Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

Commissariaat voor de Media overtrad jarenlang aanbestedingsregels

Het Commissariaat voor de Media overtrad jarenlang de geldende aanbestedingsregels voor overheidsinstanties. De toezichthouder vroeg tientallen keren te weinig offertes op bij opdrachten met een waarde van meer dan 50.000 euro, blijkt uit onderzoek van NRC.

Het Commissariaat van de Media heeft een toezichthoudersfunctie en controleert of publieke omroepen ontvangen geld rechtmatig besteden. Net als alle andere overheidsorganisaties is de toezichthouder verplicht om minstens drie offertes aan te vragen bij partijen als er een opdracht van boven de 50.000 euro verstrekt moet worden. Dat heeft het orgaan de afgelopen vijf jaar enkele tientallen keren nagelaten.

Alleen als een overheidsorganisatie kan verantwoorden waarom men van de procedure af moet wijken, is dit toegestaan. Het Commissariaat geeft toe dat die motivatie meer dan eens ontbreekt.

Er is inmiddels een intern onderzoek ingesteld en regels en procedures zijn aangescherpt. Om meer grip te krijgen op de inhuur van externe krachten is bovendien een compliance officer aangesteld.

Partner van Aanbestedingscafé

Pilot rechtsbijstand: Raad voor Rechtsbijstand ontweek bewust verplichte aanbesteding

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) bewust een verplichte aanbesteding ontweek in een pilot voor een nieuwe organisatie van rechtsbijstand. Verzekeraar Achmea kreeg consumentenzaken toegewezen die anders naar een advocaat zouden gaan. Het aantal verwachte zaken werd bewust naar beneden bijgesteld zodat er geen verplichte aanbesteding nodig was.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming startte de pilot om te onderzoeken of de door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand voordeliger en sneller verleend kon worden. Normaal gesproken kan een consument via de Raad voor Rechtsbijstand een beroep doen op een advocaat. Dekker wilde zien of die taken deels overgenomen konden worden door juridisch medewerkers, verbonden aan rechtsbijstandsverzekeraars.

Voorkeur voor Achmea
Volgens NRC ontweek de RvR de verplichte aanbesteding bewust omdat de Raad niet wilde dat andere verzekeraars mee zouden dingen. ‘De overheidsinstanties werken zeer nauw samen met de verzekeraar. Om te zorgen dat ze met Achmea in zee konden gaan, zijn zelfs aanbestedingsregels ontweken. Andere verzekeraars maakten geen kans’, schrijft de krant.

Verlaging aantal zaken
Om te zorgen dat Achmea werd uitgekozen voor de pilot, schakelde de RvR een adviesbureau op het gebied van Europees aanbestedingsrecht in. Dat bureau stelde vast dat de opdracht de aanbestedingsgrens van 750.000 euro dreigde te overschrijden en er dus wel degelijk een verplichte aanbesteding plaats diende te vinden. De RvR bracht op basis van die informatie het aantal zaken met 25% terug, zodat men onder de aanbestedingsgrens bleef.

De RvR laat aan NRC weten dat men voorkeur had voor Achmea omdat er al eerder een proef was uitgevoerd met deze verzekeraar. In die proef deden echter ook twee andere verzekeraars mee.

Consumenten die rechtsbijstand zoeken kunnen overigens nog steeds zelf kiezen of zij een advocaat of hulp van Achmea inschakelen.

Partner van Aanbestedingscafé

Juridische verankering duurzaamheidseisen vraagt systeemverandering

Er is steeds meer aandacht voor de maatschappelijke potentie van aanbestedingen. In de praktijk lijkt deze echter onvoldoende benut te worden. Zo wordt in Europa nog altijd meer dan 60% van de opdrachten op laagste prijs aanbesteed, en ook in Nederland wordt kwaliteit (en daarmee duurzaamheid) nog te vaak verwaarloosd. Dr. Willem Janssen, universitair onderzoeker en docent Europees en Nederlands aanbestedingsrecht bij het Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht, stelt daarom dat we “kritisch moeten nadenken over het juridische systeem wat we nu hebben, wat volledig gericht is op mogelijkheden en gaan naar een systeem dat meer gericht is op verplichtingen.”

Janssen legt uit dat we aanbesteden nu vooral zien als “een middel om een interne markt te creëren en om belastinggeld effectief uit te geven. Aanbestedende diensten zijn gebonden aan  procedurele regels op basis van transparantie, gelijkheid en proportionaliteit, maar binnen die regels hebben zij veel keuzeruimte. Individuele aanbestedende diensten mogen per aanbesteding kijken welke keuzes zij willen maken. Als we duurzaamheid belangrijk vinden en als de potentie van instrumentele aanbestedingen echt zo groot is dan zouden we ervoor moeten kiezen om die keuzevrijheid te beperken. Dat zou wel een systeemverandering vereisen. We zouden anders naar het aanbestedingsrecht moeten kijken dan we nu doen.”

Politieke wil

Volgens Janssen is er genoeg juridische ruimte voor een andere blik op het aanbestedingsrecht. “Nederland moet natuurlijk rekening houden met de Europees-rechterlijke kader. Zolang aanpassingen niet leiden tot een beperking van de interne markt lijkt het Europese recht geen remmende rol te spelen. Sterker nog, de Europese Commissie heeft zelf in 2010 voorgesteld om duurzame verplichtingen op te nemen in de huidige aanbestedingsregels. Dat voorstel is destijds neergesabeld door verschillende lidstaten en stakeholders. Het zou geen ruimte geven voor maatwerk. Fundamenteel onderzoek naar het juridische kader, en of dat op Europees of nationaal niveau geïntroduceerd moet worden, is zeker een vereiste om deze stap te kunnen maken.“

Zorgplicht aanbesteders

In Nederland lijkt nu wat politieke wil te ontstaan, stelt Janssen. “GroenLinks heeft recent een motie voorgesteld aan de Tweede Kamer waarin ze stellen dat duurzaamheid altijd een rol moet spelen bij aanbestedingen. Dat begint al een beetje te lijken op een verplichting, al stelt die motie nog niet voor dat gunnen op laagste prijs niet meer mag.” Nederland loopt bovendien ook in juridisch opzicht voor op de rest van Europa. “Artikel 1.4, lid 2 van de Aanbestedingswet vereist dat aanbestedende diensten zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen moeten creëren. Het probleem is dat dit een onduidelijke en niet effectieve verplichting is. Aanbestedende diensten kunnen er makkelijk omheen. Rechters die bijvoorbeeld moeten bepalen of aanbestedende diensten aan deze zorgplicht hebben voldaan, verwijzen vaak naar het gebruik van gunningscriteria. Wanneer je dus gunt op basis van gunningscriteria, heb je volgens de rechter aan je zorgplicht voldaan. Zo wordt  dit artikel tot symboolwetgeving gepromoveerd.”

Hiërarchie gunningscriteria

Om duurzame aanbestedingseisen in de praktijk juridisch te verankeren zijn dus andere maatregelen nodig. Zo zou je volgens Janssen kunnen werken aan de hiërarchie van gunningscriteria. “Nu stelt de wet dat je een motiveringsverplichting hebt, wanneer je op levenscycluskosten wil gunnen. Dat legt een drempel voor overheden om te gunnen op laagste levenscycluskosten. Terwijl dat volgens mij een hele goede manier is om from cradle to cradle producten te becijferen en op basis daarvan te gunnen. Met de strijd tegen klimaatverandering in je achterhoofd zou je kunnen kiezen om een motiveringsverplichting te eisen wanneer je niet gunt op laagste levenscycluskosten. Je draait daardoor de denkwijze van publieke inkopers om.” 

Sectorspecifieke regulering

Een andere mogelijkheid, stelt Janssen, is om wettelijke verplichtingen aan de producten zelf op te leggen. “Een voorbeeld daarvan op Europees niveau is het Clean Vehicle Directive, een voertuigenrichtlijn waarin, simpel gezegd, staat hoe een aanbestedende dienst moet beoordelen of een voertuig schoon is. Dergelijke sectorspecifieke regulering sluit dan goed aan bij bepaalde producten. Risico is dat zo een lappendeken van regulering ontstaat. Los daarvan, zou je ook kunnen bepalen dat de doelstelling van de aanbestedingsregels is om duurzame producten, diensten en werken in te kopen. Nu is het in Nederland zoeken naar de echte doelstellingen van de Aanbestedingswet. Tot slot zou je stevige targets kunnen introduceren die bepalen welk percentage van de aanbestedingen duurzaam moet zijn. Essentieel is dan de metingsmethode en de sanctie die staat op het niet halen van een target; een stok achter de deur.”

Dubbele bewijslast

Janssen benadrukt dat er dus meerdere manieren zijn om duurzaamheidseisen om een verandering van een systeem van mogelijkheden naar een systeem van verplichtingen teweeg te brengen. Hij stelt wel dat er nog veel onderzoek nodig is naar wat de meeste effectieve manier is. Duidelijk is wel dat zo een verandering gevolgen gaat hebben voor de rol van aanbesteders, inschrijvers en rechters. Hij wijst daarbij naar een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts, ten aanzien van Artikel 1.4, lid 2. “De Commissie concludeerde dat wanneer een inschrijvende partij stelt dat een aanbestedende dienst niet heeft voldaan aan haar zorgplicht, de marktpartij dit moet bewijzen. Vervolgens moet de aanbestedende dienst bewijzen waarom zij wel zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor publieke middelen heeft gecreëerd. Dit zou een mooi startpunt zijn voor de discussie over een nieuw systeem .”

Private handhaving

Met dit advies in handen, zullen nog steeds veel vragen beantwoord moeten worden bij de vormgeving van het nieuwe systeem. “Wat is appellabel? Wat kun je voor de rechter brengen en wat niet? En welk bewijs moet je precies leveren, op basis van welke rechtsgronden op welk moment in de procedure?” Een uitdaging is bovendien dat je marktpartijen zo een belangrijkere rol geeft. Je zet ze aan de ene kant in een positie waarmee ze ervoor kunnen zorgen dat overheden wel duurzaam aanbesteden. Dit is een vorm van private handhaving, waar in andere rechtsgebieden positieve ervaringen mee zijn, maar aan de andere kant beperk je de discretionaire ruimte die overheden hebben om zelf beslissingen te maken. Er bestaat een gevaar dat je het helemaal dicht reguleert, waardoor je helemaal geen ruimte meer hebt voor maatwerk.  Daarnaast, wanneer je rechters wil laten beslissen over dit soort vraagstukken, moet je ze ook voorzien van meer kennis over duurzaamheid of andere beleidsdoelstellingen. Daarom zijn overigens ook de ontwikkelingen in de Urgenda zaak zo interessant. Gaat de rechter op de stoel van de inkoper zitten?”

Professionalisering inkoop

Ondanks deze potentiële dilemma’s vindt Janssen dat het nuttig is om een systeemverandering te verkennen. “We moeten niet zo halsstarrig vasthouden aan het systeem dat we nu hebben. Velen zeggen dat de professionalisering van aanbestedende diensten, ook betekent dat er duurzamer aanbesteed gaat worden. Dat zou goed kunnen, maar waarom zouden we achterblijven met het recht? Klimaatverandering is een urgent probleem en het kan effectief zijn om aanbestedingen een belangrijke rol te laten spelen in de bestrijding van dit probleem. Als juristen zouden we ons continue moeten afvragen: welke rol speelt of zou het recht moeten spelen in deze situatie? Hoe houden we het aanbestedingsrecht toekomst-proof?”

Partner van Aanbestedingscafé

Kabinet pleit voor uitbreiding EU mededingingsoverzicht

Bedrijven uit derde landen, die dankzij staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met Nederlandse en andere EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. Het kabinet heeft daarom aan de Europese Commissie een uitgebreid en strenger mededingingstoezicht voorgesteld om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te handhaven. De concurrentiekracht van bedrijven en ondernemers binnen de EU wordt hiermee versterkt, zo meldt de Rijksoverheid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Mogelijke belangenverstrengeling bij aanbesteding van 10 miljoen euro Politie

Onderzoek van RTL Nieuws wijst uit dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling bij een aanbesteding van de Politie. Het gaat om een aanbesteding ter waarde van 10 miljoen euro voor de inkoop van eerstehulppakketten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Politieagenten pas eind 2020 uitgerust met bodycam

De aanbesteding om alle agenten dit jaar nog over een bodycam te laten beschikken, gaat niet lukken, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten op Kamervragen van D66 en GroenLinks. In april kondigde de minister aan dat alle agenten dit jaar nog met een bodycam uitgerust zouden zijn. Security bericht hierover.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat: Cultureel erfgoed voortaan meenemen bij aanbestedingen

In de toekomst dient er bij het plannen van aanleg- en beheerprojecten niet alleen rekening te worden gehouden met archeologie. Ook cultureel erfgoed zal meegenomen moeten worden bij aanbestedingen. Zo kan cultureel erfgoed beter beschermd worden en lopen projecten minder snel vertraging op. Hiervoor breidt Rijkswaterstaat de samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed uit.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe wet moet aanbesteden in Jeugdzorg en WMO eenvoudiger maken

De Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning moet worden aangepast. Zo kunnen gemeenten deze zorg eenvoudiger inkopen. Minister de Jonge schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Onder de aangepaste wet kunnen gemeenten in sommige gevallen de emvi-verplichting laten vallen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Kabinet: Meer gemeentelijke samenwerking bij complexe gevallen jeugdzorg

Het kabinet wil dat gemeenten bij complexe gevallen in de jeugdzorg meer gaan samenwerken, schreven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt op een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Fouten in Europese aanbestedingen bij gemeenten vaker aanleiding tot uitblijven goedkeurende accountantsverklaring

Bij enkele gemeenten is er voor het vierde jaar op rij geen goedkeurende accountantsverklaring afgegeven over de jaarrekening. Bij een toenemend deel is dit te wijten aan gemaakte fouten bij Europese aanbestedingen, meldt minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding broodnodige aanpassing N35 stopgezet

Minister Van Nieuwehuizen vindt het niet verantwoord de aanbesteding van autoweg N35 door te zetten en heeft deze daarom stopgezet. De huidige stikstofproblematiek voorkomt dat de aanbesteding van start kan gaan, meldt Cobouw.  

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Start bouw Zuidasdok blijft uit door onenigheid over extra kosten

De bouw van het Zuidasdok in Amsterdam gaat voorlopig nog niet van start. Bouwconsortium Zuidplus, dat verantwoordelijk is voor de realisatie van het project, wil eerst een toezegging van de opdrachtgever dat de berekende extra kosten betaald zullen worden, schrijft Cobouw.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Kabinet investeert half miljard tegen stikstofprobleem

Het kabinet stelt eenmalig 500 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Dat meldt het ministerie van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer, zo schrijft Cobouw. De eenmalige bijdrage, afkomstig uit de begrotingsreserves van het kabinet, moet de stikstofneerslag in natuurgebieden verlagen en de natuur versterken. Hoeveel de provincies gaan investeren om de stikstofproblematiek aan te pakken, moet nog blijken.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rijksbrede inkoop moet voortaan duurzaam, sociaal en innovatief zijn

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben onlangs de nieuwe Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Waar de afgelopen jaren de nadruk lag op rechtmatig en efficiënt inkopen, moet de inkoop voortaan ook bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Monika Chao: 'Stop met geïntegreerde contracten'

Rijkswaterstaat moet stoppen met het automatisch aanbesteden van geïntegreerde contracten. Dat stelde hoogleraar Bouwrecht Monika Chao onlangs in haar afscheidsrede: “Het experiment heeft niet gebracht wat ervan werd gehoopt en kan als mislukt worden beschouwd.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

ING behoudt de Belastingdienst als grote klant, ondanks witwasschandaal

ING mag nog zeker tot en met 2024 het betalingsverkeer van de Belastingdienst blijven verzorgen. Volgens The Post Online verlengt minister Wopke Hoekstra (Financiën) het contract met de bank, dat in 2022 afloopt, met twee jaar. Deze verlening vindt plaats in verband met een aantal verandertrajecten dat de fiscus heeft lopen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Infrastructuuraanbestedingen ontdekt door buitenlandse bedrijven

Steeds vaker strijden buitenlandse bedrijven mee om infrastructurele opdrachten nu Nederlandse concerns terughouden zijn geworden sinds de crisis. Op het gebied van integriteit bij de aanbesteding vraagt deze ontwikkeling om een extra scherpe blik van Rijkswaterstaat, zo meldt De Volkskrant.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Actualisatie van Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Bouwend Nederland en in samenwerking met kenniscentrum Europa decentraal is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd, een geactualiseerde versie van de in 2011 gepubliceerde Reiswijzer. De Reiswijzer biedt ondersteuning voor iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling – van (decentrale) overheden tot de markt, zo meldt Europa decentraal.  

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Duurzaamheid vaak geen criterium bij overheidsaanbestedingen

Uit een onderzoek van Bouwend Nederland, uitgevoerd door Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, blijkt dat duurzaamheid amper een rol speelt wanneer publieke instellingen bouwprojecten aanbesteden. In slechts 26,9% van de gevallen is duurzaamheid bepalend, en vaak in geringe mate. Vooral de laagste prijs is bij de andere gevallen bepalend. Instrumenten om duurzaamheid te wegen, blijkt vaak in aanbestedende diensten te ontbreken, zo meldt het FD.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Nationale aanpak noodzakelijk voor complexe ICT-problematiek

Alle investeringen in cyberveiligheid ten spijt kunnen hackers anno 2019 nog steeds relatief eenvoudig websites saboteren. Omdat onze maatschappij zo afhankelijk is van de digitale infrastructuur, is de impact groot. De Nederlandse ICT-infrastructuur is kwetsbaar, zo benadrukte Aiko Pras, hoogleraar internet security bij Universiteit Twente, onlangs nog in Binnenlands Bestuur. Hij roept de overheid op om het initiatief te nemen voor een nationale aanpak, volgens hem zeker bij complexere ICT-problemen bittere noodzaak.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Jeugdzorg wil einde ‘inkoopwaanzin’

Ruim 3000 jeugdzorg-werknemers kwamen vanmiddag naar Den Haag voor een historische staking; de jeugdzorg legt voor het eerst in haar geschiedenis het werk neer. Vakbonden FNV en CNV, die de staking hebben georganiseerd, eisen meer geld om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Ook willen zij een einde aan de “inkoopwaanzin”, het beleid van gemeenten om zo goedkoop mogelijk jeugdzorg in te kopen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Verandering lastig voor gemeenten

Tijdens de ‘kennis- en praktijkdagen Contracteren in het sociaal domein’ geeft hoogleraar psychologie Jaap van Muijen aan dat hij het gevoel heeft dat gemeenten nogal star zijn en teveel nadruk leggen op beleid en bureaucratie. Hierdoor kan de samenwerking met zorgaanbieders, die meer zich meer willen focussen op hun vak en de inhoud, stroef verlopen. Paul van Kuilenburg (Factum), die bedrijven en gemeenten adviseert rond publiek-private samenwerkingsverbanden, herkent dit vanuit zijn praktijkervaringen. “Gemeenten denken heel weinig buiten de gevestigde kaders. Waar dat wel gebeurt, bijvoorbeeld in vorm van partnerships, zie je gelijk successen.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vergoeding om vertraagde aanbesteding kazerne

Het Ministerie van Defensie geeft extra geld uit voor de bouw van de nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers in Vlissingen. De aanbesteding is vertraagd en de extra vergoeding is nodig voldoende geïnteresseerde partijen binnenboord te houden. Zo heeft staatssecretaris van Defensie Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Vriendjespolitiek rond renovatie Binnenhof?

Onder het mom van veiligheid werd de renovatie van het Binnenhof niet openbaar aanbesteed. Deskundigen zijn kritisch over deze schimmigheid en stellen dat zo de schijn van vriendjespolitiek wordt gewekt. Bovendien zou je ook met een openbare aanbesteding de veiligheid kunnen waarborgen.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Weerstand tegen Chinese leveranciers neemt toe na ASML-schandaal

VVD, CDA, GroenLinks en D66 willen dat bij de aanbesteding van het 5G-netwerk voorlopig geen rol wordt weggelegd voor Huawei en andere Chinese bedrijven. Aanleiding daarvoor is de berichtgeving van het Financieel Dagblad, dat op basis van eigen onderzoek meldt dat Chinese oud-medewerkers van ASML op grote schaal bedrijfsgeheimen hebben gestolen van de chipmaker.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Rekenmodel Carbontax nooit openbaar aanbesteed

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft de Tweede Kamer verkeer geïnformeerd over rekenmodel Carbontax. Dat is niet openbaar aanbesteed, zoals hij eerder beweerde. Daarnaast blijkt het model, waar de Nederlandse overheid bijna 900.000 euro in heeft gestoken, niet wetenschappelijk gevalideerd te zijn.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten moeten opdrachtgeverschap professionaliseren

De opdrachtgevende rol binnen gemeenten is verdeeld over verschillende bestuurlijke, ambtelijke en externe opdrachtgevers. Gemeenten hebben hierdoor maar een beperkt totaalbeeld van de opdrachten die worden uitgezet in het fysieke domein. Zo concludeert een onderzoek van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding groenonderhoud Leiderdorp over budget

Leiderdorp besteedde op 1 juni 2017 het groenonderhoud aan voor 200.000 euro aan. Dat bedrag is met 500.000 euro overschreden, wat tot woede in de raad heeft geleid. De raadspartijen begrijpen bovenal niet hoe de overschrijding pas in december 2018 kon zijn opgevallen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Ondernemers Putten buitenspel bij renovatie gemeentehuis

Meerdere Puttense ondernemers hebben zich op verkeerde wijze ingeschreven op de aanbesteding voor de renovatie van het gemeentehuis. Zij hebben bij het inschrijven niet de wettelijke voorschriften gevolgd die bij Europees aanbesteden horen. In plaats daarvan hebben ze zich laten leiden door hun eigen procedures, waardoor ze niet voldeden aan de vereiste selectiecriteria. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe schepen Rijkswaterstaat voorlopig onbruikbaar

Door ontwerpfouten kunnen drie gloednieuwe schepen, bedoeld voor de Rijksrederij, niet gebruikt worden. De schepen liggen onder meer te diep in het water, waardoor ze niet overal ingezet kunnen worden. Het is vooralsnog onduidelijk wie voor deze fouten verantwoordelijk is, de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) of de aannemer (scheepswerf Bijlsma Wartena). (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Zorgaanbieders Leeuwarden vrezen bezuinigingsplannen

Zorgaanbieders in Leeuwarden hebben kritiek op de veranderingen in het sociaal domein die het college wil doorvoeren. Om geld te besparen wil het gemeentebestuur dat vanaf 2020 een zorgalliantie verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van zorgtaken. Aanbieders vrezen dat veel Leeuwarders zo niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Heerenveen wil inzet buitenlandse onderaannemers voorkomen

De gemeente Heerenveen wil onderzoeken of bij toekomstige aanbestedingen eisen kunnen worden gesteld om de inzet van buitenlandse onderaannemers te voorkomen. Aanleiding is de betrokkenheid van het Litouwse bedrijf Saules Graza bij de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentepand. De Litouwers werden ingeschakeld door hoofdaannemer Zonel Energy. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Tweede Kamer zet vraagtekens bij aanbesteding C2000

GroenLinks en VVD roepen het kabinet op de aanbesteding van c2000, het nieuwe communicatiesysteem voor hulpdiensten en politie, terug te draaien. In 2015 werd een gunning voor het leveren van apparatuur voor het C2000-netwerk verleend aan het Chinese Hytera. De Tweede Kamer stelt dat sindsdien de mogelijke gevaren van het gebruik van Chinese technologie een stuk duidelijker zijn geworden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe aanbesteding Museum Arhnem

Het Arnhemse college heeft besloten om opnieuw een aanbesteding voor de verbouwing en uitbreiding van Museum Arnhem in de markt te zetten. De vorige aanbesteding mislukte, omdat geen enkele aannemer het project wilde uitvoeren voor het gestelde budget van 15 miljoen euro. Nu heeft de gemeente er een begroting van 23 miljoen euro voor uitgetrokken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Defensie investeert in Nederlandse leveranciers

Het Ministerie van Defensie wil voortaan nieuw materieel zoveel mogelijk in Nederland inkopen. Vooral bedrijven met een focus op marinebouw, radartechnologie, inlichtingen en cyber zullen daarvan profiteren. Volgens minister Ank Bijleveld is deze voorkeurspositie voor Nederlandse leveranciers niet in strijd met Europese aanbestedingsregels. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Groningen en Drenthe experimenteren met aanbesteding laadpalen

Bij de aanbesteding van de bouw en exploitatie van 1000 laadpalen hebben de provincies Groningen en Drenthe de stroomlevering losgekoppeld van de laadinfrastructuur. Zo krijgen elektrische rijders de mogelijkheid om zelf een leverancier te kiezen die wordt gekoppeld aan hun laadpas. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Keuze inkoopmodel sociaal domein is politiek standpunt

“Gemeenten die voor het inkopen in het sociaal domein kiezen voor een open house model, maken daarmee duidelijk dat ze zelf aan het stuur willen zitten. Dat is een politieke keuze. Net zoals het een politiek besluit is om het sociaal domein bij één aanbieder neer te leggen.” Zo stelt advocaat Tim Robbe, bij het debat over (aanbesteden in) het sociaal domein tijdens de Nevi Ledendag. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in hoeverre beseffen gemeenten dit? En hoe kunnen zij politieke idealen naar de praktijk vertalen om het sociaal domein verder te ontwikkelen? (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Hengelo overtreedt structureel Europese aanbestedingsregels

Hengelo ontduikt ieder jaar bij ongeveer 20 transacties de eis om Europees aan te besteden. In 2016 en 2017 ging dat respectievelijk om bedragen van 4,9 miljoen euro en 4,1 miljoen euro. Hierdoor heeft accountant Deloitte de gemeente al drie jaar op rij geen goedkeurende verklaring voor haar jaarrekening gegeven. De kans is groot dat Hengelo ook dit jaar zo een goedkeuring misloopt. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

BZK wil aanbesteden voor startups toegankelijker maken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het programma Startup in Residence (SiR) gelanceerd. Het hoopt zo aanbestedingsprocedures toegankelijker te maken voor startups. Zo kunnen de startups samen met het ministerie werken aan innovatieve oplossingen voor verschillende maatschappelijke uitdagingen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Bouwsector vindt prijs belangrijker dan veiligheid

Bij aanbestedingen is de bouw is de laagste prijs vaak leidend. Dat gaat vaak ten koste van het verbeteren van de veiligheid. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Volgens het OvV zijn deze ontwikkelingen bovendien al jaren aan de gang. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe aanjager Beter Aanbesteden

Karsten Klein wordt de nieuwe aanjager van het traject Beter Aanbesteden. Zo heeft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief stuurt zij de Kamerleden ook de handreiking tenderkostenvergoeding, opgesteld in het kader van Beter Aanbesteden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

PvdA wil einde aan misstanden bij gemeentelijke aanbestedingen

De Europese fractie van de PvdA wil dat gemeenten bij aanbestedingen een standaardclausule opnemen die inschrijvers verplicht om de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. Inschrijvers die hier niet aan voldoen zouden van de aanbesteding moeten worden uitgesloten. Ook willen de sociaaldemocraten dat opdrachten ontbonden kunnen worden wanneer na gunning toch misstanden blijken, zo stelt Binnenlands Bestuur. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

MKB wint te weinig Europese aanbestedingen

Europarlementariërs roepen op tot maatregelen die de winstkansen van MKB-bedrijven bij Europese aanbestedingen vergroten. Aanleiding hiervoor is een rapport van het Europees Parlement waaruit blijkt dat het MKB ondervertegenwoordigd is bij het winnen van Europese aanbestedingen. Volgens het rapport is dit mede te wijten aan de stijging van het aantal geclusterde aanbestedingen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Sociaal domein kost gemeenten meer dan verwacht

De gemeenten hebben in 2017 gezamenlijk 4,4% meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Die budgetoverschrijdingen vingen ze vooral op door minder uit te geven op andere beleidsterreinen. Dit blijkt uit onderzoek van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding nieuw windpark niet uitgesteld

Er zal dit jaar ‘gewoon’ een groot windpark op de Noordzee worden aanbesteed. Er werd gevreesd dat dit niet zou gebeuren, aangezien minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes de manier van aanbesteden wil veranderen. Hij heeft daartoe een wetswijziging ingediend, maar die zal op vroegst medio volgend jaar bekrachtigd worden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Duurzaam aanbesteden holt achteruit

Overheden spreken graag duurzame doelen uit, maar in de praktijk doen ze daar weinig mee. Onderzoek van het Aanbestedingsinstituut, in opdracht van ondernemersorganisatie Bouwend Nederland, toont zelfs aan dat er steeds minder duurzaam aanbesteed wordt. Zo werd in 2016 nog bij 24,6% van de aanbestedingen in bouw en infra duurzaamheid meegewogen; in 2017 was dat het geval bij 23,3% van de aanbestedingen in deze sector. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gebrek aan buschauffeurs te wijten aan aanbestedingsbeleid?

Buschauffeurs klagen steeds vaker over slechte arbeidsomstandigheden. Dat leidt tot steeds meer schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor de werkdruk weer verder toeneemt. Het aanbestedingsbeleid van de provincies is daar schuldig aan, zo stelt FNV-bestuurder Brigitta Paas. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Militairen moeten zelf kleding kopen

Volgende maand doen Nederlandse militairen mee aan een NAVO-oefening in Noorwegen. Ze zullen dan zelf hun kleding moeten kopen. Het kledingbedrijf van de landmacht kon niet op tijd de inkoop regelen. Een woordvoerder kon aan de Telegraaf niet aangeven wat er misging bij de aanbesteding. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Primeur bij aanbesteding Herman Gortercomplex

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat bij de verbouwing van het Herman Gortercomplex in Utrecht voor het eerst een DBM&E contract gunnen. De winnende aannemer zal dan behalve voor ‘design, build en maintain’ ook verantwoordelijk zijn voor het gebruik en levering van energie. Het complex wordt verbouwd tot rijkskantoor. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Jeugdzorgregio’s vallen uit elkaar

Gemeenten gaan steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Daarbij zoeken ze onder meer hun heil in kleinere samenwerkingsverbanden. Hierdoor vallen verschillende jeugdzorgregio’s nu uit elkaar. Splitsingen zijn te zien in onder meer in Zuidoost-Brabant, Drenthe en Midden-Limburg. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

“Aanbestedingsbeleid overheid leidt tot sociale misstanden”

Vakbond CNV wil dat de overheid via aanbestedingen voor betere arbeidsvoorwaarden zorgt. Volgens voorzitter Piet Fortuin gebeurt nu juist het tegengestelde. Hij stelt dat de deur naar sociale misstanden, uitbuiting en goedkope arbeidsmigranten open wordt gezet, doordat overheden vooral op prijs aanbesteden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Sociale ondernemingen moeten voorrang krijgen bij aanbestedingen

CU-Kamerlid Eppo Bruins wil dat sociaal ondernemen makkelijker wordt. Daarom zouden sociale ondernemingen voorrang moeten krijgen bij overheidsaanbestedingen. Ook pleit hij voor fiscale regelingen zodat het aantrekkelijker wordt om te beleggen in sociale ondernemingen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Inkoop jeugdbescherming onder druk

Meerdere grote aanbieders hebben de aanbesteding voor de jeugdzorgregio’s Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Gooi-en Vechtstreek aan zich voorbij laten gaan. Zij stellen niet akkoord te kunnen gaan met de gestelde criteria. Dat betekent dat in 25 Noord-Hollandse gemeenten de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in gevaar komt. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Sittard-Geleen gaat eigen aanbestedingsbeleid onderzoeken

De nieuwe Rekenkamercommissie (rkc) van Sittard-Geleen gaat het aanbestedingsbeleid van de gemeente tegen het licht houden. Dat zal het doen aan de hand van enkele concrete voorbeelden, waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de aanbesteding voor uitbreiding van het Geleense stadhuis. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

College Eindhoven houdt informatie sociaal domein achter

De manier waarop de gemeente Eindhoven zorgtaken uitbesteed aan WIJeindhoven werkt niet en leidt tot veel bureaucratie. Volgens oud-wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) blijkt dit uit een analyse die in mei is besproken door het vorige college. Nu wil het nieuwe college deze informatie niet delen met de gemeenteraad. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat geeft miljoen euro uit aan ongeschikte speedboten

Bij de aanbesteding van twee speedboten formuleerde Rijkswaterstaat de prestatie-eisen verkeerd. Er stond dat de speedboten op hoge golven en met hoge snelheid moesten varen, maar niet dat ze dat ook tegelijkertijd moesten doen. Doordat deze zogeheten combinatie-eis ontbrak kunnen de boten nu over de kop slaan als ze over ruwe zee varen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Arriva pleit voor openbare aanbesteding spoorlijn Groningen-Zwolle

Volgens Anne Hettinga, directeur van Arriva, zullen reizigers profiteren van een openbare aanbesteding van de spoorlijn Groningen-Zwolle. Zij doet haar uitspraken naar aanleiding van een zogeheten ‘quickscan’ van Stientje van Veldhoven (D66). De staatssecretaris onderzoekt de decentralisatie van vier spoorlijnen, waaronder Groningen-Zwolle. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijksoverheid zoekt duurzame gasleverancier

De Rijksoverheid wil dat in 2030 de helft van haar gasverbruik duurzaam is. Dat blijkt volgens energienieuwswebsite Energeia uit de vooraankondiging van een nieuwe aanbestedingsprocedure voor gasleveringen aan de Nederlandse staat. De overheid is daarin op zoek naar een gasleverancier die 130 gebouwen en faciliteiten van de staat ten dienst kan zijn. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeenten worstelen met tekorten sociaal domein

Bijna alle gemeenten moeten harde beslissingen nemen om de tekorten binnen de jeugdhulp en Wmo op te lossen. De maatregelen die genomen worden lopen per gemeente echter behoorlijk uiteen. Sommige kiezen er voor om te bezuinigen, anderen investeren in innovatie, terwijl veel gemeenten ook slechts het probleem constateren zonder concrete maatregelen voor te stellen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Zekerheid op omzet zorgaanbieders afgenomen

Inkoopafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn steeds vaker gegoten in raamovereenkomsten zonder omzetgarantie. In deze overeenkomsten worden vaak ook geen afspraken gemaakt over budgetten of budgetplafonds. Dat betekent dus dat zorgaanbieders steeds minder zeker van omzet zijn. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Politiek Arnhem worstelt met mislukte aanbestedingen

De aanbesteding van de uitbreiding van een Arnhemse basisschool lijkt 40% boven budget uit te komen. Eerder moest de gemeente al de aanbesteding van Museum Arnhem en zwembad Valkenhuizen stopzetten. D66 heeft het college daarom om opheldering gevraagd. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Minister de Jonge wil aanbesteden in sociaal domein Europees aankaarten

In een brief aan de Tweede Kamer constateert minister van VWS Hugo de Jonge dat veel gemeenten worstelen met aanbestedingen in het sociaal domein. Ze ervaren deze volgens hem vaak als een administratieve last die veel complexiteit met zich meebrengt. De minister wil daarom onder meer in Europa ruimte zoeken om “aanbesteden in het sociaal domein op passende wijze vorm te geven.”  (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gemeente Den Haag voorkomt ‘loopgravenoorlog’ met aannemer Cadanz

De gemeente Den Haag gaat 210,9 miljoen euro besteden aan cultuurgebouw OCC waar in eerste instantie 176,6 miljoen euro was begroot. Bovendien gaat het cultuurcomplex, dat op het Spuiplein komt te staan, een jaar later – in 2021 – open dan gepland. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Twentse gemeenten vragen geld voor tekorten sociaal domein

De veertien Twentse gemeenten kloppen aan in Den Haag vanwege een gezamenlijk tekort van 45 miljoen euro op sociaal domein. De rode cijfers zijn volgens Eelco Eerenberg, voorzitter van het Twentse samenwerkingsverband op het gebied van zorg, bovenal te wijten aan de hoge kosten van jeugdhulp. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Ambitieus aanbestedingsproject moet drempels voor zonnepanelen wegnemen

12 gemeenten in Metropoolregio Eindhoven willen via het regionaal samenwerkingsproject ‘De Groene Zone’ inwoners laagdrempelig toegang verlenen tot zonnepanelen. Bewoners kunnen via de gemeente zonnepanelen kopen met een door de gemeente verschafte lening. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Officiële start aanbesteding Nederlands paviljoen Expo 2020

Marktpartijen kunnen officieel met voorstellen komen voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020. Het vorige week op Tenderned gepubliceerde aanbestedingsdocument vraagt om voorstellen voor het paviljoen zelf, de belevenis binnen, en de omgeving buiten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Duurzaamheidsbeleid Heerhugowaard werpt vruchten af

Telos onderzoekt jaarlijks alle gemeenten op duurzaamheid voor de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Uit het onderzoek van het aan de Universiteit van Tilburg verbonden kenniscentrum kwam dit jaar Heerhugowaard als winnaar uit de bus. Hoewel de gemeente jarenlang volop heeft gewerkt aan de inzet van duurzame oplossingen komt de uitverkiezing toch als een verrassing, (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

TX-Keur wil betere samenwerking gemeenten en Wmo-vervoerders

Stichting TX Keur, het landelijke keurmerk voor taxivervoer, is over het algemeen tevreden over het speciale taxivervoer in het kader van kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorzitter Reinout Böggemann stelt echter dat om de kwaliteit te verbeteren en te continueren er meer centrale afstemming nodig is. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

VGN pleit voor standaardisatie administratief proces

Gehandicaptenorganisaties zijn ontevreden over de contractering binnen de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), in samenwerking met marketingbureau Annalise, heeft uitgevoerd onder haar leden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijksoverheid gaat gebruik Kaspersky uitfaseren

Het kabinet heeft bekendgemaakt het gebruik van antivirussoftware Kaspersky uit te zullen faseren. Critici vinden dat de software direct in de ban had moeten worden gedaan, maar volgens de het ministerie van Justitie en Veiligheid is dit onmogelijk,omdat de Rijksoverheid zich moet houden aan Europese aanbestedingsregels. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Grote bouwprojecten onnodig geclusterd

Lagere overheden kiezen er steeds vaker voor om grote bouwprojecten onnodig te clusteren. Sharon Gesthuizen, voorzitter van AFNL-NOA, de belangenvereniging van MKB-ers in de bouw, pleit daarom voor een duidelijker verbod op clusteren en voor een speciale aanbestedingsautoriteit gespecialiseerd in aanbestedingswetgeving. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteding c2000 brengt nationale veiligheid in geding

Bij de aanbesteding van het nieuwe c2000, het communicatiesysteem voor hulpdiensten in Nederland, heeft de strategische veiligheid geen rol gespeeld. De opdracht werd op basis van laagste prijs gegund aan het Chinese bedrijf Hytera Communications. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Voordelen sociaal domein door lossere selectie

Door aanbestedingen losser in te richten en met meer aanbieders in zee te gaan, kunnen gemeenten belangrijke voordelen halen in het sociaal domein. Dat adviseert het Centraal Planbureau (CPB). (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Renovering Afsluitdijk 81 miljoen euro goedkoper

Een consortium bestaande uit BAM, Van Oord en Rebel willen de Afsluitdijk voor 549 miljoen euro compleet gaan renoveren. Dit bedrag ligt 81 miljoen euro onder de maximumprijs van 630 miljoen euro van Rijkswaterstaat. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijkswaterstaat gebruikt Escape Room als nieuwste tendertrend

Het gebruiken van game-elementen tijdens de aanbesteding is mogelijk, dat laat Rijkswaterstaat wel zien. De organisatie lanceerde de Escape Room als nieuwste tendertrend. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Proef thuishulp Venlo mislukt

Gemeente Venlo heeft de proef met aangestuurde thuishulp in wijkteams gestopt. Venlo hoopte met deze proef op een besparing, maar het leverde alleen maar meer organisatiekosten op. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Geld passend onderwijs niet uitgegeven

De overheid stelde anderhalf jaar geleden budget beschikbaar voor passend onderwijs, maar niet alles is uitgegeven. Het gaat om een overschot van ruim 111 miljoen euro. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

'Overheden moeten samen bussen aanbesteden'

Overheden zouden aanbestedingen van zero emissie-bussen samen moeten voegen. Zo kunnen ze namelijk grotere aantallen bussen aanschaffen tegen lagere kosten en krijgt duurzaamheid meer ruimte. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingsprocedure Afsluitdijk gestart

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. Na tachtig jaar voldoet de dijk niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kloof tussen drijfveren inkopers en organisaties

Organisaties zien motivatie en drijfveren steeds meer als sturingsmiddelen om resultaten te boeken. Echter, weet de manager wel wat voor inkopers hij in huis heeft? Past de motivatie van die inkopers bij de visie van de publieke organisatie? (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

“Aanbestedingsrecht wordt te complex”

“Het aanbestedingsrecht is niet gemaakt om een hoogleraar aan het werk te houden. Het is bedoeld voor inkopers van aanbestedende diensten en de inschrijvers die aan de aanbesteding meedoen”, stelt Pieter Kuypers, hoogleraar en advocaat mededingings- en aanbestedingsrecht bij AKD. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gelderland start toch met dubieuze aanbesteding

Ondanks alle kritiek zet de provincie Gelderland de IT-uitbestedingsplannen gewoon door. De aanbesteding voor de selectie van leveranciers loopt inmiddels. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Opensource behoeft geen toelichting in aanbesteding

Het gebruik van opensourcesoftware door de overheid is geen must, volgens minister Blok. De keuze voor closed source software behoeft daarom ook geen extra toelichting bij aanbestedingen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijksbreed strategisch leveranciersmanagement ICT-leveranciers

Atos, CapGemini, CGI, IBM, KPN en Ordina zijn voorlopig aangewezen als ICT-partijen die vallen onder het strategisch leveranciersmanagement van het Rijk. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Friesland start mogelijk procedure tegen Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans dreigt af te stevenen op een juridische procedure met de provincie Friesland. De aanleiding hiervoor is een opeenstapeling van problemen bij de aanleg van het derde aquaduct bij Leeuwarden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

EZ introduceert nieuw gunningsmodel inhuur ICT-personeel

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) vraagt in een marktconsultaties om reacties op een nieuw gunningsmodel voor het inhuren van ICT-personeel bij het Rijk. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Waar blijft de commotie over de nieuwe richtlijnen?

“Het verbaast me dat er zo weinig commotie is over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen”, zegt Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector. “De nieuwe wet bevat bijzondere aspecten. Ik had verwacht dat er, bijvoorbeeld vanuit NEVI of andere belangengroepen, wel iets over gezegd zou gaan worden. Daar merk ik nu nauwelijks iets van. Ook de Tweede Kamer houdt de kaken op elkaar. Daarom dacht Henk Kamp waarschijnlijk: laten we er een hamerstuk van maken.” (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Plenair debat Aanbestedingswet is ingepland

In de week van 29 februari 2016 zal de Tweede Kamer de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in een plenair debat bespreken. De precieze datum is nog niet bekend, maar zal vallen op 1, 2 of 3 maart. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Meer transparantie tapsysteem politie noodzakelijk

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil meer transparantie over het tapsysteem van de politie, zo heeft hij naar aanleiding van een brief van twee hoogleraren aan de Tweede Kamer laten weten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Noordersluis voor een abnormaal laag bedrag

Bouwers Bam en Volkerwessels beginnen binnenkort met de bouw van een vernieuwde Noordersluis bij IJmuiden. Deze wordt de grootste ter wereld en moet eind 2019 toegang geven tot elk formaat schip denkbaar.

De sluis mag dan groot worden, het budget is klein. De bouwers hebben de aanbesteding gewonnen met een opmerkelijk laag bedrag. De plafondprijs stond bij Rijkswaterstaat op 500 miljoen euro (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

“Een inbestedende overheid is goed voor de markt”

“Een ondernemende overheid kan wel degelijk goed voor de markt zijn”, stellen Micaela dos Ramos, directeur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en Jasper van Alten, coördinator hogescholen, wetenschap en thema’s bij KIVI. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nederland is klaar voor E-aanbesteden

“De verplichting van elektronisch aanbesteden gaat zorgen voor lastenverlichting voor ondernemer en aanbestedende dienst”, stelt Diederik Heij, adviseur bij TenderNed. “Er bestaat al een publicatieplicht op TenderNed, welke tot vermindering van de zoekkosten heeft geleid. Nu wordt ook de rest van het proces eenvoudiger. Het bevordert de transparantie, de ondernemer heeft een standaard interface, er is snellere interactie mogelijk en de inkoper heeft overzicht over de totale aanbesteding”, somt Heij op tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van PIANOo en Europa Decentraal over de gewijzigde Aanbestedingswet. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Defensie wil innovatie stimuleren

Defensie wil via een nieuwe manier van inkopen het Nederlandse mkb inspireren om innovatieve producten diensten te leveren aan Nederlandse legerbases. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

België verliest jaarlijks 4 miljard euro aan corruptie

In België gaat er jaarlijks 4 miljard euro op aan corruptie bij overheidsopdrachten. Bij sommige diensten laat één op de drie ambtenaren met beslissingsrecht zich omkopen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Implementatie richtlijnen toch geen hamerstuk

Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 zal toch nog nader besproken worden in de Tweede Kamer. Afgelopen maandag werd het wetsvoorstel nog op de agenda van de Tweede Kamer geplaatst als een hamerstuk, maar inmiddels is de wind weer gekeerd.

Verschillende sprekers hebben zich gemeld en willen desgewenst nog iets zeggen over de nieuwe richtlijnen. Daarom is de plenaire vergadering van 11 februari weer van de agenda gehaald. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Schultz: “Stop het uitknijpen van onderaannemers”

Bouwers moeten stoppen met het uitknijpen van onderaannemers en leveranciers. “Wij willen reële prijzen betalen, maar dan moet de kwaliteit niet alsnog onder druk komen door het werken met te lage prijzen verderop in de keten” (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

NS schikt met omstreden bestuurder Abellio

NS heeft een schikking getroffen met de oud-bestuurder van Abellio, die betrokken was bij de onregelmatigheden tijdens de aanbesteding van de OV-concessie in Limburg. Hoogesteger werd uit zijn functie gezet nadat Abellio in opspraak raakte wegens de fraude in de aanbesteding. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

ProRail verlengt aanbesteding onderhoudscontracten

Spoorbeheerder ProRail heeft de aanbesteding van drie onderhoudscontracten met vier weken verlengd en zal de geïnteresseerde partijen meer informatie verstrekken. Volgens ProRail hebben de marktpartijen nu tot woensdag 2 maart om een bod te doen op het eerste onderhoudscontract. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

“Heerhugowaard overtreedt Wet Markt en Overheid”

De gemeente Heerhugowaard concurreert oneerlijk met andere commerciële jachthavens en ligplaatsen, omdat niet alle kosten doorberekend worden voor de ligplaatsen voor boten. Dit is in strijd met de Wet Markt en Overheid, concludeert ACM.

De gemeente heeft afgelopen jaar een nieuwe taxatie en herberekening uitgevoerd om de kosten in beeld te krijgen. ACM stelt echter dat de kosten nog altijd hoger zijn dan de opbrengsten uit de ligplaatstarieven voor boten. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Harderwijk wil lokale ondernemers steunen

De gemeente Harderwijk wil vaker producten inkopen en diensten afnemen van lokale ondernemers. Om dit te bereiken, komt de gemeente met een register. Hierin kunnen lokale ondernemers zelf aangeven welke producten of diensten ze verkopen. (meer…)

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres