Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver
21
09
17
Redactie
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Door Redactie
Dossier: Rechtszaken
Soort: ,

Rechter zegt: Rechtsverwerking en strijd met artikel 2.57, 2.54 lid 1 en/of 2.130 Aw?

In een aanbestedingsprocedure gepubliceerd door WUR wordt de opdracht niet aan Eiseres gegund en is de winnende inschrijving gedaan door Asito. Eiseres wendt zich daarop tot de voorzieningenrechter en legt aan haar vordering tot intrekking onder meer ten grondslag dat WUR in strijd met artikel 2.57 Aanbestedingswet (Aw) heeft gehandeld, door de actuele stukprijzen en de jaarlijkse omzetten van Eiseres op Negometrix te plaatsen.

Rechtsverwerking
Niet gesteld of gebleken is dat Eiseres zich op enig moment voor het sluiten van de inschrijvingstermijn jegens WUR op het standpunt heeft gesteld dat de gang van zaken de verdere aanbesteding ongeldig zou maken en/of dat zij om deze reden staking van de aanbesteding verlangde of zich het recht voorbehield de geldigheid van de aanbesteding later nog ter discussie te stellen. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het Eiseres op dit moment, nadat de volledige aanbestedingsprocedure is doorlopen en is gebleken dat Eiseres niet de winnende inschrijving heeft gedaan, niet meer vrij staat de geldigheid daarvan alsnog te betwisten met de stelling dat inbreuk is gemaakt op het bepaalde in artikel 2.57 Aw. Op het moment dat Eiseres WUR aansprakelijk heeft gesteld voor schade en vervolgens akkoord is gegaan met verdere afhandeling van het daaromtrent gerezen geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar van WUR, zonder daaraan op dat moment het standpunt te verbinden dat de aanbestedingsprocedure volgens haar verder niet (meer) geldig zou kunnen verlopen, heeft Eiseres haar recht verwerkt dit achteraf in deze procedure alsnog aan te voeren.

Aanpassing inschrijving?
Eiseres stelt dat WUR in strijd heeft gehandeld met artikel 2.54 lid 1 Aw door een belangrijke wijziging op het prijsinvulformulier door te voeren waardoor opeens een aanpassing van de inschrijving mogelijk was, maar dat zij onvoldoende tijd heeft gehad om haar inschrijving aan te passen en dus is benadeeld. Uit het Programma van Eisen en zeker uit de Nota van Inlichtingen, had Eiseres moeten begrijpen dat het de inschrijvers altijd heeft vrijgestaan om op alle onderdelen in te schrijven met de oplossing die zij het meest passend vonden.

Motivatie gunningsbeslissing
Vaststaat dat in de gunningsbeslissing de redenen voor afwijzing van de inschrijving van Eiseres en de motivering van de keuze voor Asito slechts zeer summier zijn weergegeven. Op verzoek van Eiseres heeft WUR daarop twee aanvullingen gegeven bij brieven van 17 mei 2017 en 31 mei 2017. Indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de gunningsbeslissing onvoldoende was gemotiveerd en in de brieven van 17 en 31 mei 2017 naast een toelichting op de beslissing nieuwe redenen voor afwijzing zouden staan vermeld, zou dat slechts tot gevolg kunnen hebben dat WUR een volledig nieuwe gunningsbeslissing zou moeten nemen waarin direct een volledige motivering van de genomen beslissing moet zijn opgenomen en waarin dus alle redenen voor afwijzing van de inschrijving van Eiseres staan vermeld. Indien WUR daartoe zou worden veroordeeld, is aannemelijk dat zij de brief van 31 mei 2017 opnieuw aan Eiseres zou toesturen, waarin wel uitgebreid staat vermeld waarom de inschrijving van Eiseres niet de winnende inschrijving is. Aannemelijk is dat deze brief voldoet aan de vereisten van artikel 2.130 Aw, zodat Eiseres geen belang heeft bij de ontvangst van een nieuwe gunningsbeslissing met motivering.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2017:4329

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.