Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Gewenst: feedback op MVI-criteria

Het is weer tijd voor regulier onderhoud aan de MVI-criteria. Tot 21 maart 2023 is het daarom mogelijk feedback te geven op de criteria. Via de website www.mvicriteria.nl is er ruimte voor opmerkingen, verbeteringen en onjuistheden per productgroep. Alle inkomende feedback wordt meegenomen in het reguliere onderhoud van de criteria. Via de knop ‘Feedback’ op de website kan wie dat wil een bijdrage leveren. Daarmee worden correcties aangebracht in de MVI-criteria om aanbestedingen naar een volgend niveau te brengen.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/geef-uw-feedback-op-de-mvi-criteria

Partner van Aanbestedingscafé:

Voortgang MVI bij het Rijk

Uit een brief die staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer zond, blijkt hoe het staat met de voorgenomen acties uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor 2021 en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Brief

De brief draait om 7 ‘actielijnen’, te weten:

  1. bestuurlijke afspraken maken;
  2. impact behalen in kansrijke sectoren;
  3. maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap aanjagen;
  4. ondersteunen van inkopers en opdrachtgevers;
  5. communiceren;
  6. monitoring;
  7. governance verstevigen.

Manifest

De 7 uitgezette actielijnen zijn volop in ontwikkeling. De staatssecretaris wijst op het draagvlak en commitment dat de ondertekening van het manifest MVOI laat zien. Dit manifest werd eind 2022 ondertekend door ruim 70 bestuurders en is bedoeld om overheden te stimuleren hun inkoopkracht te gebruiken om maatschappelijke doelen te realiseren.

Impact

Daarnaast stelt Heijnen dat impact maken alleen mogelijk is door samen op te trekken en kennis en ervaring uit te wisselen. Het laatste punt draait om monitoring en rapportage. De afspraak is dat op een eenduidige manier te doen, zodat toegezegde actieplannen en het effect van het gebruik van beschikbare instrumenten eenduidig is.

Vooruitblik

De staatssecretaris geeft aan zich komende jaren te blijven inzetten om maatschappelijk verantwoord inkopen te gebruiken om Nederland socialer, duurzamer, inclusiever en innovatiever te maken.

Bronnen:

Partner van Aanbestedingscafé:

Gratis training circulair inkopen

Om de impact van inkoop op circulaire onderwerpen te vergroten, organiseert PIANOo samen met Rijkswaterstaat en Nevi een training rondom dit thema. Ten grondslag aan de training liggen kennis en expertise uit het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen.

Inhoud

Tijdens de training krijgen inkopers, opdrachtgevers, contractmanagers en andere stakeholders tips over onder meer waar te beginnen in het inkoopproces. Een circulaire economie gaat over terugwinnen en hergebruiken van beschikbare materialen. Hoe dat slim kan, komt in de training aan bod. Daarin is ook ruime aandacht voor circulariteit en de aanbestedingsprocedure.

De training bestaat uit 8 stappen en vindt online plaats. Op 20 april tussen 10.00 en 12.00 kunnen belangstellenden kosteloos digitaal aanschuiven.

Meer informatie vind je op de website van PIANOo.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/agenda/training-direct-aan-de-slag-met-circulair-inkopen

Partner van Aanbestedingscafé:

Buyer groups belangrijk bij stimuleren duurzaamheidswinst

Door het organiseren van buyer groups in 2020 begon het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met het bevorderen van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Doordat de Rijksoverheid, provincies en gemeenten zoveel producten en diensten inkopen, kan veel duurzaamheidswinst worden behaald.

Positief voor het klimaat
De krachtenbundeling moet een positief effect hebben op klimaatverandering en een circulaire economie stimuleren. Een gezamenlijke marktvisie en inkoopstrategie vertaald naar concrete aanbestedingen moeten resulteren in minder belasting van het klimaat en meer besparing van grondstoffen.

Minder uitstoot
Er begonnen in totaal 13 buyer groups voor verschillende productgroepen. Het RIVM heeft nu de eerste resultaten van deze groepen geanalyseerd. Bijna de helft, namelijk 6 buyer groups, konden inschatten hoeveel minder broeikasgassen er worden uitgestoten door de gezamenlijke manier van aanbesteden: net zoveel als de directe uitstoot van zo’n 19.000 huishoudens.

Te weinig informatie
De andere 7 buyer groups hadden nog niet alle informatie beschikbaar om de mogelijke duurzaamheidswinst van MVI te kunnen berekenen. Bovendien bleek het ingewikkelder om de winst voor circulaire economie te berekenen dan voor het klimaat.

Conclusies
Uit de resultaten concludeert het RIVM dat buyer groups belangrijke initiatieven zijn. Door samenwerking kunnen publieke inkopers, marktpartijen en andere belanghebbenden immers hun duurzaamheidswinst met MVI vergroten. Door deze winst concreet in getallen uit te drukken, ontstaat inzicht in hoeverre een MVI-strategie bijdraagt aan de gestelde duurzaamheidsdoelen.

Bron: RIVM

Partner van Aanbestedingscafé:

NGO’s: ‘Rijksoverheid let te weinig op misstanden in de keten’

Uit onderzoek van MVO Platform, een samenwerkingsverband van vakbonden en NGO’s dat zich inzet voor eerlijke handel, blijkt dat de overheid lang niet altijd voor duurzame en eerlijke leveranciers kiest. In de steekproef van twintig aanbestedingen scoorden slechts twee aanbestedingen op niveau.

MVO Platform selecteerde twintig aanbestedingen uit de periode 2018-2021 en koos voor sectoren waarbij het risico op misstanden, mensenrechtenschendingen en milieuschade hoog is. Bij vier aanbestedingen besteedden inkopers helemaal geen aandacht aan eerlijke arbeidsomstandigheden. Dat gold bijvoorbeeld voor de Politie, die bij de inkoop van broeken voor een leverancier koos die recent uit het kledingconvenant was gezet. De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) werden in deze aanbestedingen niet toegepast. Met de ISV kan een aanbestedende dienst voorwaarden of eisen stellen aan de leverancier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in waardeketens.

In veertien aanbestedingen was er beperkte aandacht voor omstandigheden in de productieketens. De aanbesteding van opslagapparatuur voor een datacenter door de Belastingdienst en de inkoop van koffie door Rijkswaterstaat scoorden wel goed. Zo vroeg Rijkswaterstaat leveranciers een plan voor ketenverduurzaming te presenteren. Ook spraken inkopers af dat koffieboeren een minimumprijs voor hun product zouden ontvangen.

Papieren beloften

Het onderzoek, met de titel ‘Goed voorbeeld doet volgen?’, wijst op het gebrekkig naleven van overheidsregels voor eerlijke inkoop. Voor sommige sectoren zijn die regels er überhaupt niet. “De huidige verplichting om voorwaarden te stellen voor verantwoorde ketens blijkt in de praktijk slechts van toepassing op een zeer klein deel van de aanbestedingen”, schrijven de onderzoekers.

Daarnaast kijkt de overheid nog te veel naar de beloften die bedrijven op papier doen, en te weinig naar reeds geleverde prestaties. Volgens de onderzoekers is er onvoldoende kennis bij de Rijksoverheid om ISV-beleid in de praktijk te brengen. De ISV zouden verplicht moeten worden toegepast bij alle aanbestedingen in hoogrisicosectoren. Daarnaast zou de Rijksoverheid jaarlijks moeten rapporteren over de toepassing en uitvoering.

Bron: MVO-platform.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Noord-Brabant voor derde keer duurzaamste aanbesteder

De provincie Noord-Brabant is voor de derde keer uitgeroepen tot de meest duurzame aanbesteder. Rijkswaterstaat en de gemeente Assen kwamen uit op plaats twee en drie. Wel wordt de kloof tussen aanbestedende diensten die goed en slecht presteren steeds groter, concludeert organisator Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland zet elk jaar de 25 meest duurzame aanbesteders op een rij. Rijkwaterstaat stond vorig jaar nog op plaats drie, maar stijgt nu een plek. De gemeente Assen klom van de 21e plaats naar plek drie. Een aantal gemeenten die vorig jaar in de top-10 stonden, valt er dit jaar buiten. Dat komt doordat zij minder dan zeven aanbestedingen gepubliceerd hebben en daarom niet meetellen voor de verkiezing. Een aantal decentrale overheden is nieuw binnengekomen in de lijst. Dat geldt voor de gemeente Leiden en Alkmaar, en voor de provincie Noord-Holland en Zeeland.

Hogere scores

De koplopers scoren steeds beter, volgt uit analyse van de lijst. De gemiddelde score ging ook dit jaar weer omhoog. Opdrachtgevers kunnen een score krijgen van 1 tot en met 6, waarbij 6 het hoogst is. Duurzaam aanbesteden is volgens Bouwend Nederland nog niet de norm. Daarom roept de brancheorganisatie de overheid op duurzaam aanbesteden te stimuleren. Door meer te gunnen op duurzaamheid, opdrachtgevers en marktpartijen in een vroeg stadium samen te laten werken en uniforme prestatie-eisen te formuleren, moet duurzaam aanbesteden in een stroomversnelling komen.

1000 aanbestedingen

Alle publieke opdrachtgevers die in 2019 en 2020 meer dan zeven aanbestedingen uitvoerden, dongen mee naar de prijs voor duurzaamste publieke opdrachtgever. Jos van Alphen, adviseur Aanbestedingen bij het Aanbestedingsinstituut en Bouwend Nederland, bekeek circa duizend aanbesteden voor de verkiezing.

Bron: Bouwendnederland.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

PIANOo helpt AD bij inschatten risico’s rondom mensenrechten

PIANOo start dit najaar een pilot waarin aanbestedende diensten advies kunnen krijgen over het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Volgens coördinator Michael Soeters willen aanbestedende diensten mensenrechten wel aankaarten bij aanbesteden, maar ontbreekt het nog te vaak aan kennis en expertise.

Door een gebrek aan kennis worden ISV bij aanbestedingen in risicocategorieën nog steeds niet toegepast. Met de pilot Ondersteuning ISV wil PIANOo aanbestedende diensten helpen sociale risico’s in internationale ketens voortaan mee te nemen. “Het beschikbaar stellen van ondersteuning in zowel de precontractuele als de contractuele fase in de breedte van alle risico categorieën is de kern van de pilot Ondersteuning ISV. Waarbij we ernaar streven om in 2021 en 2022 het proces en de expertpool die nodig is om kennis en capaciteit te kunnen aanbieden, goed in te richten”, zegt Soeters. PIANOo doet dat aan de hand van concrete projecten, waar aanbestedingsjuristen, deskundigen met keten-kennis en experts op het gebied van due diligence (gepaste zorgvuldigheid) in contact worden gebracht met aanbestedende diensten die hierom vragen.

Inschrijven

Aanbestedende diensten die voor 1 december 2021 ISV willen toepassen bij een aanbesteding kunnen zich tot 10 oktober a.s. opgeven voor de pilot. Bij deelname start er een adviestraject van maximaal veertig uur. Organisaties die zich opgeven krijgen voor 15 oktober a.s. te horen of zij hiervoor in aanmerking komen.

Bron: PIANOo.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Utrecht zoekt naar manier om zonnepanelen verantwoord aan te besteden

De Provincie Utrecht wil het eigen vastgoed verduurzaamheden met zonnepanelen waar geen dwangarbeid aan te pas is gekomen. Omdat dwangarbeid momenteel nog niet goed traceerbaar is in de keten, daagde de provincie de markt onlangs via een marktconsultatie uit om met oplossingen te komen.

Wachten tot er wel een track-and-trace systeem is om dwangardbeid op te sporen is volgende de provincie geen optie. Dan zou de SDE+-subsidie die beschikbaar is voor het plaatsen van zonnepanelen komen te vervallen. Bovendien wil de provincie haast maken met het verduurzamen van het eigen vastgoed. De provincie wil zowel eisen voor mensenrechten als duurzaamheid in de op nog te starten aanbesteding opnemen. Die heeft door de aanpak wel vertraging opgelopen. Mogelijk vallen de zonnepanelen ook duurder uit dan begroot. Dat schrijft gedeputeerde Robert Strijk in een brief aan de Provinciale Staten. Het is volgens Strijk steeds zoeken naar de balans tussen het uitdagen van de markt en het voorkomen dat een aanbesteding mislukt, omdat de provincie te veel van de markt vraagt.

Niet alleen de provincie Utrecht maar ook de provincies Flevoland en Noord-Holland namen eerder een motie aan om ‘dwangarbeidvrije’ zonnepanelen in te kopen.

Bron: solarmagazine.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

‘Maak duurzaam inkopen minder vrijblijvend’

Duurzaam inkopen moet veel minder vrijblijvend worden voor overheidsinstanties, stellen Mark Hillen, Fredo Schotanus en Jeroen Wegkamp. Alleen zo kunnen de duurzaamheidsdoelen de komende decennia gehaald worden. Samen met aanbestedende diensten en ondernemers willen de drie inkoop- en duurzaamheidsexperts een Gids Duurzaam en Sociaal Inkopen opstellen, waarmee er binnen drie jaar een verplichte standaard werkwijze voor duurzaam aanbesteden kan liggen.

Overheden moeten een voorbeeldrol aannemen en de markt stimuleren duurzamer te leveren. De drie experts stellen dat een minder vrijblijvende aanpak en concrete doelen op de korte termijn noodzakelijk zijn om duurzaamheidsdoelen te behalen. “Bijvoorbeeld door te stellen dat elke overheid in 2022 ten minste tien procent van haar inkoopvolume volledig of grotendeels gunt op basis van het maximaliseren van maatschappelijke waarde. Met daarbij de ambitie om het percentage uit te bouwen naar ten minste vijftig in 2025.”

Beoordeel ook op duurzaamheid

Aanbestedende diensten zouden bovendien niet alleen op rechtmatigheid, maar ook op duurzaamheid bij inkoop getoetst moeten worden. Inkopende overheidsorganisaties zouden uitsluitend offertes bij duurzame of sociale ondernemingen op kunnen vragen, of duurzaamheidscriteria veel zwaarder kunnen laten wegen bij aanbestedingen.

Met de Gids Duurzaam en Sociaal Inkopen zou er binnen drie jaar een standaard werkwijze kunnen liggen voor inkopen op prijs-kwaliteit-maatschappelijke waarde, die zelfs verplicht zou kunnen worden voor alle aanbestedingen. “Bij elke aanbesteding waarbij geen of onvoldoende expliciete aandacht wordt gegeven aan het gestelde in de Gids Duurzaam en Sociaal Inkopen, moet in de aanbestedingsstukken worden gemotiveerd waarom dat het geval is. Als er bijvoorbeeld geen gunningscriteria zijn die gericht worden op maatschappelijke waarde, moet dit worden gemotiveerd.”

Bron: Binnenlands Bestuur

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link