Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
06
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort: ,

Aanbestedingsexperts: meerderheid klachten is gegrond

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft het afgelopen jaar 57 nieuwe klachten van marktpartijen in behandeling genomen en 72 adviezen uitgebracht. Er wordt vooral geklaagd over de opdrachteisen, technische specificaties, geschiktheidseisen en selectiecriteria. Deze zouden disproportioneel zijn of in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Ook wordt er met regelmaat geklaagd over de gunningscriteria en beoordelingssystematiek, deze zou vaak onvoldoende transparant zijn. “In 65 procent van de gevallen is de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Er is dus wel reden om te klagen en dus nog veel te verbeteren in de aanbestedingspraktijk”, vertelt Joop Janssen, voorzitter van de aanbestedingsexperts, naar aanleiding van de 4e Periodieke rapportage.

Tussen 1 maart 2016 en 1 maart 2017 heeft de CvAE aanzienlijk minder klachten ontvangen dan voorgaande jaren. “Vorig jaar waren het er nog 117, ten opzichte van 57 klachten dit jaar. Naar de oorzaken van deze daling kan slechts worden gegist. Het is in ieder geval waarneembaar dat aanbestedende diensten vaker een klachtenloket inzetten, dat zich in eerste instantie uitspreekt over de klachten. Dit kan een deel van de klachten afvangen. Daarnaast ontstaat er een bestendige lijn van oordelen van de CvAE, doordat er steeds meer adviezen worden gepubliceerd en waar mogelijk wordt terugverwezen naar eerdere adviezen met een gelijk oordeel. Hierdoor kunnen klagers hun kansen van te voren beter wegen. Afgelopen jaar hebben we de achterstand in de klachtbehandeling geheel weg kunnen werken.”

Nemen aanbestedende diensten de adviezen ook over?
“We hebben bij 16 aanbestedende diensten, die een advies hebben gekregen dat tegen hen luidde, navraag gedaan over wat er met het advies was gebeurd. De antwoorden verschilden sterk. Sommige aanbesteders gaven aan de fout te erkennen en het bij de volgende aanbesteding anders aan te pakken. Anderen trekken de aanbesteding terug en beginnen opnieuw. Maar er zijn ook partijen waarbij de fout onderdeel van het aanbestedingsbeleid is, en dit beleid dus aangepast moet worden. Een voorbeeld hiervan is het veelvuldig grijpen naar de meervoudig onderhandse procedure, waarvan je je kan afvragen of het wel de meest geschikte procedure is in de gegeven omstandigheden.

We hebben dit nu aan 16 aanbestedende diensten gevraagd. Dat is te weinig om echt een harde conclusie te kunnen trekken. We willen daarom, bij de volgende evaluatie in 2019, een effectmeting uit laten voeren.”

Vind je dat jullie adviezen bindend zouden moeten zijn?
“Dat lijkt ons niet zo’n goed idee, omdat juist de huidige laagdrempeligheid inhoudt dat we in een korte tijd een advies uit kunnen brengen. We hebben een soepele procedure, waardoor we met inschakeling van experts, op vrij korte termijn onze adviezen uit kunnen brengen. De doorlooptijd voor spoedeisende klachten is momenteel 44 dagen, dat doet niet onder voor een kort gedingprocedure bij de voorzieningsrechter (45 dagen). Als het advies bindend zou worden, dan zit je vast aan allerlei procedure voorschriften, waardoor het uitbrengen van een advies alleen maar langer duurt.

Komt het wel eens voor dat jullie een klacht krijgen van een aanbestedende dienst?
“Nee, dat is in al die jaren nog niet gebeurd. Hoewel er in sommige gevallen wel reden tot klagen is. Ik sprak bijvoorbeeld een aanbesteder die vertelde dat ze een week hebben om de vragen voor de nota van inlichtingen te beantwoorden. Vijf minuten voor het verstrijken van de indieningsmogelijkheid, kregen ze 140 vragen over de heg gegooid. Volgens de aanbesteder konden zeker de helft van de vragen ook al twee weken eerder gesteld worden, maar toch wachten marktpartijen tot het laatste moment.

Een ander voorbeeld is een winnende inschrijver die met de laagste prijs had ingeschreven. Na de gunning kwam hij erachter dat hij aanzienlijk veel lager had ingeschreven dan zijn concurrenten. Hij bedacht dat hij een rekenfout gemaakt moest hebben en probeerde onder de aanbieding uit te komen. Hij stelde dat zijn k-verklaring niet door de bevoegde persoon was ondertekend, dus dat de inschrijving niet geldig was en niet aan hem kon worden gegund.

Dit zijn zaken waarover een aanbestedende dienst een klacht in zou kunnen dienen bij de CvAE. Daar hebben ze echter geen behoefte aan. Desgevraagd krijg ik vaak het antwoord: ‘Waar leidt klagen toe? Dan wordt de marktpartij aan de schandpaal genageld, maar wat hebben wij als overheid eraan?’. We verwachten daarom niet het komend jaar klachten te zullen ontvangen van aanbestedende diensten.”

Welke doelen stellen de Aanbestedingsexperts voor komend jaar?
“Naast het blijven bijdragen aan de professionalisering van de aanbestedingspraktijk en het teweeg brengen van leereffecten, willen we ook blijven werken aan de verdere verkorting van de doorlooptijden. We zetten experts in om ons op specifieke gebieden van advies te voorzien. Daardoor kunnen wij, anders dan de Voorzieningenrechter, veel dieper op de materie ingaan. Dit leidt in sommige gevallen echter wel tot langere doorlooptijden. Niettemin zien wij op de langere termijn inschakeling van experts als een mogelijkheid om de behandeling van de klachten te versnellen. Daarnaast willen we ons bijvoorbeeld ook gaan richten op het verder vergroten van de bekendheid van CvAE onder onze primaire doelgroep: het MKB”, aldus Janssen.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.