Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Hoe flexibel is de raamovereenkomst?

De raamovereenkomst is een geliefd inkoopinstrument onder aanbestedende diensten. Zolang de werkelijke afname niet totaal uit de pas loopt met de geprognotiseerde hoeveelheid, zijn opdrachten efficiënt én rechtmatig op basis van de gesloten raamovereenkomst te gunnen, zo is de gedachte. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) perkt de flexibiliteit van de raamovereenkomst in een recente uitspraak in.

Opgave maximale hoeveelheid leveringen en diensten verplicht
Een raamovereenkomst legt de voorwaarden vast voor in de toekomst te verstrekken opdrachten, “met name wat de prijs en, in voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid betreft”, zo volgt uit de definitie van een raamovereenkomst. Hoewel de woorden “in voorkomend geval” anders suggereren, is de aanbestedende dienst volgens het HvJ EU verplicht bij aanvang van de aanbestedingsprocedure opgave te doen van de maximale hoeveelheid leveringen en diensten waarop de raamovereenkomst betrekking heeft. Zodra de maximale hoeveelheid is bereikt, sorteert de raamovereenkomst geen effect meer, aldus het HvJ EU. De aanbestedende dienst zal de raamovereenkomst dan opnieuw moeten aanbesteden.

Gevolgen voor de aanbestedingspraktijk
Aanbestedende diensten zijn alleen verplicht de maximale hoeveelheid leveringen en diensten in de aanbestedingsstukken op te nemen. De exacte hoeveelheid af te nemen leveringen en diensten hoeft niet te worden vastgelegd. De gevolgen van het arrest van het HvJ EU voor de aanbestedingspraktijk zijn dus beperkt. Misschien is de verleiding groot de maximumhoeveelheid op een irreëel hoog aantal vast te stellen, om hoe dan ook te voorkomen dat dit aantal wordt bereikt en de raamovereenkomst nog voor het einde van de looptijd opnieuw moet worden aanbesteed, maar deze strategie kan in mijn ogen niet door de beugel en is daarom af te raden.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (4)

aanbestedingscafe gebruiker 5 juli 2019 08:15 uur

Goedendag, ik heb een vraagje. Normaal gesproken is 4 jaar de maximale looptijd van een raamovereenkomst, maar wat als de raamovereenkomst een langere looptijd heeft (met deugdelijke motivatie), bijvoorbeeld, door de optie van verlenging 2x een jaar. Ga je dan uit van de maximale waarde over 4 jaar of moet je de ook de waarde voor de mogelijk 2 optiejaren meenemen?

aanbestedingscafe gebruiker 1 april 2019 17:19 uur

Zelf ben ik vooral benieuwd hoe zich dit verhoudt tot afgesproken contractduur en verplichtingen die daarbij horen voor de opdrachtgever en -nemer.

aanbestedingscafe gebruiker 18 januari 2019 17:10 uur

Antwoord vraag 1: het arrest van het HvJ EU zag toevallig op een raamovereenkomst voor diensten (voor zover ik dat kan overzien). Voor raamovereenkomsten voor werken gelden echter dezelfde regels. Ook voor een raamovereenkomst voor werken geldt dus dat daarin de maximale hoeveelheid moet worden opgenomen. Antwoord vraag 2: ik verwacht niet dat het HvJ EU ten aanzien van het genoemde type raamovereenkomst een uitzondering zal maken. Ook in dit type raamovereenkomst moet de maximale hoeveelheid worden opgenomen. Bij dit type raamovereenkomst is de totale hoeveelheid naar de aard van de zaak op voorhand moeilijk in te schatten. Naar mijn mening moet daarmee rekening worden gehouden bij de verplichting van de aanbesteder om in de raamovereenkomst opgave te doen van de maximale hoeveelheid. Door de maximale hoeveelheid op een wat hoger bedrag vast te stellen voorkom je dat de maximale hoeveelheid snel wordt bereikt. Bij een raamovereenkomst waarbij de totale hoeveelheid op voorhand moeilijk te voorspellen is, hoeft de maximale hoeveelheid naar mijn mening minder nauwkeurig te worden bepaald zijn dan bij een raamovereenkomst waarbij de maximale hoeveelheid wel goed voorspelbaarder is. De op te geven maximale hoeveelheid moet natuurlijk wel reëel zijn. Dit moet per geval worden vastgesteld. De auteur

aanbestedingscafe gebruiker 18 januari 2019 11:23 uur

Een opmerkelijk standpunt. Binnen de GWW worden raamovereenkomsten veelal toegepast voor meerjarig onderhoud aan bv. groenvoorziening, wegen en riolering en bij netbeheerders voor vervanging van kabels en leidingen maar ook voor storingswerk Dit zijn contracten waar heel veel geld in om gaat. Het verschil met hetgeen je in dit stuk noemt is dat het hier voornamelijk om werken gaat en niet om diensten of leveringen (uitgezonderd groenonderhoud wat als dienst wordt gezien). eerste vraag: geldt dit ook voor werken? Zo ja dan zal dit zeker gevolgen hebben voor aanbestedingen van veel raamovereenkomsten voor onderhoud. Soms wordt bij een aanbesteding door gemeenten en Provincies wel meegegeven wat het jaarlijks onderhoudsbudget is wat dan als maximum jaarlijkse omzet kan worden gezien maar er zijn ook opdrachtgevers die dat veel lastiger kunnen inschatten. Tweede vraag: er zijn tal van raamovereenkomsten voor calamiteiten, vervanging van lampen en armaturen bij openbare verlichting en bv. stooidiensten. Dit worden over het algemeen servicecontracten genoemd. Hierbij is echter vooraf moeilijk of zelfs onmogelijk in te schatten hoe vaak en tot welk bedrag diensten aan de aannemer worden opdgedragen. Geldt bovenstaande ook voor dergelijke contracten?

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Ontvang ons gratis e-book!

Ontvang nu het e-book 'Ruis: de ideeën van Kahneman en de aanbestedingspraktijk' en blijf wekelijks op de hoogte van het laatste aanbestedingsnieuws.
close-link