Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
10
17
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Schadevergoeding vanwege publiceren vertrouwelijke informatie?

Gemeenten hebben een aanbesteding georganiseerd voor vervoerswerkzaamheden. ZCN was op dat moment de dienstverlener en contracterende partij voor dit vervoer. Het contract was met de provincie Noord¬-Holland gesloten. In deze procedure heeft Gemeente Alkmaar abusievelijk gegevens van ZCN op TenderNed gepubliceerd, waardoor concurrerende inschrijvers deze konden downloaden. Naar aanleiding daarvan is de aanbesteding ingetrokken en besloten om de opdracht in gewijzigde vorm uit te vragen. In deze nieuwe aanbesteding is ZCN als vierde geëindigd.

Bepalingen overeenkomst ook van toepassing op gemeenten
ZCN stelt dat de overeenkomst tussen de provincie Noord¬-Holland en ZCN ook op gemeenten van toepassing is. Gemeenten hebben niet betwist dat zij de inhoud van de overeenkomst kenden, maar dat is niet voldoende om aan te nemen dat zij zelf aan de inhoud daarvan gebonden waren. Inderdaad zijn gemeenten ook bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken geweest, maar dat wil nog niet zeggen dat gemeenten daardoor ook gebonden waren aan de verplichtingen die de provincie en ZCN jegens elkaar zijn aangegaan. De rechtbank is van oordeel dat gemeenten wel rekening dienden te houden met de belangen van ZCN. De voorliggende feiten leiden echter niet tot de conclusie dat gemeenten rechtstreeks gebonden waren aan de contractverplichtingen tussen ZCN en de provincie.

Inbreuk op databankrechten
Ten aanzien van de stelling van ZCN dat gemeenten inbreuk hebben gemaakt op haar databankrecht, is de rechtbank van oordeel dat in deze zaak geen sprake is van het opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van ZCN. Er is geen sprake van een inbreuk (op een databankrecht), zoals bedoeld in de Databankenwet.

Onrechtmatig handelen door gemeenten
ZCN stelt dat gemeenten onrechtmatig en onzorgvuldig hebben gehandeld door het openbaren en verspreiden van bedrijfsgeheimen van ZCN. Op zichzelf is juist dat tot 1 januari 2016 de overeenkomst slechts tussen de provincie Noord¬Holland en ZCN gold. Het gaat er in dit geval om dat gemeenten per 1 januari 2016 een overeenkomst dienden te sluiten, als opvolgende instantie. Gemeenten waren ook bekend met de inhoud van de overeenkomst en dienden rekening te houden met de belangen van ZCN. Tegen deze achtergrond dient te worden beoordeeld of gemeenten jegens ZCN de in het maatschappelijke verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht hebben genomen.

ZCN heeft aangetoond welke gegevens allemaal zichtbaar konden worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank is evident dat dit bedrijfsgevoelige informatie oplevert, of voor een concurrent kan opleveren. Zodoende betreft het hier geheime bedrijfsinformatie met handelswaarde. ZCN heeft ook zoveel mogelijk maatregelen genomen om die informatie geheim te houden. Het alsnog openbaren en verspreiden van deze bedrijfsgeheimen van ZCN door online publicatie van het bestand door gemeenten levert daarmee een onrechtmatige daad jegens ZCN op.

Schadestaat
De rechtbank is van oordeel dat uit de in deze procedure vastgestelde feiten en wat daarover voorts op de zitting naar voren is gekomen, niet volgt dat ZCN schade heeft geleden. Volgens vaste jurisprudentie is echter voor de toewijzing van een vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk wordt gemaakt. Die mogelijkheid is wel voldoende aannemelijk gemaakt. De gevorderde verwijzing naar schadestaatprocedure wordt dan ook toegewezen.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2017:7337

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.