Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Aanbestedingscafé:

Focus Rijksvastgoedbedrijf op energiebesparing, hergebruik en samenwerking

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat slimmer en duurzamer werken. Dat stelt Annuska Bloemert, hoofd inkoop van het RVB. Projecten worden samengevoegd tot programma’s zodat kennis en oplossingen uit de markt sneller en breder kunnen worden toegepast.

Energieneutraal
Het RVB zet via aanbestedingen jaarlijks zo’n 1,5 miljard euro in de markt weg. Dat moet steeds duurzamer en innovatiever. Bij aanbestedingen voor onderhoud, verbouw en nieuwbouw is er steeds meer aandacht voor energiebesparing, hergebruik van bouwmaterialen en innovatieve samenwerkingen. Zo moet in een tijd van capaciteitstekorten, hoge energieprijzen en dure grondstoffen het beheer van RVB-gebouwen en terreinen in 2030 volledig circulair zijn. Het doel is om de gebouwen in 2050 energieneutraal te hebben.

Samen met de markt
Om die ambities te halen, moet het RVB slimmer werken. Zo worden projecten in grotere programma’s gebundeld en worden duurzamere bouwmethoden gebruikt. Om al deze ideeën vorm te geven, werkt het RVB nauw samen met de markt. Daarbij erkent het RVB dat er soms problemen ontstaan. Daarom besteedt het RVB veel aandacht aan een goede relatie met marktpartijen. Zo kunnen problemen constructief worden opgelost.

Contractvormen
Het gebruik van verschillende contractvormen wordt bovendien steeds gangbaarder. Het RVB ziet dat nieuwe ideeën dan meer ruimte krijgen. Ontwerp, bouw en optioneel onderhoud worden steeds vaker in één contract samengevoegd (DB of DBM). Het is daarbij van groot belang dat risico’s onderling goed worden besproken en verdeeld.

Maatwerk
Standaardcontracten zullen bij het RVB dagelijkse praktijk blijven. Wel merkt Bloemert als hoofd inkoop op dat er steeds maatwerk wordt geleverd: welke contractvorm past het best bij welk project? Er is steeds aandacht voor alternatieve manieren om zaken op te pakken. Contact met de markt blijft daarbij belangrijk, het RVB verbetert de werkwijze continu.

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/sneller-slimmer-en-duurzamer-samenwerken

Partner van Aanbestedingscafé:

PIANOo adviseert over prijsstijgingen bij overheidsopdrachten

Prijzen stijgen sterk doordat energie duurder is, net als grondstoffen. Tel daarbij de oorlog in Oekraïne op en het beeld is compleet. Er kunnen problemen ontstaan bij lopende opdrachten en bij de gunning van nieuwe opdrachten. PIANOo heeft op een rijtje gezet hoe opdrachtgevers hiermee om kunnen gaan. PIANOo adviseert de risico’s van prijsstijgingen in redelijkheid te verdelen.

Publieke opdrachtgevers hoeven het ondernemersrisico niet automatisch over te nemen. Het is van belang gemaakte afspraken onder de loep te nemen en te bekijken of risico’s evenwichtig zijn verdeeld.

Wanneer beide partijen besluiten prijsstijgingen door te voeren, kan dit het best voor een korte periode gebeuren. Daarnaast is het belangrijk bij zowel nieuwe aanbestedingen als wijzigingen van bestaande contracten heldere afspraken te maken over prijsstijgingen. Zo kunnen indexatiebepalingen, herzieningsclausules of risicoregelingen problemen in de toekomst ondervangen.

Een uitgebreid overzicht van juridische mogelijkheden en beperkingen bij prijsstijgingen heeft PIANOo samengevoegd op haar website.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/hoe-omgaan-met-prijsstijgingen-bij-overheidsopdrachten

Partner van Aanbestedingscafé:

Kort geding Damen Shipyards Group betekenisvol voor bouwindustrie

Wanneer leveringsproblemen ontstaan door de situatie in Oekraïne hoeven inschrijvers op aanbestedingen niet eenzijdig de risico’s te dragen. Tot dat oordeel komt de rechtbank Haarlem in een zaak die scheepsbouwer Damen aanspande.

Damen spande een zaak aan tegen onderzoeksinstituut NIOZ/NMF over een onderzoeksschip met een waarde van 62 miljoen euro. De aanbesteding hiervoor startte in 2020, Damen is één van de drie laatst overgebleven inschrijvers. Het bedrijf maakte al een miljoen euro aanbestedingskosten, maar kan nu geen definitieve inschrijving doen.

De kans dat materialen niet op tijd geleverd worden, is door de oorlog aanzienlijk gestegen. De voorzieningenrechter is het ermee eens dat een boete van 25.000 euro per dag bij overschrijding van de levertijd van 31 maanden onredelijk is. Dat risico hoeft Damen niet eenzijdig te dragen.

Ook bouwers in andere sectoren kunnen deze uitspraak in hun voordeel gebruiken. Het gesprek met opdrachtgevers over leveringstermijnen en contractbepalingen is hiermee opengebroken. Ook aansprakelijkheid is nu onderwerp van gesprek, omdat de rechter in hetzelfde vonnis oordeelde dat Damen niet als enige volledige aansprakelijkheid draagt.

Bron: https://www.cobouw.nl/304718/rechter-leveringsproblemen-door-oorlog-zijn-niet-alleen-risico-van-aannemer

Partner van Aanbestedingscafé:

Inschrijving European Innovation Procurement Awards geopend

De Europese Commissie reikt voor de tweede keer de European Innovation Procurement Awards uit. Toonaangevende publieke en private inkopers kunnen zich tot en met 22 juni 2022 aanmelden om kans te maken op deze prijs. De wedstrijd is bedoeld om te benadrukken hoe groot het belang is van een nauwe samenwerking tussen inkoper en leverancier in de zoektocht naar innovatieve oplossingen. De eerste editie werd gewonnen door Waterschapsbedrijf Limburg in de categorie ‘Facing societal challenges’.

Criteria
Een aantal criteria waaraan voldaan moet worden om kans te maken op de award zijn de mate van transformatie richting innovatiegericht inkopen, de innovatieve manieren voor efficiëntere en effectievere diensten, in hoeverre de kandidaat synergie en samenwerking en de maatschappelijke impact bevordert. De nadruk ligt bij die laatste op digitale transformatie en Green Deal.

Hoofdprijs
Deelnemers kunnen in 3 categorieën in de prijzen vallen: Innovation Procurement Strategy, Facing societal challenges en Procurement leadership. De winnaar in elke categorie krijgt 75.000 euro.

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/european-innovation-procurement-awards-open-voor-inzendingen

Partner van Aanbestedingscafé:

VNG vraagt ministerie om hulp bij nieuwe gascontracten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gasleveranciers vraagt contracten aan gemeenten aan te bieden. Door het vijfde sanctiepakket tegen Rusland moeten contracten met Russische entiteiten voor 10 oktober 2022 opgezegd zijn. De overheid compenseert prijsstijgingen door het sluiten van nieuwe contracten niet.

Gezamenlijke aanbesteding
Op dit moment hebben zo’n 120 Nederlandse gemeenten een contract met het Russische Gazprom. De VNG wil voor al deze gemeenten een gezamenlijke aanbesteding organiseren, maar is bang dat na openstelling geen reacties zullen volgen. Het ministerie ziet het niet als haar taak om marktpartijen te beïnvloeden.

Ontheffing
Het is mogelijk ontheffing te krijgen voor beëindiging van bestaande contracten, maar energiecontracten worden vooralsnog niet generiek uitgesloten. Reden hiervoor is het feit dat generieke ontheffingen de effectiviteit van sancties teniet zullen doen. Voorwaarden voor ontheffing zijn nog in de maak, aanvragen worden individueel beoordeeld. Over boetes door vroegtijdige opzegging van contracten hoeven gemeenten zich volgens het ministerie geen zorgen te maken. die hoeven zij niet te betalen volgens de Europese sanctieverordening.

Circulaire
Het ministerie heeft de circulaire ‘Nieuw sanctiepakket Rusland heeft gevolgen voor overheidsaanbestedingen’ gepubliceerd. Hierin worden de gevolgen van het laatste sanctiepakket besproken en geeft het ministerie antwoord op specifieke vragen.

Bron: https://europadecentraal.nl/gevolgen-verbod-deelname-russische-entiteiten-aan-overheidsopdrachten/#more-79166

Bron: https://www.dvhn.nl/binnenland/Economische-Zaken-wil-gemeenten-niet-helpen-met-gascontracten-27646348.html

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderzoek naar mogelijk kartel in wegmeubilair

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of bedrijven die wegmeubilair maken de concurrentieregels hebben overtreden. Eerder deze maand deed de ACM een inval om een mogelijk kartel tussen deze bedrijven nader te onderzoeken. Het vermoeden bestaat dat bedrijven onderling prijsafspraken maakten voor overheidsaanbestedingen van wegmeubilair. Concurrentie op zaken als prijs, kwaliteit en innovatie krijgt op die manier geen kans en de opdrachtgever krijgt niet het beste wat de markt te bieden heeft.

Als de ACM concludeert dat de regels inderdaad zijn overtreden, volgt er een boete.

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-onderzoekt-mogelijk-kartel-wegmeubilair

Partner van Aanbestedingscafé:

Kamer stemt in met eenvoudiger gemeentelijke zorginkoop

De aanbesteding van jeugdzorg wordt eenvoudiger. De Tweede Kamer ging akkoord met wijzigingen van zowel de Jeugdwet als Wmo. Deze vallen onder de Europese aanbestedingsrichtlijn. Contracten afsluiten is daardoor vaak ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Omdat nog onduidelijk is of uitsluiting van de aanbestedingsrichtlijn mogelijk is, wordt nu gekozen voor een wetsvoorstel met bepalingen die de bestaande procedures versimpelen.

Vervallen emvi-criterium
Allereerst vervalt het emvi-criterium, ofwel gunning op basis van de goedkoopste inschrijving. Gemeenten kunnen door de wijziging vooraf kwaliteitseisen opstellen en een maximum tarief. Aanbieders kunnen vervolgens zelf beslissen of zij willen inschrijven.

Verplichtingen
Gemeenten kunnen in de nieuwe situatie ook verplicht worden reële prijzen af te spreken. Denk aan het meenemen van inflatie in de tarieven. Ook continuïteit van zorg krijgt een prominentere plek, gemeenten kunnen bijvoorbeeld gedwongen worden contracten met een vaststaande looptijd af te sluiten.

Vervolg
Wanneer de wijzigingen van kracht worden, is nog onduidelijk. De Eerste Kamer moet zich eerst nog buigen over de wetswijziging.

Bron: https://www.nji.nl/nieuws/kamer-stemt-in-met-vereenvoudiging-inkoop

Partner van Aanbestedingscafé:

Brancheorganisaties infrasector vragen begrip van opdrachtgevers

Door de oorlog in Oekraïne bestaan er in de infrasector veel onzekerheden over onder meer kosten, leveringen en het doorgaan van projecten. Zes brancheorganisaties vragen opdrachtgevers om coulance en goed overleg. Het gaat om Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke NL Ingenieurs.

Onzekerheden
Bedrijven zien door de oorlog stagnaties in levering van materiaal, gestegen inkoopprijzen van grondstoffen en energie en toename van bouwtijd en bouwkosten. Ook onzekerheid over marktontwikkelingen is momenteel een belangrijk onderwerp.

Risicoverdeling
Ondernemers vrezen uitstel of afstel van aanbestedingen en projecten. Tegelijkertijd durven ze zelf niet altijd nieuwe contracten aan te gaan door alle onzekerheden. Het is onduidelijk wat de risico’s zijn, terwijl deze in contracten vaak bij ondernemers liggen. Dit bedreigt volgens de brancheorganisaties de continuïteit van de bouw en bouwbedrijven. Afspraken over de risicoverdeling van aanbestedingen zijn in de maak.

Afspraken
Steeds meer opdrachtgevers hebben oog voor de problemen die leven. Zij gaan met ondernemers in gesprek over mogelijke alternatieven voor de gangbare risicoverdeling. Voor het voortbestaan van bedrijven is het noodzakelijk dat alle opdrachtgevers zich zo opstellen, vinden de brancheorganisaties. Met de meeste betrokken ministeries zijn al gesprekken gevoerd. Ze werken daarom aan een gezamenlijk Handelingskader Oekraïne. De infrasector wil graag met alle opdrachtgevers om tafel zodat er snel afspraken gemaakt kunnen worden.

In gesprek blijven
Zolang er geen afspraken op tafel liggen, vragen de brancheorganisaties om een welwillende houding naar infrabedrijven. Het gaat dan om flexibiliteit bij vertragingen en coulance wanneer materialen of producten niet leverbaar zijn. De organisaties benadrukken dat in gesprek blijven en samen zoeken naar oplossingen uiteindelijk het belangrijkst zijn.

https://www.infrasite.nl/ondernemen/2022/04/12/infrasector-vraagt-begrip-van-opdrachtgevers-in-moeilijke-tijd/

Partner van Aanbestedingscafé:

Mondkapjesdebat heeft geen gevolgen voor positie minister De Jonge

Minister Hugo de Jonge kan aanblijven als minister van Volkshuisvesting. Hij overleefde een motie van wantrouwen van de PvdA over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Het onderzoek van Deloitte hiernaar moet voor de zomer zijn afgerond.

Motie van wantrouwen
De Jonge zou volgens indieners van de motie van wantrouwen niet eerlijk zijn geweest over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal. De motie van wantrouwen werd door een meerderheid van de kamer ondersteund. De Jonge bood zijn excuses aan voor het feit dat hij de Kamer onvolledig informeerde. De coalitie nam hier genoegen mee en geeft De Jonge voorlopig het voordeel van de twijfel.

Mondkapjesdeal
Uit onderzoek bleek dat De Jonge zich meer met de deal had bemoeid dan hij steeds aangaf. Daarvoor bood hij zijn excuses aan. Hij wil nu het vertrouwen herstellen. Er volgt na het onderzoek van Deloitte ook nog een parlementaire enquête over de gang van zaken. De kwestie draait om een deal met Sywert van Lienden die voor 100 miljoen euro persoonlijke beschermingsmiddelen zou leveren. Hij verklaarde dat destijds zonder winstoogmerk te doen, maar bleek later miljoenen te hebben verdiend aan de deal.

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10472746/de-jonge-overleeft-mondkapjesdebat-na-motie-van-wantrouwen

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkoopkracht overheid inzetten tegen klimaatverandering

Het derde deel van het rapport over de gevolgen van klimaatverandering van het IPCC, genaamd ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’, benoemt de inkoopkracht van de overheid concreet als deel van de oplossing.

Inkoopvolume als stimulans
Het IPCC benadrukt het grote inkoopvolume van de overheid. Dit zou ingezet kunnen worden om de energietransitie te stimuleren. De overheid kan op alle niveaus nichemarkten creëren en vraag naar producten en materialen met een lage CO2-uitstoot stimuleren. Het IPCC rapport benoemt certificering volgens de CO2-prestatieladder als mogelijkheid om concurrentievoordeel te behalen.

Investeringsgat
Volgens het IPCC is er wereldwijd voldoende kapitaal en liquiditeit beschikbaar om een groot investeringsgat te dichten. Op dit moment zijn de financiële stromen een factor 3 tot 6 keer te laag om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden. Een betere afstemming van de overheidsfinanciën en beleid kan de markt stimuleren om dat gat te dichten. Zo’n duidelijk signaal van regeringen en de internationale gemeenschap zou volgens het IPCC helpend kunnen zijn.

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/kracht-van-overheidsinkopen-specifiek-benoemd-ippc-rapport

Partner van Aanbestedingscafé:

Voorwaarden zorginkoop belasten zorgorganisaties

Door tientallen verschillende contracteisen per zorgsoort op te stellen, leggen zorgverzekeraars onnodig veel administratieve druk op zorgorganisaties. Dat stelt branchevereniging ActiZ. De inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars voor de inkoop van thuiszorg, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen moeten zaken als preventie, digitalisering en samenwerking tussen zorgverleners stimuleren. Het huidige systeem resulteert echter in een hoge administratieve last.

Ondermijnend systeem
ActiZ geeft aan dat het systeem van zorginkoop niet stimulerend, maar ondermijnend dreigt te werken. Ze stelt dat de minister van zorgverzekeraars een vereenvoudiging moet eisen. De brancheorganisatie ziet dat er meer zonder zorgcontracten gewerkt gaat worden. Omdat zorgorganisaties niet voldoende tijd en middelen hebben om voor elke zorgverzekeraar de administratie op orde te brengen, zullen ze niet met iedereen contracten willen sluiten. Dat beperkt uiteindelijk de keuzevrijheid voor cliënten.

Doorgeslagen
Volgens ActiZ is het inkoopsysteem doorgeslagen. Onder andere preventie, kwaliteit, goede arbeidsvoorwaarden en het stimuleren van passende zorg komen hierdoor in het gedrang. Minister Helder erkende het probleem in een Kamerdebat. Mogelijke oplossing kan zijn dat er één set voorwaarden per zorgsoort komt en dat er regionaal preferente zorgverzekeraars worden aangewezen op specifieke terreinen.

https://zorgkrant.nl/management-en-beleid/15281-administratieve-lasten-zorginkoop-moeten-lager

Partner van Aanbestedingscafé:

Handreiking CROW-KpVV voor overname zero-emissiebussen

Met de publicatie van een nieuwe handreiking van CROW-KpVV over elektrische bussen krijgen vervoerders zekerheid over zero-emissiebussystemen. De aangescherpte handreiking helpt concessieverleners een overnameregeling te maken wanneer van vervoerder wordt gewisseld. De stap naar elektrische bussen en bijbehorende laadinfrastructuur wordt hiermee eenvoudiger.

Overname
De handreiking geeft de huidige vervoerder duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de nieuwe vervoerder het zero-emissiebussyssteem over moet nemen. Tegelijkertijd weet de nieuwe vervoerder hoe het zero-emissiebussysteem dat ze overneemt inzetbaar is.

Concessieperiodes
Om te voorkomen dat zero-emissiebussen versneld moeten worden afgeschreven, verlengen sommige OV-autoriteiten de concessieperiode. Soms wordt juist gekozen de concessieduur te verkorten en te combineren met een overnameregeling van het zero-emissiebussysteem.

Gefaseerde instroom
Een gefaseerde instroom van elektrische bussen tijdens de concessieperiode is ook mogelijk. De overnameregeling voorkomt in zulke gevallen een versnelde afschrijving van bussen. Voor de beschikbare overheidsbijdrage kan bij verkorting van de concessieperiode meer en beter openbaar vervoer worden aangeboden of het vervoer kan goedkoper worden aangeboden.

https://www.ovpro.nl/bus/2022/04/11/crow-overnameregeling-zero-emissiebussen-geeft-vervoerders-zekerheid/

Partner van Aanbestedingscafé:

Herzien verdeelmodel gemeentefonds vanaf 2023

De verdeling van het gemeentefonds is ernstig verouderd. Door onder meer decentralisaties in het sociaal domein sluit het niet meer aan bij de huidige tijd. Bovendien is het model in 20 jaar gebruik ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. Vanaf 1 januari 2023 wordt daarom een compleet herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel is het model weer goed aan te laten sluiten bij de kosten van gemeenten.

Totstandkoming
Verdeling van middelen en kostenontwikkeling van gemeenten zijn steeds meer uit elkaar gaan lopen. Onder meer decentralisaties in het sociaal domein zijn hieraan debet. In maart 2019 startte daarom een onderzoek naar een mogelijke nieuwe verdeling. VNG en gemeenten trokken hierin samen op onder leiding van een stuurgroep en begeleidende commissies vanuit diverse ministeries en departementen. Na ruim 100 bijeenkomsten ligt nu een nieuw verdienmodel op tafel. Dit model komt bovendien tegemoet aan een motie uit de Tweede Kamer met het verzoek een eenvoudiger model te implementeren.

Analyse
De eerste berekeningen laten zien dat geen enkele gemeente er in de periode 2022-2025 op achteruit zal gaan bij invoering van het nieuwe model. Uitgangspunt voor het model zijn gegevens uit 2017. Voor dat jaar en kalenderjaar 2019 blijkt het nieuwe model de kosten goed te volgen. Voor 2020 wordt op dit moment een analyse uitgevoerd die eind deze maand gereed moet zijn. Zo’n analyse vindt daarna jaarlijks plaats om het model eventueel aan te kunnen passen.

Ingroeipad
Ook gemeenten met beperkte financiële draagkracht en lagere sociaal economische status moeten weerbaar zijn en blijven. Voor deze gemeenten komt er tot en met 2025 een apart ingroeipad. Na de Voorjaarsnota wordt de definitieve doorwerking van het coalitieakkoord bekend. Dan is ook de analyse van het sociaal domein 2020 afgerond. Welke gemeenten een aangepaste planning krijgen, wordt in mei bekendgemaakt.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/06/nieuwe-verdeling-van-het-gemeentefonds-vanaf-2023

Partner van Aanbestedingscafé:

Minister Jetten roept bedrijven op Russiche olie, kolen en gas niet meer in te kopen

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten roept grote Nederlandse bedrijven op geen Russische kolen, olie en gas meer in te kopen. Hij wijst op de eigen verantwoordelijkheid van deze bedrijven.

Importverbod
De Europese Commissie wil een Europees importverbod op Russisch steenkool invoeren. Daar verdient Rusland nu jaarlijks zo’n 4 miljard euro mee. Jetten roept bedrijven op nu al te bekijken of ze hun grondstoffen elders in kunnen kopen. Hij wijst naar landen als Brazilië, Australië en Zuid-Afrika als alternatief. De uitdaging ligt er volgens de minister in om een geschikte mix te krijgen die vergelijkbaar is met de huidige inkooop.

Olieboycot
De impact voor Nederland bij een olieboycot wordt nu geanalyseerd. Dat gebeurt in samenwerking met de Europese Commissie en andere lidstaten. De totale inkoop van Russische olie en gas vanuit Nederland stilleggen vindt Jetten onverstandig. Hij ziet dat liever in Europees verband gebeuren, omdat Nederland een doorvoerfunctie voor heel Europa heeft. Een boycot zou andere lidstaten mogelijk nadelig beïnvloeden.

Doorvoerland
Zo’n 90% van de steenkool die in de havens van Rotterdam en Amsterdam binnenkomt, wordt doorgevoerd naar Duitsland. Slechts 10% komt binnen voor binnenlands gebruik. Nederland verdient dus grof geld met de steenkolenhandel. In het geval van een boycot zal Nederland dit voelen, weet ook Jetten. Hij benadrukt dat het collectief pijn zal doen, maar dat alles op alles gezet moet worden om de afhankelijkheid van Rusland af te bouwen. Bron: https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10472590/jetten-roept-bedrijven-op-stop-met-inkoop-van-russische-olie-kolen-en-gas

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwe marktvisie zero-emissie stadslogistiek voor gemeenten

In 2025 implementeren tientallen gemeenten een zero-emissie stadslogistiek (ZES). Dit moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Bij de eigen inkoop moeten gemeenten dit beleid nu al in de overwegingen meenemen om te voorkomen dat contracten op termijn strijdig zijn met het verkeersbesluit van de ZES-zonde. Transportmiddelen moeten bijvoorbeeld emissieloos zijn, of het nu gaat over de wagens die kantoorartikelen leveren, gebruikt worden bij het aanleggen van een nieuwe weg of de inkoop van eigen voertuigen van de gemeente.

De Buyer Group zero emissie inkoop van PIANOo heeft een nieuwe marktvisie zero-emissie stadslogistiek opgesteld. Dit document helpt inkopers met kennis en praktijkvoorbeelden. Daarnaast houdt de Buyer Group marktconsultaties op basis waarvan de gezamenlijke marktvisie over ZES is ontwikkeld. De marktvisie kan gebruikt worden om de inkoopstrategie te bepalen.

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/raadpleeg-nieuwe-marktvisie-bij-inkoop-zero-emissie-stadslogistiek?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=20220331&utm_term=rvo_pianoo

Partner van Aanbestedingscafé:

Stikstofcrisis beïnvloedt inkoopplanning Rijkswaterstaat

De stikstofcrisis beheerst  de planning van verschillende grote werken van Rijkswaterstaat. Dat blijkt uit de nieuwe inkoopplanning die de organisatie openbaar maakte. Alle infraprojecten ondervinden de impact van een uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekening van ViA15. De onzekerheid over de manier waarop de stikstofneerslag in dit project wordt berekend, blijft voor onzekerheid op grote schaal zorgen. De gevolgen brengt Rijkswaterstaat momenteel zo goed mogelijk in beeld.

Consequenties
Projecten lopen door deze voortdurende onzekerheid vertraging op en dat heeft financiële consequenties. De geschatte contractwaarde van projecten loopt op. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat prioriteert ondertussen infrawerken waarvan een tracébesluit bij de Raad van State ligt. Ondanks de onzekere gevolgen van de uitspraak over de ViA15 begint Rijkswaterstaat wel met stikstofberekeningen van een aantal andere projecten.

Planning
Na publicatie van de vorige inkoopplanning, zijn een aantal projecten in de markt gezet. De marktbenadering van een nieuw onderdeel van de Zuidasdok staat voor de tweede helft van 2023 gepland. De PPO HWS Haringvliet KT2 is verschoeven van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure naar een openbare aanbesteding. De nieuwe contractwaarde hiervan ligt tussen de 100 en 200 miljoen euro.

Extra middelen
Er ligt nog eens 1,5 miljard euro aan extra middelen uit het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds voor de instandhouding van de Nederlandse infrastructuur hebben gevolgen voor het werk en de aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Als de middelen zijn verdeeld door de minister, ontstaat hierover ook meer duidelijkheid.

Bron: https://www.cobouw.nl/304090/stikstof-blijft-aanbesteding-van-rijkswaterstaatprojecten-beheersen

Partner van Aanbestedingscafé:

Chinese douanescanners mogelijk veiligheidsrisico

Bij de aanbesteding van de huidige douanescanners is geen quick scan nationale veiligheid toegepast. Dat antwoordt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid op kamervragen van het CDA over de huidige Nuctech-scanners die op Schiphol en in de Rotterdamse haven worden gebruikt. Deze Chinese scanners zijn aanbesteed vóór 2021, toen de douane deze scan is gaan toepassen bij alle aanbestedingen.

Quick scan
Er is overheidsbeleid opgesteld dat voorschrijft dat nationale en veiligheidsoverwegingen worden meegewogen bij de inkoop en aanbesteding van producten en diensten. Ter ondersteuning hiervan werd de quick scan nationale veiligheid ontwikkeld. Deze scan moet organisaties bij de inkoop en aanbesteding van diensten en producten ondersteunen om een risicoanalyse te maken. Eventuele maatregelen kunnen aan de hand van de resultaten van de scan worden genomen.

Nuctech-aanbesteding
De bewuste quick scan bestond nog niet toen de Nuctech-aanbesteding liep. Het kabinet kan niet garanderen dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de scanners of data van de bewuste apparaten. Er loopt op dit moment een onderzoek om te identificeren welke onderdelen van de scan- en detectie-infrastructuur kwetsbaar zijn voor aanvallen door statelijke actoren.

Bron: Security.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Factsheet Dialoog als aanleiding tot gesprek

Het vierjarige programma Beter Aanbesteden heeft dialoog tussen aanbestedende diensten en marktpartijen als centraal thema. De dialoog wordt nog niet altijd voldoende gezocht en gevoerd voorafgaand aan en tijdens aanbestedingen. Nut en noodzaak van dialoog is nu in een factsheet samengevoegd.

Vraag een aanbod op een goede manier bij elkaar brengen zou continu het uitgangspunt moeten zijn. door een goede dialoog voorkomen partijen te verzanden in discussies over incidenten. De factsheet moet een grotere kennis over het inkoopproces en het belang van dialoog en samenwerking vergroten. Het moet een aanleiding tot gesprek zijn.

Programma Beter Aanbesteden moet de spanning rondom aanbestedingsprocedures wegnemen. Het proces moet voor iedereen zo natuurlijk en eenvoudig mogelijk verlopen zonder wet- en regelgeving uit het oog te verliezen.

Partijen die willen bijdragen aan meer dialoog tussen overheid en marktpartijen of die zelf ideeën hebben, kunnen contact opnemen met één van de regiomanager van Beter Aanbesteden.

Bron: Piano

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkooptrends 2022 volgens Supply Value

Supply Value onderzocht voor de tiende keer de inkooptrends voor het nieuwe jaar. Door inkoopprofessionals uit zowel (semi)publieke als private sectoren via een enquête te vragen hoeveel prioriteit zij verwachten te gaan geven aan vijftien actuele inkoopthema’s zijn de trends voor dit jaar in beeld gebracht.

Conclusies
Belangrijkste conclusie is dat contractmanagement dé inkooptrend zal worden. Ook partnerships met leveranciers en het alignen van inkoop met business en strategie scoren hoog.

Contractmanagement
Contractmanagement won flink aan prioriteit. De huidige onvoorspelbaarheid van prijzen en de onzekerheden in de toeleveringsketen maken dat goede afspraken belangrijk onderdeel van de inkoopfunctie zijn geworden. Proactief contractmanagement is hier een belangrijk onderdeel van.

Partnerships
Op de tweede plek staat de trend van partnerschappen met leveranciers. Daarmee zijn kwaliteit van diensten en leveringen zekerder en hebben leverancier en afnemer samen verantwoordelijkheid voor dezelfde doelstellingen.

Alignment
De derde trend is het alignen van inkoop met zowel business als strategie van een organisatie. Inkoop wordt steeds meer een strategische functie. Inkoopdoelstellingen kunnen beter worden afgestemd op bredere organisatiedoelstellingen. Zo worden keuzes van inkoop steeds meer genomen in het belang van de gehele organisatie en haar stakeholders.

Verwachtingen
Komende jaren is duurzaamheid naar verwachting een steeds belangrijker thema voor inkopers. Digitalisering en procesoptimalisatie van zowel de inkoopafdeling als de totale keten zullen ook een steeds grotere rol krijgen. Risicomanagement krijgt ook meer aandacht. Contract- en leveranciersmanagement behouden hun prominente rol, samen met partnerships.

Strategischer
Na tien jaar onderzoek concludeert Supply Value dat inkoop van een procesmatige naar een strategische functie is gegaan. De ontwikkelingen op het gebied van leveranciersmanagement, contractmanagement en procesoptimalisatie laten dit zien. De laagste prijs is niet meer het enige belangrijke, waarde krijgt een steeds belangrijkere plek. Dat uit zich in thema’s als innovatiegericht en duurzaam inkopen.

Thema’s
Inkoop wordt door de business ook steeds meer als strategisch toegevoegde waarde gezien. Digitalisering, klimaatverandering en grondstoffen schaarste spelen hierin een belangrijke rol. Digitalisering zorgde voor een verdere professionalisering en procesoptimalisatie. Klimaatverandering en grondstoffen schaarste zorgen dat inkopers anders zijn gaan inkopen. Partnerships dragen eraan bij dat de inkoop succesvol volgens nieuwe randvoorwaarden verloopt.

Bron: Facto

Partner van Aanbestedingscafé:

Europese Commissie stelt collectieve inkoop gas voor

De Europese Commissie stelt voor dat Europese landen gezamenlijk gas gaan inkopen. Bovendien stelt de Commissie een verplichting voor die aangevulde gasvoorraden voor de winter moet garanderen.

Gezamenlijk
Het is de bedoeling dat een speciaal team verantwoordelijk is voor de gezamenlijke inkoop van gas binnen de EU. Door deze gezamenlijke inkoop moet invoer van gas voor een goede prijs eenvoudiger worden. Van onderlinge concurrentie is immers geen sprake meer. Ook voor de import van hernieuwbaar gas en waterstof moet collectieve inkoop de norm worden.

Opslag
In het wetsvoorstel staat bovendien dat de opslag van gas dit jaar op minimaal 80 procent van de capaciteit moet zijn voor de winter begint. In de komende jaren moet dit naar 90 procent gaan. Deze maatregel moet energiezekerheid bieden voor de hele Europese Unie. Door opslag van energie aan te merken als cruciale infrastructuur moet deze zekerheid ook groter worden. Lidstaten zonder ondergrondse opslagruimte kunnen gebruikmaken van een solidariteitsmechanisme. Dit biedt hen de kans toch van de voorraden gebruik te kunnen maken.

Elektriciteitsmarkt
In afwachting van een prijsdaling, wachtten energiebedrijven vorig jaar met het aanvullen van voorraden. Dit dreef de energieprijzen sterk op. De prijzen op de elektriciteitsmarkt zijn onderzocht door de Europese Commissie. Zij stelt dat de regeringsleiders nu aan zet zijn om de invloed van hoge energieprijzen op burgers en bedrijven te verlichten.

Bron: de aandeelhouder NL

Partner van Aanbestedingscafé:

Utrechtse onderzoeker lid European Procurement Law Group

Willem A. Janssen, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, wordt lid van de European Procurement Law Group (EPLG). Janssen meldt via LinkedIn uitgenodigd te zijn voor de groep. Hij is al een aantal jaar betrokken bij het academische werk van de groep en zet de samenwerking nu met plezier op een meer gestructureerde manier voort.

De EPLG ontstond in 2008 toen een klein groepje experts in publieke aanbestedingen besloot regelmatig contact te hebben om relevante aspecten van het werkveld te bespreken. Leden van de groep beschouwen de vergelijkende benadering waardevol en noodzakelijk om te begrijpen hoe publiek aanbestedingsrecht wordt ontwikkeld en toegepast in de Europese Unie en de lidstaten.

Bron: Linkedin Willem A. Janssen

Partner van Aanbestedingscafé:

Coronaherstelplannen Nederland bedragen 7,7 miljard

Het kabinet heeft voor 7,7 miljard euro aan plannen opgesteld die in aanmerking zouden kunnen komen voor de EU-subsidie in het kader van coronaherstel. Of al deze plannen toegekend worden, is nog maar zeer de vraag. Voor Nederland is zo’n 4,7 miljard euro gereserveerd in Brussel.

Ruime plannen
Minister Kaag van Financiën stelt dat bewust is gekozen voor een groter investeringsbedrag conceptplannen in te dienen. Volgens haar geeft dat ‘ruimte om accenten te leggen’ voor het definitieve Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan. Nederland is de laatste EU-lidstaat die nog een plan in moet dienen.

Voorwaarden
Kaag benadrukt dat het geld uit de EU alleen bedoeld is om uitgaven te financieren die al begroot zijn en in het coalitieakkoord volledig gedekt zijn. De EU stelt bovendien als voorwaarde dat Nederland tegelijk ook ‘ambitieuze hervormingen’ moet treffen om de economie robuuster te maken. Daarom zijn er naast de 23 investeringsplannen op het gebied van onder meer klimaatverandering, volkshuisvesting en arbeidsmarkt ook 16 hervormingsmaatregelen in het conceptplan opgenomen.

Proces
Als de Tweede Kamer is geraadpleegd over de voorgenomen investeringen, start de formele dialoog met de Europese Commissie en het consultatieproces voor het eerste conceptplan. Het gaat om een breed consultatieproces door middel van een publieke (online) consultatie. Op verzoek van de Tweede Kamer en volgens eisen van de Europese verordening voor het coronaherstelfonds raadpleegt het kabinet medeoverheden en sociale partners gericht. Gemeenten en provincies mogen alleen meepraten over de uitvoering.

Planning
Het is de bedoeling om in juni met een definitieve conceptversie te komen waarover de Tweede Kamer zich uit mag spreken.

Bron: Binnenlands Bestuur

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf 2022-2023 naar 1,5 miljard euro

Uit de gepubliceerde ‘Inkoopplanning maart 2022’ van het Rijksvastgoedbedrijf, blijkt dat er in de periode 2022-2023 zo’n 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Het gaat in de inkoopplanning om aan te besteden projecten groter dan 5 miljoen euro.

Inkoopplanning
Alle aanbestedingen in de inkoopplanning gaan over panden, locaties en werkzaamheden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in de volle breedte. Het gaat om zowel duurzame nieuwbouw als bijvoorbeeld onderhoudsprojecten. Ook een aantal grote opdrachten van de Raad voor de Rechtsspraak staan op de planning. Jaarlijks zet het RVB zo’n 1,5 miljard euro aan opdrachten in de markt, de grootste hiervan zijn opgenomen in de Inkoopplanning maart 2022.

Opvallende projecten
Een van de opvallende projecten is het duurzame, houten Rijkskantoor in Den Haag met de naam Monarch IV. Ook de rechtbank in Almelo springt eruit, doordat de opdrachtnemer hier ontwerp, bouw én onderhoud (DBM) op zich neemt. Via TenderNed worden beide projecten nog voor de zomer aangeboden.

Duurzame projecten
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Dienst ICT-Uitvoering (DICTU) kunnen in Assen een duurzame renovatie tegemoet zien van zo’n 50 miljoen euro. Het Nationaal Archief in Den Haag krijgt een groen dak in een project van zo’n 15 tot 20 miljoen euro. Deze projecten komen ook voor de zomer op de markt.

Derde kwartaal
In het derde kwartaal moet de grootschalige renovatie van het Rechtbankgebouw aan de Prins Clauslaan in Den Haag op de planning staan. In dit project gaan gebouwgebruik en werkzaamheden samen.

Ambities
Twee keer per jaar wordt de inkoopplanning van de RVB gepubliceerd. De ambities op gebied van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn hierin overzichtelijk opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 stelt het RVB bijvoorbeeld eisen aan cultuur en gedrag op het gebied van veiligheid in aanbestedingen. Ook worden er sinds dit jaar contracteisen ingevoerd op gebied van schoon bouwen. Deze eisen gaan niet alleen over de bouwwerkzaamheden, maar ook over zaken als vervoer van machines en materialen.

Klik hier voor de hele inkoopplanning.

Bron: BouwendNederland

Partner van Aanbestedingscafé:

Voorlopig geen feitenrelaas over veelbesproken mondkapjesdeal

De Tweede Kamer kan voorlopig geen feitenrelaas tegemoetzien over de veelbesproken mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Het ministerie van Volksgezondheid deelt dit niet, ondanks expliciet verzoek van de Kamer. Zolang het onderzoek naar de deal nog loopt, zou dat niet zorgv111uldig en volledig zijn, meent minister Conny Helders van Medische Zorg.

Directe aanleiding voor het verzoek van de Tweede Kamer was de suggestie dat De Jonge bij een hoge ambtenaar aandrong om met Van Lienden in gesprek te gaan. Uit een publicatie van de Volkskrant bleek dit verzoek, Huge De Jonge stelt dat dit onjuiste suggesties van de krant zouden zijn.

Het is de bedoeling dat het onderzoek naar de gehele deal voor het zomerreces afgerond is. Onderzoeksbureau Deloitte houdt daarvoor wel een slag om de arm, omdat het bureau afhankelijk is van “onder andere de voortgang bij het te houden hoor- en wederhoorproces”.

Bron: Skipr

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderzoek mondkapjesdeal opnieuw vertraagd

Het onderzoek naar de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid sloot met Relief Goods Alliance bv (RGA) is opnieuw vertraagd. Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de onderzoekers van Deloitte meer tijd nodig hebben om het onderzoek af te ronden. Een aantal afspraken kon zowel vanuit Deloitte als RGA niet doorgaan. Het is de bedoeling dat voor het zomerreces alsnog een eerste rapport op tafel komt.

Sywert van Lienden verkocht samen met twee zakenpartners mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid. Van Lienden verklaarde dit belangeloos te doen. Later bleek dat er bruto zo’n 28 miljoen euro met de deal werd verdiend. Op dit moment loopt het strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden nog.

Het boek ‘Sywerts Miljoenen’ verscheen afgelopen donderdag 24 maart. Dit boek, van twee journalisten van Follow the Money, analyseert de hele deal aan de hand van gesprekken met insiders en onderzoek van interne documenten.

Bron: Skipr/ Rijksoverheid

Partner van Aanbestedingscafé:

Meer kansen op toegang tot aanbestedingsmarkten in derde landen dankzij Europees akkoord

Dankzij een akkoord van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de raad krijgt de EU meer invloed om betere toegang te krijgen tot markten voor overheidsopdrachten buiten de Europese Unie. Concreet betekent dit meer kansen op toegang tot markten in derde landen voor EU-bedrijven. Het akkoord gaat over het Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI). Het Europees Parlement en de Raad moeten de gewijzigde verordening over het IPI nog formeel vaststellen. Daarna kan het snel in werking treden.

Veel handelspartners van de EU blijken restricties te hebben op hun markten die EU-ondernemingen buiten kunnen sluiten. Deze beperkingen treffen concurrerende EU-sectoren zoals de bouw, het openbaar vervoer, medische apparatuur, elektriciteitsopwekking en farmaceutische producten. Overheidsopdrachten maken een belangrijk deel uit van de nationale economieën.

Door het Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI) in te zetten hoopt de EU op meer openheid op internationale markten voor overheidsopdrachten. Gesloten markten voor overheidsopdrachten werken concurrentie en transparantie tegen terwijl ze de kosten van overheidsproducten en -diensten verhogen. Bovendien is het risico op corruptie groter.

Het IPI geeft de EU bevoegdheid onderzoek naar vermeende beperkingen in te stellen. Uiteindelijk kan de toegang tot de EU-aanbestedingsmarkt worden beperkt voor buitenlandse ondernemingen als hun moederland beperkingen blijft opleggen aan EU-ondernemingen. Bestaande EU-verbintenissen blijven onaangetast door het IPI-instrument in te zetten.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht

Partner van Aanbestedingscafé:

Grootste deel inschrijftermijnen boven wettelijk minimum

Het grootste deel van de aanbestedingen die op TenderNed zichtbaar zijn, houdt rekeningen met de verlengde inschrijftermijn. In mei 2021 voerde TenderNed een wijziging door die ervoor zorgde dat publicaties pas na 48 uur zichtbaar zijn. PIANOo adviseerde daarop de inschrijftermijn te verlengen. De meeste aanbestedende diensten lijken daar rekening mee te houden.

TenderNed voerde een analyse uit waarbij verschillende procedures mee werden genomen. Het gaat om openbare, niet-openbare, concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap. In 78,6% van de aanbestedingen wordt een inschrijftermijn van 48 uur of meer boven het minimaal vereiste. Het feit dat kluissluitingen niet in het weekend mogen vallen is in de analyse meegenomen.

Opvallend is dat openbare procedures iets vaker worden verlengd (78,9%) dan niet-openbare procedures (74%). Bij 6,2% wordt exact 48 uur bij de inschrijftermijn opgeteld. In 72,4% van de gevallen is de inschrijftermijn zelfs langer dan het advies van PIANOo. Ook aanbestedingen waarbij tussentijds inschrijftermijnen moeten worden verlengd zijn hierin meegenomen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een extra vragenronde.

Bron: TenderNed

Partner van Aanbestedingscafé:

Invulling social return in bouwaanbestedingen steeds ingewikkelder

Bouwbedrijven worstelen steeds meer met het vinden van de juiste mensen voor hun werk. De verplichting tot social return is hierbij een steeds groter probleem. Het is de bedoeling dat via deze eis mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen. In de praktijk blijkt dat de kaartenbakken veelal leeg zijn.

Gemeenten en andere publieke opdrachtgevers kunnen social return als eis in aanbestedingen opnemen. Een percentage van de aanneemsom moet dan worden ingevuld door mensen in te zetten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wordt niet aan deze eis voldaan, dan volgt een boete voor de opdrachtnemer.

De groep inzetbare mensen is op de huidige krappe arbeidsmarkt bijzonder klein. Tijdens de economische crisis was dit juist andersom. Daarnaast speelt ook het probleem van geschiktheid van beschikbare mensen. De bouwprojecten zijn relatief kort ten opzichte van sectoren als schoonmaak of groenvoorziening. Bovendien vereisen ze meer kennis over bijvoorbeeld veiligheid en vakspecifieke werkzaamheden.

Bron: Cobouw

Partner van Aanbestedingscafé:

Verplicht duurzaam beton vanaf 2023

Vanaf 2023 is het gebruik van duurzaam beton verplicht in aanbestedingen. Dat is vastgelegd door de partijen van het betonakkoord. In dit akkoord werken 35 betonbedrijven, grote bouwers, gemeenten, rijksopdrachtgevers en ministeries samen. Doel is om internationale klimaatafspraken te halen.

De deelnemers aan het Betonakkoord spraken vier jaar geleden af om middels dit akkoord te verduurzamen. Hoe de verplichting vanaf 2023 precies vorm moet krijgen, wordt besproken met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De juridische uitwerking komt daarbij ook aan bod, dan wordt ook duidelijk of 2023 daadwerkelijk haalbaar is.

CO2-reductie

De ondertekenaars hebben geconcludeerd dat de verduurzaming nog niet snel genoeg gaat. Daarom nu deze verplichting. Men is bang dat het verduurzamen anders niet van de grond komt. De wettelijke verplichting vanaf 2023 moet goed zijn voor een reductie van CO2-uitstoot met 15 tot 20%. De eisen worden in 2025 en 2027 aangevuld met hogere recyclingpercentages.

Toekomstplannen

Op dit moment is 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot afkomstig van beton. Vanaf 20230 moet betonpuin onder wegen voor 100% een hoogwaardiger tweede leven krijgen in nieuw beton. De CO2-footprint van beton moet met alternatieven voor cement met 30% verlagen ten opzichte van 1990.

Prijzen

De effecten van aanbestedingseisen op de betonprijs zijn nog niet berekend. De verwachting is een hogere prijs, maar een steeds hogere CO2-belasting heeft nu ook al dat effect.

Bron: Cobouw

Partner van Aanbestedingscafé:

Bescherming veiligheidsbelangen bij aanbestedingen moet beter

Vitale infrastructuren zijn kwetsbaar bij infiltratie van vijandige mogendheden binnen belangrijke overheidsdiensten. De aandacht voor dat probleem is de laatste twee jaar hard gegroeid. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht verkenden op verzoek van de Nationale Politie de juridische ruimte binnen geldende aanbestedingsregels. Het doel is de nationale veiligheidsbelangen in de toekomst beter te kunnen beschermen.

In het onderzoeksrapport ‘Naar een betere bescherming van veiligheidsbelangen bij de aankopen van de Nationale Politie: Een eerste verkenning van enkele aanbestedingsrechtelijke vraagstukken’ analyseren de onderzoekers het speelveld en doen zij aanbevelingen.

Naïef

De onderzoekers stellen dat Nederland minder naïef zou moeten zijn bij inkoop en gebruik van apparatuur en technologie uit het buitenland. Zulke overheidsopdrachten creëren veiligheidsrisico’s zoals verstoring van de continuïteit van vitale infrastructuur, spionage, weglekken van staatsgeheimen en onwenselijke afhankelijkheid.

Screeningssysteem

Nederland loopt achter in de trend om minder afhankelijkheid van ‘strategische goederen’ na te streven. Via wetgeving op EU-niveau zijn veiligheidsbelangen binnen aanbestedingsprocedures geborgd. ‘Onbetrouwbare’ ondernemers kunnen worden gescreend en eventueel uitgesloten, maar in Nederland bestaat geen screeningssysteem dat op nationale veiligheid bij overheidsaankopen is gericht. Toch krijgen veel overheden en nutsbedrijven hier vroeg of laat mee te maken. Voor hen is het nu ingewikkeld veiligheidsrisico’s af te stemmen met aanbestedingsregels.

Voorbeeld

Het Ministerie van Defensie kan als goed voorbeeld dienen. Dit ministerie beschikt over een screeningssysteem dat ruimte biedt voor strenge eisen aan de betrouwbaarheid van ondernemers. Ook de herkomst van geleverde of gebruikte producten valt onder toezicht. Het probleem van bescherming van nationale veiligheid bij overheidsaankopen is breder dan aankopen van Politie en Defensie.

Aanbevelingen

Een nationaal algemeen of specifiek (juridisch) screeningssysteem voor veiligheidsbelangen bij overheidsaankopen kan helpen in de aanpak. Tot die tijd blijft het voor overheden ingewikkeld welke aanbestedingsregelgeving in welk geval van toepassing is. Nationale veiligheid zal daardoor niet altijd voldoende mee worden gewogen in aankoopprocedures.

Bron: UU.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Rijk vergoedt bouwers voor extra kosten Zeesluis IJmuiden

Bouwbedrijven BAM en VolkerWessels krijgen samen bijna 60 miljoen euro van het Rijk. De bouwers van ’s werelds grootste zeesluis gaven tientallen miljoenen euro’s meer uit dan begroot.

Deze opgelopen kosten zijn naar hun mening ook deels voor rekening van het Rijk als opdrachtgever. Een onafhankelijke geschillencommissie geeft hen gelijk in hun eis voor een vergoeding. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastrucuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Extra kosten

Rijkswaterstaat wijzigde contracten met de bouwbedrijven en moet daar nu 10,4 miljoen euro voor betalen. Ook is er 49,5 miljoen euro toegekend vanwege kosten die de bouwers moesten maken door allerlei vertragingen in het project. De totale kosten van Zeesluis IJmuiden vielen 112 miljoen hoger uit dan begroot. In een eerder stadium tekende het Rijk al voor tientallen miljoenen euro’s extra.

Tegenvallers

De bouw van de enorme zeesluis maakt het mogelijk dat grotere schepen de haven van Amsterdam kunnen bereiken. Vanaf het begin waren er tegenvallers in de bouw. Er lagen bijvoorbeeld meer kabels, leidingen en oude sluisdelen dan voorzien. Ook ondervonden de bouwers problemen met de constructie waarin de sluisdeuren moesten komen.

Bron: nu.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Hogere defensie-uitgaven goed nieuws voor Nederlands bedrijfsleven

Als defensie hogere uitgaven kan doen, profiteert het bedrijfsleven daar mogelijk van. Doordat dit soort aanbestedingen langere tijd in beslag nemen, verwachten bedrijven nog geen directe toename in overheidsorders.

Vanwege de oorlog in Oekraïne en spanningen met Rusland plannen veel Europese overheden hogere defensie-uitgaven. Damen Shipyards en vrachtwagenfabrikant DAF kunnen als huidige leverancier van de krijgsmacht mogelijk meeprofiteren van deze voornemens.

DAF bereidt zich voor op een grotere vraag naar trucks voor militair gebruikt. De verkoop stijgt momenteel echter nog niet. Bovendien nemen Europese aanbestedingen veel tijd in beslag. De verwachting van DAF is dat processen in de toekomst mogelijk versneld worden.

Nederlandse bedrijven

Damen Shipyards bouwt op dit moment vier fregatten voor de Duitse marine. Ook zij zien nog geen extra orders en ook zij werken met langdurige Europese aanbestedingen. Het Franse Thales, leverancier van bijvoorbeeld radarsystemen, heeft een grote vestiging in Hengelo. Het Nederlandse TenCate levert onder meer beschermende materialen voor militaire kleding.

Extra helmen en vesten

Het Nederlandse EnGarde produceert kogelwerende vesten. Hier is de vraag wel toegenomen, met name doordat journalisten deze vesten nodig hebben. Ook de vraag neer helmen neemt toe, zowel uit Nederland als Duitsland.

Bron: Businessinsider.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Juridische notitie Aanbestedingsvragen Russische leveranciers voor decentrale overheden

De inval van Rusland in Oekraïne levert ook bij decentrale overheden veel vragen op. Kenniscentrum Europa decentraal heeft een juridische notitie opgesteld waarin veel aanbestedingsrechtelijke vragen worden beantwoord.

De afgelopen dagen kwam van veel verschillende kanten de vraag of het mogelijk is contracten met Russische leveranciers te beëindigen. Veel van deze contracten zijn volgens Europese regels aanbesteed en sommige lopen via Nederlandse dochterbedrijven. Vanwege de situatie in Oekraïne willen veel partijen van deze contracten af.

De belangrijkste conclusie uit de notitie is dat de aanbestedende dienst een lopend contract alleen eenzijdig kan ontbinden wanneer hierover in de overeenkomst afspraken zijn opgenomen. Anders bestaat het risico dat er een schadevergoeding aan de leverancier moet worden betaald.

Discriminatieverbod
Tegelijkertijd liggen er natuurlijk aanbestedingen in het verschiet. Om Russische leveranciers hiervan uit te sluiten, moet de Aanbestedingswet 2012 ter hand worden genomen. De decentrale overheid moet in de rol van aanbestedende dienst het discriminatieverbod altijd in acht nemen.

Ondernemingen die in Nederland zijn geregistreerd, vallen niet onder de economische sancties tegen Rusland. Zij zijn daarom niet uit te sluiten bij een eventuele nieuwe verplichte aanbestedingsprocedure. Het is niet duidelijk of dit nog op de agenda van de Europese Commissie staat. De situatie ontwikkelt zich echter per dag, dus die mogelijkheid kan zich later nog voordoen.

Notitie
De Juridische notitie Aanbestedingsvragen Russische leveranciers is te vinden op de website van Europa decentraal.

Bron: Europadecentraal

Partner van Aanbestedingscafé:

Populariteit twee-fasen contract groeit

Bij infrawerken en gemeentelijke opdrachtgevers wordt het twee-fasen-contract steeds populairder. De meest aanbestede contractvorm van het Rijk is met 63% vooralsnog het traditionele contract. Het aantal aanbestedingen bleef nagenoeg gelijk bij infrawerken, infradiensten en burgerlijke en utiliteitsbouw. Bij bouwprojecten verschuift één en ander, zo blijkt uit onderzoek van Cobouw.

Het twee-fasen-contract damt risico’s bij grote complexe werken in, want pas na de eerste ontwerpfase in samenspraak met de opdrachtgever, komt de prijs voor de uitvoeringsfase op tafel. In bijna drie jaar tijd verzevenvoudigde de keus voor de twee-fasen contractvorm, zo blijkt uit cijfers van het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra. Het gaat om cijfers uit alle openbare Europese en Nederlandse aanbestedingen in de sectoren infrawerken, infradiensten en burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U).

Verdeling

De meeste twee-fasen-contracten zitten de afgelopen jaren niet bij gemeenten, Rijk of provincies. Voornamelijk speciale sectorbedrijven, scholen en universiteiten hebben deze contracten in portefeuille. Daarna volgen waterschappen en dan gemeenten.

Moderne contractvormen

Het twee-fasen-contract mag dan vaker voorkomen, het aantal ‘moderne’ contractvormen zakte tussen 2017 en 2020 juist, met name in de sectoren B&U en infradiensten. In de infrawerken is de daling van moderne contractvormen minder sterk. Binnen het Rijk geven Rijkswaterstaat en ProRail de meeste moderne contracten uit, met name Defensie houdt vast aan de traditionele vorm.

Meest aanbestede contractvorm

Wanneer de totale verdeling van contracten wordt bekeken, valt op dat het aandeel ‘traditionele’ contractvormen in de bouwsector gelijk blijft, ondanks de verschuivingen tussen twee-fasen-contracten en moderne contracten. Bij het Rijk blijft in 2021 de traditionele vorm met 63% de meest aanbestede contractvorm. In deze contractvorm beschrijft de opdrachtgever tot in detail wat de opdrachtnemer moet doen. Dit contract wordt wel in verschillende varianten gebruikt.

Krachtenbundeling

De markt bundelt kennis en krachten steeds meer, dat kan goed met twee-fasen-contracten. McKinsey noemde dit al in 2019 als één van de oplossingen voor risico’s die bij grote Rijkswaterstaat-projecten aan het licht kwamen.

Bron: Cobouw.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Flinke stappen nodig om hoge verwachtingen publieke inkoopfunctie waar te maken

Uit verkennend onderzoek van Significant Synergy en Nevi naar de publieke inkoopfunctie in 2021 blijkt dat het inkoopveld sterk in beweging is. Er moeten nog flinke stappen worden gezet, met name in waardecreërende processen en ondersteunende infrastructuur. De verwachtingen van de publieke inkoopfunctie zijn hoog, zowel bij beleidsmakers als bij het bredere publiek.

Het onderzoek vindt elke twee jaar plaats. Dit keer vulden zo’n 150 respondenten een vragenlijst in. Dit waren bijvoorbeeld inkopers, contract- en leveranciersmanagers of consultants. De spreiding op basis van inkoopvolume was ruim: van organisaties met een spend lager dan 50 miljoen euro tot meer dan 250 miljoen euro. De resultaten van het onderzoek werden besproken met experts binnen het publieke inkoopdomein.

Inkoop en aansturing

Allereerst ging het onderzoek in op de randvoorwaarden om inkoopdoelstellingen te realiseren. De belangrijkste randvoorwaarde vinden respondenten met 63% beschikbare tijd en capaciteit van medewerkers. Daarna volgen actueel informatiemanagement (42%) en beschikbaarheid van systemen voor contract- en leveranciersmanagement (42%). Populairste oplossing bij ondersteuning van de inkoopfunctie blijkt het contractmanagementsysteem te zijn, maar liefst 49% van de respondenten zet deze tool in. Ook de spend-analysetool (42%) en aanbestedingssoftware (40%) zijn veelgebruikte hulpmiddelen. Het meest gebruikte besturingsmodel is het centrale model (34%), gevolgd door gecoördineerd (28%), hybride (22%) en decentraal (16%).

Thema’s bij inkoop

Het inkoopbeleid van organisaties wijzigde de afgelopen jaren door gewijzigde doelstellingen (45%), verouderd beleid (28%) en veranderde aanbestedingswetgeving (28%). Belangrijk is de maatschappelijke bijdrage van het inkoopbeleid. Bijna de helft van de respondenten vindt dat onderwerpen als social return, innovatie en betrekken van het MKB nu echt in het inkoopbeleid verankerd zijn. De onderzoekers concluderen dat het goed gaat, maar beter moet. De Nederlandse overheid spendeert jaarlijks 83 miljard euro. Daarmee kan publieke inkoop grote maatschappelijke impact hebben.

Innovatie

Smart contracting zou volgens 24% van de respondenten een bruikbare innovatieve ontwikkeling kunnen zijn. In de praktijk blijkt vaak dat innovatie niet verder gaat dan automatisering van inkoperstaken. Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan niet precies te weten wat innovatie voor inkoop kan betekenen. Hier is dus mogelijk nog veel te winnen.

Contract- en leveranciersmanagement

Ook op gebied van aandacht voor contract- en leveranciersmanagement liggen nog veel kansen. Zeker respondenten van organisaties met een spend tot 250 miljoen gaven aan dat daar maar weinig aandacht voor is. Zo’n 40% van de respondenten zegt dat er geen onderscheid tussen typen leveranciers wordt gemaakt bij het management van leveranciers.

Gezamenlijke inkoop

Externe hulp inschakelen of inkoopsamenwerkingen aangaan kunnen aanbestedende diensten helpen hun inkoopbeleid naar een hoger niveau te tillen. Met name voor diensten met een volume tot 150 miljoen euro is hier winst te behalen. Zij blijken nu nog maar weinig bijzondere aanbestedingsprocedures in te zetten. Opvallend is echter dat inkoopsamenwerking binnen het publieke domein maar op beperkte schaal plaatsvindt. Tussen de 7% en 30% van het totale inkoopvolume wordt gezamenlijk ingekocht en dan vooral bij grotere inkooporganisaties.

Meer aandacht

Na afloop van het onderzoek gingen experts in op de resultaten. Zij merken op dat rechtmatigheid eigenlijk steeds minder een issue zou mogen zijn. Tegelijkertijd zou er meer aandacht mogen zijn voor verdere ontwikkeling van de competenties, inspelen op actuele thema’s en het verlagen van toeleveringsrisico’s.

Bron: Significant Synergy

Partner van Aanbestedingscafé:

Waterschappen heroverwegen contracten Gazprom

Ook de waterschappen voelen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zij onderzoeken nu gezamenlijk of er alternatieven zijn voor de aardgaslevering door het Russische Gazprom.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft ongeveer de helft van de waterschappen een contract voor levering van Russisch aardgas. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kijkt de Unie van Waterschappen wat de sancties tegen Rusland voor de huidige contracten betekenen. Ook onderzoeken zij samen welke alternatieven er zijn en wat die voor mogelijke consequenties hebben.

Juridische consequenties

Voor lopende contracten wordt momenteel juridisch advies ingewonnen. Waterschappen willen deze contracten graag beëindigen, maar beraden zich op de juridische consequenties hiervan. De contracten zijn via aanbestedingen tot stand gekomen op basis van prijs-kwaliteitverhoudingen. De waterschappen willen niet dat mogelijk schadevergoedingen moeten worden uitgekeerd aan Gazprom, dat zou juist financieel voordelig zijn voor het Russische staatsbedrijf.

Aardgas voor waterschappen

Waterschappen produceren zelf veel biogas door zuiveringsslib te vergisten. Ook is aquathermie in ontwikkeling. Daarbij wordt warmte of juist koude uit water gebruikt als alternatief voor aardgas. De aardgaslevering van Gazprom is mede door deze ontwikkelingen maar ongeveer 2 procent van de totale hoeveelheid aardgas die nodig is. De belangrijkste functie van aardgas voor de waterschappen is verwarming van gebouwen. De waterschappen zouden graag een snellere energietransitie van de grond zien komen.

Bron: Unie van Waterschappen

Partner van Aanbestedingscafé:

De Gunningsfactor: nog even geduld

Normaal gesproken zou je hier vandaag de nieuwste aflevering van podcast De Gunningsfactor verschijnen. Helaas kon de opname van deze week niet doorgaan.

Podcast de Gunningsfactor
Podcast de Gunningsfactor

Zat je met smart te wachten op een nieuwe aflevering van podcast De Gunningsfactor? Dan zul je nog heel even moeten wachten, want de volgende aflevering verschijnt over twee weken.

In de tussentijd kun je natuurlijk wel alle voorgaande afleveringen beluisteren. Dat doe je hier.

Stay tuned!

Partner van Aanbestedingscafé:

Overheid gebruikt omstreden Chinese camera’s zonder dat te weten

Nederlandse gemeenten en overheidsorganisaties maken massaal gebruik van Chinese camera’s zonder dat ze daarvan op de hoogte zijn. Centraal overzicht ontbreekt bij diverse ministeries en gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money.

Follow the Money ontdekte dat 51 Nederlandse gemeenten Chinese camera’s gebruiken. Mogelijk zijn dat er meer. De Nationale Politie schafte 700 Chinese camera’s aan om verkeer te monitoren. Het ministerie van Financiën maakt ook gebruik van de camera’s. Bovendien zijn de camera’s ook geïnstalleerd in twee gerechtsgebouwen. Het gaat om camera’s van Chinese fabrikant Dahua en Hikvision. Dahua en Hikvision zijn deels in handen van de Chinese overheid. Als de Chinese overheid daarom vraagt, moeten de bedrijven data vrijgeven. Dat kunnen dus ook beelden zijn die in Nederland zijn gemaakt.

De VS verbood Amerikaanse bedrijven in 2021 zaken te doen met deze fabrikanten, omdat Dahua en Hikvision betrokken zouden zijn bij mensenrechtenschendingen. Dahua zou bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware hebben ontwikkeld om Oeigoeren te kunnen herkennen.

Politiecamera’s

Follow the Money vroeg decentrale overheden en overheidsinstanties naar de herkomst van camera’s die momenteel in gebruik zijn. Veel overheden konden niet aangeven van welke camera’s ze gebruikmaken. De Nationale Politie ontkende enkele weken geleden nog dat zij Chinese camera’s inzetten. Nu blijkt dat de 700 camera’s zijn ingekocht via een aanbesteding die is gewonnen door Connection Systems BV. Dat bedrijf werkt nagenoeg alleen met camera’s van Dahua. De camera’s van de Nationale Politie zijn inderdaad door die fabrikant geleverd. De camera’s die in worden gezet op het ministerie van Financiën zijn ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf.

Zowel ministeries als gemeenten hebben geen overzicht van de camera’s die zij gebruiken. Grote gemeenten zoals Den Haag en Amsterdam kopen die camera’s in via Europese aanbestedingen, waarbij leveranciers of tussenpersonen moeten vermelden welke camera’s zij leveren. Informatie over de herkomst van de camera’s is dus voorhanden, maar overheidsinstanties hebben die niet paraat.

Naïef

Vanaf 2019 hebben diverse kamerleden kamervragen gesteld over de aanwezigheid van Chinese camera’s in Nederland. Toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet toen weten dat het niet te achterhalen was hoeveel camera’s van Dahua en Hikvision actief zijn. Voormalig D66-kamerlid Kees Verhoeven ziet dat de regering terughoudend is bij het beantwoorden van vragen over dit soort kwesties. “De positie van Nederland ten opzichte van China zorgt voor ingewikkelde dilemma’s op het gebied van handel, mensenrechten en geopolitieke verhoudingen. Elke keuze heeft gevolgen, vandaar die terughoudendheid.”

SP-kamerlid Van Nispen stelt dat mensenrechten en veiligheid in aanbestedingen nog steeds ondergeschikt zijn aan de laagste prijs. “Beveiligingsapparatuur in de publieke ruimte kan noodzakelijk zijn, maar is ook een forse inbreuk op de privacy. Dan moet je niet het risico vergroten dat buitenlandse overheden deze data in handen kunnen krijgen. Veiligheid zal voorop moeten staan. We horen de tijd van naïviteit voorbij te zijn”

Bron: Follow the Money

Partner van Aanbestedingscafé:

Contracten Gazprom moeilijk te ontbinden voor gemeenten

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is discussie ontstaan over de contracten tussen gemeenten en Russische gasleverancier Gazprom. Burgers en gemeenteraadsleden willen dat gemeenten hun contracten opzeggen. Het ontbinden van de energiecontracten is echter lastig en duur.

Gazprom mag gas leveren aan Nederlandse gemeenten omdat het bedrijf daarvoor een Europese aanbesteding won. Gemeenten kunnen daardoor niet zomaar onder de contracten uit, tenzij ze het contract afkopen. 120 Nederlandse gemeenten hebben een contract met Gazprom. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gemeenten ‘met handen en voeten gebonden’ aan de aanbestedingsregels. Als gemeenten dat doen krijgen ze geen gas meer, maar moeten zij Gazprom wel een hoge boete betalen.

Ontbindingsclausule

Dat geldt onder andere voor de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (Ovef). Die coöperatie is verantwoordelijk voor de inkoop van energie voor zeventien Friese gemeenten en de provincie Friesland. De coöperatie heeft geen ontbindingsclausule opgenomen in het contract met Gazprom. De kans is groot dat de gemeenten en provincie het contract laten doorlopen, zegt Isolde den Haring, directeur van de coöperatie.

Afgelopen week startten diverse organisaties een petitie die overheden oproept de contracten te ontbinden. Die is inmiddels 70.000 keer ondertekend.

Bron: FD.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

OM start strafrechtelijk onderzoek naar stichting Van Lienden

Het Openbaar Ministerie (OM) start een strafrechtelijk onderzoek naar de stichting van Sywert van Lienden. Het gaat om de Stichting Hulptroepen Alliantie, die in de coronacrisis betrokken was bij een mondkapjesdeal van de overheid. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft drie mensen aangehouden, waaronder Van Lienden zelf.

Van Lienden zegde bij de start van de coronacrisis in Nederland belangeloos hulp toe en regelde mondkapjes ter waarde van 100 miljoen euro voor de Nederlandse overheid. Nadien bleek dat de mondkapjes niet gebruik konden worden en dat Van Lienden en zijn compagnons miljoenen euro winst hadden gemaakt. Van Lienden erkende dit tijdens een uitzending van Buitenhof, maar zei wel dat het geld niet onrechtmatig was verkregen. Hij beloofde de winst een maatschappelijke bestemming te geven.

Oplichting

Uitzendbureau Randstad, dat kosteloos medewerkers inzette voor het project van Van Lienden, diende eind vorig jaar een aanklacht in tegen de stichting. Daarop is het OM een nu strafrechtelijk onderzoek gestart. “Justitie heeft nu kennelijk voldoende materiaal in handen voor een verdenking van oplichting”, zegt Randstad-advocaat Peter Plasman.

Volgens het OM zijn er mogelijk meer bedrijven betrokken geweest, op dezelfde manier als de stichting van Van Lienden. Daar doet het OM ook onderzoek naar.

Bron: NOS

Partner van Aanbestedingscafé:

Bouwers zien af van grote infraprojecten Rijk

Bouwbedrijven worden steeds terughoudender bij het inschrijven op grote infraprojecten van het Rijk. Zij willen de risico’s die bij dit soort projecten komen kijken, niet langer dragen. Het Rijk wil de komende jaren voor miljarden investeren in infrastructuur, maar het is de vraag of dat lukt.

Bouwers vinden dat zij te weinig winstmarge pakken voor de risico’s die zij bij grote projecten nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor BAM, bij het project Zeesluis IJmuiden. BAM besloot vorig jaar niet langer in te schrijven op tenders van meer dan 150.000 miljoen euro, als de risico’s bij de bouwer zouden komen te liggen. Ook bouwbedrijf Heijmans waagt zich niet langer aan miljardentenders. “Bij ons als marktpartijen worden risico’s neergelegd die wij niet kunnen controleren. Dat materialen duurder worden is ondernemersrisico, maar vertraging doordat de overheid geen vergunningen afgeeft – daar kunnen wij niets tegen beginnen”, zegt Heijmans-CEO Ton Hillen.

Risico’s afschuiven

Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, geeft de bouwers gelijk. Volgens hem heeft het Rijk de risico’s te veel op het bordje van de bouwbedrijven gelegd. “Bouwers kunnen het risico bij dit soort megaprojecten, die soms tot een miljard of meer gaan, gewoon niet dragen.” Rijkswaterstaat is daarentegen niet enthousiast over bouwers die bij elke vertraging meerkosten willen rekenen. Het Rijk is al enige in gesprek met bouwbedrijven over oplossingen, zoals het tweefasencontract. Volgens De Zeeuw moet het Rijk afstappen van grote contracten waarbij de bouwer alle verantwoordelijkheid heeft. Ook moet Rijkswaterstaat zich actiever bemoeien met de uitvoering en meer operationele kennis in huis halen.

Meedenken

Heijmans-CEO Hillen ziet dat Rijkswaterstaat wel degelijk wil meedenken met bouwers, maar noemt de materie ook ingewikkeld. De CEO van BAM, Ruud Joosten, ziet het minder rooskleurig in. “De discussie gaat tussen een nogal conservatieve industrietak en een overheid die ook niet graag toegeeft.” Afzien van het inschrijven op grote infraprojecten is volgens hem voorlopig de enige oplossing.

Bron: NRC

Partner van Aanbestedingscafé:

Niet aanbesteden ICT-project leidde tot beschuldiging fraude

Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo beschuldigden ICT-bedrijven en een ambtenaar van fraude nadat ze een groot ICT-project verzuimden aan te besteden. Volgens de directeur van één van de betrokken ICT-bedrijven, beschuldigden de gemeenten de betrokken partijen van fraude om onder de gevolgen uit te komen.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo kopen samen in via werkverband BUCH. De gemeenten wilden gaan samenwerken op één platform en huurden daarvoor ICT-bedrijven in. Ook al ging het om een opdracht van 12 miljoen euro, verspreid over vijf jaar, de gemeenten besteedden de klus niet aan.

Zooitje

De inkoopafdeling verzocht de ICT-bedrijven na enige tijd hun facturen aan te passen. Jeroen Camijn, directeur van betrokken ICT-bedrijf CA-Mijn-IT: “Er mochten aanvankelijk geen namen op staan van ICT-specialisten, later moest dat juist weer wel. Ik heb begrepen dat dat te maken had met het feit dat de ICT-projecten niet Europees waren aanbesteed, terwijl dat wel had gemoeten. Daarom moesten we op een bepaalde manier factureren. De afdeling inkoop van de BUCH maakte er een zootje van.”

Fraude

Na verloop van tijd zette het werkverband het project stop. Bij aanvang van het project hadden de gemeenten de ICT-bedrijven gevraagd een kostenbesparing van 1,4 miljoen euro per jaar te realiseren. Toen bleek dat doel niet haalbaar was door het stoppen van het project, beschuldigde de BUCH een ambtenaar van fraude. “Ik denk dat de algemeen directeur dat later moest verantwoorden aan de gemeenteraden. Hij kon niet vertellen wanneer die besparingen dan wel zouden worden gehaald. Ik denk dat hij toen heeft gedacht: als ik de kaart ’fraude’ trek, hoef ik het niet uit te leggen aan de burgers en de gemeenteraden”, zegt Camijn.

Schadevergoeding

De betreffende ambtenaar heeft van de gemeente een schadevergoeding van €75.000 ontvangen. Volgens Camijn heeft de BUCH al een ton uitgegeven aan rechtszaken. De gemeenten proberen nog steeds €280.000 euro op de ICT-bedrijven te verhalen. De rechter wees een eerste eis af, maar de BUCH gaat in hoger beroep. Dat dient in mei.

“Wij als kleine ICT-bedrijven zijn er klaar mee. We hebben dat gegoochel met facturen omdat er geen Europese aanbesteding was geweest nooit willen vertellen, ook om de BUCH niet te schaden. Maar nu zijn we het zat. We gaan zelf schadevergoeding eisen, in totaal zo’n 2 miljoen euro”, aldus Camijn.

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Partner van Aanbestedingscafé:

Nog steeds veel belemmeringen bij circulair aanbesteden

Uit onderzoek van Vereniging Circulair Friesland en MKB Regio Zwolle blijkt dat overheden meer kunnen doen op het gebied van circulair inkopen en aanbesteden. Er bestaan nog veel knelpunten bij circulaire inkoop. Kostenoverwegingen, een tekort aan kennis en bewustzijn en een gebrek aan dialoog tussen overheid en markt zijn beperkende factoren, stellen de onderzoekers.

Overheden zijn deels afhankelijk van (Europese) wetgeving als zij circulair inkopen en aanbesteden willen bevorderen. Toch kunnen overheden, zoals gemeenten, zelf ook stappen zetten om circulariteit in het inkoopproces te bevorderen. De onderzoekers, Arnold Appelman (advocaat aanbestedingsrecht bij DeHaan) en Ernst van Bergen (Rijksuniversiteit Groningen), constateren dat er te weinig kennis is over circulair inkopen en aanbesteden, en dat overheid en markt elkaar nog te weinig begrijpen.

Maatschappelijke waarde

De onderzoekers doen veertien aanbevelingen voor het verbeteren van circulair inkopen en aanbesteden. Appelman en Van Bergen raden overheden onder meer aan te investeren in kennis over circulariteit, aansluiting te vinden bij bestaande initiatieven op het gebied van circulariteit, en hulp in te roepen van een ervaren partij wanneer er voor het eerst een circulair inkooptraject wordt opgestart. Daarnaast stellen zij dat circulariteit een verplicht onderdeel moet worden van inkoopopleidingen, en dat inkopers het minimaliseren van klimaatimpact gelijk moeten stellen aan het creëren van maatschappelijke waarde.

Bron: Duurzaam-ondernemen.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden gepubliceerd

Het ministerie van Economische Zaken heeft een handreiking gepubliceerd die overheden moet helpen bij het opzetten van een klachtenloket voor aanbestedingen. Het is de bedoeling dat het klachtenloket verplicht wordt voor elke publieke opdrachtgever. Het is één van de maatregelen ter verbetering van de rechtsbescherming bij aanbesteden.

De handreiking geeft concrete handvatten en kaders voor het opzetten van een klachtenloket. De handreiking benadrukt dat een ondernemer doorgaans eerst vragen zou moeten stellen en dan pas, indien het antwoord niet toereikend is, over zou moeten gaan tot het indienen van een klacht. Daarnaast moet het klachtenloket onafhankelijk zijn, en moet er voldoende tijd zijn voor het afhandelen van de klacht. Degene die de klacht van de inschrijver behandelt, mag niet betrokken zijn geweest bij de aanbesteding die het betreft.

Procedure

In de handreiking staat een gedetailleerd stappenplan over de klachtenprocedure zelf. De inschrijver dient een klacht in, waarna het klachtenloket in overleg treedt met inschrijver en aanbestedende dienst. Het klachtenloket laat de aanbestedende dienst onder meer weten of de aanbesteding of standstilltermijn moet worden opgeschort. De aanbestedende dienst moet het advies van het loket overnemen, tenzij deze een afwijkend standpunt kan motiveren. De uitkomsten van de klachtenprocedure worden geanonimiseerd gecommuniceerd in de Nota van Inlichtingen. De inschrijver bepaalt vervolgens of deze vervolgstappen wil nemen.

Verbetering rechtsbescherming

Het klachtenloket moet ervoor zorgen dat inschrijvers klachten beter kunnen indienen, en dat opdrachtgevers deze sneller afhandelen. Pas na aanpassing van de Aanbestedingswet 2012 zal het klachtenloket daadwerkelijk verplicht worden gesteld voor publieke opdrachtgevers. Het is de bedoeling dat het klachtenloket periodiek geëvalueerd wordt door de aanbestedende dienst die het loket heeft ingesteld.

Bron: Rijksoverheid.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Elektrificatie Europese busvloot te traag, Nederland wel voorop

Uit een analyse van onderzoeksgroep en ngo Transport & Environment blijkt dat de transitie naar elektrische stadsbussen in Europa te traag verloopt. Nederland steekt wel met kop en schouders boven de andere landen uit. In 2020 betrof 81% van de ingekochte stadsbussen een elektrische variant. Andere landen blijven gemiddeld steken op 12%.

Nederland kocht in 2020 in totaal 550 bussen, het overgrote deel elektrisch aangedreven. Circa 10% betrof een hybride variant en de overige bussen rijden op diesel. Slechts 1% van de aangeschafte bussen rijdt nog op benzine. Luxemburg en Noorwegen volgen Nederland op de tweede en derde plek. Het aandeel elektrische bussen dat deze landen inkochten komt uit op 51% en 32%. België, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje blijven steken op een elektrisch aandeel van 5%, terwijl Griekenland en Ierland in 2020 uitsluitend dieselbussen aanschaften.

100% zero-emissie in 2027

James Nix, vrachtmanager bij Transport & Environment, stelt dat de transitie naar zero-emissie openbaar vervoer te traag verloopt. Hoewel het aandeel zero-emissie voertuigen steeg ten opzichte van 2019, stijgt ook het percentage bussen dat op benzine rijdt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, aldus Nix. Volgens hem zou Europa ernaar moeten streven in 2027 een complete zero-emissie busvloot te hebben.

Bron: Transportenvironment.org

Partner van Aanbestedingscafé:

Mirjam Kibbeling nieuwe lector Publieke Inkoop

Mirjam Kibbeling bekleedt vanaf 1 maart de rol van lector in het lectoraat Publieke Inkoop, opgezet door de Rijksoverheid en verschillende hogescholen. Kibbeling was hiervoor o.a. actief in diverse managementposities, bij Renewi en Van Gansewinkel.

Het lectoraat, een samenwerking tussen diverse hogescholen en de Rijksoverheid, moet zorgen voor een betere verbinding tussen afstudeerders en de inkooppraktijk van de Rijksoverheid. Daarnaast moet het lectoraat het vakgebied inkoop onder de aandacht van studenten brengen en bijdragen aan professionalisering van inkoop bij de Rijksoverheid.

The place to be

Kibbeling wilde na haar ervaring in het bedrijfsleven een bijdrage leveren aan de maatschappelijke, duurzame transitie. “Wil je duurzaamheid versnellen, begin je bij inkoop. En wil je werkelijk impact maken, start dan bij het Rijk. Waar het Rijk voorheen nog wel eens een stoffig imago had in mijn ogen, is dat beeld tijdens mijn werkzame leven volledig veranderd. In mijn ogen is de overheid the place to be op dit moment.” Volgens Kibbeling bevinden ambtenaren in deze tijd in een unieke positie. Zij kunnen onderdeel zijn van de duurzame transitie van het Rijk. “Inkoop en de manier waarop we samenwerkingen met de markt vormgeven, spelen hierin een centrale rol. Vanuit onderzoek en onderwijs wil ik daar graag aan bijdragen.”

Bron: Rijksoverheid.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Bredase aanbestedingen nog niet op orde

De gemeente Breda heeft in 2021 mogelijk voor 6 miljoen euro fouten gemaakt bij Europese aanbestedingen. De kans bestaat dat de jaarrekening wordt afgekeurd. Dat gebeurde in 2020 ook al, toen er voor 13 miljoen euro verkeerd werd aanbesteed. De gemeente werkt sindsdien aan het professionaliseren van de inkoop. 

De fouten komen voor bij uiteenlopende aanbestedingen, bijvoorbeeld voor de inkoop van smartphones, de uitbreiding van thuiswerkplekken, de bestrijding van de eikenprocessierups en de snelbalie bijzondere bijstand. Sinds het afkeuren van de jaarrekening over 2020 werkt de gemeente aan het doorvoeren van verbeteringen. De afdeling Control gaat alle lopende contracten na, op zoek naar fouten. Toch is CDA-raadslid Huib Jansen niet verbaasd over de fouten die nu aan het licht zijn gekomen. “Met het doorploegen van alle lopende contracten is het niet vreemd dat er nu weer 6 miljoen aan fouten is gevonden, maar goed is het niet. Als organisatie moet je jezelf achter de oren krabben.”

Jaarplanning

Wethouder Bedrijfsvoering Boaz Adank is tevreden over de voortgang van het verbeterproject. “Het verbeterplan is in volle uitvoering. Een belangrijke stap is het maken van een duidelijke jaarplanning. Hierdoor krijgen we meer overzicht in de te plannen aanbesteding en dat gaat ons enorm helpen. Daarnaast wordt het hele inkoop- en betalingsproces opnieuw ingericht en zijn er strenge controles. De impact van alle maatregelen op de teams inkoop en inhuur is echt groot.”

Bron: BN de Stem

Partner van Aanbestedingscafé:

Scholen besteden inhuur aan om hoge inhuurtarieven tegen te gaan

Om het lerarentekort tegen te gaan besteden steeds meer scholen de inhuur van flexibele krachten aan. Dat heeft als bijkomend voordeel dat ze prijsafspraken kunnen maken met commerciële uitzendbureaus, waardoor scholen niet langer de hoofdprijs betalen.

De gezamenlijke aanbesteding van 29 schoolbesturen in de regio Rotterdam en Den Haag in 2020 is een voorbeeld van een dergelijke aanbesteding. De schoolbesturen zetten een aanbesteding van 116 miljoen euro in de markt, en contracteerden vier uitzendbureaus. Daardoor konden de scholen maximale prijzen afspreken met uitzendbureaus. De politiek maakt zich echter zorgen over de inhuur van externe bureaus. Door een tekort aan docenten, vooral voor exacte vakken, rijzen de tarieven voor inhuur de pan uit, waardoor er veel geld naar commerciële detacheerders gaat.

Korte termijn

Schoolbestuurders stellen dat het normaal is dergelijke bureaus in te huren. AOb-bestuurder Jelmer Evers is het daar niet mee eens. “De toename van tijdelijkheid, flex en uitzendconstructies voor onderwijzend personeel vind ik ontzettend problematisch. Ze maken die commerciële partijen steeds belangrijker en worden er alleen maar afhankelijker van. Het is een vorm van privatisering en commercialisering.” Volgens Evers maken scholen het probleem alleen maar groter door voor een kortetermijnoplossing te kiezen. Hij pleit voor het opzetten van invalpools en actie vanuit de overheid, om het lerarentekort structureel op te lossen.

Ronnie Geuzinge, hoofd bedrijfsvoering bij het Roelof van Echten College in Hoogeveen, erkent dat scholen de situatie in stand houden door te kiezen voor commerciële uitzendbureaus. Tegelijkertijd zitten scholen bij een tekort met de handen in het haar. “Moet je dan een vak niet laten geven omdat je niemand voor de klas hebt staan?” Het lerarentekort is in sommige regio’s zo groot dat ook detacheerders niet aan de vraag kunnen voldoen.

Bron: AOb.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Kamer wil misbruik zorggeld en excessieve winsten aanpakken

De Tweede Kamer wil dat misbruik van zorggeld en legaal gemaakte, excessieve winsten worden aangepakt. Het toezicht op zorgaanbieders moet worden verscherpt, zodat malafide zorgaanbieders geen gebruik kunnen maken van zorgbudgetten.

Minister van Langdurige Zorg Conny Helder, erkent dat het toezicht op zorgaanbieders bij sommige gemeenten nog niet optimaal is ingericht. Dat geldt bijvoorbeeld voor toezicht op jeugdzorgaanbieders en aanbieders van maatschappelijke zorg. Helder belooft de Kamer gemeenten beter te ondersteunen bij het opsporen van fraude. Tegelijkertijd wil Helder de regeldruk niet te veel opvoeren. De administratieve lasten van zorgaanbieders worden anders te hoog.

Integere bedrijfsvoering

Volgens de Tweede Kamer is de drempel voor het oprichten van een zorgbedrijf nu nog te laag. Helder wil de regels voor toetreding tegen het licht houden en sturen op ‘integere bedrijfsvoering’. Daarnaast zijn er wetsvoorstellen in de maak die misbruik van zorggeld moeten voorkomen.

De SP wil nog een stap verder gaan door alle winstuitkeringen in de zorg af te schaffen. Dat zou misbruik in de hand werken. De PVV wijst op onderzoek waaruit blijkt dat sommige zorgaanbieders twintig procent winst maken. De oppositiepartij is fel tegenstander van hoge winsten in de zorg.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Inhuur Amsterdamse programmadirecteur overschrijdt aanbestedingsdrempel

De gemeente Amsterdam heeft zonder aan te besteden een programmadirecteur ingehuurd, terwijl dat wel had gemoeten. De gemeente beëindigt de samenwerking per direct omdat de totale kosten voor de maand februari boven de aanbestedingsdrempel van 214.000 euro uitkomen.

Programmadirecteur Lennart Booij is ingehuurd om de viering van het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam te organiseren. Studentenblad Propria Cures ontdekte na een Wob-verzoek dat de totale vergoeding voor Booij in februari boven de aanbestedingsdrempel uit zou komen. De gemeente stopt de samenwerking nu per 1 februari en schrijft alsnog een openbare aanbesteding uit. Booij werd ingehuurd vanaf 2019. Oorspronkelijk was het idee dat hij 9 maanden werd ingehuurd, waarvoor hij 90.000 euro zou ontvangen. Hij bleef echter werkzaam voor de gemeente, waardoor de kosten voor zijn diensten veel hoger uitvielen.

Geen waarschuwingssysteem

Burgermeester Femke Halsema noemt de situatie in een brief aan de gemeenteraad ‘een fout die helaas vaker kan voorkomen in de gemeentelijke organisatie’. Ze stelt dat er geen waarschuwingssysteem is. Er had volgens Halsema eerder gestart moeten worden met een aanbesteding.

Bron: FD.nl, Propria Cures

Partner van Aanbestedingscafé:

Videobelplatform overheid van 886.000 euro: niet aanbesteed, nooit gebruikt

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet een videobelplatform voor eigen gebruik ontwikkelen en betaalde daar 886.000 euro voor, maar besteedde het project vanwege tijdsdruk niet aan. De opdracht werd bovendien onderhands gegund, aan de stichting van een interne ambtenaar. Het platform is nooit in gebruik genomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Kort nadat de coronapandemie uitbrak kreeg de stichting New Trust Foundation (NTF) de opdracht een eigen videobelplatform voor het ministerie te ontwikkelen. Bestaande opties werden als te onveilig beschouwd. Omwille van tijdsdruk werd niet gekozen voor een aanbesteding. De stichting werd beheerd door een ambtenaar van de Uitvoeringsdienst Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voorschotten

Om controle te houden over het project zette het ministerie twee andere ambtenaren in het bestuur van de stichting, waaronder specialist digitale zaken Arthur van Wees. Het bedrijf van Van Wees werd daarop voor 68.400 euro ingehuurd om het project te ondersteunen. In totaal ontving de stichting 886.000 euro aan voorschotten. De stichting huurde X-Systems in voor het ontwikkelen van het platform. Van de bijna 900 duizend euro kwam 440.000 euro bij dat bedrijf terecht, opnieuw zonder aanbesteding.

Ongelukkig

Uiteindelijk werd het platform niet in gebruik genomen omdat er sprake was van een lange ontwikkeltijd en onvoldoende gebruiksgemak, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het ministerie heeft de banden met de stichting inmiddels verbroken. Een woordvoerder van het ministerie geeft toe dat de aanpak onjuist was. “Het is ongelukkig dat de stichting een overeenkomst is aangegaan met het bedrijf van een van haar eigen bestuursleden, ondanks dat dit enkel heeft geleid tot een prototype. De inhuur van deze ondernemer had aanbesteed moeten worden.”

Bron: de Volkskrant

Partner van Aanbestedingscafé:

Voormalig medewerkers Keolis ingezet bij aanbesteding concessie IJssel-Vecht

Voormalig medewerkers van vervoersbedrijf Keolis, die zijn ontslagen vanwege fraude bij de aanbesteding rondom de concessie IJssel-Vecht in 2020, zijn in dienst genomen door Qbuzz. Daar werken ze mee aan het binnenhalen van diezelfde, opnieuw uitgeschreven aanbesteding. Dat meldt RTV Oost.

In het voorjaar van 2020 bleek vervoerder Keolis geheime afspraken te hebben gemaakt met het Chinese bedrijf BYD. Dat bedrijf leverde elektrische bussen die essentieel waren voor het binnenhalen van de concessie IJssel-Vechtstreek. Toen de fraude aan het licht kwam, trokken de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland de gunning in. Daarna trad er een noodconcessie in werking. Momenteel loopt de nieuwe aanbesteding voor de concessie IJssel-Vecht, waaraan o.a. Keolis opnieuw meedoet.

Morele verantwoordelijkheid

Volgens RTV Oost zijn er twee voormalig medewerkers betrokken bij de inschrijving van Qbuzz. In een reactie stelt Qbuzz dat dat volgens het ov-bedrijf geen probleem is omdat de medewerkers niet zijn niet expliciet verbonden zijn aan of veroordeeld zijn voor de fraude. Qbuzz stelt dat het onlogisch zou zijn medewerkers uit te sluiten, omdat ook Keolis zelf niet is uitgesloten van de nieuwe aanbesteding voor de concessie IJssel-Vecht.

Volgens bedrijfsethicus Wim Dubbink ontloopt Qbuzz morele verantwoordelijkheid met deze aanpak. Ook oud-medewerkers zelf zouden zich hier niet voor moeten lenen. “Keolis heeft een boete van bijna drie miljoen euro gekregen. Die kregen ze niet omdat ze hier en daar per ongeluk een steekje hebben laten vallen. Dat is omdat er fraude is gepleegd”, zegt Dubbink.

Niet betrokken bij aanbesteding

Opvallend is dat Qbuzz niet expliciet ontkent dat er oud-Keolismedewerkers betrokken zijn bij de huidige aanbesteding. Volgens een woordvoerder van Qbuzz zijn er in 2020, voor de fraude van Keolis aan het licht kwam, meerdere Keolis-medewerkers overgestapt naar Qbuzz. Die zijn niet betrokken bij tenderactiviteiten van Qbuzz. Qbuzz wijst erop dat het binnen de ov-sector heel normaal is dat medewerkers tijdens een concessieovergang overstappen naar een andere werkgever.

Zowel Keolis als de provincie Overijssel willen niet reageren op de bevindingen van RTV Oost.

Bron: RTV Oost

Partner van Aanbestedingscafé:

Limburgse politiek ziet aangepast inkoopbeleid niet zitten

Als het aan de provincie Limburg ligt, stapt de provincie over op meervoudig onderhandse aanbestedingen bij opdrachten met een waarde van 20.000 tot 50.000 euro. De Provinciale Staten zien echter niets in het voorstel.

Gedeputeerde Ad Roest vindt dat de huidige werkwijze, waarbij de provincie gebruikmaakt van enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, tot onvoldoende marktwerking leidt. Daarom wil hij overstappen op meervoudig onderhandse aanbestedingen bij opdrachten ter waarde van 20.000 tot 50.000 euro. De provincie zou voortaan drie partijen moeten uitnodigen. Dat zou gevolgen hebben voor circa 210 aanbestedingen per jaar. De provincie zou er wel extra personeel voor moeten aannemen en opdrachten gaan twee tot vier weken later van start. In uitzonderlijke situaties zou afwijken van het nieuwe beleid mogelijk moeten zijn, als er bijvoorbeeld behoefte is aan specifieke expertise.

Geen politieke steun

Het provinciebestuur kan zelf beslissen het inkoopbeleid te wijzigen, maar legde het voorstel toch voor aan de Provinciale Staten (PS). Die verzetten zich tegen de voorgenomen wijzigingen, omwille van de extra belasting voor provincie en opdrachtnemer. D66 stelt dat er ook verkeerd aanbesteed kan worden met de voorgenomen wijzigingen. Alleen Lokaal-Limburg en de Partij voor de Dieren (PvdD) zagen brood in het voorstel. Volgens hen zou de nieuwe aanpak ertoe leiden dat niet steeds ‘dezelfde kliek’ opdrachten krijgt, en past het beleid in een nieuwe bestuurscultuur.

Gedeputeerde Roest legt eind dit jaar een nieuw voorstel aan de Statencommissie voor.

Bron: De Limburger, 1Limburg.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Experts vrezen voor overvloed ov-aanbestedingen

In 2024 loopt een groot aantal noodconcessies af. Omdat er de komende jaren veel ov-aanbestedingen plaats zullen vinden, kan dat leiden tot problemen bij decentrale overheden. Zij lopen het risico dat aanbieders minder interessante concessies links laten liggen, stellen ov-experts.

“Bij een te groot aantal aanbestedingen lopen overheden de kans dat concessies met een lagere kostendekkingsgraad, minder ontwikkelmogelijkheden of grotere risico’s minder succesvol worden dan anderen”, stelt Henk Meurs, bijzonder hoogleraar Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan de Radboud Universiteit. Daarom werken decentrale overheden aan een aangepaste aanbestedingskalender. Dat moet leiden tot een beperkt aantal aanbestedingen per jaar, zegt Nico van Paridon, adjunct-directeur van de Vervoerregio Amsterdam. “Als we hier niets aan doen, moeten vervoerders straks kiezen op welke concessies ze wel en niet gaan bieden – met alle ellende van dien. Zij krijgen met overbelasting van de biedingscapaciteit te maken en dat betekent een strijd tussen decentrale overheden.”

Langere concessies

Naast een groot aantal aankomende aanbestedingen, zien de ov-experts nog meer uitdagingen voor de sector. Concessies worden steeds langer, waardoor nieuwe ov-bedrijven zich niet of nauwelijks kunnen inschrijven. Bij aanbestedingen wordt vaak om jarenlange ervaring gevraagd, en moeten vervoerders flink investeren in elektrisch vervoer. Ook timmeren overheden aanbestedingen nog te vaak dicht, waardoor ov-bedrijven verbetermogelijkheden niet door kunnen voeren.

Daar staat tegenover dat er ook veel positieve veranderingen zichtbaar zijn geworden. Vervoerders en overheden zijn de afgelopen jaren beter gaan samenwerken, er is meer vertrouwen ontstaan tussen partijen en het inkoopproces is geprofessionaliseerd. Sinds de introductie van marktwerking binnen het ov is de sector bovendien veel efficiënter gaan werken.

Bron: ov-magazine.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

‘Voortzetten politie-aanbesteding na advies CVAE is onzorgvuldig’

De rechtbank in Den Haag stelt bij de uitspraak in een aanbestedingsrechtszaak dat het onzorgvuldig is een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CVAE) te negeren, ook al zijn de adviezen niet bindend. De rechter deed de uitspraak in een zaak tussen inschrijver en aanbestedende dienst, de Politie.

De Politie schreef een aanbesteding uit voor een intermediair, die trainingsacteurs voor de Politie moest regelen. De Politie stelt strenge eisen aan de inschrijver, die gebruik moet maken van een door de Politie samen te stellen poule trainingsacteurs. Ook moet de intermediair 100% van de aanvragen van trainingsacteurs kunnen garanderen. Lukt dat niet, dan kort de Politie op het tarief van de intermediair. Daarnaast kan de intermediair zijn diensten pas in rekening brengen als er een evaluatie is geweest van de prestaties van de geleverde acteur. Intermediair Equipe dient een klacht in over deze aanpak.

Disproportionele eis

De CVAE acht de klacht op bovenstaande onderdelen gegrond, behalve de resultaatsverplichting en de daaraan verbonden tariefstelling. De eisen die de aanbestedende dienst stel zijn volgens de CVAE disproportioneel. Het risico komt te veel bij de inschrijver te liggen, terwijl de aanbestedende De rechter neemt het oordeel van de CVAE mee in de uitspraak en zegt daarover het volgende: “Hoewel adviezen van de CVAE niet bindend zijn, is het naar het oordeel van de voorzieningenrechter onzorgvuldig om na een dergelijk advies, waarin meerdere bezwaren gegrond zijn verklaard, zonder nadere toelichting en/of zonder verlenging van de inschrijftermijn de aanbestedingsprocedure voort te zetten.”

Aanbesteding staken

De intermediair die de klacht indiende heeft zich uiteindelijk niet ingeschreven. Twee andere partijen wel, die geen bezwaren hebben ingediend tegen de aanbestedingsprocedure. De rechter oordeelt dat de Politie de aanbestedingsprocedure moet staken. De Politie kan nog wel over gaan tot gunning aan een van de twee inschrijvers.

Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts, rechtspraak.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

PIANOo: ‘Zorg voor werkbare termijnen na invoering nieuwe Gids P’

PIANOo raadt aanbestedende diensten in bepaalde gevallen een ruimere inschrijftermijn aan te houden dan wettelijk verplicht is. Door wijzigingen in de nieuwe Gids Proportionaliteit kunnen inschrijvers voorbereidingstijd tekortkomen, waardoor de kans op goede inschrijvingen afneemt.

De nieuwe Gids Proportionaliteit per 1 januari 2022 vraagt aanbestedende diensten meer rekening te houden met de belangen van potentiële inschrijvers. De Gids Proportionaliteit stelt bijvoorbeeld dat het bij complexe aanbestedingen verstandig is gebruik te maken van meerdere Nota’s van Inlichtingen. Daardoor kunnen inschrijvers meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op een aanbesteding.

TED en TenderNed

Daarbij worden aankondigingen sinds mei vorig jaar niet meer direct op TenderNed geplaatst, maar zit daar een vertraging van 48 uur in. Pas 48 uur na het verzenden van een aankondiging naar TED, het Europese aanbestedingenplatform, verschijnt deze op TenderNed. Omdat de inschrijftermijn gaat lopen vanaf het moment dat de aanbesteding naar TED wordt verstuurd, verliezen inschrijvers standaard twee dagen om de aanbesteding te bekijken of informatie op te vragen. Bij publicatie voor het weekend kan dat oplopen tot drie of vier dagen

Tijd tekort

PIANOo vreest dat potentiële inschrijvers tijd tekortkomen om zich voor te bereiden op een aanbesteding. Daarom pleit PIANOo ervoor om bij publicatie op vrijdagen, bij het organiseren van een schouw of bij gebruik van meerdere Nota’s van Inlichtingen een ruimere inschrijftermijn aan te houden dan wettelijk nodig is. Dat geeft inschrijvers meer tijd, waardoor de aanbestedende dienst een grotere kans heeft op goede inschrijvingen.

Bron: PIANOo

Partner van Aanbestedingscafé:

Rechter keurt uitsluiting Haagse waterstoftaxi’s goed

Dat de gemeente Den Haag waterstofvoertuigen weert bij de nieuwe aanbesteding voor doelgroepenvervoer, is volgens de rechter niet onrechtmatig. Zowel de leverancier van waterstof als de waterstofpompstationhouder hadden een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Zij wilden, net als voorgaande jaren, meedingen naar de nieuwe aanbesteding voor doelgroepenvervoer.

In de nieuwe aanbesteding voor doelgroepenvervoer wil Den Haag waterstofvoertuigen weren omdat er volgens de gemeente onvoldoende groene waterstof beschikbaar is. Momenteel rijden er zestig waterstoftaxi’s rond, waarvoor diverse partijen flink hebben geïnvesteerd. De gemeente wil daarom alleen nog elektrische voertuigen toestaan.

Bezwaar afgewezen

De leverancier van waterstof, OrangeGas, en Kerkhof, de uitbater van twee waterstofpompstations, tekenden bezwaar aan tegen het besluit van de gemeente. De rechter geeft de partijen echter geen gelijk. Volgens de rechter is het onvoldoende aannemelijk dat waterstofvoertuigen een gelijkwaardig alternatief zijn voor elektrisch vervoer. Daarnaast vindt de rechter de huidige inzet van waterstofvoertuigen onvoldoende waarborg voor het inzetten van deze voertuigen in toekomstige aanbestedingen.

Bron: Taxipro.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

‘Pas methoden die rank reversal toestaan niet toe bij publieke inkoop’

Methoden voor het selecteren van leveranciers die rank reversal mogelijk maken, zouden niet moeten worden toegepast bij publieke inkoop. Dat betogen Fredo Schotanus, Gijsbert van den Engh, Yoran Nijenhuis en Jan Telgen in hun onderzoek naar rank reversal in gunningsmodellen die gebruik maken van relatieve scoremethoden.

De wetenschappers onderzochten 303 Nederlandse aanbestedingen. Ze ontdekten dat er bij 1 op de 5 aanbestedingen rank reversal ontstaat bij toepassing van een veelgebruikte relatieve scoremethode, zodra de onderzoekers een fictieve, niet-winnende inschrijving toevoegden. De uitkomst is strijdig met de huidige opvatting dat rank reversal bijna niet voorkomt. Volgens de onderzoekers is dat een vaak geopperd argument vóór het gebruik van deze methoden.

Rank reversal slaat op de wijze waarop inschrijvingen gerangschikt worden. Wanneer er een niet-winnende inschrijving wordt toegevoegd of verwijderd, kan er door rank reversal een nieuwe winnende inschrijving ontstaan. Het toevoegen of verwijderen van een niet-winnende inschrijving kan dus invloed hebben op de uiteindelijke gunning.

In strijd met principes

De vier concluderen dat relatieve methoden die rank reversal mogelijk maken niet bij publieke inkoop gebruikt zouden moeten worden, uitzonderingen daargelaten. Het is volgens hen in strijd met de principes van publieke inkoop. Ook zou het in het algemeen leiden tot een minder goede prijs-kwaliteit verhouding van de inschrijvingen.

Bron: Sciencedirect.com

Partner van Aanbestedingscafé:

Zorgverzekeraars weer onvoldoende transparant over zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vier zorgverzekeraars een boete opgelegd omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest over wijzigingen omtrent het inkoopproces voor logopedie. Vorig jaar kregen dezelfde verzekeraars ook al een boete vanwege een niet-transparante werkwijze.

Verzekeraars VGZ, Univé, IZA en UMC hebben volgens de NZa wijzigingen rondom de inkoop van logopedie niet op tijd gepubliceerd. Elke zorgverzekeraar krijgt daarom een boete van 9.500 euro. De NZa hecht grote waarde aan transparantie bij zorginkoop. Als die onvoldoende geborgd is, kan dat de positie van zorgverleners ondermijnen. Alleen als zorgverzekeraars wijzigingen rondom een inkoopproces tijdig bekendmaken, kan een zorgaanbieder daar adequaat op inspelen, aldus de NZa.

In 2020 kregen VGZ, Univé, IZA en UMC elk een boete van 25.000 euro voor het overtreden van de regels rondom zorginkoop van mondzorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelen.

Bron: Nationalezorggids.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Groningen wil waterstoftreinen aanbesteden voor zomer 2022

De provincie Groningen wil voor de start van de zomer van 2022 vier waterstoftreinen hebben aanbesteed. Als dat lukt, kunnen de waterstoftreinen in 2025 gaan rijden op regionale lijnen. Groningen is de eerste provincie die overstapt op waterstoftreinen.

Er is 52 miljoen euro nodig om de aankoop van de vier treinen te financieren. Daarvan moet 10 tot 15 miljoen euro van de Nederlandse overheid komen. 5,8 miljoen is toegezegd door de Europese Unie. De provincie moet dan wel 20 miljoen euro lenen bij de Europese Investeringsbank. Daarnaast stelt de overheid 12 miljoen euro beschikbaar voor een waterstoftankstation.

Het is de bedoeling dat de waterstoftreinen onder meer op de lijn richting Stadskanaal en op de Wunderline richting Duitsland gaan rijden. In 2020 werden proeven uitgevoerd, waaruit bleek dat de waterstoftreinen een goede vervanger zijn voor de huidige dieseltreinen. Ze zijn zuiniger en 50% stiller.

Eigenaarschap

Er lopen gesprekken met vervoerder Arriva, die momenteel het regionale treinvervoer in Groningen verzorgt. Arriva wordt hoogstwaarschijnlijk eigenaar van de nieuwe waterstoftreinen. Als een ander bedrijf het vervoer in de toekomst op de Groningse lijnen gaat verzorgen, zal deze ook de waterstoftreinen overnemen.

Bron: GIC.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Arriva laat concessie liggen vanwege onbetrouwbare Chinese bussen

Vervoerder Arriva dingt niet meer naar de concessie IJssel-Vechtstreek. Arriva wil de 259 elektrische bussen van Keolis niet overnemen vanwege aanhoudende technische problemen. Arriva kan te weinig concurreren met andere inschrijvers als de vervoerder de eigen inkoop niet mag regelen.

De bussen die vervoerder Keolis aanschafte voor de vorige aanbesteding, kampen regelmatig met technische problemen. In december stonden er nog zestig bussen te wachten op reparatie. CEO Anne Hettinga stelt dat Arriva zelf wil bepalen met welk materieel de vervoerder rijdt. “We hebben er serieus naar gekeken, maar de verplichte overname van het Chinese materieel – inclusief alle contracten voor garantie, service en onderhoud – maakt dat voor ons onmogelijk. Daar hebben we geen zin in”, zegt hij. De coronapandemie speelt volgens Arriva geen rol bij de keuze af te zien van inschrijving.

Volgens Hettinga kan Arriva onvoldoende het verschil maken als het bedrijf niet zelf contracten kan afsluiten. “Daar kun je bij een aanbesteding een fors verschil op maken, daar ligt voor een deel de power van een groot bedrijf als Arriva. Die commerciële speelruimte is er nu niet.”

Noodconcessie

De inschrijving voor de concessie IJssel-Vechtstreek sloot op 15 december 2021. De nieuwe aanbesteding volgt op de noodconcessie die ingesteld werd nadat bleek dat Keolis had gefraudeerd bij de laatste aanbesteding in 2020. Tot de nieuwe concessie is vergeven, verzorgt Keolis het vervoer op de noodconcessie. De winnaar van de concessie mag het busvervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland de komende dertien jaar gaan verzorgen. De overname van de door Keolis ingekochte bussen is onderdeel van de aanbesteding.

Bron: De Stentor

Partner van Aanbestedingscafé:

Bouwtenders vragen vanaf 2022 om veiligheidscertificaat

Vanaf 1 januari ziet een deel van de bouwtenders er anders uit. In aanbestedingen van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) moeten inschrijvers voortaan beschikken over trede twee van de Safety Culture Ladder.

De NEN Safety Culture Ladder, voorheen de Veiligheidsladder, moet het veiligheidsbewustzijn in de bouw verhogen. Daardoor moet het aantal ongevallen in de bouw verminderen. Elke partij die zich inschrijft op de aanbesteding moet beschikken over een bewijsmiddel van trede twee op de SCL, ook opdrachtgevers, architecten en ingenieursbureaus.

Veiligheid in aanbestedingen

Bouwbedrijven zijn sinds 2017 bezig met de Veiligheidsladder. Het complete initiatief draagt de naam ViA: Veiligheid in Aanbestedingen. Wat een bedrijf moet doen om trede twee op de SCL te halen ligt aan de bedrijfsgrootte, risico’s van het werk en de contractgrootte. Partijen die hoger scoren dan trede twee behalen daar geen voordeel mee. De SCL wordt niet gebruikt als gunningscriterium.

In 2023 wordt de huidige werkwijze geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2024 moeten bouwbedrijven kunnen aantonen dat ze zich op trede drie van de SCL bevinden.

Bron: GC-veiligheid.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Den Haag wil regionale zorgcontracten afdwingen via aanbestedingen

De gemeente Den Haag wil dat zorgverzekeraars voortaan contracten afsluiten met regionale ziekenhuizen. Dat wil de gemeente afdwingen in aanbestedingen. Zo wil de gemeente voorkomen dat verzekerden met een laag inkomen de dupe worden van conflicten tussen verzekeraars en ziekenhuizen.

De nieuwe aanpak is ingegeven door een conflict dat momenteel speelt tussen zorgverzekeraar VGZ, Menzis en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Hierdoor moeten 50.000 mensen met een laag inkomen mogelijk meer zorgkosten maken. Zij krijgen hun zorg mogelijk niet of slechts deels vergoed, omdat het HMC en de verzekeraars het niet eens kunnen worden over zorgcontracten voor 2022. Volgens het ziekenhuis willen de verzekeraars ‘draconische bezuinigingen’ doorvoeren. Het HMC riep patiënten op over te stappen naar een andere zorgverzekeraar dan VGZ of Menzis.

Aanbestedingseisen

Om dat in de toekomst te voorkomen wil de gemeente Den Haag in aanbestedingen eisen dat verzekeraars contracten sluiten met lokale ziekenhuizen. PvdA-raadslid Janneke Holman wil dat de verantwoordelijke wethouder onderzoekt of het mogelijk is regionale contracten als eis te stellen bij aanbestedingen. Die motie is afgelopen week aangenomen door de gemeenteraad.

Bron: Omroep West

Partner van Aanbestedingscafé:

Rutte IV wil jaarlijks half miljard besparen op jeugdzorg

In het regeerakkoord van kabinet Rutte IV zijn diverse maatregelen te vinden om de zorg in het sociaal domein betaalbaar te houden. Zo komen er ‘eerlijkere eigen bijdragen’ voor huishoudelijke hulp, wordt het Wmo-abonnementstarief aangepast en wil het kabinet structureel 100 miljoen tot een half miljard euro bezuinigen op de jeugdzorg.

Gemeenten krijgen de komende jaren inderdaad meer geld voor jeugdzorg, ook na 2022. Wel krijgen gemeenten niet zoveel als de arbitragecommissie dit jaar adviseerde. Ook stelt het kabinet meer voorwaarden aan de winstuitkering door zorgaanbieders. Zo moeten excessieve winstuitkeringen worden voorkomen.

Besparen op jeugdzorg

De grootste besparing moet bij de jeugdzorg vandaan komen. Jeugdzorgcliënten moeten vanaf 2024 mogelijk een eigen bijdrage betalen. Ook kan de duur van een behandeling worden verkort. Dat moet in 2024 leiden tot een besparing van 100 miljoen euro en in de jaren erna tot een besparing van een half miljard euro. Diverse brancheorganisaties, waaronder de VNG en Jeugdzorg Nederland, maken zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen. Zij willen dat het kabinet deze beter onderbouwt en heroverweegt.

Ten slotte wil de overheid dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Daarom wordt er geïnvesteerd in seniorenwoningen, preventieve zorg en mantelzorg. Ook wil de overheid inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Fraudeurs en niet-integere zorgbestuurders worden aangepakt, valt in het regeerakkoord te lezen.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Inkoop Rijksoverheid vanaf 2022 online in te zien

De Rijksoverheid maakt informatie over de eigen inkoop openbaar op een online platform. Vanaf 2022 kan iedereen inzien waar overheidsgeld aan is uitgegeven en wat de Rijksoverheid wil bereiken met de inkoop. Met bekendmaking van rijksbrede inkoopplannen wil de rijksoverheid dat het bedrijfsleven zich beter kan voorbereiden op zakendoen met de overheid.

Op dit moment is op de website van de Rijksoverheid ook al informatie te vinden over rijksbrede inkoop, zoals aanbestedingen en contracten. Het nieuwe platform moet die informatie straks beter en duidelijker weergeven. Bovendien kunnen gebruikers ook de rijksbrede inkoopplannen inzien. De inkoopplannen worden begin 2022 bekendgemaakt. Bedrijven kunnen daarin terugvinden welk duurzaam, sociaal of innovatief aanbod – per bedrijfstak – wordt verwacht. Daarnaast zullen evaluaties over de rijksinkoop en best practices op het platform te vinden zijn. Ook kunnen gebruikers vragen stellen over de beschikbaar gestelde informatie.

Alleen als het vrijgeven van informatie omwille van juridische of veiligheidsredenen niet kan, worden de details van inkooptrajecten of aanbestedingen niet openbaar gemaakt. De overheid zal dan wel toelichten waarom dit niet kan.

Digitaal transparant

Om de data zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van bedrijven, werkt de Rijksoverheid bij de ontwikkeling van het online platform samen met de Open State Foundation (OSF). OSF – een onafhankelijke stichting die zich richt op een digitaal transparantie overheid – deed dit jaar onderzoek naar de informatiebehoefte van het bedrijfsleven. De overheid neemt een deel van de gedane suggesties over en ontwikkelt het platform met behulp van EU-subsidie.

Bron: Rijksoverheid.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Friesland wil miljoenenopdracht onderhands gunnen

De provincie Friesland wil dat aannemers BAM en Van Oord de aanleg van de geplande vismigratierivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer voor hun rekening nemen. Het project kost 40 miljoen euro, maar de provincie denkt dat een onderhandse gunning mogelijk is.

De vismigratierivier wordt aangelegd onder de Afsluitdijk. Daar zijn BAM en Van Oord momenteel ook bezig met werkzaamheden. Zij zouden nu al kunnen starten met de aanleg, zonder dat de provincie eerst een Europese aanbestedingsprocedure hoeft te starten. Wanneer een andere aannemer de klus moet klaren, zou die volgens de provincie moeten wachten tot BAM en Van Oord klaar zijn. In het geval van uitstel houdt de provincie rekening met 9,7 miljoen aan extra kosten.

Juridisch houdbaar

Gedeputeerde Avine Fokkens erkent wel dat andere partijen een rechtszaak kunnen aanspannen als de provincie over gaat tot een onderhandse gunning. Volgens Fokkens is een onderhandse gunning ‘juridisch houdbaar’.

Bron: LC.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Coronatests toch naar Nederlands laboratorium

De opdracht voor het verwerken van Nederlandse coronatests gaat toch niet naar het Belgische Synlab. Het bedrijf diende aanbestedingsdocumenten niet op tijd in. Het Utrechtse Unilabs mag nu een groot deel van de door de GGD afgenomen coronatests gaan analyseren.

Begin november werd bekend dat Synlab de aanbesteding voor het analyseren van 60% van alle Nederlandse coronatests in de wacht had gesleept. De uitslag kwam mede tot stand door een loting. Na ophef stelde het ministerie van VWS de gunning uit. Alleen het Nederlandse LabMicta mocht ook een deel van het landelijke perceel op zich nemen. Diverse andere Nederlandse laboratoria, waaronder Eurofins en Unilabs, grepen naast de miljoenenklus. De opdrachten voor het analyseren van GGD-tests behelst in totaal een waarde van 2 miljard euro.

Te weinig tests begroot

De gunning aan Synlab gaat nu niet door omdat het bedrijf een aantal documenten niet op tijd heeft ingeleverd. Unilabs, een hoogvolumelaboratorium in Utrecht, mag de klus nu gaan uitvoeren. Dat laboratorium is blij dat het de tests mag gaan analyseren, maar waarschuwt ook voor een te lage inschatting van het aantal testen. “Wij denken nog steeds dat deze aanbesteding leidt tot een te versnipperd testlandschap en dat de begrote aantallen tests veel te laag zijn in een pandemie”, zegt een woordvoerder van Unilabs.

Rechtsgang

Eurofins en diverse andere laboratoria, waaronder ook Synlab, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de recente intrekking en nieuwe gunning. Die zaak komt in de week van 20 december aan de orde. Vanwege deze en eerdere rechtszaken gaat de aanbesteding pas vanaf februari 2022 lopen, in plaats van de beoogde startdatum van afgelopen september.

Bron: de Volkskrant

Partner van Aanbestedingscafé:

Overheid verkoopt mondkapjes aan buitenlandse investeerders

De Nederlandse overheid verkoopt mondkapjes die over de datum dreigen te gaan aan buitenlandse investeerders. Opkopers betalen mogelijk 25 tot 50 keer zo weinig voor de mondkapjes dan de overheid zelf, bij de initiële aankoop. De investeerders brengen de mondkapjes vervolgens opnieuw op de Nederlandse markt. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

300 miljoen van de 700 miljoen mondkapjes die de overheid als noodvoorraad aanhoudt, dreigen volgend jaar over de datum te raken. Daarom wil men er snel van af. Diverse Nederlandse mondmaskerfabrikanten bevestigen tegenover Nieuwsuur dat hun mondkapjes aan buitenlandse opkopers worden verkocht. Volgens fabrikant De Mondkapjesfabriek, kocht de overheid mondkapjes in voor een prijs tussen de 15 en 30 euro per doos van vijftig stuks. Buitenlandse opkopers zeggen dat zij deze dozen voor 64 cent van de Nederlandse overheid hebben overgekocht. Het ministerie van VWS wil dit niet bevestigen en stelt dat de mondkapjes voor een marktconforme prijs worden verkocht.

Marktpositie

Nederlandse fabrikanten pleiten ervoor de mondmaskers gratis te verstrekken aan Nederlandse ziekenhuizen. Die moeten hun mondkapjes nu bij dezelfde fabrikanten bestellen. Ziekenhuizen mogen nu alleen een beroep doen op de noodvoorraad mondkapjes als reguliere leveranciers niet langer kunnen leveren. Het ministerie van VWS is daar echter op tegen omdat dit de marktpositie van Nederlandse fabrikanten negatief zou beïnvloeden. Ook wil het ministerie niets kwijt over de verkoopprijzen van de mondkapjes, omdat dat negatief zou kunnen uitpakken voor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Opnieuw opladen

Mondkapjesleveranciers wijzen erop dat mondkapjes die over de datum zijn, eenvoudig hersteld kunnen worden. De middelste laag van het mondkapje kan opnieuw statisch geladen worden met een ioniseerstaaf. Het ministerie van VWS erkent dat dit mogelijk is, maar stelt ook dat het opladen een negatief effect kan hebben op de kwaliteit. De elastieken van het masker kunnen erdoor verslappen.  

Bron: NOS.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Achterhoek besteedt als een van de eerste gemeenten onderwijsroute aan

Acht gemeenten in de Achterhoek hebben als een van de eerste gemeenten de onderwijsroute, onderdeel van de nieuwe Wet Inburgering, aanbesteed. Daarvoor zijn de gemeenten in gesprek gegaan met aanbieders, waardoor de aanbesteding binnen budget bleef. Vorig jaar trokken diverse organisaties nog aan de bel, omdat aanbestedingen van onderwijs aan inburgeraars nog dreigden te mislukken.

De Achterhoekse gemeenten deelden de aanbesteding op in drie delen. In de eerste fase werden aanbieders uitgenodigd een plan van aanpak in te dienen, zonder een prijs te noemen. Zes aanbieders gaven daar gehoor aan. Vervolgens nodigden de gemeenten de aanbieders uit voor een gezamenlijk en individueel gesprek. De gemeenten vroegen de aanbieders onder meer of de aanbesteding opgedeeld moest worden in kleinere delen.

In de tweede fase konden de aanbieders een aangepast plan van aanpak indienen, en werden prijzen besproken. De gemeenten vroegen de aanbieders om een uniforme prijs, zodat de gemeente alle aanbiedingen kon vergelijken. Uiteindelijk contracteerden de gemeenten twee aanbieders. Volgens Arthur van de Meerendonk, die als extern adviseur bij de aanbesteding betrokken was, duurde de aanbesteding inclusief dialoogfase niet langer dan een reguliere aanbesteding. Door de dialoog aan te gaan kregen beide partijen meer begrip voor elkaar en ontstond er een betere relatie, aldus Jorik Huizinga, wethouder in Doetinchem.

Ontoereikend budget

Veel gemeenten worstelen met de nieuwe Wet Inburgering. Vorig jaar trokken diverse gemeenten aan de bel omdat aanbieders zich niet inschreven op aanbestedingen voor het organiseren van de onderwijsroute. Aanbieders vonden de geboden tarieven over het algemeen te laag. Na bestuurlijk overleg met onder meer SZW, het ministerie van Onderwijs (OCW), gemeentekoepel VNG en de MBO Raad is medio vorige maand besloten dat centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s de komende twee jaar in totaal 24 miljoen euro krijgen om het lesaanbod voor inburgeraars te organiseren.

Als de nieuwe Wet Inburgering op 1 januari 2022 in gaat, krijgen gemeenten meer taken rondom de inburgering van inwoners. Er zijn in totaal drie routes voor inburgeraars. De onderwijsroute is er daar één van. Die moet jonge inburgeraars (tot 28 jaar) naar regulier Nederlands onderwijs leiden, waarbij jongeren minimaal taalniveau B1 beheersen.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Overheden moeten gelijke kansen bieden bij grondverkoop vastgoedprojecten

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat gemeenten niet onderhands grond mogen toewijzen aan een projectontwikkelaar of bouwer. Andere partijen moeten mee kunnen dingen naar een grondpositie als daar serieuze belangstelling voor is. Dat heeft grote gevolgen voor de Nederlandse woningbouw, denken experts.

De Nederlandse overheid wil de komende tien jaar minstens één miljoen woningen bouwen. Met de uitspraak van de Hoge Raad, die volgt uit een zaak tussen drie Didamse supermarkten, komt die ambitie in het geding. Volgens Paul Heijnsbroek van Straatman Koster Advocaten is de uitspraak van de Hoge Raad ingeslagen ‘als een bom’.

Het nieuwe arrest gaat in tegen alle voorgaande uitspraken. Bij tientallen vastgoedprojecten moet nu beoordeeld worden of de toewijzing van grond op de juiste manier is verlopen. Mogelijk volgen er schadeclaims van partijen die niet mee konden dingen bij lopende projecten. In de toekomst moet een gemeente bovendien steeds beoordelen of er mogelijk meerdere partijen zijn die grond willen kopen. Dat brengt vertraging met zich mee, denken verschillende advocaten.

Supermarktoorlog

De Hoge Raad oordeelde naar aanleiding van een onderhandse transactie tussen de gemeente Montferland en een vastgoedontwikkelaar. Supermarktketen Coop wilde een nieuwe vestiging openen in het centrum van het Gelderse Didam, en kon daarvoor aanspraak maken op een aanbouw van het Didamse gemeentehuis. De lokale Albert-Heijn-franchisenemer had ook interesse, maar kon niet meedingen naar de locatie. De rechter stelt dat die onderhandse transactie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank van Den Bosch moet zich, met de uitspraak van de Hoge Raad, opnieuw buigen over de zaak.

Bron: FD.nl  

Partner van Aanbestedingscafé:

‘Tijd dringt voor Zuidasdok’

Als er niet snel besluiten worden genomen over het Zuidasdok, loopt het project vast. Daarvoor waarschuwt projectbureau Zuidasdok. Bovendien moet het kabinet niet 700 miljoen euro, maar 1,2 miljard euro extra beschikbaar stellen voor het project.

Het projectbureau Zuidasdok trekt aan de bel in een nieuwe voortgangsrapportage over het Zuidasdok. Het project moet een ondertunnelde A10 en een uitgebreid station Amsterdam Zuid opleveren. Vorig jaar werd het infraproject, na advies van de commissie Dekker, opgedeeld in zeven percelen. Diezelfde commissie schatte in dat er 700 miljoen euro extra nodig was om het project te voltooien. Nu gaat het om 1,2 miljard euro.

Nieuw kabinet

De lange formatie zit het Zuidasdok in de weg. Voormalig minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, liet het aan het nieuwe kabinet om een besluit te nemen over het Zuidasdok. Nu dat nieuwe kabinet nog niet gevormd is, komt het project volgens het projectbureau Zuidasdok in gevaar. “Er heeft in de afgelopen periode geen voortgang in de besluitvorming over de toekenning van het gevraagde aanvullende budget plaatsgevonden. Er is ook nog geen zicht op wanneer besluitvorming zal plaatsvinden”, valt te lezen in de voortgangsrapportage. Als er voor maart 2022 geen besluit is genomen over de planning en het budget, loopt het project helemaal vast, waarschuwt het projectbureau.  

Thuiswerken

Ook de coronapandemie gooit roet in het eten. Het is nog maar de vraag of het Zuidasdok in 2036, volgens de laatste planning, af is. Dat komt door het vele thuiswerken sinds het begin van de coronacrisis. Door hogere onvoorziene kosten en stijgende materiaalprijzen moet het totale budget van 3,245 miljard euro bovendien met 145 miljoen verhoogd worden.

Bron: Cobouw.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

VWS plaatste miljoenenorder mondkapjes na conflict met DSM

Het ministerie van VWS bestelde begin 2021 extra mondkapjes bij chemieconcern DSM, terwijl er op dat moment ruim voldoende mondkapjes op voorraad lagen. De order werd niet aanbesteed, hoewel er – zoals het ministerie destijds beweerde – geen sprake leek te zijn van ‘dwingende spoed’. Ook compenseerde VWS DSM voor de investering in productiemiddelen voor mondkapjes. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

DSM kocht in juni 2020 een machine in voor de productie van PP MB, de filterstof die in medische mondkapjes zit. Volgens DSM zegde de overheid op dat moment toe financieel garant te staan voor de investering. Het ministerie van Economische Zaken krabbelde echter terug en weigerde DSM financieel te ondersteunen.

Toen VWS terugkwam op de toegezegde steun ontstond er een conflict, waarna ambtenaren op zoek gingen naar een manier om DSM ‘comfort te bieden’. Dat blijkt uit stukken die de Volkskrant via een wob-verzoek in handen kreeg. Er ging 7,1 miljoen euro naar DSM, ter compensatie van de investering in de productiecapaciteit. Daarnaast plaatste VWS een extra order van 11,6 miljoen euro aan mondkapjes bij de joint venture, die DSM inmiddels met VDL was aangegaan.

Een berg mondkapjes

Op dat moment kon Nederland zo’n achttien jaar voorruit met veertig miljoen mondkapjes die toen op voorraad lagen. Bovendien werden ziekenhuizen op dat moment weer bevoorraad door eigen, vaste leveranciers. Volgens het ministerie was er echter sprake van ‘dwingende spoed’, dus werd de order niet aanbesteed. Ook ambtenaren zagen dat er wel degelijk voldoende beschermingsmiddelen waren. “Er is veel ingekocht. Je kunt er vanaf skiën”, stelt een ambtenaar in interne stukken, die in handen zijn van de Volkskrant.

Geen verband

Volgens het ministerie is er geen verband tussen de verstrekte compensatie en het bestellen van de mondkapjes. Andere bedrijven die om steun vroegen bij de investering in productiecapaciteit met betrekking tot mondkapjes, zijn verbolgen. Zij kregen van VWS te horen dat er geen financiële ondersteuning voor de investering in productiecapaciteit mogelijk was. Ook was speciaal coronagezant Feike Sijbesma, voormalig CEO van DSM, zowel volgens hemzelf als DSM, niet betrokken bij de deal tussen VWS en het bedrijf.

De joint venture van DSM en VDL blijft tot april 2022 mondkapjes leveren, ook al liggen er momenteel 47 miljoen mondkapjes op de plank bij VWS. Volgens DSM is de productie nog steeds verliesgevend.

Bron: de Volkskrant

Partner van Aanbestedingscafé:

NGO’s: ‘Rijksoverheid let te weinig op misstanden in de keten’

Uit onderzoek van MVO Platform, een samenwerkingsverband van vakbonden en NGO’s dat zich inzet voor eerlijke handel, blijkt dat de overheid lang niet altijd voor duurzame en eerlijke leveranciers kiest. In de steekproef van twintig aanbestedingen scoorden slechts twee aanbestedingen op niveau.

MVO Platform selecteerde twintig aanbestedingen uit de periode 2018-2021 en koos voor sectoren waarbij het risico op misstanden, mensenrechtenschendingen en milieuschade hoog is. Bij vier aanbestedingen besteedden inkopers helemaal geen aandacht aan eerlijke arbeidsomstandigheden. Dat gold bijvoorbeeld voor de Politie, die bij de inkoop van broeken voor een leverancier koos die recent uit het kledingconvenant was gezet. De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) werden in deze aanbestedingen niet toegepast. Met de ISV kan een aanbestedende dienst voorwaarden of eisen stellen aan de leverancier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in waardeketens.

In veertien aanbestedingen was er beperkte aandacht voor omstandigheden in de productieketens. De aanbesteding van opslagapparatuur voor een datacenter door de Belastingdienst en de inkoop van koffie door Rijkswaterstaat scoorden wel goed. Zo vroeg Rijkswaterstaat leveranciers een plan voor ketenverduurzaming te presenteren. Ook spraken inkopers af dat koffieboeren een minimumprijs voor hun product zouden ontvangen.

Papieren beloften

Het onderzoek, met de titel ‘Goed voorbeeld doet volgen?’, wijst op het gebrekkig naleven van overheidsregels voor eerlijke inkoop. Voor sommige sectoren zijn die regels er überhaupt niet. “De huidige verplichting om voorwaarden te stellen voor verantwoorde ketens blijkt in de praktijk slechts van toepassing op een zeer klein deel van de aanbestedingen”, schrijven de onderzoekers.

Daarnaast kijkt de overheid nog te veel naar de beloften die bedrijven op papier doen, en te weinig naar reeds geleverde prestaties. Volgens de onderzoekers is er onvoldoende kennis bij de Rijksoverheid om ISV-beleid in de praktijk te brengen. De ISV zouden verplicht moeten worden toegepast bij alle aanbestedingen in hoogrisicosectoren. Daarnaast zou de Rijksoverheid jaarlijks moeten rapporteren over de toepassing en uitvoering.

Bron: MVO-platform.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Onjuist toepassen aanbestedingsregels blijft hoofdoorzaak van afgekeurde jaarrekeningen

Het niet correct toepassen van de Europese aanbestedingsregels blijft net als voorgaande jaren de grootste oorzaak van afgekeurde jaarrekeningen bij gemeenten. Er is wel een positieve trend zichtbaar. De accountant keurde dit jaar wel meer jaarrekeningen goed dan in 2020.

Uit het Onderzoek verantwoording gemeenten, dat elk jaar wordt gehouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat 90,1% van de jaarrekeningen is goedgekeurd. In 2019 was dat nog 85,3%. 7,1% van de jaarrekeningen over 2020 werd goedgekeurd met een beperking (7,1%), terwijl 2,5% werd afgekeurd op rechtmatigheid. Van de gemeente Hof van Twente ontbreekt de jaarrekening. Deze gemeente werd vorig jaar getroffen door een cyberaanval.

In 2020 was het onjuist toepassen van de Europese aanbestedingsregels in 8,8% van de gevallen de oorzaak van het goedkeuren met beperking, of het afkeuren van de jaarrekening, tegenover 11% het jaar ervoor. Waar in 2019 nog in 2% van de gevallen een jaarrekening werd afgekeurd op fouten met betrekking tot het sociaal domein, was dat in 2020 nog maar 0,3% – slechts één gemeente. In 2015, het jaar waarin de decentralisatie van het sociaal domein plaatsvond, werd minder dan de helft van de gemeentelijke jaarrekeningen direct goedgekeurd.

Coronacrsisis

De coronacrisis lijkt weinig invloed te hebben gehad op de jaarrekeningen: bij slechts negen gemeenten rechtmatigheidsfouten vanwege het overschrijden van investeringskredieten of de begroting, zonder dat de raad hier toestemming voor had gegeven. “Dit kan mogelijk te maken hebben met de noodzaak van snel handelen tijdens de coronacrisis”, schrijft Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken, aan de Tweede Kamer.

Drentse gemeenten

Gemeenten in de provincie Drenthe krijgen het vaakst te horen dat de jaarrekening niet voldoet. De accountant keurde 41% van alle ingediende jaarrekeningen van Drentse gemeenten goed met een beperking, of helemaal af. Kleine gemeenten met minder dan 10.000 inwoners kregen hier het vaakst mee te maken.

Bron: CMweb.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Rechter wijst hoger beroep Wmo-tarieven af

Ook in hoger beroep heeft de GGzE ongelijk gekregen over de WMO-tarieven van de gemeente Eindhoven. De GGZ-instelling vond dat de tarieven te laag waren. De rechter oordeelde opnieuw dat de gemeente Eindhoven de tarieven niet hoeft aan te passen.

De GGzE spande in juni al rechtszaak aan tegen de gemeente Eindhoven. De zorginstelling vond dat de Wmo-tarieven die de gemeente in de nieuwe aanbesteding voor Wmo-zorg hanteert, te laag zijn. Volgens GGzE liggen de tarieven 10 tot 15% lager dan normaal, omdat de gemeente de CAO voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg als uitgangspunt nam.

Als GGzE moet werken met de tarieven zoals de gemeente ze stelt, zou de organisatie naar eigen zeggen een reorganisatie moeten inzetten. In de uitspraak van eerder dit jaar stelde de rechter dat de tarieven voldoende onderbouwd waren door een rapport van adviesbureau Berenschot.

Onderbouwing mist

Ook de rechter bij het gerechtshof in Den Bosch komt door die conclusie. GGzE heeft het verweer tegen de tarieven onvoldoende onderbouwd. Ook stelt de rechter dat de gemeente niet verplicht is iedere aanbieder de specifieke kostprijs voor diensten te betalen. “De gemeente neemt een besluit over een reële prijs voor alle partijen en het is aan de aanbieder om te zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering”, aldus de rechter.

De aanbesteding is inmiddels afgerond. Op 7 december wordt bekend welke vijf partijen de zorg gaan verlenen.

Bron: nu.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Vier op de tien jeugdzorgaanbieders maken enorme winsten

Meer dan de helft van de jeugdzorgaanbieders maakt meer dan tien procent winst. Bij veertig procent is er zelfs sprake van een winst van meer dan twintig procent, terwijl drie tot zeven procent winst gebruikelijk is in de sector. Dat blijkt uit onderzoek naar jaarrekeningen van aanbieders door Kurtosis, uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Vooral aanbieders met een omzet tussen de 100.000 en 1 miljoen euro maken grote winsten, vaak meer dan twintig procent. Er zitten zelfs uitschieters tussen die vijftig procent winst maken. Volgens Wolter van Dam, partner bij Kurtosis, betreft het zorgverleners die zich richten op dyslexie, gezinshuizen en zorgboerderijen. Systeemaanbieders, zoals ggz-instellingen, maken weer minder winst: twee tot drie procent.

Onrechtmatig

Van Dam stelt dat een ‘normale’ winst erop duidt dat zorginstellingen de omzet investeren in de zorg. Bij een absurd hoge winst lijkt dat dus niet te gebeuren. Wat ook opvalt: driekwart van alle onderzochte zorgaanbieders besteedt minder dan zeventig procent van het budget aan loonkosten. Dat wijst volgens Van Dam in de richting van onrechtmatigheid. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat zeventien procent van de jaarrekeningen onrechtmatig is. “Veel aanbieders scoren ronduit slecht op indicatoren die op onrechtmatig handelen wijzen, waaronder winstpercentage, omzet, loonkosten per fte, de verhouding tussen loonkosten en winst en de salariëring van de bestuurder”, zegt hij. Dat is vooral van toepassing op organisaties zonder raad van toezicht. Van Dam raadt gemeenten aan met minder partijen zaken te doen om het overzicht te bewaren. Het liefst kiest een gemeente voor een aanbieder die wel een raad van toezicht heeft.

Kurtosis onderzocht de jaarrekeningen van 2107 jeugdzorgaanbieders, over het jaar 2019. Die zijn verplicht hun jaarrekeningen bij het ministerie van VWS aan te leveren.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Forse kritiek op inkoop jeugdzorg Groningse gemeenten

Groningse gemeenten hebben het aan zichzelf te wijten dat zij de grip op jeugdzorg kwijt zijn. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Tim Robbe en Niels Uenk uitvoerden naar de inkoop van jeugdzorg, in opdracht van de gemeenten zelf. Instellingen dreigen failliet te gaan en aanbieders van buiten staan te trappelen om taken over te nemen van instanties die al jaren goed functioneren. De beoogde nieuwe inkoopmethode van de gemeenten zorgt bovendien voor nog meer risico’s.

Robbe en Uenk, experts op het gebied van inkoop binnen het sociaal domein, schrijven onder meer dat zij vermoeden dat gemeenten het eigen beleid niet consistent uitvoeren. Ook de organisatie en aansturing van het huidige stelsel zijn niet optimaal, net als de reflectie op het eigen beleid. Dat heeft volgens de experts bijgedragen aan het ‘ervaren van gebrek aan grip en zicht op kwaliteit’. Ze adviseren de gemeenten om zich bij te laten scholen.

Nieuwe inkoopmethode

De gemeente Groningen, Midden-Groningen en Veendam willen jeugdzorg in de toekomst anders in gaan kopen. Het is de bedoeling een beperkt aantal hoofdaannemers te selecteren, die vervolgens zaken moeten doen met onderaannemers. Op dit moment kopen de gemeenten nog in via het samenwerkingsverband Regionale Inkoop Groninger Gemeenten, onder leiding van de Groningse GroenLinks-wethouder Isabelle Diks.

De onderzoekers zetten echter vraagtekens bij de beoogde nieuwe werkwijze. Die moet leiden tot kostenbesparingen, efficiënter werken en betere samenwerking tussen hulpinstanties. “Deze verwachtingen klinken ons bekend in de oren. Andere gemeenten die eerder overstapten naar vergelijkbare modellen spraken dezelfde verwachtingen uit. Deze verwachtingen zijn nog nergens uitgekomen”, schrijven ze. Daarnaast kan de nieuwe werkwijze ertoe leiden dat kinderen zonder de benodigde zorg komen te zitten.

Daarentegen kleven er volgens Robbe en Uenk ook nadelen aan het huidige inkoopsysteem, waarbij iedere zorgaanbieder die zich kwalificeert, een contract met de gemeente kan afsluiten. Jeugdhulpverleners hebben er daardoor baat bij ‘zoveel mogelijk jeugdigen zoveel mogelijk hulp te bieden.’

Decentralisatie

Peter Verschuren, woordvoerder van de gemeente Groningen, erkent dat ‘niet alles goed is gegaan’ in de communicatie met jeudgzorgaanbieders. “Maar dat is ook onmogelijk als je ziet waarmee we in 2015 begonnen zijn toen de jeugdhulp van het rijk overging naar de gemeenten”, zegt hij. De gemeenten willen in gesprek met de zorgverleners om te zorgen voor betere samenwerking.  

Het rapport is nog niet openbaar gemaakt. Ook de gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft nog geen inzage gehad. Wethouder Diks liet eerder weten dat het openbaar maken van het rapport de positie van de gemeente ten opzichte van aanbieders zou verslechteren. Het rapport kwam na een WOB-verzoek van een journalist in handen van Dagblad van het Noorden. Zowel aanbieders als fracties in de gemeenteraad zeggen zich overvallen te voelen door het nieuws dat de gemeenten willen overstappen op een nieuwe wijze van inkopen.

Bron: dvhn.nl, OOGTV

Partner van Aanbestedingscafé:

TenderSucces biedt gratis training SMART schrijven aan

TenderSucces biedt inschrijvers een gratis training SMART schrijven aan. Wie zich inschrijft neemt deel aan een mini-training in 1 week. Je ontvangt elke dag een e-mail, waarmee je leert hoe je een optimale SMART-tekst schrijft en je denkpatronen volledig in kunt stellen op SMART-schrijven.

Na 1 week weet je:

TenderSucces is Partner van Aanbestedingscafe.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwe aanbestedingsvormen voor versterkingsoperatie Groningen

Het ministerie van BZK gaat experimenteren met nieuwe aanbestedingsvormen om de versterkingsopgave in Groningen een boost te geven. De komende jaren worden complete dorpen, wijken en buurten ‘als opdracht verstrekt’. Ook kleine bouwers kunnen aanhaken door gebruik te maken van het Groninger Model.

Het ministerie hoopt voldoende bouwcapaciteit vrij te maken door in te zetten op de nieuwe aanbestedingsvormen. Die capaciteit is essentieel om de beoogde planning voor het versterken van woningen in de provincie Groningen te halen. De woningen hebben versterking nodig omdat er regelmatig aardbevingen plaatsvinden. In 2023 moeten alle huiseigenaren in de regio weten of hun woning versterking nodig heeft. In 2028 moet de complete versterkingsoperatie zijn afgerond. Naar schatting zullen 13.700 van de 27.000 woningen versterkt moeten worden.

Groninger Model

Het ‘Groninger Model’ is ontwikkeld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het model voorziet in kortere opdrachten waardoor ook kleine bouwers kunnen aanhaken, schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat aannemers steeds het complete versterkingsproces voor hun rekening nemen, van opname tot de versterking zelf.

Meerjarenversterkingsplan

Bouwbedrijven geven aan behoefte te hebben aan eenvoudiger procedures rondom contracten en lagere administratieve lasten, inzake de versterkingsoperatie in Groningen. Ook geven ze aan graag in bouwteams te werken. Daarover blijft de NCG met hen in gesprek. Het idee te experimenteren met nieuwe aanbestedingsvormen maakt deel uit van het Meerjarenversterkingsplan (MJVP), dat afgelopen maand werd vastgelegd.  

Bron: Cobouw.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Webbouwer achter Aanbestedingscafe.nl zoekt Junior Projectmanager

Buildnet, de webbouwer van deze website, zoekt een Junior Projectmanager voor 32-40 uur per week. Buildnet is een IT-ontwikkelaar die voornamelijk werkt aan technisch complexe oplossingen voor de farmaceutische industrie en grote E-commerce projecten. Het bedrijf is gevestigd in Haarlem.

Als Junior Projectmanager controleer je de voortgang van het project en motiveer je de programmeurs. Je bewaakt de kwaliteit door het werk van jouw team te controleren aan de hand van de beroemde Buildnet checklist. Daarnaast coördineer je de afhandeling van de supportaanvragen en zorg je ervoor dat klanten vlot geholpen worden.

Je komt te werken in een prettige no-nonsense werkomgeving met gezellige collega’s die net zo enthousiast zijn als jij!. Daarnaast krijg je veel boeiende projecten, de ruimte om zo vrij mogelijk te functioneren en word je gesteund door een door de wol geverfde senior projectmanager. 

Is deze functie iets voor jou? Bekijk dan de hele vacature en solliciteer.

Partner van Aanbestedingscafé:

Aantal duurzame aanbestedingen B&U-bouw blijft afnemen

Uit de analyse van openbare aanbestedingen door Bouwend Nederland en het Aanbestedingsinstituut, blijkt dat het aantal duurzame aanbestedingen binnen de woning- en utiliteitsbouw afneemt. In 2018 kwamen er 300 duurzame aanbestedingen in de zogeheten B&U-sector naar voren bij het onderzoek. In 2020 was dat aantal afgenomen tot 267.

Over het geheel nam het aantal duurzame aanbestedingen in de bouw juist toe. Dat is geheel te wijten aan het stijgend aantal duurzame aanbestedingen in de infrasector. Volgens Bouwend Nederland wordt de markt nog onvoldoende beloond voor duurzame innovaties.

Voor de analyse legde Bouwend Nederland circa duizend aanbestedingen onder de loep. Aanbestedende diensten die in 2019 en 2020 minstens zeven aanbestedingen uitschreven, werden meegenomen in de analyse.

De duurzaamste

Bouwend Nederland en het Aanbestedingsinstituut onderzoeken sinds 2018 elk jaar openbare aanbestedingen op duurzaamheid. Daaruit bleek eerder al dat de provincie Noord-Brabant dit jaar de meest duurzame publieke opdrachtgever is, gevolgd door Rijkswaterstaat en de gemeente Assen.

Partner van Aanbestedingscafé:

Bouw waarschuwt voor risico’s nieuwe UAC-GV

Volgens bouwbedrijven en juristen verslechtert de positie van aannemers in de nieuwe UAC-GV, een veelgebruikte contractvorm in de bouw. Het was de bedoeling dat de nieuwe vorm van de UAC-GV, waaraan betrokken partijen al vijf jaar werken, die positie juist zou verbeteren. De nieuwe versie moet begin volgend jaar definitief worden gemaakt, maar critici vinden dat de herziening beter afgeblazen kan worden.

De herziening van de UAV-CG (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen) moet leiden tot minder bouwconflicten. De huidige vorm van de UAV-GC stamt uit 2005. Vijf jaar geleden startte de herziening en dit jaar lag er voor het eerst een conceptversie.

Kritiek uit de bouwsector

Critici vinden dat het concept bij lange na niet voldoende is. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie – onder welke omstandigheden – verantwoordelijkheid draagt voor het aanleveren van onvoldoende informatie, en hoe het zit met aansprakelijkheid. Bouwbedrijf BAM verwijst ook naar de veel uitgebreidere toelichting van de nieuwe variant, terwijl de UAV-GC juist versimpeld moest worden.

CROW bevestigt dat opdrachtnemers kritiek hadden op de conceptversie. Zij ontvingen vijftig schriftelijke reacties van juristen en bouwbedrijven. Die stelden onduidelijkheden rondom verantwoordelijkheid, risico’s en aansprakelijkheid aan de kaak.

Herziene contractvorm

Opdrachtgevers en bouwbedrijven gebruiken de UAC-GV bij aanbestedingen waarbij bouwbedrijven niet alleen de werkzaamheden uitvoeren, maar ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerp. De herziening startte in 2015, onder begeleiding van kennisplatform CROW. Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat werkten eraan mee, evenals brancheorganisatie Bouwend Nederland. CROW stelde onlangs een onafhankelijk adviseur aan om het proces rondom de herziening te begeleiden.

Grote klus

CROW heeft nog steeds goede hoop dat er begin volgend jaar een nieuwe UAC-GV ligt. Pieter Litjes, directeur van CROW, erkent dat het herzien van de UAC-GV een veel grotere klus was dan men vooraf dacht. “Het concept omvat veel uiteenlopende onderwerpen waarbij het in zo’n onderhandelingsproces met zeer grote financiële belangen geven en nemen is. Op het ene onderwerp bindt de ene partij in, en de andere partij bij een ander onderdeel.”

Bron: FD.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Ballast Nedam loopt miljoenenopdracht mis door inschrijffout

Ballast Nedam liep dit jaar de miljoenenopdracht voor onderhoud aan de Utrechtsebaan mis omdat het bedrijf een fout maakte in de inschrijvingsdocumenten. Bovendien ontstond er drie tot vier maanden vertraging omdat Ballast Nedam de gunning aan BAM aanvocht.

Ballast Nedam schreef zich in voor het project onder de naam Ballast Nedam Road Specialties. Bij het indienen van de inschrijvingsdocumenten ontbraken de benodigde Verklaring omtrent Rechtmatigheid, het Inschrijvingsbiljet en de Inschrijvingsstaat. Die bleken op naam van Ballast Nedam Infra te staan. Ballast Nedam Infra had zich niet ingeschreven als hoofdaannemer, maar zou als onderaannemer van Ballast Nedam Road Specialties optreden. Daarop verklaarde de gemeente Den Haag de inschrijving van Ballast Nedam ongeldig.

Kort geding

De opdracht voor het onderhoud aan de Utrechtsebaan, deel van de A12, ging daarop naar BAM. Ballast Nedam vocht de gunning vervolgens aan. Het bedrijf stelde dat Ballast Nedam Road Specialties en Ballast Nedam Infra over dezelfde statutair bestuurder beschikten. De rechter vond dit geen argument en stelde dat Ballast Nedam Infra en Ballast Nedam Road Specialties een geheel andere rol in de aanbestedingsprocedure hadden. De gemeente Den Haag heeft de inschrijving dus terecht ongeldig verklaard.

BAM kon door de rechtszaak geen voorwerk verrichten, waardoor het onderhoud aan de Utrechtsebaan drie tot vier maanden vertraging heeft opgelopen.

Bron: Cobouw.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Drempelbedragen 2022-2023 stijgen licht

De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen stijgen vanaf 1 januari 2022 licht. Dit zijn de bedragen waarboven een Europese aanbesteding verplicht is. De nieuwe drempelbedragen gelden twee jaar en zijn dus geldig tot en met 31 december 2023.

De bedragen stijgen met €1.000 tot €32.000. Bij de vorige bepaling van de drempelbedragen gingen deze nog omlaag.

De nieuwe drempelbedragen zijn: 

Concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23): 

Klassieke sectoren (Richtlijn 2014/24): 

Speciale sectoren (Richtlijn 2014/25): 

Defensie en veiligheid (Richtlijn 2009/81): 

Bron: Europadecentraal.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

VWS keurt voor 300 miljoen euro aan beschermingsmiddelen af

Het ministerie van VWS heeft stilzwijgend voor ruim 300 miljoen euro ingekochte mondmaskers, brillen, jassen en schorten afgekeurd. Daarvan was de Tweede Kamer niet op de hoogte.

In totaal keurde het ministerie voor 308,5 miljoen euro aan beschermingsmiddelen af. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De beschermingsmiddelen behoorden tot de zogeheten ‘niet-vrije voorraad’. Ook nu wachten nog altijd beschermingsmiddelen ter waarde van 105 miljoen euro op goedkeuring, voor ze verdeeld en gebruikt kunnen worden.

Het grootste deel van de afgekeurde spullen bestaat uit mondkapjes. “De afkeuringen kunnen allerlei redenen hebben. Dat kan een slechte pasvorm zijn, maar ook de verandering van regelgeving”, laat het ministerie weten. Er is in totaal voor 283 miljoen euro aan mondkapjes afgekeurd.

Niet geïnformeerd

Eind april meldde het ministerie van VWS nog dat er voor 27 miljoen euro aan ingekochte beschermingsmiddelen was afgekeurd. In totaal kocht het ministerie voor 2,5 miljard euro beschermingsmiddelen in. Daarvan is dus meer dan 10% inmiddels afgekeurd. Dat het aantal afgekeurde beschermingsmiddelen zo hoog is opgelopen, heeft het ministerie nooit aan de Tweede Kamer gemeld.

Het grote aantal afgekeurde mondkapjes heeft geen nadelige gevolgen voor de zorg. Ziekenhuizen worden sinds enige tijd weer bevoorraad door eigen leveranciers. In totaal ligt er nog voor 1,45 miljard euro aan goedgekeurde mondkapjes en andere beschermingsmiddelen op de plank.

Bron: de Volkskrant

Partner van Aanbestedingscafé:

Alle ministeries voeren CO2-prestatieladder in

Alle negen ministeries gaan de C02-prestatieladder gebruiken bij inkoop. De nieuwe aanpak moet leiden tot duurzamere inkoop en bijdragen aan het doel in 2030 klimaatneutraal te zijn.

De Rijksoverheid is volgens analyse van het RIVM verantwoordelijk voor 18% van de totale klimaatimpact. Om in 2030 klimaatneutraal te zijn, is meer actie nodig. Het ministerie van I&W en het ministerie van EZK kochten al in met behulp van de CO2-prestatieladder. Nu stapt ook de rest van de ministeries over op inkoop met behulp van de CO2-prestatieladder.

Organisaties die werken met de CO2-prestatieladder moeten zich daarvoor certificeren. Jaarlijks voert een externe partij een audit uit. De organisatie gaat in eerste instantie aan de slag met de eigen CO2-uitstoot. Hoe hoger de organisatie op de ladder komt, hoe verder deze ook in de keten aan de slag gaat met duurzaamheid. In totaal beslaat de CO2-prestatieladder vijf treden. Ook bedrijven kunnen zich certificeren, waardoor ze gunstiger uit de bus kunnen komen bij aanbestedingen.

Concrete stappen

Ivo Bonajo, programmamanager duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid, is blij met de invoering van de CO2-prestatieladder. “Met het besluit om de CO2-prestatieladder in te voeren laat de Rijksoverheid zien zelf serieus aan de slag te zijn met deze boodschap. Ik vind dit een mooie stap en goed signaal. Tegelijk besef ik me dat we er hiermee nog niet zijn en ons succes zal afhangen van de concrete maatregelen en stappen die we nog moeten zetten.”

Bron: Denkdoeduurzaam.nl, SKAO.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Gunning coronalabs uitgesteld na ophef over winnende Belgische inschrijving

De Nederlandse overheid gaat voorlopig nog niet over tot definitieve gunning bij de aanbesteding voor het analyseren van coronatesten. Het ministerie van VWS stelt het besluit uit tot december. Vorige week schreef de Volkskrant dat de gunning – op basis van loting – naar Belgisch laboratorium was gegaan. Dat leidde tot ophef onder Nederlandse laboratoria, die vorig jaar juist opschaalden op verzoek van het ministerie van VWS.

Volgens bronnen van de Volkskrant krijgt het Belgische Synlab de opdracht voor het analyseren van een groot deel van de Nederlandse coronatesten. Het ministerie van VWS schreef afgelopen zomer een aanbesteding uit voor de analyse van coronatesten. Aanbieders konden meedingen naar een regionale rol of een landelijke rol. Die laatste omvat een capaciteit van 92.000 tests per dag. Het Nederlandse laboratorium Unilabs behaalde bij de aanbesteding dezelfde score als Synlab, maar door loting kwam de Belgische inschrijver toch als winnaar uit de bus. Dat leidde tot ophef onder Nederlandse grote laboratoria.

Gunningscriterium

“Als Nederland belang had gehecht aan de Nederlandse hoogvolumelaboratoria had bijvoorbeeld afstand tot de teststraten een criterium kunnen zijn”, zegt Unilabs-bestuurder Ester Talboom-Kamps. De laboratoria zijn verbolgen over het feit dat een groot deel van de coronatesten in het buitenland geanalyseerd wordt. Unilabs liet vorige week weten een kort geding aan te spannen. Inmiddels hebben meerdere laboratoria zich daarbij aangesloten. Het ministerie wil niet zeggen hoeveel dat er zijn.

Capaciteit in Nederland

Ook coronalab Salto noemt het merkwaardig dat de gunning naar een Belgisch lab gaat. “Bij de opening van het Hudsonlab, dat wij op verzoek van de minister hebben gebouwd, heeft de minister gezegd: mede dankzij een uitbreiding als deze beschikken we ook in Nederland over voldoende laboratoria om snel en uitgebreid te testen. Het beleid was om in Nederland capaciteit op te bouwen. Dan is het heel merkwaardig om het een Belgisch lab te gunnen”, zegt persvoorlichter Wim Knol.

Ook het Nederlandse LabMicta, een samenwerkingsverband van meerdere kleine laboratoria, zou als winnaar uit de bus komen. Als Synlab en LabMicta de opdracht definitief gegund krijgen, gaat 60% van het totaal aantal coronatests naar deze labs. Volgens het ministerie van VWS komt het analyseren van coronatests door de uitgestelde gunning niet in gevaar.

Bron: RTV Utrecht, de Volkskrant

Partner van Aanbestedingscafé:

Noord-Brabant voor derde keer duurzaamste aanbesteder

De provincie Noord-Brabant is voor de derde keer uitgeroepen tot de meest duurzame aanbesteder. Rijkswaterstaat en de gemeente Assen kwamen uit op plaats twee en drie. Wel wordt de kloof tussen aanbestedende diensten die goed en slecht presteren steeds groter, concludeert organisator Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland zet elk jaar de 25 meest duurzame aanbesteders op een rij. Rijkwaterstaat stond vorig jaar nog op plaats drie, maar stijgt nu een plek. De gemeente Assen klom van de 21e plaats naar plek drie. Een aantal gemeenten die vorig jaar in de top-10 stonden, valt er dit jaar buiten. Dat komt doordat zij minder dan zeven aanbestedingen gepubliceerd hebben en daarom niet meetellen voor de verkiezing. Een aantal decentrale overheden is nieuw binnengekomen in de lijst. Dat geldt voor de gemeente Leiden en Alkmaar, en voor de provincie Noord-Holland en Zeeland.

Hogere scores

De koplopers scoren steeds beter, volgt uit analyse van de lijst. De gemiddelde score ging ook dit jaar weer omhoog. Opdrachtgevers kunnen een score krijgen van 1 tot en met 6, waarbij 6 het hoogst is. Duurzaam aanbesteden is volgens Bouwend Nederland nog niet de norm. Daarom roept de brancheorganisatie de overheid op duurzaam aanbesteden te stimuleren. Door meer te gunnen op duurzaamheid, opdrachtgevers en marktpartijen in een vroeg stadium samen te laten werken en uniforme prestatie-eisen te formuleren, moet duurzaam aanbesteden in een stroomversnelling komen.

1000 aanbestedingen

Alle publieke opdrachtgevers die in 2019 en 2020 meer dan zeven aanbestedingen uitvoerden, dongen mee naar de prijs voor duurzaamste publieke opdrachtgever. Jos van Alphen, adviseur Aanbestedingen bij het Aanbestedingsinstituut en Bouwend Nederland, bekeek circa duizend aanbesteden voor de verkiezing.

Bron: Bouwendnederland.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbestedingen taalonderwijs inburgering in gevaar

Er is onvoldoende kennis over taalonderwijs bij gemeenten. Daardoor komt de kwaliteit van het taalonderwijs dat inburgeraars moeten volgen, in het geding. Bij diverse gemeenten dreigen aanbestedingen voor taalonderwijs te mislukken, terwijl de Wet inburgering 2021 per 1 januari 2022 van kracht is.

In oktober bleek dat aanbestedingen voor de Onderwijsroute in verschillende gemeenten dreigen te mislukken. Aanbieders schrijven zich niet in omdat zij het budget niet toereikend vinden, bleek uit onderzoek van Andersson Elffers Felix. De Onderwijsroute bereidt die 18- tot 28-jarige statushouders voor op een studie in het mbo of hoger onderwijs.

Opnieuw beginnen

Jaco Dagevos, hoogleraar integratie en migratie bij de Erasmus Universiteit en wetenschappelijke medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, twijfelt of gemeenten bij de inkoop van taalonderwijs voldoende selecteren op kwaliteit. Als de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 ingaat, moeten gemeenten dat onderwijs in gaan kopen. Dat deden ze voor 2013 ook, maar dat ging volgens Dagevos toen moeizaam. Hij verwacht dat dat nu niet anders zal zijn. “Inmiddels is de kennis over de inburgeringsmarkt weg. Gemeenten moeten weer helemaal opnieuw beginnen.” Inburgeraars moeten na het inwerkingtreden van de nieuwe Wet Inburgering 2021 taalniveau B1 halen, een niveau hoger dan het huidige vereiste niveau: A1.

Kwaliteit

Aanbieders van taalonderwijs maken zich ook zorgen over de kwaliteit. Gemeenten laten de invulling van het onderwijs grotendeels over aan de aanbieders. Degenen die het scherpst inschrijven, bepalen hoe zij onderwijs geven, zegt taalschooleigenaar Payman Moghaddam. Dat kan ertoe leiden dat migranten straks standaard taalonderwijs krijgen, in plaats van taalles op maat. En dat terwijl het inburgeringsonderwijs volgens Dagovos vaak te schools en te weinig praktijkgericht is. “Het sluit ook niet aan bij behoefte van de cursisten”, zegt hij.

Bovendien gaat het gesprek over taalonderwijs voor inburgeraars te weinig over kwaliteit, vindt Moghaddam. Zo is de gemeente Rotterdam druk met het opwerpen van barrières voor malafide taalscholen en het voorkomen van fraude. “Rotterdam heeft een kwaliteitsconvenant gesloten met alle taalscholen en daarin draait het vooral om het controleren van de eisen die aan taalscholen gesteld worden.”

Bron: Binnenlandsbestuur

Partner van Aanbestedingscafé:

Aanbestedingsalert: overeenkomst ontbonden

Significant Synergy deelt regelmatig interessante jurisprudentie op het gebied van aanbesteden. Deze keer een casus over ontbinding van de overeenkomst bij schending van verplichtingen uit de aanbestedingsdocumenten.

Wat is er gebeurd?

De gemeente Veldhoven heeft op 30 november 2017 een Europese aanbesteding georganiseerd voor het selecteren van een dienstverlener voor het verrichten van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018 – 2019 e.v. Op 9 april 2018 hebben de gemeente en Van Gerwen een overeenkomst inzake leerlingenvervoer gesloten. De gemeente heeft de overeenkomst op 19 maart 2019 ontbonden en stelt zich op het standpunt dat Van Gerwen een aantal verplichtingen uit de aanbestedingsdocumenten niet of niet voldoende is nagekomen. In deze procedure is aan de orde de vraag of de gemeente terecht in 2019 tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan en als dat niet het geval is of Van Gerwen in dat geval schade heeft geleden die door de gemeente vergoed dient te worden.

Het resultaat

• De rechtbank is van oordeel dat Van Gerwen op een aantal punten toerekenbaar tekort is geschoten en de gemeente in dit geval terecht tot ontbinding is overgegaan.

• De rechtbank neemt hierbij met name in acht dat de ‘doelgroep’ waar het hier om gaat zeer kwetsbare kinderen betreft, waar zeer zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Met name het feit dat de reistijd van enkele kinderen in sommige gevallen niet voldeed aan de reistijd genoemd in het aanbestedingsdocument vindt de rechtbank zwaarwegend genoeg om de ontbinding te rechtvaardigen.

Relatie tot de praktijk

• Wees je bewust van de invloed van aanbestedingsdocumenten op de gehele uitvoeringsfase van een overeenkomst en het belang van contractmanagement. Goed contractmanagement kan je helpen in dergelijke situaties.

Bekijk de hele uitspraak hier.

Partner van Aanbestedingscafé:

Nederland had geen plan voor inkoop mondkapjes

Uit een reconstructie van De Correspondent blijkt dat de Nederlandse overheid allesbehalve voorbereid was op het tekort aan mondkapjes dat ontstond aan het begin van de coronapandemie.

Hoewel Ernst Kuipers eind februari 2020 nog meldde dat Nederland beschikte over een jaarvoorraad mondkapjes, kwamen ziekenhuizen in het zuiden van het land al snel zonder te zitten. De situatie was medio maart ronduit nijpend. René Dullaart, hoofd Inkoop van het Erasmus UMC, vertelt aan De Correspondent hoe hij wekenlang probeerde mondkapjes in te kopen in Europa. In eerste instantie zouden de GGD’s dit doen, maar de opdracht belandde bij Dullaart en Gerwin Meijer, hoofd van de inkoopsamenwerking van de vereniging van academische ziekenhuizen.

Deal of geen deal?

De overheid wilde mondkapjes inkopen via aanbestedingen, maar Dullaart schat in dat dat te lang duurt en spreekt zich daarover uit. Dullaart wordt al snel verantwoordelijk voor de inkoop van mondkapjes die op zeer korte termijn nodig waren. Hij krijgt van alle kanten aanbiedingen, leads die vaak nergens op uitlopen. Hij sluit een deal met het Belgische Pharmasimple, via tussenpersonen. Het beursgenoteerde bedrijf zou ook aan de Belgische overheid leveren. Uiteindelijk komt de deal niet tot stand. De tussenpersoon via wie Dullaart inkoopt, blijkt opgelicht te zijn. Daarna benadert Dullaart een kennis in China. Via die weg weet hij wel mondkapjes in te slaan, waarvan een deel later alsnog wordt afgekeurd.

Onvoorbereid

Aan de start van de coronapandemie stond Nederland volgens Amerikaanse onderzoekers in de top-3 van best voorbereide landen. Dat kwam met name door de aanwezigheid van het RIVM en de GGD’s. Dullaart concludeert desondanks dat Nederland niet goed was voorbereid op het tekort aan mondkapjes. Hij uit zowel kritiek op zichzelf als op de overheid. Er was geen plan. “Dat is misschien wel een puntje van aandacht voor het vervolg”, zegt hij.

Onderzoek afwachten

Het ministerie van VWS stelt in een reactie: “Het is goed dat alles boven water komt nu de crisis grotendeels achter ons lijkt te liggen. Daar kunnen we alleen maar van leren.” Het ministerie heeft Deloitte gevraagd onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de inkoop van mondkapjes. Dat wil het ministerie eerst afwachten, als bevestiging op het verhaal van De Correspondent.

Bron: De Correspondent

Partner van Aanbestedingscafé:

Rechter keurt ggz-inkoop zorgkantoren voor 2022 goed

De zorgkantoren van zorgverzekeraars CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid kunnen doorgaan met het inkopen van zorg die binnen de ggz valt. Dat oordeelde de rechter bij het kort geding dat meerdere zorgaanbieders tegen de zorgverzekeraars aanspanden.

Eerder sleepten de aanbieders de zorgkantoren ook al voor de rechter omdat zij vonden dat de zorgkantoren geen reële tarieven voor de zorginkoop ten behoeve van de Wlz in 2021 rekende. De rechter gaf de aanbieders toen gelijk en stelde dat zij de tarieven van 2020 aan moesten houden. In eerste instantie gingen de zorgkantoren tegen die uitspraak in beroep. De manier waarop zij hun kortingspercentages moesten onderbouwen was volgens hen onuitvoerbaar. Later stelden de zorgkantoren hun aanpak alsnog bij en verhoogden zij hun tarieven.

Tarieven ggz

Enkele aanbieders vonden de nieuwe tarieven voor de inkoop van ggz opnieuw niet redelijk, maar de rechter oordeelde anders. Zij vond de werkwijze van de zorgkantoren dit keer wel navolgbaar en stelt dat zij door kunnen gaan met de inkoop van ggz. Alleen zorgverzekeraar Zilveren Kruis mag het landelijk richttariefpercentage voor beschermd wonen zorgaanbieders niet verlagen.

Bron: Zorgkrant.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwe Gids Proportionaliteit gepubliceerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de nieuwe Gids Proportionaliteit gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe versie van kracht. De wijzigingen in de Gids moeten bijdragen aan betere rechtsbescherming bij aanbesteden.

In februari van dit jaar stuurde Mona Keijzer, destijds staatssecretaris van Economische Zaken, een ontwerp van een gewijzigd Aanbestedingsbesluit met een aanpassing van de Gids Proportionaliteit. Daarover vroeg Keijzer in november 2019 al advies aan de Adviescommissie Gids Proportionaliteit. Volgens Keijzer passen sommige publieke opdrachtgevers rechtsverwerkingsclausules te strikt toe. “Dit leidt tot rechtsverwerking in gevallen waarin dat onredelijk is en resulteert in een gevoel van onrechtvaardigheid bij opdrachtnemers”, schreef ze aan de Tweede Kamer. Ondernemers ervaren de toepassing van dergelijke clausules als ‘doorgeslagen’.

De wijzigingen in de Gids Proportionaliteit moeten de buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules beperken en goede klachtafhandeling bevorderen. Voornamelijk hoofdstuk 4, Aanbestedingsfase, is aangepast. De exacte aanpassingen vind je hier.

Bron: PIANOo.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Provincie Zeeland genomineerd voor Procura+ Award

De provincie Zeeland maakt kans op de Procura+ Award voor ‘Procurement Initiative of the Year”. Zeeland is genomineerd omdat de provincie de Social Development Goals als uitgangspunt neemt voor alle inkoop van de provincie tussen 2021 en 2024.

In 2017 inventariseerde Zeeland welke impact publieke inkoop op het behalen van de SDG’s kon maken. Daarna begon de provincie de voortgang met betrekking tot de SDG’s te monitoren. Ook werden er gesprekken gevoerd met NGO’s, beleidsmedewerkers, onderzoekers, leveranciers en inkopers. Uiteindelijk stelde de provincie zich tot doel impact te maken op zeven SDG’s, via alle inkoop die tussen 2021 en 2024 gedaan zou worden.

Finalisten

Zeeland neemt het op tegen de Finse hoofdstad Helsinki. Helsinki gebruikt CO2-footprintcriteria om duurzame publieke inkoop te stimuleren. In totaal zijn negen finalisten in de race voor verschillende Procura+ Awards. Praag en Zuid-Moravië, beide gelegen in Tjechië, zijn genomineerd voor ‘Innovation Procurement of the Year’ en ‘Sustainable Procurement of the Year’. Twee Spaanse overheidsinstellingen maken kans op de prijs voor ‘Outstanding Innovation Procurement in ICT’.

Haarlem

De Procura+ Awards worden elk jaar uitgereikt aan Europese overheidsinstanties die bijzonder innovatief of duurzaam hebben aanbesteed. Vorig jaar won de gemeente Haarlem de ‘Procurement Initiative of the Year 2020’ Award voor de duurzame aanbesteding van grond-, weg- en waterbouw. De gemeente werkte daarin nauw samen met leveranciers die grote vrijheid hadden om te innoveren.

Bron: procuraplus.org

Partner van Aanbestedingscafé:

Handreiking eenvoudiger aanbesteden Wmo en Jeugdhulp beschikbaar

Vooruitlopend op de wijzigingen in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 stelt het ministerie van Volksgezondheid een handreiking voor eenvoudiger aanbesteden beschikbaar.

De handreiking is bedoeld voor inkopers bij gemeenten en licht de aandachtspunten en voordelen van een procedure zonder emvi-criterium toe. In de handreiking zijn vier optionele inkoopprocedures van de SAS-procedure (Sociale en Andere Specifieke Diensten) zonder emvi uitgewerkt die gemeenten kunnen volgen bij de inkoop van zorg die valt onder de Jeugdwet en Wmo 2015. Het is de bedoeling dat deze opties zonder offertes en gunningsmethodieken worden ingevuld. In de handreiking staan ook uitkomsten van zes reeds uitgevoerde pilots bij gemeenten. Als de nu nog lopende pilots zijn afgerond, worden de ervaringen uit die pilots ook toegevoegd aan de handreiking.  

Inhoud en kwaliteit

Door de verplichting te kiezen voor de economisch meest voordelig inschrijving te kiezen te schrappen, wil het ministerie zorginkoop vereenvoudigen. Als gemeenten niet langer offertes hoeven op te vragen en deze te beoordelen – om tot de keuze voor de beste inschrijving te komen – kunnen gemeenten en zorgaanbieders meer aandacht besteden aan het bespreken van de kwaliteit en inhoud van de zorg.

De gewijzigde Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ligt nu nog ter beoordeling bij de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Bodemprocedure gestart om open aanbesteding hoofdrailnet

Afgelopen week dagvaardden concurrenten van de NS het ministerie van Infrastructuur omwille van de aanbesteding van het Nederlandse hoofdrailnet. Het hoofdrailnet is de afgelopen decennia onderhands gegund aan de NS en het ministerie is voornemens dat weer te doen, vanaf 2025. NS-concurrenten willen dat het hoofdrailnet voortaan echter openbaar wordt aanbesteed.  

Vervoerders Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en Connexxion worden in de zaak vertegenwoordigd door de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). De FMN stelt dat een openbare aanbesteding de reiziger ten goede komt en wijst daarbij naar diverse treinlijnen in de regio, zoals de Valleilijn. Die kwamen weer ‘tot bloei’ nadat een concurrent van NS het vervoer ging verzorgen, aldus de FMN. Bovendien overtreedt de Staat volgens de FMN de Europese aanbestedingsregels. Stientje van Veldhoven, destijds nog staatssecretaris van Infrastructuur, stelde vorig jaar dat een openbare aanbesteding te complex zou zijn.

Tot 2023 is het nog mogelijk het hoofdrailnet onderhands te gunnen binnen de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Na 26 december 2023 mogen alleen nog lijnen die geen enkele andere vervoerder wil exploiteren onderhands gegund worden. Volgens de FMN omzeilt het ministerie de aankomende regelgeving opzettelijk.

Dwangsom

Eind 2020 stelde de rechter bij de uitspraak in een kort geding dat de bezwaren van FMN ‘niet onaannemelijk’ waren. De rechter oordeelde ook dat het ministerie in gesprek moest gaan met de Europese Commissie. Het is tot op heden niet duidelijk of het ministerie dat heeft gedaan, ook al bepaalde de rechtbank van Amsterdam in april nog dat het ministerie uiterlijk in juni openheid van zaken moest geven, op last van een dwangsom van vijftig euro per dag. De totale dwangsom is inmiddels opgelopen tot 16.000 euro.

Uitspraak volgt mogelijk pas over een jaar.

Bron: NRC.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Supply Value gaat ICT-advies leveren aan Belastingdienst

Samen met een consortium van bedrijven onder leiding van Flex Value, is Supply Value door de Belastingdienst geselecteerd als voorkeursleverancier van ICT professionals. Supply Value zal de komende vier jaar advies en implementatiekracht leveren op het gebied van het plannen, mogelijk maken en sturen van de informatie voorziening van de Belastingdienst.

Supply Value zal betrokken zijn op een groot aantal gebieden. Daaronder vallen architectuur, informatiebeleid, innovatiemanagement, business en data analyse, informatiebeveiliging, producteigendom, scrum masters, programma- en projectmanagers, IT-control en kwaliteitsmanagement. Andere partijen in het consortium vullen (technologie) specifieke rollen in op het gebied van bijvoorbeeld cloud computing, systeembeheer, softwareontwikkeling en testen.

Vereenvoudigen en vernieuwen

Menno van Drunen, Managing Partner bij Supply Value: “Ik ben er trots op dat wij vanuit onze expertise komende jaren een bijdrage kunnen leveren aan de digitaliseringsdoelstellingen van de Belastingdienst en zo impact kunnen maken op het vereenvoudigen en vernieuwen van de dienstverlening van de Belastingdienst aan burgers, bedrijven en ketenpartners.”

Supply Value is Premium Partner van Aanbestedingscafe.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Extra geld jeugdzorg gebruikt voor andere kosten

Een deel van de Nederlandse gemeenten gebruikt extra geld, bedoeld voor de jeugdzorg, voor het aanvullen van tekorten binnen andere domeinen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Dit jaar zegde het Rijk gemeenten 1,3 miljard euro toe voor het indammen van financiële tekorten binnen de jeugdzorg. Een derde van de gemeenten waar de NOS contact mee had, zegt het geld uit te geven aan andere zaken. 3 procent van alle ondervraagde gemeenten zegt de middelen zelfs helemaal niet te gebruiken voor jeugdzorg.

In totaal reageerden 187 van de 352 gemeenten (53 procent) op vragen van de NOS. Deze gemeenten ontvangen gezamenlijk 760 miljoen euro. De gemeenten die het geld helemaal niet aan jeugdzorg besteden, ontvangen gezamenlijk 21 miljoen euro.

Tekorten

De afgelopen jaren ontstonden er door de decentralisatie in 2015 bij veel gemeenten steeds grotere tekorten in de jeugdzorg. De situatie verergerde door de coronacrisis. Gemeenten hadden, bijvoorbeeld door uitblijvend toerisme, minder inkomsten. Ook moesten ze zorg anders – kleinschalig of op afstand – organiseren. De gemeenten spanden dit jaar daarom een arbitragezaak aan, nadat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk het niet eens werden over een extra bijdrage voor gemeenten. Die kwam er toch, nadat de arbitragecommissie oordeelde dat gemeenten wel degelijk extra middelen nodig hadden om de jeugdzorg te organiseren. Ze moeten in ruil daarvoor wel voor ruim 200 miljoen euro bezuinigen.

Bron: NOS.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Nieuwste Aanbestedingsmonitor: minder aankondigingen, meer gunningen

TenderNED publiceert jaarlijks cijfers over het aanbestedingsgedrag in Nederland. In de nieuwste Aanbestedingsmonitor vergeleek TenderNed cijfers over 2017 tot en met 2020. Het aantal aankondigingen neemt de laatste jaren gemiddeld af, maar het aantal gunningen stijgt.

Dat het aantal gunningen toeneemt ten opzichte van een dalend aantal aankondigingen is volgens TenderNED te wijten aan het feit dat er meer gebruik wordt gemaakt van procedures waarbij direct een of meerdere gunningen worden gepubliceerd. Dat kunnen bijvoorbeeld opdrachten voor de inhuur van personeel zijn. De grootste stijging in het aantal gunningen was overigens te zien in 2018. Toen groeide het aantal gunningen van 6504 in 2017 naar 7252 in 2018. In 2020 kwam het aantal gunningen uit op 7940. Er werden 6307 aankondigingen op TenderNED gepubliceerd.

Decentrale overheden zetten in 2020 duizend opdrachten minder op TenderNED dan in 2019. Het aantal opdrachten dat het Rijk publiceerde kwam echter hoger uit dan voorheen, 741 in 2020 ten opzichte van 651 in 2019. Het aantal opdrachten van specialesectorbedrijven laat een dalende trend zien.

Procedures

79,4% van de opdrachten in 2020 werd aanbesteed via een openbare procedure. De niet-openbare procedure werd daarentegen vaker gebruikt, van 14,6% van alle opdrachten in 2019 naar 17,2% in 2020, de sterkste toename over de periode 2017-2020. Ook is het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog sterk toegenomen. Deze werd in 2020 87 keer toegepast, ten opzichte van 54 keer in 2017.

Bron: tenderned.nl

Partner van Aanbestedingscafé:

Roermond gunt PR-opdracht onterecht onderhands aan CDA-politicus

De gemeente Roermond heeft in 2018 twee opdrachten met een gezamenlijke waarde van circa 300.000 euro onderhands gegund aan CDA-politicus Frank Beck, terwijl de opdracht volgens de Aanbestedingswet aanbesteed had moeten worden.

Het communicatiebureau van Beck kreeg de opdracht gegund omdat de gemeente naar eigen zeggen wilde kiezen voor ‘continuering’. “Daarom is gemotiveerd afgeweken van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid”, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen NRC. Het besluit slechts één offerte op te vragen bij Beck is nooit gedeeld met de Roermondse gemeenteraad. Aanbestedingsexpert Hein van der Horst stelt dat de gemeente de waarde van beide opdrachten bij elkaar op had moeten tellen. Dat resulteert in een bedrag dat de drempelwaarde voor het Europees aanbesteden overstijgt.

Op vakantie

Beck maakte vanaf februari 2019 tot dit jaar onderdeel uit van het landelijk partijbestuur van het CDA. Hij was daar verantwoordelijk voor de externe communicatie. Hij nam die functie over van Rianne Donders, de huidig burgemeester van Roermond. Zij zegt niets te maken hebben gehad met de gunning en haar opvolging in het landelijk partijbestuur. “Toen dat speelde was ik op vakantie”, aldus Donders.

Bron: NRC.nl

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres