Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Debat Aanbestedingswet live te volgen

Vandaag, 9 maart 2016 om 15:30, zal de Tweede Kamer de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 behandelen. Het debat is live te volgen op een computer, tablet of smartphone.

Tijdens het debat krijgen A.H. Mulder van CDA, S.M.J.G. Gesthuizen van SP, E.E.W. Bruins van ChristenUnie, D.J.G. Graus van PVV, J.S. Monasch van PvdA, K. Verhoeven van D66 en E. Ziengs van VVD de gelegenheid om te spreken.

Hieronder een beknopte weergave van de standpunten van de partijen, zoals weergegeven in de reactie op het voorstel van de wet.

CDA

 • De fractie vindt dat er meer te halen valt uit de Evaluatie van de Aanbestedingswet, dan nu gedaan is.
 • De lasten voor ondernemers worden onnodig verhoogd, door het gunningscriterium ‘laagste prijs op kosteneffectiviteit’ toe te voegen.
 • De naamsverandering van EMVI in Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding kan onnodig tot verwarring leiden, doordat partijen net bekend zijn geraakt met de term EMVI.
 • De mate waarin beroep wordt gedaan op uitzonderingsmogelijkheden op de aanbestedingsplicht om te kunnen inbesteden is onwenselijk.
 • CDA verbaast zich erover dat de regering ervan afziet om de Gids Proportionaliteit verplicht te stellen voor speciale-sectorbedrijven.
 • De fractie vindt de huidige rechtsbescherming niet voldoende effectief. Daarom stellen zij voor om de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts bindend te maken of een onafhankelijke toezichthouder aan te wijzen.
 • Ook een aantal termen in de wet zijn nog niet helder. Dit geldt onder andere voor de termen van Past Performance en de definitie van ‘kansarmen’. 

SP

 • De SP-fractie stellen dat het nieuwe gunningscriterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ erg overeenkomt met de laagste prijs. Het is voor hen onduidelijk wanneer het criterium kan en moet worden gebruikt.
 • Daarnaast vindt de fractie het opvallend dat de gunning op basis van ‘laagste prijs’ niet gemotiveerd hoeft te worden. Ze zijn bang dat dit tot onjuist gebruik zal leiden.
 • De leden zijn bezorgd dat innovatiepartnerschap ontpopt in een verzwaarde concurrentiegerichte dialoog. De leden stellen voor een lichtere procedure in te stellen.
 • De uitsluitingsgronden zijn voor de SP-fractie ook een punt van zorg. Zij pleiten onder andere voor duidelijke criteria en maatstaven om willekeur te voorkomen.
 • De SP is verder gericht op het bereiken van ‘echte’ professionalisering van aanbestedende diensten. Hierin moeten forse verbeteringen worden aangebracht.
 • Tot slot vindt de fractie dat de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 onvoldoende is meegenomen in de wetswijziging.

ChristenUnie

 • Ook de ChristenUnie vindt dat de Evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 onvoldoende is meegenomen in de herziening.
 • De fractie ziet graag dat de Gids Proportionaliteit verplicht wordt gesteld voor alle speciale sectorbedrijven.
 • ChristenUnie vindt de randvoorwaarden van het innovatiepartnerschap niet duidelijk.
 • Ook denkt de fractie dat de nieuwe gunningscriteria niet tot de gewenste duidelijkheid zal leiden.
 • De leden willen dat de Europese eigen verklaring ruimte biedt om de voordelen van de Nederlandse uniforme eigen verklaring toe te blijven passen.
 • Ook zijn sommige begrippen nog niet helemaal duidelijk, ChristenUnie noemt bijvoorbeeld het begrip ‘aankoopcentrale’. Zij zijn bezorgd dat aankoopcentrales gaan leiden tot het onnodig clusteren van opdrachten en uitsluiten van een deel van de markt.

PVV

 • De fractie wil dat corruptie aangepakt gaat worden en denkt dat de ruimte die de nieuwe wet biedt daarom niet wenselijk is.
 • De leden vinden het onwenselijk om aanbestedingen aan te laten sluiten bij de Europa 2020-strategie, omdat dit zorgt voor meer regeldruk.
 • Wat betreft innovatiepartnerschap vinden de leden het niet logisch dat er alleen tot aankoop mag worden overgegaan als de innovatie geleverd kan worden op het afgesproken kwaliteits- en kostenniveau. Wat als de innovatie de afspraken overtreft?
 • De leden van de PVV zien verder de meerwaarde van de nieuwe mogelijkheid tot het eisen van een specifiek keurmerk niet. Te meer omdat dit een kostenverhogende wijziging is.
 • De leden van de PVV zijn tegen inbesteding en het concurreren met marktpartijen. De fractie vindt dat het gemeenten makkelijk wordt gemaakt om te kiezen voor inbesteden.
 • De fractie vindt het wenselijk om een onafhankelijke toezichthouder in te stellen.
 • De PVV is bezorgd dat de wijziging van de wet gaat leiden tot lastenverzwaring.
 • De leden hebben hun bedenkingen over de term ‘kansarmen’, omdat deze term niet duidelijk is.

PvdA

 • PvdA ziet dat het mkb nog steeds ondervertegenwoordigd is en ziet graag dat deze positie in de nieuwe richtlijnen verbeterd gaat worden.
 • De fractie denkt dat het innovatiepartnerschap niet voldoende ruimte biedt voor innovaties die plaatsvinden gedurende het proces.
 • De leden zijn bezorgd dat er met de nieuwe gunningscriteria louter gegund gaat worden op laagste prijs.
 • De PvdA vragen om een lastenverlichting voor de inschrijvers en dan specifiek om een vergoeding.
 • Ook pleitten de leden voor professionalisering van aanbestedende diensten. Vooral om dat brancheorganisaties en ondernemers aangeven ‘gematigd positief’ te zijn over de Aanbestedingswet 2012.

D66

 • De fractie ziet graag dat de regering de verplichte consultatie met de markt, het meenemen van resultaten uit het verleden en functioneel aanbesteden uit de aanbevelingen van de Commissie Elias meeneemt in de wet.
 • D66 vraagt zich af of de procedure innovatiepartnerschap voor voldoende ruimte zorgt om daadwerkelijk met innovatieve ondernemers producten en diensten te ontwikkelen.
 • Ook zien de leden de problematiek rondom gunningsmethodieken, waarin inschrijvers met de laagste prijs 100% van de punten krijgen, maar inschrijvers met de beste kwaliteit niet.

VVD

 • De VVD wil ook dat er een concrete oplossing komt voor het inbestedingsprobleem. 
 • De fractie vindt dat er te weinig gedaan is met de Evaluatie van de Aanbestedingswet. 
 • De leden willen tevens dat het clusterverbod aangescherpt wordt, zodat enkel in overleg met marktpartijen clustering mogelijk is. 
 • Verder wil de fractie dat de regering de inkoopvoorwaarden van het Rijk meer op basis van de pariteit en proportionaliteit gaat formuleren.
 • VVD ziet dat de laagste prijsaanbieder in de gunningsmethodieken wordt bevoordeeld ten opzichte van andere inschrijvers. 
 • De VVD is bezorgd dat de administratieve lastenvermindering, bereikt door de huidige eigen verklaring, met de invoering van de Europese Eigen Verklaring teniet wordt gedaan. 
 • De fractie pleit voor een verlenging van de referentietermijn voor diensten naar vijf jaar, gelijk aan de termijn voor werken. 
Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres