Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

Geef je mening en win €50,-

Deze vragenlijst is opgesteld voor een afstudeeronderzoek over Inkoperscafe.nl. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 3 minuten en is anoniem. Bij de laatste vraag krijgt u de mogelijkheid om uw e-mailadres in te vullen om kans te maken op een waardebon van bol.com t.w.v. €50,-.

Alvast hartelijk dan voor uw deelname!

Partner van Aanbestedingscafé

Onderzoek innovatiegericht inkopen EU

De Europese Commissie doet in 2018 onderzoek naar innovatiegericht inkopen in Europa. Het doel is om kwantitatieve gegevens te verzamelen over de omvang daarvan. De gegevens worden daarnaast gebruikt om een helder beeld te vormen over de verdeling van innovatiegericht inkopen per sector in de Europese lidstaten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeentelijke samenwerking zorgt voor meer uitgaven

Samenwerking tussen gemeenten verlaagt de uitgaven niet. Ook leidt samenwerking niet tot een meetbare verbetering van gemeentelijke voorzieningen. Dat terwijl het aantal samenwerkingen tussen gemeenten tussen 2005 en 2013 wel een enorme vlucht heeft genomen. In die periode verviervoudigden de uitgaven via gemeentelijke samenwerkingen tot ruim 8 miljard euro per jaar. Dat concluderen Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor onderzoek van de economie en lagere overheden (COELO), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Vertrouwen lost bouwdrama’s op

Uit onderzoek blijkt dat bouwprojecten vaak later af zijn dan verwacht en meer kosten dan dat afgesproken is. Daardoor kan er onenigheid ontstaan. Volgens bouwadvocaat Arent van Wassenaer zijn de bouwdramas’s te voorkomen door onder andere meer vertrouwen in elkaar te hebben. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Samenwerking gemeente en jeugdzorgaanbieders nog niet goed

Uit een onderzoek van Q-Consult Zorg blijkt dat de samenwerking tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders nog niet goed verloopt. Door de administratieve lasten aan de kant van de aanbieder en de niet goed geformuleerde visie van de zorg aan de kant van de gemeente, ontstaan er slechte afspraken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Onderzoek naar drijfveren van publieke inkopers

Voor het vierde jaar op rij onderzoekt Aeves met een afstudeerder Facility Management van de Haagse Hogeschool inkoop in de publieke sector. Dit jaar staat het kernbegrip van Aeves “Whats your drive?” centraal. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Digitale aanbestedingen nemen toe

Sinds 2013 is het aantal digitale aanbestedingen in Nederland flink toegenomen. Hiermee heeft Nederland zich ontwikkeld van achterblijver tot volger in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Publieke inkoopafdelingen vergrijzen

De gemiddelde leeftijd van inkooppersoneel ligt tussen de 41 en 50 jaar, blijkt uit onderzoek van InQuest en In2Talent onder 133 inkoopprofessionals uit de publieke sector. Het onderzoek toont daarnaast aan dat 33% van de overheidsinkopers ouder is dan 50. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

MKB is niet positief over Aanbestedingswet 2012

Sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 wordt EMVI weliswaar vaker toegepast, maar daarin ligt meer nadruk op het criterium ‘prijs’ dan voorheen. In 2014 werd bij 43% van de aanbestedingen prijs voor meer dan 50% meegewogen bij het bepalen van de eindscore. In 2009 lag dit percentage op 27%. Dat blijkt uit het Eindrapport Evaluatie Aanbestedingswet van KWINK groep.

Uit de enquête blijkt dat het grootbedrijf aanzienlijk positiever is over het effect van EMVI op hun toegang tot overheidsopdrachten dan het MKB. 43% van het grootbedrijf geeft aan dat EMVI hun toegang tot overheidsopdrachten heeft verbeterd. 8% van het grootbedrijf is van mening dat EMVI een negatief effect heeft op de toegang van overheidsopdrachten. Daarentegen geeft 22% van de MKB’ers aan dat EMVI hun toegang heeft verbeterd. 30% van het MKB is van mening dat EMVI de toegang heeft verslechterd.

Toegang MKB
Het verbeteren van de toegang van het MKB is een van de doelstellingen van de Aanbestedingswet. De gunning van de overheidsopdrachten aan het MKB is echter nagenoeg gelijk gebleven, ten opzichte van de situatie vóór de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Het grootbedrijf wint relatief vaker opdrachten met een grotere waarde dan het MKB.

Proportionaliteit
De aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit hebben wat betreft het aantal en de zwaarte van geschiktheidseisen, de toepassing van het model Eigen verklaring en de lengte van de termijnen bijgedragen aan meer proportioneel aanbesteden. Op het gebied van het samenvoegen van opdrachten, het opdelen van opdrachten in percelen en de contractvoorwaarden heeft de wet niet of beperkt geleid tot een zichtbare verandering in de aanbestedingspraktijk, blijkt uit het rapport. Twee derde van de ondernemers vond de eisen in aanbestedingsprocedures in het afgelopen jaar soms of regelmatig niet proportioneel. Voor het MKB was dit vaker een reden om niet in te schrijven, dan voor het grootbedrijf.

Innovatie en duurzaamheid
Met de Aanbestedingswet is beoogd om meer ruimte te bieden voor innovatief en duurzaam inkopen. Hiermee wordt gedoeld op de mogelijkheid om via aanbestedingen beleidsdoelstellingen te bereiken op het gebied van milieu en sociale omstandigheden. De criteria ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ worden niet vaker dan in 2009 gebruikt. De keren dat er in 2014 EMVI is toegepast, is bij minder dan 15% van de aanbestedingen ‘duurzaamheid’ meegenomen als criterium. Bij minder dan 5% van de aanbestedingen is ‘innovatie’ meegenomen als criterium.

Partner van Aanbestedingscafé

Vergrijst de publieke sector?

Nederlanders worden steeds ouder. Dat is een teken van toegenomen welvaart, maar stelt de samenleving ook voor een aantal uitdagingen. De bevolkingsprognose van het CPB toont aan dat het aantal 65-plussers in 2041 het hoogtepunt van 4,7 miljoen zal bereiken. InQuest is daarom een onderzoek gestart naar de consequenties hiervan voor inkopers en aanbesteders in de publieke sector.

Wat betekent de vergrijzing voor inkopers en aanbesteders in de publieke sector? Is de gemiddelde leeftijd van inkooppersoneel hetzelfde als de gemiddelde leeftijd van de ambtenaar? Spelen publieke inkooporganisaties in op het geschetste toekomstbeeld? Hoe denkt inkooppersoneel over vergrijzing en wat vinden ze van de manier van anticiperen door de inkooporganisatie? Zijn inkopers van plan om de rijksoverheid te verlaten?

Deelnemen
U kunt deelnemen aan het onderzoek door deze vragenlijst (10 minuten) in te vullen. Onder de deelnemers worden vier kaarten voor het evenement ‘Inkopers op de Golfbaan’ verloot! In september zullen de resultaten worden gedeeld.

Partner van Aanbestedingscafé

Zeven medewerkers van NS gestraft om rol ‘Limburg’

Zeven medewerkers van NS zijn op non-actief gesteld of hebben een straf gekregen voor hun betrokkenheid bij de omstreden aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Dat blijkt uit een brief van minister Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer.

Tegen de medewerkers zijn volgens de minister “arbeidsrechtelijke maatregelen” getroffen op grond van het onderzoek van advocatenkantoor De Brauw naar de aanbesteding. Dit onderzoek is nog niet definitief. NS-dochter Qbuzz maakte zich eerder schuldig aan spionage door via een schijnconstructie een medewerker van concurrent Veolia in te huren.

De Brauw
De objectiviteit en werkwijze van De Brauw als onderzoeker ligt na publicaties van Het Financieele Dagblad van vorige week ook onder vuur omdat hetzelfde kantoor NS bijstond bij het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar klachten van concurrent Veolia over machtsmisbruik door NS bij de aanbesteding. Dat schrijft NRC.nl.

Onafhankelijkheid garanderen
De Brauw zorgde er met juridische procedures voor dat publicatie van het ACM-rapport maandenlang werd vertraagd, totdat Dijsselbloem hier een einde aan maakte. De tegenstrijdige belangen van De Brauw bij verschillende NS-klussen leiden nu tot een reeks van maatregelen om de onafhankelijkheid te garanderen, blijkt uit de brief van Dijsselbloem en een reactie van De Brauw.

Voor de zekerheid
Dijsselbloem schrijft aan de Kamer dat hij “geen reden heeft om de integriteit en de kritische houding van De Brauw in twijfel te trekken.” Voor de zekerheid laat hij toch een onafhankelijk onderzoeker kijken naar  het Limburg-onderzoek van De Brauw. Het advocatenkantoor zal in ieder geval geen onderzoek doen naar andere aanbestedingen waar NS of een NS-dochter aan deelneemt.

Reeks aan onderzoeken
De Brauw heeft zelf dan wel weer een onderzoeker aangesteld om te oordelen over de objectiviteit van het NS-onderzoek. Naast de onderzoeken naar De Brauw kondigt Dijsselbloem ook een grootschalig onderzoek naar integriteit en ethiek binnen NS aan naar aanleiding van de Limburgse fraude. Onderzoeksbureau Alvarez & Marsal analyseert alle procedures binnen NS  om “onregelmatigheden te voorkomen en integer gedrag te bevorderen.” De uitkomst wordt in september of oktober verwacht. En de reeks aan onderzoeken lijkt geen einde te kennen, want ook voor dat onderzoek van Alvarez & Marshal wordt voor de zekerheid door de minister weer een onafhankelijke onderzoeker naar het onderzoek aangesteld. 

Partner van Aanbestedingscafé

Innovatief inkopen wint terrein in publieke sector

De publieke sector richt zich steeds meer op het slim inkopen van producten en diensten. Een innovatieve manier van inkopen moet ervoor zorgen dat de overheid 6,14 miljoen euro kan bezuinigen in 2015. Aeves heeft 70 inkopers aan de tand gevoeld of, en op welke manier, er innovatief ingekocht wordt in de publieke sector.

Uit dit onderzoek blijkt dat innovatieve inkoopmethodes terrein aan het winnen zijn bij overheidsinstanties. 76% van de respondenten geeft aan al langer dan twee jaar innovatief in te kopen. Zij gebruiken EMVI criteria het meeste (91%), gevolgd door functioneel specificeren (73%), marktconsultatie (73%) en Best Value Procurement (62%). De voornaamste reden voor het gebruik van deze methoden is het behalen van ‘betere kwaliteit’, gevolgd door ‘kennis uit de markt halen’ en ‘kosten besparen’. 67% van de respondenten verwacht dat innovatief inkopen in de toekomst verder toeneemt.

Besef van nut
Uit de cijfers van het onderzoek wordt geconcludeerd dat het besef van nut van innovatief inkopen aanwezig is. “Benut de expertise en deskundigheid van de leverancier”, stellen de inkoopprofessionals. De leverancier is expert in zijn vakgebied en weet als geen ander wat de mogelijkheden zijn. De inkoper stelt daarbij de vraag: hoe kan er zoveel mogelijk ruimte worden gegeven om de beste kwaliteit te realiseren? Hij betrekt daarbij kennisinstituten en het bedrijfsleven om de meest innovatieve oplossingen te vinden.

Succesfactoren
In het onderzoek worden tevens een aantal factoren genoemd die essentieel zijn voor het succes van innovatief inkopen. Het is onder andere belangrijk dat er rugdekking vanuit de interne organisatie is. Inkopers moeten zich vrij voelen om voor een alternatieve methode te kiezen en te experimenteren. Daarnaast moet er voldoende tijd beschikbaar zijn om innovatief inkopen toe te passen. Zeker bij vormen zoals Best Value Procurement en concurrentiegerichte dialoog is er meer voorbereidingstijd voor het traject nodig. Het is daarnaast belangrijk dat er een divers team op de aanbesteding gezet wordt, welke zorgt voor meer creativiteit. Als laatste is goede communicatie met en vertrouwen in marktpartijen de sleutel tot innovatief inkopen.

Partner van Aanbestedingscafé

Onderzoek: innovatief inkopen bij de overheid

Het economische klimaat in Nederland leidt tot ombuigingen in overheidsbestedingen. In 2015 moet de Rijksoverheid alleen al 6,14 miljard euro bezuinigen.[slide] Om deze bezuiniging te halen streeft het kabinet naar een compacte overheid die slim inkoopt. Hierbij wordt ingezet op innovatiegericht inkopen.

Innovaties (vernieuwingen van product, dienst of proces) zijn een voorwaarde om met minder middelen meer of hetzelfde resultaat te behalen. Deze efficiency sluit aan bij de besparingsambitie. Om leveranciers te stimuleren nog meer werk te maken van ‘innovatie’ heeft het kabinet besloten om 2,5% van de overheidsuitgaven aan innovaties te besteden. Dit moet een boost geven aan de innovatie in het bedrijfsleven.

Innovatie inkopen
De theorie zegt dat innovaties op een niet-traditionele manier moeten worden ingekocht. Aeves wil graag onderzoeken hoe dit in de praktijk werkt en heeft hiervoor een onderzoek opgesteld. Met dit onderzoek wil Aeves inzichtelijk maken in welke mate overheidsorganisaties innovatief inkopen succesvol toepassen en op welke inkoopcategorieën dit betrekking heeft.

Deelnemen
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deze is te bereiken via deze link. De onderzoeksresultaten worden in mei op AanbestedingsCafe.nl gepubliceerd.

Partner van Aanbestedingscafé

Integriteitsproblemen overheid geen incident

De helft van de inkopers bij de overheid heeft aanbestedingen meegemaakt waarbij van de wettelijke regels werd afgeweken. [slide]Een op de vier inkopers heeft vermoedens van fraude door ambtenaren of leveranciers.

Dit blijkt uit een onderzoek van Aeves, een adviesbureau voor inkoop, verkoop en marketing. Aeves-directeur Wim Nieland zegt, tegen de Volkskrant, dat de enquête onder inkopers laat zien dat integriteitproblemen bij politie en defensie ‘geen incidenten zijn, maar aan de lopende band gebeuren – bij tal van overheidsinstellingen’.

Lastig parket
‘De inkopers zitten in een lastig parket’, zegt Nieland. ‘Een tijdverslindende Europese aanbesteding is vaak een doorn in het oog, en kost ook nog eens veel geld. Intern krijgen inkopers te horen dat ze tempo moeten maken, en dat het goedkoper moet. Intussen staan leveranciers aan de deur te rammelen in de hoop de klus te krijgen.’ Nieland geeft daarnaast aan dat er onder de tafel enveloppen met geld of reisjes worden aangeboden. Tegelijkertijd zijn inkopers doodsbang om fouten te maken.

Onderlinge controle
Een kwart van de 217 geïnterviewde inkopers geeft aan dat zij aanbestedingen hebben meegemaakt waarbij de leveranciers proberen te frauderen, of waarbij ambtenaren gevoelig bleken voor avances vanuit de markt. Ondanks deze cijfers geeft driekwart van de ondervraagden aan dat de integriteit bij aanbestedingen de laatste jaren is gestegen, als gevolg van de onderlinge controle.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres