Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Rechter zegt: verzoek tot geheimhouding

De gemeente heeft een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Na beoordeling van alle ontvangen offertes is zij tot de conclusie is gekomen dat Betonrestore niet in aanmerking komt voor de Opdracht en is de gemeente voornemens de opdracht te gunnen aan Tebecon.

Tussenkomst
Betonrestore heeft bezwaar gemaakt tegen tussenkomst van Tebecon, omdat Tebecon in dat geval kennis zal nemen van haar (bedrijfs)vertrouwelijke gegevens. Indien Tebecon wel wordt toegestaan in deze procedure tussen te komen, verzoekt zij tot geheimhouding van haar producties 5, 7, 10 en 12. De voorzieningenrechter heeft de tussenkomst van Tebecon toegestaan. Ten aanzien van het verzoek tot geheimhouding, overweegt de voorzieningenrechter dat uit producties 5, 7, 10 en 12 van Betonrestore kan worden opgemaakt op welke wijze Betonrestore voornemens is gestalte te geven aan de uitvoering van de onderhavige aanbestede opdracht. De inhoud van de stukken is concurrentiegevoelig en naar zijn aard vertrouwelijk. Het is daarom dat de voorzieningenrechter ter zitting het verzoek tot geheimhouding van deze stukken heeft toegestaan.

Bekendheid met prijs
Betonrestore stelt dat de gemeente haar eigen beoordelingsprocedure niet heeft gevolgd en dat de beoordelingscommissie voorafgaand aan de beoordeling van het gunningscriterium ‘kwaliteit’ kennis heeft genomen van de ingediende prijzen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden aangenomen dat de leden van de beoordelingscommissie direct kennis hebben kunnen nemen van de ingediende prijzen. Nadere bewijsvoering op dit punt door Betonrestore is daarom noodzakelijk, maar daarvoor leent het kort geding zich niet.

Beoordeling door ieder lid van de beoordelingscommissie
De gemeente stelt dat door elk individueel lid van de beoordelingscommissie een individuele score is afgegeven. Deze stelling vindt naar het oordeel van de voorzieningenrechter bevestiging in het door de gemeente overgelegde beoordelingsoverzicht. Gelet hierop wordt de stelling van Betonrestore dat de beoordeling niet door ieder lid van de beoordelingscommissie heeft plaatsgevonden verworpen.

Geen strijd met gelijkheids- en transparantiebeginsel
Ten aanzien van de overige bezwaren die Betonrestore naar voren heeft gebracht oordeelt de voorzieningenrechter dat niet is gebleken van strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel en evenmin dat de voorlopige gunningsbeslissing niet deugt.

Conclusie
De vorderingen van Betonrestore moeten worden afgewezen.

Dit betreft uitspraak RBZWB:2017:846

Samen met kennisbank VIND Inkoop en Aanbesteding publiceert AanbestedingsCafe.nl elke week een interessante rechtelijke uitspraak in de rubriek ‘Rechter zegt’.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres