Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
26
10
17
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort:

Rechter zegt: Speciale-sector bedrijf: beroep op 3.25 Aw

Cure is een gemeenschappelijke regeling, waarin verschillende gemeenten zijn verenigd. Cure is 100% eigendom van deze gemeenten. In 2016 is Cure een samenwerking aangegaan met DONG en ten behoeve van de door hen gewenste samenwerking hebben Cure en DONG een Joint Venture opgericht. Vervolgens heeft Cure haar voornemen tot het sluiten van een "Waste Treatment Agreement" ("WTA") met de Joint Venture aangekondigd.

Beroep op art. 3.25 Aw
Cure beroept zich ter rechtvaardiging van de door haar voorgenomen onderhandse gunning aan de Joint Venture (WTA) op artikel 3.25 lid 1 sub b Aw. De cumulatieve voorwaarden voor een geldig beroep op artikel 3.25 lid 1 sub b Aw zijn volgens dat artikel:
(i) het gaat om een speciale-sectoropdracht die wordt gegund door een speciale-sectorbedrijf, en;
(ii) de speciale sector-opdracht wordt gegund aan een gemeenschappelijke onderneming waarvan het speciale-sectorbedrijf dat de opdracht gunt zelf deel uitmaakt, en;
(iii) de gemeenschappelijke onderneming moet zijn opgericht om de desbetreffende activiteit uit te oefenen gedurende ten minste drie jaar en de oprichtingsakte van de gemeenschappelijke onderneming moet bepalen dat de speciale-sectorbedrijven waaruit zij bestaat ten minste drie jaar deel zullen uitmaken van die gemeenschappelijke onderneming.

i. Speciale-sectorbedrijf
De voorzieningenrechter is met Cure van oordeel dat zij als speciale-sectorbedrijf kan worden gekwalificeerd op grond van artikel 3.3.a Aw. In artikel 1.1. Aw wordt een speciale-sectoropdracht voor diensten gedefinieerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat aan deze definitie is voldaan. Immers, Cure is als speciale-sectorbedrijf voornemens een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de Joint Venture (dienstverlener) onder bezwarende titel (de WTA).
De stelling van Attero dat de WTA niet zou kunnen worden aangemerkt als een speciale-sector overeenkomst, omdat de bouw en realisatie van de centrale een toekomstige en onvoorziene gebeurtenis zou zijn, is niet juist. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter vereist artikel 3.1 Aw niet dat de speciale-sector activiteiten worden verricht op het moment dat de speciale-sector overeenkomst wordt gegund.

ii. Gunning aan een gemeenschappelijke onderneming waarvan het speciale-sectorbedrijf zelf deel uitmaakt
Aan het tweede vereiste van artikel 3.25 lid 1 sub b Aw is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter eveneens voldaan, omdat de speciale-sectoropdracht wordt gegund aan een gemeenschappelijke onderneming (de Joint Venture), waarvan Cure, als zijnde speciale-sectorbedrijf die de opdracht gunt, zelf onderdeel uitmaakt.

iii. Uitoefenen desbetreffende activiteit gedurende ten minste drie jaar
Vast staat dat de gemeenschappelijke onderneming een besloten vennootschap betreft, zodat de oprichtingsakte in een notariële akte dient te zijn vastgelegd. Nu deze oprichtingsakte niet door Cure is overgelegd, kan de vraag of Cure en DONG ten minste 3 jaar deel zullen uitmaken van de gemeenschappelijke onderneming (de Joint Venture) niet door de voorzieningenrechter worden beoordeeld. De verwijzing van Cure naar de door haar in het geding gebrachte (1 pagina van de) WTA is in het licht hiervan niet voldoende.

Conclusie
De vordering van Attero tot intrekking van het gunningsvoornemen ten gunste van de Joint Venture zal worden toegewezen. Voor toewijzing van enige andere vordering ziet de voorzieningenrechter voorshands geen grond.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2017:4945

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.