Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Politie koopt 316 miljoen onrechtmatig in

De politie heeft in 2016 voor 316 miljoen euro onrechtmatig ingekocht. In 2015 was dit nog 298 miljoen euro. Dit terwijl de norm voor onrechtmatige inkoop 53 miljoen bedraagt. Dat blijkt uit de jaarverantwoording van de politie.

De inkoop van de politie omvat allerlei soorten producten en diensten: van motorhandschoenen tot voer- en vaartuigen, helikopters, geweldsmiddelen, pennen, consultancy-diensten en bouwwerken. Met een inkoopbudget van 1,4 miljard euro vormt de politie een van de grootste inkopende organisaties in Nederland.

Onrechtmatig inkopen

Onrechtmatig inkopen betekent dat de inkoop niet conform wet- en regelgeving of niet tijdig is gerealiseerd. De politie maakt duidelijk dat dit niet per definitie betekent dat een rechtsgeldig contract ontbreekt of dat er sprake is van niet-integer handelen. In 2016 zette de politie verbetermaatregelen in gang om de onrechtmatige inkoop terug te dringen. De resultaten hiervan zijn echter nog niet terug te zien in de eindejaarstoets. Het korps verwacht wel dat de omvang van de onrechtmatige inkoop in 2017 zal dalen, naar maximaal 250 miljoen euro.

Dynamisch Aankoopsysteem
In het rapport wordt niet duidelijk om welke inkoopcategorieën het precies gaat. Wel beschrijft de politie dat zij in 2016 overging op een andere aanbestedingsvorm: het Dynamisch Aankoopsysteem. De werkwijze van de politie betrof gesprekken met de drie tot vijf best gekwalificeerde kandidaten. De politie ziet dat dit strikt gezien niet is toegestaan, maar dat dit wel web based zou mogen. Deze beperking vindt de politie onlogisch en ondoelmatig. Het korps heeft advies gevraagd aan een externe jurist en op basis hiervan bestempeld de politie inkopen via dit systeem dan ook niet als onrechtmatig. Het gaat om de uitgave van 2 miljoen euro over 2016. In de loop van 2017 wordt helderheid over dit vraagstuk gezocht via contact met het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid en zo nodig de Europese Commissie.

Verbetermaatregelen
Het korps geeft in het rapport aan in 2016 het inkoopstelsel te hebben aangescherpt. Zo worden er bijvoorbeeld voor alle grote aanbestedingen vaste aanbestedingsstuurgroepen ingericht en voorzitters aangewezen. Het werken met deze stuurgroepen moet bijdragen aan efficiënte en effectieve aanbestedingsprocessen, waarbij de opbouw van kennis, ervaring en inbreng van materiedeskundigheid centraal staan.

De organisatie heeft ook een monitorinstrument ingevoerd, namelijk de Politie Aanbestedingskalender (PAK). Hierop staan alle aanbestedingen voor het daarop volgende jaar. Maandelijks controleert het korps hoe de uitvoering vordert van de in deze kalender opgenomen aanbestedingen. Waar nodig pleegt de organisatie interventies om belemmeringen weg te nemen.

Een andere maatregel is een nieuw inkoopbeleid, die overeenkomt met de rijksoverheidskaders. De aanpassingen hebben vooral betrekking op ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’ en ‘samenwerking met andere aanbestedende diensten’. Dit moet zorgen voor meer aansluiting met de markt. Tot slot zijn er gedetailleerde procesbeschrijvingen en eenduidige rolbeschrijvingen van actoren in het inkoopproces opgesteld.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (2)

aanbestedingscafe gebruiker 30 mei 2017 10:07 uur

Goed geschreven Nancy! Complimenten.

aanbestedingscafe gebruiker 22 mei 2017 09:18 uur

ongelooflijk....

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres