Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
31
08
17
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Bezwaar tegen motivering en beoordeling gunning

In een aanbestedingsprocedure heeft het CJIB bericht aan de diverse vennootschappen/combinaties, waaruit [eiseressen] bestaat, dat de eindscore van de inschrijving van [eiseressen] niet hoog genoeg was om in aanmerking te komen voor een contract op één of meer van de percelen waarop zij heeft ingeschreven. [eiseressen] meent dat de motivering door het CJIB van de gunningsbeslissingen niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en dat het CJIB haar inschrijvingen onjuist heeft beoordeeld.

Motivering
Artikel 2.130 Aw is (formeel) niet van toepassing. Dit laat echter onverlet dat het CJIB ook in dit geval gehouden is de inschrijvers te informeren over alle relevante redenen voor de gunningsbeslissing. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldaan aan de vermelde motiveringsvereisten en rusten op het CJIB geen verdergaande verplichtingen in dat verband.

Gunningscriterium 1
In de gunningsbeslissing zijn diverse positieve factoren benoemd. Op een aantal specifieke in de toelichting genoemde onderdelen is de werkwijze echter minder duidelijk en concreet beschreven en uitgewerkt, de onderbouwing niet consistent met de werkwijze en de onderbouwing niet duidelijk genoeg, zo volgt uit de beoordeling. De gemotiveerde betwisting van de Staat in aanmerking nemende, kan [eiseressen] niet worden gevolgd in haar standpunt dat al de door het CJIB in dit kader genoemde punten inhoudelijk onjuist en/of onbegrijpelijk zijn. De omstandigheden dat een inschrijver beschikt over jarenlange ervaring, een schat aan informatie en werkwijzen die zeer succesvol zijn gebleken, maken nog niet dat reeds daarom een hoge(re) score zou moeten worden behaald. Het gaat er immers om hoe een inschrijver dit in haar inschrijving beschrijft en vertaalt naar hetgeen in deze aanbesteding wordt gevraagd.

Verder is specifiek voor deze aanbesteding, het belang dat wordt gehecht aan het geven van volledig, duidelijk en concreet inzicht in de werkwijze, aan een duidelijke onderbouwing, met een specifieke uitwerking hoe de onderdelen van de werkwijze bijdragen aan het resultaat alsmede aan verifieerbare voorbeelden, metingen of resultaten. Het CJIB heeft deze termen ook niet in zijn algemeenheid in de beoordeling opgenomen, maar deze telkens gekoppeld aan bepaalde onderdelen van de werkwijze en/of hierbij een voorbeeld genoemd.

Ook de overige door eiseressen genoemde volgens haar opmerkelijke aspecten, maken niet dat de beoordeling inhoudelijk onjuist zou zijn.

Gunningscriterium 2
[eiseressen] kan niet worden gevolgd in haar standpunt dat al de door het CJIB genoemde punten inhoudelijk onjuist en/of onbegrijpelijk zijn. De omstandigheid dat een bepaald aspect zowel bij de positieve als bij de negatieve punten wordt genoemd, is niet onbegrijpelijk, nu dit samenhangt met het onderscheid tussen de beschrijving van de werkwijze en de onderbouwing daarvan.
Verder moge het zo zijn dat [eiseressen] in haar inschrijving diverse persoonsgerichte aspecten heeft opgenomen, waarmee zij invulling geeft aan de persoonsgerichte handelingen, technieken, maatwerkproducten en omgang met onvoorziene omstandigheden, maar dat laat onverlet dat de beschrijving van de door [eiseressen] gehanteerde aanpak op basis van debiteurenprofielen beperkt kan zijn en de uitwerking onvoldoende concreet.

Beslissing
De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van [eiseressen] af.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2017:8416

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.