Magnifying glass Close
Partner van Aanbestedingscafé

De Jonge bepleit opnieuw afschaffing Europese aanbesteding voor zorg

Afgelopen week sprak minister Hugo de Jonge met verschillende Europarlementariërs over de verplichte Europese aanbesteding voor de zorg. Hij pleit er al langer voor die verplichte aanbesteding af te schaffen, omdat deze volgens hem vooral voor tijdrovende procedures zorgen en weinig bijdragen aan kwaliteit van de zorg.

De minister wil bij de Europese Commissie aandringen op een evaluatie en herziening van de aanbestedingsrichtlijn die sinds 2016 van kracht is. De Jonge wil het liefst terug naar de regels zoals die voor 2016 golden voor de inkoop van zorg.

Volgens De Jonge is het niet logisch te denken dat buitenlandse partijen in Nederland zorg gaan verlenen. Bovendien is het voor zorgaanbieders lastig continuïteit te waarborgen met het huidige systeem en echt te investeren. Elke zorgaanbieder weet dat contracten vroeg of laat weer aflopen.

De minister verzocht de Europese Commissie in maart 2019 al om de regels voor aanbesteding van gemeentelijke zorg te veranderen. In november van dat jaar maakte De Jonge bekend dat aanbestedingsregels voor de Wmo en Jeugdzorg alvast versoepeld worden.

Partner van Aanbestedingscafé

Juridische verankering duurzaamheidseisen vraagt systeemverandering

Er is steeds meer aandacht voor de maatschappelijke potentie van aanbestedingen. In de praktijk lijkt deze echter onvoldoende benut te worden. Zo wordt in Europa nog altijd meer dan 60% van de opdrachten op laagste prijs aanbesteed, en ook in Nederland wordt kwaliteit (en daarmee duurzaamheid) nog te vaak verwaarloosd. Dr. Willem Janssen, universitair onderzoeker en docent Europees en Nederlands aanbestedingsrecht bij het Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht, stelt daarom dat we “kritisch moeten nadenken over het juridische systeem wat we nu hebben, wat volledig gericht is op mogelijkheden en gaan naar een systeem dat meer gericht is op verplichtingen.”

Janssen legt uit dat we aanbesteden nu vooral zien als “een middel om een interne markt te creëren en om belastinggeld effectief uit te geven. Aanbestedende diensten zijn gebonden aan  procedurele regels op basis van transparantie, gelijkheid en proportionaliteit, maar binnen die regels hebben zij veel keuzeruimte. Individuele aanbestedende diensten mogen per aanbesteding kijken welke keuzes zij willen maken. Als we duurzaamheid belangrijk vinden en als de potentie van instrumentele aanbestedingen echt zo groot is dan zouden we ervoor moeten kiezen om die keuzevrijheid te beperken. Dat zou wel een systeemverandering vereisen. We zouden anders naar het aanbestedingsrecht moeten kijken dan we nu doen.”

Politieke wil

Volgens Janssen is er genoeg juridische ruimte voor een andere blik op het aanbestedingsrecht. “Nederland moet natuurlijk rekening houden met de Europees-rechterlijke kader. Zolang aanpassingen niet leiden tot een beperking van de interne markt lijkt het Europese recht geen remmende rol te spelen. Sterker nog, de Europese Commissie heeft zelf in 2010 voorgesteld om duurzame verplichtingen op te nemen in de huidige aanbestedingsregels. Dat voorstel is destijds neergesabeld door verschillende lidstaten en stakeholders. Het zou geen ruimte geven voor maatwerk. Fundamenteel onderzoek naar het juridische kader, en of dat op Europees of nationaal niveau geïntroduceerd moet worden, is zeker een vereiste om deze stap te kunnen maken.“

Zorgplicht aanbesteders

In Nederland lijkt nu wat politieke wil te ontstaan, stelt Janssen. “GroenLinks heeft recent een motie voorgesteld aan de Tweede Kamer waarin ze stellen dat duurzaamheid altijd een rol moet spelen bij aanbestedingen. Dat begint al een beetje te lijken op een verplichting, al stelt die motie nog niet voor dat gunnen op laagste prijs niet meer mag.” Nederland loopt bovendien ook in juridisch opzicht voor op de rest van Europa. “Artikel 1.4, lid 2 van de Aanbestedingswet vereist dat aanbestedende diensten zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen moeten creëren. Het probleem is dat dit een onduidelijke en niet effectieve verplichting is. Aanbestedende diensten kunnen er makkelijk omheen. Rechters die bijvoorbeeld moeten bepalen of aanbestedende diensten aan deze zorgplicht hebben voldaan, verwijzen vaak naar het gebruik van gunningscriteria. Wanneer je dus gunt op basis van gunningscriteria, heb je volgens de rechter aan je zorgplicht voldaan. Zo wordt  dit artikel tot symboolwetgeving gepromoveerd.”

Hiërarchie gunningscriteria

Om duurzame aanbestedingseisen in de praktijk juridisch te verankeren zijn dus andere maatregelen nodig. Zo zou je volgens Janssen kunnen werken aan de hiërarchie van gunningscriteria. “Nu stelt de wet dat je een motiveringsverplichting hebt, wanneer je op levenscycluskosten wil gunnen. Dat legt een drempel voor overheden om te gunnen op laagste levenscycluskosten. Terwijl dat volgens mij een hele goede manier is om from cradle to cradle producten te becijferen en op basis daarvan te gunnen. Met de strijd tegen klimaatverandering in je achterhoofd zou je kunnen kiezen om een motiveringsverplichting te eisen wanneer je niet gunt op laagste levenscycluskosten. Je draait daardoor de denkwijze van publieke inkopers om.” 

Sectorspecifieke regulering

Een andere mogelijkheid, stelt Janssen, is om wettelijke verplichtingen aan de producten zelf op te leggen. “Een voorbeeld daarvan op Europees niveau is het Clean Vehicle Directive, een voertuigenrichtlijn waarin, simpel gezegd, staat hoe een aanbestedende dienst moet beoordelen of een voertuig schoon is. Dergelijke sectorspecifieke regulering sluit dan goed aan bij bepaalde producten. Risico is dat zo een lappendeken van regulering ontstaat. Los daarvan, zou je ook kunnen bepalen dat de doelstelling van de aanbestedingsregels is om duurzame producten, diensten en werken in te kopen. Nu is het in Nederland zoeken naar de echte doelstellingen van de Aanbestedingswet. Tot slot zou je stevige targets kunnen introduceren die bepalen welk percentage van de aanbestedingen duurzaam moet zijn. Essentieel is dan de metingsmethode en de sanctie die staat op het niet halen van een target; een stok achter de deur.”

Dubbele bewijslast

Janssen benadrukt dat er dus meerdere manieren zijn om duurzaamheidseisen om een verandering van een systeem van mogelijkheden naar een systeem van verplichtingen teweeg te brengen. Hij stelt wel dat er nog veel onderzoek nodig is naar wat de meeste effectieve manier is. Duidelijk is wel dat zo een verandering gevolgen gaat hebben voor de rol van aanbesteders, inschrijvers en rechters. Hij wijst daarbij naar een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts, ten aanzien van Artikel 1.4, lid 2. “De Commissie concludeerde dat wanneer een inschrijvende partij stelt dat een aanbestedende dienst niet heeft voldaan aan haar zorgplicht, de marktpartij dit moet bewijzen. Vervolgens moet de aanbestedende dienst bewijzen waarom zij wel zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor publieke middelen heeft gecreëerd. Dit zou een mooi startpunt zijn voor de discussie over een nieuw systeem .”

Private handhaving

Met dit advies in handen, zullen nog steeds veel vragen beantwoord moeten worden bij de vormgeving van het nieuwe systeem. “Wat is appellabel? Wat kun je voor de rechter brengen en wat niet? En welk bewijs moet je precies leveren, op basis van welke rechtsgronden op welk moment in de procedure?” Een uitdaging is bovendien dat je marktpartijen zo een belangrijkere rol geeft. Je zet ze aan de ene kant in een positie waarmee ze ervoor kunnen zorgen dat overheden wel duurzaam aanbesteden. Dit is een vorm van private handhaving, waar in andere rechtsgebieden positieve ervaringen mee zijn, maar aan de andere kant beperk je de discretionaire ruimte die overheden hebben om zelf beslissingen te maken. Er bestaat een gevaar dat je het helemaal dicht reguleert, waardoor je helemaal geen ruimte meer hebt voor maatwerk.  Daarnaast, wanneer je rechters wil laten beslissen over dit soort vraagstukken, moet je ze ook voorzien van meer kennis over duurzaamheid of andere beleidsdoelstellingen. Daarom zijn overigens ook de ontwikkelingen in de Urgenda zaak zo interessant. Gaat de rechter op de stoel van de inkoper zitten?”

Professionalisering inkoop

Ondanks deze potentiële dilemma’s vindt Janssen dat het nuttig is om een systeemverandering te verkennen. “We moeten niet zo halsstarrig vasthouden aan het systeem dat we nu hebben. Velen zeggen dat de professionalisering van aanbestedende diensten, ook betekent dat er duurzamer aanbesteed gaat worden. Dat zou goed kunnen, maar waarom zouden we achterblijven met het recht? Klimaatverandering is een urgent probleem en het kan effectief zijn om aanbestedingen een belangrijke rol te laten spelen in de bestrijding van dit probleem. Als juristen zouden we ons continue moeten afvragen: welke rol speelt of zou het recht moeten spelen in deze situatie? Hoe houden we het aanbestedingsrecht toekomst-proof?”

Partner van Aanbestedingscafé

Handreiking van beleid naar inkoop in de inburgering

Met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor het organiseren van het inburgeringsaanbod. De Handreiking van beleid naar inkoop in de inburgering moet hierbij helpen. Vanaf januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel in, zo meldt PIANOo.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Een inschrijfprijs is bijna nooit abnormaal laag

Het gebeurt regelmatig. Een afgewezen inschrijver die een kort geding aanspant tegen een aanbestedende dienst, omdat hij vindt dat de winnende inschrijver met een té lage prijs zou hebben ingeschreven. In plaats van te winnen zou de winnende inschrijver afgewezen moeten worden omdat hij zijn verplichtingen niet na zou kunnen komen. Het zou onvermijdelijk leiden tot een slechte kwaliteit of meerwerk.
Een onnodige actie, zo zal blijken uit dit artikel. Wat bovendien veel werk oplevert voor het toch al zwaar belaste juridische systeem. Tijd dus voor een pleidooi; om te leren van je concurrenten.

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Uitsluiten schikkende bedrijven is politieke reflex

Nadat het Financieel Dagblad berichtte over de uitgelekte plannen van de overheid om schikkende bedrijven uit te sluiten bij aanbesteding ontstond veel ophef. Terecht, vindt Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de VU. “Het op voorhand makkelijker kunnen uitsluiten van een bedrijf dat in het verleden geschikt heeft, eventueel zonder dat bedrijf de mogelijkheid te geven te laten zien dat het zich heeft verbeterd, kan natuurlijk niet. Het is in strijd met de Aanbestedingswet.”

(meer…)
Partner van Aanbestedingscafé

Brexit testcase aanbestedingsrichtlijnen

Na (een harde) Brexit zullen de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk (VK). De Britten zijn daarom in juni vorig jaar begonnen met de onderhandelingen om toe te treden tot de Government Procurement Agreement (GPA), in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Volgens dr. Willem Janssen, docent en onderzoeker aanbestedingsrecht bij Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht, ontstaat er zo een “interessante juridische testcase. Wat gaat het VK doen met haar aanbestedingsregels? (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Moeten woningcorporaties Europees aanbesteden?

De Europese Commissie (EC) heeft een aanmaningsbrief gestuurd naar Nederland, omdat zij zich niet kan vinden in de nationale voorschriften rond woningcorporaties. De Nederlandse wetgeving stelt dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn en zich daarom niet hoeven te houden aan EU-voorschriften rond overheidsopdrachten. Daar is de Commissie het niet mee eens. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Informatiestandaarden I-Sociaal Domein verplicht gesteld

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel die de administratiedruk voor Wmo- en jeugdzorginstellingen moet verlichten. De nieuwe wet dwingt gemeenten en zorgaanbieders het berichtenverkeer rond financiële verantwoording en facturatie te standaardiseren. Daarvoor moeten ze gebruik maken van het I-Sociaal Domein programma. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingswet ondersteunt sociale visie aanbesteders

Publieke organisaties in de EU kopen jaarlijks voor 2000 miljard euro in. Daarmee zijn ze verantwoordelijk voor zeker 14% van het Europese bbp. Volgens Willem Janssen docent/onderzoeker aanbestedingsrecht bij het Public Procurement Research Center (PPRC) van de Universiteit Utrecht, is het daarom voor de hand liggend om aanbestedingen te gebruiken voor het verwezenlijken van sociale doelstellingen. “Aanbestedende diensten hebben daar toch moeite mee in de praktijk. De wet biedt hen twee opties. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter zegt: Herstel van inschrijving toestaan?

Op 1 juni 2016 publiceerde de gemeente Amsterdam een Europese aanbesteding, waar een potentiële inschrijver bezwaar tegen maakte. De gemeente heeft daarop de aanbesteding teruggetrokken en is een nieuwe – herziene – aanbestedingsprocedure gestart. Hiertoe stelde de gemeente ook nieuwe formulieren en vormvoorschriften op. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechter Zegt: Het beoordelingskader van de politie deugt niet

In 2017 hield de politie een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de opdracht ‘Dienst Beeldspraak’, bestaande uit twee percelen. Deze werden uiteindelijk allebei gegund aan Visions. In beide gevallen eindigde Avex als tweede. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Balans aanbestedingsrecht en zelforganisatie steeds meer onder druk

Overheden hebben steeds meer ruimte om opdrachten die ze vroeger zouden aanbesteden in te besteden. De Aanbestedingswet 2012 biedt in groeiende mate mogelijkheden om contracten uit te zonderen van de aanbestedingsplicht. Hierdoor kunnen overheden steeds makkelijker zelf taken uitvoeren, ofwel via een eigen afdeling, ofwel via een samenwerkingsverband met andere overheden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Onvoldoende rechtsbescherming in aanbestedingszaken

Hoogleraren aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza en Chris Jansen stellen dat de rechtsbescherming bij aanbestedingszaken niet op orde is. Zij pleiten daarom onder meer voor een onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt op het gedrag van aanbesteders. Deze moet de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aanvullen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamer neemt moties aanbesteden aan

Verschillende partijen dienden enkele weken geleden moties in waarin kwesties op het gebied van aanbesteden op tafel werden gelegd. Eind vorige week werd over de moties gestemd. Ze werden allemaal aangenomen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

CDA en VVD pleiten voor tenderkostenvergoeding

CDA en VVD willen dat aanbestedende opdrachtgevers geen bepaling meer kunnen opnemen waarin ze een tenderkostenvergoeding uitsluiten. De coalitiepartijen zijn van plan om daartoe deze week een motie in te dienen. Ze verwachten deze door een Kamermeerderheid gesteund zal worden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Werkt het recht verlammend voor aanbesteders?

“Inkopers zijn te eenzijdig gefocust op de naleving van de aanbestedingsbeginselen. Uit angst om anders in strijd met de regels te handelen. Die angst werkt verlammend en zorgt ervoor dat inkopers onvoldoende bezig zijn met het primaire doel van aanbesteden (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Hoogleraren: “Inkoop is rocket science geworden”

“Inkoop is rocket science geworden. Aanbesteders moeten het juridische kader en mededinging in de gaten houden en een eerlijk en transparant proces organiseren. Tegelijkertijd horen ze begeleidende muziek van social responsible procurement, duurzaamheid, toegang voor mkb, lage transactiekosten, maatschappelijke meerwaarde, enzovoorts. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Minister Ollongren voert verweer tegen inbreukprocedure Woningcorporaties

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is niet van plan om te buigen voor Brussel. De Europese Commissie is eind 2017 een inbreukprocedure gestart tegen Nederland. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamerleden zeer kritisch over inbreukprocedure woningcorporaties

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken is zeer kritisch over het oordeel van de Europese Commissie dat woningcorporaties moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten. Via een inbreukprocedure wil de Commissie zorgen dat woningcorporaties gaan voldoen aan de Europese aanbestedingsregels.Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet begin februari reageren op het besluit.

In een schriftelijk overleg uiten de fracties hun zorgen over het voorstel. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Brussel berispt Nederland om aanbestedingen Defensie

De Europese Commissie is een juridische procedure gestart tegen Nederland, omdat overheidsopdrachten voor defensiematerieel niet volgens Europese regels verlopen. Defensie zou te veel beperkingen opleggen aan buitenlandse partijen die willen inschrijven. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nu al wetsvoorstel voor wijziging gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is in juli 2016 van start gegaan, maar staat nu alweer in de steigers. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft eind december 2017, samen met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een wetsvoorstel ingediend (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig!?

De Europese Commissie heeft op 8 december jl. aangekondigd een inbreukprocedure te starten tegen de Nederlandse Staat. De Commissie is namelijk van mening dat woningcorporaties op grond van de Europese richtlijnen moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Nieuwe kabinet zoekt naar mogelijkheid aanbesteden postdienst

Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken of de postdienst kan worden aanbesteed. Dat is te lezen in het regeerakkoord. Rutte III gaat onderzoeken of een aanbesteding van de universele postdienst meer mogelijkheden biedt dan het huidige model, waarbij de overheid PostNL compenseert bij verlies. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Geen extra geld naar zorg in Rutte III

Het beleid van demissionair minister Schippers om de zorguitgaven te beteugelen wordt in het nieuwe kabinet voortgezet. De ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), huisartsen en wijkverpleging krijgen weer te maken met een uitgavenplafond. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingswet verdient aandacht in traject Beter Aanbesteden

“Wat is beter, als we het hebben over het beter aanbesteden?”, vraagt Jan-Michiel Hebly, advocaat bij Benthem Gratama advocaten, op het lustrum ‘Beter Aanbesteden in 2022’ van Universiteit Utrecht. “Moet het aanbestedingsproces sneller, makkelijker of rechtvaardiger? De richtlijn 2004 was erg gericht op het grootbedrijf. Dit zorgde voor inkoopcombinaties, de concurrentiegerichte dialoog en raamovereenkomsten. Het MKB is toen een lobby begonnen, die er nu toe heeft geleid dat de focus de andere kant op is geslagen. Maar wat is nu precies beter aanbesteden? En voor wie?” (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Discussie Gids Proportionaliteit: de openstaande vragen

Begin deze zomer stuurde minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), mede namens minister Kamp (Economische Zaken), een brief naar de Tweede Kamer. Hierin werd medegedeeld dat er eind 2016 een afsprakenpakket is vastgesteld met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Hieronder valt ook de bepaling dat ‘kleine opdrachten voor leveringen en diensten tot 50.000 euro in beginsel onderhands kunnen worden gegund. Vanaf dit bedrag dient een meervoudig onderhandse procedure te worden doorlopen.’ (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Algemene Rekenkamer onduidelijk over standpunt aanpassing Gids P

Begin deze zomer stuurt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), mede namens minister Kamp (Economische Zaken), een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij bekendmaken dat zij eind 2016 een afsprakenpakket hebben vastgesteld met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Hieronder valt de afspraak dat ‘kleine opdrachten voor leveringen en diensten tot 50.000 euro voortaan in beginsel onderhands kunnen worden gegund’. In de brief lijken de Auditdienst en Rekenkamer bij het besluit een vinger in de pap te hebben gehad. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Adviescommissie gepasseerd bij aanpassing Gids Proportionaliteit

De Adviescommissie Gids Proportionaliteit is pas net aangesteld, maar wordt met de eerste wijziging van de Gids alweer gepasseerd.Ook de Tweede Kamer wordt niet geconsulteerd bij het besluit om de grens voor enkelvoudig onderhands aanbesteden op 50.000 euro vast te zetten. Wat is er vooraf gegaan en wat zijn de bezwaren? (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Risico bij tenders door verlopen GVA

Inschrijvers lopen bij aanbestedingen extra risico door het gebruik van oude gedragsverklaringen. De Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) van vóór 1 juli 2016 is sinds begin deze maand niet meer geldig. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Beoordelingen aanbestedingen vinden onzuiver plaats

Advocaten benutten lang niet alle mogelijkheden van de wet om ondeugdelijke gunningsmethoden aan de kaak te stellen. Rechters zouden meer vragen moeten stellen over de inhoud van de aanbesteding, zoals hoe de methodiek werkt en welk effect deze heeft op de uitkomst. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Stolwijk wil Aanbestedingswet afschaffen

“De Aanbestedingswet is onwerkbaar en contraproductief”, stelt Wouter Stolwijk, oud-directeur van Pianoo. Tijdens Jaarcongres Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht, dat gehouden werd op 21 maart, zei Stolwijk dat hij de wet daarom af wil schaffen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechtsbeschermingsrichtlijn wordt niet veranderd

De Rechtsbeschermingsrichtlijn wordt behouden in de huidige staat, maar er zullen wel ondersteunde maatregelen moeten worden getroffen om de tekortkomingen in de rechtsbescherming voor inschrijvers aan te pakken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Financiële arrangementen geneesmiddelen besparen in 2018 203 miljoen

Er komen regelmatig geneesmiddelen op de markt die nieuwe perspectieven bieden voor patiënten. Voor hen is het van belang dat dit geneesmiddel zo snel mogelijk beschikbaar komt. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Centric sleept KPMG weer voor de rechter

Centric sleept KPMG voor de tweede keer dit jaar voor de rechter. De reden hiervoor is dat KPMG bij de gewonnen aanbesteding volgens Centric ook het personeel zou moeten overnemen (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Blok wil minimumeisen voor duurzaamheid bouw

De bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet meer onnodig belasten. Daarom gelden er vanaf 2018 minimumeisen voor de duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Boete bij overtreding Arbowet omhoog

De boetes van overtredingen van de Arbowet gaan volgend jaar omhoog, naar maximaal 13.500 euro. Opdrachtgevers in de bouw worden daardoor harder aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbesteden blokkeert nieuwe toepassingen

“De manier waarop steden nu projecten aanbesteden zit nieuwe toepassingen in de weg.” Dat zegt Kees van der Klauw, hoofd Research van Philips Lighting (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Onderzoek naar de ordening op het spoor van start

Sharon Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, heeft een onderzoek aangekondigd naar de marktwerking op het spoor en de vraag hoe deze er in de toekomst uit moet zien. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Mededingingsprocedure met onderhandeling: hoe pas je het toe?

Op 1 juli 2016 heeft Nederland de Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd in de Aanbestedingswet. Een van de wijzigingen is de introductie van de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’. Voorheen konden aanbestedende diensten de ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ alleen toepassen in uitzonderingsgevallen. Nu mag dit veel sneller. Tim Robbe van Aboukir & Robbe Advocaten sprak 27 september in een webinar van Xpert Inkoop en Aanbesteding over de procedure. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

CPO NS: “Aanbestedingswet is een vergaande bureaucratisering”

“Ik denk dat de Aanbestedingswet een vergaande bureaucratisering is geworden”, stelt Jeroen Wegkamp, CPO van NS tegen AanbestedingsCafe.nl. “Niemand kan tegen de vier beginselen van de wet zijn. Elke procedure zou moeten voldoen aan de uitgangspunten non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit. De wet is nu, door de Nederlandse toevoegingen aan de Europese Richtlijnen Overheden en Nutssectoren, erg complex geworden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Beperkte concurrentie op leermiddelenmarkt

Scholen krijgen sinds de invoering van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) in 2008 vaker te maken met de aanbestedingsplicht, aangezien ze met publiek geld leermiddelen inkopen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Amsterdam trekt aanbesteding ambulante ondersteuning in

De gemeente Amsterdam trekt zijn aanbesteding voor ambulante ondersteuning in. De aanleiding is het bezwaar en het kort geding dat is aangespannen door Siriz, een organisatie voor preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Wat betekent de gewijzigde Aanbestedingswet voor u?

Eindelijk zijn dan op 1 juli de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Tegelijk is ook het flankerend beleid van die wet, namelijk de ARW 2012, de Gids Proportionaliteit en de Uniforme Eigen Verklaring in werking getreden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking

Per 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de vernieuwde Gids Proportionaliteit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring zijn vastgesteld (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen. Alleen PVV heeft tegen gestemd. De implementatie van de nieuwe wet per 1 juli 2016 is weer een stap dichterbij.

Vandaag werd er tevens gestemd over de motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door de overheid. Kamp raadde deze motie vorige week af, omdat de evaluatie van de Wet markt en overheid nog loopt. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Stemming Aanbestedingswet Eerste Kamer

Vorige week dinsdag 14 juni is het voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in de Eerste Kamer behandeld. Deze middag om 13:30 wordt over het voorstel gestemd. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rijksoverheid stelt e-facturen per 1 januari 2017 verplicht

Alle leveranciers van de Rijksoverheid moeten per 1 januari 2018 e-facturen indienen. Dat maakt minister Kamp, minister Blok en minister Plasterk bekend in de voorjaarsrapportage regeldruk. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

PVV kritisch over wijziging Aanbestedingswet

De Eerste Kamer sprak gister over de wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. De vergadering ontaarde in een debat tussen René Dercksen (PVV) en minister Henk Kamp (VVD). Dercksen heeft tijdens de vergadering tevens een motie ingediend over het inbesteden van niet-kerntaken door overheden. Over de motie en het wetsvoorstel wordt dinsdag 21 juni gestemd. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamp scherpt Wet Markt en Overheid aan

Minister Henk Kamp van Economische zaken gaat de Wet Markt en Overheid aanscherpen. De huidige wet geeft overheidspartijen de vrijheid om commerciële activiteiten uit te voeren met de reden dat daarmee het algemeen belang wordt gediend. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

“Weeg gevolgen nieuwe regels voor bedrijfsleven vooraf mee”

Vanaf de volgende kabinetsperiode moeten alle gevolgen van nieuwe regels voor het bedrijfsleven vooraf worden meegewogen. Tot nu toe was de strijd tegen de regeldruk voor ondernemingen namelijk vooral gericht op het reduceren van bestaande belemmeringen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Europese Commissie hekelt late implementatie richtlijnen

De Europese Commissie hekelt de late implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen door Nederland en twintig andere EU-landen. Landen die de richtlijnen al wel hebben doorgevoerd, rapporteren besparingen tot 20 procent (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Behandeling richtlijnen Eerste Kamer 14 juni

De plenaire behandeling van de aanbestedingsrichtlijnen door de Eerste Kamer vindt plaats op 14 juni 2016. Een aantal Kamerfracties hadden nog vragen over het voorstel en hebben op deze vragen 13 mei antwoord gekregen van minister Kamp. De deadline voor de implementatie van de richtlijnen is van 18 april verzet naar 1 juli. Voor deze tijd moeten de richtlijnen volledig zijn behandeld door de Eerste Kamer. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamp reageert op vragen Eerste Kamer

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de vragen van de Eerste Kamerleden over het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanbestedingswet 2012 beantwoord. De minister zou graag zien dat de beantwoording leidt tot een snelle behandeling van het wetsvoorstel.

De Aanbestedingswet is op 22 maart door de Tweede Kamer aangenomen. Het was toen al duidelijk dat de deadline van 18 april niet gered zou gaan worden. Het totale wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het ligt nu aan deze Kamer of de nieuwe deadline van 1 juli wel gehaald gaat worden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Vijf lidstaten halen deadline aanbestedingsrichtlijnen

Nederland is niet het enige land dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet voor 18 april 2016 heeft weten te implementeren. Slechts vijf lidstaten, namelijk Denemarken, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije, hebben de Europese Commissie laten weten dat zij de richtlijnen hebben geïmplementeerd. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Eerste Kamer ziet reden voor vragen Aanbestedingswet

De Aanbestedingswet is op 22 maart door de Tweede Kamer aangenomen, inclusief een aantal amendementen en moties. Het totale wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer voor. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen

Vanaf 18 april 2016 geldt er voor gedeeltes van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen rechtstreekse werking. Minister Kamp heeft in het Kamerdebat van 9 maart aangegeven dat de nieuwe deadline voor de implementatie van volledige richtlijnen 1 juli is. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Aanbestedingswet: meeste amendementen en moties aangenomen

Vandaag vond de stemming over het Wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet 2012 plaats. Het wetsvoorstel is aangenomen. Er is ook over de verschillende moties en amendementen gestemd. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Vandaag tweede poging tot stemming Aanbestedingswet

Vandaag vindt de stemming over de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 plaats. De plenaire vergadering staat ingepland om 15:00. Er zal gestemd worden over de wetgeving, moties en amendementen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamp: “Begrip voor situatie vanaf 18 april”

De deadline voor de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen is door Kamp verschoven naar 1 juli 2016. De deadline, gesteld door Europa, gaat daardoor niet behaald worden. De vraag is welke onderdelen van de richtlijnen rechtstreekse werking krijgen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamp reageert op amendementen Aanbestedingswet

Het wetsvoorstel “Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen” is op woensdag 9 maart in de Kamer behandeld. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Extra amendementen van Monasch voor herziening Aanbestedingswet

Kamerlid Monasch van de PvdA heeft nog twee amendementen ingediend ter behandeling op 22 maart. Amendement 26 regelt dat een aanbestedende dienst ook de gunning op laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit dient te motiveren in de aanbestedingsstukken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Procedure tot implementatie aanbestedingsrichtlijnen

De in 2014 door Europa vastgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijnen worden waarschijnlijk pas 1 juli geïmplementeerd. Minister Kamp gaf op 9 maart tijdens een plenair debat over het wetsvoorstel aan dat de deadline van 18 april, gesteld door Europa, niet gehaald gaat worden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Behandeling Aanbestedingswet 22 maart

De behandeling van de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en het stemmen op de moties en amendementen staat nu gepland op dinsdag 22 maart om 16:00. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

ACM: ‘Leg publieke belangen duidelijk vast’

“Leg als overheid publieke belangen duidelijk vast”, stelt Chris Fonteijn, voorzitter van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Er moeten duidelijke spelregels komen voor overheden die zelf als marktspeler actief zijn. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

MKB teleurgesteld over uitstel stemming Aanbestedingswet

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn teleurgesteld over de uitstel van de behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in de Tweede Kamer. Zonder opgaaf van reden vroeg Kamerlid Monasch (PvdA) om uitstel van de stemming. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Stemming Aanbestedingswet uitgesteld naar volgende week

Er is zojuist in de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de stemming over de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en daarbij ook de amendementen en moties is uitgesteld naar volgende week. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Vandaag stemming herziening Aanbestedingswet

Vandaag zal er vanaf 15:00 in de Tweede Kamer gestemd worden over de amendementen, het wetsvoorstel en de moties omtrent de herziening van de Aanbestedingswet 2012. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Beleidsvrijheid vraagt om duidelijke afwegingskaders

“De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen verruimen de beleidsvrijheid. Hoe meer ruimte je krijgt om beslissingen te nemen, hoe meer ruimte er ook ontstaat om dit op een verkeerde wijze te doen. Dit kan weer zorgen voor vragen en geschillen, die uiteindelijk via de rechter weer leiden tot extra juridisering. Daardoor schieten de richtlijnen mogelijk hun doel voorbij”, stellen hoogleraren Chris Jansen van de VU Amsterdam en Elisabetta Manunza van de Universiteit Utrecht in gesprek met AanbestedingsCafe.nl. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Implementatie Aanbestedingswet op 1 juli

Tijdens het Kamerdebat op 9 maart waren de Kamerleden bijzonder kritisch over de implementatie van de nieuwe Aanbestedingswet. De partijen hamerden vooral op de toegang voor het mkb tot aanbestedingen. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamerdebat: Kamp buigt niet mee met kritiek

Vandaag 9 maart om 15:30 vond het plenaire debat omtrent de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de aanbestedingsrichtlijnen plaats. Tijdens het debat kregen Agnes Mulder van CDA, Sharon Gesthuizen van SP, Eppo Bruins van ChristenUnie, Dion Graus van PVV, Jacques Monasch van PvdA, Kees Verhoeven van D66 en Erik Ziengs van VVD de gelegenheid om te spreken. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Debat Aanbestedingswet live te volgen

Vandaag, 9 maart 2016 om 15:30, zal de Tweede Kamer de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 behandelen. Het debat is live te volgen op een computer, tablet of smartphone. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Kamerdebat: over inhoud of toepassing van de wet?

De reuring over de herziening van de Aanbestedingswet komt langzaam op gang. AanbestedingsCafe.nl spreekt hoogleraren Elisabetta Manunza van de Universiteit Utrecht en Chris Jansen van de VU Amsterdam over het plenaire debat dat 9 maart in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

“Innovatie kan zorgen voor kostenbesparingen”

De Unie van Waterschappen zijn positief over de herziening van de Aanbestedingswet, omdat deze meer ruimte biedt voor innovatie, duurzaamheid en flexibilisering van aanbestedingsprocedures. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

NEVI nuchter over implementatie van de richtlijnen

“Er is relatief weinig commotie over de implementatie van de nieuwe richtlijnen in de Aanbestedingswet, omdat het voor een groot deel gaat om een technische implementatie”, reageert Ton van Geijlswijk, netwerkmanager bij NEVI, op Hoogleraar Jan Telgen. Telgen stelde onlangs dat hij zich erover verbaast dat er zo weinig commotie is over de richtlijnen, omdat de richtlijnen nog veel vage begrippen bevatten en er weinig beleidskeuzes zijn gemaakt. Hij gaf aan dat hij van NEVI wel een reactie verwacht had. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Datum en tijd behandeling Aanbestedingswet bekend

Het plenaire debat voor het behandelen van de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is inmiddels ingepland op de agenda van de Tweede Kamer. Het debat zal plaatsvinden op 9 maart vanaf 15:00. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Eerlijke arbeidsvoorwaarden als kwaliteitscriterium

Schotland wil in de herziene Aanbestedingswet, die op 18 april van kracht wordt, werk maken van eerlijke arbeidsvoorwaarden. De Schotse overheid heeft besloten om aanbestedende diensten te vragen om in hun aanbestedingseisen na te denken over eerlijke arbeidsvoorwaarden. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Planning behandeling Aanbestedingswet gewijzigd

De geplande datum voor de behandeling van de Aanbestedingswet is wederom gewijzigd. Uit de agenda van de plenaire vergaderingen blijkt dat het debat over de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 naar alle waarschijnlijkheid plaats zal vinden in de week van 7 maart 2016. (meer…)

Partner van Aanbestedingscafé

Discriminerende bedrijven uitsluiten in praktijk lastig

De maatregel om bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie uit te sluiten van overheidsopdrachten, is moeilijk in praktijk te brengen. Voor het uitsluiten van overheidsopdrachten is een strafrechtelijke veroordeling nodig. (meer…)

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres