Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
02
11
17
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Geschiktheidseisen, onjuiste beoordeling, gebreken en Grossman-verweer

In een aanbestedingsprocedure is Gemeente Rotterdam voornemens de opdracht aan Trevvel te gunnen. RMC heeft, als verliezende inschrijver, onder meer gevorderd de gunningsbeslissing in te trekken en heeft een reeks van gronden aan haar vorderingen ten grondslag gelegd.

Geschiktheidseisen
RMC stelt zich op het standpunt dat Trevvel niet aan de geschiktheidseisen voldoet en dat Gemeente Rotterdam de inschrijving van Trevvel had moeten uitsluiten. Vanwege het moment van bekendheid met de concurrentie kan RMC niet pas na mededeling van de gunningsbeslissing actie ondernemen. Van haar had een pro-actieve houding mogen worden verwacht. Zij is met haar bezwaren nu simpelweg te laat. Ook als aangenomen zou moeten worden dat RMC wel tijdig zou zijn met haar bezwaren kan dat niet tot toewijzing van de primaire vordering leiden.

Beoordeling inschrijving
De voorzieningenrechter stelt voorop dat enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van kwalitatieve criteria. De rechter komt slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling van kwaliteitscriteria. Slechts indien sprake is van procedurele en/of inhoudelijke onjuistheden dan wel van onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen dat de voorlopige gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter. Ten aanzien van de subgunningscriteria waartegen RMC opkomt, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding te concluderen dat er sprake is van een onjuiste beoordeling en dat herbeoordeling op zijn plaats is.

Gestelde gebreken in de aanbestedingsprocedure
RMC heeft zich erop beroepen dat sprake is van een wezenlijke wijziging die Gemeente Rotterdam heeft doorgevoerd en RMC stelt dat Gemeente Rotterdam dient te worden veroordeeld tot herstel van de gebreken in de procedure over te gaan. De voorzieningenrechter overweegt dat de enkele omstandigheid dat RMC heeft ingeschreven in de gegeven situatie, onvoldoende is om te oordelen dat zij haar rechten heeft verwerkt op dit punt. Er is sprake van een zeer langlopende aanbestedingsprocedure, die heeft geleid tot omvangrijke inschrijvingsdocumenten.
Ten aanzien van de gestelde wezenlijke wijziging geldt dat dat een aanzienlijke wijziging van de opdracht kan betekenen. Niet elke aanzienlijke wijziging is echter ook een wezenlijke wijziging. Hetgeen RMC heeft aangevoerd is onvoldoende om de conclusie te kunnen trekken dat sprake is geweest van een wezenlijke wijziging die ingrijpen door de voorzieningenrechter rechtvaardigt.

Grossmann-verweer
Ten aanzien van de overige gebreken waarop RMC zich beroept is een ‘Grossmann’¬verweer gevoerd. Dit verweer op het punt van de vergoedingssystematiek en ten aanzien van de bezwaren op het gebied van het 'level playing field' en de beoordelingsrichtlijnen slaagt. Voor deze aspecten geldt dat RMC op een eerder moment had moeten en kunnen klagen, wanneer zij daadwerkelijk meende dat sprake was van gebreken in de aanbestedingsprocedure.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2017:6842

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.