Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: Inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard

In een Europese aanbesteding van de AIVD is de inschrijving van Protinus als eerste in de rangorde geëindigd en is de AIVD voornemens de opdracht aan Protinus te gunnen. De AIVD besluit naderhand echter de inschrijving van Protinus als ongeldig terzijde te leggen en te gunnen aan Comparex.

(On)terecht terzijde gelegd?
Partijen twisten over de vraag of de inschrijving van Protinus terecht terzijde is gelegd. Het Programma van Eisen schrijft voor dat inschrijvers bereid en in staat zijn alle op de markt verkrijgbare standaardsoftware vallend onder de scope van de opdracht en de daarbij behorende diensten te leveren. Protinus heeft in haar inschrijving bevestigend geantwoord op de vraag of aan deze eis wordt voldaan, waarmee Protinus heeft verklaard in staat te zijn de software van onder meer Red Hat en Microsoft te leveren. Vervolgens heeft Red Hat aan de AIVD bericht dat Protinus geen producten en diensten van Red Hat mag leveren.

De voorzieningenrechter is, gelet op deze verklaring van Red Hat, van oordeel dat bij de AIVD gerede twijfel is gerezen over de juistheid van de inschrijving van Protinus op dit punt. De AIVD heeft invulling gegeven aan zijn onderzoeksplicht door middel van het stellen van vragen aan Protinus. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat de AIVD genoegen had moeten nemen met de door Protinus gegeven toelichting dat zij een derde inschakelt om te voldoen aan de eis. De AIVD heeft echter volhard in zijn verzoek om een verklaring van Red Hat, waaruit blijkt dat Red Hat instemt met de werkwijze van Protinus. Nu gelet op de toelichting van Protinus de gerede twijfel over de juistheid van haar inschrijving was weggenomen, heeft de AIVD hiermee ten opzichte van Protinus een eis toegevoegd die niet uit de aanbestedingsstukken volgt. Dat is in strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. De inschrijving van Protinus had dan ook niet terzijde gelegd mogen worden en Protinus moet als winnaar van de aanbesteding worden aangemerkt.

Alcateltermijn
Comparex heeft nog inhoudelijke bezwaren geuit tegen de beoordeling van de inschrijvingen. Anders dan Protinus stelt, kan niet worden geconcludeerd dat Comparex haar rechten heeft verwerkt door niet binnen de Alcateltermijn bezwaar te maken tegen de beoordeling. Comparex was immers als winnaar van de aanbesteding aangemerkt. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding om een nieuwe Alcateltermijn op te leggen. Indien Comparex in haar standpunt volhardt, heeft zij de gelegenheid dat standpunt alsnog te laten toetsen.

Beslissing
De voorzieningenrechter gebiedt de Staat de inschrijvers te informeren over het voornemen van gunning aan Protinus, indien de Staat de opdracht nog wenst te gunnen, met inachtneming van een nieuwe Alcateltermijn en gebiedt de Staat na ommekomst van deze termijn de opdracht te gunnen aan Protinus indien geen bezwaar wordt gemaakt door een van de inschrijvers.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2017:7901

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres