overheden naar believen kunnen invoeren. “Ik hoop dat de Nederlandse overheid binnen de grotere ruimte de juiste keuzes gaat maken. Meer ruimte betekent niet dat het eenvoudiger wordt om te handelen. Er zullen ongetwijfeld veel vragen komen over de rechtmatige toepassing van de nieuwe regels.”

Social return
Eerder werd bekend dat overheidsorganisaties moeite hebben om de regels over de verplichte social return na te komen. Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. “We kunnen niet meer om duurzaamheid heen. Social Return vind ik een opgave voor alle bedrijven, niet alleen voor bedrijven die meedingen naar een overheidsopdracht. Ik pleit daarom voor algemene regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan verlaag je de noodzaak en de complexiteit van kwesties als social return,” aldus de hoogleraar.

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwe CPO Rijksoverheid is André Weimar

Jurist André Weimar wordt per 1 maart 2015 de nieuwe CPO Rijksoverheid.[slide] Voluit geschreven is hij directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk (FHIR) bij het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. Dit werk zal hij uitvoeren onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Weimar is op dit moment directeur van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR), in Utrecht. Daarvoor werkte hij als gerechtsbestuurder bij de rechtbank Oost-Nederland en ruim tien jaar bij de Rechtbank Amsterdam. Weimar begon zijn ambtelijke loopbaan als agent bij de gemeentepolitie van Den Haag.

Nieuwe baan
Daan Langendoen (programmadirecteur Rijksoverheid) en Siep Eilander (Voorzitter NEVI Publiek) gingen Weimar voor als CPO Rijksoverheid.Peter van der Parre is nu nog steeds waarnemend directeur FHIR. Dat zal hij zijn totdat Weimar op 1 maart aan zijn nieuwe baan begint.

Partner van Aanbestedingscafé:

OV-bedrijven maken afspraken om NS dwars te zitten

De OV-bedrijven Arriva, Veolia en Connexxion spannen samen tegen de NS. Ze voeren rechtszaken tegen de NS, zodra concessies onderhands worden verlengd. Onderling hebben de drie bedrijven afgesproken om geen zaken tegen elkaar te voeren.

De afspraken zijn gemaakt in branchevereniging Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), waarvan de drie bedrijven lid zijn. In de praktijk heeft deze afspraak tot zeker drie rechtszaken tegen de NS geleid. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een e-mail van de directeur van Connexxion en gesprekken met betrokkenen.

‘Wij protesteren niet bij elkaar’
Directeur van Connexxion, Bart Schmeink, bevestigt de mail te hebben gestuurd. In de brief staat dat de FMN vindt dat de NS zich terug moet trekken uit de regionale markt. “De simpele conclusie was: wij protesteren niet tegen verlengingen bij elkaar, maar maken een uitzondering voor NS en Qbuzz”, aldus Schmeink.

Kartelvorming
De directie van Arriva en Veolia ontkennen het bestaan van deze afspraken. Wel erkent de woordvoerder van Arriva dat over een recente rechtszaak in Limburg, gericht tegen de NS, vooraf contact is geweest met Veolia. Ook de woordvoerder van Connexxion ontkent in een eerste reactie: “Er zijn geen afspraken onderling, want dan zou je praten over kartelvorming”.

Te snel geformuleerd
Eenmaal geconfronteerd met de correspondentie reageert Schmeink tegen de krant: “Ik vind dat de e-mail uit de context wordt gehaald. Misschien heb ik de e-mail destijds te snel geformuleerd. Dergelijke afspraken bestaan niet binnen de FMN.” In een latere verklaring zegt Schmeink dat hij binnen de FMN juist geprobeerd heeft een ‘doctrine’ af te sluiten om het aantal rechtszaken te verminderen.

PvdA wil opheldering
De PvdA wil opheldering over deze pogingen om de NS juridisch dwars te zitten. Tweede Kamerlid Duco Hoogland heeft schriftelijk vragen gesteld aan staatssecretaris Wilma Mansveld (infrastructuur). Hoogland stelt: “Als het klopt, diskwalificeert dit deze bedrijven voor verder uitoefening van concessies. Het openbaar vervoer is een publieke zaak en moet vrij blijven van dit soort praktijken.”

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Rechtszaak vanwege ‘verminking’ Naturalis

De oorspronkelijke architect van Naturalis spant een rechtszaak aan tegen de ‘verminking’ van zijn natuurhistorisch museum. [slide]Het Naturalis Biodiversity Center kiest vandaag het definitieve ontwerp van de nieuwbouw en renovatie, aldus Volkskrant.

Bij de Europese aanbesteding voor de uitbreiding tekenden de meeste architecten een aanbouw met nieuwe werkplekken en depots. Het gekozen ontwerp van het Rotterdamse bureau Neuteling Riedijk verbouwt echter het huidige museumgedeelte tot depots. “We hebben als het ware een klein stadje gemaakt rond de bestaande, monumentale collectietoren. We zoeken een balans tussen het bestaande en het nieuwe ontwerp”, aldus architect Michiel Riedijk.

Kort geding
Fons Verheijen, de architect van het huidige Naturalis uit 1998, ziet de aanpassing als een ‘verminking’ van zijn ontwerp. Verheijen spant daarom een kort geding aan en beroept zich daarbij op zijn auteursrecht.

Naturalis betreurt ophef
Naturalis-directeur Edwin van Huis betreurt de ophef. “Jammer dat Verheijen zich zo gekwetst voelt. Hij heeft zelf ook meegedaan aan de Europese aanbesteding, maar is het niet geworden. Van binnen krijgt zijn gebouw een andere functie, van buiten blijft het intact. Je kunt het als vertrekkend architect niet veel beter treffen dan met Neutelings Riedijk.”

Onder één dak
De uitbreiding is noodzakelijk geworden door de fusie van Naturalis (Leiden), het Zoölogisch Museum (Amsterdam) en het Nationaal Herbarium Nederland (Leiden/Wageningen). De circa 450 onderzoekers en alle collecties planten, dieren en mineralen komen samen onder één dak.

Partner van Aanbestedingscafé:

Busvervoer Provincie Utrecht wordt gegund

Utrecht heeft een deel van het busvervoer in de provincie op de markt gebracht.[slide] Geïnteresseerde vervoerders maken kans op de exploitatie van het busvervoer in de provincie voor de periode van december 2016 tot december 2023. Gedeputeerde Staten en de provincie hebben inmiddels het bestek met het programma van eisen voor het vervoer vastgesteld.

Daarin is bepaald aan welke criteria en voorwaarden de nieuwe vervoerder moet voldoen. Voornamelijk het aantal dienstregelingsuren weegt zwaar in de beoordeling. De concessie gaat over de lijnen in het (noord)oosten en westen van de provincie.

Qbuzz
Het vervoer van de stad Utrecht en Bunnik, De Bilt, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Zeist is al eerder gegund. Dit wordt sinds 1 december 2013 door vervoerder Qbuzz uitgevoerd, in opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU). Met het besluit tot de opheffing van de stadsregio’s eind 2014, ligt de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer niet meer bij BRU, maar bij de provincie. De nieuwe concessie voor de gemeenten rondom Utrecht krijgt daarom een looptijd van 7 jaar.

Concessiegebied
Binnen het concessiegebied van de provincie Utrecht rijden momenteel op een aantal trajecten al buslijnen die onder de verantwoordelijkheid vallen van andere concessieverleners. Inschrijvers moeten van Utrecht een duurzaamheids- en materieelplan in hun inschrijving opnemen. Op 18 mei sluit de inschrijving voor de nieuwe concessie. Op 30 juni wordt naar verwachting bekend gemaakt aan welke vervoerder de concessie wordt toegewezen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Schoonmakers in dienst bij de Rijksoverheid

Schoonmakers die nu nog in opdracht voor Rijkslocaties werken komen geleidelijk in dienst bij de Rijksoverheid.[slide] De ministerraad heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de arbeidsvoorwaarden voor de schoonmakers.

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) wordt voor de inbesteding opgericht, onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De RSO zou in 2016 met haar schoonmaakwerkzaamheden moeten beginnen.

Rijksambtenaar
Schoonmakers die straks in dienst komen van de RSO worden rijksambtenaar. Bij hun overgang naar de RSO gaan ze er netto niet op achteruit. Daarnaast gelden de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het recht op een reiskostenvergoeding. Met de instemming van de ministerraad is het akkoord over de arbeidsvoorwaarden tussen het Rijk als werkgever en de vakbonden vrijdag definitief geworden. Dat is gebeurd op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Tot en met 2020
De overeenkomst voor de arbeidsvoorwaarden van de schoonmakers geldt tot en met 31 december 2020. Dat is de periode waarbinnen de RSO naar verwachting de werkzaamheden in alle rijkslocaties in beheer heeft genomen.

Partner van Aanbestedingscafé:

PvdA wil kortere betalingstermijnen

De PvdA wil dat bedrijven en overheden binnen dertig dagen hun rekeningen gaan betalen. [slide] Volgens Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA komt het veel voor dat, vooral grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf lang op hun geld laten wachten. Het grootbedrijf laat zich op deze manier financieren door zijn leveranciers, en zorgen hierdoor dat mkb’ers in de problemen raken door het grotere beslag op het werkkapitaal, dat toch al schaars is. Zo schrijft FD.nl.

Ook andere fracties in de Kamer hebben in het verleden al kritische kanttekeningen geplaatst bij de lange betalingstermijnen in Nederland. Nijboer wil de betalingstermijn donderdag aan de orden stellen in een overleg met de ministers Dijsselbloem van Financiën en Kam van Economische Zaken.

Harde afspraken
Nijboer pleit ervoor dat Kamp het betaalgedrag in het bedrijfsleven ter sprake brengt tijdens de krediettop die ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren met de banken. “Daar moeten harde afspraken worden gemaakt om de betaaltermijnen te verkorten”, zegt hij. De PvdA’er zegt eerst bedrijven de kans te willen geven om sneller te betalen. Als dit niet werkt, dan moeten er wat hem betreft wettelijke bepalingen komen voor betaaltermijnen.

Nederland blijft achter
De gemiddelde termijn, waarop het grootbedrijf en de overheid op dit moment aan hun verplichtingen voldoen, is 41 tot 44 dagen. Maar er zijn ook uitschieters naar drie maanden. Uit een vergelijkend onderzoek naar de betalingstermijn van bedrijfsleven en overheden in Europa, blijkt dat Nederland achterblijft bij landen als Finland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, maar ook Polen.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

“Zorgverzekeraars moeten zich meer bemoeien met inkoop”

Zorgverzekeraars hebben momenteel nog een beperkte rol bij de inkoop voor ziekenhuizen. [slide] Sinds kort gaan verzekeraars medicijnen inkopen voor ziekenhuizen en dit zorgt voor veel ophef. Achmea is eind vorig jaar voor de rechter gesleept vanwege de nieuwe inkoopprocedure van medicijnen. Patiënten zijn bang dat de arts niet meer het beste geneesmiddel kan voorschrijven. “Dat is helemaal niet zo”, zegt Rob van der Kolk, directeur inkoop AMC. 

AanbestedingsCafe.nl spreekt Van der Kolk over zijn baan als directeur inkoop bij het AMC. Het blijkt dat het lastig is om op te boksen tegen de grote leveranciers, die grote marges pakken op hun medische producten.

Meer macht naar verzekeraars
Verzekeraars hebben momenteel nog niet zo’n grote rol, maar zouden deze volgens Van der Kolk wel moeten hebben. “Als ziekenhuis ben je relatief klein, in vergelijking met de grote spelers waar je mee te maken hebt, zoals leveranciers en verzekeraars. Eigenlijk zouden verzekeraars zich er wat meer mee moeten bemoeien en ons helpen om de kosten in de gezondheidszorg naar beneden te brengen”, aldus Van der Kolk. “Met name Achmea is bezig om direct contracten af te sluiten met medicijnleveranciers. Daar maken wij weer gebruik van.”

Ophef over keuzevrijheid
De ophef over de beperkte keuzevrijheid in medicijnen voor patiënten en doktoren, die meer invloed van verzekeraars zou veroorzaken, is volgens Van der Kolk erg uit zijn verband getrokken. “Dat is een lobby vanuit de medicijnindustrie. Patiënten worden door deze industrie beïnvloed. Er wordt namelijk door verzekeraars prima met artsen samengewerkt en artsen bepalen nog steeds wat er uiteindelijk gegeven wordt.”

Leveranciers beïnvloeden eindgebruiker
De beïnvloeding van de eindgebruiker in plaats van de inkoper gebeurt op grote schaal. “Pak Pfizer, deze leverancier heeft het afgelopen jaar 43% netto winst behaald op een omzet van 38 miljard euro. Dat is een bedrijf dat twee keer zo groot is als alle Nederlandse ziekenhuizen bij elkaar. Dit komt door beïnvloeding van het publiek. De patiënt gelooft de lobby van de leverancier. Maar uiteindelijk moeten we de grondslag zoeken bij de artsen, deze blijven het namelijk voorschrijven.”

Competitie creëren
Transparantie in inkoop en competitie creëren bij de leveranciers is belangrijk om deze beïnvloeding tegen te gaan en de kosten te kunnen drukken. “Het is belangrijk dat publiek geld verantwoord besteed wordt. Het AMC doet dit door Europees aan te besteden. Dit is transparant en zorgt voor competitie. Competitie creëren is misschien wel het belangrijkste”, stelt Van der Kolk.

Partner van Aanbestedingscafé:

Den Haag vindt geen leverancier straatverlichting

De gemeente Den Haag moet na een mislukte aanbesteding op zoek naar een nieuw plan voor verlichting op de Grote Marktstraat.[slide] Het aanbestedingstraject van de kroonluchters heeft niet geleid tot biedingen die passen binnen het beschikbare budget.

Voor het nieuwe plan wordt nu bestudeerd of de al in het plan aanwezige verticale hangende verlichtingselementen de plaats in kunnen nemen van kroonluchters. Wethouder Boudewijn Revis: “Ik vind het onverantwoord en niet passend om nog meer geld uit te geven aan de verlichting.”

Kansen
Het oorspronkelijke herinrichtingsplan van de Grote Marktstraat is tot voor kort als autonoom project beschouwd. Nu de Haagse Passage is geopend en de gemeente aan de slag gaat met de Haagse Loper en Loper Oude Centrum liggen er kansen om de Grote Marktstraat beter te verbinden met de omgeving, schrijft Dichtbij.nl. 

Partner van Aanbestedingscafé:

Busvervoerders dagen Provincies voor de rechter

Vier openbaar vervoersbedrijven stappen naar de rechter om een nieuwe aanbesteding voor het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe te bewerkstellingen.[slide] Arriva, Connexxion, Veolia en Syntus maken bezwaar tegen het verlengen van een vervoersconcessie voor busvervoerder Qbuzz met een periode van twee jaar tot en met december 2019. Dat schrijft vakblad OV Pro.nl.

De vier bedrijven vinden dat de verlening van de concessies door de Provincies Groningen en Drenthe onrechtmatig is gegaan. De hoogste bestuursrechter is nu gevraagd om het besluit dat de concessie verlengt, te schorsen. Qbuzz, dochter van de NS, verzorgt het overgrote deel van het busvervoer in de twee noordelijke provincies. De huidige concessie is in 2012 al eens met twee jaar verlengd en zou eind 2017 aflopen. Afgelopen december besloten beide provinciebesturen om het contract nóg eens met twee jaar te verlengen, tot medio december 2019.

Onrechtmatige aantasting
In een brief aan de provinciale autoriteiten zeggen de vier openbaar vervoersbedrijven dat verlenging van de concessie met Qbuzz ‘een onrechtmatíge aantasting van de vrije mededinging’ inhoudt. Volgens de bezwaarmakers is in de concessie een specifieke bepaling opgenomen die inhoudt dat de concessie eenmalig met twee jaar kan worden verlengd.

Tevreden
De concessie met Qbuzz is eerder verlengd omdat beide provinciebesturen tevreden zijn over de prestaties van de NS-dochter en omdat er met het bedrijf afspraken zijn gemaakt over investeringen in het openbaar vervoer die volgens de provincies voordelen opleveren voor de busreiziger en het milieu. De noordelijke provincies stelden in december al dat verlenging van de concessie aan Qbuzz ook nog een financieel voordeel oplevert van 11 miljoen euro. Er zouden daarnaast bezuinigingen op het openbaar vervoer worden voorkomen. 

Terug draaien
‘Een tweede verlenging is juridisch niet mogelijk’, schrijft het Rotterdamse advocatenkantoor Straatman Koster Advocaten namens de vier bedrijven in de brief aan de provincies. Er wordt gevraagd het genomen besluit terug te draaien en een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. De zaak komt naar verwachting begin maart voor bij de bestuursrechter.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Banen Connexxion verdwijnen door verloren aanbesteding

Bij de taxivestiging van Connexxion in Enschede verdwijnen tachtig banen, als gevolg van het verliezen van de aanbesteding van Regiotaxi Twente.[slide] Connexxion beticht Brookhuis er nu van om alleen goedkoper te kunnen zijn, door het gebruik van gesubsidieerde langdurige werklozen. Brookhuis noemt de kritiek van Connexxion misplaatst. Dat schrijft Tubantia.

Het Oldenzaalse taxibedrijf Brookhuis heeft de aanbesteding van vijf miljoen euro gewonnen en zal de komende zeventien maanden het vervoer in Enschede verzorgen. Er waren in totaal zeven inschrijvers. Brookhuis kwam als economisch meest voordelige inschrijving uit de bus.

Kritiek Connexxion
Brookhuis noemt de kritiek op de gesubsidieerde langdurige werklozen van Connexxion misplaatst omdat zij naar eigen zeggen een efficiënter vervoerssysteem heeft ontworpen. Daarnaast stelt het taxibedrijf dat slechts 5% van het totale personeelsbestand bestaat uit gesubsidieerde krachten die bij Brookhuis een zetje krijgen bij het vinden van een vervolgbaan.

Budgettair aantrekkelijk vervoer
Voor Brookhuis betekent de gunning een uitbreiding van vijf gemeenten. Het bedrijf zal nu het vervoer regelen in Almelo, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal. Brookhuis verwacht de gemeenten verder te kunnen helpen in het ontwikkelen van budgettair aantrekkelijk vervoer, waarmee de vervoersvoorzieningen in stand gehouden kunnen worden in deze tijd van bezuinigingen.

Banen verdwijnen
Voor Connexxion betekent het verlies dat er tachtig banen verdwijnen. Ook bij taxibedrijf Wentax verliezen 50 chauffeurs hun baan. Dertig medewerkers van Connexxion kunnen alsnog bij Brookhuis aan de slag.

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Sites slepen TenderNed voor Europees Hof

Vier Nederlandse commerciële websites waar overheidsaanbestedingen worden gemeld, stappen naar het Europees Hof van Justitie.[slide] De vier vinden dat het ministerie van Economische Zaken geen steun had mogen geven aan het opzetten van TenderNed. Dat maken CTM Solution, Aanbestedingskalender, ProjectNed en Negometrix dinsdag bekend.

TenderNed vermeldt alle opdrachten van de overheid en stelt deze informatie kosteloos beschikbaar aan marktpartijen. Zij kunnen via de website ook inschrijven op aanbestedingen. TenderNed, dat vanaf eind 2011 in etappes werd ontwikkeld, geeft dezelfde informatie als de commerciële sites.  

Kastanjes uit het vuur
De Nederlandse sites stapten met hun klachten in eerste instantie naar de Europese Commissie. Marijn de Leeuw is oprichter van CTM en hij zei drie jaar geleden al: “Wij hebben de kastanjes uit het vuur gehaald, en nu maakt de overheid misbruik van ons pionierswerk.”

Ongeoorloofde staatssteun
De Europese Commissie deelde in januari mee dat het TenderNed niet ziet als ongeoorloofde staatssteun. De steun zou wel toelaatbaar zijn doordat de website een onrendabele dienst van algemeen belang is. Daarmee is het viertal het niet eens en daarom stapt men nu naar het Europese Hof van Justitie. “De Europese Commissie is geen rechter maar een politiek instituut. Mede omdat wij de constatering dat TenderNed een dienst van algemeen belang is niet sterk onderbouwd achten, gaan wij de casus nu aan de rechter in Luxemburg voorleggen.”

 

Partner van Aanbestedingscafé:

Mogelijke fraude deal Ordina en Openbaar Ministerie

Er is mogelijk sprake van fraude bij het afsluiten van een ICT-contract tussen het Openbaar Ministerie en leverancier Ordina. [slide]Dat blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en Fox-IT, uitgevoerd in opdracht van Ordina zelf, zo schrijft het NRC. Het onderzoek is ingesteld, naar aanleiding van een uitzending van tv-programma Zembla in oktober.  

In het afgesloten contract tussen Ordina en het OM in 2009 is er volgens het onderzoek van de advocaten: “een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid.” De raad van bestuur van Ordina reageert: “Na voorlopige gunning van de aanbesteding aan Ordina lijkt een medewerker van de klant aan Ordina verzocht te hebben om de prijsstelling van de offerte aan te passen. Vervolgens lijkt die prijsstelling bij de offerte inderdaad te zijn gewijzigd. Op die basis is de raamovereenkomst uiteindelijk gesloten.”

Reactie raad van bestuur
Volgens Ordina zijn er geen aanwijzingen dat er structurele onregelmatigheden plaats hebben gevonden bij het ICT-bedrijf. De raad van bestuur reageert via een persbericht: “Niets is gebleken van een praktijk van excessief relatiebeheer, zoals dure geschenken of buitensporige evenementen. Ook zijn geen aanwijzingen aangetroffen van omkoping of ongeoorloofde afstemming met concurrenten.”

Verdachte opdrachten
Het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek deed in eerste instantie onderzoek naar de zes door het televisieprogramma aangebrachte cases. Tijdens het onderzoek kwamen er nog twee andere ‘verdachte’ opdrachten aan het licht, waaronder het ICT-contract tussen het OM en Ordina. In totaal zijn er in zes maanden anderhalf miljoen data-items (uit 2005-2010) onderzocht en ongeveer 65 interviews gehouden. Het gaat om acht aanbestedingen en opdrachten van de overheid die onder de loep zijn genomen.

Uitzending Zembla
Zembla wijdt woensdag overigens opnieuw een uitzending aan de omstreden aanbestedingen. Ordina komt in die uitzending niet aan het woord, omdat er naar eigen zeggen nog een intern onderzoek liep. Het bedrijf heeft buiten de uitzending wel op vragen van de programmamakers gereageerd. Ordina heeft naar aanleiding van het onderzoek nu opnieuw contact opgenomen met het OM.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres