Magnifying glass Close

Nieuwe wet moet aanbesteden in Jeugdzorg en WMO eenvoudiger maken

De Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning moet worden aangepast. Zo kunnen gemeenten deze zorg eenvoudiger inkopen. Minister de Jonge schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Onder de aangepaste wet kunnen gemeenten in sommige gevallen de emvi-verplichting laten vallen.

Minister de Jonge stelt dat gemeenten en zorgaanbieders nu nog te vaak in langlopende discussies over de aanbestedingsprocedure terechtkomen. Open house aanbestedingen leiden tot te veel betrokken partijen terwijl reguliere aanbestedingen te ingewikkeld zijn. De focus ligt hierdoor niet op de inhoud van de zorg. Met de aangepaste wet moeten gemeenten weer over goede samenwerking met zorgaanbieders kunnen praten, in plaats van procedures. Daarnaast moet de wetswijziging zorgen voor minder administratieve taken bij gemeenten.

In bepaalde gevallen moeten gemeenten buiten de emvi-verplichting om zorg kunnen inkopen. Gemeenten kunnen opdrachten in die gevallen gunnen aan “een beperkte groep van beste partners zonder verplicht te zijn tot het uitvragen en vergelijken van schriftelijke aanbiedingen op basis van een complexe gunningssystematiek”, aldus De Jonge.

In de kamerbrief van 15 november j.l. schrijft De Jonge: “Ik wil het mogelijk maken om zonder een uitgebreide gunningsprocedure toch uitsluitend die partijen te contracteren die het best in staat zijn om – in partnerschap met gemeenten en elkaar – de beste zorg te leveren. Dit wil ik doen door de Jeugdwet en de Wmo 2015 zodanig te wijzigen dat een uitgebreide gunningssystematiek niet langer verplicht is bij aanbesteden in het sociaal domein.”

Het is de bedoeling dat het voorstel van De Jonge resulteert in een handreiking voor gemeenten. Hiervoor gaat de minister in gesprek met ‘veldpartijen’. Daarnaast wordt de nieuwe wet voorgelegd aan de ministerraad.

Volgens De Jonge is zijn voorstel slechts ten dele een oplossing voor de problemen die gemeenten tegenkomen. Op de lange termijn moet ook de Europese aanbestedingsrichtlijn worden aangepast. Hiervoor blijft het kabinet voorlopig in gesprek met de Europese Commissie.

De hele kamerbrief van minister De Jonge is hier te vinden.

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres