Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Webinar duurzame markttransformaties

Denk Doe Duurzaam en PIANOo organiseren op 9 maart samen een webinar over duurzame markttransformaties. Twee experts nemen deel aan een rondetafelgesprek om meer te vertellen over markttransformaties en de markt van kantoormeubilair.

Kantoormeubilair

De markt voor kantoormeubilair heeft zich de laatste jaren flink ontwikkeld waar het circulariteit betreft. Hoe dat kan, wat de do’s en don’ts zijn, vertellen Lucas Simons van NewForesights en rijksinkoper Tamara Vastenhoven tijdens het webinar.

Webinar

Deelnemers leren meer over het belang van de fase waarin een markttransformatie zich bevindt en ontdekken hoe zij aan de juiste knoppen, passend bij de transformatiefase kunnen draaien om duurzaamheidsdoelen te behalen. Er wordt dieper ingegaan op het framework van duurzame markttransformaties en aan de hand van een casus bij het Rijk leren deelnemers meer over de praktische invulling. Het webinar sluit af met een gesprek met stakeholders.

Praktisch

Deelname aan het webinar is gratis. Meer informatie en aanmelden via PIANOo.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/webinar-stimuleer-duurzame-markttransformaties-met-jouw-inkoopopdracht

Partner van Aanbestedingscafé:

Binnenkort meerdere kluissluitingen mogelijk op TenderNed

TenderNed werkt aan een nieuwe functionaliteit waar gebruikers al langere tijd om vragen. Binnenkort is het mogelijk meerdere kluissluitingen in de inschrijffase te gebruiken. Meerdere kluissluitingen zijn wenselijk bij bijvoorbeeld de concurrentiegerichte dialoog, onderhandeling met bekendmaking en het innovatiepartnerschap.

De workarounds die aanbestedende diensten nu nog gebruiken, behoren binnen enkele maanden tot het verleden. Ze kunnen dan met meerdere kluissluitingen werken. Daardoor zijn duidelijke deadlines in te stellen en kunnen ondernemers tot de deadline verstrijkt ingediende oplossingen intrekken, corrigeren en opnieuw indienen.

Bron: https://www.tenderned.nl/cms/nieuws/tenderned-gaat-meerdere-kluissluitingen-ondersteunen

Partner van Aanbestedingscafé:

Uitvoeringsorganisatie UBR opgeheven en verdeeld

Op weg naar meer samenhang in bedrijfsvoering binnen het Rijk, is uitvoeringsorganisatie UBR opgeheven per 1 januari. Het orgaan gaat op in vijf nieuwe organisaties, de dienstverlening verandert niet.

Aanleiding
De wijziging is bedoeld om goed voorbereid op complexe vraagstukken bij het Rijk te zijn. Daarnaast zou de nieuwe indeling helder en eenduidig voor iedereen moeten zijn, omdat elke nieuwe organisatie bij elkaar passende vakgebieden onder zijn hoede heeft. Op die manier moeten diensten beter afgestemd zijn op elkaar, op het beleid en op de wensen van klanten.

Herkenbaar
Alle merken en programma’s gaan verder in de vorm zoals ze nu zijn en blijven herkenbaar op dezelfde manier. Ze vallen alleen nu onder één van de vijf volgende organisaties: Rijkorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI), Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL), de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) en Organisatie Bedrijfsvoering en Financiën (OBF). P-Direkt, UBR P en Binnenwerk vormen samen Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk). Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is sinds 1 januari onderdeel van Logius.

Bron: https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2022/12/22/dienstverlening-ubr-per-1-januari-vanuit-nieuwe-organisaties

Partner van Aanbestedingscafé:

Handelingskader infrastructurele werken voor decentrale overheden opgeleverd

Opdrachtgevers en opdrachtnemers van infrastructurele werken hebben een Handelingskader opgeleverd waarin afspraken zijn gemaakt over prijsstijgingen en leveringsproblemen voor decentrale overheden. Zij deden dit op verzoek van Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde.

In gesprek
Een aantal vertegenwoordigers van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers nam deel aan een serie intensieve en constructieve gesprekken. Alle partijen zien de grote urgentie van het onderwerp. Dat komt doordat opdrachtnemers de balans op moeten maken in deze tijd van het jaar en opdrachtgevers hun jaarresultaten binnenkort publiek maken.

Conclusies
Conclusie van de gesprekstafel is dat alle partijen de minister vragen om ondersteuning. Ze willen oplossingen ontwikkelen voor twee grote punten van zorg. Enerzijds kwam ter tafel dat er aandacht nodig is voor de noodzakelijke financiële middelen die nodig zijn om decentrale overheden de crisis en bijbehorende prijssijgingen het hoofd te kunnen bieden. De onzekerheden op dit moment zijn groot en crises volgen elkaar op.

Zorgpunten
Daarnaast zijn er zorgen over het doorbelasten van risico’s rond leveranties ná inkoop. Dit is volgens alle partijen een wezenlijk probleem. Beide punten zijn gebaat bij een sector brede aanpak. Daarom is ook minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de hoogte gesteld van deze zorgpunten. Zij is verantwoordelijk voor provincies en gemeenten die als decentrale overheden een belangrijke taak hebben aan het beheer van infrastructuur in Nederland.

Het gehele Handelingskader Infra Decentraal is te downloaden via de website van de Vereniging van Waterbouwers.

Bron: https://www.waterbouwers.nl/nieuws/2174-handelingskader-over-prijsstijgingen-en-leveringsproblemen-voor-infra-decentraal-opgeleverd

Partner van Aanbestedingscafé:

Initiatief ProCarement moet aanbesteden efficiënter en minder arbeidsintensief maken

ProRail zet volgend jaar een nieuwe contractvorm in de markt, de zogenoemde gebiedsrealisatiecontracten. De spoorbeheerder maakt onderdeel uit van het initiatief ProCarement, bedoeld om efficiënter en met minder mankracht te tenderen. Het aantal mensen dat nu jaarlijks bezig is met aanbestedingen is volgens de initiatiefnemers veel te hoog ten opzichte van het slagingspercentage. Daarom willen ze de markt nu in laten zien dat het anders kan.

Complex proces
Deelnemers hebben berekend dat zo’n 4 tot 10 procent van de projectwaarde op gaat aan de inschrijving. Tenderen is een complex proces dat alle partijen veel kost. Binnen de grenzen van de Aanbestedingswet is meer mogelijk, zo stellen de initiatiefnemers. Zij willen dat een tender minder tijd en mankracht kost. Bovendien moet de uitvraag eenvoudiger en met minder eisen.

Bundeling
Tenslotte wijzen de initiatiefnemers naar samenvoegen van werk in een grote bundel als efficiëntere werkwijze. Dat levert minder uitvragen op. ProRail loopt voorop en gaat volgend jaar meerjarige gebiedsrealisatiecontracten aanbesteden. Zo hoopt ProRail spoorbouwers in een gebied aan zich te binden.

ProCarement
Bij het initiatief ProCarement zijn aangesloten ProRail, ASK Romein Hillebrand, Pro6 managers, de gemeente Amsterdam, SealteQ, provincie Flevoland, Heijmans, IV Groep en WSP.

Bron: https://www.cobouw.nl/309719/prorail-en-infrabouwers-willen-af-van-massasprints-voor-tenders

Partner van Aanbestedingscafé:

Koploperaanpak Rijkswaterstaat daagt markt uit

Rijkswaterstaat introduceert de Koploperaanpak duurzame wegverharding. Op weg naar klimaatneutraal en circulair werken daagt RWS nu al de eerste marktpartijen uit om te laten zien wat ze kunnen.

Ambitieuze eisen
Rijkswaterstaat selecteert jaarlijks een selectie koploperprojecten waar duurzaam asfalt toe wordt gepast. In de marktconsultatie kunnen marktpartijen dan uitleggen hoe duurzaam het asfalt is dat zij kunnen leveren. De meest ambitieuze eisen waar minimaal 3 partijen aan kunnen voldoen worden als maximaal haalbare vastgesteld in de aanbesteding.

Eerste project
De eerste marktconsultatie met bovenstaande werkwijze werd afgelopen voorjaar al in de markt gezet. De eerste resultaten stemmen RWS hoopvol. De waarden die de beste 3 partijen kunnen leveren, vormen de basis waarop de contracteisen worden geformuleerd voor de aanbesteding die begin 2023 bekend wordt gemaakt.

Innovatie
Marktpartijen kunnen de geanonimiseerde resultaten ook inzien en bovendien hun eigen plaats ten opzichte van andere partijen in een ranglijst zien. Hierdoor moet duurzame innovatie gestimuleerd worden. Bron: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/12/rijkswaterstaat-daagt-de-markt-uit-wie-maakt-het-duurzaamste-asfalt

Partner van Aanbestedingscafé:

Top 10 innovatievriendelijke inkopers in publieke sector

Universiteit Utrecht, TenderNed en PIANOo stelden over 2021 een lijst op van de 10 meest innovatievriendelijke inkopers in de publieke sector. Bovenaan de lijst prijkt de Nederlandse Gasunie. Deze organisatie kocht naar verhouding het meest innovatievriendelijk in. Opvallend in de cijfers is dat innovatievriendelijkheid van aanbestedingen af is genomen ten opzichte van 2019.

Organisaties kregen in de analyse punten voor het gebruik van ‘innovatievriendelijke’ inkoopinstrumenten. Elk instrument kreeg een eigen score. Innovatiepartnerschap, prijsvragen, alle instrumenten werden verschillend beoordeeld. Uit de totale analyse kwam Nederlandse Gasunie met een score van gemiddeld 18,9 punten als beste uit de bus. Op nummer 2 prijkt de NS Groep met 11,5 punten en op nummer 3 het Havenbedrijf in Rotterdam met 11,4 punten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sluit de gelederen met een score van 7,7 punten.

Opvallend is dat de innovatievriendelijkheid in Nederland afneemt van 3,2% in 2019 naar 2,7% in 2021.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/gasunie-meest-innovatievriendelijke-publieke-inkoper-2021

Partner van Aanbestedingscafé:

Actieplan Ministerie IenW voor creëren maatschappelijke impact

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een actieplan opgesteld om via het inkoopproces maatschappelijke impact te creëren. Het zogenoemde Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) actieplan is opgesteld voor de periode 2022-2025 en bevat ambities, doelen en acties die verschillende partijen met elkaar afspreken, bespreken en monitoren.

De Rijksinkoopstrategie ‘Inkopen met impact’ krijgt met het actieplan concreter vorm op het Ministerie IenW. Tegelijkertijd is besloten om duurzaamheid in de organisatie te verankeren. Daarmee krijgt het MVI-actieplan inhoud, onder het motto ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen begint met duurzaam opdrachtgeverschap’.

In aanwezigheid van staatssecretaris Heijnen, die het actieplan eerder al ondertekende, vindt de feestelijke ondertekening op 13 oktober plaats. Die datum markeert de gezamenlijke start met maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven én inkopen voor bestuurders van toetredende partijen. Alle partijen die zich bij het manifest aansluiten, stellen een actieplan MVOI op. Al deze actieplannen worden op PIANOo gepubliceerd en dienen als inspiratie. Zo kunnen alle overheden doelbewust inkoopkracht inzetten om meer duurzame en sociale keuzes te maken.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/eerste-actieplan-mvoi-2022-2025-gepubliceerd

Partner van Aanbestedingscafé:

Netverlies weegt mee bij vaststelling energietarieven 2023

Om te voorkomen dat netbeheerders van elektriciteit minder kunnen investeren in projecten voor energietransitie, wil de Autoriteit Consument & Markt  (ACM) een voorschot voor de hoge kosten voor netverliezen geven.  Het gaat daarbij om zowel regionale netbeheerders als landelijk netbeheerder TenneT. De inkoop van energieverliezen valt onverwacht hoog uit vanwege de hoge energieprijzen.

Netverlies is de term voor energie die verloren gaat bij het transport van elektriciteit. Deze verliezen kopen netbeheerders in waarna zij ze via transporttarieven bij eindgebruikers in rekening brengen. Normaal gesproken wordt dit verlies via nacalculatie 2 jaar later vergoed aan netbeheerders. ACM wil de kosten nu al na 1 jaar vergoeden. Landelijk netbeheerder TenneT gaf in overleg aan dat een voorschot niet gewenst is, de ACM onderzoekt welke oplossing voor TenneT passender is.

Bij het bepalen van de tarieven van regionale netbeheerders elektriciteit weegt de ACM voor 2023 de hoge kosten voor netverlies mee. Voor landelijk beheerder TenneT wordt nu gezocht naar een passende oplossing die een stabiel tariefverloop waarborgt. Onderwerp van onderzoek is de vraag hoe inkoopkosten van energie en vermogen in de toekomst sneller verrekend kunnen worden in de tarieven. In oktober publiceert de ACM de tariefvoorstellen, in november worden de tarieven voor volgend jaar bekend.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-houdt-bij-vaststelling-tarieven-2023-rekening-met-hogere-kosten-voor-netverliezen-als-gevolg-van-hoge-energieprijzen

Partner van Aanbestedingscafé:

Intensieve samenwerking Rijkswaterstaat en markt verloopt positief

Rijkswaterstaat en de markt intensiveren hun samenwerking in het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De samenwerking begint steeds meer vorm te krijgen met nieuwe vormen van aanbesteden en projectuitvoering die gangbaarder worden. Doel is een innovatieve, duurzame sector te realiseren met projecten die voorspelbaar en met een goede risicobeheersing verlopen.

Transitieaanpak
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat informeerde de Tweede Kamer over de monitoring en doorontwikkeling van de transitieaanpak. Hieruit blijkt dat het programma werkt en positief wordt ervaren door de markt. Inmiddels zijn er meer dan 10 projecten waarin het twee-fasen contract wordt gebruikt, bijvoorbeeld de verbreding van de snelweg A27 Houten-Hooipolder, de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 en de renovatie van de tunnels in de snelweg A73. Ook de portfolio-aanpak wordt soms gebruikt, bijvoorbeeld bij de renovatie van de Haringvlietbrug en de Papendrechtsebrug.

Taskforce Infra
Daarnaast zijn een aantal onderhoudscontracten aanbesteed met verbeteringen, zoals een langere doorlooptijd en meer oog voor de samenwerking. Deze is sinds 2020 geïntensiveerd met behulp van de nieuw opgerichte Taskforce Infra. Hierin nemen Rijkswaterstaat en een brede infracoalitie deel met als doel de transitie aan te jagen.

Blijvende verandering
De transitieaanpak wordt in het komende jaar doorgezet met een steeds groter accent op borgen van resultaten in het marktbeleid van Rijkswaterstaat. Hiermee moet een blijvende verandering worden gerealiseerd en bestendigd. Ook de houding en het gedrag van infrawerkers maakt deel uit van de nieuwe aanpak, net als een intensievere kennisuitwisseling met vergelijkbare programma’s en initiatieven bij andere opdrachtgevers. In een volgende monitor komt meer aandacht voor de effecten van de nieuwe samenwerkingsvormen en de (financiële) beheersing van projecten.

Bron: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/06/samenwerking-rws-en-markt-verder-geintensiveerd-transitie-naar-vitale-infrasector-op-stoom

Partner van Aanbestedingscafé:

Altijd weer die Raad

Nu de eerste aanbestedingsresultaten bekend worden met aanbiedingen waarin de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn verwerkt, is de stemming in aanbestedingsland snel omgeslagen. Installatieprijzen 20-30% hoger dan gebudgetteerd (en soms wel meer) en 15-25% prijsstijgingen in de bouwbegrotingen (en soms wel meer). De eerste bouwprojecten worden al on hold gezet omdat het budget niet toereikend is. Aanbiedingen worden onder voorbehoud ingediend.

Over prijsstijgingen binnen bestaande overeenkomsten (afgesloten voor oorlog) is al genoeg gezegd en geschreven. Voor de nog te sluiten overeenkomsten is indexeren de nieuwe mantra. Al is geen enkele index volledig dekkend voor een specifiek project en blijft discussie ontstaan welk risico redelijkerwijs wel bij de aannemer kan blijven.     

Toch is dit maar de helft van het verhaal.

De relatie opdrachtgever – aannemer kan wel geïndexeerd zijn, al dan niet aangevuld met vooropdrachten en/of andere betalingstermijnen, de betreffende opdrachtgever heeft wel een project dat duurder is dan begroot. Wat nu?

Als een gemeenteraad één, twee jaar geleden goedkeuring heeft gegeven voor de financiering van een bouwproject dat op dat moment nog ontworpen moet worden, zal dat project in een geheel andere wereld op de markt komen als het uiteindelijk wordt gebouwd. Het budget dat toentertijd door de Raad is goedgekeurd, vaak als resultaat van (politieke) onderhandelingen en aannames omdat het nog ontworpen moet worden, is daardoor in de meeste gevallen niet meer toereikend.  

In een normale wereld zijn het in toom houden van het ontwerpteam, bewonersparticipatie, het niet wijzigen van het Programma van Eisen en het inschatten van nieuwe ontwikkelingen al erg lastig. Laat staan als er boten dwarsliggen, Corona de wereld over gaat en er oorlog is in Oekraïne. De begrotingspost om dergelijke tegenvallers op te vangen kan zonder veel pijn worden verlaagd zolang er niets misgaat. Risico gestuurd ontwerpen en begroten blijft helaas iets voor academische fijnproevers.

Degenen die bekend zijn met gemeentelijke besluitvormingsprocessen, weten ook dat het krijgen van goedkeuring op budgetten een hell of a job is, zeker rondom de verkiezingen. Nog interessanter wordt het als na deze verkiezingen de verhoudingen in de Raad aanzienlijk zijn gewijzigd. Probeer dan maar eens terug te komen op eerdere afspraken.

Maar terug naar het project dat duurder is dan begroot.

Als het startpunt is dat een gemeenteraad alleen financiering goedkeurt voor bouwprojecten die echt nodig zijn, dan zou sec de indexering geen budgettaire problemen mogen opleveren. In die zin dat extra budget als gevolg van indexering als besluit een hamerslag moet zijn. Ook als de verhoudingen in de Raad zijn gewijzigd. Materieel verandert er namelijk niets en de betrokken partijen mogen in dit kader een bepaalde rechtszekerheid verwachten van publieke organisaties. En laten we eerlijk wezen, er is nog steeds heel veel geld beschikbaar in Nederland.

Net als dat van aannemers mag worden verwacht dat zij transparant zijn ten aanzien van de opbouw van de bouwkosten waardoor alleen geïndexeerd wordt wat geïndexeerd mag worden, kan hetzelfde worden verwacht ten aanzien van interne verantwoording van een bouwproject.

De gemeenteraad zou de meerkosten – mits deze het gevolg zijn van indexering – zonder politiek gekonkel moeten goedkeuren. Als gedurende het ontwerpproces ook programmatische wijzigingen zijn doorgevoerd waardoor wordt afgeweken van de grondslag van de eerst goedkeuring, kan hierover wel een debat worden gevoerd. Nog beter is om vooraf een ruimer budget aan te vragen zodat er meer ruimte is voor de genoemde uitdagingen tussen besluit en oplevering.

Partner van Aanbestedingscafé:

PIANOo adviseert over prijsstijgingen bij overheidsopdrachten

Prijzen stijgen sterk doordat energie duurder is, net als grondstoffen. Tel daarbij de oorlog in Oekraïne op en het beeld is compleet. Er kunnen problemen ontstaan bij lopende opdrachten en bij de gunning van nieuwe opdrachten. PIANOo heeft op een rijtje gezet hoe opdrachtgevers hiermee om kunnen gaan. PIANOo adviseert de risico’s van prijsstijgingen in redelijkheid te verdelen.

Publieke opdrachtgevers hoeven het ondernemersrisico niet automatisch over te nemen. Het is van belang gemaakte afspraken onder de loep te nemen en te bekijken of risico’s evenwichtig zijn verdeeld.

Wanneer beide partijen besluiten prijsstijgingen door te voeren, kan dit het best voor een korte periode gebeuren. Daarnaast is het belangrijk bij zowel nieuwe aanbestedingen als wijzigingen van bestaande contracten heldere afspraken te maken over prijsstijgingen. Zo kunnen indexatiebepalingen, herzieningsclausules of risicoregelingen problemen in de toekomst ondervangen.

Een uitgebreid overzicht van juridische mogelijkheden en beperkingen bij prijsstijgingen heeft PIANOo samengevoegd op haar website.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/hoe-omgaan-met-prijsstijgingen-bij-overheidsopdrachten

Partner van Aanbestedingscafé:

Mirjam Kibbeling nieuwe lector Publieke Inkoop

Mirjam Kibbeling bekleedt vanaf 1 maart de rol van lector in het lectoraat Publieke Inkoop, opgezet door de Rijksoverheid en verschillende hogescholen. Kibbeling was hiervoor o.a. actief in diverse managementposities, bij Renewi en Van Gansewinkel.

Het lectoraat, een samenwerking tussen diverse hogescholen en de Rijksoverheid, moet zorgen voor een betere verbinding tussen afstudeerders en de inkooppraktijk van de Rijksoverheid. Daarnaast moet het lectoraat het vakgebied inkoop onder de aandacht van studenten brengen en bijdragen aan professionalisering van inkoop bij de Rijksoverheid.

The place to be

Kibbeling wilde na haar ervaring in het bedrijfsleven een bijdrage leveren aan de maatschappelijke, duurzame transitie. “Wil je duurzaamheid versnellen, begin je bij inkoop. En wil je werkelijk impact maken, start dan bij het Rijk. Waar het Rijk voorheen nog wel eens een stoffig imago had in mijn ogen, is dat beeld tijdens mijn werkzame leven volledig veranderd. In mijn ogen is de overheid the place to be op dit moment.” Volgens Kibbeling bevinden ambtenaren in deze tijd in een unieke positie. Zij kunnen onderdeel zijn van de duurzame transitie van het Rijk. “Inkoop en de manier waarop we samenwerkingen met de markt vormgeven, spelen hierin een centrale rol. Vanuit onderzoek en onderwijs wil ik daar graag aan bijdragen.”

Bron: Rijksoverheid.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Supply Value gaat ICT-advies leveren aan Belastingdienst

Samen met een consortium van bedrijven onder leiding van Flex Value, is Supply Value door de Belastingdienst geselecteerd als voorkeursleverancier van ICT professionals. Supply Value zal de komende vier jaar advies en implementatiekracht leveren op het gebied van het plannen, mogelijk maken en sturen van de informatie voorziening van de Belastingdienst.

Supply Value zal betrokken zijn op een groot aantal gebieden. Daaronder vallen architectuur, informatiebeleid, innovatiemanagement, business en data analyse, informatiebeveiliging, producteigendom, scrum masters, programma- en projectmanagers, IT-control en kwaliteitsmanagement. Andere partijen in het consortium vullen (technologie) specifieke rollen in op het gebied van bijvoorbeeld cloud computing, systeembeheer, softwareontwikkeling en testen.

Vereenvoudigen en vernieuwen

Menno van Drunen, Managing Partner bij Supply Value: “Ik ben er trots op dat wij vanuit onze expertise komende jaren een bijdrage kunnen leveren aan de digitaliseringsdoelstellingen van de Belastingdienst en zo impact kunnen maken op het vereenvoudigen en vernieuwen van de dienstverlening van de Belastingdienst aan burgers, bedrijven en ketenpartners.”

Supply Value is Premium Partner van Aanbestedingscafe.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Negometrix gaat verder als Mercell Nederland

Aanbestedingsplatform Negometrix gaat voortaan verder onder de naam Mercell Nederland. Begin dit jaar werd al bekend dat het in Noorwegen gevestigde Mercell Negometrix zou overnemen. Vorige week volgde het bericht dat ook CTM Solution voortaan onder Mercell valt, en dat Negometrix en CTM Solution de Nederlandse markt samen zullen bedienen.

Vanaf vandaag neemt Negometrix de naam en huisstijl van Mercell over. Negometrix heet voortaan Mercell Nederland. De benaming van de software, Negometrix3 en Negometrix4, blijft ongewijzigd.

Partner van Aanbestedingscafé:

Antea Group en Significant starten samenwerking voor duurzaam inkopen en aanbesteden

Antea Group en Significant slaan de handen ineen voor duurzaam inkopen en aanbesteden. Hiervoor ondertekenden beide partijen onlangs een intentieovereenkomst. Samen willen ze (semi)publieke organisaties nog beter helpen hun maatschappelijke ambities te realiseren op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water.

Antea Group en Significant behoren tot de top van hun markt en vullen elkaar perfect aan. Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau is Antea Group de kennispartner voor duurzaamheid, innovatie en circulariteit, terwijl Significant thuis is in onder andere aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement en duurzaam inkopen. Met de nieuwe samenwerking willen beide organisaties meer duurzame impact realiseren, wat in lijn ligt met de inkoopstrategie van de rijksoverheid: Inkopen met impact.

Meer impact, breder inzetbaar
“Samen kunnen wij de impact groter maken dan alleen. De ‘magie van synergie’ noemen wij dat”, vertelt Rinke Meijer, partner bij Significant. “Door samenwerking kunnen we potentiële opdrachten passend invullen, meer klanten bedienen, breder inzetbaar zijn en van elkaar leren.” Ook Joris Vergouwen, adviesgroepmanager Contracten bij Antea Group, kijkt uit naar die wisselwerking. “We versterken elkaar in kennis en expertise, en vooral op terreinen waar het ertoe doet. Dat maakt deze samenwerking juist zo krachtig.”

Bewezen samenwerking
Dat gaat verder dan kennis en ervaring uitwisselen over maatschappelijke, duurzame en innovatieve topics, wat wel een belangrijke pijler van de samenwerking vormt. Zo zullen beide partijen samen inschrijven op opdrachten met maatschappelijke ambities. Of juist gezamenlijk een aanbesteding begeleiden en elkaar inschakelen. Dat die samenwerking ook echt werkt, ontdekten ze onder andere in 2018 al. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en vanuit de klimaatenvelop, ondersteunden Antea Group en Significant diverse duurzame projecten bij gemeenten en waterschappen.Partner van Aanbestedingscafé:

Mercell neemt CTM Solution over

Deze week maakte Mercell bekend dat het bedrijf CTM Solution overneemt. CTM Solution en Negometrix, dat in februari van dit jaar al werd overgenomen door Mercell, worden bovendien samengevoegd. Negometrix en CTM Solution zullen voortaan gezamenlijk de Nederlandse markt bedienen.

In februari besloot Mercell, aanbieder van e-aanbestedingsdiensten, al tot overname van het Nederlandse Negometrix. Mercell wilde zo een groter aandeel op de Europese markt verwerven. Nu voegt Mercell CTM Solution daaraan toe. CTM Solution distribueerde voorheen Mercell software en was als zodanig aan het bedrijf verbonden. Ondanks de overname blijven de software en dienstverlening van zowel Negometrix als CTM Solution, ongewijzigd.

Het hoofdkantoor van Mercell is gevestigd in Noorwegen. Mercell biedt e-aanbestedingsdiensten aan in Scandinavië en daarbuiten. Het bedrijf beschikt over circa vijfhonderd werknemers en bedient een kleine 30.000 klanten. Vorig jaar nam Mercell Visma Commerce ook al over.

Bron: ctmsolution.nl

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link