Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Cursus Tekstvoorstel Nieuwe Aanbestedingswet

29 april 2015
Location
Baarn

In deze cursus vertellen wij u wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Tijdens de cursus is in ieder geval aandacht voor de volgende onderwerpen:

Elektronisch aanbesteden in 2016 verplicht “De verplichting tot elektronisch aanbesteden houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten en ondernemers vanaf 18 april 2016 elektronisch plaats vindt. “ (EZ had ook kunnen kiezen voor 2018.)

Elektronisch inschrijven niet alleen via Tenderned “Naast TenderNed is ook een aantal private aanbestedingsplatforms actief die een koppeling hebben met TenderNed om de verplichte publicatie te verzorgen. Aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven zijn vrij in de keuze voor een aanbestedingsplatform.”

Toch geen termijn van tien dagen voor niet centrale aanbestedende diensten: Artikel 2.74a “1. Een aanbestedende dienst die geen centrale aanbestedende dienst is, kan, in afwijking van artikel 2.71, vierde lid, de termijn voor het indienen van de inschrijvingen bij een niet-openbare procedure of de termijn voor het indienen van de eerste inschrijvingen bij een mededingingsprocedure met onderhandeling in onderlinge overeenstemming met de geselecteerde gegadigden bepalen, mits alle geselecteerde gegadigden evenveel tijd krijgen om hun inschrijving voor te bereiden en in te dienen. 2. Indien geen overeenstemming over een termijn als bedoeld in het eerste lid wordt bereikt, bedraagt deze ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.” In richtlijn 2014/24 art 28 lid 4 werd gesproken over 10 (!?) dagen.

Onderhandelen vrijwel altijd toegestaan De nieuwe wet zegt:  “In de situatie waarin de openbare of niet-openbare procedure waarschijnlijk niet tot een bevredigend aanbestedingsresultaat zal leiden, krijgen aanbestedende diensten de mogelijkheid om de mededingingsprocedure met onderhandeling of de concurrentiegerichte dialoog toe te passen.” Dat is dus vrijwel altijd!

Keuzevrijheid om te onderhandelen Blijkbaar krijgt de aanbestedende dienst zelfs de keuze of ze willen onderhandelen of niet: Artikel 2.126 4. Indien de aanbestedende dienst de mogelijkheid wil behouden om de overheidsopdracht te plaatsen op basis van de oorspronkelijke inschrijving zonder onderhandeling, vermeldt hij dat in de aankondiging van de overheidsopdracht.

Wettelijke basis marktplaatsen “De in Nederland veel gebruikte elektronische marktplaats kan worden ingericht als een dynamisch aankoopsysteem om aan de verplichtingen van deze wet te voldoen.”

Algemeen ondernemingsbeleid telt niet mee “Benadrukt wordt dat geen eisen, voorwaarden of criteria kunnen worden gesteld die verband houden met het algemene ondernemingsbeleid van een inschrijver, zoals eisen die betrekking hebben op onderwerpen als het algemene milieubeleid van een bedrijf of de man/vrouwverhouding in de raad van bestuur.” Zoals ik dit lees mag er dus ook niet gevraagd worden naar social return-achtige zaken in het algemene ondernemingsbeleid.

Past Performance “In de richtlijnen is er voor gekozen de mogelijkheid te bieden om slechte prestaties op te nemen als uitsluitingsgrond. Met deze regeling wordt voorkomen dat belastinggeld terecht komt bij ondernemers die structureel tekort schieten bij de uitvoering van een opdracht. Aan uitsluiting op basis van prestaties uit het verleden zijn wel strikte voorwaarden verbonden om willekeurige uitsluitingen te vermijden.”

Keurmerken “De aanbestedingsrichtlijnen verbinden heldere voorwaarden aan het vragen van een specifiek keurmerk waarvan de belangrijkste is dat een keurmerk alleen mag worden gevraagd als de onderliggende keurmerkeisen betrekking hebben op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht. Als dat niet het geval is, mag alleen worden geëist dat de inschrijver of inschrijving voldoet aan de onderliggende keurmerkeisen waarbij de voorwaarde geldt dat die eisen wel verband dienen te houden met het voorwerp van de opdracht.”

EMVI wordt prijs/kwaliteit “Om verwarring te voorkomen wordt in dit wetsvoorstel de benaming van het gunningscriterium dat in de Aanbestedingswet 2012 is aangeduid als ‘economisch meest voordelige inschrijving’ gewijzigd in ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. De drie gunningscriteria die gehanteerd kunnen worden zijn: 1) beste prijs-kwaliteitverhouding, 2) laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit en 3) laagste prijs. Het uitgangspunt uit de Aanbestedingswet 2012 om op beste prijs-kwaliteitverhouding te gunnen blijft gehandhaafd.”

Aparte procedure voor sociale diensten, onderwijs en gezondheidszorg “Aanbestedende diensten worden verplicht opdrachten voor sociale diensten, diensten voor gezondheidszorg en onderwijsdiensten diensten met een waarde boven € 750.000 aan te kondigen. Hierdoor wordt transparantie vooraf gewaarborgd. Voorts worden aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht een aankondiging van een gegunde opdracht bekend te maken.”

Inschrijven op meerdere percelen “Een combinatie-inschrijving betreft het geval waarin de inschrijver aangeeft dat hij met één inschrijving meedingt naar twee of meer percelen. Bijvoorbeeld: in een aanbesteding met drie percelen dient een inschrijver een inschrijving in voor percelen twee en drie samen. Dit betekent dat de inschrijver alleen de combinatie van die percelen kan winnen en niet de individuele percelen. Mocht de inschrijver niet het hoogste aantal punten behalen bij perceel twee maar wel bij perceel drie dan zou hij in een situatie zonder combinatie-inschrijvingen perceel drie gegund krijgen. In het geval van een combinatie-inschrijving is dit niet het geval. Voor de inschrijving geldt de voorwaarde dat beide percelen door de ondernemer worden gewonnen. In het genoemde voorbeeld krijgt de ondernemer geen van de percelen gegund.”

Europese Eigen Verklaring “In de aanbestedingsrichtlijnen is een Europese eigen verklaring opgenomen: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA is in de aanbestedingsrichtlijnen opgenomen met als doel het verlagen van de lasten. De Nederlandse uniforme eigen verklaring zal worden vervangen door het UEA.”

Cursusleider Theo van der Linden Aanvang 13.30 uur Einde 17.00 uur Plaats  Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn Prijs € 295,- (excl BTW, incl uitgebreide cursusmap en een ‘inlooplunch’)

Aanmelden via [email protected]

Informatie over event

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link