Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: Uitleg aanbestedingsstukken en raamovereenkomst

In een Europese aanbesteding heeft de UvA perceel 5 aan JBM gegund en is er een Raamovereenkomst tot stand gekomen. JBM vordert in deze procedure van de UvA schadevergoeding wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de uit hoofde van de Raamovereenkomst op de UvA rustende verbintenissen. In cassatie klaagt JBM over de uitleg die het hof (in navolging van de rechtbank) aan perceel 5 heeft gegeven.

Uitleg naar objectieve maatstaven
Mede gelet op genoemd transparantiebeginsel ligt een uitleg naar objectieve maatstaven in de rede. Dat geldt ook omdat het hier in beginsel de uitleg van een eenzijdige rechtshandeling (en de daaraan te ontlenen verwachtingen) betreft, en derhalve niet de uitleg van hetgeen partijen zijn overeengekomen, waarop de uitlegregels van het Haviltex-arrest en de daarop voortbouwende jurisprudentie zien. Over het algemeen zullen bij de uitleg van een dergelijke, door één partij opgestelde, tekst de letterlijke bewoordingen daarvan zwaar wegen. Bovendien gaat het hier om een geschrift waarin een regeling is vastgelegd die naar haar aard is bestemd (ook) de rechtspositie te beïnvloeden van derden, die de niet uit dat geschrift blijkende bedoeling van de opsteller niet kunnen kennen en die geen invloed op de inhoud of de formulering daarvan hebben gehad, zodat ook daarom een uitleg naar objectieve maatstaven het meest voor de hand ligt.

Daar komt in het geval van een aanbesteding bij dat ongelijke behandeling van (potentiële) inschrijvers dient te worden voorkomen. Bij een in een aanbestedingsbericht of bestek opgenomen omschrijving van de tot een aan te besteden perceel behorende activiteiten, zoals hier aan de orde, zal derhalve doorgaans uit de bewoordingen daarvan – beoordeeld in het licht van de overige bepalingen en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de verschillende interpretaties zouden leiden – dienen te worden afgeleid welke activiteiten (potentiële) inschrijvers redelijkerwijs mochten verwachten van dat perceel deel uit te maken.

Het hof is van een uitleg naar objectieve maatstaven uitgegaan. Aldus oordelend heeft het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven; evenmin is zijn oordeel onbegrijpelijk.

Raamovereenkomst
De uit de aanbestedingsprocedure voortvloeiende Raamovereenkomst kan niet los worden gezien van de aanbestedingsstukken en de uitleg die daaraan, mede gelet op het gelijkheids- en het transparantiebeginsel, moet worden gegeven. Ook de Raamovereenkomst moet derhalve – althans voor zover zij ziet op hetgeen in de aanbestedingsstukken was vervat en voor zover zij daarvan niet met zoveel woorden afwijkt – worden uitgelegd in overeenstemming met de (objectieve uitleg van de) aanbestedingsstukken waarvan zij een uitvloeisel vormt.

Tussen de Haviltex-norm en de CAO-norm bestaat geen tegenstelling, maar een vloeiende overgang, en hoewel de CAO-norm betrekking heeft op geschriften en verhoudingen waarvan de aard meebrengt dat bij die uitleg in beginsel objectieve maatstaven centraal dienen te staan, heeft de rechtspraak op grond van beide normen als gemeenschappelijke grondslag dat bij de uitleg van een schriftelijk contract telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen.

Conclusie
De conclusie strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep.

Dit betreft uitspraak: ECLI:NL:HR:2017:1265 met bijbehoren ECLI:NL:PHR:2017:467

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres