Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Gunningscriteria

Bij een aanbesteding worden meerdere marktpartijen gevraagd om een aanbieding te doen. Er wordt gekozen voor het aanbod met de laagste prijs voor de door u geëiste kwaliteit of er wordt gevraagd om een aanbod dat economisch gezien kwalitatief het beste aansluit bij de eisen en wensen. Soms wordt er bij het gunnen ook rekening gehouden met de Total Costs of Ownership.

Economisch meest voordelige inschrijving (Emvi)
Bij dit criterium worden naast de prijs ook andere aspecten in beschouwing genomen, bijvoorbeeld de beperking van hinder. De manier waarop deze criteria meewegen moet vooraf bekendgemaakt zijn.

Laagste prijs
Bij dit criterium telt alleen de inschrijfsom mee. De aanbestedingswet legt beperkingen op aan de keuze voor het gunnen op de laagste prijs. De aanbestedende dienst moet motiveren dat hij goede redenen heeft om af te wijken van het voorschrift om te gunnen op de economisch meest voordelige inschrijving.

Eis van transparantie
Het moet bij alle inschrijvers vooraf duidelijk zijn op welke wijze de criteria meewegen. Tevens moet duidelijk zijn waaraan een inschrijving moet voldoen om goed te scoren op een gunningscriterium.

Eis van objectiviteit
De objectiviteit bij de beoordeling van de inschrijving moet geborgd zijn, met name bij gunning op basis van Emvi. Sommige gunningscriteria zijn gemakkelijk te meten. Andere criteria zijn minder eenduidig in scores uit te drukken, zoals ‘esthetische waarde’ of ‘Plan van Aanpak’. Toch kunnen ook deze worden meegewogen, als ze maar voldoende ‘geobjectiveerd’ zijn.

Objectivering

Objectivering is mogelijk door bijvoorbeeld een onafhankelijke commissie te benoemen. De leden van deze commissie beoordelen elk voor zich de ingekomen Plannen van Aanpak op een aantal vooraf bekend gemaakte beoordelingspunten. De scores van de verschillende commissieleden worden vervolgens gemiddeld, zodat de eindscore ontstaat.

Bronnen

Partner van Aanbestedingscafé:

Onderwerpen

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres