Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
20
07
17
Nancy van Bemmel
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Nancy van Bemmel
Dossier: Aanbesteden
Soort: ,

Rechter zegt: Ongeoorloofde heraanbesteding en intrekking

In een Europese aanbesteding heeft de gemeente de opdracht voorlopig gegund aan eiseres. Daarmee is de concretiseringsfase van de procedure aangevangen. Vervolgens heeft eiseres bericht ontvangen dat de gemeente voornemens is de onderhavige aanbesteding te staken, gestaakt te houden en zich wenst te beraden op een heraanbesteding.

Heraanbesteding
Tenzij geen geschikte inschrijvingen zijn gedaan of indien er procedurele gebreken aan de aanbestedingsprocedure kleven die maken dat een rechtmatige gunning niet mogelijk is, zal een aanbestedende dienst niet tot heraanbesteding mogen overgaan zonder de specificaties van de opdracht wezenlijk te wijzingen. In het onderhavige geval is niet gebleken van procedurele gebreken en was de opdracht voorlopig gegund. Het staat de gemeente dus alleen vrij om tot heraanbesteding over te gaan, indien zij een wezenlijke wijziging in de opdracht wenst aan te brengen.

Die wijziging moet dan ook de opdracht (het werk) betreffen en niet het systeem van de aanbesteding. De gemeente heeft aangegeven dat zij de opdracht opnieuw wil aanbesteden, maar nog niet weet welke aanbestedingssystematiek zij daarbij wil hanteren. De voorlopige conclusie moet derhalve luiden dat de voorgenomen wijziging niet het karakter van de opdracht als zodanig betreft en dat de voorgenomen wijziging dus geen wezenlijke wijziging van de opdracht is. De door de Gemeente beoogde heraanbesteding is dan ook niet geoorloofd en de vordering van eiseres strekkende tot het verbieden van de heraanbesteding, is toewijsbaar.

Intrekking
Bij de beoordeling van de vraag of de gemeente de aanbesteding heeft mogen intrekken, moet een besluit tot intrekking blijkens het Croce Amica/AREU-arrest door de rechter kunnen worden getoetst aan de regels van Europees recht. Dit moet integraal gebeuren om zo te voldoen aan het doel dat tegen genomen besluiten van een aanbestedende dienst op doeltreffende wijze en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden ingesteld als de aanbestedingsregels geschonden zijn. Daargelaten hoe indringend de toets precies dient te zijn bij een besluit tot intrekking van een aanbesteding, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de onderhavige intrekking de toets in rechte niet kan doorstaan.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat intrekking van de aanbesteding niet gerechtvaardigd is. Tussen intrekking en heraanbesteding is in dit geval sprake van een nauwe samenhang. Uit de stellingen van de gemeente is onvoldoende gebleken dat wordt voldaan aan de door het Hof van Justitie geformuleerde criteria (C:2002:379) dat "de economische context of feitelijke omstandigheden" dan wel de "behoefte van de betrokken aanbestedende dienst" zijn gewijzigd en evenmin dat "het concurrentieniveau te laag was".
De gemeente Utrecht heeft drie oorzaken aangewezen voor het geconstateerde gebrek aan vertrouwen. Ten aanzien van de laatste twee aangevoerde omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat de gemeente onvoldoende feiten heeft aangevoerd die ertoe nopen om in deze fase van dit type aanbesteding tot intrekking over te kunnen gaan.

Conclusie
De voorzieningenrechter concludeert dat zowel de beoogde heraanbesteding als de intrekking niet geoorloofd zijn. De voorzieningenrechter gebiedt de gemeente haar beslissing tot het staken en gestaakt houden van de aanbesteding ongedaan te maken en de aanbesteding te hervatten en de concretiseringsfase met eiseres te goeder trouw voort te zetten.

Dit betreft uitspraak RBNNE:2017:280

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Nancy van Bemmel
Door Nancy van Bemmel
Nancy van Bemmel is een gedreven journalist. Voor AanbestedingsCafe.nl zet ze zich graag in om inkopers snel van het allerlaatste nieuws te voorzien. Heeft u tips voor Nancy? U kunt haar mailen via: nancy@aanbestedings-cafe.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.