Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

ICT-project RADAR doorgelicht

Het ICT-project genaamd RADAR wordt opnieuw onder de loep genomen. Het project, dat ervoor moet zorgen dat fraudeurs tijdig gepakt worden, is veel duurder geworden dan oorspronkelijk begroot. Ook zijn er vragen over de gevolgde aanbestedingsprocedure. Om hier lessen uit te trekken zal er een evaluatie van het project komen, beloofde staatssecretaris tijdens het Kamerdebat op 30 maart.

Het softwaresysteem RADAR koppelt handelsregistergegevens, persoonsgegevens, faillissementsgegevens en strafbladen aan elkaar. Dit heeft als doel om fraude in het bedrijfsleven beter te kunnen bestrijden. Dit project startte in 2009 en eind 2012 werd er afscheid genomen van de leverancier, vanwege ontevredenheid over de resultaten. Momenteel vindt er een doorontwikkeling plaats met een andere IT leverancier. Dit IT bedrijf is een dochteronderneming van het oorspronkelijk gecontracteerde bedrijf.

Parallellen mislukte projecten
Het CDA verbaast zich erover dat het IT bedrijf, waar het project nu mee uitgevoerd wordt, onder hetzelfde concern valt. CDA ziet parallellen met andere mislukte projecten, zoals de invoering van het pgb-systeem bij de Sociale Verzekeringsbank. “De parallellen met RADAR die het CDA constateert, zijn het negeren van waarschuwingen die vanuit de organisaties zelf komen en een forse overschrijding van het oorspronkelijke budget. Bij beide projecten was er geen vertrouwen in de belangrijke eigen medewerkers, zoals de aanbestedingsspecialist”, vertelt woordvoerder Mustafa Amhaouch.

Rijksbrede evaluatie
Volgens Amhaouch gaat de overheid in zee met grote ICT-leveranciers vanwege de lage prijs. Vervolgens blijken er later allemaal extra kosten gemaakt te moeten worden, waardoor deze projecten altijd veel duurder uitpakken dan begroot. Daarom pleit CDA in een motie voor een Rijksbrede evaluatie met mensen uit het maatschappelijk middenveld, hoogleraren en andere kennisorganisaties. Stemmingen over deze motie moeten nog plaatsvinden, maar Staatssecretaris Dijkhoff heeft al te kennen gegeven deze motie te ontraden. Er komt wel een evaluatie, maar maakt geen deel uit van een bredere zaak. “Ik zou ervoor willen kiezen om de capaciteit die ik voor een Rijksbrede evaluatie vrij zou moeten maken, te richten op het bestrijden van fraude zelf”, aldus de staatssecretaris.

Inzicht in werkzaamheden
Gesthuizen van SP vindt net als de CDA-fractie dat er kritisch gekeken moet worden naar de gang van zaken bij deze opdracht. Gesthuizen constateert dat er tussen 2009 en 2012 in totaal 30 externe medewerkers voor het programma Herziening toezicht op rechtspersonen zijn ingehuurd. Dit heeft in totaal 10,3 miljoen euro gekost, waarvan 7,3 miljoen euro aan kosten voor RADAR. Volgens SP is het echter onduidelijk welke werkzaamheden deze medewerkers hebben verricht voor de ontwikkeling van het systeem. Daarom wil deze partij graag dat er inzichtelijk wordt gemaakt waarom deze externen moesten worden ingehuurd en welke werkzaamheden zij hebben moeten verrichten. De SP heeft hiervoor een motie ingediend. Ook deze motie wordt door Dijkhoff afgeraden. “Wat echt nuttig is om te weten en ook om lessen voor de toekomst te trekken, hebben we gedeeld. Daar hebben we uitvoerig over gediscussieerd. Het zou nu heel veel capaciteit kosten om nog een slag te maken. Ik zet die capaciteit liever op een andere manier in ten behoeve van de fraudebestrijding”, aldus de staatssecretaris.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres