Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamp reageert op vragen Eerste Kamer

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de vragen van de Eerste Kamerleden over het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanbestedingswet 2012 beantwoord. De minister zou graag zien dat de beantwoording leidt tot een snelle behandeling van het wetsvoorstel.

De Aanbestedingswet is op 22 maart door de Tweede Kamer aangenomen. Het was toen al duidelijk dat de deadline van 18 april niet gered zou gaan worden. Het totale wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het ligt nu aan deze Kamer of de nieuwe deadline van 1 juli wel gehaald gaat worden.

Rechtstreekse werking
De VVD-fractie vroeg zich af welke bepalingen van de richtlijnen rechtstreekse werking hebben door de late implementatie. “Wanneer sprake is van voldoende duidelijke en nauwkeurige bepalingen die rechten toekennen aan burgers en ondernemers kunnen deze bepalingen rechtstreekse werking hebben. Dit is het gevolg van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie”, stelt minister Kamp.

Corruptie
PVV wilde weten hoe er toezicht wordt gehouden op de naleving van de aanbestedingsrichtlijnen binnen de Europese Unie. “In Nederland wordt controle op de toepassing van aanbestedingsregels uitgevoerd door auditdiensten, rekenkamers en accountants. Ook de rechter vervult bij een juiste toepassing van de regels een rol”, antwoord de minister.

De leden van de PVV vroegen tevens hoeveel economische schade Nederland lijdt door corrupte aanbestedingen in de EU. “Er is recentelijk onderzoek gedaan naar de totale kosten van corruptie bij aanbestedingen in de Europese Unie. In dit onderzoek wordt het totaal aan schade voor de gehele Europese Unie geschat op 5,3 miljard euro.”

Tot slot wil de PVV dat de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen uitgesteld wordt totdat de rest van de EU op minimaal een gelijk corruptieniveau zit als Nederland. Dit is volgens Kamp echter niet mogelijk. “De aanbestedingsrichtlijn bepaalt dat de lidstaten de richtlijnen uiterlijk op 18 april 2016 moeten implementeren en in werking doen treden.” Aangezien dit niet gehaald is, is verdere vertraging van de implementatie niet wenselijk. Dit verhoogt namelijk de kans op een infractieprocedure door de Europese Commissie voor niet-tijdige implementatie.

Keurmerken
De leden van de PVV vroegen zich af in hoeverre er toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van keurmerken. “Aanbestedende diensten kunnen niet elk willekeurig keurmerk in een aanbestedingsprocedure eisen”, trapt de minister zijn verklaring af. “Keurmerken moeten aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat het keurmerk tot stand moet zijn gekomen in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden hebben kunnen deelnemen. Het is verder aan de aanbestedende diensten om te bepalen of het wenselijk is in de aanbesteding een bepaald keurmerk te eisen.”

EMVI
De PPV-fractie willen weten hoe het kan dat het onderzoek van USP Marketing Consultancy aantoont dat EMVI 46 procent duurder is geworden en volgens het onderzoek van de regering slechts 10 procent. “In de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 zijn de lasten, daarmee ook de offertekosten, in kaart gebracht door gebruik te maken van het Handboek Meting Regeldruk”, schrijft Kamp. “Het onderzoek dat door USP Marketing Consultancy is gedaan betreft een kwalitatief onderzoek, waarin is gevraagd aan ondernemers wat het gebruik van EMVI voor effect heeft op de offertekosten. Ook heeft USP Marketing Consultancy alleen onderzoek gedaan naar de offertekosten bij werken en niet bij leveringen en diensten.”

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af in hoeverre EMVI zekerheid biedt dat de laagste prijs niet doorslaggevend zal zijn. “Het wetsvoorstel introduceert EMVI als koepelbegrip voor alle gunningscriteria. EMVI is daarom niet langer het tegenovergestelde van laagste prijs, maar laagste prijs is één van de drie gunningscriteria geworden die onder EMVI valt. Met de aanpassingen wordt het uitgangspunt dat in beginsel niet op laagste prijs wordt gegund, gehandhaafd. Het gebruik van laagste prijs moet worden gemotiveerd”, aldus Kamp.

De PvdA wil ook weten welke categorieën de regering gaat uitsluiten op basis van het amendement Monasch. Dit amendement maakt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat aanbestedende diensten bij specifieke opdrachten de gunningscriteria ‘laagste prijs’ of laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ niet mogen toepassen. “Een dergelijke algemene maatregel van bestuur is een zeer vergaand middel, omdat de keuze aan aanbestedende diensten wordt ontnomen en maatwerk daardoor onmogelijk wordt gemaakt”, vindt de minister. “Ik ben daarom vooralsnog niet voornemens om een dergelijke algemene maatregel van bestuur op te stellen.”

Duurzaamheid en innovatie
De ChristenUnie vraagt naar de effecten die de regering verwacht als gevolg van de ruimte die het wetsvoorstel schept voor de toepassing van duurzaamheid in aanbestedingen. “De verwachting is dat deze tot gevolg zullen hebben dat aanbestedende diensten duurzaamheidscriteria meer zullen meenemen in hun aanbestedingsprocedures. De aanbestedende diensten kunnen echter wel zelf bepalen of zij gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt.”

Ook vraagt de ChristenUnie naar de kansen van het innovatiepartnerschap. “Het innovatiepartnerschap faciliteert niet alleen het innovatiegericht inkopen aan de vraagzijde, maar maakt het ook interessanter voor innovatieve bedrijven in het mkb en start-ups om mee te dingen naar een opdracht. Het innovatiepartnerschap maakt het mogelijk om na een succesvolle ontwikkelfase het product, werk of dienst in te kopen. Hierdoor hebben innovatieve bedrijven in het mkb en start-ups in deze nieuwe procedure meer zekerheid dat zij de gemaakte investeringskosten kunnen terugverdienen.”

Verhoging Europese aanbestedingsdrempel
De leden van de ChristenUnie willen tevens dat er acties ondernomen gaan worden om de motie van Agnes Mulder over de agendering van de verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels bij de Europese Commissie onder de aandacht te brengen. “De meeste lidstaten van de Europese Unie zijn helaas geen voorstander van een verhoging van de drempels”, reageert Kamp. “De Nederlandse regering zal in de daarvoor geschikte overleggen de verhoging van de drempels wederom onder de aandacht brengen. Het is, mede met het oog op het goed verlopen van het onderhandelingsproces, nog te vroeg om op dit moment uitspraken te doen over gewenste minimale drempelbedragen.”

Clusterverbod
Tot slot wil de ChristenUnie ook weten of de regering de inschatting van MKB INFRA deelt dat onnodig clusteren vorig jaar is toegenomen van 18 procent naar 27 procent. “Het onderzoek waarnaar deze leden verwijzen is een kwalitatief onderzoek naar de mening van mkb-ondernemers in de infrastructuur-branche.” Hoewel onnodig clusteren niet het belangrijkste aandachtspunt is uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012, wil Kamp dit toch meenemen in het traject ‘beter aanbesteden’.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres