Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Kamervragen over de controleafspraken aanbestedingen

De fracties van VVD, CDA en ChristenUnie willen graag meer duidelijkheid over de controleafspraken ten behoeve van aanbestedingen. Aan het begin van de zomer stuurde minister Plasterk (Binnenlandse Zaken), mede namens minister Kamp (Economische Zaken), een brief naar de Tweede Kamer. Hierin werd medegedeeld dat er eind 2016 een afsprakenpakket is vastgesteld met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

AanbestedingsCafe.nl heeft veelvuldig geschreven over de aanpassing in de Gids Proportionaliteit, als gevolg van deze controleafspraken. Volgens de brief kunnen kleine opdrachten voor leveringen en diensten tot 50.000 euro in het vervolg namelijk in beginsel onderhands worden gegund. Vanaf dit bedrag dient een meervoudig onderhandse procedure te worden doorlopen. Deze aanpassing geldt alleen voor de centrale overheid.

ChristenUnie
Op basis van het artikel ‘Discussie Gids Proportionaliteit: de openstaande vragen’, vraagt de ChristenUnie nu aan de minister of het voornemen de Gids Proportionaliteit aan te passen formeel is voorgelegd bij de Adviescommissie Gids Proportionaliteit. Als dit niet het geval is, wil de fractie weten hoe dit in lijn is met de door het kabinet gegeven garantie dat de Kamer en de Adviescommissie betrokken worden bij wijzigingen in de Gids. Ook is de partij kritisch over het feit dat de wijziging alleen geldt voor de centrale overheid. Als de aanpassing zorgt voor een lastenvermindering voor controle-instanties, ondernemers en aanbestedende diensten, waarom is er dan niet voor gekozen deze aanpassingen ook voor andere overheden door te voeren? De ChristenUnie is tot slot bezorgd of de nationale openbare procedure boven de 50.000 door de wijziging ondergeschikt wordt gemaakt of zelfs wordt afgeschaft.

VVD en CDA
De VVD stelt zich neutraal op, maar wil wel weten wat de ervaringen met de gemaakte afspraken tot nu toe zijn. De CDA vraagt of er sprake is van een extra controlekader indien wordt gegund boven de 15.000 euro. Ook vragen de leden van CDA zich af bij welk bedrag in de nieuwe situatie motivering nodig is indien meervoudig onderhands wordt aanbesteed.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres