Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
19
11
18
Arthur van Heeswijck
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
1
Door Arthur van Heeswijck
Dossier: Column
Soort:

Naar een uniforme behandeling van inschrijvingsgebreken

Naar een uniforme behandeling van inschrijvingsgebreken

Hoe ga je als aanbesteder om met een inschrijver die een beroep doet op een onderaannemer om aan een geschiktheidseis te voldoen, maar dit niet op de juiste wijze vermeldt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en bovendien vergeet het UEA van zijn onderaannemer bij zijn inschrijving te voegen?

De Gemeente Amsterdam bood in deze situatie de inschrijver gelegenheid de gebreken te herstellen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam vond dat de gemeente dit mocht doen en wees het door een afgewezen inschrijver gevorderde verbod op gunning af.

De uitkomst van deze zaak is verdedigbaar. De fout in het UEA van de inschrijver was objectief kenbaar. Bovendien bepaalt het van toepassing verklaarde ARW 2016 dat de aanbesteder gelegenheid moet geven gebreken in het UEA te herstellen. Verder brengt het na inschrijving indienen van het UEA van een onderaannemer geen inhoudelijke wijziging van de aanbieding mee. De beginselen van gelijke behandeling en transparantie zijn niet in geding.

Maar je kunt hier ook anders over denken. Zo bood de GGD Zaanstreek-Waterland een inschrijver geen herstelmogelijkheid, toen deze een onvolledig UEA had ingediend. Deze beslissing hield stand bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. De voorzieningenrechter overwoog onder meer dat een essentieel onderdeel van de inschrijving ontbrak. Het gebrek in het UEA maakte het onmogelijk te toetsen of een uitsluitingsgrond van toepassing was op de betreffende inschrijver. Herstel zou verder gaan dan een eenvoudige precisering of het rechtzetten van een kennelijke materiële fout en was daarom niet geoorloofd.

Er is inmiddels zoveel uiteenlopende rechtspraak verschenen over de toelaatbaarheid van het herstel van gebreken, dat voor elk standpunt wel ergens steun is te vinden. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en willekeur, wat onwenselijk is.

Of een gebrek in een inschrijving zich leent voor herstel, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Geen twee zaken zijn identiek. Maar met deze dooddoener wil ik deze column niet afsluiten. Richtsnoeren zouden kunnen bijdragen aan een meer uniforme behandeling van gebreken in inschrijvingen. De wetgever zou het opstellen van richtsnoeren kunnen overlaten aan een schrijfgroep. Bij de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel heeft deze aanpak zijn vruchten afgeworpen.

Arthur van Heeswijck
Door Arthur van Heeswijck
Arthur van Heeswijck is zelfstandig advocaat en gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Door te adviseren en procederen helpt hij overheden en bedrijven problemen bij aanbesteden te voorkomen en zo nodig op te lossen. In 2014 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderwerp rechtsbescherming bij aanbestedingen.

Reacties:

  • Jos Brands | 27-12-2018 om 09:27

    Goed artikel. Het lijkt er soms op dat er willekeur wordt toegepast. Wanneer er sprake zou zijn van een wel of niet te herstellen gebrek roept dit veel dialoog en onduidelijkheid op voor zowel de gegadigden / inschrijvers als voor aanbestedende diensten.

    Als hier meer richting en inhoud aan gegeven wordt, kan dit veel ruis in het aanbestedingsproces voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.