Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBROT:2018:10118 Rechtbank Rotterdam, 13-12-2018, ROT18/2537

Thu, 13 Dec 2018 14:00:03 Z

8:26 Awb. Arriva heeft haar proceshouding tot twee maal toe ingrijpend gewijzigd. In eerste instantie wenste Arriva, op grond van een uitgebreid gemotiveerd verzoek, dat handhaving van artikel 24 van de Mw zou plaatsvinden. Vervolgens trok zij dat verzoek in. Nadat ACM in een later stadium aan de hand van gedragingen, die Arriva in haar uitgebreide verzoek om handhaving had genoemd, toch tot h...

ECLI:NL:RBGEL:2018:5374 Rechtbank Gelderland, 13-06-2018, 303750 / HA ZA 16-294

Thu, 13 Dec 2018 10:33:27 Z

Bewijs totstandkoming mondelinge aannemingsovereenkomst geleverd. Opzegging van die overeenkomst door de opdrachtgever op grond van art. 7:764 BW. Verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien. Verwijzing naar rol voor verdere instructie omtrent de besparingen.

ECLI:NL:RBDHA:2018:14593 Rechtbank Den Haag, 11-12-2018, C-09-562373-KG ZA 18-1132

Wed, 12 Dec 2018 13:14:50 Z

Kort geding. Aanbesteding. Kwalitatieve (her)beoordeling inschrijving deugt. Samenstelling herbeoordelingsteam.

ECLI:NL:RBAMS:2018:8348 Rechtbank Amsterdam, 08-11-2018, C/13/654143 / KG ZA 18-965 FB/TF

Tue, 11 Dec 2018 16:09:29 Z

KG aanbesteding, vordering afgewezen, ongeldige inschrijving.

ECLI:NL:RBAMS:2018:8609 Rechtbank Amsterdam, 05-12-2018, C/13/656706 / KG ZA 18-1185 en C/13/657050 / KG 18-1218 MvdV/MB

Wed, 05 Dec 2018 15:04:42 Z

Kort geding. Inkoopprocedure gesloten jeugdzorg. Aanbestedingsrecht. Voorzieningenrechter wijst vordering af van de huidige aanbieder van gesloten jeugdzorg in Noord Holland Noord tot intrekking van de voorlopige gunning van de opdracht aan een andere jeugdzorgverlener. Gemeenten Noord Holland Noord hebben voldoende onderzocht dat de winnende aanbieding een realistisch alternatief biedt, dat p...

ECLI:NL:RBDHA:2018:14327 Rechtbank Den Haag, 05-12-2018, C-09-559376-KG ZA 18-921

Wed, 05 Dec 2018 10:22:36 Z

Geen verbod op invoering MyTelio app Het wordt de Staat niet verboden de zogenoemde MyTelio app in te voeren. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag besloten. Advocaten moeten de MyTelio app gaan gebruiken om terugbel- en afspraakverzoeken met hun gedetineerde cliënt te maken door het inspreken van een voicemailbericht. Nu verloopt dat contact nog via de administraties van de Pe...

ECLI:NL:RBDHA:2018:14109 Rechtbank Den Haag, 28-11-2018, C/09/558259 / KG ZA 18-848

Thu, 29 Nov 2018 11:45:48 Z

Kort geding. Aanbesteding. Voorzieningenrechter komt niet terug op bindende eindbeslissing in tussenvonnis.

ECLI:NL:RBLIM:2018:11178 Rechtbank Limburg, 28-11-2018, C/03/255797 / KG ZA 18-549

Thu, 29 Nov 2018 11:26:48 Z

Aanbesteding, meervoudig onderhands. Ongeldige inschrijving. Knock out-eis. Arrest Manova (EuGH 10 oktober 2013, C-336/12, r.o. 40; ECLI:EU:2013:647).

ECLI:NL:GHAMS:2018:4323 Gerechtshof Amsterdam, 27-11-2018, 200.218.425/01

Wed, 28 Nov 2018 18:23:12 Z

Arbitragerecht. Bouwarbitrage. Vordering tot vernietiging van vonnis gewezen in arbitraal hoger beroep. Toepassing onjuiste beoordelingsmaatstaf? ‘Regelen des rechts’ of ‘goede mannen naar billijkheid’. Essentiële stellingen. Motivering vonnis. Schorsing geding om scheidsgerecht in staat te stellen vernietigingsgrond ongedaan te maken. Artt. 1060, 1065 en 1065a Rv.

ECLI:NL:RBDHA:2018:13949 Rechtbank Den Haag, 27-11-2018, C/09/561057 / KG ZA 18-1039 + C/09/561394 / KG ZA 18-1068

Tue, 27 Nov 2018 11:38:49 Z

en inzake C-09-561394 - KG ZA 18-1068. Aanbestedingsprocedure van leermiddelen. De wijze waarop de opdracht in de markt is gezet (één lesmethode per subperceel) heeft een mededinging bevorderend effect. Daarnaast worden met de wijze waarop de opdracht is vorm gegeven de aanbesteding rechterlijke beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit niet geschonden. Vo...

ECLI:NL:RBDHA:2018:14016 Rechtbank Den Haag, 27-11-2018, C-09-560891-KG ZA 18-1022

Tue, 27 Nov 2018 11:35:19 Z

Kort geding. Aanbesteding voor de aankoop en herontwikkeling van het (voormalige) gemeentehuis te Waddinxveen. Eiseres is niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering. Als een combinatie van bedrijven heeft ingeschreven op een aanbesteding, kan een vordering die tot doel heeft het (voorlopige) gunningsbesluit aan te tasten niet door individuele leden van de combinatie maar slechts door die com...

ECLI:NL:GHARL:2018:10160 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-11-2018, 200.237.719

Mon, 26 Nov 2018 15:49:26 Z

Incidentele vordering tot tussenkomst ex artikel 217 Rv toegewezen. De uitkomst van het hoger beroep heeft directe gevolgen voor de concessieovereenkomst tussen geïntimeerde en eiseres in het incident.

ECLI:NL:RBDHA:2018:13844 Rechtbank Den Haag, 21-11-2018, C/09/560114 / KG ZA 18-972

Fri, 23 Nov 2018 10:23:27 Z

Kort geding. Aanbesteding. Ongeldige inschrijving wegens overschrijding maximaal toegestane aantal pagina’s van een document. Niet kan worden aangenomen dat de winnaar bepaalde - verlangde - producten niet kan leveren.

ECLI:NL:RBGEL:2018:5007 Rechtbank Gelderland, 14-09-2018, C/05/340178/KG ZA 18-299

Thu, 22 Nov 2018 10:41:21 Z

Kort geding. Aanbesteding. De op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument geformuleerde uitsluitingsgrond ‘betrokken bij de voorbereiding’ kan in wezen niets anders betekenen dan dat de aanbestedende dienst door aankruising daarvan de grond als vermeld in artikel 2:87 lid 1 sub f Aw op de aanbestedingsprocedure van toepassing heeft willen verklaren

ECLI:NL:GHSHE:2018:4113 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-10-2018, 17/00150

Thu, 22 Nov 2018 09:25:54 Z

Omzetbelasting. Art. 7 Wet OB 1968. Belanghebbende (een gemeente) laat binnen de kaders van haar sport- en welzijnsbeleid een tennispark bouwen dat zij ter beschikking stelt aan een binnen haar gemeente gevestigde tennisvereniging. Door het daarvoor hanteren van de in haar accomodatiebeleid vastgestelde tarieven, in samenhang met de onderhouds- en subsidieverplichtingen, die onderdeel uitmaken ...

ECLI:NL:RBOBR:2018:5690 Rechtbank Oost-Brabant, 16-11-2018, C/01/338441 / KG ZA 18-556

Tue, 20 Nov 2018 12:00:29 Z

Kort geding. Aanbesteding. Strijd met transparantiebeginsel. Verbod te gunnen.

ECLI:NL:GHDHA:2018:2917 Gerechtshof Den Haag, 13-11-2018, 200.195.832/02

Mon, 19 Nov 2018 16:29:58 Z

Schending verplichtingen uit koopovereenkomst en opdrachtovereenkomst door bij een tender een derde behulpzaam te zijn?

ECLI:NL:GHDHA:2018:2878 Gerechtshof Den Haag, 30-10-2018, 200.244.308/01

Mon, 19 Nov 2018 13:47:28 Z

Verplichtingen tot gelijke behandeling en transparantie verzetten zich ertegen dat een aanbestedende dienst dienstverlening van inschrijvers aan andere opdrachtgevers in de beoordeling betrekt, nu dat aspect niet in de beoordelingscriteria was opgenomen.

ECLI:NL:GHDHA:2018:2612 Gerechtshof Den Haag, 09-10-2018, 200.244.449/01

Mon, 19 Nov 2018 13:23:58 Z

Uitleg van aanbestedingsstukken volgens de CAO-norm. Op grond van deze uitleg stelt het hof vast dat in het geval van testen die opnieuw zijn uitgevoerd, alleen de laatste testresultaten bepalend zijn.

ECLI:NL:RBNHO:2018:10024 Rechtbank Noord-Holland, 02-10-2018, C/15/276813 / KG ZA 18-570

Mon, 19 Nov 2018 11:25:58 Z

Kort geding aanbesteding Sociale Wijkteams. Vordering afgewezen. Geen sprake van gewijzigde eisen ten opzichte van de stukken waarop inschrijvende partijen hun offerte dienden te baseren. Eisen slechts verduidelijkt. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat Leiser de aanbesteding heeft verloren omdat zij zich voornamelijk heeft ingeschreven op percelen waarop zij nu al actief was. ...

ECLI:NL:RBNHO:2018:10027 Rechtbank Noord-Holland, 15-11-2018, C/15/276896 / KG ZA 18-579

Mon, 19 Nov 2018 11:22:28 Z

Kort geding aanbesteding Sociale Wijkteams. Vordering afgewezen. Geen sprake van procedurele fouten. Klachten over het multi-interpretabele gunningscriteria niet tijdig kenbaar gemaakt. Anders dan eiser is de voorzieningenrechter van oordeel dat van subcriteria in onderhavige aanbestedingsprocedure geen sprake is. Gemeente heeft voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Lianakis-arrest, zij h...

ECLI:NL:RBNHO:2018:10026 Rechtbank Noord-Holland, 02-10-2018, C/15/276918 / KG ZA 18-583

Mon, 19 Nov 2018 11:17:28 Z

Kort geding aanbesteding Sociale Wijkteams. Vordering afgewezen. Anders dan eiser is de voorzieningenrechter van oordeel dat van subcriteria in onderhavige aanbestedingsprocedure geen sprake is. Gemeente heeft voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het Lianakis-arrest, zij heeft alle elementen die in aanmerking worden genomen ter bepaling van de winnende inschrijving, alsook het relatieve gewi...

ECLI:NL:RBROT:2018:8578 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2018, C/10/511078 / HA ZA 16-966

Mon, 12 Nov 2018 13:58:22 Z

Opzegging dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2017. Opzegging voldoet aan opzegbepaling. Beroep van curator op beperkende en aanvullende werking redelijkheid en billijkheid faalt. Schorsing procedure in reconventie op grond van artikel 29 Fw.

ECLI:NL:RBAMS:2018:7370 Rechtbank Amsterdam, 17-10-2018, C/13/653341 / KG ZA 18-912

Thu, 08 Nov 2018 14:09:45 Z

Aanbestedingsgeschil, afgewezen. Eiseres heeft haar rechten verwerkt om te mogen klagen over de vermeend onduidelijke gunningssystematiek voor tussentijdse toetreding. De afwijzingsbeslissing is voldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:RBDHA:2018:13211 Rechtbank Den Haag, 20-09-2018, C/09/556397 / KG ZA 18/718

Thu, 08 Nov 2018 11:54:15 Z

Kort geding. Aanbesteding chauffeursdiensten. Voldoende duidelijk dat de aanbestedende dienst ervan uitging dat voor inschrijvers niet het vereiste geldt dat zij over een taxivergunning moeten beschikken. Van eiseres had mogen verwacht dat zij, als zij meent dat dit anders zou moeten zijn, daarover vragen had gesteld. Dat heeft zij niet gedaan. Zij heeft pas bezwaar gemaakt nadat de opdracht is...

ECLI:NL:RBDHA:2018:13185 Rechtbank Den Haag, 03-10-2018, C/09/557805 / KG ZA 18/814

Thu, 08 Nov 2018 09:42:45 Z

Kort geding. Inkoopprocedure betreffende de levering van stomamaterialen. Afwijzing vanwege rechtsverwerking. Ook inhoudelijk kan niet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van eiseres over de verlieslatende offerte van de bedrijven aan wie is gegund. Die stellingen zijn namelijk gebaseerd op vermoedens en op de eigen kostprijs en de eigen bedrijfsvoering.

ECLI:NL:RBAMS:2018:6753 Rechtbank Amsterdam, 24-09-2018, C/13/652279 / KG ZA 18-838

Tue, 06 Nov 2018 14:12:39 Z

Aanbestedingsgeschil over het aangaan van een raamovereenkomst voor het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen en straatmeubilair. De discussie spitst zich in deze toe op de vraag of de Gemeente het herstellen van het gebrek – het ontbreken van het UEA van de onderaannemer – onder de gegeven omstandigheden terecht heeft gekwalificeerd als een gebrek dat voor herstel in a...

ECLI:NL:RBROT:2018:8581 Rechtbank Rotterdam, 19-10-2018, 6535311

Mon, 05 Nov 2018 15:23:56 Z

Arbeidsrecht. Overgang van onderneming. Het verlenen van facilitaire diensten is als één geheel overgenomen, niet alle diensten afzonderlijk.

ECLI:NL:CBB:2018:558 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 01-11-2018, 18/1523

Thu, 01 Nov 2018 14:04:22 Z

Wet personenvervoer 2000; concessie voor openbaar busvervoer; streekbusvervoer Haaglanden

ECLI:NL:GHSHE:2018:4534 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-10-2018, 200.229.552_01

Thu, 01 Nov 2018 10:06:22 Z

Aanbesteding in het sociaal domein, Zeeuws model, geen reële tarieven als bedoeld in art. 2.12 Jeugdwet, strijd met art. 1.10 Aw

ECLI:NL:RBDHA:2018:12716 Rechtbank Den Haag, 26-10-2018, C-09-558259-KG ZA 18-848

Mon, 29 Oct 2018 11:34:54 Z

Kort geding. Aanbesteding. Na definitieve gunning kan geen beroep meer worden gedaan op uitsluiting of ontbinding van de overeenkomst. Mogelijk wel gronden voor vernietiging van die overeenkomst ex art. 4.15 lid 1 Aw 2012 wegens wezenlijke wijziging.

ECLI:NL:RBDHA:2018:11619 Rechtbank Den Haag, 21-09-2018, C/09/552765 / KG ZA 18/454

Wed, 24 Oct 2018 13:50:33 Z

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedende dienst heeft na sluiting inschrijving aan alle inschrijvers vragen gesteld. Aan winnaar zijn, anders dan eiseres betoogt, geen vragen gesteld die hebben geleid tot ontoelaatbaar herstel van de inschrijving. Vorderingen strekkende tot herbeoordeling afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2018:4036 Rechtbank Overijssel, 24-10-2018, C/08/223117 / KG ZA 18-285

Wed, 24 Oct 2018 13:30:04 Z

Artikelen 125 lid 1 en artikel 45 e.v. Rv. Eiseres heeft i.h.k. van een aanbestedingsprocedure niet binnen de vereiste termijn van 20 kalenderdagen door rechtsgeldige betekening van een dagvaarding aan de gemeenten een kort geding jegens die gemeenten aanhangig gemaakt. Volgt niet-ontvankelijkheid.

ECLI:NL:RBOVE:2018:4034 Rechtbank Overijssel, 24-10-2018, C/08/223043 / KG ZA 18-281

Wed, 24 Oct 2018 13:30:04 Z

Aanbesteding. Niet voldaan aan geformuleerde geschiktheidseis m.b.t. personeel. Geen geldige inschrijving derhalve.

ECLI:NL:RBOVE:2018:4033 Rechtbank Overijssel, 24-10-2018, C/08/223112 / KG ZA 18-284

Wed, 24 Oct 2018 13:30:03 Z

Aanbesteding. Geen goedgekeurde en juiste jaarrekening ingediend. Ook niet na daartoe in de gelegenheid gesteld te zijn.

ECLI:NL:RBOBR:2018:5213 Rechtbank Oost-Brabant, 19-10-2018, C/01/337452 / KG ZA 18-486

Tue, 23 Oct 2018 16:00:22 Z

Kort geding. Vervolg op eerder vonnis van 3 mei 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:2237). Gemeenten hebben bij het vaststellen van het budget voor 2018 voor specialistische hulp onder Wmo wederom niet de juiste contractuele maatstaf gehanteerd. De voorzieningenrechter treft een ordemaatregel.

ECLI:NL:RBAMS:2018:7380 Rechtbank Amsterdam, 27-09-2018, C/13/651498 / KG ZA 18-789 FB/MB

Tue, 23 Oct 2018 15:51:22 Z

UWV heeft opdracht ten onrechte niet aanbesteed. Geen uitzondering op grond van artikel 2:32 lid 1 b onder 2 Aanbestedingswet.

ECLI:NL:RBAMS:2018:6749 Rechtbank Amsterdam, 11-09-2018, C/13/649680 / KG ZA 18-618

Tue, 23 Oct 2018 14:50:22 Z

Aanbestedingsgeschil over het uitvoeren van jeugdhulp met verblijf. Van een redelijk handelende inschrijver mag worden verwacht dat hij zich proactief opstelt. Daarom dient een inschrijver zijn eventuele bezwaren tegen de voorgeschreven procedure bij de aanbestedende dienst duidelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde te stellen, zodat eventuele onregelmatigheden zo nodig kunnen wo...

ECLI:NL:CBB:2018:526 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23-10-2018, 16/580, 16/581, 16/582, 16/583 en 16/1012

Tue, 23 Oct 2018 10:03:22 Z

Mededingingsrecht. Hoger beroep. Overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mw en artikel 101, eerste lid, van het VWEU (kartelverbod). Marktverdelingsafspraak tussen franchisenemers actief op het gebied van textielverzorging voor de gezondheidszorg in Nederland. Het bestaan van de franchiseovereenkomsten laat onverlet dat de afspraak in overwegende mate een horizontaal karakter heeft. Enkel...

ECLI:NL:RBDHA:2018:12464 Rechtbank Den Haag, 16-10-2018, C-09-556337-KG ZA 18-712

Fri, 19 Oct 2018 11:22:06 Z

Aanbesteding. Gebrek in inschrijving. Geen recht op herstel.

ECLI:NL:RBDHA:2018:12401 Rechtbank Den Haag, 17-10-2018, C/09/552265 / KG ZA 18-425

Thu, 18 Oct 2018 10:46:31 Z

Kort geding. Aanbesteding. De aanbestedende dienst is overgaan tot staking van de aanbesteding. Vorderingen tot (i) mediation, (ii) terugdraaien stakingsbeslissing en herbeoordeling en (iii) vergoeding daadwerkelijke kosten Proof of Concept afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2018:9094 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-10-2018, 200.237.262/01

Thu, 18 Oct 2018 08:12:01 Z

Overheidsaanbesteding. Concessie voor buitenreclame. Gemeente heeft ten onrechte appellant uitgesloten wegens niet voldoen aan bij nota van inlichtingen terloops toegevoegd gunningscriterium. De winnende inschrijving is terecht niet uitgesloten wegens ernstige fouten in de uitoefening van beroep of bedrijf. Het hof oordeelt dat niet elke tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst of elk...

ECLI:NL:RBROT:2017:10927 Rechtbank Rotterdam, 13-12-2017, C/10/468553 / HA ZA 15-91

Wed, 17 Oct 2018 14:59:45 Z

Vervolg op ECLI:NL:RBROT:2016:1676; aanbesteding; bewijswaardering. Gedaagde slaagt niet in het haar opgedragen bewijs in conventie. Gedaagde kon overgaan tot een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van dwingende spoed als bedoeld in artikel 3.36 onder d Aanbestedingswet 2012. Dat neemt niet weg dat ook bij een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging de aanbestedende dien...

ECLI:NL:GHSHE:2018:4294 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2018, 200.227.714_01

Wed, 17 Oct 2018 04:00:15 Z

De door appellante ingestelde vordering tot beëindiging door de gemeente Maastricht van de door de gemeente Maastricht met Winterevents gesloten Concessieovereenkomst wordt door het hof afgewezen. Onvoldoende is gebleken van de door appellante gestelde valsheid in geschrifte (dan wel andere onregelmatigheden) voorafgaand aan het sluiten van de Concessieovereenkomst aan de zijde van Winterevents...

ECLI:NL:RBLIM:2018:9892 Rechtbank Limburg, 09-10-2018, C/03/254580 / KG ZA 18-486

Tue, 16 Oct 2018 16:34:45 Z

Aanbestedingsrecht. Meervoudig onderhandse procedure. Hoe moet “het creëren van eigen meerwaarde” begrepen worden. Transparantiebeginsel (Succhi di Frutta-arrest (C-496/99, 29 april 2004))

ECLI:NL:OGAACMB:2018:73 Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 31-08-2018, GAZ CUR201801916

Tue, 16 Oct 2018 13:27:45 Z

Verzoek om voorziening bij voorraad inhoudende loondoorbetaling en verbod tot benoeming van een andere persoon in de functie totdat in de bodemzaak is beslist. Plichtsverzuim. Geen verbeterkans. Het per abuis niet vermelden van “eervol” in het ontslagbesluit leidt niet tot nietigverklaring hiervan.

ECLI:NL:GHARL:2018:7753 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-08-2018, 200.177.480

Tue, 16 Oct 2018 12:59:45 Z

Kartelschadeverhaal; bevoegdheid; toepasselijk recht; klachtplicht; Verhouding onherroepelijke beschikking Europese Commissie/ beoordelingsruimte civiele rechter; aansprakelijke vennootschappen

ECLI:NL:GHDHA:2018:2700 Gerechtshof Den Haag, 20-08-2018, 22-005448-16

Tue, 16 Oct 2018 11:16:45 Z

Naar het oordeel van het hof is niet gebleken van een dringende maatschappelijke behoefte, een “pressing social need”, voor het verbieden van de tekst op de posters, zodat de beperking van het recht op vrije meningsuiting in de vorm van een veroordeling van verdachte wegens smaadschrift niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dit leidt ertoe dat de regeling van artikel 261 van h...

ECLI:NL:RBDHA:2018:12280 Rechtbank Den Haag, 12-10-2018, C/09/557825 / KG ZA 18-818

Mon, 15 Oct 2018 14:15:15 Z

Kort geding. Aanbesteding. Geen deugdelijke grond(en) voor aantasting van een na een aanbestedingsprocedure totstandgekomen overeenkomst. Een niet-inschrijver is ook belanghebbende en moet pro-actief handelen.

ECLI:NL:RBMNE:2018:4854 Rechtbank Midden-Nederland, 31-07-2018, UTR 17/5248; UTR 17/5247

Thu, 11 Oct 2018 09:49:59 Z

Ambtenaren, geheimhoudingsplicht, vrijheid van meningsuiting, ontslag op andere gronden, passende regeling, buitengewoon verlof, klokkenluiders, aanbestedingsprocedure, kort geding, vertrouwenspersoon, integriteitsregeling, onherstelbaar verstoorde arbeidsverhoudingen, vertrouwensbreuk, plichtsverzuim EVRM:10 Algemene wet bestuursrecht: 6:19 Ambtenarenwet: 125a Arbeidsvoorwaardenregeling Utre...

ECLI:NL:RBAMS:2018:6746 Rechtbank Amsterdam, 21-09-2018, AMS 17/613, 17/5534 en 17/5739

Wed, 10 Oct 2018 12:25:18 Z

Meervoudige Kamer. Schorsing en onvoorwaardelijk strafontslag met terugwerkende kracht ambtenaar vanwege ernstig plichtsverzuim. Strafontslag blijft in stand met andere ingangsdatum, rechtbank voorziet zelf.

ECLI:NL:RVS:2018:3285 Raad van State, 10-10-2018, 201708641/1/A2

Wed, 10 Oct 2018 10:32:18 Z

Bij besluit van 12 maart 2015 heeft het college de aan de stichting verleende subsidie voor de vervangende nieuwbouw van spilcentrum 't Hofke vastgesteld op een bedrag van € 608.126,91.

ECLI:NL:RBDHA:2018:12091 Rechtbank Den Haag, 04-10-2018, C/09/557709 / KG ZA 18-807

Wed, 10 Oct 2018 09:03:48 Z

Kort geding. Aanbesteding. Strijd met bestemmingsplan. Hoogte dakgoot.

ECLI:NL:RVS:2018:3198 Raad van State, 03-10-2018, 201709159/1/R2

Wed, 03 Oct 2018 10:31:59 Z

Bij besluit van 19 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonzorgvoorziening Achterberg West" vastgesteld.

ECLI:NL:RBGEL:2018:4204 Rechtbank Gelderland, 12-09-2018, C/05/325030/ HA ZA 17-423

Tue, 02 Oct 2018 14:04:20 Z

Aanleg van een niet voetbalveld. Vordering verklaring voor recht dat gedaagde is tekortgeschoten met betrekking tot de aanleg ervan, in verband met waterplassen in natte periodes. Toewijzing vordering en verwijzing naar de schadestaatprocedure.

ECLI:NL:RBOVE:2018:3562 Rechtbank Overijssel, 19-09-2018, C/08/220489 / KG ZA 18-207

Tue, 02 Oct 2018 12:25:20 Z

Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt

ECLI:NL:RBOVE:2018:3561 Rechtbank Overijssel, 19-09-2018, C/08/220492 / KG ZA 18-209

Tue, 02 Oct 2018 12:02:20 Z

Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt

ECLI:NL:RBOVE:2018:3560 Rechtbank Overijssel, 19-09-2018, C/08/220491 / KG ZA 18-208

Tue, 02 Oct 2018 11:46:50 Z

Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt. Eerst vragen dan klagen.

ECLI:NL:RBROT:2018:8060 Rechtbank Rotterdam, 26-09-2018, C/10/541444 / HA ZA 17-1213

Mon, 01 Oct 2018 13:06:44 Z

Uitleg earn-out-bepaling in overeenkomst.

ECLI:NL:RBDHA:2018:11405 Rechtbank Den Haag, 29-08-2018, C-09-556635-KG ZA 18-736

Thu, 27 Sep 2018 13:29:32 Z

Inkoopprocedure prostaatkankeroperaties. Aanbieders hadden de vrijheid om op eigen wijze inzichtelijk te maken hoe zij de kwaliteit zullen gaan leveren en om zich te onderscheiden van anderen. Dat Zilveren Kruis bij de beoordeling woorden heeft gebruikt die niet letterlijk zijn terug te vinden in het Inkoopbeleid, is inherent aan deze methode en is toegestaan.

ECLI:NL:RBDHA:2018:11406 Rechtbank Den Haag, 11-09-2018, C-09-553767-KG ZA 18-529

Thu, 27 Sep 2018 13:09:03 Z

Heraanbesteding vanwege tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten.

ECLI:NL:RBDHA:2018:11407 Rechtbank Den Haag, 18-09-2018, C-09-554585-KG ZA 18-591

Thu, 27 Sep 2018 12:55:02 Z

Twee aanbesteding levering groen gas moet worden ingetrokken. Geen wezenlijke wijziging.

ECLI:NL:RBROT:2018:8001 Rechtbank Rotterdam, 26-09-2018, C/10/468552 / HA ZA 15-90 C/10/498808 / HA ZA 16-343

Wed, 26 Sep 2018 15:44:13 Z

Mededinging. Vergoeding van schade als gevolg van het bitumenkartel waaraan onder meer Shell en Kuwait deelnamen? Toepasselijkheid Schaderichtlijn? Het verweer dat de vordering is verjaard wordt verworpen. De aansprakelijkheid van Shell kan op artikel 6:166 BW gegrond worden. Nadere aktewisseling over de schade.

ECLI:NL:RBOBR:2018:4647 Rechtbank Oost-Brabant, 21-09-2018, C/01/336631 / KG ZA 18-441

Wed, 26 Sep 2018 09:00:02 Z

Kort geding. Aanbesteding

ECLI:NL:RBROT:2018:7960 Rechtbank Rotterdam, 13-07-2018, C/10/550661 / KG ZA 18-523

Tue, 25 Sep 2018 14:09:25 Z

Aanbesteding. Gunningscriterium laagste prijs. Verliezer heeft geen recht om te weten wat de inschrijfprijs van de winnaar was. Verliezer mag niet snel begrijpen dat de winnaar moet struikelen over een technische geschiktheidseis om redenen die niet zien op de technische geschiktheid. Dat zou disproportioneel zijn.

ECLI:NL:RBOVE:2018:3488 Rechtbank Overijssel, 31-08-2018, C/08/220256 / KG ZA 18-197

Tue, 25 Sep 2018 12:53:55 Z

Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen, inschrijving terecht terzijde gelegd.

ECLI:NL:GHARL:2018:7352 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-08-2018, 200.196.776

Fri, 21 Sep 2018 13:02:40 Z

Geen verlenging van samenwerkingsovereenkomst met huisarts. Duurovereenkomst voor bepaalde tijd.

ECLI:NL:RBMNE:2018:4461 Rechtbank Midden-Nederland, 19-09-2018, 6571436 UC EXPL 18-292

Fri, 21 Sep 2018 09:54:40 Z

Contractswisseling schoonmaak. Overnameplicht nieuwe opdrachtnemer. Toewijzing vordering tot het doen van een aanbod, maar loonvordering afgewezen, want werknemer hoeft dit aanbod niet te accepteren.

ECLI:NL:RVS:2018:3061 Raad van State, 19-09-2018, 201709984/1/R1

Wed, 19 Sep 2018 10:33:00 Z

Bij besluit van 27 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Singelgrachtgarage Marnix" vastgesteld.

ECLI:NL:RVS:2018:3067 Raad van State, 19-09-2018, 201707417/1/R6

Wed, 19 Sep 2018 10:32:34 Z

Bij besluit van 11 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Weijerswold Coevorden" vastgesteld. Het windpark bestaat uit vier windturbines en ligt in het zuidoosten van de provincie Drenthe, ten zuiden van buurtschap Weijerswold, in de gemeente Coevorden.

ECLI:NL:RBGEL:2018:4015 Rechtbank Gelderland, 18-07-2018, AWB - 17 _ 5346 en 18_3074 TU

Tue, 18 Sep 2018 15:26:43 Z

Aanvraag bekostiging onderwijshuisvesting.

ECLI:NL:GHARL:2018:7994 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-09-2018, 200.244.502

Tue, 18 Sep 2018 14:18:37 Z

Kraken. Proceskosten. Voldoende spoedeisend belang bij de ontruimingsvordering, omdat aannemelijk is dat de eigenaar de sloop en nieuwbouw ter hand zal nemen en dat ontrui8ming op korte termijn daarvoor nodig is. De mogelijkheid van vertraging in het bouwproces is inherent aan dat proces en is niet onnodig of onaanvaardbaar. De begroting van de proceskosten wordt gemaakt alsof uitsluitend de ge...

ECLI:NL:GHDHA:2018:2297 Gerechtshof Den Haag, 18-09-2018, 200.181.088/01

Tue, 18 Sep 2018 10:00:05 Z

Inkoopprocedure / aanbesteding zorg. Voor herstel vatbare fout?

ECLI:NL:GHARL:2018:7967 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-09-2018, 200.194.492

Tue, 18 Sep 2018 08:31:01 Z

Tekortkoming in nakoming overeenkomst

ECLI:NL:GHARL:2018:7762 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-08-2018, 200.199.210

Mon, 17 Sep 2018 16:19:19 Z

Afrekening aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

ECLI:NL:RBAMS:2018:5455 Rechtbank Amsterdam, 24-07-2018, C/13/649075 / KG ZA 18-565 MV/TF

Fri, 14 Sep 2018 11:40:43 Z

Kort geding, aanbestedingsgeschil, ongeldige inschrijving, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2018:5102 Rechtbank Amsterdam, 17-07-2018, C/13/648169 / KG ZA 18-483

Wed, 12 Sep 2018 16:53:52 Z

Aanbestedingsgeschil over de levering en reiniging van werk- en veiligheidskleding van ca. 1.700 medewerkers. Er bestaat discussie over de wijze waarop de reiniging van de testpolo’s had moeten plaatsvinden, en wel of uitsluitend een zogenaamde industriële wascyclus mocht worden toegepast om het kleurbehoud te toetsen of dat reiniging ook door middel van een huishoudelijke wascyclus mocht plaat...

ECLI:NL:RBAMS:2018:5101 Rechtbank Amsterdam, 17-07-2018, C/13/648134 / KG ZA 18-481

Wed, 12 Sep 2018 16:49:52 Z

Aanbestedingsgeschil over de levering en reiniging van werk- en veiligheidskleding van ca. 1.700 medewerkers. Er bestaat discussie over de wijze waarop de reiniging van de testpolo’s had moeten plaatsvinden, en wel of uitsluitend een zogenaamde industriële wascyclus mocht worden toegepast om het kleurbehoud te toetsen of dat reiniging ook door middel van een huishoudelijke wascyclus mocht plaat...

ECLI:NL:RBDHA:2018:10933 Rechtbank Den Haag, 12-09-2018, C-09-555305-KG ZA 18-643

Wed, 12 Sep 2018 10:36:10 Z

Kort geding. Nakoming overeenkomst; betaling geleverde zout. Terughoudendheid bij geldvordering in kort geding. Beroep op ontbinding. De Staat heeft niet alleen vanuit contractrechtelijk oogpunt voldoende aannemelijk gemaakt gerechtigd te zijn tot ontbinding over te gaan, maar is ook gehouden de leveringsovereenkomsten te ontbinden. Leerstuk wezenlijke wijziging.

ECLI:NL:RBNNE:2018:3619 Rechtbank Noord-Nederland, 07-09-2018, C/18/186780 / KG ZA 18-255

Fri, 07 Sep 2018 16:56:07 Z

In het kort geding van de Rietschans tegen de Provincie Groningen heeft de voorzieningenrechter een tussenbeslissing genomen. Voorlopig moet de provincie de werkzaamheden aan de brug uitstellen. Hij heeft daarbij het volgende overwogen. Op zichzelf is het veroorzaken van hinder als gevolg van werkzaamheden aan een brug - waarmee een zwaarwegend maatschappelijk belang wordt gediend - en waard...

ECLI:NL:RBDHA:2018:10390 Rechtbank Den Haag, 01-02-2018, C/09/543637 / KG ZA 17-1509

Fri, 07 Sep 2018 11:37:49 Z

Aanbestedingsprocedure inkoop IT-beheer en service-integratie; geen sprake van gebleken evidente onjuistheden in beoordeling op kwalitatieve criteria.

ECLI:NL:RBNHO:2018:7657 Rechtbank Noord-Holland, 03-09-2018, AWB - 16 _ 5467

Fri, 07 Sep 2018 09:47:19 Z

Afwijzing verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

ECLI:NL:GHAMS:2018:3089 Gerechtshof Amsterdam, 14-08-2018, 17/00194

Wed, 05 Sep 2018 18:00:19 Z

Verhouding Wet IB 2001 en Wet loonbelasting 1964. In de onderhavige zaak geeft het Hof uitleg aan de wettelijk regeling in de loonbelasting van de ‘bestelauto van de zaak’ (artikel 13bis van Wet LB leden 18 tot en met 22, wettekst 2013) Het Hof interpreteert de wettelijk regeling anders dan de rechtbank en de inspecteur; de regeling is erop gericht dat de inspecteur de betrokken werknemer en de...

ECLI:NL:RBAMS:2018:5750 Rechtbank Amsterdam, 01-06-2018, C/13/644679 / KG ZA 18-247

Wed, 05 Sep 2018 13:26:49 Z

Europese aanbesteding; motivering van de gunningsbeslissing; andere inschrijvingen qua prijs wel marktconform en realistisch? Inschrijvingen op juiste wijze beoordeeld?

ECLI:NL:RBOVE:2018:3187 Rechtbank Overijssel, 11-07-2018, C/08/218750 / KG ZA 18-162

Wed, 05 Sep 2018 10:59:49 Z

Uitsluiting van aanbestedingsprocedure. Niet voldoen aan Programma van Eisen (PvE)

ECLI:NL:GHARL:2018:7838 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-08-2018, 200.232.843/01

Mon, 03 Sep 2018 10:53:50 Z

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens het niet houden aan re-integratieverplichtingen door werkneemster (art. 7:671b, lid 5 BW). Hof verwerpt betoog werkneemster dat werkgever alle oproepen en waarschuwingen in het Spaans, haar moedertaal, had moeten vertalen. Hof kent wel transitievergoeding toe.

ECLI:NL:RBDHA:2018:10391 Rechtbank Den Haag, 08-02-2018, C/09/544287 / KG ZA 17-1549

Thu, 30 Aug 2018 13:59:38 Z

aanbestedingsprocedure uitvoering fysische metingen in Nederlandse Rijkswateren; aangekondigde herbeoordeling van de inschrijvingen op kwalitatieve subgunningscriteria betreft ook inschrijving IGL; niet gebleken dat IGL met niet-marktconforme prijs heeft ingeschreven.

ECLI:NL:RBGEL:2018:3728 Rechtbank Gelderland, 30-08-2018, NL17.12155

Thu, 30 Aug 2018 11:34:08 Z

Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank wijst de vordering van drie gemeenten jegens de bestuurder van een zorgaanbieder tot vergoeding van door de gemeenten aan die zorgaanbieder in het kader van onder Wmo 2015 verleende zorg in natura uitbetaalde zorggelden af.

ECLI:NL:RBOVE:2018:3127 Rechtbank Overijssel, 17-07-2018, 6035393 CV EXPL 17-3698

Wed, 29 Aug 2018 14:06:19 Z

Vordering tot ontruiming meerdere panden (die met elkaar verbonden zijn) toegewezen.

ECLI:NL:GHSHE:2018:3559 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-08-2018, 200.207.549_01

Tue, 28 Aug 2018 15:08:13 Z

Partijen spreken over een minnelijke regeling. Tussen partijen is in geschil aan welke vennootschap het overeengekomen bedrag moet worden betaald. Het hof oordeelt dat geen overeenstemming is bereikt over essentialia van de overeenkomst.

ECLI:NL:OGEABES:2018:30 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 22-08-2018, BON201700509

Mon, 27 Aug 2018 15:57:43 Z

Wet Elektriciteit en drinkwater BES. Vaststelling productieprijs elektriciteit op Bonaire. Door ACM vastgesteld methodebesluit is beleid. Verweerder heeft mogen kiezen voor het WACC-methode. Juiste samenstelling van vergelijkingsgroep ter bepaling van risicoprofiel. Uitleg werkelijke kosten versus efficiënte kosten. Eerbiediging bestaande contractuele relaties. Verweerder mocht gebruik maken va...

ECLI:NL:RBOBR:2018:4243 Rechtbank Oost-Brabant, 13-08-2018, C/01/334031 / KG ZA 18-252

Fri, 24 Aug 2018 12:26:37 Z

Aanbesteding. De aanbestedende dienst moet besluit/voornemen intrekken en is veroordeeld tot uitsluiting van de tussenkomende partij. Inschrijving eiseres ongeldig. Desondanks heeft eiseres belang bij haar vorderingen in dit kort geding omdat alleen tussenkomende partij en eiseres een inschrijving hebben gedaan. Dient ook de inschrijving van de tussenkomende partij (hetgeen eiseres stelt) ong...

ECLI:NL:RBDHA:2017:16641 Rechtbank Den Haag, 21-12-2017, C/09/541648 KG ZA 17-1371

Wed, 22 Aug 2018 09:55:56 Z

Kort geding; aanbesteding voor de levering van infuusnaalden; eiseres stelt ten onrechte dat inschrijving van de winnende inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen; geen sprake van de door eiseres gestelde ernstige en vele fundamentele gebreken, noch van strijd met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel; gunningsbeslissing is voldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:RBNHO:2018:7142 Rechtbank Noord-Holland, 20-07-2018, C/15/263294 / KG ZA 17-673

Wed, 22 Aug 2018 09:39:56 Z

Aanbestedingsrecht. Ontwikkeling Watertoren en omliggend gebied te Zandvoort. De gemeente moet, ook wanneer het geen zuivere aanbesteding betreft, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. Procedure moet overgedaan worden.

ECLI:NL:RBDHA:2017:16637 Rechtbank Den Haag, 18-10-2017, C/09/536583 / KG ZA 17-1027

Wed, 22 Aug 2018 09:34:26 Z

kort geding; aanbesteding; aanbestedende dienst heeft ten onrechte geoordeeld dat de inschrijver niet heeft voldaan aan één van de selectiecriteria; artikel 6 Wira; alle verzoeken tot deelname dienen te worden herbeoordeeld.

ECLI:NL:GHSHE:2018:3448 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-08-2018, 200.226.469

Tue, 21 Aug 2018 14:23:14 Z

Aanbestedingsrecht, afvalverwerking of speciale-sectoropdracht, ondeelbare opdracht en hoofdzaak art. 3.10d lid 2 Aw, vereisten art. 3.25 lid 1 sub b Aw.

ECLI:NL:GHSHE:2018:3449 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-08-2018, 200.226.412/01

Tue, 21 Aug 2018 14:20:46 Z

Aanbestedingsrecht, afvalverwerking of speciale-sectoropdracht, ondeelbare opdracht en hoofdzaak art. 3.10d lid 2 Aw, vereisten art. 3.25 lid 1 sub b Aw.

ECLI:NL:RBDHA:2018:9907 Rechtbank Den Haag, 15-08-2018, C/09/545340 / HA ZA 18-5

Thu, 16 Aug 2018 14:46:14 Z

Aanbesteding. Verschil van uitleg van het begrip ‘tractie’. Uit de aanbestedingsstukken blijkt niet dat de beoogd opdrachtnemer al tijdens de onderbouwingsfase moest aantonen dat de opgegeven tractie voldeed aan de in Bijlage 2 genoemde eisen. De aanbestedende dienst hoefde daar tijdens de onderbouwingsfase dus ook niet aan te toetsen. Geen wezenlijke wijziging, geen grond voor heraanbesteding ...

ECLI:NL:OGEAC:2018:226 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15-08-2018, 810.00013/18

Thu, 16 Aug 2018 14:37:14 Z

Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van echtgenoot van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen.

ECLI:NL:OGEAC:2018:224 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15-08-2018, 810.00012/18

Thu, 16 Aug 2018 14:25:44 Z

Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van witwassen

ECLI:NL:OGEAC:2018:223 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15-08-2018, 810.00014/18

Thu, 16 Aug 2018 14:21:14 Z

Onderzoek Dubnium (mondkapjeszaak). Veroordeling van oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het medeplegen van oplichting.

ECLI:NL:RBLIM:2018:6948 Rechtbank Limburg, 19-07-2018, AWB - 18 _ 903 en AWB - 18 _ 905

Wed, 15 Aug 2018 14:43:02 Z

Verzoekers zijn aangemerkt als drijvers van de inrichting, tegen wil en dank, na faillissement van de exploitant. Ondanks motiveringsgebreken geen voorlopige voorziening getroffen omdat verzoekers ook zelf belang hebben bij opruimwerkzaamheden.

ECLI:NL:GHSHE:2018:3431 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-08-2018, 200.136.820_02

Wed, 15 Aug 2018 11:22:16 Z

Onrechtmatige daad van het waterschap door niet te voorkomen dat grond in het oppervlaktewater uitspoelt? Zorgplicht van het Waterschap voor de beschoeiing langs een oppervlaktewater? Schadevergoeding in natura. Ontvankelijkheidsverweer van het Waterschap omdat de grondeigenaar het dagelijks bestuur van het Waterschap (het bevoegde bestuursorgaan) had kunnen verzoeken om handhavend op te tred...

ECLI:NL:RVS:2018:2730 Raad van State, 15-08-2018, 201603613/4/R6

Wed, 15 Aug 2018 10:33:13 Z

Bij besluit van 18 maart 2016 heeft de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit "Zuidasdok" vastgesteld. Dit betreft een project om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad in de toekomst te verbeteren. Bij besluit van 14 augustus 2017 heeft de minister het tracébesluit Zuidasdok gewijzigd. Bij uitspraak onderscheidenlijk tusse...

ECLI:NL:RBDHA:2018:9744 Rechtbank Den Haag, 17-07-2018, C/09/554698 / KG ZA 18/597

Mon, 13 Aug 2018 14:46:55 Z

Kort geding. Europese openbare aanbesteding. Afwijzing van de gevorderde herbeoordeling van kwalitatieve criteria.

ECLI:NL:RBMNE:2018:3625 Rechtbank Midden-Nederland, 12-07-2018, C/16/461425 / KG ZA 18-335

Mon, 13 Aug 2018 08:32:50 Z

Aanbesteding. Geslaagd beroep op rechtsverwerking mbt klachten tegen het volgen van een Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd. Procedure tav de zgn 'Tussenoplossing' voldoende transprarant.

ECLI:NL:RBOBR:2018:3526 Rechtbank Oost-Brabant, 08-06-2018, C-01-333255 - KG ZA 18-207

Sat, 11 Aug 2018 17:44:15 Z

Aanbestedingszaak

ECLI:NL:GHARL:2018:7154 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-07-2018, 200.235.923/01

Thu, 09 Aug 2018 09:23:21 Z

Kort geding. Gemeenten hebben een Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor een overheidsopdracht inzake de levering en implementatie van een ICT applicatielandschap. Op basis daarvan is een overeenkomst gesloten met een opdrachtnemer. Er ontstaat een geschil over de voortgang en deugdelijkheid van de werkzaamheden. De gemeenten schorten hun betalingsverplichtingen op. Opdrachtnemer ontkent...

ECLI:NL:RBAMS:2018:4373 Rechtbank Amsterdam, 21-06-2018, C/13/645846 / KG ZA 18-324

Wed, 08 Aug 2018 16:19:08 Z

Aanbestedingsgeschil over software voor het maken van lesroosters en het boeken van (les)lokalen. De aanbestedende dienst zou zijn afgeweken van de door haar in de aanbestedingsdocumentatie opgenomen ‘spelregels’, waardoor de beoordelingssystematiek/modaliteiten (ongeoorloofd) is/zijn gewijzigd. Hierdoor zou het gelijkheids- en het transparantiebeginsel zijn geschonden. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2018:1206 Rechtbank Amsterdam, 20-02-2018, C/13/640789 / KG ZA 17-1364

Wed, 08 Aug 2018 16:10:08 Z

KG Aanbestedingsgeschil reclamemast langs A1

ECLI:NL:RBDHA:2018:9597 Rechtbank Den Haag, 01-08-2018, C-09-552599-KG ZA 18-444

Wed, 08 Aug 2018 09:01:15 Z

Aanbesteding. Eiseres vordert dat de aanbestedende dienst haar vragen beantwoordt over de inschrijvingen van anderen, inzage geeft in die inschrijvingen en een onderzoek start naar de besteksconformiteit van die inschrijvingen. De vorderingen worden afgewezen. Het vereiste van effectieve rechtsbescherming gaat niet zover dat de aanbestedende dienst eiseres op enig moment in de gelegenheid zou m...

ECLI:NL:RBROT:2018:3789 Rechtbank Rotterdam, 28-03-2018, C/10/545337 / KG ZA 18-191

Mon, 06 Aug 2018 14:49:00 Z

Kort geding. Geldvordering deels toegewezen. Meerdere niet. Bij maandelijkse afname van minder goederen een lagere betalingsverplichting? Uitleg overeenkomst (Haviltex).

ECLI:NL:RBROT:2017:10854 Rechtbank Rotterdam, 14-11-2017, C/10/538075 / KG ZA 17-1204

Mon, 06 Aug 2018 13:20:30 Z

Executiegeschil over dwangsomveroordeling. Onvoldoende aannemelijk geworden dat volledig aan de veroordeling is voldaan.

ECLI:NL:RBAMS:2018:5596 Rechtbank Amsterdam, 01-08-2018, C/13/650044 / KG ZA 18-661 MvdV/JvS

Fri, 03 Aug 2018 11:11:46 Z

Het Rijksmuseum hoefde de aanbestedingsprocedure voor het ‘Museumbussentraject’ niet te staken en hoeft ook niet over te gaan tot her-aanbesteding.

ECLI:NL:RBDHA:2018:9113 Rechtbank Den Haag, 15-02-2018, C/09/544982 / KG ZA 17/1610

Thu, 02 Aug 2018 14:14:57 Z

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving eiseres is terecht ongeldig verklaard, omdat zij de vereiste documenten bij inschrijving niet heeft ingediend.

ECLI:NL:RBDHA:2018:9117 Rechtbank Den Haag, 04-04-2018, C/09/547473 / KG ZA 18/121

Thu, 02 Aug 2018 12:24:27 Z

Kort geding. Aanbesteding. Vordering tot heraanbesteding toegewezen. In de aanbestedingsstukken is een niet haalbare eis opgenomen.

ECLI:NL:RBDHA:2018:9119 Rechtbank Den Haag, 04-04-2018, C/09/547496 / KG ZA 18/122

Thu, 02 Aug 2018 12:14:57 Z

Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Voor zover er al sprake is van een voortdurende overeenkomst tussen partijen met betrekking tot een onderdeel van de aanbesteding staat dat niet aan gunning in de weg. Rechtsverwerking.

ECLI:NL:RBDHA:2018:9287 Rechtbank Den Haag, 01-08-2018, C/09/554056 / KG ZA 18-551

Thu, 02 Aug 2018 11:54:27 Z

Kort geding. Aanbesteding.Geldige ingeschrijving. Door en ondanks inschakeling van - buitenlandse - onderaannemer wordt voldaan aan eisen vwb partnerschip, certificering, verklaring omtrent gedrag, beheersing Nederlandse taal en herstel- en actietijd.

ECLI:NL:RBAMS:2018:4494 Rechtbank Amsterdam, 27-06-2018, C/13/647810 / KG ZA 18-455

Wed, 01 Aug 2018 13:24:05 Z

KG aanbestedingsgeschil over de levering van nieuwe metrotoestellen en 843a Rv.

ECLI:NL:RBAMS:2018:5548 Rechtbank Amsterdam, 26-04-2018, C/13/646092 / KG ZA 18-340

Wed, 01 Aug 2018 12:04:35 Z

Aanbestedingsgeschil. Er is geen sprake van een voor herstel vatbare omissie. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2018:5519 Rechtbank Amsterdam, 26-04-2018, C/13/646742 / KG ZA 18-385

Wed, 01 Aug 2018 11:43:35 Z

Aanbestedingsgeschil. Er is geen sprake van een voor herstel vatbare omissie. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2018:6973 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-07-2018, 200.231.362/01

Wed, 01 Aug 2018 10:24:59 Z

Tussentijdse aanpassing contract na aanbesteding? Uitleg contractueel beding in procedure in kort geding.

ECLI:NL:RBOBR:2018:3593 Rechtbank Oost-Brabant, 26-07-2018, C/01/334681 / KG ZA 18-302

Tue, 31 Jul 2018 18:00:24 Z

Kort geding. Aanbesteding. Gemeente handelt niet in strijd met clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012

ECLI:NL:RBROT:2018:6256 Rechtbank Rotterdam, 16-05-2018, C/10/528280 / HA ZA 17-558

Tue, 31 Jul 2018 15:48:47 Z

Aannemingszaak. We is verantwoordelijk voor vertraging? Twee parallel lopende oorzaken.

ECLI:NL:CRVB:2018:2274 Centrale Raad van Beroep, 26-07-2018, 17/3065 AW

Fri, 27 Jul 2018 13:31:26 Z

Onvoorwaardelijk strafontslag. Het college heeft de gedragingen terecht gekwalificeerd als plichtsverzuim. Niet gebleken is dat dit plichtsverzuim niet aan appellant kan worden toegerekend, zodat het college bevoegd was hem daarvoor disciplinair te straffen.

ECLI:NL:RBMNE:2018:3577 Rechtbank Midden-Nederland, 27-07-2018, C/16/460471 / KG ZA 18-290

Fri, 27 Jul 2018 12:55:26 Z

Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling vanwege samenstelling deskundigencommissie.

ECLI:NL:RBMNE:2018:3579 Rechtbank Midden-Nederland, 27-07-2018, C/16/460567 / KG ZA 18-294

Fri, 27 Jul 2018 12:54:57 Z

Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling vanwege samenstelling deskundigencommissie.

ECLI:NL:RBMNE:2018:3581 Rechtbank Midden-Nederland, 27-07-2018, C/16/460674 / KG ZA 18-300

Fri, 27 Jul 2018 12:54:56 Z

Kort geding. Aanbesteding. Herbeoordeling vanwege samenstelling deskundigencommissie.

ECLI:NL:RBOVE:2018:2586 Rechtbank Overijssel, 20-07-2018, C/08/218933 / KG ZA 18-167

Tue, 24 Jul 2018 10:27:38 Z

Thuiszorg. Niet gebleken van te­kortkomingen in de geleverde zorg en van onrechtmatig handelen door eiseres.

ECLI:NL:GHARL:2018:6335 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-07-2018, 200.205.524/01

Mon, 23 Jul 2018 11:23:02 Z

Overheidsaanbesteding. WMO-taxivervoer. Beroep op dwaling t.a.v. de door de gemeente verstrekte gegevens in het bestek. Onvoorziene omstandigheden?

ECLI:NL:RBMNE:2018:3247 Rechtbank Midden-Nederland, 18-07-2018, C/16/446118 / HA ZA 17-733

Mon, 23 Jul 2018 08:35:56 Z

Bestuurdersaansprakelijkheid

ECLI:NL:RBAMS:2017:10494 Rechtbank Amsterdam, 07-04-2017, KG ZA 17-228

Fri, 20 Jul 2018 13:29:02 Z

Kort geding, aanbesteding, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2018:5389 Rechtbank Rotterdam, 11-06-2018, 17/4017

Tue, 17 Jul 2018 13:55:45 Z

Voorschrift 6.1 van de verleende omgevingsvergunning (revisie) bevat bepalingen met betrekking tot het door eiseres op te stellen Besparingsplan vervoer.

ECLI:NL:GHAMS:2018:2391 Gerechtshof Amsterdam, 10-07-2018, 200.231.346/01

Mon, 16 Jul 2018 12:10:08 Z

Wijziging van de partijaanduiding wegens een kennelijke verschrijving. Artikel 38 van de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De (beschermings-)bewindvoerder treedt op namens de werknemer die een hem aangeboden arbeidsovereenkomst heeft geweigerd en daarop terugkomt. Beroep op artikel 3:34 BW slaagt niet. De werknemer was niet handelingsonbekwaam, artikel 1:438 BW.

ECLI:NL:RBDHA:2018:8300 Rechtbank Den Haag, 11-07-2018, C/09/535907 / HA ZA 17-737

Mon, 16 Jul 2018 11:36:38 Z

Bedrag dat zorgverlener voor verleende jeugdhulp aan (het samenwerkingsorgaan van) de gemeenten factureert, overschrijdt het door de gemeenten vastgestelde declaratieplafond. Gemeenten betalen het bedrag van het declaratieplafond. Zorgverlener vordert het bedrag waarmee het declaratieplafond wordt overschreden. Instemming van de zorgverlener met de hoogte van declaratieplafond vereist? Jeugdwet...

ECLI:NL:RBLIM:2018:5956 Rechtbank Limburg, 19-06-2018, C/03/248183 / KG ZA 18-174

Tue, 10 Jul 2018 14:12:23 Z

Private aanbesteding. KLM/CCC- arrest ECLI:NL:HR:2013:BZ2900. Precontractuele redelijkheid en billijkheid

ECLI:NL:RBDHA:2018:8021 Rechtbank Den Haag, 06-07-2018, C/09/553274 / KG ZA 18-499

Mon, 09 Jul 2018 12:12:54 Z

Kort geding. Afwijzing vordering strekkende tot verstrekking bedrijfsgegevens door huidige exploitant veerdienst naar Kaageiland, met het oog op een voorgenomen aanbesteding.

ECLI:NL:RBDHA:2018:7955 Rechtbank Den Haag, 15-06-2018, C/09/552421 / KG ZA 18-434

Mon, 09 Jul 2018 11:07:24 Z

Geschil over de vraag of de winnaar van een aanbestedingsprocedure verplicht is een onderaannemingsovereenkomst te sluiten met haar contractuele wederpartij inzake een 'Prebid Overeenkomst, dan wel daarover door te onderhandelen? Uitleg overeenkomst.

ECLI:NL:PHR:2018:422 Parket bij de Hoge Raad, 13-04-2018, 13/05449

Fri, 06 Jul 2018 12:41:09 Z

Aanbestedingsrecht. Vervolg op HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:757, NJ 2015/169 en HvJEU 14 december 2016, ECLI:EU:C:2016:948, NJ 2018/206. Ernstige beroepsfout inschrijver, facultatieve uitsluitingsgrond art. 45 lid 3 Bao en art. 45 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG. Volgens aanbestedingsvoorwaarden wordt een inschrijver die een ernstige beroepsfout heeft begaan, van de opdracht uitgesloten. Mag aa...

ECLI:NL:HR:2018:1096 Hoge Raad, 06-07-2018, 13/05449

Fri, 06 Jul 2018 12:22:09 Z

Aanbestedingsrecht. Vervolg op HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:757, NJ 2015/169 en HvJEU 14 december 2016, ECLI:EU:C:2016:948, NJ 2018/206. Ernstige beroepsfout inschrijver, facultatieve uitsluitingsgrond art. 45 lid 3 Bao en art. 45 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG. Volgens aanbestedingsvoorwaarden wordt een inschrijver die een ernstige beroepsfout heeft begaan, van de opdracht uitgesloten. Mag aa...

ECLI:NL:GHDHA:2018:1213 Gerechtshof Den Haag, 29-05-2018, 200.159.637/01

Wed, 04 Jul 2018 14:40:22 Z

contractoverneming; ongerechtvaardigde verrijking

ECLI:NL:RBOVE:2018:2311 Rechtbank Overijssel, 13-06-2018, C/08/203201 / HA ZA 17-286

Wed, 04 Jul 2018 11:27:22 Z

Een als resultaat van de gunningsbeslissing tot stand gekomen overeenkomst kan slechts wegens strijd met aanbestedingsregels worden aangetast op de gronden vermeld in art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet 2012. Afwijzing vordering, omdat eiser te laat heeft geklaagd. Zie ook ECLI:NL:PHR:2016:487.

ECLI:NL:OGEAA:2018:387 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 29-06-2018, AUA201801458

Mon, 02 Jul 2018 17:05:50 Z

Kort Geding. Verzoek om rectificatie afgewezen. Vrijheid van meningsuiting

ECLI:NL:RBLIM:2018:6210 Rechtbank Limburg, 02-07-2018, C/03/250847 / KG ZA 18-291

Mon, 02 Jul 2018 13:26:43 Z

Aanbesteding. Plafondbedragen. Veiligheidsventiel. Vordering tot staking aanbesteding basishulp jeugd afgewezen. Geen strijd met artikel 1.10 Aanbestedingswet 2012 (proportionaliteitsbeginsel), artikel 3.9A van de Gids Proportionaliteit en artikel 2.12 Jeugdwet. Verwijzing naar het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:260).

ECLI:NL:RBAMS:2018:4563 Rechtbank Amsterdam, 21-06-2018, 647601 KG ZA 18-442

Fri, 29 Jun 2018 12:41:48 Z

Kort geding aangespannen door de niet-winnende inschrijver op een aanbesteding door de gemeente Amsterdam. Vordering afgwezen omdat de bezwaren in een eerder stadium hadden kunnen worden geuit en omdat voorts niet is gebleken van strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen. De gemeente heeft haar beoordeling voldoende objectief laten plaatsvinden.

ECLI:NL:RBGEL:2018:2856 Rechtbank Gelderland, 26-04-2018, C/05/334308/ KG ZA 18-90

Fri, 29 Jun 2018 11:45:18 Z

Kort geding. Aangenomen moet worden dat in beginsel uit de aard van de vordering op grond van art. 843a Rv voortvloeit dat de eiser daarbij een voldoende spoedeisend belang heeft. Art. 107 lid 1 VWEU: strijd met mededingingsrecht? Sprake van staatssteun?

ECLI:NL:GHAMS:2018:2024 Gerechtshof Amsterdam, 19-06-2018, 200.220.612/01

Tue, 26 Jun 2018 13:15:42 Z

Overheidsaanbesteding voor levering van ICD’s. Bodemzaak. Het hanteren van een topsegmenteis, al dan niet in samenhang met de plafondprijs, is objectief en niet in strijd met het proportionaliteitsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel. Topsegmenteis is geen technische specificatie als bedoeld in de artikelen 2.75 en 2.76 van de Aanbestedingswet.

ECLI:NL:RBZWB:2018:1797 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-01-2018, C/02/332651 / HA ZA 17-442

Tue, 26 Jun 2018 11:30:06 Z

Aanbesteding. Eiseres stelt schade te hebben geleden als gevolg van het feit dat het werk later definitief aan eiseres is gegund dan door haar voorzien. Bij de uitleg van het bestekboek en de inschrijvingsleidraad en daarmee samenhangende stukken dient - gelet op het doel waarvoor de documenten zijn opgesteld - een geobjectiveerde uitlegmaatstaf te worden gehanteerd. Eiseres moest begrijpen da...

ECLI:NL:GHAMS:2018:2044 Gerechtshof Amsterdam, 19-06-2018, 200.214.615/01

Mon, 25 Jun 2018 12:53:00 Z

Overeenkomstenrecht. Afwikkeling mislukt ICT-project. Uitvoering werkzaamheden is met wederzijds goedvinden in afwachting van de uitkomst van nader overleg gestaakt. Ruim een jaar later volgt ingebrekestelling en ontbinding door opdrachtgever. Heeft ontbinding de daarmee beoogde werking gehad? Leidt ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring door opdrachtgever in de gegeven omstandigheden tot ver...

ECLI:NL:RBROT:2018:4811 Rechtbank Rotterdam, 06-06-2018, C/10/516076 / HA ZA 16-1357

Thu, 21 Jun 2018 13:40:06 Z

Overeenkomst van aanneming van werk. Uitleg. Geen wanprestatie aannemer. Ontbindingsverklaring van opdrachtgever is niet gerechtvaardigd, maar wordt beschouwd als opzegging (art. 7:764 BW). Besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, strekken op de aanneemsom in mindering.

ECLI:NL:RVS:2018:2045 Raad van State, 20-06-2018, 201705015/1/A3

Wed, 20 Jun 2018 10:32:27 Z

Bij besluit van 27 november 2015 heeft de korpschef het verzoek om informatie over [bedrijf] gedeeltelijk afgewezen.

ECLI:NL:GHDHA:2018:1409 Gerechtshof Den Haag, 19-06-2018, 200.221.882/01

Wed, 20 Jun 2018 10:00:26 Z

Private aanbesteding AWBZ. Is een raamovereenkomst automatisch verlengd?

ECLI:NL:RBROT:2018:4803 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2018, C/10/549431 / KG ZA 18-450

Tue, 19 Jun 2018 09:56:36 Z

Aanbesteding; manipulatieve inschrijving?

ECLI:NL:RBNNE:2018:2257 Rechtbank Noord-Nederland, 13-06-2018, 160590

Fri, 15 Jun 2018 15:22:30 Z

Aanbestedingsrecht; inhoudelijke beoordeling van kwaliteitsaspecten

ECLI:NL:PHR:2018:522 Parket bij de Hoge Raad, 25-05-2018, 17/03184

Fri, 15 Jun 2018 13:26:30 Z

Art. 81 lid 1 RO. Mededingingsrecht. Art. 6 lid 1 Mw. Besluiten ondernemersvereniging (levensmiddelenbranche) nietig wegens mededingingsbeperkende strekking? Door lid-ondernemer van de vereniging contractueel aanvaarde Code en campagne ten behoeve van leeftijdscontrole ter uitvoering wettelijk verbod op verkoop van tabak en alcohol aan jongeren. Leverancier van systeem voor leeftijdscontrole op...

ECLI:NL:PHR:2018:521 Parket bij de Hoge Raad, 25-05-2018, 17/03181

Fri, 15 Jun 2018 13:26:00 Z

Art. 81 lid 1 RO. Mededingingsrecht. Art. 6 lid 1 Mw. Besluiten ondernemersvereniging (levensmiddelenbranche) nietig wegens mededingingsbeperkende strekking? Code en campagne ten behoeve van leeftijdscontrole ter uitvoering wettelijk verbod op verkoop van tabak en alcohol aan jongeren. Leverancier van systeem voor leeftijdscontrole op afstand daardoor benadeeld?

ECLI:NL:RVS:2018:1966 Raad van State, 13-06-2018, 201410222/7/R6

Wed, 13 Jun 2018 10:32:17 Z

Bij besluit van 22 september 2017 (hierna: het herstelbesluit) hebben provinciale staten ter uitvoering van de tussenuitspraak het inpassingsplan "Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69" opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.

ECLI:NL:RVS:2018:1923 Raad van State, 13-06-2018, 201704693/1/A3

Wed, 13 Jun 2018 10:32:12 Z

Bij besluiten van 1 september 2015 heeft het college aan Kanoverhuur Utrecht, Botenverhuur De Rijnstroom en SloepjeHurenUtrecht (hierna tezamen: derde-partijen) exploitatievergunningen verleend voor de exploitatie van de verhuur van elektrische boten type 2 (hierna: fluisterboten).

ECLI:NL:RBOVE:2018:1982 Rechtbank Overijssel, 09-05-2018, C/08/215405 / KG ZA 18-78

Tue, 12 Jun 2018 14:52:41 Z

Aanbestedingsrecht. Er kan niet gezegd worden dat gedaagde in de hoofdzaak met de toelichting bij eis nummer 21 niet heeft aangetoond op welke wijze zij aan deze eis meent te kunnen voldoen, zodat er geen aanleiding bestaat om te concluderen dat voornoemde gedaagde op grond hiervan uitgesloten zou moeten worden van de aanbesteding. Voorts is niet komen vast te staan dat het gereedschap, waarmee...

ECLI:NL:GHARL:2018:5361 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018, 200.195.858/01

Tue, 12 Jun 2018 10:15:41 Z

Overheidsaanbesteding. Contracthouder schrijft als laagste in op opdracht WMO-vervoer en krijgt nieuw contract. Na verkrijging opdracht klaagt hij over onduidelijkheden in het bestek en stelt hij vordering in tot wijziging van de vervoersprijs op grond van dwaling. Hof wijst beroep op dwaling af. Vervoerder wist welk vervoer tot de opdracht behoorde. Geen causaal verband tussen onduidelijkheden...

ECLI:NL:RBAMS:2018:3268 Rechtbank Amsterdam, 04-05-2018, KG ZA 18-296 MV/TF

Mon, 11 Jun 2018 16:09:55 Z

Kort geding, aanbesteding, ongeldige inschrijving, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2018:3302 Rechtbank Amsterdam, 04-05-2018, KG ZA 18-307 MV/TF

Mon, 11 Jun 2018 16:09:55 Z

Kort geding, aanbesteding, ongeldige inschrijving, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:PHR:2018:515 Parket bij de Hoge Raad, 18-05-2018, 17/03120

Fri, 08 Jun 2018 12:24:49 Z

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Uitleg rechtshandeling. Afnameverplichting in overeenkomst met leverancier. Beeindiging overeenkomst, instemming. Samenhang met 17/02713.

ECLI:NL:RBDHA:2018:6510 Rechtbank Den Haag, 30-05-2018, C-09-534659-HA ZA 17-653

Thu, 07 Jun 2018 10:43:48 Z

Uitleg van een verlengingsoptie in een overeenkomst voor transport en verwerking van restafval die tot stand is gebracht na een openbare aanbestedingsprocedure. Beroep op derogerende werking redelijkheid en billijkheid wordt verworpen.

ECLI:NL:RVS:2018:1742 Raad van State, 30-05-2018, 201802920/2/R1

Wed, 06 Jun 2018 10:33:19 Z

Bij besluit van 22 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Schateiland" vastgesteld.

ECLI:NL:RVS:2018:1847 Raad van State, 06-06-2018, 201708525/2/R6

Wed, 06 Jun 2018 10:32:23 Z

CONCLUSIE: Op woensdag 6 juni 2018 neemt staatsraad-advocaat generaal Widdershoven een conclusie in de zaak over het rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde'. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad-advocaat generaal in februari 2018 gevraagd of bij een ruimtelijk plan - zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een inpassingsplan - of bij een omgevingsvergunning zo...

ECLI:NL:RBNHO:2014:13458 Rechtbank Noord-Holland, 09-04-2014, 132100 / HA ZA 11-591

Tue, 05 Jun 2018 15:50:29 Z

tussenvonnis aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RBMNE:2018:2380 Rechtbank Midden-Nederland, 30-05-2018, NL17.11870

Tue, 05 Jun 2018 09:08:29 Z

In deze zaak gaat het om de vraag of de toestemming die de aanbestedende dienst heeft gegeven (na inschrijving maar voor definitieve gunning) om in de inschrijving genoemde partijen te vervangen, strookt met het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

ECLI:NL:RBGEL:2018:2449 Rechtbank Gelderland, 10-04-2018, C/05/333113 / KG ZA 18-52

Mon, 04 Jun 2018 15:57:54 Z

Kort geding. Aanbesteding. Artikel 2:113a Aanbestedingswet. In geval van gerede twijfel of een inschrijving niet irreëel is, is de aanbestedende dienst gehouden daar nader onderzoek naar te verrichten. Daarvoor is niet noodzakelijk dat de afgewezen inschrijver concreet aantoont dat de inschrijving van de (voorlopig) winnende partij irreëel is (zie Hof van Justitie EU 12 maart 2015, C-538/13 (eV...

ECLI:NL:GHSHE:2018:2305 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31-05-2018, 200.230.956_01

Fri, 01 Jun 2018 00:40:04 Z

Arbeidsrecht WWZ. Transitievergoeding. Beëindiging arbeidsovereenkomst door oude werkgever bij concessiewissel en indiensttreding van werknemers bij nieuwe concessiehouder. Toepasselijkheid CAO VVT. Oude werkgever is transitievergoeding verschuldigd.

ECLI:NL:OGEAA:2018:297 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 16-05-2018, A.R. nr. 1773 van 2017/AUA201702062

Wed, 30 May 2018 15:29:19 Z

Civiel. In rechte is niet komen vast te staan dat Oduber Agencies schade heeft geleden/lijdt ten gevolge van het onrechtmatige nalaten van het Uivoeringsorgaan AZV.

ECLI:NL:GHARL:2018:4448 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-05-2018, 200.191.016

Fri, 25 May 2018 16:13:16 Z

Hoger beroep; aansprakelijkheid bestuurders jegens stichting wegens besluit tot en monitoring van nieuwbouw? beslissingsmaatstaf bestuurdersaansprakelijkheid; beslissingsmaatstaf tegenstrijdig belang; andere belangenverstrengeling?

ECLI:NL:RBOVE:2018:1795 Rechtbank Overijssel, 25-05-2018, C/08/217973 / KG ZA 18-146

Fri, 25 May 2018 13:21:16 Z

De kortgedingrechter wijst de vorderingen van Centric, om onder andere de gemeente Enschede te verbieden te werken met een burgerzakensysteem van PinkRoccade, af. Kop-staartvonnis op 25 mei 2018. De feiten en de motivering waarop de in dit vonnis te geven beslissing steunt, zijn afzonderlijk vastgelegd op 8 juni 2018.

ECLI:NL:RBROT:2018:3955 Rechtbank Rotterdam, 24-05-2018, ROT 16/3740

Thu, 24 May 2018 14:00:27 Z

ACM heeft PostNL gelast om tarieven en voorwaarden uit haar Interne Tarieven Brochure (ITB), alsmede toekomstige wijzigingen in deze tarieven en voorwaarden, op non-discriminatoire wijze transparant en kenbaar te maken aan postvervoerbedrijven (als bedoeld in artikel 9 van de Postwet 2009) die bij hem postvervoer afnemen dan wel te kennen geven dat postvervoer te willen afnemen. Deze tarieven e...

ECLI:NL:RBROT:2018:3954 Rechtbank Rotterdam, 24-05-2018, ROT 16/1216 en ROT 16/3407

Thu, 24 May 2018 14:00:27 Z

De rechtbank is van oordeel dat het bezwaar tegen het nieuwsbericht dat de openbaarmaking van een geschoonde versie van het besluit van 10 april 2015 tot lastoplegging aankondigt ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard door ACM. Naar het oordeel van de rechtbank vormt het nieuwsbericht onderdeel van de beslissing tot openbaarmaking van het besluit van 10 april 2015, omdat de wijze van openb...

ECLI:NL:RBROT:2018:3952 Rechtbank Rotterdam, 24-05-2018, ROT 16/1336

Thu, 24 May 2018 14:00:27 Z

ACM heeft PostNL onder meer gelast aan VSP met inachtneming van ten minste dezelfde voorwaarden, tarieven en condities die hebben gegolden voor het aanbod van PostNL aan de gemeente Rotterdam, alsnog een non-discriminatoir aanbod te doen voor: (i) het verlenen van volumegarantiekorting en contractduurkorting; (ii) het rekenen van een vaste prijs voor poststukken per gewichtsklasse. Uit artikel ...

ECLI:NL:GHAMS:2018:1286 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2018, 200.216.867/01

Tue, 22 May 2018 13:09:05 Z

Overheidsaanbesteding. WMO. Appellante heeft bij haar inschrijving niet de voorgeschreven formulieren gebruikt en als gevolg daarvan niet, zoals gevraagd, haar kerncompetenties aangetoond door middel van referenties. Gemeente heeft terecht geen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid de inschrijving te laten herstellen; dit zou neerkomen op een inhoudelijke wijziging van de inschrijving na de slui...

ECLI:NL:RBMNE:2018:2195 Rechtbank Midden-Nederland, 18-05-2018, C/16/457418 / KG ZA 18-169

Tue, 22 May 2018 11:08:35 Z

Kort geding. Aanbesteding. Er is niet gehandeld in strijd met beoordelingsmethodiek. Reikwijdte motiveringsplicht ten aanzien van gunningsbeslissing.

ECLI:NL:HR:2018:722 Hoge Raad, 18-05-2018, 16/06247, 17/00170

Fri, 18 May 2018 10:40:40 Z

Aanbestedingsrecht. Vraag of concessieovereenkomsten in regio Rotterdam openbaar moeten worden aanbesteed. ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Mee te wegen omstandigheden; betekenis van hoge geraamde omzet. Betekenis drempelbedrag Richtlijn 2014/23/EU bij aanbesteding waarop deze richtlij...

ECLI:NL:HR:2018:720 Hoge Raad, 18-05-2018, 17/00486

Fri, 18 May 2018 10:39:10 Z

Aanbestedingsrecht. Vraag of aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden bij onderhands gesloten concessieovereenkomsten voor grondgebied Eindhoven. ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Betekenis HvJEU 6 oktober 2016, zaak C-318/15, ECLI:EU:C:2016:747 (Tecnoedi) voor stelplicht. Re...

ECLI:NL:RBNHO:2015:12224 Rechtbank Noord-Holland, 16-09-2015, 132100 / HA ZA 11-591

Thu, 17 May 2018 16:22:09 Z

“Aanbestedingsrecht. Onrechtmatige daad. Aanbesteding door de gemeente van onkruid- en veegbeheer op verhardingen. Na voorlichting door deskundigen heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente ten onrechte het werk heeft aanbesteed aan Alba, een Duitse vennootschap. De Duitse vennootschap voldeed niet de inschrijfvoorwaarde dat zij beschikte over een aan een VCA gelijkwaardig (veiligheids)cert...

ECLI:NL:RBALK:2012:5592 Rechtbank Alkmaar, 14-11-2012, 132100 - HA ZA 11-591

Thu, 17 May 2018 16:04:39 Z

tussenvonnis aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RBALK:2012:5550 Rechtbank Alkmaar, 09-05-2012, 132100 - HA ZA 11-591

Thu, 17 May 2018 15:44:09 Z

Tussenvonnis inzake aanbestedingsrecht.

ECLI:NL:RBDHA:2018:4631 Rechtbank Den Haag, 01-03-2018, AWB - 16 _ 6829

Wed, 16 May 2018 14:14:14 Z

Omzetbelasting. Fiscale eenheid. Misbruik van recht. Proceskosten. Een onderwijsstichting brengt de schoonmaak van de schoolgebouwen onder in de door haar opgerichte BV X. BV X besteedt de schoonmaakwerkzaamheden uit aan BV Y. In geschil is of de stichting en BV X een fiscale eenheid zijn en of eiseres recht heeft op integrale vergoeding van proceskosten. De rechtbank oordeelt dat de stichting ...

ECLI:NL:OGEAC:2018:79 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 07-05-2018, CUR201702082 (AR 83826/2017)

Wed, 16 May 2018 13:46:13 Z

Sona-Ballast-Nedam-070518-uitleg beding, beslissing geschillencommissie bindend en uitvoerbaar bij voorraad, nakoming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar;

ECLI:NL:RBDHA:2018:5659 Rechtbank Den Haag, 15-05-2018, C-09-549906-KG ZA 18-267

Wed, 16 May 2018 08:54:43 Z

Aanbesteding. Ondertekeningsgebrek. Inschrijving terecht terzijde gelegd.

ECLI:NL:RBDHA:2018:5657 Rechtbank Den Haag, 27-03-2018, C-09-546707-KG ZA 18-73

Tue, 15 May 2018 11:21:43 Z

Aanbesteding. Herbeoordeling of heraanbesteding vanwege gebrekkige procedure.

ECLI:NL:RBOBR:2018:2278 Rechtbank Oost-Brabant, 09-05-2018, C/01/322288 / HA ZA 17-402

Mon, 14 May 2018 16:00:01 Z

Vervoersovereenkomst inzake werknemersvervoer tussen Werkbedrijf dat voor 7 samenwerkende gemeentes de Participatiewet uitvoert en taxibedrijf. Taxibedrijf heeft zich verplicht een bepaald aantal begeleide werkplekken en/of detacheringsplekken t.b.v. werknemers van het Werkbedrijf te creëren (social returnverplichting). Aan deze verplichting is door partijen nader invulling gegeven in een Detac...

ECLI:NL:RBNHO:2014:8081 Rechtbank Noord-Holland, 20-08-2014, C-15-203513 - HA ZA 13-263

Mon, 14 May 2018 14:00:01 Z

De Gemeente Haarlem (de Gemeente) heeft na een openbare aanbesteding opdracht gegeven aan Schelvis Infra (Schelvis) voor de uitvoering van het werk “Waterverbinding Meerwijk Centrum”. De Gemeente heeft de werkzaamheden geschorst omdat Schelvis nog niet beschikte over de op grond van de bouwvergunning vereiste verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de constructietekeningen en berekeningen. ...

ECLI:NL:RBROT:2017:10878 Rechtbank Rotterdam, 23-02-2017, C/10/518730 / KG ZA 17-47

Wed, 09 May 2018 15:39:07 Z

Kort geding. Uitvoering overeenkomst na aanbesteding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

ECLI:NL:RBOBR:2018:2237 Rechtbank Oost-Brabant, 03-05-2018, C/01/331627 / KG ZA 18-124

Tue, 08 May 2018 12:00:20 Z

Kort geding. Gemeenten hebben bij vaststellen budget 2018 voor specialistische hulp onder Wmo niet de juiste contractuele maatstaf gehanteerd. Onvoldoende aannemelijk dat CAK-registratie inzicht biedt in zorgzwaarte en ondersteuningsvorm. Gemeenten dienen nieuw budget vast te stellen met inachtneming contractuele bepalingen.

ECLI:NL:RBMNE:2018:1963 Rechtbank Midden-Nederland, 04-05-2018, C/16/456307 / KG ZA 18-131

Tue, 08 May 2018 11:53:50 Z

Kort geding. Aanbesteding uitzendkrachten. Gunningscriterium. Mag er gegund worden op basis van laagste prijs? Is sprake van kunstmatige beperking mededinging (ontoelaatbare/disproportionele geschiktheidseis)

ECLI:NL:CBB:2018:140 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-05-2018, 16/707 en 16/708

Tue, 08 May 2018 09:57:20 Z

Hoger beroep ongegrond. Mededingingsrecht. ACM heeft twee natuurlijke personen beboet wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 6 van de Mw bestaande uit afstemming van inschrijfcijfers en uitwisseling van informatie over voorgenomen inschrijfgedrag voorafgaande aan de inschrijving op een elftal aanbestedingen. Het College acht de door de rechtbank vastgestelde boetes van € 175....

ECLI:NL:RBDHA:2018:5486 Rechtbank Den Haag, 10-04-2018, C/09/548321 / KG ZA 18/164

Tue, 08 May 2018 08:31:13 Z

Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is onvergelijkbaar met andere inschrijvingen en dus terecht ongeldig verklaard

ECLI:NL:RBMNE:2018:1780 Rechtbank Midden-Nederland, 02-05-2018, C/16/456888 / KG ZA 18-154

Mon, 07 May 2018 14:39:07 Z

Het gaat hier om een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van datacentercapaciteit en dienstverlening. [partij X] vordert intrekking van het voornemen van ProRail om de opdracht aan T-Systems te gunnen, omdat T-Systems volgens [partij X] niet aan een van de geschiktheidseisen voldoet. Het beroep van ProRail en T-Systems op rechtsverwerking slaagt. Het lag op de weg van...

ECLI:NL:RBOBR:2018:2030 Rechtbank Oost-Brabant, 26-04-2018, 6422098 CV EXPL 17-7866

Fri, 04 May 2018 09:00:21 Z

contractwissel, overgang van onderneming, behoud van identiteit, artikel 7:662 lid 2 BW

ECLI:NL:RBNHO:2018:3736 Rechtbank Noord-Holland, 03-05-2018, AWB - 17 _ 528

Thu, 03 May 2018 16:09:08 Z

Aanwijzingsbesluit taxidiensten luchthaven Schiphol.

ECLI:NL:GHARL:2018:2652 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-03-2018, 200.231.378

Thu, 03 May 2018 15:02:38 Z

Europese openbare aanbesteding ‘Openbare aanbesteding INK012 ambulante Wmo en Jeugdhulp 2018-2021’

ECLI:NL:RBDHA:2018:5211 Rechtbank Den Haag, 02-05-2018, C/09/550637 / KG ZA 18/311

Wed, 02 May 2018 11:58:14 Z

Kort geding over verbouw en nieuwbouw van gebouwen en gronden van school. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever naar aanleiding van vertraging bij werkzaamheden. Conventie: verschuldigdheid van meerwerkfacturen en vertragingskosten kan niet in kort geding worden vastgesteld. Reconventie: uitoefening van het retentierecht is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Omda...

ECLI:NL:GHARL:2018:3981 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-04-2018, 200.178.159 en 200.185.145/01

Mon, 30 Apr 2018 08:25:47 Z

Privaat-publieke samenwerking. Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Harlingen en projectontwikkelaar. Hof volgt niet de uitleg van de projectontwikkelaar dat de gemeente gehouden was om waar mogelijk geen medewerking te verlenen aan andere bouwplannen binnen Harlingen. Schade als gevolg van stopzetten mondeling overleg niet aangetoond. Gemeente kan niet op voorhand al vorderingen tegen de ...

ECLI:NL:RBDHA:2018:4955 Rechtbank Den Haag, 26-04-2018, C-09-548520-KG ZA 18-187

Thu, 26 Apr 2018 14:02:49 Z

Aanbesteding pacemakers en ICD's. Clusterverbod.Gunningscriterium. Technische specificaties. Toepasselijkheid en proportionaliteit algemene (paritaire) voorwaarden. Geldigheid eis. Aanbestedingsplicht.Bepaalbaarheid opdracht. Strijd met WMH en GMH

ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 Rechtbank Den Haag, 26-04-2018, C-09-548485-KG ZA 18-184

Thu, 26 Apr 2018 13:23:42 Z

Aanbesteding pacemakers en ICD's. Technische specificaties.Plafondprijs.Strijd met aanbestedingsplicht. Bepaalbaarheid opdracht.Toepasselijke (paritaire) algemene voorwaarden.Disproportionele bepalingen in algemene voorwaarden. Strijd met WMG en GMH.

ECLI:NL:RBDHA:2018:4940 Rechtbank Den Haag, 25-04-2018, C-09-549038-KG ZA 18-211

Thu, 26 Apr 2018 10:30:36 Z

Kort geding. Eiseres vordert ontbinding van een overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de winnaar van een aanbestedingsprocedure vanwege tekortkomingen. Eiseres heeft geen belang bij haar vordering, want na ontbinding zal geen heraanbesteding van de opdracht plaatsvinden. De voorzieningenrechter overweegt ten overvloede dat Rijkswaterstaat met het treffen van een regeling met zijn contractspart...

ECLI:NL:RVS:2018:1356 Raad van State, 25-04-2018, 201702684/1/A3

Wed, 25 Apr 2018 10:32:35 Z

Bij besluit van 6 februari 2015 heeft het college een verzoek van [verzoeker] om informatie toegewezen.

ECLI:NL:GHDHA:2018:751 Gerechtshof Den Haag, 17-04-2018, 200.230.238/01

Mon, 23 Apr 2018 09:56:18 Z

Overheidsaanbesteding. Ongeldige inschrijving omdat alternatieven zijn aangeboden?

ECLI:NL:RBLIM:2018:3770 Rechtbank Limburg, 19-04-2018, C/03/247677 / KG ZA 18-151

Fri, 20 Apr 2018 14:10:45 Z

Aanbestedingsrecht. Alcateltermijn.

ECLI:NL:RBNNE:2018:1464 Rechtbank Noord-Nederland, 20-04-2018, C/18/182587 / KG ZA 18-51

Fri, 20 Apr 2018 11:44:40 Z

Opzegging aanbestede opdracht

ECLI:NL:RBLIM:2018:3315 Rechtbank Limburg, 10-04-2018, AWB - 16 _ 2081

Thu, 19 Apr 2018 14:18:22 Z

Het college is het bevoegde bestuursorgaan waarbij eiser bezwaar moet maken over de uitgangspunten voor de berekening van de eigen bijdrage. De door het college verstrekte informatie over de eigen bijdrage voldoet niet aan de gestelde maatstaf in de uitspraak van de CRvB van 25 oktober 2017, (ECLI:NL:CRVB:2017:3358). Ten onrechte is in de Verordening opgenomen dat het college bij nadere regelin...

ECLI:NL:GHARL:2018:3497 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-04-2018, 200.230.141/01

Thu, 19 Apr 2018 10:00:23 Z

WWZ. Transitievergoeding. Geen sprake van een situatie waar de “Asscher fictie” op ziet. Lengte van het dienstverband en berekening van de hoogte van de transitievergoeding. De omstandigheid dat de werknemer in opdracht eerder aan zijn werkzaamheden voor de inlener is begonnen dan volgens de arbeidsovereenkomst, komt in de relatie tussen uitzendorganisatie en uitzendkracht voor rekening van d...

ECLI:NL:GHARL:2018:3605 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018, 200.227.174/01

Wed, 18 Apr 2018 14:24:40 Z

Aanbesteding volgens Zeeuws model. Ongeldige inschrijving. Vonnis voorzieningenrechter, die oordeel dat er ruimte was om naast de aanbestedingsrechtelijke beginselen ook rekening te houden met andere aspecten, vernietigd.

ECLI:NL:RBDHA:2018:4361 Rechtbank Den Haag, 18-04-2018, C/09/530712 / HA ZA 17-415

Wed, 18 Apr 2018 10:58:10 Z

Geen auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen door Gemeente Leiden aangenomen met betrekking tot onderhandse aanbesteding voor ontwerp van beeldtaal Leidse singelpark

ECLI:NL:RVS:2018:1283 Raad van State, 18-04-2018, 201702719/1/A1

Wed, 18 Apr 2018 10:32:16 Z

Bij besluit van 9 juli 2015 heeft het college zijn beslissing om op 13 mei 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen door de hennepkwekerij die is aangetroffen in een slaapkamer van het pand aan de [locatie] te Rotterdam (hierna: het pand) te ontmantelen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het de kosten vastgesteld op een bedrag van € 1.150,00 en deze kosten op [appellant sub 2] verhaald.

ECLI:NL:GHSHE:2018:1609 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-04-2018, 200.199.640_01

Wed, 18 Apr 2018 09:45:40 Z

samenwerkingsovereenkomst tussen woningstichting en bouwonderneming over de ontwikkeling van woningbouw op percelen met een actuele agrarische bestemming. Gevolgen van tegenvallende planologische ontwikkelingen. Nakoming door woningstichting van reciprociteitsafspraak. Diverse vragen van uitleg van de samenwerkingsovereenkomst.

ECLI:NL:RBOVE:2018:1244 Rechtbank Overijssel, 22-03-2018, C/08/211993 / KG ZA 17-414

Tue, 17 Apr 2018 12:25:46 Z

Eiser c.s. kan zich niet vinden in uitkomst aanbestedingsprocedure en vordert -samengevat- een gebod aan de gemeente de voorlopige gunningen in te trekken en tot herberoordeling over te gaan van de door de gemeente georganiseerde aanbesteding. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2018:1236 Rechtbank Overijssel, 22-03-2018, C/08/211996 / KG ZA 17-415

Mon, 16 Apr 2018 15:27:58 Z

Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt.

ECLI:NL:RBOBR:2018:1666 Rechtbank Oost-Brabant, 10-04-2018, C/01/331069 / KG ZA 18-87

Mon, 16 Apr 2018 10:00:28 Z

Kort geding, aanbesteding Vordering van eiseres om de gemeente te gebieden de gunningsbeslissing in te trekken en de inschrijving van de kandidaat aan wie voorlopig is gegund terzijde te leggen wordt afgewezen omdat er geen aanleiding is voor het oordeel dat de inschrijving (zoals eiseres stelt) niet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen voldoet. Er zijn geen omstandigheden op basis...

ECLI:NL:RBSGR:2000:7 Rechtbank 's-Gravenhage, 02-03-2000, C-09-133827-KG 00-145

Thu, 12 Apr 2018 09:37:16 Z

aanbestedende dienst in de zin van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betr. de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening.

ECLI:NL:GHDHA:2018:553 Gerechtshof Den Haag, 03-04-2018, 200.200.780/01

Wed, 11 Apr 2018 10:51:57 Z

Bodemprocedure vrijwillige aanbesteding zorgverzekeraar. Wie moet als inschrijver worden aangemerkt? Kennelijke vergissing? Zorgbrede Governance Code en gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBNNE:2018:953 Rechtbank Noord-Nederland, 14-03-2018, AWB - 17 _ 667

Wed, 11 Apr 2018 10:12:57 Z

De gevraagde gegevens vallen onder de werkingssfeer van de Wet openbaarheid van bestuur. De stukken zijn voor verweerder bestemd. Verweerder dient per document te beoordelen in hoeverre openbaarmaking achterwege dient te blijven.

ECLI:NL:PHR:2018:261 Parket bij de Hoge Raad, 23-03-2018, 17/02231

Wed, 11 Apr 2018 09:44:27 Z

Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Geschil over declaratie van Belgisch advocatenkantoor. Belgisch recht. Taxatierapport van de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

ECLI:NL:GHDHA:2017:4155 Gerechtshof Den Haag, 23-05-2017, 200.180.309/01

Wed, 11 Apr 2018 08:50:27 Z

IE, octrooirecht, spoedeisend belang

ECLI:NL:RBROT:2018:2794 Rechtbank Rotterdam, 04-04-2018, C/10/459384 / HA ZA 14-944

Fri, 06 Apr 2018 17:25:54 Z

Dekkingsgeschil; insluiting in uitsluiting; onzelfstandige afdeling gemeente als verzekerde; zijn in het kader van schikking betaalde bedragen schade?

ECLI:NL:RBMNE:2018:1116 Rechtbank Midden-Nederland, 14-03-2018, C/16/439415 / HA ZA 17-431

Thu, 05 Apr 2018 09:30:04 Z

incidentele vordering ex artikel 843a afgewezen. Fishing expeditie. Contractsvrijheid overheid bij privaatrechtelijke aanbod tot verkoop van haar grond. Geen schending gelijkheidsbegisel of zorgvuldigheidsbeginsel.

ECLI:NL:GHDHA:2018:395 Gerechtshof Den Haag, 06-03-2018, 200.231.598/01

Wed, 04 Apr 2018 12:27:02 Z

Aanbestedingsrecht; vrij verkeer van goederen; vordering ivm aanbesteding tegen de Staat maar niet in zijn hoedanigheid als aanbestedende dienst; aanbestedingseis is maatregel van gelijke werking (art. 34 WVEU), maar is gerechtvaardigd ogv art, 36 WVEU

ECLI:NL:RBAMS:2018:1954 Rechtbank Amsterdam, 22-03-2018, C/13/642585 / KG ZA 18-105

Wed, 04 Apr 2018 11:30:32 Z

aanbestedingsgeschil; vordering afgewezen; inschrijver voldeed aan patenteis

ECLI:NL:GHSHE:2018:1295 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-03-2018, 200.182.672_01

Wed, 28 Mar 2018 09:49:52 Z

afgeleide schade of rechtstreekse schade van de certificaathouder; desbetreffende vordering onvoldoende onderbouwd, uitgaande van beide grondslagen

ECLI:NL:RBDHA:2018:3094 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C-09-516591-HA ZA 16-977

Mon, 26 Mar 2018 13:59:05 Z

Overeenkomst betreffende CCI-platform Belastingdienst / Belastingtelefoon, nakoming, schadevergoeding, exoneratie.

ECLI:NL:RBAMS:2018:1646 Rechtbank Amsterdam, 22-03-2018, C/13/642782 / KG ZA 18-116

Fri, 23 Mar 2018 14:25:10 Z

GVB Infra hoeft VDM Rail niet weer toe te laten tot de aanbestedingsprocedure ‘Lassen & Slijpen Metro- en Trambaan’

ECLI:NL:CBB:2018:93 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 01-03-2018, 16/580 t/m 16/583 en 16/1012

Thu, 22 Mar 2018 15:46:00 Z

Verzoek om vertrouwelijke behandeling enquêtegegevens. Beperking van de kennisneming is naar het oordeel van het College niet gerechtvaardigd. ACM kan niet op voorhand anonimiteit garanderen. Gelet op ouderdom gegevens geen sprake meer van bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

ECLI:NL:RBAMS:2017:9011 Rechtbank Amsterdam, 29-11-2017, C/13/623295 / HA ZA 17-129

Wed, 21 Mar 2018 15:25:24 Z

Onrechtmatige publicatie in jaarverslag? De Raad van Commissarissen van gedaagde heeft conclusies getrokken uit een onderzoeksrapport. De tekst van die conclusies is gepubliceerd in het jaarverslag van gedaagde. De rechtbank oordeelt dat die tekst niet onrechtmatig is jegens eiser en dat gedaagde ook niet onrechtmatig tegenover eiser heeft gehandeld door die tekst nadien te handhaven.

ECLI:NL:RBGEL:2018:1157 Rechtbank Gelderland, 06-03-2018, C/05/331602/KG ZA 18-10

Wed, 21 Mar 2018 10:45:24 Z

Kort geding. Aanbesteding. Uitleg van criterium in offerteaanvraag. Eis niet duidelijk, precies en ondubbelzinnig in relevante aanbestedingsstukken geformuleerd. Wijze van beoordelen niet transparant. Beginselen van gelijkheid en transparantie onvoldoende in acht genomen.

ECLI:NL:GHARL:2018:2334 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2018, 200.226.026/01

Wed, 14 Mar 2018 13:35:46 Z

Arbeidsrecht, Wwz. Vraag of transitievergoeding verschuldigd is aan ontslagen werknemers met dienstverband voor onbepaalde tijd en één werknemer met een overeenkomst voor bepaalde tijd, in situatie die volgens werkgever een overgang van onderneming is of waarin sprake is van baanbehoud. Invloed CAO in gevallen van ontslag, ook bij beroep op art. 7:673c BW. M.b.t. werknemer met aflopend bepaalde...

ECLI:NL:OGEAC:2017:220 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 20-11-2017, AR 76554/2015

Tue, 13 Mar 2018 10:21:40 Z

duurovereenkomst, opzegtermijn, opzeggingshandeling

ECLI:NL:OGEAC:2018:25 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 05-02-2018, AR 79858/2016

Mon, 12 Mar 2018 11:38:34 Z

Vordering inzage documenten aanbesteding

ECLI:NL:RBNNE:2018:836 Rechtbank Noord-Nederland, 09-03-2018, C/18/181621 / KG ZA 18-11

Mon, 12 Mar 2018 10:03:03 Z

aanbestedingsrecht, ongeldige inschrijving, ernstige beroepsfout, past perfomance.

ECLI:NL:RBAMS:2018:1194 Rechtbank Amsterdam, 06-03-2018, C/13/642478 / KG ZA 18-97

Wed, 07 Mar 2018 18:00:29 Z

aanbestedingsgeschil; een aanbestedingsplicht geldt op grond van een besluit van de Europese Commissie niet langer voor de aanbestede activiteit; de toelaatbaarheid van het niet vooraf kenbaar maken van wegingscoëfficiënten voor de toepasselijke subgunningscriteria.

ECLI:NL:RBAMS:2018:1072 Rechtbank Amsterdam, 28-02-2018, C/13/630092 / HA ZA 17-580

Fri, 02 Mar 2018 14:45:12 Z

Een elektrotechniek bedrijf krijgt slechts circa 30.000 euro vergoed van de 3 ton aan extra kosten die het bij chemiebedrijf Albemarle voor een klus had gedeclareerd.

ECLI:NL:RBMNE:2018:723 Rechtbank Midden-Nederland, 28-02-2018, C/16/429707 / HA ZA 16-963

Wed, 28 Feb 2018 11:58:24 Z

De bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden kan geen ernstig verwijt gemaakt worden rondom de bouw van twee panden in Leiden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure die werd aangespannen door ROC Leiden. ROC Leiden wilde een gedeelte van de twee gebouwen gebruiken voor eigen onderwijs. Een ander gedeelte wilde zij gaan verhuren, met name aan leer...

ECLI:NL:RBDHA:2018:2155 Rechtbank Den Haag, 13-02-2018, C-09-544758-KG ZA 17-1589

Mon, 26 Feb 2018 14:32:46 Z

Kort geding. Aanbesteding. Verbod tot heraanbesteding afgewezen. Tegenstrijdigheden in de aanbestedingsstukken leveren een objectieve reden op om tot heraanbesteding over te gaan.

ECLI:NL:RBDHA:2018:2154 Rechtbank Den Haag, 21-02-2018, C-09-545210-KG ZA 17-1629

Mon, 26 Feb 2018 13:57:46 Z

Aanbesteding. Twee inschrijvers, waaronder eiser, zijn gelijk geëindigd, waardoor loting heeft plaatsgevonden. Eiser is niet op de hoogte gesteld van datum en tijdstip van de loting en is daar dus niet bij aanwezig geweest. Daarmee heeft de aanbestedende dienst niet de door het ARW 2016 voorgeschreven procedure gevolgd. De loting moet opnieuw.

ECLI:NL:RBDHA:2018:2084 Rechtbank Den Haag, 23-02-2018, C-09-544905-KG ZA 17-1605

Mon, 26 Feb 2018 12:40:46 Z

Kort geding. Aanbesteding. Ongeldige inschrijving. Voorwaardelijke inschrijving. Overtreding verbod € 0-tarief. Status aanbiedingsbrief.

ECLI:NL:GHARL:2018:1712 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-02-2018, 200.228.042

Mon, 26 Feb 2018 09:39:46 Z

Geheimhoudingsbeding. Opdrachtnemer heeft geen verplichting om verantwoording af te leggen over wijze van vernietiging van bedrijfsvertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft een aantal opdrachten uitgevoerd voor Transvision c.s. Partijen zijn bij de verschillende opdrachten telkens een geheimhoudingsbeding overeengekomen. In juli 2017 treedt hij in dienst van CTS, een co...

ECLI:NL:RBAMS:2018:995 Rechtbank Amsterdam, 22-02-2018, C/13/641713 / KG ZA 18-41

Fri, 23 Feb 2018 14:09:23 Z

Het Havenbedrijf moet De Combinatie weer toelaten tot de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een nieuwe kademuur aan het Noordzeekanaal in de Westzanerpolder. De inschrijving was ten onrechte ongeldig verklaard.

ECLI:NL:PHR:2017:1548 Parket bij de Hoge Raad, 08-12-2017, 17/00699

Fri, 23 Feb 2018 12:19:46 Z

Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Schadestaatprocedure. Uitleg arrest hof in de hoofdzaak. Bestuurdersaansprakelijkheid. Berekening vordering.

ECLI:NL:RBROT:2018:1374 Rechtbank Rotterdam, 22-02-2018, 10/965101-14

Fri, 23 Feb 2018 10:44:46 Z

Mega Dotterbloem, Wegdistel en Venkel – Vonnis in de zaak tegen een voorm. medewerker auto-importeur. De verdachte wordt veroordeeld voor (actieve) ambtelijke omkoping (meermalen gepleegd), tot een taakstraf voor de duur van 40 uur.

ECLI:NL:RBROT:2018:1373 Rechtbank Rotterdam, 22-02-2018, 10/965106-12

Fri, 23 Feb 2018 10:01:46 Z

Mega Dotterbloem – Vonnis in de zaak tegen een voorm. politieambtenaar. De verdachte wordt veroordeeld voor (passieve) ambtelijke omkoping (meermalen gepleegd), schending ambtsgeheim en voorhanden hebben verboden wapen, tot een taakstraf voor de duur van 150 uur.

ECLI:NL:RBROT:2018:1332 Rechtbank Rotterdam, 22-02-2018, 10/965045-14

Thu, 22 Feb 2018 16:30:53 Z

Mega Dotterbloem en Wegdistel – Vonnis in de zaak tegen een voorm. politieambtenaar. De verdachte wordt veroordeeld voor (passieve) ambtelijke omkoping tot een taakstraf voor de duur van 40 uur voorwaardelijk.

ECLI:NL:RBROT:2018:1335 Rechtbank Rotterdam, 22-02-2018, 10/965048-14

Thu, 22 Feb 2018 16:29:23 Z

Mega Dotterbloem en Venkel – Vonnis in de zaak tegen een Defensieambtenaar. De verdachte wordt vrijgesproken van (passieve) ambtelijke omkoping en schending ambtsgeheim.

ECLI:NL:RBROT:2018:1339 Rechtbank Rotterdam, 22-02-2018, 10/965105-12

Thu, 22 Feb 2018 16:28:23 Z

Mega Dotterbloem – Vonnis in de zaak tegen voorm. beleidsmedewerker / wagenparkbeheerder van het Ministerie van Defensie. De verdachte wordt veroordeeld voor (passieve) ambtelijke corruptie (meermalen gepleegd) en schending ambtsgeheim.

ECLI:NL:RBMNE:2017:6767 Rechtbank Midden-Nederland, 07-07-2017, C/16/438538 / KG ZA 17-324

Thu, 22 Feb 2018 12:51:23 Z

Kort Geding Aanbestedingsrecht, motivering gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RVS:2018:616 Raad van State, 21-02-2018, 201608423/1/R6 en 201703826/1/R6

Wed, 21 Feb 2018 10:32:21 Z

Bij besluit van 16 september 2016 heeft het college aan Raedthuys Windenergie B.V., Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. (hierna: Raedthuys en andere) een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

ECLI:NL:OGHACMB:2017:158 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 22-08-2017, Ghis 77834 – AR 1575/13 – H 34/16

Tue, 20 Feb 2018 11:37:53 Z

77834 – AR 1575 van 2013 – H 34 van 2016 aanbesteding

ECLI:NL:RBOBR:2018:792 Rechtbank Oost-Brabant, 16-02-2018, C/01/328272 / KG ZA 17-737

Tue, 20 Feb 2018 08:43:23 Z

Dienstverlener vordert van Gemeenten in Noordoost Brabant extra budgetten voor basis GGZ en dyslexiezorg alsmede toekenning van persoonsgebonden budgetten. Vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2018:304 Gerechtshof Amsterdam, 30-01-2018, 200.205.324/01

Mon, 19 Feb 2018 09:15:23 Z

Overheidsaanbesteding. Bodemzaak. Had de partij aan wie is gegund moeten worden uitgesloten omdat zij niet beschikte over een VCA* dan wel een daarmee vergelijkbaar certificaat? Deskundigenbericht. Onafhankelijkheid deskundigen. Ondertekening inschrijvingsbiljet en andere stukken m.b.t. inschrijving door één vennoot van een vof maakte inschrijving niet ongeldig. ARW 2005. Vordering tot schadeve...

ECLI:NL:RBAMS:2017:9375 Rechtbank Amsterdam, 21-11-2017, KG ZA 17-1040

Fri, 16 Feb 2018 09:24:48 Z

Vordering gunningsbeslissing in te trekken en opnieuw aan te besteden, dan wel tot herbeoordeling over te gaan wordt afgewezen. Ontbreken rapport van een onafhankelijk instituut rechtvaardigt beslissing van gedaagde om de inschrijving van eiseres uit te sluiten.

ECLI:NL:RBNNE:2018:484 Rechtbank Noord-Nederland, 14-02-2018, C/17/158667 / KG ZA 17-345

Wed, 14 Feb 2018 14:00:11 Z

Tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst; voortzetting dienstverlening.

ECLI:NL:GHSHE:2018:575 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-02-2018, 200.126.937_01

Wed, 14 Feb 2018 12:56:11 Z

Voorgestelde correctieposten op overnamebalans grotendeels onterecht/ beroep op uitsluiting dwaling niet in strijd met artikel 6:248 lid 2 BW/ bepaling schade/deskundigenonderzoek? / uitlating partijen

ECLI:NL:CBB:2017:473 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-11-2017, 16/671

Wed, 14 Feb 2018 11:20:41 Z

Last onder bestuursdwang, kostenbesluit, artikelen 2.1 en 2.2 Wet dieren, artikelen 1.7 en 1.8 Besluit houders van dieren. Beroep tegen last deels gegrond. Beroep tegen kostenbesluit deels gegrond met in stand laten rechtsgevolgen.

ECLI:NL:RBMNE:2018:417 Rechtbank Midden-Nederland, 03-01-2018, C/16/437389 / HA ZA 17-354

Wed, 14 Feb 2018 08:46:41 Z

Incident tot tussenkomst afgewezen. Incident tot voeging toegewezen.

ECLI:NL:PHR:2017:1522 Parket bij de Hoge Raad, 31-10-2017, 16/03317

Wed, 14 Feb 2018 07:59:41 Z

Overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens art. 16 Besluit bodemkwaliteit. Verdachte heeft een analyseresultaat van een indicatieve partijkeuring van grond aan de gemeente Son en Breugel ter beschikking gesteld, terwijl zij redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat dit resultaat geen betrouwbaar beeld verschafte van de eigenschappen, aard, hoedanigheid of samenstelling van de grond....

ECLI:NL:PHR:2018:83 Parket bij de Hoge Raad, 26-01-2018, 17/00486

Tue, 13 Feb 2018 11:36:42 Z

Aanbestedingsrecht. Vraag of aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden bij onderhands gesloten concessieovereenkomsten voor grondgebied Eindhoven. ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Betekenis HvJEU 6 oktober 2016, zaak C-318/15, ECLI:EU:C:2016:747 (Tecnoedi) voor stelplicht. Re...

ECLI:NL:PHR:2018:82 Parket bij de Hoge Raad, 26-01-2018, 17/00170

Tue, 13 Feb 2018 11:35:42 Z

Aanbestedingsrecht. Vraag of concessieovereenkomsten in regio Rotterdam openbaar moeten worden aanbesteed. ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Mee te wegen omstandigheden; betekenis van hoge geraamde omzet. Betekenis drempelbedrag Richtlijn 2014/23/EU bij aanbesteding waarop deze richtlij...

ECLI:NL:PHR:2018:81 Parket bij de Hoge Raad, 26-01-2018, 16/06247

Tue, 13 Feb 2018 11:35:12 Z

Aanbestedingsrecht. Vraag of concessieovereenkomsten in regio Rotterdam openbaar moeten worden aanbesteed. ‘Duidelijk grensoverschrijdend belang’ (art. 1.7, onder c, Aanbestedingswet 2012); daaraan te stellen eisen; aansluiting bij rechtspraak HvJEU. Mee te wegen omstandigheden; betekenis van hoge geraamde omzet. Betekenis drempelbedrag Richtlijn 2014/23/EU bij aanbesteding waarop deze richtlij...

ECLI:NL:RBDHA:2018:1501 Rechtbank Den Haag, 12-02-2018, C-09-544586-KG ZA 17-1574

Tue, 13 Feb 2018 11:27:41 Z

Kort geding. Europese openbare aanbesteding C2000 randapparatuur en aanverwante dienstverlening. Afwijzing van de vorderingen van de Combinatie die als tweede is geëindigd. De stelling van eiseres dat de motivering van de beslissing en de beoordeling van haar inschrijving onbegrijpelijk zijn, wordt door de voorzieningenrechter niet gevolgd.

ECLI:NL:RBDHA:2018:1380 Rechtbank Den Haag, 07-02-2018, C/09/513948 / HA ZA 16-786

Tue, 13 Feb 2018 10:48:41 Z

toerekenbare tekortkoming van adviseur; DNR 2005; begrip directe schade; eigen schuld opdrachtgever; artikel 6:101 BW

ECLI:NL:GHAMS:2018:253 Gerechtshof Amsterdam, 23-01-2018, 200.215.324/01

Tue, 13 Feb 2018 09:02:11 Z

Overgang concessie openbaar busvervoer provincie Utrecht in 2016. Kort geding. Is niet tot een individuele arbeidsplaats herleidbare werknemer overgegaan naar de nieuwe concessiehouder? Niet aannemelijk dat werknemer voor concessie Utrecht werkzaam was. Evenmin aannemelijk dat werknemer unieke, niet uitwisselbare functie vervulde. Geen beleidsvrijheid werkgever bij selectie. Art. 37 Wet persone...

ECLI:NL:PHR:2017:1331 Parket bij de Hoge Raad, 01-12-2017, 16/05988

Fri, 09 Feb 2018 11:11:30 Z

Art. 81 lid 1 RO. Kort geding. Verbintenissenrecht. Samenwerkings- en exploitatieovereenkomst tussen grondeigenaar en gemeente. Door eigenaar op zich genomen verplichting tot aanleg van bestrating e.d. Overdracht gronden aan BV, die failleert. Spoedeisend belang? Overeenkomst tot stand gekomen? Overeenkomst geldig in het licht van de gemeentelijke Exploitatieverordening?

ECLI:NL:PHR:2017:1490 Parket bij de Hoge Raad, 01-12-2017, 16/06003

Fri, 09 Feb 2018 11:11:01 Z

Arbeidsrecht. Uitleg cao. Overdracht activa door faillissementscurator gevolgd door overname van schoonmaakcontract door koper die t.b.v. de uitvoering van dat contract arbeidscontracten aanbiedt aan personeel van gefailleerde. ‘Contractswisseling’ als bedoeld in art. 38 CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf?

ECLI:NL:HR:2018:180 Hoge Raad, 09-02-2018, 16/06003

Fri, 09 Feb 2018 11:08:00 Z

Arbeidsrecht. Uitleg cao. Overdracht activa door faillissementscurator gevolgd door overname van schoonmaakcontract door koper die t.b.v. de uitvoering van dat contract arbeidscontracten aanbiedt aan personeel van gefailleerde. ‘Contractswisseling’ als bedoeld in art. 38 CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf?

ECLI:NL:RBMNE:2015:9883 Rechtbank Midden-Nederland, 08-06-2015, 3337508 UC EXPL 14-13058 JH/1050

Fri, 09 Feb 2018 11:05:30 Z

Uitleg CAO Welzijn Zie ook hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 200.176.359, 19 december 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:11215

ECLI:NL:RBZWB:2016:7571 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-12-2016, C/02/322268 / KG ZA 16-693

Thu, 08 Feb 2018 13:46:00 Z

Kort geding

ECLI:NL:GHARL:2017:11215 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-12-2017, 200.176.359

Thu, 08 Feb 2018 12:54:30 Z

Hoger beroep van tussenvonnis. Uitleg cao Welzijn.

ECLI:NL:RBOVE:2018:345 Rechtbank Overijssel, 29-01-2018, C/08/211462 / KG ZA 17-410

Thu, 08 Feb 2018 11:13:00 Z

Geldvordering. Zaak leent zich niet voor behandeling in kort geding.

ECLI:NL:RBROT:2018:833 Rechtbank Rotterdam, 07-02-2018, C/10/523891 / HA ZA 17-318

Wed, 07 Feb 2018 14:58:30 Z

Aanbesteding leerlingenvervoer door gemeente. Data in aanbestedingsdocument indicatief. Daling aantal leerlingen voor risico van eiseres als professionele inschrijver.

ECLI:NL:RBOBR:2018:541 Rechtbank Oost-Brabant, 05-02-2018, C/01/328189 / KG ZA 17-734

Wed, 07 Feb 2018 14:00:00 Z

Aanbesteding. Mogelijk ongeldige zelfstandige inschrijving van onderaannemer raakt geldigheid inschrijving hoofdaannemer aan wie aanbestedende dienst voornemens is te gunnen niet.

ECLI:NL:RBMNE:2017:6766 Rechtbank Midden-Nederland, 24-11-2017, C/16/446569 / KG ZA 17-699

Tue, 06 Feb 2018 09:30:30 Z

kg. aanbestedingsprocedure met presentatie. is subjectief element in het in leidraad opgenomen beoordelingskader voldoende geobjectiveerd? hebben beoordelaars zich aan dit kader gehouden? hebben zij ook eerdere ervaringen met inschrijver meegewogen?

ECLI:NL:RBMNE:2017:6765 Rechtbank Midden-Nederland, 22-12-2017, C/16/449615 / KG ZA 17-829

Tue, 06 Feb 2018 08:18:00 Z

kg. aanbestedingsleidraad bevat een rekenformule. in nvi wordt een rekenvoorbeeld gegeven, gebruikmakend van een daarop lijkende maar net iets andere formule.

ECLI:NL:RBROT:2018:745 Rechtbank Rotterdam, 31-01-2018, C/10/541346 / KG ZA 17-1372

Mon, 05 Feb 2018 14:12:54 Z

Kort geding. Aanbesteding. Toewijzing. Ondeugdelijke motivering. HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9233.

ECLI:NL:RBOVE:2018:337 Rechtbank Overijssel, 02-02-2018, C/08/211952 / KG ZA 17-413

Mon, 05 Feb 2018 11:03:24 Z

Geschil over uitvoering overeenkomst na aanbesteding.

ECLI:NL:RBGEL:2018:380 Rechtbank Gelderland, 05-01-2018, 329632

Fri, 02 Feb 2018 14:40:43 Z

Kort geding. Geheimhoudingsverplichtingen van gedaagden gaan niet zo ver dat zij, naast de voorzieningen die bij vonnis van 20 oktober 2017 tussen partijen zijn toegewezen, onder de gegeven omstandigheden nieuwe meer uitgebreide onderzoeken rechtvaardigen. Wel redenen aanwezig om traceren van laptop toe te staan.

ECLI:NL:RBGEL:2018:375 Rechtbank Gelderland, 05-01-2018, 329320

Fri, 02 Feb 2018 14:03:43 Z

Kort geding. Aanbesteding. Basis en Specialistische GGZ. Niet aannemelijk is dat is voldaan aan geschiktheidseis.

ECLI:NL:GHAMS:2017:3532 Gerechtshof Amsterdam, 31-08-2017, 200.209.856/01 OK

Fri, 02 Feb 2018 13:50:43 Z

OK; enquêterecht; vaststelling dat zich wanbeleid heeft voorgedaan, waarvoor een (toenmalige) bestuurder met name verantwoordelijk is en een bestuurder ten dele mede verantwoordelijk is; vernietiging van het besluit tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten van geldlening; opheffing van de getroffen onmiddellijke voorziening tot benoeming van een commissaris; benoeming bij wijze van voorzieni...

ECLI:NL:RBROT:2017:10383 Rechtbank Rotterdam, 22-12-2017, C/10/539339 / KG ZA 17-1259

Thu, 01 Feb 2018 10:54:43 Z

Vonnis na verstrekken opdracht zonder aan te besteden. Ter zitting is gebleken van nieuwe overeenkomst. Aan eerdere overeenkomst geen uitvoering gegeven. Vordering tot het verbod om uitvoering te geven aan eerdere overeenkomst niet toewijsbaar gelet op gewijzigde situatie.

ECLI:NL:RBLIM:2018:1007 Rechtbank Limburg, 31-01-2018, C/03/243528 / KG ZA 17-620

Thu, 01 Feb 2018 09:09:43 Z

niet voldoende aannemelijk dat eiser een spoedeisend belang heeft bij een inhoudelijke beoordeling in kort geding, eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering.

ECLI:NL:RBROT:2017:10380 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2017, C/10/540191 / KG ZA 17-1303

Wed, 31 Jan 2018 15:22:07 Z

Kort geding. Veroordeling tot nakoming contractuele verbintenis tot stellen bankgarantie. Metaalunie-voorwaarden.

ECLI:NL:RVS:2018:349 Raad van State, 31-01-2018, 201701941/1/A3

Wed, 31 Jan 2018 10:32:33 Z

Bij besluit van 17 augustus 2015 heeft het college een door [appellant] ingediend verzoek om informatie afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2018:328 Raad van State, 31-01-2018, 201702374/1/R1

Wed, 31 Jan 2018 10:31:36 Z

Bij besluit van 31 januari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Dorpsschool Rozendaal" vastgesteld.

ECLI:NL:RBNHO:2018:304 Rechtbank Noord-Holland, 19-01-2018, AWB - 16 _ 3890

Tue, 30 Jan 2018 11:18:31 Z

Wmo 2015. De gemeenteraad mocht de bevoegdheid om nadere regels te stellen over de wijze waarop de kostprijs van maatwerkvoorzieningen werd bepaald, niet delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

ECLI:NL:RBMNE:2018:296 Rechtbank Midden-Nederland, 24-01-2018, C/16/450095 / KG ZA 17-845

Mon, 29 Jan 2018 14:31:31 Z

Eiseres, die op de opdracht heeft ingeschreven maar deze niet gegund heeft gekregen, vordert staking van de aanbestedingsprocedure en heraanbesteding, omdat volgens haar sprake is geweest van een ernstige integriteitsschending. Eiseres stelt daarnaast dat zij als enige aan de gestelde eisen kan voldoen en dat er daarom geen sprake is geweest van een level playing field. Het beroep van de aanbe...

ECLI:NL:RBDHA:2018:316 Rechtbank Den Haag, 24-01-2018, C-09-522968-HA ZA 16-1354

Fri, 26 Jan 2018 10:21:31 Z

Overheidsaansprakelijkheid. Onderbrengen van de schoonmaakwerkzaamheden voor de rijksoverheid bij de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) niet onrechtmatig. Geen strijd aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsrecht. Evenmin strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

ECLI:NL:GHSHE:2018:254 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 25-01-2018, 200.219.922_01

Fri, 26 Jan 2018 01:00:07 Z

WWZ. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie. Artikel 7:686a lid 3 BW (schending geheimhoudingsbeding?). Rechtsgeldig ontslag op staande voet? Contractuele ontslagvergoeding. Billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBROT:2017:10372 Rechtbank Rotterdam, 05-12-2017, C/10/536075 / KG ZA 17-1083

Wed, 24 Jan 2018 16:05:33 Z

Kort geding aanbesteding. Herstel eenvoudige omissie is geen recht van de inschrijver maar een bevoegdheid van de aanbesteder. Die bevoegdheid vervalt als sprake is van een knock-outcriterium. Dan mag herstel niet.

ECLI:NL:RBMNE:2017:6313 Rechtbank Midden-Nederland, 29-12-2017, C/16/448825 / KG ZA 17-797

Wed, 24 Jan 2018 09:21:56 Z

In deze zaak is aan de orde of (tijdig) is ingeschreven. Uitgangspunt is dat de inschrijver verantwoordelijk is voor tijdige, juiste en volledige indiening. Aangezien gemotiveerd is gesteld dat de aanmelding de aanbestedende dienst niet heeft bereikt, lag het op de weg van de inschrijver om aannemelijk te maken dat haar aanmelding wel tijdig in het door de aanbestedende dienst gebruikte systeem...

ECLI:NL:CRVB:2018:165 Centrale Raad van Beroep, 11-01-2018, 16/6793 AW

Mon, 22 Jan 2018 16:39:49 Z

In het kader van BICC minitender bestek c.q. profielen opgevraagd en overgenomen van één van de mogelijke leveranciers. Ook is één van de partijen eerder dan de anderen geïnformeerd. Conceptbestek elf dagen voor de publicatie daarvan aan twee leveranciers verzonden waardoor deze partijen eerder kennis hebben kunnen nemen van de eisen in het bestek en zich eerder dan de andere leveranciers konde...

ECLI:NL:RBDHA:2018:483 Rechtbank Den Haag, 03-01-2018, C/09/541095 KG ZA 17/1334

Mon, 22 Jan 2018 12:07:37 Z

Kort geding. Aanbesteding. Er zijn geen gronden om de door de Staat gegeven nieuwe motivering als ontoelaatbaar buiten beschouwing te laten. Tegen de daarin genoemde redenen voor de afwijzende beslissing is geen verweer gevoerd. Voorts kan niet worden aangenomen dat de beoordeling onjuist is. Het gevorderde wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2018:71 Rechtbank Noord-Nederland, 11-01-2018, 6546740 VV EXPL 17-157

Thu, 11 Jan 2018 09:57:35 Z

Arbeidszaak. Kort geding. De kantonrechter oordeelt in kort geding dat de overgang van de vervoersactiviteiten van Regiovervoer Groningen naar Connexxion moet worden gekwalificeerd als overgang van onderneming.

ECLI:NL:RBOVE:2018:66 Rechtbank Overijssel, 09-01-2018, C/08/210581 / KG ZA 17-384

Thu, 11 Jan 2018 09:18:05 Z

Migratie payrollmedewerkers naar opvolgende opdrachtnemer - aanbestedingsperikelen.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6889 Rechtbank Gelderland, 28-12-2017, AWB - 15 _ 5775

Mon, 08 Jan 2018 11:17:19 Z

Omzetbelasting. Voeging in fiscale eenheid. Afwijzing van verzoek uitbreiding fiscale eenheid is voor bezwaar en beroep vatbaar. Uitleg artikel 7, vierde lid, Wet OB met verwijzing naar artikel 1:3 van de Awb. Toetsing aan alle drie de verwevenheidseisen bij een Stichting die de schoonmaak van haar scholen onderbrengt in een door haar opgerichte BV, waarbij de BV de schoonmaakwerkzaamheden laat...

ECLI:NL:RBNHO:2017:2994 Rechtbank Noord-Holland, 26-04-2017, C/15/240410 / HA ZA 16-153

Mon, 08 Jan 2018 10:44:19 Z

verklaring voor recht dat Deloitte toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de met de Stichting gesloten overeenkomst van opdracht, verklaring voor recht dat de accountant onrechtmatig heeft gehandeld jegens de Stichting, verklaring voor recht dat de bestuurders hebben gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 2:9 BW althans onrechtmatig hebben gehandeld jegens de Stichting.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15465 Rechtbank Den Haag, 21-12-2017, C-09-542042-KG ZA 17-1403

Wed, 03 Jan 2018 13:25:40 Z

Kort geding. Eiseres vordert ontbinding van een overeenkomst die tot stand is gekomen als resultaat van een gunningsbeslissing na een aanbestedingsprocedure. Vordering afgewezen. Geen wezenlijke wijziging. Aanbestedende dienst handelt binnen de grenzen van de contractuele mogelijkheden.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15464 Rechtbank Den Haag, 21-12-2017, C-09-541956-KG ZA 17-1396

Wed, 03 Jan 2018 13:09:40 Z

Kort geding. Aanbesteding. De bezwaren van eiseres zijn tardief. Grossmann.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15463 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C-09-541484-KG ZA 17-1360

Wed, 03 Jan 2018 12:47:40 Z

Kort geding. Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is ongeldig en moet terzijde worden gelegd. Eiseres heeft dan ook geen belang meer bij een bespreking van haar stellingen over de ongeldigheid van de winnaar.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15519 Rechtbank Den Haag, 28-12-2017, C-09-543938-KG ZA 17-1526

Wed, 03 Jan 2018 11:58:10 Z

Kort geding. Aanbesteding combinatievaccin Rijksvaccinatieprogramma. De bezwaren van eiseres tegen het hanteren van een bepaalde eis worden verworpen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15285 Rechtbank Den Haag, 22-12-2017, C/09/531498

Thu, 28 Dec 2017 09:54:24 Z

kort geding; aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RVS:2017:3557 Raad van State, 22-12-2017, 201701963/3/R1 en 201705745/2/A1

Fri, 22 Dec 2017 14:45:22 Z

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing Bestuursrechters moeten een algemeen verbindend voorschrift exceptief toetsen aan zowel materiële als formele algemene rechtsbeginselen. Zij moeten dat voorschrift vervolgens buiten toepassing laten of onverbindend verklaren als dat voorschrift in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel. Dit staat in de conclusie van de staatsr...

ECLI:NL:RBGEL:2017:6697 Rechtbank Gelderland, 15-12-2017, C/05/329098 / KG ZA 17-560

Thu, 21 Dec 2017 14:58:51 Z

kort geding. aanbesteding. wmo-en jeugdhulp

ECLI:NL:RBOBR:2017:6647 Rechtbank Oost-Brabant, 21-12-2017, 01/997538-15

Thu, 21 Dec 2017 14:51:50 Z

NS-zaak aanbestedingsfraude Limburg. 1.Gebruikte constructie met overeenkomsten om non-concurrentiebeding te omzeilen niet vals; vrijspraak. 2. Ontbreken van een rechtsgeldige klacht i.v.m. vervolging schending bedrijfsgeheimen (art. 273 Sr) leidt tot niet-ontvankelijkheid OM. 3. Geen sprake van niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr); vrijspraak

ECLI:NL:RBGEL:2017:6695 Rechtbank Gelderland, 15-12-2017, C/05/329019 / KG ZA 17-557

Thu, 21 Dec 2017 14:43:50 Z

kort geding. aanbesteding. wmo- en jeugdhulp.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6694 Rechtbank Gelderland, 15-12-2017, C/05/329102 / KG ZA 17-562

Thu, 21 Dec 2017 14:39:50 Z

kort geding. aanbesteding. wmo- en jeugdhulp.

ECLI:NL:RBDHA:2015:16289 Rechtbank Den Haag, 12-02-2015, C-09-479579-KG ZA 14-1548

Thu, 21 Dec 2017 12:59:20 Z

.

ECLI:NL:GHDHA:2017:3549 Gerechtshof Den Haag, 19-12-2017, 200.222.062/01

Wed, 20 Dec 2017 16:18:46 Z

Overheidsaanbesteding. Motiveringsplicht. Belang in hoger beroep?

ECLI:NL:RBGEL:2017:6614 Rechtbank Gelderland, 17-10-2017, C/05/324328/ KG ZA 17-382

Wed, 20 Dec 2017 14:19:46 Z

Kort geding. Aanbesteding, dynamisch aankoopsysteem. Verplichting om proactief te handelen (Grossman-arrest) opgenomen in toepasselijke algemene voorwaarden. Klachten tegen procedure op zichzelf te laat. Tijdens interviewfase onvoldoende maatregelen genomen om gevaar van willekeur en favoritisme uit te bannen.

ECLI:NL:GHDHA:2017:3703 Gerechtshof Den Haag, 20-12-2017, 22-003428-16

Wed, 20 Dec 2017 12:41:16 Z

art. 177 sr. Omkoping van een ambtenaar. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van een tweetal oud-wethouders, tevens medeverdachten. De verdachte heeft zijn medeverdachten giften aangeboden, waaronder luxe reizen naar onder andere buitenlandse voetbalwedstrijden en naar vastgoedbeurzen.

ECLI:NL:OGEAA:2017:981 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 12-12-2017, E.J. no. 2285 van 2017/201702887

Sun, 17 Dec 2017 11:51:02 Z

arbeidsrecht, billijkheidsvergoeding

ECLI:NL:RBGEL:2017:6488 Rechtbank Gelderland, 21-10-2017, 326961 KG ZA 17-482

Fri, 15 Dec 2017 16:14:29 Z

Kort geding. Geheimhoudingsverplichting na afloop van uitvoering van diverse overeenkomsten van opdracht. Voldoende aannemelijk dat ex-opdrachtnemer over zodanige kennis van Valys-aanbestedingen beschikt dat een potentieel gevaar bestaat dat de nieuwe werkgever daarvan wil en zal profiteren bij toekomstige inschrijvingen. Niet geloofwaardig dat na afloop van de overeenkomsten van opdracht alle ...

ECLI:NL:RBDHA:2017:14711 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C/09/510266 / HA ZA 16-513

Fri, 15 Dec 2017 13:30:29 Z

Failissement V.O.F. Aardwarmte Den Haag (ADH). Inspanningsverbintenis ADH tot levering aardwarmte. Geen tekortkoming ADH. Ten onrechte ontbinding overeenkomst door Haag Wonen. Haag Wonen is contractuele boete verschuldigd, geen schadevergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2017:14696 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C/09/508201 / HA ZA 16-364

Wed, 13 Dec 2017 17:05:59 Z

KPN/TetraNed vs. Entropia. Ontbinding Overeenkomst Semafonie, Overeenkomst Tetranetwerk en Overeenkomst GVB. Bepaling omvang ongedaanmakingsverbintenissen over en weer en schade. Eindvonnis.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4601 Rechtbank Overijssel, 13-12-2017, C/08/210191 / KG ZA 17-374

Wed, 13 Dec 2017 15:00:29 Z

Stichting Keender moet de tussen partijen gesloten overeenkomst nakomen, met dien verstande dat daarbij moet worden uitgegaan van de aanbieding van A en de daaruit blijkende afwijkingen op de Vraagspecificatie.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4766 Rechtbank Noord-Nederland, 12-12-2017, 120975

Wed, 13 Dec 2017 14:23:59 Z

Aangezien in het aanbestedingsdocument negen routes staan vermeld die voor de opdrachtnemer zijn en de opdracht aan de desbetreffende opdrachtnemer is gegund, mocht deze opdrachtnemer er redelijkerwijs op vertrouwen dat zij een soortgelijk aantal routes zou krijgen teneinde daarop de gladheid te bestrijden.

ECLI:NL:RBZWB:2017:7935 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-12-2017, C/02/336686 / KG ZA 17-692

Tue, 12 Dec 2017 14:36:59 Z

Kort geding. De koopovereenkomst m.b.t. een WKO-systeem tussen de gemeente en DNWG kan niet als een aanbestedingsplichtige concessie voor diensten of werken worden aangemerkt

ECLI:NL:RBNHO:2017:2235 Rechtbank Noord-Holland, 23-03-2017, C/15/252913 / KG ZA 16-995

Mon, 11 Dec 2017 13:50:59 Z

Geschil over beslissing om opdracht tot ophalen oud papier en karton in Dordrecht toe te kennen aan andere partijen dan eiseres. Eiseres vordert dat de overeenkomst met de partijen aan wie de opdracht gegund is wordt beëindigd en dat die partijen die beëindiging gedogen. Vorderingen worden afgewezen omdat in kort geding niet met voldoende zekerheid een inschatting gemaakt kan worden dat de bo...

ECLI:NL:RBNHO:2017:10208 Rechtbank Noord-Holland, 07-12-2017, C/15/265131 / KG ZA 17-798

Fri, 08 Dec 2017 09:30:22 Z

Aanbestedingsrecht. Gemeente weigert informatie te verstrekken over de door de winnende partij ingediende referentiewerken. Sprake van strijd met het transparantiebeginsel en onrechtmatig handelen? Belangenafweging.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4646 Rechtbank Noord-Nederland, 06-12-2017, 157448 / KG ZA 17-265

Wed, 06 Dec 2017 14:00:10 Z

Kort geding; aanbestedingsrecht. Aanbesteding baggerwerkzaamheden. Vorderingen eiseres afgewezen aangezien onvoldoende aannemelijk is geworden dat het 'level playing field' is verstoord door een ongerechtvaardigd kennisvoordeel bij de zittende contractant

ECLI:NL:RBNHO:2017:10206 Rechtbank Noord-Holland, 22-11-2017, C/15/256932 / HA ZA 17-239

Wed, 06 Dec 2017 13:29:40 Z

Overeenkomst voor de levering van papier ten onrechte niet Europees aanbesteed? Komt de overeenkomst voor vernietiging in aanmerking? Enkele verkoop van papier valt niet onder definitie van artikel 1.1. Aw 2012. Bezwarende titel ontbreekt in ovk.

ECLI:NL:RBROT:2017:9365 Rechtbank Rotterdam, 28-11-2017, C/10/537084 / KG ZA 17-1146

Tue, 28 Nov 2017 16:36:40 Z

Aanbesteding. Eis MA-047 na wijziging onduidelijk. Eis met het karakter van een knock-outcriterium. De door beide Inschrijvers verdedigde uitleg is op basis van de inhoud van de aanbestedingsstukken objectief bezien indenkbaar. Sprake van strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Dit betekent dat Gemeente Dordrecht tekort is geschoten in de verplichting om voldoende begrijpelijke en...

ECLI:NL:RBDHA:2017:13762 Rechtbank Den Haag, 27-11-2017, C/09/540800 / KG ZA 17/1315

Tue, 28 Nov 2017 11:54:10 Z

Kort geding. Aanbesteding. Opdracht bestaande uit meerdere percelen. De aandelen van twee van de winnaars, die afzonderlijk hebben ingeschreven op de opdracht, worden indirect gehouden door dezelfde rechtspersoon. Eisers stellen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze twee winnaars ongeldig moeten worden verklaard, omdat hun inschrijvingen op één perceel ongeldig zijn. Elk perceel is echt...

ECLI:NL:RBMNE:2016:7778 Rechtbank Midden-Nederland, 18-11-2016, C/16/424454 / KG ZA 16-756

Mon, 27 Nov 2017 15:04:04 Z

Aanbestedingszaak. Best Value Procurement.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4400 Rechtbank Overijssel, 24-11-2017, C/08/209377 / KG ZA 17-353

Fri, 24 Nov 2017 15:36:34 Z

Vorderingen afgewezen

ECLI:NL:RBDHA:2017:13599 Rechtbank Den Haag, 08-11-2017, C-09-539682-KG ZA 17-1247

Thu, 23 Nov 2017 12:53:34 Z

Kort geding. Inkoopprocedure thuiszorg. Uitsluiting van deelname vanwege het vermoeden van fraude. Op het moment van het nemen van de beslissing tot uitsluiting had gedaagde geen gegronde reden om tot uitsluiting van de aanbieding eiseres over te gaan. Eiseres heeft echter geen belang bij toewijzing van haar vordering om de uitsluiting ongedaan te maken, omdat gedaagde op grond van de huidige b...

ECLI:NL:RBROT:2017:9193 Rechtbank Rotterdam, 07-11-2017, C/10/534463 / KG ZA 17-991

Wed, 22 Nov 2017 14:51:35 Z

aanbesteding. tussenkomst verliezend inschrijver afgewezen. vordering kg afgewezen. betoogde uitleg beoordelingsmatrix onjuist. niet aannemelijk dat onjuist is beoordeeld. niet aannemelijk dat beperkte uitwerking onderaannemers ten onrechte is meegewogen in beoordeling.

ECLI:NL:RVS:2017:3211 Raad van State, 22-11-2017, 201700109/1/R1

Wed, 22 Nov 2017 10:31:39 Z

Bij besluit van 10 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Wezep Oost, locatie Johan Frisoschool" vastgesteld.

ECLI:NL:RBDHA:2017:13440 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, C/09/538606/KG ZA 17-1172

Wed, 22 Nov 2017 10:10:34 Z

kort geding; aanbesteding; eiseres is niet-ontvankelijk aangezien de Staat niet (mede) in rechte is betrokken, terwijl er sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding.

ECLI:NL:GHAMS:2017:4698 Gerechtshof Amsterdam, 14-11-2017, 200.211.636/01

Tue, 21 Nov 2017 12:15:35 Z

Overheidsaanbesteding. Nationale aanbesteding waarop het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW) van toepassing is. Gemeente heeft de opdracht al aan een andere gegadigde heeft gegund; toewijzing van de vordering van Van Dorp stuit af op hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2638) heeft geoordeeld. Gelet op de proceskostenveroordeling in eerste aanleg worden...

ECLI:NL:RBDHA:2017:13289 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, C-09-539800-KG ZA 17-1258

Thu, 16 Nov 2017 09:34:05 Z

Kort geding. Europese aanbesteding. Opdracht onder raamovereenkomst. Inschrijving “winnaar” moet als ongeldig terzijde worden gelegd. Deze partij heeft het inschrijvingsbiljet niet correct ondertekend. Alle tot de combinatie behorende ondernemingen hadden op dat biljet moeten worden vermeld en zij hadden het biljet ook allemaal moeten ondertekenen.

ECLI:NL:RVS:2017:3127 Raad van State, 15-11-2017, 201604826/2/A3

Wed, 15 Nov 2017 10:32:25 Z

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e).

ECLI:NL:OGEAA:2017:889 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-11-2017, A.R. 1053 van 2014 / AUA201400123

Tue, 14 Nov 2017 14:15:16 Z

civiel, Renovatie Mainstreet, aanneemovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, buitengerechtelijke ontbinding, schuldeisersverzuim, bankgarantie, bestekwijziging, redelijkheid en billijkheid, verrekend minderwerk, (gerechtvaardigde) vertraging, (veronderstelde) wanbetaling, bouwtijdverlenging, niet voldoende overzichtelijk aangeeft, vertragingsboete.

ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-11-2017, C/02/335695 / KG ZA 17-622

Tue, 14 Nov 2017 13:53:16 Z

Bij een aanbesteding voor GGZ Jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet dient de aanbestedende gemeente artikel 1.10 Aanbestedingswet, het proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel, als ook de eisen die de Jeugdwet aan het college van B en W en aan de zorgverlenende instanties stelt in acht te worden genomen en door de rechter bij de beoordeling in aanmerking te worden genomen. In...

ECLI:NL:RBDHA:2017:12772 Rechtbank Den Haag, 08-11-2017, C/09/537643 / KG ZA 17-1104

Wed, 08 Nov 2017 10:56:05 Z

Aanbesteding; geen sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling door rol adviseur; geen ongeldige inschrijving beoogde winnaar; inschrijving eiseres en beoogde winnaar niet onjuist beoordeeld en gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd

ECLI:NL:RBROT:2017:8489 Rechtbank Rotterdam, 24-10-2017, C/10/534311 / KG ZA 17-981

Wed, 08 Nov 2017 08:22:05 Z

Aanbesteding. Vordering om het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de opdracht (jeugdzorg) te verhogen van circa € 38.200,00 per jaar naar het bedrag van € 54.580,00 per jaar. Geen sprake van disproportionaliteit. In de onderhavige aanbesteding is niet bepaald dat alle risico’s worden toegewezen aan de inschrijver. Niet voldoende aannemelijk dat de schatting van het benodigde budget voor de op...

ECLI:NL:RBAMS:2017:8066 Rechtbank Amsterdam, 03-11-2017, 5279688 CV EXPL 16-23738

Tue, 07 Nov 2017 14:11:35 Z

Vordering tot betaling van gefactureerde uren onder overeenkomst van opdracht. Uitleg contractuele wederpartij op basis van partijverklaringen en -gedragingen. Gedaagde heeft overeenkomst rechtsgeldig opgezegd. Van de (vormvrije) opzegbevoegdheid in art. 7:408 lid 1 BW kan niet ten nadele van de particuliere opdrachtgever worden afgeweken. Verrichte werkzaamheden moeten worden vergoed.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12739 Rechtbank Den Haag, 18-10-2017, C-09-539707-KG ZA 17-1249

Tue, 07 Nov 2017 13:27:05 Z

Kort geding. Aanbesteding. Bezwaren na verstrijken Alcateltermijn. Artikel 4.15 lid 1 Aanbestedingswet. Geen wezenlijke wijziging.

ECLI:NL:RBNHO:2017:9242 Rechtbank Noord-Holland, 03-11-2017, C/15/265474 / KG ZA 17-818

Tue, 07 Nov 2017 08:56:59 Z

Vonnis in kort geding over de vraag of door de gemeente voorgeschreven tarieven voor de inkoop van jeugdhulp in 2018 redelijk zijn. Tussenvonnis waarin partijen wordt geoordeeld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van partijen om de continuïteit van de jeugdzorg in de regio te waarborgen, de kwaliteit op peil te houden en de doelmatigheid waar mogelijk te vergroten. Partijen moeten...

ECLI:NL:RBDHA:2017:12738 Rechtbank Den Haag, 18-10-2017, C-09-537121-KG ZA 17-1069

Mon, 06 Nov 2017 14:57:59 Z

Aanbesteding. Motivering gunningsbeslissing. De motiveringsplicht van de aanbestedende dienst reikt niet zover dat inzage moet worden gegeven in de aanbieding van de winnaar. De prijs-component van de winnende inschrijving dient in beginsel onderdeel uit te maken van de gunningsbeslissing, in die zin dat de concrete prijs wordt genoemd. Op dit uitgangspunt mocht de aanbestedende dienst in de bi...

ECLI:NL:RBROT:2017:8551 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2017, C/10/534464 / KG ZA 17-992

Fri, 03 Nov 2017 16:26:23 Z

Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.

ECLI:NL:RBOBR:2017:5710 Rechtbank Oost-Brabant, 30-10-2017, C/01/325485 / KG ZA 17-569

Fri, 03 Nov 2017 15:00:23 Z

Kort geding Aanbesteding

ECLI:NL:PHR:2017:488 Parket bij de Hoge Raad, 09-06-2017, 15/04934

Fri, 03 Nov 2017 12:25:53 Z

Octrooirecht. Europees octrooi voor tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie. Swiss-type claim. Beschermingsomvang anders dan bij klassiek tweede medische indicatie-octrooi? Maatstaf directe inbreuk. Indirecte inbreuk mogelijk? Vereisten indirecte inbreuk; uitleg HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346, NJ 2006/600 (Senseo).

ECLI:NL:GHSHE:2017:2829 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-06-2017, 200.204.456_01

Thu, 02 Nov 2017 14:14:53 Z

Vergoeding kosten van door OR - ter beantwoording van vragen onder meer over de gevolgen van de concessieovergang - ingeschakelde deskundigen voor rekening van huidige of nieuwe werkgever ? Tussenbeschikking hof: ontvankelijkheid en belang OR, artt. 16 en 22 WOR, overleggen deskundigenrapport en nota’s door OR. Eindbeschikking hof: periode waarin de relevante vragen OR over de medezeggenschappe...

ECLI:NL:RBROT:2017:8384 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2017, C/10/534360 / KG ZA 17-985

Wed, 01 Nov 2017 13:56:53 Z

Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.

ECLI:NL:RBROT:2017:8380 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2017, C/10/533502 / KG ZA 17-927

Wed, 01 Nov 2017 12:13:53 Z

Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12592 Rechtbank Den Haag, 31-10-2017, C-09-539105-KG ZA 17-1195

Wed, 01 Nov 2017 08:46:53 Z

Kort geding. Europese niet-openbare aanbesteding. Eiseres maakt bezwaar tegen beoordeling van haar risico- en kansendossier. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet gebleken is dat de beoordeling van deze dossiers op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden. Eiseres stelt verder dat aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden, omdat bij de beoordeling gebruik gemaakt is van een protocol da...

ECLI:NL:RBNHO:2017:9091 Rechtbank Noord-Holland, 02-08-2017, C/15/229344/HA ZA 15-487

Tue, 31 Oct 2017 10:59:53 Z

Zijn partijen bij een vaststellingsovereenkomst finale kwijting overeengekomen? De rechtbank beantwoordt deze vraag aan de hand van de wilsvertrouwensleer.

ECLI:NL:RBOBR:2017:5664 Rechtbank Oost-Brabant, 27-10-2017, C/01/324726 / KG ZA 17-524

Mon, 30 Oct 2017 10:10:16 Z

De Gemeente heeft de inschrijving van Nuon terecht ongeldig verklaard. Allegro handelt niet in strijd met de Elektriciteitswet omdat een andere leverancier de snel laadpalen op het stationsplein in Eindhoven van elektriciteit zal voorzien en daarvoor ook betaald zal krijgen.

ECLI:NL:RBLIM:2017:10276 Rechtbank Limburg, 19-10-2017, C/03/240443 / KG ZA 17-482

Fri, 27 Oct 2017 15:46:28 Z

Aanbestedingsrecht. Artikel 01.01.03 lid 2 RAW 2015. Centraal staat de vraag of de Gemeente de inschrijving terecht en op goede grond terzijde heeft gelegd, omdat eiseres op verschillende bestekposten niet heeft ingeschreven met eenheidsprijzen waarin alle kosten zijn begrepen, dan wel te hoge prijzen heeft geoffreerd.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12138 Rechtbank Den Haag, 26-10-2017, C-09-536670-KG ZA 17-1042

Thu, 26 Oct 2017 10:18:28 Z

Kort geding. Europese openbare aanbesteding betreffende een opdracht voor circulair kantoormeubilair. Volgens eiseres voldeden de inschrijvers, aan wie Rijkswaterstaat voornemens is de opdracht te gunnen (de “winnaars”), ten tijde van de inschrijving niet aan een van de gestelde eisen. Het betreft een eis die betrekking heeft op de herkomst van het materiaal / duurzaam hout. Rijkswaterstaat wor...

ECLI:NL:RVS:2017:2781 Raad van State, 20-10-2017, 201702914/1/V1

Wed, 25 Oct 2017 10:32:00 Z

Bij besluit van 27 februari 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen, bepaald dat hij Nederland onmiddellijk moet verlaten en tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd.

ECLI:NL:RBAMS:2017:7768 Rechtbank Amsterdam, 13-10-2017, KG ZA 17-1005 AB/MB

Tue, 24 Oct 2017 13:44:58 Z

Kort geding. Verbod dwangsommen in te vorderen. Werkgever heeft voldaan aan wedertewerkstellingvonnis.

ECLI:NL:RBNHO:2017:8830 Rechtbank Noord-Holland, 18-10-2017, C/15/262738 / KG ZA 17-632

Tue, 24 Oct 2017 13:28:28 Z

Aanbestedingsrecht. Vraag op welk tijdstip de inschrijvingen uiterlijk door de aanbestedende dienst dienden te zijn ontvangen. Vermelding twee verschillende tijdstippen, namelijk 10.00 uur en 12.00 uur. Uiteindelijke winnaar mocht haar inschrijving na 10.00 uur via een alternatieve wijze indienen omdat de digitale kluis ten onrechte gesloten was. Niet gebleken dat andere inschrijvers zijn benad...

ECLI:NL:RBMNE:2017:5049 Rechtbank Midden-Nederland, 11-10-2017, C/16/420191 / HA ZA 16-557

Mon, 23 Oct 2017 10:15:52 Z

Bouwrecht. Aanneemsom schilderwerk met stelpost houtrotherstel. Niet volgen van afgesproken procedure.

ECLI:NL:RBDHA:2017:11756 Rechtbank Den Haag, 27-09-2017, C/09/503755 / HA ZA 16-80

Fri, 20 Oct 2017 10:40:40 Z

en in vrijwaringszaken (I t/m III) : C/09/516940 / HA ZA 16-995, C/09/516976 / HA ZA 16-1001 en C/09/517079 / HA ZA 16-1007. Vordering meerwerk. Bèta campus Universiteit Leiden. Verklaring Acceptatie Contractstukken Uitvoering. Uitleg overeenkomst - Haviltex. Ontwerpverantwoordelijkheid. Geen traditionele scheiding van ontwerpfase en uitvoering. Vrijwaring.

ECLI:NL:RBMNE:2017:5218 Rechtbank Midden-Nederland, 18-10-2017, C/16/421208 / HA ZA 16-599

Thu, 19 Oct 2017 14:32:40 Z

Bodemzaak. NS Stations is een aanbestedende dienst.

ECLI:NL:OGEAC:2017:152 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13-10-2017, KG 83933/2017

Thu, 19 Oct 2017 12:05:10 Z

aanbesteding nutsbedrijf, gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel, motivering afwijzing, inhoudelijke beoordeling, klachtplicht over procedure

ECLI:NL:GHSHE:2017:4532 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-10-2017, 200.184.371_03

Thu, 19 Oct 2017 11:03:40 Z

losgeschoten slang van kraan, waardoor waterschade optreedt bij opdrachtgever van cateraar die slang en kraan gebruikt. Cateraar tekortgeschoten als opdrachtnemer: opdrachtnemer moet kranen na gebruik dicht draaien, ook zonder dat daar expliciet instructie voor gegeven is. Toepasselijkheid BBR 2000. Onvoldoende gesteld dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen of onzorgvuldig handelen of...

ECLI:NL:RBGEL:2017:5357 Rechtbank Gelderland, 26-09-2017, C/05/323136 / KG ZA 17-343

Mon, 16 Oct 2017 11:43:03 Z

Kort geding. Aanbesteding. Artikel 1.5 Aw, opdrachten niet onnodig geclusterd. Aanbestedende dienst heeft een zekere mate van vrijheid om opdracht op een bepaalde manier vorm te geven in verband met innovatie van zorgverlening. Functionele specificaties van de opdracht in dit geval niet zodanig vaag dat inschrijvingen niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Geen vrees dat mededinging daardo...

ECLI:NL:CBB:2017:325 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12-10-2017, 16/3, 16/4, 16/5

Thu, 12 Oct 2017 10:02:30 Z

Kartelverbod, artikel 6 Mededingingswet. Prijslenen ("cover pricing") bij onderhandse aanbestedingen voor sloopwerken in Rotterdam. Naar het oordeel van het College is sprake van gedragingen met een mededingingsbeperkende strekking. Ondernemingen die actief zijn op aanbestedingsmarkten dienen zelfstandig te bepalen hoe zij omgaan met een situatie waarin zij worden verzocht in te schrijven op ee...

ECLI:NL:RBDHA:2017:11525 Rechtbank Den Haag, 05-10-2017, C/09/536686 KG ZA 17/1043

Thu, 12 Oct 2017 09:01:30 Z

Kort geding. Afwijzing vorderingen. Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure. Vertrouwelijkheid en geheimhouding processtukken. Niet gebleken dat beoordeling kwalitatief gunningscriterium op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden.

ECLI:NL:RBMNE:2017:5006 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2017, C/16/444577 / KG ZA 17-605

Thu, 12 Oct 2017 08:18:00 Z

Gedaagde heeft door middel van een zogeheten ex ante bekendmaking het voornemen gepubliceerd om de looptijd van een met een aantal ondernemingen gesloten raamovereenkomst met een jaar te verlengen van vier naar vijf jaar. Deze ondernemingen hebben gedurende de looptijd van de raamovereenkomst met uitsluiting van andere ondernemingen het recht om via minitenders mee te dingen naar deelopdrachten...

ECLI:NL:RBDHA:2017:11523 Rechtbank Den Haag, 07-09-2017, C/09/535469 KG ZA 17/899

Wed, 11 Oct 2017 10:15:18 Z

Kort geding. Openbare aanbesteding. Eiseres is niet ontvankelijk in haar vorderingen. De dagvaarding is betekend een dag nadat de contractuele vervaltermijn eindigde.

ECLI:NL:RBLIM:2017:9783 Rechtbank Limburg, 10-10-2017, C/03/240280 / KG ZA 17-473

Tue, 10 Oct 2017 12:30:07 Z

Aanbestedingsrecht. Artikel 4:15 Aanbestedingswet 2012. De vorderingen van eiseres zijn buiten de termijn van artikel 4:15 lid 2 Aw ingediend. Derden kunnen na de 6 maandentermijn een overeenkomst die het gevolg is van een gunningsbeslissing niet langer aantasten op grond van de in artikel 4:15 genoemde gronden, wilsgebreken of strijd met artikel 3:40 BW. Van een wezenlijke wijziging van de con...

ECLI:NL:RBMNE:2017:4899 Rechtbank Midden-Nederland, 27-09-2017, C/16/442557 / KG ZA 17-528

Tue, 10 Oct 2017 11:08:07 Z

Aanbesteding. Ongeldige inschrijving. Gebrek leent zich niet voor herstel.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4476 Rechtbank Gelderland, 19-07-2017, C/05/310830 / HA ZA 16-559

Fri, 06 Oct 2017 14:24:45 Z

Tussenvonnis Aanbestedingsrecht. Leerlingenvervoer. Uitleg aanbestedingsstukken. Gemeente dient meerkosten van niet-incidentele, noodzakelijke individuele combinatiebeperkingen te vergoeden. Partijen moeten eerst zelf in overleg treden over de hoogte van deze vergoeding.

ECLI:NL:RBOBR:2017:5174 Rechtbank Oost-Brabant, 02-10-2017, C/01/322645 / KG ZA 17-404

Fri, 06 Oct 2017 14:00:15 Z

Kort geding. Aanbesteding. De combinatie is terecht van de aanbesteding uitgesloten, omdat zij de gevraagde verificatiedocumenten niet tijdig heeft ingediend bij de aanbestedende dienst. De combinatie heeft daardoor geen belang bij de door haar ingestelde vorderingen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:11320 Rechtbank Den Haag, 04-10-2017, C-09-535052-KG ZA 17-868

Fri, 06 Oct 2017 09:53:45 Z

Kort geding. Aanbesteding. De beoordeling van de inschrijving van eiseres is begrijpelijk en de gunningsbeslissing is voldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:RBNNE:2017:3749 Rechtbank Noord-Nederland, 04-10-2017, C/17/156590/KG ZA 17-216

Wed, 04 Oct 2017 12:55:45 Z

Aanbestedingsrecht. Gunning aan ieder die aan eisen voldoet. WMO-2015-taken, inschrijving door stichting namens zorgboerderijen

ECLI:NL:RBDHA:2017:11175 Rechtbank Den Haag, 30-08-2017, C/09/534163

Wed, 04 Oct 2017 11:59:45 Z

Kort geding. Aanbesteding printers. Vorderingen afgewezen. Ruime uitleg van het begrip “interne kaartlezer”.

ECLI:NL:RBROT:2017:7539 Rechtbank Rotterdam, 27-09-2017, C/10/533760 / KG ZA 17-946

Wed, 04 Oct 2017 11:00:45 Z

Aanbesteding WMO gemeente Rotterdam over beoordeling subgunningscriterium inschrijvingen percelen 5 en 6. vorderingen afgewezen. Het door Humanitas gestelde is onvoldoende om aan te nemen dat de gegeven waarderingen voor de percelen 5 en 6, op subgunningscriterium 1 ‘Goed werkgeverschap en personeel’ niet deugen.

ECLI:NL:RBROT:2017:7504 Rechtbank Rotterdam, 27-09-2017, C/10/533764 / KG ZA 17-947

Tue, 03 Oct 2017 14:45:15 Z

Aanbesteding WMO gemeente Rotterdam over beoordeling subgunningscriterium inschrijvingen percelen 3,4, en 6. Vordering tot Herbeoordeling toegewezen voor percelen 4 en 6.

ECLI:NL:RBOVE:2017:3709 Rechtbank Overijssel, 29-09-2017, AWB - 17 _ 1498

Mon, 02 Oct 2017 13:52:45 Z

Weigering PGB omdat eiseres zich onvoldoende heeft georiënteerd op de zorg in natura en onvoldoende gemotiveerd waarom dit aanbod niet passend is; eiseres heeft meer dan voldoende motivering gegeven voor standpunt dat individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder niet passend is; bewijslast dat het aan eiseres is te onderbouwen waarom het aanbod niet passend is, kan niet worden ...

ECLI:NL:RBDHA:2017:11108 Rechtbank Den Haag, 27-09-2017, C-09-535347-KG ZA 17-892

Fri, 29 Sep 2017 13:03:15 Z

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving niet besteksconform.

ECLI:NL:PHR:2017:980 Parket bij de Hoge Raad, 29-09-2017, 16/04028

Fri, 29 Sep 2017 11:38:45 Z

Onteigening. Ontpoldering Hedwigepolder. Maatstaf toetsing van het Koninklijk Besluit tot onteigening door de civiele rechter. Koninklijk Besluit onrechtmatig door gebreken in de bestuursrechtelijke procedure? Infrastructurele werken, onder meer bestaande uit primaire waterkering. Kon de Kroon tot onteigening besluiten nu de eigenaar de ontpoldering zelf tot stand wil brengen (zelfrealisatie)? ...

ECLI:NL:GHAMS:2017:3891 Gerechtshof Amsterdam, 25-09-2017, 200.218.257/01 OK

Fri, 29 Sep 2017 10:09:15 Z

OK; medezeggenschap; artikelen 25 en 26 WOR; bedrijfsbeëindiging; ondernemer kon bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid komen tot het bestreden besluit; voorzieningen getroffen

ECLI:NL:RBAMS:2017:6808 Rechtbank Amsterdam, 18-09-2017, C/13/632259 / KG ZA 17-792

Thu, 28 Sep 2017 15:02:15 Z

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Grossmann-verweer slaagt niet. Er is niet te laat geklaagd. Aanpassing van de inschrijving van eiseres door de aanbestedende dienst niet toegestaan, nu geen sprake is van een kennelijke omissie in de inschrijving. De inschrijvingen van de winnende en tweede inschrijver zijn niet ongeldig. Vordering tot gunning aan eiseres wordt toegewezen.

ECLI:NL:GHSHE:2017:4146 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-09-2017, 200.181.427_01

Thu, 28 Sep 2017 10:53:45 Z

De zaak betreft een opdracht tot ontwikkeling van een prototype van een liftsysteem. De eisende opdrachtgever beroept zich op wederzijdse dwaling en wanprestatie. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en de daartegen gerichte grieven worden verworpen. In het arrest wordt onder meer ingegaan op de vragen: - Wat nodig is voor een beroep op wederzijdse dwaling (6.16 e.v.); - Of een ingebreke...

ECLI:NL:RBOVE:2017:3632 Rechtbank Overijssel, 27-09-2017, C/08/206970 / KG ZA 17-291

Wed, 27 Sep 2017 14:29:45 Z

Samenvatting: Kort geding. Aanbesteding. De voorzieningenrechter oordeelt dat er in dit geval vanuit gegaan moet worden dat er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die met zich brengen dat ZONL haar recht om te klagen over de (wijze van inrichting van de) aanbestedingsprocedure heeft verwerkt. Motiveringsbeginsel niet geschonden. Gelet op de verstrekte documenten, in het bijzonder de Ontwerp...

ECLI:NL:RBGEL:2017:4948 Rechtbank Gelderland, 25-08-2017, 321199

Wed, 27 Sep 2017 08:33:15 Z

Kort geding. Bestaan van duurovereenkomst met betrekking tot (exclusief) onderhoud van Paleis Het Loo niet aannemelijk, zie omstandigheden van geval. Gesteld auteursrecht (artikel 25 Aw) op uitgevoerde werkzaamheden niet aannemelijk.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4947 Rechtbank Gelderland, 05-09-2017, 323793

Tue, 26 Sep 2017 14:27:15 Z

Kort geding. Aanbesteding. Onvoldoende belang bij voeging (Hoge Raad 12 juni 2015, NJ 2015/219). Artikel 2.87 lid 1 onder h Aw: inschrijver heeft valse verklaring afgelegd in eerdere aanbestedingsprocedure, maar niet kan worden vastgesteld dat zij zich daaraan in ernstige mate schuldig heeft gemaakt, zie omstandigheden van geval. Geen sprake van ernstige beroepsfout waardoor integriteit in twij...

ECLI:NL:RBLIM:2017:9216 Rechtbank Limburg, 22-09-2017, AWB-16_1593u + AWB-16_3137u + AWB-17_652u + AWB-17_569u

Fri, 22 Sep 2017 13:30:15 Z

Geen discriminatie bij stopzetting bijstandsuitkering van Turken in Venlo De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in een serie rechtszaken tussen de gemeente Venlo en inwoners met een Turkse achtergrond. De gemeente had de bijstandsuitkeringen van deze inwoners beëindigd. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat zij in Nederland bijstand ontvingen en in Turkije over onroerend goed b...

ECLI:NL:HR:2017:2417 Hoge Raad, 19-09-2017, 16/04251

Thu, 21 Sep 2017 16:25:15 Z

Economische zaak. Vennootschap heeft haar werknemers sloopwerkzaamheden laten verrichten t.a.v. een flatgebouw zonder eerst het aanwezige asbest te verwijderen. Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet en art. 4.1b.1 en 4.48a.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Slagende bewijsklacht aangaande het weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers te verwachten was. Volgt partië...

ECLI:NL:RBMNE:2017:4660 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017, C/16/442456 / KG ZA 17-524

Thu, 21 Sep 2017 09:34:15 Z

Aanbesteding. Concurrentiegerichte dialoog. Geslaagd beroep op rechtsverwerking.

ECLI:NL:RBOBR:2017:4945 Rechtbank Oost-Brabant, 20-09-2017, C/01/322347 / KG ZA 17-381

Wed, 20 Sep 2017 16:45:15 Z

GEVOEGDE ZAAK, SAMEN MET ZAAKNUMMER C/01/322355 / KG ZA 17-383) Aanbestedingsrecht. Cure is voornemens om in samenwerking met DONG Energy Thermal Power A/S (“DONG”) REnescience afvalverwerkingsinstallatie te ontwikkelen en realiseren, waarbij biogas wordt opgewekt door middel van recycling met behulp van de unieke REnescience techniek. Cure en DONG hebben in dat kader ‘Cure DONG Energy REnescie...

ECLI:NL:RBDHA:2017:10599 Rechtbank Den Haag, 04-09-2017, C/09/535021 / KG ZA 17/865

Wed, 20 Sep 2017 13:28:45 Z

Kort geding. Aanbesteding. In de aanbestedingsstukken is ondertekening van de inschrivjing met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat) voorgeschreven. Gebruikte elektronische handtekening van eiser voldoet hier niet aan. Ongeldigverklaring van de inschrijving in verband hiermee is niet disproportioneel.

ECLI:NL:RBDHA:2017:10598 Rechtbank Den Haag, 12-09-2017, C/09/535218 / KG ZA 17/879

Wed, 20 Sep 2017 13:12:46 Z

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving terecht terzijde gelegd in verband met het niet voldoen aan één van de eisen. Er is geen sprake van voor herstel vatbaar gebrek en de vordering tot herbeoordeling van de inschrijving wordt afgewezen. Evenmin sprake van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, ook de subsidiair gevorderde heraanbesteding wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2017:4529 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017, C/16/402766 / HA ZA 15-852

Wed, 20 Sep 2017 09:31:45 Z

Joint venture overeenkomst. Geen onrechtmatige daad/bestuurdersaansprakelijkheid

ECLI:NL:RBLIM:2017:8790 Rechtbank Limburg, 11-09-2017, C/03/238119 / KG ZA 17-364

Mon, 18 Sep 2017 13:22:15 Z

Aanbesteding. Inschrijver is een combinatie. Inschrijving door combinatie van drie afzonderlijke bedrijven. Inschrijving niet door v.o.f. die als eiseres wordt opgevoerd. Inschrijver is niet in rechte opgekomen tegen de gunningsbeslissing. Geen belang voor twee van de drie combinanten die kort geding (mede) hebben aangespannen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:10450 Rechtbank Den Haag, 11-09-2017, C/09/535544

Thu, 14 Sep 2017 12:52:45 Z

Aanbestedingsgeschil. Afwijzing vorderingen, Alcatel-termijn verstreken en al overeenkomst met winnaar inschrijving gesloten

ECLI:NL:RBROT:2017:6842 Rechtbank Rotterdam, 03-07-2017, C/10/525826 / KG ZA 17-452

Thu, 14 Sep 2017 11:57:15 Z

Geschil na Europese Aanbesteding Gemeente

ECLI:NL:RBROT:2017:6951 Rechtbank Rotterdam, 06-09-2017, C/10/526582 / HA ZA 17-452

Thu, 07 Sep 2017 17:10:15 Z

Faillissement, betalingen aan schoonouders directeur kort voor datum faillietverklaring, faillissementspauliana, art. 42 Fw, art. 47 Fw, bewijsrisico curator.

ECLI:NL:RBNHO:2017:7337 Rechtbank Noord-Holland, 06-09-2017, 251636

Wed, 06 Sep 2017 10:00:15 Z

Aanbesteding zorgvervoer regio Noord-Kennemerland. Gemeente Alkmaar publiceert abusievelijk gegevens van huidige vervoerder op TenderNed, waardoor concurrerende inschrijvers deze konden downloaden. Die vervoerder (Zorgvervoercentrale Nederland) dagvaardt de desbetreffende zeven gemeenten om schade vergoed te krijgen. Grondslag Wbp afgewezen, omdat die niet het belang van ZCN is geschreven. Ook ...

ECLI:NL:RBNHO:2017:7381 Rechtbank Noord-Holland, 31-08-2017, AWB - 17 _ 3129

Tue, 05 Sep 2017 08:55:45 Z

Jeugdwet. Pgb voor begeleiding. Gebrekkige onderbouwing van de hoogte van het toegekende pgb wat betreft de gehanteerde tarieven en de categorale aftrek zzp'ers. Voorlopige voorziening toegewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2017:5828 Rechtbank Amsterdam, 30-08-2017, C/13/619548 / HA ZA 16-1207

Fri, 01 Sep 2017 14:11:01 Z

Afgebroken onderhandelingen met projectontwikkelaar na 2,5 jaar. Geen overeenkomst. Geen gerechtvaardigd precontractueel vertrouwen. Afbreken niet onaanvaardbaar en dus niet onrechtmatig. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:9860 Rechtbank Den Haag, 22-06-2017, C/09/531115 / KG ZA 17-504

Thu, 31 Aug 2017 13:10:01 Z

aanbesteding: inschrijving tussenkomende partij terecht niet-ongeldig verklaard; alle partijen hebben gelijkwaardigheidstoets op gelijke wijze begrepen; eisende partij rechten verwerkt om op niet-voldoen aan geschiktheidseis beroep te doen en ook niet gebleken dat niet aan eis is voldaan.

ECLI:NL:RBDHA:2017:9828 Rechtbank Den Haag, 20-07-2017, C/09/532700 / KG ZA 17-625

Thu, 31 Aug 2017 12:18:01 Z

aanbesteding: geen sprake van strijd met transparantiebeginsel; geen ontoelaatbare wijziging uitvraag na sluiten inschrijving; inschrijvingen beoordeeld zoals deze oorspronkelijk zijn ingediend; inschrijving op goede gronden ongeldig verklaard want sprake van ontbrekend stuk dat op straffe van uitsluiting diende te worden verstrekt.

ECLI:NL:RBDHA:2017:9823 Rechtbank Den Haag, 28-08-2017, C/09/532857 / KG ZA 17/635

Thu, 31 Aug 2017 10:22:31 Z

Kort geding. Aanbesteding. Eiseres plaatst kanttekeningen bij inschrijving winnaar. Eiseres heeft stellingen dat winnaar irreële inschrijving heeft gedaan / haar inschrijving niet kan nakomen niet aannemelijk gemaakt.

ECLI:NL:RBLIM:2017:8012 Rechtbank Limburg, 02-08-2017, C/03/233654 / HA ZA 17-170

Tue, 29 Aug 2017 14:03:31 Z

Aanbestedingsrecht. Private aanbesteding. Aanvulling offerte en wijziging overeenkomst na gunning. Eiseres mocht redelijkerwijs verwachten dat het werk zou worden gegund aan het bedrijf dat de laagste prijs zou vragen voor de uitvoering van het werk conform het bestek en de tekeningen. Geen concrete feiten of omstandigheden op grond waarvan zij tevens mocht aannemen dat de woningstichting een i...

ECLI:NL:RBROT:2017:6521 Rechtbank Rotterdam, 09-08-2017, C/10/501267 / HA ZA 16-464

Wed, 23 Aug 2017 17:25:31 Z

Aanbesteding-bodemzaak. Artikelen 2.38 en 2.39 Aanbestedingswet 2012. 2B-dienst-inbesteding. Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. In strijd gehandeld met plicht om een openbare aanbestedingsprocedure te volgen? Uitzondering op deze p...

ECLI:NL:RBGEL:2017:4329 Rechtbank Gelderland, 14-07-2017, C/05/321290 / KG ZA 17-263

Fri, 18 Aug 2017 16:55:59 Z

Kort geding. Aanbesteding. Strijd met artikel 2.57, 2.54 lid 1 en/of 2.130 Aanbestedingswet?

ECLI:NL:GHAMS:2017:3133 Gerechtshof Amsterdam, 01-08-2017, 200.197.240/01

Fri, 18 Aug 2017 11:48:52 Z

Vorderingen tot vernietiging van scheidsrechterlijke appelvonnissen (Raad van Arbitrage voor de Bouw) in bodemzaak en in kort geding afgewezen. Scheidsgerecht heeft niet verzuimd op essentiële stellingen in te gaan. Eventuele strijd met het aanbestedingsrecht is geen strijd met de openbare orde als bedoeld in art. 1065 lid 1 sub e Rv.

ECLI:NL:RBLIM:2017:7572 Rechtbank Limburg, 27-07-2017, C/03/235112 / KG ZA 17-235

Thu, 17 Aug 2017 13:20:28 Z

Aanbestedingsrecht. Primaire en alternatieve locatie. Uitleg en toepassing afstandseis.

ECLI:NL:RBAMS:2017:875 Rechtbank Amsterdam, 16-02-2017, AMS 14/3848

Wed, 16 Aug 2017 12:28:10 Z

Wob-verzoek met betrekking tot het rapport ‘Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico’s en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland’. Milieu-informatie en milieu-emissies. Belangenafweging. Concepten. Beroep gegrond.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4239 Rechtbank Gelderland, 30-06-2017, C/05/322021 / KG ZA 17-299

Mon, 14 Aug 2017 10:57:02 Z

Kort geding. Private inkoopprocedure inzake preferentiebeleid m.b.t. geneesmiddel voor oogdruppels ter behandeling van glaucoom met als werkzame stof latanoprost. Verloop en scope van inkoopprocedure. Is het aangewezen geneesmiddel ondeugdelijk?

ECLI:NL:RBGEL:2017:4118 Rechtbank Gelderland, 04-08-2017, AWB - 16 _ 4133

Fri, 04 Aug 2017 18:00:19 Z

Omzetbelasting. Onderwijsvrijstelling van artikel 11, eerste lid en onderdeel o, ten tweede, van de Wet OB. Wat valt onder de term “afnemen van examens”, zoals opgenomen in artikel 8, tweede lid, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting? Een besloten vennootschap, die geen onderwijsinstelling is, verricht examendiensten, die bestaan uit het ontwikkelen van examens en het nakijken en verwerken ervan. Z...

ECLI:NL:RBOBR:2017:3972 Rechtbank Oost-Brabant, 26-07-2017, C/01/321340 / KG ZA 17-310

Wed, 02 Aug 2017 12:00:21 Z

aanbesteding/MVO Prestatieladder niet als certificaateis gesteld

ECLI:NL:RVS:2017:2087 Raad van State, 02-08-2017, 201607369/1/R6

Wed, 02 Aug 2017 10:32:53 Z

Bij besluit van 29 juni 2016 heeft de minister het tracébesluit "A16 Rotterdam" vastgesteld.

ECLI:NL:RBNNE:2017:2910 Rechtbank Noord-Nederland, 26-07-2017, 154686 KG/ZA 17-102

Tue, 01 Aug 2017 16:04:56 Z

Aanbesteding voor onderhoud sportvelden en meststoffen. Grossman-verweer van de aanbestedende dienst verworpen. Kan-bepaling is voor meerdere uitleg vatbaar en biedt te veel ruimte voor willekeur. Gebod -onder aanvulling van gronden- om de lopende aanbestedingsprocedure te staken.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4007 Rechtbank Gelderland, 12-07-2017, C/05/306939 / HA ZA 16-411

Mon, 31 Jul 2017 15:34:52 Z

Tussenvonnis. Aanbesteding Regiotaxi Gelderland, onderdeel callcenter. Uitleg van de aanbestedingsstukken. Compensatieplicht voor de provincie vanwege een afname van het vervoersvolume van meer dan 20% in het jaar 2015 ten opzicht van de prognose voor 2013. Partijen worden in de gelegenheid gesteld met elkaar in overleg te treden om te komen tot een redelijke compensatie van eiseres voor het ja...

ECLI:NL:RBDHA:2017:8414 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532179 / KG ZA 17/580

Thu, 27 Jul 2017 15:39:30 Z

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8416 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532280 / KG ZA 17/595

Thu, 27 Jul 2017 15:38:30 Z

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8418 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532286 / KG ZA 17/596

Thu, 27 Jul 2017 15:37:30 Z

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8386 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532205 / KG ZA 17-586

Thu, 27 Jul 2017 11:42:00 Z

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8383 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532191 / KG ZA 17-584

Thu, 27 Jul 2017 11:41:30 Z

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8381 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532180 / KG ZA 17-581

Thu, 27 Jul 2017 11:41:00 Z

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8345 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532226 / KG ZA 17-587

Wed, 26 Jul 2017 11:31:39 Z

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:GHAMS:2017:2728 Gerechtshof Amsterdam, 11-07-2017, 200.189.187/01

Fri, 21 Jul 2017 14:27:50 Z

Indiensttreding door werknemer van ‘verliezende werkgever’ bij heraanbesteding (concessiewissel) in thuiszorg bij ‘verkrijgende werkgever’ op nadeliger arbeidsvoorwaarden. Uitleg artikel 12.3.2.f cao Thuiszorg. Hof oordeelt, anders dan kantonrechter, dat werknemer aan deze bepaling een aanspraak kan ontlenen. Beroep van ‘verkrijgende werkgever’ op nadeliger arbeidsvoorwaarden in nieuwe arbeidso...

ECLI:NL:RBROT:2017:5701 Rechtbank Rotterdam, 30-03-2017, C/10/519596 / KG ZA 17-87

Thu, 20 Jul 2017 16:15:08 Z

Aanbesteding Afwijzing van de vordering tot tussenkomst wegens strijd met eisen goede procesorde. Vorderingen hoofdzaak afgewezen. Geen reden herbeoordeling. Niet aannemelijk onjuiste score op subgunningscriteria. Uitleg doelstelling niet juist. Inschrijver is als zittende dienstverlener mogelijk onvoldoende bewust is geweest van het belang van het goed opschrijven van wat haar dienstverlening...

ECLI:NL:RBDHA:2017:8006 Rechtbank Den Haag, 22-02-2017, C/09/524574 / KG ZA 17/4

Wed, 19 Jul 2017 15:02:25 Z

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Aan de vorderingen van eiseres is uitsluitend ten grondslag gelegd dat de motivering van de gunningsbeslissing niet toereikend is. Voorzieningenrechter oordeelt dat die motivering wel toereikend is. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8007 Rechtbank Den Haag, 30-05-2017, C/09/529439 / KG ZA 17/383

Wed, 19 Jul 2017 14:46:25 Z

Kort geding. Eiseres heeft aan gedaagde opdracht gegeven een rotonde aan te leggen. In dat kader heeft eiseres een paalmatras aangelegd. Er is sprake van scheurvorming in de palen, volgens eisers als gevolg van een fout in de uitvoering door gedaagde, volgens gedaagde als gevolg van een ontwerpfout van eiseres. Vorderingen van eiseres om gedaagde te veroordelen op eigen kosten tot verbetering v...

ECLI:NL:RBROT:2017:5587 Rechtbank Rotterdam, 12-06-2017, 5931480 VV EXPL 17-29

Tue, 18 Jul 2017 16:00:43 Z

Kort geding, concurrentiebeding, nakoming

ECLI:NL:GHAMS:2017:2573 Gerechtshof Amsterdam, 27-06-2017, 200.207.483/01

Tue, 18 Jul 2017 09:41:07 Z

Overheidsaanbesteding. Toepassing van HR 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2638). Geen andere vernietigingsgronden gesteld of gebleken. De vraag of desondanks de resterende vorderingen kunnen worden toegewezen omdat de tussen de Gemeente en Burgtbouw gesloten realisatieovereenkomst een ontbindende voorwaarde bevat, die de Gemeente mogelijk zou kunnen inroepen indien de vorderingen van De Realis...

ECLI:NL:RBDHA:2017:7901 Rechtbank Den Haag, 21-06-2017, C/09/531379 / KG ZA 17/529

Mon, 17 Jul 2017 12:15:48 Z

Kort geding. Aanbesteding. Twijfel over juistheid inschrijving. Aanbestedende dienst heeft vragen gesteld en had genoegen moeten nemen met de toelichting van de inschrijver. De inschrijving had niet terzijde gelegd mogen worden.

ECLI:NL:RBNNE:2017:2593 Rechtbank Noord-Nederland, 14-07-2017, 119053

Fri, 14 Jul 2017 15:32:30 Z

*

ECLI:NL:GHARL:2017:5925 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-07-2017, 200.167.501

Fri, 14 Jul 2017 14:52:30 Z

Aanbesteding. Prognoses in bestek. Vraag of aanbesteder aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtnemer gestelde schade en of de door de aanbesteder opgelegde boetes verschuldigd zijn.

ECLI:NL:PHR:2017:290 Parket bij de Hoge Raad, 07-04-2017, 16/02610

Fri, 14 Jul 2017 12:28:00 Z

Mededingingsrecht. Maatregelen van vereniging dierenartsen (KNMvD) en door haar opgerichte stichting. Besluit als bedoeld in art. 6 Mw en art. 101 VWEU; HvJEU 27 januari 1987, 45/85, ECLI:EU:C:1987:34 (Verband der Sachversicherer). Wanneer heeft het besluit een mededingingsbeperkende strekking? Verwijzing naar o.m. HvJEU 14 maart 2013, C-32/11, ECLI:EU:C:2013:160, NJ 2013/363 (Allianz) en HvJEU...

ECLI:NL:RBROT:2017:5449 Rechtbank Rotterdam, 26-06-2017, C/10/525127 / KG ZA 17-397

Thu, 13 Jul 2017 16:42:22 Z

Aanbesteding. Europese niet openbare aanbestedingsprocedure. Gronden vordering: motivering gunningsbeslissing onvoldoende, gronden beslissing aangevuld met nieuwe ‘relevante redenen’, onjuiste beoordeling gunningscriteria, onduidelijke criteria in aanbestedingsstukken. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2017:2780 Rechtbank Overijssel, 13-07-2017, 5835420 HA VERZ 17-46

Thu, 13 Jul 2017 16:15:22 Z

Verzoek om toekenning transitievergoeding door 122 werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst na toestemming van het UWV is geëindigd op 31 december 2016 vanwege het staken door ZONL van haar activiteiten op het gebied van huishoudelijke zorg. Het overgrote deel van de medewerkers heeft met ingang van 1 januari 2017 een baan gevonden bij PGVZ. Zou er al sprake zijn van overgang van onderneming,...

ECLI:NL:RBROT:2017:5351 Rechtbank Rotterdam, 11-07-2017, C/10/526005 / KG ZA 17-461

Thu, 13 Jul 2017 13:49:22 Z

Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Uitleg geschiktheidseisen en vraag of aan referentie eis is voldaan. Aannemelijk dat aan referentie-eis is voldaan. Niet aannemelijk abnormaal lage prijs of manipulatieve inschrijving van winnaar. Niet gebleken van strijd met aanbestedingsstukken op het punt van de gevoerde interviews met sleutelfunctionarissen. Bezwaar over motivering score in gunningsbesli...

ECLI:NL:RBMNE:2017:3456 Rechtbank Midden-Nederland, 12-07-2017, C/16/405914 / HA ZA 15-1002

Wed, 12 Jul 2017 12:55:35 Z

Een oud-burgemeester heeft onvoldoende onderbouwd dat het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) onzorgvuldig is. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist. De gemeenteraad liet in april 2011 door BING onderzoek doen naar het handelen van de burgemeester. BING concludeerde dat er sprake was van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Nog voordat het rapp...

ECLI:NL:RBMNE:2017:3100 Rechtbank Midden-Nederland, 24-02-2017, C/16/428747 / KG ZA 16-945

Wed, 12 Jul 2017 11:12:00 Z

kort geding, aanbesteding. concurrentievoordeel, verstoring level playing field (eerlijk speelveld)

ECLI:NL:RBZWB:2017:4051 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-07-2017, C/02/330238 / KG ZA 17-286

Fri, 07 Jul 2017 14:25:57 Z

Aanbestedingsrecht, terecht geen gelegenheid geboden tot herstel omissie in inschrijving

ECLI:NL:PHR:2017:467 Parket bij de Hoge Raad, 19-05-2017, 16/02035

Fri, 07 Jul 2017 12:44:57 Z

Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Tekortkoming m.b.t. nakoming van gegunde werkzaamheden (transportdiensten)? Uitleg van aanbestedingsstukken en raamovereenkomst; maatstaf.

ECLI:NL:RBMNE:2017:3101 Rechtbank Midden-Nederland, 15-02-2017, C/16/429611 / KG ZA 16-975

Wed, 05 Jul 2017 10:43:57 Z

kort geding, aanbesteding, gedagvaard na verstrijken vervaltermijn

ECLI:NL:RVS:2017:1808 Raad van State, 05-07-2017, 201604826/1/A3

Wed, 05 Jul 2017 10:32:22 Z

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e). Het college heeft verwezen naar reeds openbaar gemaakte informatie en geweigerd overige stukken over de totstandkoming van de aanbesteding te verstrekken op...

ECLI:NL:RBMNE:2017:3099 Rechtbank Midden-Nederland, 14-06-2017, C/16/434550 / KG ZA 17-164

Tue, 04 Jul 2017 11:07:21 Z

kort geding. Best Value Procurement. Beëindiging concretiseringsfase. Globale opdrachtdoelstelling vs concrete wensenlijst.

ECLI:NL:RBMNE:2017:3097 Rechtbank Midden-Nederland, 19-04-2017, C/16/393714 / HA ZA 15-490

Mon, 03 Jul 2017 10:27:14 Z

aanbestedende dienst heeft deskundige opdracht gegeven haar bij te staan in het kader van een aanbesteding en verwijt die deskundige in datg kader een beroepsfout te hebben gemaakt. ook de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is in geschil.

ECLI:NL:RBMNE:2017:3210 Rechtbank Midden-Nederland, 28-06-2017, 5507403 / MC EXPL 16-12891

Fri, 30 Jun 2017 08:30:17 Z

Toepassing van artikelen 7:611 BW (goed werkgeverschap), 6:248 en 6:23 BW (redelijkheid en billijkheid) en artikel 7:646 lid 1 jo lid 5 sub b BW; 7:648 BW (verboden onderscheid).. Werkneemster in dienst van een deurwaarderskantoor mag van haar werkgever een HBO opleiding volgen tot kandidaat deurwaarder. Partijen sluiten daartoe een studieovereenkomst, waarbij de studie kosten worden gedragen d...

ECLI:NL:GHARL:2017:3881 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-05-2017, 200.178.454

Wed, 28 Jun 2017 15:53:56 Z

Projectontwikkeling. Tekortschieten gemeente door niet verkrijgen beloofde grondpositie. Te vergoeden kosten.

ECLI:NL:OGHACMB:2017:48 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16-05-2017, EJ 76595/15 - H 108/16

Wed, 28 Jun 2017 12:22:21 Z

Curaçao. Ontslag op staande voet. Klokkenluider.

ECLI:NL:RBNNE:2017:2265 Rechtbank Noord-Nederland, 28-06-2017, 154925 /KG ZA 17-123

Wed, 28 Jun 2017 11:51:21 Z

- Aanbesteding - Omissies in de inschrijvingsstaat lenen zich niet voor eenvoudig herstel.

ECLI:NL:GHSHE:2017:2884 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-06-2017, 200.190.737_01

Wed, 28 Jun 2017 10:28:21 Z

Sponsorovereenkomst al dan niet aangegaan onder opschortende voorwaarde? Bewijslast met betrekking tot bestaan opschortende voorwaarde, in verband met karakter van de sponsorovereenkomst. De onderhavige sponsorovereenkomst is geen in de wet geregelde wederkerige benoemde overeenkomst maar een eenzijdige overeenkomst waarbij geen sprake is van door de schuldeiser verrichte werkzaamheden waar in ...

ECLI:NL:RBNNE:2017:2249 Rechtbank Noord-Nederland, 15-06-2017, LEE 15/1292

Tue, 27 Jun 2017 11:23:37 Z

Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999. Eiseres is bij een verzoek om nadeelcompensatie niet gehouden om de tarieven te hanteren die zij aan andere partijen in rekening brengt. Eiseres heeft niet overtuigend aangetoond dat die tarieven in het kader van het onderhavige verzoek tot nadeelcompensatie geheel voor vergoedin...

ECLI:NL:RBGEL:2017:3326 Rechtbank Gelderland, 31-05-2017, C/05/304068 / HA ZA 16-305

Tue, 27 Jun 2017 09:37:32 Z

Niet van de grond gekomen bouwproject ten behoeve van de Hervormde Gemeente Nijkerk met onder meer zorgappartementen. Einde samenwerkingsovereenkomst. Haalbaarheidsfase niet afgerond.

ECLI:NL:RBOVE:2017:2574 Rechtbank Overijssel, 22-06-2017, C/08/202506 / KG ZA 17-178

Mon, 26 Jun 2017 14:23:18 Z

Aanbesteding. Vooralsnog is niet gebleken van aperte fouten of onjuistheden in de beoordeling van de inschrijving van eisers. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2017:4793 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/766030-15

Fri, 23 Jun 2017 13:24:56 Z

Minimega Callot. Algehele vrijspraak. De verdachte wordt vrijgesproken van (actieve) ambtelijke corruptie, valsheid in geschrift en oplichting.

ECLI:NL:RBGEL:2017:3275 Rechtbank Gelderland, 07-06-2017, C/05/318542 / KG ZA 17-172

Fri, 23 Jun 2017 13:03:26 Z

Kort geding. Aanbesteding. Best Value Procurement. Bij een aanbesteding volgens de BVP-methodiek hoeven inschrijvers bij de beoordeling van hun inschrijvingen alleen uit te gaan van hetgeen in het beschrijvend document ten aanzien daarvan is opgenomen en niet van al hetgeen in de algemene literatuur over deze methode is geschreven.

ECLI:NL:RBROT:2017:4794 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/765044-11

Fri, 23 Jun 2017 11:17:56 Z

Minimega Callot. Veroordeling voor (passieve) ambtelijke corruptie, valsheid in geschrift en oplichting. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Benadeelde partij niet-ontvankelijk in vordering tot schadevergoeding. De verklaring van de ‘klokkenluider’ in deze zaak is voldoende betrouwbaar, maar daarop kan niet worden blindgevaren. Op de belangrijke onderdelen van de tenlastelegging ...

ECLI:NL:RBROT:2017:4796 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/65045-11

Fri, 23 Jun 2017 08:19:56 Z

Minimega Callot. Veroordeling voor (actieve) ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Taakstraf van 120 uren en voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden. Vrijspraak van oplichting. Benadeelde partij niet-ontvankelijk in vordering tot schadevergoeding. De verklaring van de verdachte, die ‘klokkenluider’ was in deze zaak, is voldoende betrouwbaar, maar daarop kan niet worden blindgeva...

ECLI:NL:RBROT:2017:4797 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/765049-11

Fri, 23 Jun 2017 08:17:56 Z

Minimega Callot. Veroordeling voor (actieve) ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Taakstraf van 120 uren. Vrijspraak van oplichting. De verklaring van de ‘klokkenluider’ in deze zaak is voldoende betrouwbaar, maar daarop kan niet worden blindgevaren. Op de belangrijke onderdelen van de tenlastelegging is steeds enige nadere onderbouwing daarvan in ander bewijsmateriaal vereist. De ...

ECLI:NL:RBOVE:2017:2534 Rechtbank Overijssel, 15-06-2017, C/08/201466 / KG ZA 17-146

Wed, 21 Jun 2017 14:12:15 Z

Aanbesteding. Vervaltermijn. Ontvankelijkheid.

ECLI:NL:GHSHE:2017:2803 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-06-2017, 200.138.851_01

Wed, 21 Jun 2017 13:35:39 Z

tweeconclusie-regel vervoer of expeditie?

ECLI:NL:RBOVE:2017:2531 Rechtbank Overijssel, 20-06-2017, C/08/202929 / KG ZA 17-187

Wed, 21 Jun 2017 10:13:03 Z

Beëindiging raamovereenkomst wegens dringende reden: op initiatief en in aanwezigheid en met betrokkenheid van eiseres is geprobeerd de stem/demon in het hoofd van betrokkene weg te sturen door middel van 'pastorale bevrijding'. Ondanks dat voldoende aannemelijk is geworden dat sprake was van een crisissituatie heeft eiseres nagelaten de crisisdienst van de behandelende instantie in te schakele...

ECLI:NL:OGEAA:2017:457 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 14-06-2017, A.R. 998 van 2016

Wed, 21 Jun 2017 09:19:33 Z

Civiel. Geen sprake van onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

ECLI:NL:OGEABES:2017:14 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 15-06-2017, KG 2017/15

Wed, 21 Jun 2017 09:01:03 Z

Kort geding. Onrechtmatige daad. Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De waarnemend gezaghebber wordt bevolen rechtsgeldig genomen besluiten te ondertekenen.

ECLI:NL:OGEAM:2017:25 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 31-05-2017, AR 2016/29

Tue, 20 Jun 2017 16:29:32 Z

Vermogensrecht. Overeenkomst door de Minister namens het Land met projectontwikkelaar wordt nietig geacht. Jurisprudentie omtrent afscheidsbeleid politieke ambtsdragers.

ECLI:NL:RBMNE:2016:431 Rechtbank Midden-Nederland, 03-02-2016, C/16/348787 / HA ZA 13-548

Tue, 20 Jun 2017 14:11:02 Z

Onrechtmatige daad wegens schending van integriteit door ingehuurde medewerker van de provincie bij de inhuur van externen, bij welke inhuur hijzelf een (financieel) belang had.

ECLI:NL:GHARL:2017:5110 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-06-2017, 15/01103 tm 15/01172 en 15/01174 tm 15/01190

Tue, 20 Jun 2017 08:00:02 Z

Baatbelasting. Verordeningen onverbindend omdat niet uiterlijk twee jaren nadat de voorzieningen zijn voltooid tot invoering van de belasting is besloten. Gelijkheidsbeginsel. Verbod van willekeur. Annuïteitenberekening prénumerando.

ECLI:NL:RBROT:2017:4613 Rechtbank Rotterdam, 16-06-2017, 10/965105-12 10/965106-12 10/965048-14 10/965046-14 10/965049-14 10/965045-14 10/ 965101-14 10/965093-14 10/965090-14 10/965084-14 10/965095-14

Fri, 16 Jun 2017 10:52:21 Z

Uitspraak op de verzoeken tot nader onderzoek in de zaak Dotterbloem (verdachten corruptie defensie/politie). De rechtbank heeft verschillende onderzoekswensen van de verdediging, waaronder het horen van getuigen, toegewezen en een aantal afgewezen. De verzoeken tot het horen van de voormalige ministers van Defensie Kamp en Van Middelkoop worden afgewezen. Deze verzoeken zijn onvoldoende onderb...

ECLI:NL:GHARL:2017:4990 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-06-2017, 200.175.825/01

Thu, 15 Jun 2017 10:12:56 Z

Vraag of de gemeente toerekenbaar is tekortgeschoten c.q. onrechtmatig heeft gehandeld door niet volledig haar verplichtingen en toezeggingen tegenover projectontwikkelaar tot het revitaliseren van de binnenstad van Coevorden na te komen. Reikwijdte van de overeenkomst; redelijkheid en billijkheid.

ECLI:NL:OGHACMB:2017:38 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 13-06-2017, EJ 80219 - H273/16, EJ 80236 - H 276/16 en EJ 80219 - H 354/16

Wed, 14 Jun 2017 11:19:01 Z

Enquêterecht. Wanbeleid. Het Hof stelt vast dat er wanbeleid is geweest bij Aqualectra en RdK. Bij Aqualectra stelt het Hof vast dat de AvA, de RvC en – tot op zekere hoogte – het bestuur verantwoordelijk waren voor verschillende aspecten van het wanbeleid. Bij RdK doet het Hof overeenkomstige vaststellingen met betrekking tot de RvC en het bestuur. Het Hof oordeelt niet over de verantwoordelij...

ECLI:NL:RBROT:2017:4469 Rechtbank Rotterdam, 14-06-2017, ROT 16/3322, ROT 16/3541

Wed, 14 Jun 2017 10:00:26 Z

Vaststelling Milieuzone Rotterdam. De rechtbank heeft het verkeersbesluit deels vernietigd en zelf in de zaak voorzien. Zij heeft de ingangsdatum in plaats van 1 januari 2016 op 1 mei 2016 vastgesteld. Voorts heeft zij geoordeeld dat de Milieuzone niet van toepassing is op personen- en bestelauto's op benzine van vóór 1 juli 1992.

ECLI:NL:RBDHA:2017:6310 Rechtbank Den Haag, 22-05-2017, C-09-529248-KG ZA 17-371

Tue, 13 Jun 2017 11:14:12 Z

Kort geding; aanbesteding van brandstofpassen en brandstoffen tbv de politie; eiseres is niet ontvankelijk in haar vorderingen nu de Politieacademie ten onrechte niet (mede) in rechte is betrokken; ten overvloede heeft te gelden dat eiseres niet heeft voldaan aan één van de gestelde eisen, zodat zij op goede grond is uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

ECLI:NL:GHAMS:2017:2144 Gerechtshof Amsterdam, 13-06-2017, 200.206.606/01

Tue, 13 Jun 2017 10:09:42 Z

Na aanbesteding door Shell van diensten (´central accounting, payroll services en management information´) t.b.v. de retailers van Shell-tankstations neemt KPMG deze diensten over van Centric. Overgang van onderneming? Hof verwerpt de bezwaren van Centric en aantal werknemers tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de identiteit van de betrokken economische eenheid niet behouden is. D...

ECLI:NL:RBNNE:2017:1981 Rechtbank Noord-Nederland, 02-06-2017, C?17/154259 / KG ZA 17/73

Fri, 02 Jun 2017 11:45:11 Z

Europese openbare aanbesteding van doelgroepenvervoer. De door de aanbestedende dienst gestelde eis van kostendekkende beschikbaarheidstarieven is een ongeldig (onderdeel van een) gunningscriterium, omdat de aanbestedende dienst de door de inschrijvers verstrekte inlichting dat de door hen geoffreerde beschikbaarheidstarieven kostendekkend zijn, niet kan verifiëren. Gebod tot heraanbesteding, v...

ECLI:NL:RBNHO:2017:3993 Rechtbank Noord-Holland, 18-05-2017, AWB - 16 _ 2534

Fri, 02 Jun 2017 11:00:41 Z

meervoudige kamer, opeenvolgende tijdelijke aanstelling en uitzend/payrollcontracten doen geen vaste aanstelling ontstaan.

ECLI:NL:RBDHA:2017:5836 Rechtbank Den Haag, 31-05-2017, C/09/515624 / HA ZA 16-894

Fri, 02 Jun 2017 09:49:11 Z

Overheidsaansprakelijkheid. Onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure leiden tot intrekking van de aanbesteding. De onderaannemer van een inschrijver acht de Staat aansprakelijk uit onrechtmatige daad. Is het aanbestedingsrecht van toepassing in de rechtsverhouding tussen de onderaannemer en de Staat? Is er sprake van causaal verband tussen de aan de Staat verweten gedragingen en de gestel...

ECLI:NL:RBGEL:2017:2913 Rechtbank Gelderland, 02-05-2017, 316474 KG ZA 17-113

Wed, 31 May 2017 14:42:49 Z

Kort geding. Europese aanbesteding voor inkoop van cateringdiensten. Best Value Procurement systematiek. Herbeoordeling prestatie-, risico- en kansendossiers aan de hand van de Aanbestedingsleidraad.

ECLI:NL:RBMNE:2013:8031 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2013, C/16/348569 / KG ZA 13-540

Tue, 30 May 2017 12:24:22 Z

Aanbesteding. Is er sprake van een gedraging in strijd met de Mededingingswet? Deelname aan een kartel? Had de eisende partij mogen worden uitgesloten?

ECLI:NL:GHARL:2017:4396 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-05-2017, 200.206.953/01

Tue, 30 May 2017 09:48:52 Z

Overheidsaanbesteding speciale sector. Gasunie schrijft aanbesteding uit voor levering en onderhoud turbine gasmeters. Tijdens een tussentijdse audit bij een van de gegadigden constateert Gasunie dat niet conform de voorschriften gewerkt wordt: een buis wordt ter plekke in drieën gezaagd zonder dat op elk van de delen een duidelijk herkomststempel is geplaatst. Deze gegadigde wordt uitgesloten ...

ECLI:NL:OGEAA:2017:402 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-05-2017, K.G. 750 van 2017

Mon, 29 May 2017 14:42:21 Z

Kort Geding. Civiel. Contractenrecht. Aanbesteding.

ECLI:NL:RBOVE:2017:2162 Rechtbank Overijssel, 24-05-2017, C/08/200381 / KG ZA 17-105

Wed, 24 May 2017 14:41:35 Z

Aanbestedingsrecht. De score die gedaagde ter zake gunningswens 2 aan de inschrijving van eiseres heeft toegekend is deugdelijk is en de daarvoor gegeven motivering kan die score dragen.

ECLI:NL:RBNNE:2017:1884 Rechtbank Noord-Nederland, 24-05-2017, C/17/154202 / KG ZA 17-67

Wed, 24 May 2017 14:00:05 Z

Aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve selectiecriteria. Niet aannemelijk geworden dat de Gemeente evidente beoordelingsfouten heeft gemaakt.

ECLI:NL:RBAMS:2014:7354 Rechtbank Amsterdam, 09-05-2014, AMS 13/4223

Wed, 17 May 2017 11:29:18 Z

WOZ-waarde ziekenhuis. Gecorrigeerde vervangingswaarde. Recent gerealiseerde bouwdelen ten onrechte gewaardeerd aan de hand van de werkelijke kosten. Geen schaalvoordeel. Toepassen BDB-index. Werktuigenvrijstelling. Technische en functionele veroudering. Grondwaarde. De WOZ-waarde van het ziekenhuis is niet te hoog vastgesteld

ECLI:NL:GHSHE:2017:2127 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-05-2017, 200.116.732_01

Wed, 17 May 2017 08:55:18 Z

Aanbesteding. Mededinging.

ECLI:NL:RBDHA:2017:5094 Rechtbank Den Haag, 08-03-2017, C/09/523523 / KG ZA 16-1514

Mon, 15 May 2017 12:10:28 Z

Kort geding. Aanbesteding. Het invullen van het verkeerde prijsinvulformulier is geen kennelijke fout die zich leent voor eenvoudig herstel. Herstel van de gemaakte fout zou leiden tot een nieuwe inschrijving. Geen verplichting voor de aanbestedende dienst om de inschrijver gelegenheid te geven voor herstel.

ECLI:NL:RBDHA:2017:5033 Rechtbank Den Haag, 04-04-2017, C-09-526434-KG ZA 17-161

Mon, 15 May 2017 11:42:58 Z

Kort geding. Aanbesteding geconditioneerde containers. De inschrijving is terecht terzijde gelegd. De inschrijving voldoet niet aan de geschiktheidseisen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4930 Rechtbank Den Haag, 14-04-2017, C/09/526660 / KG ZA 17-176

Mon, 15 May 2017 10:55:28 Z

Aanbestedingsrecht; gehanteerde beoordelingssystematiek en motivering voorlopige gunningsbeslissingen kunnen toets der kritiek doorstaan; motiverings- en transparantiebeginsel in acht genomen.

ECLI:NL:RBROT:2017:3402 Rechtbank Rotterdam, 11-04-2017, 5720850

Fri, 12 May 2017 16:00:52 Z

sprake van ernstig verwijtbaar handelen van wg en de wg kan dientengevolge geen rechten meer ontlenen aan het relatiebeding.Wn heeft recht op doorbetaling loon en div vergoeding. Billijke verg. op nihil

ECLI:NL:RBDHA:2016:17062 Rechtbank Den Haag, 15-11-2016, C/09/518218 / KG ZA 16/1090

Fri, 12 May 2017 11:33:39 Z

Kort geding. Aanbesteding. In aanbestedingsstukken is - op straffe van uitsluiting, behoudens in geval van een bagatel - voorgeschreven dat irreële en manipulatieve inschrijvingen niet toelaatbaar zijn en dat daarvan in ieder geval sprake is als met nultarieven wordt ingeschreven. Toch inschrijving met nultarief. Voorzieningenrechter oordeelt dat inschrijving terecht terzijde is gelegd.

ECLI:NL:RBDHA:2016:17061 Rechtbank Den Haag, 15-11-2016, C/09/518398 / KG ZA 16/1103

Fri, 12 May 2017 11:21:39 Z

Kort geding. Aanbesteding. In de aanbestedingsdocumenten is - op straffe van uitsluiting, behoudens in het geval sprake is van een bagatel - voorgeschreven manipulatieve en irreële inschrijvingen niet toelaatbaar zijn en dat daarvan in ieder geval sprake is indien met nultarieven wordt ingeschreven. Toch inschrijving met nultarief. Voorzieningenrechter oordeelt dat inschrijving terecht terzijde...

ECLI:NL:RBDHA:2016:17059 Rechtbank Den Haag, 31-10-2016, C/09/517473 / KG ZA 16/1043

Fri, 12 May 2017 11:13:39 Z

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving is terecht ongeldig verklaard. De aanbestedende dienst heeft de juiste beoordelingsprocedure gevolgd en het plan van aanpak van inschrijver voldoet niet aan de gestelde eisen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:17058 Rechtbank Den Haag, 31-10-2016, C/09/515800 / KG ZA 16/951

Fri, 12 May 2017 11:05:09 Z

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedende dienst heeft inschrijver uitgesloten wegens het afleggen van een valse verklaring over een ernstige fout. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende vaststaat dat van een ernstige fout als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder c Aw sprake is. Het moet voor de inschrijver duidelijk zijn geweest dat deze gedraging had moeten worden gemeld in de Eigen ver...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4897 Rechtbank Den Haag, 14-02-2017, C/09/524107 / KG ZA 16-1570

Fri, 12 May 2017 10:01:39 Z

Aanbestedingsrecht: onvolledige inschrijving TenderNed-portal; Eigen Verklaring en Verklaring Kwaliteitssystemen niet in digitale kluis geplaatst; geen sprake van schending transparantie- en evenredigheidsbeginsel; geen gebrek dat zich leent voor herstel.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4898 Rechtbank Den Haag, 24-02-2017, C/09/524830 / KG ZA 17-29

Fri, 12 May 2017 09:55:09 Z

Aanbestedingsrecht: geen sprake van uitgevoerde werkzaamheden die door Politie dmv aanbestedingsprocedure in de markt hadden moeten worden gezet.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4856 Rechtbank Den Haag, 12-01-2017, C-09-521602-KG ZA 16-1383

Wed, 10 May 2017 10:06:19 Z

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. De opdracht is onderverdeeld in twintig percelen en elke inschrijver mag op maximaal vijf percelen inschrijven, waarbij ondernemingen uit dezelfde groep die inschrijven op hetzelfde perceel op verzoek van het CJIB moeten kunnen aantonen dat zij zelfstandig inschrijven. Door de wij...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4854 Rechtbank Den Haag, 12-01-2017, C-09-521521-KG ZA 16-1375

Wed, 10 May 2017 09:20:49 Z

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. Het CJIB hanteert in de aanbestedingsprocedure een vaste vergoeding en twee gunningscriteria. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het CJIB niet verplicht is te gunnen op basis van laagste prijs of emvi en dat niet vereist is dat inschrijvers zich kunnen onderscheiden op d...

ECLI:NL:RBLIM:2017:3763 Rechtbank Limburg, 24-04-2017, C/03/233762 / KG ZA 17-161

Tue, 09 May 2017 11:08:07 Z

Kort geding. Verbintenissenrecht. Aanbestedingsrecht. Uitleg nota van inlichtingen met betrekking tot niet-toestaan negatieve bedragen. RAW-systematiek. Ongeldigverklaring inschrijving.

ECLI:NL:GHARL:2017:3544 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-04-2017, 200.175.245

Thu, 04 May 2017 14:57:55 Z

7:377 BW. Ontpoldering Hedwigepolder door pachtbeëindiging. Vervolg van: ECLI:NL:GHARL:2016:10074. Het hof oordeelt in dit (derde) tussenarrest dat dat de eigenaar van de Hedwigepolder in het licht van de aan te leggen toets voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de wil ernstig gemeend is, dat de verwezenlijking van de bestemming voldoende concreet en uitvoerbaar is en dat hij financieel in s...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4646 Rechtbank Den Haag, 04-05-2017, C-09-528795-KG ZA 17-334

Thu, 04 May 2017 13:14:55 Z

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving van eiseres is terecht - als ongeldig - ter zijde gelegd, aangezien deze niet besteksconform is.

ECLI:NL:RBGEL:2017:2447 Rechtbank Gelderland, 26-04-2017, C/05/317261/KG ZA 17-132

Wed, 03 May 2017 13:50:46 Z

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Aanbestedende dienst is gehouden een gunningsbeslissing in te trekken en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen indien een (vermeende) ongeldigheid pas na de voorlopige gunningsbeslissing door de aanbestedende dienst wordt opgemerkt. Onduidelijke bestekseis. Strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Van ontijdig klagen is geen sprake. Gemeente dient ...

ECLI:NL:RVS:2017:1141 Raad van State, 26-04-2017, 201603613/1/R6 en 201603945/1/R6

Wed, 26 Apr 2017 10:33:06 Z

Bij besluit van 18 maart 2016 heeft de minister het tracébesluit "Zuidasdok" vastgesteld.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4278 Rechtbank Den Haag, 26-04-2017, C/09/528721 / KG ZA 17/328

Wed, 26 Apr 2017 10:26:36 Z

Subsidieverlening NIPT hoeft niet te worden gestaakt. Met ingang 1 april 2017 is een subsidieregeling in werking getreden, op grond waarvan de Nederlandse academische ziekenhuizen die NIPT’s afnemen aanspraak kunnen maken op subsidie van de Staat. Door deze subsidieregeling kunnen zwangere vrouwen de NIPT voor € 175,= laten afnemen. Gendia, een Belgisch bedrijf dat deze test ook aanbiedt aan ...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4252 Rechtbank Den Haag, 26-04-2017, C/09/504194 / HA ZA 16-107

Wed, 26 Apr 2017 10:22:36 Z

.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4255 Rechtbank Den Haag, 25-04-2017, C/09/527418 / KG ZA 17-229

Tue, 25 Apr 2017 12:00:06 Z

De voorzieningenrechterc heeft de vorderingen van Brainlab, om de gunningsbeslissing van Erasmus Universitair Medisch Centrum in de aanbesteding van de levering en installatie van multimediavoorzieningen in 22 operatiekamers en 4 interventiekamers in te trekken, afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2017:1445 Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2017, 200.183.997/01

Mon, 24 Apr 2017 10:58:36 Z

aannemingsovereenkomst. Geschil over de kwaliteit van het werk.

ECLI:NL:RBNHO:2017:3254 Rechtbank Noord-Holland, 20-04-2017, 15/227731-16

Sat, 22 Apr 2017 08:56:58 Z

Overtreding van het bepaalde in artikel 5:14E van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlemmermeer 2016. Taxironselaars. Beroep op niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging wegens strijd met gelijkheidsbeginsel verworpen. APV Haarlemmermeer 2016 is verbindend.

ECLI:NL:OGHACMB:2017:29 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 07-03-2017, AR 26/14 - ghis 73578 - H 280/16

Thu, 20 Apr 2017 10:43:14 Z

Bonaire. Arbitraal beding.

ECLI:NL:RVS:2017:1102 Raad van State, 19-04-2017, 201506562/1/A2

Wed, 19 Apr 2017 10:32:10 Z

Bij besluit van 4 september 2013 heeft het college de inkomsten en uitgaven van het openbaar primair onderwijs over de periode 2001 tot en met 2005 vastgesteld en geconcludeerd dat over die periode geen overschrijding heeft plaatsgevonden, zodat geen recht bestaat op doorbetaling aan niet door de gemeente in stand gehouden scholen.

ECLI:NL:OGHACMB:2016:157 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 29-11-2016, 71273/14 – H 231/16

Wed, 12 Apr 2017 14:01:13 Z

vertrouwensbeginsel. Vertegenwoordiging land. Staatsregel. Comptabiliteit voorschrift. Financieel toezicht. Ongerechtvaardigde verrijking.

ECLI:NL:RBGEL:2017:2042 Rechtbank Gelderland, 27-03-2017, 315354

Tue, 11 Apr 2017 10:51:18 Z

Kort geding. Aanbesteding. Moest de presentatie als een zelfstandig subgunningscriterium worden beschouwd of in combinatie met de offerte worden beoordeeld? Is de provincie bij de beoordeling van de presentatie afgeweken van de vooraf bekend gemaakte norm? Is sprake van een subjectieve beoordeling?

ECLI:NL:RBROT:2017:2607 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2017, C/10/521302 / KG ZA 17-177

Fri, 07 Apr 2017 09:14:04 Z

Aanbesteding. Kort geding. Inschrijver mag zich niet beroepen op abnormaal lage inschrijving van andere inschrijver. Uit de markt drukken met lage prijs? Geen schending mededingingsrecht.

ECLI:NL:RBROT:2017:2605 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2017, C/10/520509 / KG ZA 17-125

Fri, 07 Apr 2017 08:26:34 Z

Kort geding. Aanbesteding. Klacht indienen bij aanbesteder over gunningsbeslissing in plaats van kort geding aanspannen is geoorloofd. Winnende inschrijver heeft recht om zich te verweren jegens verliezend inschrijver, ook als de aanbesteder zelf geen deugdelijke motivering geeft in een beslissing tot (intrekking) gunning.

ECLI:NL:RBGEL:2017:1679 Rechtbank Gelderland, 29-03-2017, AWB - 16 _ 5150

Fri, 31 Mar 2017 12:07:12 Z

Toekenning pgb voor hulp bij het huishouden op grond van de Wmo 2015; hoogte uurtarief. De rechtbank is van oordeel dat uit de Memorie van Toelichting volgt dat verweerder bevoegd is om het tarief voor een pgb lager vast te stellen is dan het gehanteerde tarief voor zorg in natura, mits dat tarief eiser in staat stelt om de noodzakelijke kwalitatief goede ondersteuning in te kopen. Dat verweerd...

ECLI:NL:RBROT:2017:2443 Rechtbank Rotterdam, 22-03-2017, C/10/511015 / HA ZA 16-956

Fri, 31 Mar 2017 10:37:42 Z

Verzetzaak. Contractenrechtelijke betalingsvordering Nederlands bedrijf tegen Colombia wegens verleende diensten aan Colombiaans consulaat in Amsterdam. Immuniteit van jurisdictie. (Anticiperende) toepassing van Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Properties van de Verenigde Naties van 2 december 2004. Ter onderbouwing van het immuniteitsverweer betwist Colombia het best...

ECLI:NL:RBDHA:2017:2964 Rechtbank Den Haag, 22-03-2017, C/09/513952 / HA ZA 16-787

Thu, 30 Mar 2017 10:05:49 Z

Overheidsaansprakelijkheid. De Staat is niet aansprakelijk voor het strafvorderlijk optreden tegen de voormalig verdachte. De gestelde onrechtmatige uitlatingen van het OM in de strafzaak kunnen niet tot toewijzing van de vordering leiden, omdat het causaal verband met de gestelde schade ontbreekt. Het bedrijf van de voormalig verdachte komt geen beroep toe op het evenredigheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBNHO:2017:2329 Rechtbank Noord-Holland, 28-03-2017, C/15/253645 / KG ZA 17-30

Wed, 29 Mar 2017 09:17:56 Z

Aanbesteding. Nationale onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Vorderingen afgewezen. Eisers beroepen zich deels op aanbestedingsdocumentatie die niet van toepassing is. Geen ongeldige inschrijving. Geen onjuiste beoordeling. Van belangenverstrengeling onvoldoende gebleken. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2971 Rechtbank Den Haag, 20-02-2017, C-09-524698-KG ZA 17-13

Tue, 28 Mar 2017 12:09:56 Z

Kort geding. Aanbesteding. Vordering afgewezen. Inschrijving zittende dienstverlener moet op gelijke wijze worden beoordeeld als andere inschrijvingen.

ECLI:NL:RBOBR:2017:1580 Rechtbank Oost-Brabant, 22-03-2017, C/01/314242 / HA ZA 16-700

Mon, 27 Mar 2017 15:00:26 Z

Incidenten vrijwaring en 843a Rv. Vrijwaring toegestaan. De rechtbank ziet geen grond om eiseres in het vrijwaringsincident toe te staan om in een later stadium aanvullende vrijwaringsverzoeken aan de rechtbank voor te leggen. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om ná het nemen van een conclusie van antwoord nog andere partijen in vrijwaring op te roepen. De vorderingen op grond van artikel...

ECLI:NL:RBROT:2017:1831 Rechtbank Rotterdam, 08-03-2017, C/10/485173 / HA ZA 15-986

Mon, 27 Mar 2017 11:44:56 Z

Bouwzaak. Verlenging van de opleveringstermijn (8 UAV 1989) en bouwstop. Rechtsverwerking en matiging van bedongen kortingsbedrag? Uitleg paragraaf 6 lid 15 UAV 1989.

ECLI:NL:RBROT:2017:2263 Rechtbank Rotterdam, 22-03-2017, C/10/519575 / KG ZA 17-86

Fri, 24 Mar 2017 13:53:33 Z

Kort geding. Aanbesteding. Klacht over (dis) proportionaliteit geschiktheidseis maar ongeldige inschrijving. Geen belang. HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:988 (Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH).

ECLI:NL:GHSHE:2017:1115 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017, 200.206.297_01

Fri, 24 Mar 2017 11:41:33 Z

Aanbestedingsrecht. In het beschrijvend document is alleen als eis gesteld dat bij de inschrijving een uittreksel uit het handelsregister moest worden gevoegd. Van de inschrijver mocht niet worden verwacht dat hij moest bedenken dat uit het gevraagde uittreksel niet kon blijken dat de ondertekenaar bevoegd was de inschrijving te ondertekenen en dat hij daarom uit eigener beweging andere bewijss...

ECLI:NL:RBNHO:2017:1981 Rechtbank Noord-Holland, 14-03-2017, AWB - 16 _ 1557

Thu, 23 Mar 2017 13:48:03 Z

Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Algemene voorziening.

ECLI:NL:GHDHA:2017:470 Gerechtshof Den Haag, 07-03-2017, 200.207.104/01

Wed, 22 Mar 2017 10:13:37 Z

Aanbesteding concessie reclame. Vervolg op ECLI:HR:GHDHA:2016:3169. Drempelwaarde overschreden? Duidelijk grensoverschrijend belang?

ECLI:NL:GHAMS:2017:829 Gerechtshof Amsterdam, 14-03-2017, 200.180.270/01

Tue, 21 Mar 2017 16:26:01 Z

Overheidsaanbesteding. Inmiddels is een overeenkomst tussen FSB en geint sub 2 gesloten. Daarmee is de aanbestedingsprocedure geëindigd. Dat gegeven staat op zichzelf reeds in de weg aan toewijzing van de (op wijziging van de aanbestedingsprocedure gerichte) in hoger beroep gevorderde ordemaatregelen. Geen vorderingen ingesteld die ertoe strekken dat de reeds gesloten overeenkomst wordt aangeta...

ECLI:NL:RBDHA:2017:2739 Rechtbank Den Haag, 07-03-2017, C/09/528060 / KG ZA 17-279 (uitgebreid)

Tue, 21 Mar 2017 15:02:01 Z

"Intellectuele eigendom. Kort geding. Vordering verbod op continueren verbouwing Naturalisgebouw wegens inbreuk op auteursrechten architect. Spoedeisend belang is aanwezig. In de bodemprocedure is bij tussenvonnis beslist dat er inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van de architect bij de bestaande verbouwingsplannen voor het Naturalisgebouw. De voorzieningenrechter neemt deze be...

ECLI:NL:RBGEL:2017:1501 Rechtbank Gelderland, 28-02-2017, 313144

Mon, 20 Mar 2017 11:32:24 Z

Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Heeft de aanbestedende dienst voldaan aan haar verplichting om voldoende informatie te verstrekken aan de inschrijver?

ECLI:NL:RBGEL:2017:1500 Rechtbank Gelderland, 20-02-2017, 313931

Mon, 20 Mar 2017 10:25:24 Z

Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Programma van wensen kon door alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers op dezelfde manier worden begrepen.

ECLI:NL:RBMNE:2017:1076 Rechtbank Midden-Nederland, 03-03-2017, C/16/418882 / KG ZA 16-523

Fri, 17 Mar 2017 09:30:41 Z

Uitsluitingsgronden. Valse verklaring in Eigen verklaring mbt ernstige beroepsfouten. Separate toelichting op opgelegde boetes is geen toelichting op de Eigen Verklaring. Intrekking voorlopige gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2415 Rechtbank Den Haag, 15-03-2017, C/09/505113 / HA ZA 16-160

Fri, 17 Mar 2017 09:29:41 Z

mededelingsplicht; non-conformiteit; onderhoudskosten

ECLI:NL:GHSHE:2017:1009 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-03-2017, 200.181.840_01

Thu, 16 Mar 2017 13:43:11 Z

geheimhoudings- en concurrentiebeding. Stelplicht.

ECLI:NL:RBLIM:2017:1964 Rechtbank Limburg, 03-03-2017, AWB - 15 _ 3782

Tue, 14 Mar 2017 16:04:42 Z

AW. Strafontslag. Plichtsverzuim. Belangenverstrengeling. Evenredigheid. De rechtbank stelt vast dat eiser ten onrechte zijn nevenwerkzaamheden niet heeft gemeld bij zijn leidinggevende(n). de rechtbank is van oordeel dat van een hoogleraar/projectleider mag worden verwacht dat hij de noodzaak inziet om bepaalde zaken (in verband met de –schijn van- belangenverstrengeling) transparant te maken ...

ECLI:NL:RBGEL:2017:1370 Rechtbank Gelderland, 03-02-2017, 312207

Tue, 14 Mar 2017 09:16:42 Z

Kort geding. Aanbesteding. Marktconforme prijs geoffreerd?

ECLI:NL:PHR:2016:1328 Parket bij de Hoge Raad, 16-12-2016, 15/05147

Fri, 10 Mar 2017 12:22:14 Z

Verbintenissenrecht. Gemengde overeenkomst (art. 6:215 BW): duurovereenkomst tot verzorgen van catering bij besloten bijeenkomsten in kasteel, gecombineerd met recht van gebruik van ruimten voor een publieksrestaurant. Heeft restauranthouder na beëindiging kasteelcatering recht op huurbescherming?

ECLI:NL:HR:2017:405 Hoge Raad, 10-03-2017, 15/05147

Fri, 10 Mar 2017 12:00:44 Z

Verbintenissenrecht. Gemengde overeenkomst (art. 6:215 BW): duurovereenkomst tot verzorgen van catering bij besloten bijeenkomsten in kasteel, gecombineerd met recht van gebruik van ruimten voor een publieksrestaurant. Heeft restauranthouder na beëindiging kasteelcatering recht op huurbescherming?

ECLI:NL:RBDHA:2017:2217 Rechtbank Den Haag, 17-01-2017, C/09/520620/KG ZA 16-1304

Fri, 10 Mar 2017 09:55:44 Z

kort geding; aanbesteding leermiddelen en onderwijsdiensten; aanbest procedure is niet discriminatoir wanwege de wijze waarop percelen zijn vormgegeven noch vanwege de kwalitiatieve en financiele (sub)gunningscriteria; de motivering van de gunningsbeslissing voldoet aan de daaraan te stellen eisen; voldoende level playing field ondanks dat consumentenprijs van een vd leermiddelen niet bekend is...

ECLI:NL:RBAMS:2017:1532 Rechtbank Amsterdam, 13-02-2017, KG ZA 16-1552

Fri, 10 Mar 2017 08:55:14 Z

Inschrijving is terecht ongeldig verklaard vanwege het niet indienen van het inschrijvingsbiljet.

ECLI:NL:RBAMS:2017:1504 Rechtbank Amsterdam, 08-03-2017, 620826 / KG ZA 16-1515

Thu, 09 Mar 2017 15:21:08 Z

Openbare Europese aanbesteding voor levering warme dranken aan de gemeente. Huidige leverancier is in de procedure als tweede geëindigd en vordert dat de opdracht alsnog aan haar wordt gegund. Voorzieningenrechter oordeelt dat niet aannemelijk geworden is dat de lagere prijs van de geselecteerde kandidaat irreëel of manipulatief is. De gemeente is ook niet gehouden te onderzoeken of deze kandid...

ECLI:NL:RBDHA:2016:16893 Rechtbank Den Haag, 25-10-2016, C/09/516790 / KG ZA 16-999

Thu, 09 Mar 2017 11:24:08 Z

kort geding; Europese niet-openbare aanbesteding; eiser heeft zich aangemeld voor beide percelen en daarbij twee Eigen verklaringen ingediend; eiser is vervolgens uitgenodigd om in te schrijven, maar heeft daarbij niet niet de gevraagde model K-verklaring ingediend; inschrijving van eiser is op goede grond ongeldig verklaard.

ECLI:NL:RBGEL:2017:1162 Rechtbank Gelderland, 08-02-2017, 300102

Tue, 07 Mar 2017 10:50:14 Z

Aanbesteding. Transparantiebeginsel. Facultatieve uitsluitingsgronden van artikel 2.87 lid 1 sub b, c en e Aw 2012/artikel 3.5.4 sub b, c en e ARW 2012. Proportionaliteit. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2017:1135 Rechtbank Gelderland, 11-01-2017, 305357

Mon, 06 Mar 2017 12:23:06 Z

Meervoudige onderhandse aanbesteding. Toelaatbare wijziging van de eisen in de inlichtingenfase

ECLI:NL:RBGEL:2016:7140 Rechtbank Gelderland, 28-12-2016, 279493

Mon, 06 Mar 2017 12:17:06 Z

Opzegging duurovereenkomst. Schadebegroting aan de hand van vermogensvergelijking tussen situatie van onberispelijke nakoming en bestaande situatie. Gederfde winst. Schatting winstmarge op 25%.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1384 Rechtbank Gelderland, 17-02-2016, 279493

Mon, 06 Mar 2017 12:11:06 Z

Vraag of een samenwerkingsovereenkomst en deelovereenkomsten tot stand zijn gekomen, en zo ja, tussen welke partijen. Informele aanbesteding. Beroep op voorbehoud in aanbestedingsdocument gaat niet op. Rechtbank stelt vast dat overeenkomsten tot stand zijn gekomen tussen eiseres en gedaagde sub 1. Door opzegging is gedaagde sub 1 schadeplichtig geworden jegens eiseres. Gedaagde sub 2 is hoofdel...

ECLI:NL:RBOBR:2017:976 Rechtbank Oost-Brabant, 24-02-2017, C/01/316598 / KG ZA 17-16

Fri, 03 Mar 2017 12:00:27 Z

Kort geding. Aanbesteding. Uitsluiting wegens het niet indienen van een plan van aanpak social return.

ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam, 21-02-2017, C/13/621166 / KG ZA 16-1540

Thu, 02 Mar 2017 12:45:30 Z

Kort geding; aanbestedingszaak; (impliciete) geschiktheidseis

ECLI:NL:RBGEL:2017:1077 Rechtbank Gelderland, 25-01-2017, C/05/281065 HA ZA 15-190 en 288277 HA ZA 15-472 en 294041 HA ZA 15-687

Thu, 02 Mar 2017 08:59:00 Z

Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:2971. Schadebegroting na asbestbesmetting loodsen. Aannemer en onderaannemer aansprakelijk. Schadevergoeding grotendeels toegewezen, behoudens toekomstige schade, deel interne kosten en advocaatkosten, die niet zijn aan te merken als proceskosten.

ECLI:NL:RBOBR:2017:922 Rechtbank Oost-Brabant, 20-02-2017, C/01/316115 / KG ZA 16-755

Mon, 27 Feb 2017 12:00:18 Z

Het ging om een aanbesteding-geschil. De vorderingen van Boom B.V. zijn afgewezen. Geoordeeld is dat er geen sprake was van een irreële prijs aan de zijde van de ‘winnende’ inschrijver (een derde, geen procespartij), en voorts heeft de Provincie de inschrijvingen op een voldoende objectieve manier beoordeeld aan de hand van inzichtelijke maatstaven en heeft zij voldoende gemotiveerd op basis w...

ECLI:NL:CRVB:2017:641 Centrale Raad van Beroep, 23-02-2017, 16/797 AW

Fri, 24 Feb 2017 12:00:22 Z

Toekenning van en overgang naar LFNP-functie. Matching. Er ontbreken concrete aanwijzingen die de verklaring vormen voor de voorlegging voor een hernieuwde matching door de Werkgroep bij N en het achterwege laten daarvan bij appellant. De korpschef heeft ter zitting kenbaar gemaakt dat voor beide gevallen gold dat het ‘een dubbeltje op zijn kant was’ of de functie A dan wel B moest worden toege...

ECLI:NL:RBDHA:2017:1597 Rechtbank Den Haag, 17-02-2017, C-09-525704-KG ZA 17-96

Wed, 22 Feb 2017 12:39:45 Z

Kort geding. Volgens eiseres mag gedaagde niet tot ontbinding van een overeenkomst (gesloten na een aanbesteding) overgaan op basis van de door haar daarvoor aangevoerde redenen en dient zij uitvoering te blijven geven aan die overeenkomst in ieder geval totdat in een bodemprocedure is beslist over de vraag of de door gedaagde aangevoerde redenen de ontbinding rechtvaardigen. De voorzieningenre...

ECLI:NL:RBMNE:2017:432 Rechtbank Midden-Nederland, 01-02-2017, C/16/428340 / KG ZA 16-934

Mon, 20 Feb 2017 10:33:46 Z

Aanbesteding. Relatief beoordelingssysteem. De beoordeling van de inschrijving van eiseres op kwalitatieve gunningscriteria bevat op enkele onderdelen onjuistheden. Gebod tot intrekking gunningsbeslissing en herbeoordeling inschrijving.

ECLI:NL:RBAMS:2017:755 Rechtbank Amsterdam, 09-02-2017, C/13/621183 / KG ZA 16-1544

Fri, 17 Feb 2017 14:58:25 Z

Aanbestedingsgeschil; marginale toetsing beoordeling kwalitatief criterium.

ECLI:NL:RBZWB:2016:7987 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-12-2016, AWB 16_3570

Fri, 17 Feb 2017 09:41:25 Z

Tussenuitspraak. Wmo 2015. Verlaging pgb. Het college dient nader te onderzoeken of eiseres gelet op haar beperkingen kan overstappen naar een gecontracteerde zorgaanbieder en of en hoe zij met het pgb de voor haar noodzakelijk geachte begeleiding daadwerkelijk kan inkopen op een wijze die de feitelijke zorg vergelijkbaar maakt met een voorziening in natura.

ECLI:NL:RBZWB:2017:846 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-02-2017, C/02/324969 / KG ZA 16-851

Thu, 16 Feb 2017 10:09:30 Z

aanbesteding, verzoek tot geheimhouding stukken ten opzichte van partij die wil tussenkomen

ECLI:NL:RBMNE:2017:531 Rechtbank Midden-Nederland, 07-02-2017, C/16/429901 / KG ZA 16-988

Thu, 16 Feb 2017 09:00:00 Z

verliezende partij verwijt de aanbestedende dienst dat een niet geformuleerd geschiktheidsvereiste (ervaring) in de beoordeling is betrokken en de onderbouwing van de score gebrekkig heeft gemotiveerd. Vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2017:358 Raad van State, 15-02-2017, 201509417/1/R2

Wed, 15 Feb 2017 10:32:30 Z

Bij besluit van 29 september 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Groenewoud III" vastgesteld.

ECLI:NL:RBROT:2017:1182 Rechtbank Rotterdam, 13-02-2017, C/10/516899 / KG ZA 16-1456

Wed, 15 Feb 2017 08:43:52 Z

Kort geding. Aanbesteding. Abnormaal lage prijs? Relatieve beoordelingssystematiek.

ECLI:NL:GHDHA:2017:260 Gerechtshof Den Haag, 14-02-2017, 200.203.078/01

Tue, 14 Feb 2017 10:15:23 Z

Aanbesteding jeugdzorg. Voldoende informatie verstrekt? Proportionaliteitsbeginsel. Strijd met Gids Proportionaliteit wegens verdeling risico's.

ECLI:NL:RBDHA:2017:1205 Rechtbank Den Haag, 10-02-2017, C-09-521993-KG ZA 16-1415

Mon, 13 Feb 2017 14:03:23 Z

Kort geding Aanbesteding van het ontwerp en de uitvoering van de Nieuwe Driemanspolder. Niet kan worden aangenomen dat fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van de inschrijving van eiseres en de motivering van de gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBDHA:2017:1199 Rechtbank Den Haag, 01-02-2017, C-09-520585-KG ZA 16-1301

Fri, 10 Feb 2017 09:37:27 Z

Kort geding. Aanbesteding. Gebruik van e-mailberichten voorgeschreven. Inschrijving interveniënt ongeldig.

ECLI:NL:RBDHA:2017:1190 Rechtbank Den Haag, 01-02-2017, C/09/520618

Fri, 10 Feb 2017 09:20:57 Z

C-09-520618-KG ZA 16-1302. Kort geding. Aanbesteding. Gebruik van e-mailberichten voorgeschreven. Inschrijving interveniënt ongeldig.

ECLI:NL:GHSHE:2016:4940 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-11-2016, 15/00835

Thu, 09 Feb 2017 15:56:35 Z

Reclamebelasting. Afbakening kring belastingplichtigen. Heffing van belanghebbende rechtmatig; gebiedsafbakening niet in strijd met rechtsbeginselen.

ECLI:NL:CBB:2017:21 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 09-02-2017, 15/506

Thu, 09 Feb 2017 10:05:05 Z

verlening onderhandse concessie van het hoofdrailnet aan NS.

ECLI:NL:RBNNE:2017:376 Rechtbank Noord-Nederland, 02-02-2017, C/17/153092 / KGZA 17/19

Wed, 08 Feb 2017 16:08:06 Z

Aanbesteding. Motivering voorlopige gunningsbeslissing. Herbeoordeling. Door na te laten in de motivering van de voorlopige gunningsbeslissing de scores van de winnende inschrijver ten aanzien van elk van de subgunningscritria te vermelden, heeft de gemeente Leeuwarden deze voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:GHSHE:2017:423 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-02-2017, 200.179.507_01

Wed, 08 Feb 2017 14:39:36 Z

Vaststelling van de omvang van het ereloon van een Belgische advocaat. Marginale toetsing.

ECLI:NL:RBNHO:2017:924 Rechtbank Noord-Holland, 07-02-2017, HAA 17/418

Tue, 07 Feb 2017 11:28:40 Z

Aanwijzingsbesluit waarbij de burgemeester van Haarlemmermeer een gebied heeft aangewezen op de luchthaven Schiphol waarbinnen het verboden is om taxidiensten aan te bieden, met uitzondering van taxidiensten die vanuit een taxi worden aangeboden. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van taxichauffeurs om dit besluit te schorsen afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2017:665 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-01-2017, 200.206.580

Fri, 03 Feb 2017 14:15:22 Z

Ook in een onderhandelingsprocedure geldt dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen en dat alle voorwaarden en modaliteiten van de aanbestedingsprocedure worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat enerzijds alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen ...

ECLI:NL:RBOVE:2017:449 Rechtbank Overijssel, 03-02-2017, C/08/196688 / KG ZA 17-13

Fri, 03 Feb 2017 13:47:22 Z

Vordering tot nakoming verplichtingen uit raamovereenkomsten. Zijn de raamovereenkomsten ten onrechte ontbonden door gedaagden? Voorzieningenrechter oordeelt van niet. Gedaagden hebben kennelijk grondig onderzoek gedaan, voordat zij besloten om op grond van hetgeen uit die onderzoeken was gebleken over te gaan tot ingebrekestelling en vervolgens ontbinding van de raamovereenkomsten. De door ged...

ECLI:NL:RBMNE:2017:280 Rechtbank Midden-Nederland, 11-01-2017, C/16/426737 / KG ZA 16-865

Fri, 03 Feb 2017 10:33:52 Z

aanbesteding. Aanbestedende dienst mocht in de gegeven omstandigheden niet heraanbesteden en om die reden ook de aanbesteding niet intrekken. Vordering om de concretiseringsfase te hervatten wordt toegewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2017:231 Rechtbank Midden-Nederland, 11-01-2017, C/16/401795 / HA ZA 15-821

Thu, 02 Feb 2017 09:27:15 Z

Uitleg overeenkomsten ontwikkeling onroerend goed. Artikel 6:23 BW

ECLI:NL:RBNNE:2017:276 Rechtbank Noord-Nederland, 01-02-2017, C/17/152190 / KG ZA 16-328

Wed, 01 Feb 2017 16:00:14 Z

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Vordering tot verbod om de aanbestedingsprocedure in te trekken, afgewezen. Intrekking van aanbestedingsprocedure rechtmatig nu de inschrijvers niet gelijktijdig zijn uitgenodigd.

ECLI:NL:RBLIM:2017:545 Rechtbank Limburg, 20-01-2017, AWB - 16 _ 96u

Wed, 01 Feb 2017 14:10:14 Z

Huishoudelijke hulp. Algemene voorziening. Verwijzing naar de eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg van 30 november 2016 (met kenmerk ECLI:NL:RBLIM:2016:10305). Verweerder heeft het onderzoek in het kader van de herindicatie voor huishoudelijke hulp beperkt tot de vraag of eiseres de regie over het huishouden kan voeren. Verweerder heeft niet onderzocht of de twee uur van de algemene voorz...

ECLI:NL:RBLIM:2017:544 Rechtbank Limburg, 20-01-2017, AWB - 15 _ 3736u

Wed, 01 Feb 2017 12:52:44 Z

Huishoudelijke hulp. Algemene voorziening. Verwijzing naar de eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg van 30 november 2016 (met kenmerk ECLI:NL:RBLIM:2016:10305). Verweerder heeft het onderzoek in het kader van de herindicatie voor huishoudelijke hulp beperkt tot de vraag of eiseres de regie over het huishouden kan voeren. Verweerder heeft niet onderzocht of de (maximaal toe te kennen) drie...

ECLI:NL:RBNHO:2016:10566 Rechtbank Noord-Holland, 19-12-2016, C/15/250191 / KG ZA 16-840

Tue, 31 Jan 2017 15:30:44 Z

Aanbestedingsrecht. Onvolledige inschrijving terecht ongeldig verklaard. Eiser niet in de gelegenheid gesteld haar inschrijving aan te vullen. Uitsluiting aanbestedingsprocedure.

ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Rechtbank Noord-Holland, 15-12-2016, C/15/250779 / KG ZA 16-866

Tue, 31 Jan 2017 15:19:14 Z

Aanbesteding. Open begroting ontbreekt bij inschrijving. Ongeldige inschrijving.

ECLI:NL:RBROT:2017:768 Rechtbank Rotterdam, 31-01-2017, C/10/515914 / KG ZA 16-1396

Tue, 31 Jan 2017 14:46:14 Z

Geschil naar aanleiding van Europese Aanbestedingsprocedure voor levering meubilair. Eisende partij heeft ingeschreven in de aanbesteding, maar heeft niet gewonnen. Eiser heeft geen punten gescoord op subgunningscriterium 3, omdat voor één meubel een tekening die aan de eisen voldeed ontbrak. Eiser is het hiermee oneens en vordert onder meer herbeoordeling van zijn inschrijving. De winnende in...

ECLI:NL:GHDHA:2017:83 Gerechtshof Den Haag, 31-01-2017, 200.201.667/01

Tue, 31 Jan 2017 10:00:14 Z

Openbare verkoopprocedure gymzaal. Ingrijpen in een reeds gesloten overeenkomst. Toepasselijk kader.

ECLI:NL:OGEAA:2017:54 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 26-01-2017, K.G. 2779 van 2016

Fri, 27 Jan 2017 11:12:39 Z

Civiel – KG – wel of geen overeenkomst.

ECLI:NL:RBDHA:2017:631 Rechtbank Den Haag, 23-01-2017, C-09-521610-KG ZA 16-1384

Fri, 27 Jan 2017 11:03:39 Z

Kort geding. Aanbesteding Raamovereenkomst Biologie. Eiseres wordt niet gevolgd in haar standpunt dat zij bij het indienen van haar deelplan (een gunningscriterium), vooruitlopend op het ná gunning door haar te maken Generieke Kwaliteitsplan, geen rekening behoefde te houden met de eisen waaraan dat Generieke Kwaliteitsplan moest voldoen, meer specifiek de eis van PDCA. Bezien in het licht van ...

ECLI:NL:CBB:2017:15 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-01-2017, 16/388

Fri, 27 Jan 2017 09:18:39 Z

Kostenbesluit, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, onvoldoende gemotiveerd dat sprake is van overtreding van de last, opbrengst verkoop dieren onvoldoende gemotiveerd, bestuurlijke lus

ECLI:NL:GHARL:2016:1328 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-02-2016, 200.134.328

Thu, 26 Jan 2017 14:29:11 Z

Huurrecht. Verhuurder Staatsbosbeheer en huurder TeKa twisten over de vraag welk huurregime van toepassing is op de huur van een bijgebouw van Radio Kootwijk, waarin openbare horeca plaatsvond en besloten feesten werden georganiseerd. Na bewijslevering kom het hof tot de slotsom dat Staatsbosbeheer niet is geslaagd in het bewijs van zijn stelling dat het huurregime van art. 7:230a BW van toepas...

ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam, 08-09-2016, C/10/504343 / KG ZA 16-693

Thu, 26 Jan 2017 09:59:41 Z

Kern van het geschil tussen partijen is de vraag welke prijs zij zijn overeengekomen in het kader van het ophalen van aangetekende poststukken. Eiser vordert betaling van facturen. Gedaagde meent dat in de aanbesteding is ingeschreven voor een lager bedrag en weigert betaling van de facturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de aanbestedende dienst tot het einde van de fase van uitvoe...

ECLI:NL:RVS:2017:170 Raad van State, 25-01-2017, 201601275/1/R1

Wed, 25 Jan 2017 10:31:54 Z

Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad van de gemeente Maasdriel het bestemmingsplan "Hurwenen herziening 2015, Groenestraat" vastgesteld.

ECLI:NL:RBAMS:2016:3127 Rechtbank Amsterdam, 25-05-2016, C/13/606332 / KG ZA 16-433

Tue, 24 Jan 2017 16:05:43 Z

kort geding; aanbestedingsprocedure; centraal staat de vraag of een aanbestedingsplichtige opdracht al dan niet is 'verstopt' in een andere opdracht.

ECLI:NL:RBAMS:2017:228 Rechtbank Amsterdam, 18-01-2017, C/13/587799 / HA ZA 15-513

Tue, 24 Jan 2017 14:51:13 Z

IT. BPO diensten. Mislukte transitie. Verantwoordelijkheden stuurgroep, opdrachtgever en opdrachtnemer.

ECLI:NL:GHAMS:2017:23 Gerechtshof Amsterdam, 03-01-2017, 200.194.577/01

Fri, 20 Jan 2017 10:17:51 Z

Overheidsaanbesteding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Na gunning gesloten overeenkomst aantastbaar door voorzieningenrechter in hoger beroep? Toepassing HR ECLI:NL:HR:2016:2638. Ondernemersvereniging? Strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/101 VWEU? ECLI:NL:HR:2012:BX0345 ook van toepassing in kort geding. Mededingingsbeperkende strekking besluit onvoldoende aannemelijk.

ECLI:NL:GHARL:2017:318 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-01-2017, 200.151.678/01

Thu, 19 Jan 2017 10:20:55 Z

Tekortkoming levering ondeugdelijk menggranulaat? Onvoldoende onderbouwing tekortkoming. Bewijsopdracht terzake leveringen.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6545 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/425456 / KG ZA 16-809

Thu, 19 Jan 2017 08:43:25 Z

Private aanbesteding.De gevolgde procedure is in strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel omdat de opdrachtspecificaties onduidelijk zijn.

ECLI:NL:PHR:2016:1379 Parket bij de Hoge Raad, 29-11-2016, 15/02806

Tue, 17 Jan 2017 13:13:36 Z

Schending ambtsgeheim ex art. 272 Sr raadslid Delft door als lid van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte vertrouwelijke/geheime informatie over de aanbesteding/het ontwerp van de Sebastiaansbrug te Delft d.m.v. een persbericht aan derden te verstrekken. Middelen m.b.t. o.a. beroep op noodtoestand en de beslissing tot geheimhouding. HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:36 Hoge Raad, 17-01-2017, 15/02806

Tue, 17 Jan 2017 13:08:06 Z

Schending ambtsgeheim ex art. 272 Sr raadslid Delft door als lid van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte vertrouwelijke/geheime informatie over de aanbesteding/het ontwerp van de Sebastiaansbrug te Delft d.m.v. een persbericht aan derden te verstrekken. Middelen m.b.t. o.a. beroep op noodtoestand en de beslissing tot geheimhouding. HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:RBROT:2017:367 Rechtbank Rotterdam, 06-01-2017, 512704 KG ZA 16-1232

Fri, 13 Jan 2017 16:12:37 Z

Kort geding aanbesteding. Motivering afwijzing. Recht van tussenkomende partij zich te beroepen op ongeldige inschrijving.

ECLI:NL:RBROT:2016:10165 Rechtbank Rotterdam, 22-12-2016, 514937 KG ZA 16-1341

Fri, 13 Jan 2017 15:13:37 Z

Kort geding. 7:662-666 BW. Insourcen van werkzaamheden die voorheen aan een andere onderneming waren opgedragen. Overgang van onderneming; identiteitsbehoud.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6783 Rechtbank Midden-Nederland, 28-12-2016, C/16/347915 / HA ZA 13-520

Fri, 13 Jan 2017 11:37:31 Z

Ontbinding gerechtvaardigd? Tweede tussenvonnis.

ECLI:NL:CBB:2017:1 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-01-2017, 15/431

Wed, 11 Jan 2017 10:03:11 Z

Overtreding kartelverbod. Onderling afgestemde feitelijke gedraging bij aanbesteding voor huishoudelijke hulp in Zuidoost Friesland. ACM heeft de overtreding terecht vastgesteld. Appellante heeft met een andere onderneming concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld, aan de hand waarvan zij konden herleiden waar en tegen welke tarieven de andere partij zou gaan inschrijven. Gelet op de juridi...

ECLI:NL:RBAMS:2016:7595 Rechtbank Amsterdam, 22-11-2016, AMS 16/4757

Tue, 10 Jan 2017 10:16:06 Z

Omgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken van een ondergrondse fietsparkeergarage met ruimte voor 3.500 fietsen op de locatie gelegen tussen de Prinses Irenestraat en het Zuidplein (de Vijfhoek) te Amsterdam. Beroep ongegrond

ECLI:NL:RBDHA:2016:16542 Rechtbank Den Haag, 30-12-2016, C-09-521177-KG ZA 16-1352

Fri, 06 Jan 2017 11:40:08 Z

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen eiseres. Anders dan eiseres stelt is duidelijk wat de aanbestedende dienst met een bepaalde eis heeft bedoeld. Eiseres heeft, in het licht van het gemotiveerde verweer van zowel de aanbestedende dienst als de tussengekomen partij (aan wie de opdracht voorlopig is gegund) niet voldoende onderbouwd dat de tussengekomen partij niet aan die eis voldoet.

ECLI:NL:RBOVE:2017:21 Rechtbank Overijssel, 03-01-2017, C/08/194445 / KG ZA 16-391

Thu, 05 Jan 2017 14:23:17 Z

Aanbesteding.

ECLI:NL:RBROT:2016:10108 Rechtbank Rotterdam, 30-12-2016, 515518 KG ZA 16-1375

Thu, 05 Jan 2017 11:37:17 Z

Kort geding. Aanbesteding. Concessie. Overbruggingsovereenkomst aanbestedingsplichtig? Aanbestedingsprocedure definitieve overeenkomst op voorhand onregelmatig?

ECLI:NL:RBROT:2016:10105 Rechtbank Rotterdam, 10-06-2016, 499998 KG ZA 16-441

Thu, 05 Jan 2017 10:13:47 Z

Aanbesteding vorderingen afgewezen. Uitleg geschiktheidseis, naam op certificaat van moedermaatschappij. Inschrijving hoefde niet ongeldig te worden verklaard.

ECLI:NL:RBROT:2016:10104 Rechtbank Rotterdam, 28-11-2016, 510879 KG ZA 16-1123

Thu, 05 Jan 2017 10:04:47 Z

Overheids aanbesteding. Alle vorderingen afgewezen. Gebod 2 inschrijvers ongeldig te verklaren afgewezen. Verbod tijdelijke overeenkomst ook afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2016:10103 Rechtbank Rotterdam, 14-11-2016, 510412 KG ZA 16-1094

Thu, 05 Jan 2017 08:23:17 Z

Aanbesteding tussenvonnis. Verzoek ex art 22 Rv tot het overleggen van informatie. Te weinig informatie voorhanden om een beslissing te kunnen nemen.

ECLI:NL:RBROT:2016:10101 Rechtbank Rotterdam, 08-12-2016, 510412 KG ZA 16-1094

Wed, 04 Jan 2017 17:00:24 Z

aanbesteding. eindvonnis na tussenvonnis. vordering afgewezen, niet voldaan aan stelplicht

ECLI:NL:RBDHA:2017:4 Rechtbank Den Haag, 04-01-2017, C/09/498351 / HA ZA 15-1181

Wed, 04 Jan 2017 11:47:23 Z

Europees Octrooi - nieuw en inventief - directe en indirecte inbreuk

ECLI:NL:RBZWB:2016:8391 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-12-2016, 5129428 CV EXPL 16-4365

Mon, 02 Jan 2017 14:40:17 Z

Uitleg CAO. Verlies van opdracht na aanbesteding door gemeente. Is de nieuwe opdrachtnemer op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening verplicht (alle) boventallig geworden werknemers van de oude opdrachtnemer in dienst te nemen ? Uitleg van het begrip “benodigde werknemers” in artikel 7.8 van de CAO.

ECLI:NL:RBAMS:2016:9039 Rechtbank Amsterdam, 08-12-2016, 617672 / KG ZA 16-1274 AB/TF

Mon, 02 Jan 2017 10:36:42 Z

Kort geding. Vorderingen afgewezen. Europese openbare aanbesteding. Geschiktheidseis: bewijs lidmaatschap SWK.

ECLI:NL:RBAMS:2016:8321 Rechtbank Amsterdam, 14-12-2016, C/13/617935 / KG ZA 16-1287

Wed, 28 Dec 2016 11:11:21 Z

De gemeente heeft de inschrijving van eiseres kunnen afwijzen op grond van het inschrijven met een abnormaal lage prijs.

ECLI:NL:RBAMS:2016:8788 Rechtbank Amsterdam, 08-12-2016, 617855 / KG ZA 16-1284 CB/MB

Wed, 28 Dec 2016 10:55:21 Z

KG Vorderingen gebaseerd op merkenrecht en inbreuk handelsnaam afgewezen. Gecombineerd woord/beeldmerk.

ECLI:NL:RBDHA:2016:15133 Rechtbank Den Haag, 13-12-2016, AWB - 15 _ 3118

Tue, 27 Dec 2016 18:00:21 Z

Directeur schiet tekort in opdrachtgeverschap en budgetbeheer. Ernstig plichtsverzuim. Plaatsing in een lagere functie met aangepaste bezoldiging niet onevenredig.

ECLI:NL:PHR:2016:1113 Parket bij de Hoge Raad, 28-10-2016, 15/03093

Fri, 23 Dec 2016 12:55:33 Z

Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Beëindigde samenwerking aan ontwerp en bouw chemische fabriek. Over en weer verweten tekortkomingen. Letter of intent. Is overeenkomst tot stand gekomen? Omvang opdracht. Exoneratiebeding overeengekomen?

ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag, 23-11-2016, C/09/521602 KG ZA 16/1383

Wed, 21 Dec 2016 12:21:17 Z

Kort geding. Aanbesteding. Vonnis in incident. Eisers hebben over de bezwaren tegen de aanbesteding die in dit kort geding aan de orde zijn al een klacht ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Op grond van haar reglement houdt de Commissie de behandeling van de klacht aan, indien over die aanbestedingsprocedure ook een procedure bij de rechter aanhangig is gemaakt, totdat de recht...

ECLI:NL:RBAMS:2016:8482 Rechtbank Amsterdam, 25-11-2016, KG ZA 16-1253

Tue, 20 Dec 2016 10:07:33 Z

Kort geding, aanbesteding van vervoersdienst, tussenkomst winnende inschrijver. Inschrijver die op de tweede plaats is geëindigd vraagt een verbod om uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing en een gebod om over te gaan tot herbeoordeling van de inschrijvingen. Zij stelt dat de motivering onvolledig is en in tweede instantie zelfs afwijkt, wat getuigt van willekeur en favoritisme. En voor...

ECLI:NL:RBDHA:2016:15023 Rechtbank Den Haag, 02-12-2016, AWB - 16 _ 2661

Thu, 15 Dec 2016 16:36:00 Z

In opdracht en onder beheer van eiseres is een school gebouwd voor twee onderwijsinstellingen die uitgaan van een stichting. De bouwkosten bedroegen € 27.954.861 en het gebouw is verkocht aan de schoolstichting voor € 1.958.358. Eiseres heeft € 4.430.369 omzetbelasting, die haar ter zake van de bouw in rekening is gebracht, als voorbelasting in aftrek gebracht. Verweerder heeft de aftrek geweig...

ECLI:NL:RBMNE:2016:6611 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/426021 / KG ZA 16-836

Thu, 15 Dec 2016 15:45:01 Z

De procedure rond de verkoop van het Warterrein aan de Eemhaven in Amersfoort hoeft niet over: het mag, zoals gepland, worden verkocht aan projectontwikkelaar Rovase. De Amersfoortse ontwikkelaar Zenzo eiste dat zij alsnog mee mochten doen omdat zij vonden dat hun plan onterecht uit de race is gehouden.

ECLI:NL:RBGEL:2016:6736 Rechtbank Gelderland, 04-11-2016, 307976

Thu, 15 Dec 2016 13:01:00 Z

Kort geding. Openbare inschrijvingsprocedure. Aanbestedingswet niet van toepassing, transparantie- en gelijkheidsbeginsel wel. Gunningsprocedure en -voorwaarden in strijd met deze beginselen. Vorderingen (deels) toegewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2016:6733 Rechtbank Gelderland, 09-11-2016, 303750

Thu, 15 Dec 2016 12:52:00 Z

Artt. 6:233 onder b en 234 BW. Incident: gewone rechter of arbiters bevoegd. Disclaimer onder e mailberichten van de gebruiker van algemene voorwaarden. Aanneming van werk. Arbitragebeding in UAV 2012. Aan de in art. 6:233 onder b BW vervatte norm is niet reeds voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door gebruikmaking van internet de algemene voorwaarden te raadplegen. Indien ...

ECLI:NL:RBOVE:2016:4962 Rechtbank Overijssel, 12-12-2016, C/08/192739 / KG ZA 16-346

Thu, 15 Dec 2016 11:18:58 Z

Aanbesteding. Onvolledige Eigen Verklaring. Herstelmogelijkheid bieden. Disproportionaliteit. Inschrijving wijzigt niet inhoudelijk.

ECLI:NL:GHARL:2016:10074 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-12-2016, 200.175.245

Wed, 14 Dec 2016 13:31:31 Z

Hedwigepolder, artikel 7:377 BW (ontbinding wegens bestemming voor niet-landbouwkundige doeleinden) Eigenaar van Hedwigepolder vordert ontbinding van de overeenkomsten met de pachters in de Hedwigepolder in verband met de ontpoldering van de polder. Het hof toetst of de wil ernstig gemeend is, dat de verwezenlijking van de bestemming voldoende concreet en uitvoerbaar is en dat de verpachter fin...

ECLI:NL:GHSHE:2016:5421 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-12-2016, 200.192.193_01

Thu, 08 Dec 2016 16:50:19 Z

Overgang van onderneming. Parkeerbeheer.

ECLI:NL:GHSHE:2016:5420 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-12-2016, 200.192.189_01

Thu, 08 Dec 2016 16:39:19 Z

Overgang van onderneming. Parkeerbeheer.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6517 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/425405 / KG ZA 16-806

Thu, 08 Dec 2016 12:03:19 Z

Kort geding. Aanbestedingszaak. Aanbesteding natuurbrug door ProRail. ProRail heeft na tweede gunningsvoornemen alle inschrijving opnieuw beoordeeld en vervolgens geconcludeerd dat alle inschrijvingen ongeldig zijn. ProRail heeft vervolgens onder andere om die reden de aanbestedingsprocedure ingetrokken. Geconcludeerd wordt dat deze intrekkingsbeslissing stand houdt.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6542 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/426923 / KG ZA 16-873

Wed, 07 Dec 2016 15:14:44 Z

De provincie Utrecht mag de onderhandeling met het Utrechts Landschap over de verkoop van park Vliegbasis Soesterberg starten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Twee particulieren spanden een kort geding aan omdat zij vinden dat de onderhandeling niet exclusief met het Utrechts Landschap mag plaatsvinden, maar dat deze locatie openbaar aangeboden moet ...

ECLI:NL:RBOVE:2016:4849 Rechtbank Overijssel, 07-12-2016, C/08/192686 / KG ZA 16-344

Wed, 07 Dec 2016 13:32:44 Z

Aanbesteding. Inschrijving terecht terzijde gelegd. Knock-out-eis.

ECLI:NL:RBDHA:2016:14795 Rechtbank Den Haag, 30-11-2016, C-09-519042-KG ZA 16-1182

Tue, 06 Dec 2016 12:41:04 Z

Aanbesteding. Uitleg van het aanbestedingsdocument. De inschrijving van eiser is terecht terzijde gelegd.

ECLI:NL:GHARL:2016:9759 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-12-2016, 200.196.378

Tue, 06 Dec 2016 10:05:06 Z

Overheidsaanbesteding. Ontvankelijkheid van partijen in hoger beroep na tussenkomst en voeging in eerste aanleg en mogelijkheid tot tussenkomst in hoger beroep. Uitleg aanbestedingsdocumentatie.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6483 Rechtbank Midden-Nederland, 30-11-2016, C/16/424609 / KG ZA 16-765

Mon, 05 Dec 2016 16:09:24 Z

Kort geding. Aanbestedingszaak. Vordering tot heraanbesteding omdat alle inschrijvingen ongeldig zouden zijn en sprake zou zijn van onrechtmatige kennisvoorsprong. Deze vordering wordt afgewezen. Formeel verweer eiser heeft zelf ongeldige inschrijving gedaan en kan daarom niet in vorderingen worden ontvangen. Dit verweer wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2016:6517 Rechtbank Gelderland, 02-12-2016, 308553 / KG ZA 16-430

Fri, 02 Dec 2016 15:02:11 Z

Kort geding. Verschaffen van inlichtingen omtrent voor verhaal vatbare goederen met het oog op verhaal voor de (bij eerder vonnis toegewezen) vordering. Overleggen van stukken inzake de verkoop en levering van aandelen in dochtervennootschappen waardoor mogelijke benadeling van de schuldeiser heeft plaatsgevonden. Artikel 843 a Rv. Vertrouwelijkheid van de verzochte informatie.

ECLI:NL:PHR:2016:498 Parket bij de Hoge Raad, 10-06-2016, 15/02087

Fri, 02 Dec 2016 13:10:40 Z

Onteigeningsrecht. Deskundigenbericht; hoor en wederhoor indien deskundigen een derde raadplegen. Verdeling bij helfte van voordeel door aanwezigheid delfstoffen; ook bij winbare delfstoffen? HR 13 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ6968, NJ 2005/151 (Limburg/Seegers). Vrijheid onteigeningsrechter bij keuze waarderingsmethode. HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:843, NJ 2014/221. Factoren die tot ...

ECLI:NL:PHR:2016:497 Parket bij de Hoge Raad, 10-06-2016, 15/02082

Fri, 02 Dec 2016 13:10:10 Z

Onteigeningsrecht. Deskundigenbericht; hoor en wederhoor indien deskundigen een derde raadplegen. Verdeling bij helfte van voordeel door aanwezigheid delfstoffen; ook bij winbare delfstoffen? HR 13 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ6968, NJ 2005/151 (Limburg/Seegers). Vrijheid onteigeningsrechter bij keuze waarderingsmethode. HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:843, NJ 2014/221. Factoren die tot ...

ECLI:NL:RBNHO:2016:9635 Rechtbank Noord-Holland, 23-11-2016, C/15/248035 / KG ZA 16-670

Wed, 30 Nov 2016 15:40:07 Z

Aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RBDHA:2016:14439 Rechtbank Den Haag, 05-10-2016, C/09/515811 / KG ZA 16-954

Wed, 30 Nov 2016 09:54:07 Z

Kort geding. Aanbesteding. Besluit intrekken aanbesteding voldoende duidelijk en transparant. Gelet op contractsvrijheid kon aanbestedende dienst de procedure intrekken, te meer gelet op het voorbehoud in de stukken, waarmee inschrijver heeft ingestemd.

ECLI:NL:GHSHE:2016:5304 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-11-2016, 200 191 979_01

Tue, 29 Nov 2016 14:38:33 Z

Aanbestedingsrecht. Was bij een dienstenconcessie in 2015 sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang als bedoeld in artikel 1.7 (oud) Aanbestedingswet 2012 en hadden daarom de aanbestedingsrechtelijke beginselen in acht moeten worden genomen? Volgens het hof is dat niet aannemelijk gemaakt. Uit de omstandigheid dat eisende/appellerende partij een Franse moedervennootschap heeft volgt n...

ECLI:NL:RBOBR:2016:6603 Rechtbank Oost-Brabant, 25-11-2016, C/01/313251 / KG ZA 16-580

Mon, 28 Nov 2016 13:26:38 Z

Aanbesteding Geen gronden om voorlopige gunning aan te tasten.

ECLI:NL:OGEAM:2016:80 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 25-11-2016, KG 2016/118

Fri, 25 Nov 2016 14:15:25 Z

Aanbestedingsrecht. Verbod op aanbesteder om opdracht aan winnende bieder te geven of verder uit te voeren. Abnormaal laag bod. Meerdere afwijkingen van Tender Instructions.

ECLI:NL:RBNHO:2016:9707 Rechtbank Noord-Holland, 24-11-2016, AWB - 16 _ 162

Thu, 24 Nov 2016 10:23:50 Z

Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een natuurpark en een natuurbegraafplaats. De beroepsgrond van eisers dat niet is gebleken dat het financieel haalbaar is slaagt. Verweerder heeft niet voldaan aan de in atikel 3.1.6., eerste lid, aanhef en onder f van het Bro neergelegde eis, omdat onvoldoende inzicht is gegeven in de financiele uitvoerbaarheid van het p...

ECLI:NL:RBAMS:2016:7688 Rechtbank Amsterdam, 21-11-2016, C/13/617224 / KG ZA 16-1248

Wed, 23 Nov 2016 11:20:06 Z

Wetenschapsjournalist van Trouw heeft zich in een tv-programma uitgelaten over een onderzoek naar de werking van het Nederlandse statiegeldsysteem voor PET-flessen. Het onderzoek is uitgevoerd door twee onderzoekers van een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Universiteit Wageningen, in het kader van een samenwerkingsverband met de Stichting DDL. De Stichting DDL is opgericht door het C...

ECLI:NL:RBDHA:2016:14119 Rechtbank Den Haag, 07-11-2016, C/09/519013 / KG ZA 16/1177

Wed, 23 Nov 2016 09:46:36 Z

Kort geding. Europese aanbesteding volgens het Zeeuws model van een opdracht voor dienstverlening in het kader van de Wmo. Afwijzing vorderingen eiseres van wie de inschrijving door de Gemeente – terecht – ongeldig is verklaard, onder andere omdat zij bij diverse eisen op de conformiteitenlijst niets heeft ingevuld, terwijl zij daar diende te bevestigen of zonder voorbehoud aan die eis werd vol...

ECLI:NL:RBDHA:2016:14107 Rechtbank Den Haag, 21-09-2016, C-09-517759-KG ZA 16-1057

Wed, 23 Nov 2016 09:07:06 Z

Kort geding. Europese aanbesteding. De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of de aanbestedende dienst op basis van hetgeen is voorgevallen tot het oordeel heeft kunnen komen dat de proeve van bekwaamheid van eiseres (de inschrijver met de laagste prijs) niet aan de vastgestelde beoordelingscriteria voldoet. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

ECLI:NL:GHAMS:2016:4647 Gerechtshof Amsterdam, 15-11-2016, 200.186.883/01

Mon, 21 Nov 2016 14:36:14 Z

Geschiktheidseis of gunningscriterium, uitleg van aanbestedingsstukken, herstel eigen verklaring van de derde ter voldoening aan geschiktheidseis, hoger beroep door interveniërende (tussenkomst) partij in eerste instantie, positie van mede-geïntimeerde die grieft tegen het vonnis in eerste instantie zonder daartegen hoger beroep in te stellen als gevolg waarvan geen sprake is van incidenteel ap...

ECLI:NL:CBB:2016:348 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-11-2016, 16/32

Mon, 21 Nov 2016 10:02:33 Z

Wet personenvervoer 2000; aanbesteding van concessie

ECLI:NL:RBNHO:2016:9334 Rechtbank Noord-Holland, 17-11-2016, C/15/249402 / KG ZA 16-776

Mon, 21 Nov 2016 09:11:57 Z

Storing TenderNed

ECLI:NL:GHSHE:2016:5117 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-11-2016, 200.177.441_01

Mon, 21 Nov 2016 06:00:21 Z

Door gemeente afgebroken onderhandelingen. Verplichting tot vergoeding van door wederpartij gemaakte kosten? Strijd met het vertrouwensbeginsel?

ECLI:NL:HR:2016:2638 Hoge Raad, 18-11-2016, 16/02838

Fri, 18 Nov 2016 16:52:54 Z

Aanbestedingsrecht. Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om overeenkomst na gunning aan te tasten. Uitleg richtlijnen 89/665/EEG en 2007/66/EG en implementatie daarvan in de art. 2.127, 2.131 en 4.15 Aanbestedingswet 2012. Daarnaast rol voor wilsgebreken dan wel nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW? Misbruik van bevoegdheid ...

ECLI:NL:RBGEL:2016:6269 Rechtbank Gelderland, 10-11-2016, C/05/308734 / KG ZA 16-439

Fri, 18 Nov 2016 15:11:24 Z

Aanbesteding. Beoordelingsvrijheid. Aanbestedende dienst. Gemeente buiten het beoordelingskader getreden. Gebod tot herbeoordeling.

ECLI:NL:RBDHA:2016:13935 Rechtbank Den Haag, 19-10-2016, C-09-513289-KG ZA 16-771

Fri, 18 Nov 2016 12:56:54 Z

Kort geding. Aanbesteding onderhoud openbare verlichting. In dit geding staat de vraag centraal of, bij de toepassing op een aanbesteding van de Standaard RAW-bepalingen, een inschrijving met een bedrag van € 0,- aan uitvoeringskosten en algemene kosten een ongeldige inschrijving oplevert. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit niet het geval is.

ECLI:NL:RBDHA:2016:13229 Rechtbank Den Haag, 25-10-2016, AWB - 16 _ 3506

Mon, 14 Nov 2016 18:00:08 Z

Omzetbelasting. Ontvankelijkheid verzoek om teruggaaf. Aftrek van voorbelasting. Eiseres trad op als opdrachtgever en bouwheer bij de bouw van een school ten behoeve van twee vmbo-scholen, die op hun beurt een deel van het gebouw zouden verhuren aan twee Regionale Opleidingscentra (ROC’s). De bouw kost ruim € 18 miljoen, exclusief omzetbelasting. Na de oplevering verkoopt eiseres het gebouw aan...

ECLI:NL:GHDHA:2016:3172 Gerechtshof Den Haag, 01-11-2016, 200.192.412

Thu, 10 Nov 2016 10:25:00 Z

Overheidsaanbesteding. Is er sprake van een manipulatieve inschrijving?

ECLI:NL:RVS:2016:2975 Raad van State, 09-11-2016, 201504956/1/A1

Wed, 09 Nov 2016 10:32:12 Z

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft het college aan Taxon Groep 2 B.V. omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bioscoop op de locatie Oostzijde Berlijnplein (Leidsche Rijn Centrum kavel F7) te Utrecht.

ECLI:NL:RVS:2016:2946 Raad van State, 03-11-2016, 201607493/5/A1

Wed, 09 Nov 2016 10:31:42 Z

Bij besluit van 19 mei 2016 heeft het college aan de gemeente Rucphen een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 41 bomen achter de Fazantendonk, Mezendonk, Ravendonk en Kozijnenhoek te St. Willebrord, gemeente Rucphen ten behoeve van de aanleg van "Omleidingsweg Rucphen-Sprundel-St.Willebrord".

ECLI:NL:RBDHA:2016:13154 Rechtbank Den Haag, 27-10-2016, C/09/517587 / KG ZA 16-1048

Fri, 04 Nov 2016 11:34:45 Z

Aanbesteding; vordering afgewezen; beoordelingscommissie mocht halve punten toekennen op de diverse aspecten van het subgunningscriterium kwaliteit; de uitgevoerde beoordeling van de kwalitatieve subgunningscriteria kunnen in rechte slechts marginaal worden getoetst en niet zoals eiseres betoogt vol; de toegekende waardering op de diverse subsubgunningscriteria is niet onjuist of onbegrijpelijk.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3182 Gerechtshof Den Haag, 01-11-2016, 200.166.394/01

Thu, 03 Nov 2016 08:46:56 Z

Aansprakelijkheid architect omdat ten onrechte is medegedeeld of bevestigd dat ontwerp niet op bouwkavel past.? Geen gespecificeerd bewijsaanbod in appel.

ECLI:NL:GHSHE:2016:4865 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-11-2016, 200.195.496_01

Wed, 02 Nov 2016 13:24:10 Z

Aanbestedingsrecht (concessie). Nu de voorzieningenrechter tot het oordeel is gekomen dat de gunningsbeslissing afdoende is gemotiveerd in de zin van artikel 2.130 Aw 2012 en de vordering van appellante heeft afgewezen, stond het de Gemeente vrij de opdracht na de uitspraak van het bestreden vonnis definitief te gunnen en een concessieovereenkomst te sluiten. Ingrijpen in de gunningsbeslissing ...

ECLI:NL:RVS:2016:2927 Raad van State, 02-11-2016, 201406676/1/A3

Wed, 02 Nov 2016 10:32:13 Z

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de burgemeester aan de besloten vennootschap Hommerson Leisure Vlaardingen B.V. (hierna: Hommerson) een exploitatievergunning voor de duur van vijf jaar en een aanwezigheidsvergunning voor 200 kansspelautomaten met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2012 verleend ten behoeve van een speelautomatenhal aan het Veerplein 132-134 te Vlaardingen.

ECLI:NL:RBNHO:2016:8558 Rechtbank Noord-Holland, 18-10-2016, C/15/246579 / KG ZA 16-585

Tue, 01 Nov 2016 10:05:09 Z

Maatstaf uitleg referentie-eis. Tussenkomende partij

ECLI:NL:RBOVE:2016:4136 Rechtbank Overijssel, 11-10-2016, 5006229 CV EXPL 16-3085

Mon, 31 Oct 2016 11:52:41 Z

Arbeidszaak. Grammaticale uitleg van de CAO Sociaal Fonds Taxi bij ‘overgang’ van vervoersconcessie na faillissement van de vervoerder. Die uitleg leidt niet tot een onaannemelijk rechtsgevolg vanwege de vergelijking met de positie van werknemers na overgang van onderneming na faillissement.

ECLI:NL:RBGEL:2016:5779 Rechtbank Gelderland, 12-10-2016, 303145

Mon, 31 Oct 2016 11:08:34 Z

Kort geding. Aanbesteding. De aanbestedingsleidraad bevat geen aanknopingspunten voor de gedachte dat de aanbestedende dienst andere maatstaven voor de beoordeling van de inschrijving heeft willen aanleggen dan uit artikel 2:116 Aw en artikel 2.24 ARW 2012 voortvloeien. De aanbestedende dienst heeft voldoende onderzocht of, en gemotiveerd dat de inschrijving van de winnende inschrijver reëel en...

ECLI:NL:RBGEL:2016:5726 Rechtbank Gelderland, 13-10-2016, 307391

Thu, 27 Oct 2016 15:00:29 Z

In dit kort geding is onvoldoende aannemelijk geworden dat in strijd met het mededingingsrecht is gehandeld.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3017 Gerechtshof Den Haag, 25-10-2016, 200.166.817-01

Wed, 26 Oct 2016 10:00:22 Z

schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

ECLI:NL:RBOBR:2016:5831 Rechtbank Oost-Brabant, 20-10-2016, C/01/312484 / KG ZA 16-535

Tue, 25 Oct 2016 15:00:10 Z

Kort geding. Aanbesteding. Beoordeling van de inschrijving is voldoende transparant. De rechter grijpt alleen in in het geval van duidelijke fouten en vergissingen en daarvan is hier geen sprake.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3169 Gerechtshof Den Haag, 25-10-2016, 200.195.461/01

Tue, 25 Oct 2016 10:00:05 Z

Overheidsaanbesteding. Concessieovereenkomst voor reclame in abri's en op trams? Is dochteronderneming aanbestedende dienst? Duidelijk grensoverschrijdend belang? Voorziening mogelijk in hoger beroep?

ECLI:NL:RBROT:2016:7885 Rechtbank Rotterdam, 18-10-2016, 5265879

Sun, 23 Oct 2016 08:00:16 Z

Kort geding. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet in de arbeidsovereenkomst (of in een apart document dat tegelijkertijd wordt ondertekend) zijn opgenomen.

ECLI:NL:RBROT:2016:8037 Rechtbank Rotterdam, 12-10-2016, C/10/496233 / HA ZA 16-214

Fri, 21 Oct 2016 14:21:50 Z

inhoud, uitleg.

ECLI:NL:RBROT:2016:8034 Rechtbank Rotterdam, 12-10-2016, C/10/496733 / HA ZA 16-238

Fri, 21 Oct 2016 14:14:50 Z

totstandkoming, uitleg.

ECLI:NL:RBMNE:2016:5323 Rechtbank Midden-Nederland, 16-09-2016, C/16/420665 / KG ZA 16-601

Fri, 21 Oct 2016 13:01:20 Z

Kort geding. Aanbestedende dienst heeft na ingediende klacht eerste gunningsvoornemen ingetrokken. Bij herbeoordeling kwam andere partij als winnaar naar voren.

ECLI:NL:RBZWB:2016:6126 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-09-2016, C/02/317167 / KG ZA 16-403

Fri, 21 Oct 2016 09:16:14 Z

aanbesteding; ongeldige inschrijving

ECLI:NL:RBROT:2016:8025 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2016, C/10/506265 / KG ZA 16-831

Fri, 21 Oct 2016 07:27:44 Z

Kort geding. Aanbesteding. Heraanbesteding niet geoorloofd. Geen wezenlijke wijziging opdracht. Intrekking vorige aanbesteding evenmin geoorloofd. Meer dan marginale toetsing door voorzieningenrechter.

ECLI:NL:RBAMS:2016:6691 Rechtbank Amsterdam, 18-10-2016, KG ZA 16-1089

Thu, 20 Oct 2016 10:27:16 Z

Kort geding. Aanbesteding. Kennelijke verschrijving.

ECLI:NL:CBB:2016:308 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-10-2016, 15/380

Thu, 20 Oct 2016 10:17:46 Z

Concessie voor openbaar vervoer. Indexatie van jaarlijkse exploitatiebijdrage (subsidie). Gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12517 Rechtbank Den Haag, 14-10-2016, C-09-515484-KG ZA 16-923

Wed, 19 Oct 2016 13:01:46 Z

Aanbesteding. Eiseres heeft geen belang bij haar vordering nu zij als winnaar van de aanbesteding is aangemerkt.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12516 Rechtbank Den Haag, 14-10-2016, C-09-515470-KG ZA 16-922

Wed, 19 Oct 2016 12:55:16 Z

Aanbesteding. De wijze van verificatie van de kortingspercentages is niet ondeugdelijk geweest.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12515 Rechtbank Den Haag, 14-10-2016, C-09-515412-KG ZA 16-916

Wed, 19 Oct 2016 12:45:46 Z

Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is terecht terzijde gelegd, nu zij daarin heeft vooruitgelopen op in de mini-competitie te verkrijgen kortingspercentages.

ECLI:NL:RVS:2016:2753 Raad van State, 19-10-2016, 201409043/2/R6

Wed, 19 Oct 2016 10:33:14 Z

Bij besluit van 29 september 2014 heeft de minister het tracébesluit "A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2" vastgesteld.

ECLI:NL:RVS:2016:2742 Raad van State, 19-10-2016, 201601354/1/R1

Wed, 19 Oct 2016 10:33:14 Z

Bij besluit van 26 november 2015, kenmerk 2015-3759, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 11, Aanpassing N348 - tunnel Oude Twentseweg" vastgesteld.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3094 Gerechtshof Den Haag, 18-10-2016, 200.197.203/01

Tue, 18 Oct 2016 14:12:13 Z

Spoedappel. Overgang Wmo-taxivervoer na aanbestedingsprocedure. Anders dan de kantonrechter oordeelt hof dat geen sprake is van overgang van onderneming. Geen overgang van materiële activa van betekenis noch wezenlijk deel van het personeel.

ECLI:NL:RBROT:2016:7664 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2016, ROT 14/8042

Thu, 13 Oct 2016 14:00:28 Z

Boete opgelegd aan eiseres, actief op het gebied van contractueel taxivervoer, wegens gestelde overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet. De tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst hield een structureel vormgegeven samenwerking en overlegstructuur in en bevatte een samenstel aan bepalingen, gericht op het behouden van bestaande contracten en posities op de markt. Overtreding v...

ECLI:NL:RBROT:2016:7663 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2016, ROT 14/8039 en ROT 14/8043

Thu, 13 Oct 2016 14:00:28 Z

Boetes opgelegd aan concurrenten op het gebied van contractueel taxivervoer wegens gestelde overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet. De tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst hield een structureel vormgegeven samenwerking en overlegstructuur in en bevatte een samenstel aan bepalingen, gericht op het behouden van bestaande contracten en posities op de markt. Overtreding van ...

ECLI:NL:RBDHA:2016:12173 Rechtbank Den Haag, 21-04-2016, C/09/505401 KG ZA 16-188

Thu, 13 Oct 2016 10:31:57 Z

Aanbesteding: vordering gegrond op stelling dat sprake is van abnormaal lage / onrealistische inschrijving en stelling dat sprake is van manipulatief biedgedrag. Wat betreft eerste stelling geldt dat op aanbesteder geen verplichting rust om abnormaal lage inschrijvingen terzijde te leggen; betreft een discretionaire bevoegdheid en derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Wat betreft tweede ...

ECLI:NL:RBROT:2016:7827 Rechtbank Rotterdam, 30-08-2016, C/10/505289 / KG ZA 16-752

Thu, 13 Oct 2016 08:23:57 Z

Aanbestedingszaak. speciale-sectorbedrijf heeft een niet-openbare aanbestedingsprocedure gestart. Eiser is bericht dat zij niet in aanmerking kwam voor gunning, omdat de kosten van de inschrijving het budget overschreden. Het budget is niet als gunningscriterium of anderszins bepalend voor de uitkomst van de aanbesteding in de aanbestedingsstukken genoemd. in feite is – naast de EMVI-formule,...

ECLI:NL:RBDHA:2016:12166 Rechtbank Den Haag, 11-10-2016, C/09/515505 / KG ZA 16-933

Wed, 12 Oct 2016 11:13:43 Z

Een van de combinanten komt op eigen naam op tegen gunningsvoornemen. Uitsluitend de combinatie is daartoe bevoegd dus eisende partij niet-ontvankelijk. Kan niet hangende procedure worden hersteld door akte vermeerdering van eis op naam van beide combinanten te nemen. Evenmin bij dagvaarding duidelijk gemaakt door eisende partij dat zij mede optrad als gevolmachtigde van andere combinant. Ook i...

ECLI:NL:RBMNE:2016:5270 Rechtbank Midden-Nederland, 30-09-2016, C/16/418882 / KG ZA 16-523

Fri, 07 Oct 2016 13:22:44 Z

Kort geding. Aanbesteding. Faculatieve uitsluitingsgrond. Artikel 2.87 lid 1 sub c Aw. Ernstige fout in de uitoefening van het beroep. Proportionaliteitstoets.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2816 Gerechtshof Den Haag, 04-10-2016, 200.195.449/01

Thu, 06 Oct 2016 12:21:33 Z

Overheidsaanbesteding. Ernstige fout? Valse verklaring?

ECLI:NL:RBOBR:2016:5478 Rechtbank Oost-Brabant, 05-10-2016, 01/860268-15

Wed, 05 Oct 2016 13:52:41 Z

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich als gemeente ambtenaar heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte meermalen gepleegd en aan het medeplegen van oplichting meermalen gepleegd. De rechtbank veroordeelt verdachte hiervoor tot een taakstraf van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis en tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maande...

ECLI:NL:RBDHA:2016:11869 Rechtbank Den Haag, 05-10-2016, C-09-513319-KG ZA 16-773

Wed, 05 Oct 2016 10:29:04 Z

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten aanbesteding jeugdhulp overdoen. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten de aanbesteding voor jeugdhulp overdoen voor de contracten per 1 januari 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding tussen een aantal jeugdhulpinstellingen en deze gemeenten. Achtergrond: jeugdhu...

ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 Gerechtshof Amsterdam, 03-10-2016, 200.192.987/01 OK

Tue, 04 Oct 2016 12:03:50 Z

OK. Adviesrecht van de ondernemingsraad. Besluit wijziging governance structuur kennelijk onredelijk. Intrekking bevolen.

ECLI:NL:GHAMS:2016:3927 Gerechtshof Amsterdam, 27-09-2016, 200.185.215/01

Tue, 04 Oct 2016 09:48:50 Z

CAO-verplichting tot overname van personeel door verwervende partij niet van toepassing bij een tijdelijke niet openbaar aanbestede concessie.

ECLI:NL:RBNNE:2013:8400 Rechtbank Noord-Nederland, 17-09-2013, C/19/100326 / KG ZA 13-164

Mon, 03 Oct 2016 14:14:26 Z

Het ingediende referentieproject voldoet niet aan de door de Provincie gestelde referentie-eisen. Ingediende inschrijving zorgvuldig beoordeeld, nu inschrijver na pv in de gelegenheid is gesteld met nadere bewijsstukken te komen en navraag is gedaan.

ECLI:NL:RBMNE:2016:5272 Rechtbank Midden-Nederland, 15-07-2016, C/16/415534 / KG ZA 16-372

Mon, 03 Oct 2016 13:49:26 Z

Aanbesteding. De motiveringsbeslissing is afdoende gemotiveerd. het is duidelijk dat het prijsverschil de doorslag heeft gegeven. De weging van de verschillende criteria ten opzichte van elkaar is benoemd en ook is kenbaar hoe partijen bij de verschillende criteria ten opzichte van elkaar gescoord hebben. De voeging van een derde partij wordt afgewezen. Deze heeft zich gemeld na ommekomst van d...

ECLI:NL:RBOVE:2016:3761 Rechtbank Overijssel, 30-09-2016, C/08/188661 / KG ZA 16-240

Mon, 03 Oct 2016 11:05:19 Z

Kort geding. Aanbesteding. Niet gebleken dat de Provincie op een onjuiste of onvoldoende transparante wijze invulling geeft aan het door haar gehanteerde EMVI-gunningscriterium. De Provincie heeft, mede door het overleggen van het rapport van M&I Argitek - waarin aan de hand van diverse berekeningen is geconcludeerd dat er voldoende ruimte is om een lagere kwaliteit met een lagere prijs te com...

ECLI:NL:PHR:2016:917 Parket bij de Hoge Raad, 30-09-2016, 15/02186

Fri, 30 Sep 2016 14:32:08 Z

Internationaal publiekrecht. Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) voor geschil met vakbonden. Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) en recht op vrijheid van vakvereniging (art. 11 lid 1 EVRM). Voldoende waarborging van recht op collectieve actie en recht op collectief onderhandelen doordat vakbonden niet zelf, maar via werknemers en personeelsv...

ECLI:NL:RBZWB:2016:6124 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-09-2016, C/02/316999 / KG ZA 16-396

Thu, 29 Sep 2016 14:31:21 Z

Aanbesteding, transparantiebeginsel, uitleg inschrijvingseis, uurtarief € 0.01 conform inschrijvingseis?

ECLI:NL:RBGEL:2016:5207 Rechtbank Gelderland, 12-09-2016, 306559

Thu, 29 Sep 2016 14:27:51 Z

Overname aandelen. Art. 2:343 BW. Bevel om levering van aandelen te aanvaarden in het kapitaal van een vennootschap die deel uitmaakt van een groep vanwege betrokkenheid van aandeelhouder bij een strafrechtelijk onderzoek.

ECLI:NL:RBGEL:2016:5169 Rechtbank Gelderland, 28-09-2016, 305979

Wed, 28 Sep 2016 14:31:24 Z

Handelt Allego door de wijze waarop zij aan overheden geïntegreerd infrastructuur - laadpalen voor elektrische auto’s - én levering van elektriciteit aanbiedt in strijd met het groepsverbod van art. 10b Elektriciteitswet 1998 en het verbod op nevenactiviteiten van art. 17 leden 2 en 3 Elektriciteitswet 1998 en beconcurreert Allego Nuon hiermee onrechtmatig?

ECLI:NL:RBDHA:2016:11584 Rechtbank Den Haag, 27-09-2016, C-09-514537-KG ZA 16-872

Wed, 28 Sep 2016 09:08:29 Z

Aanbesteding betreffende het onderhoud aan de vloot van de Rijksrederij. Na het verzenden van de voorlopige gunningsbeslissing (inhoudende het voornemen om 3 percelen aan eiseres te gunnen) heeft Rijkswaterstaat de inschrijving van eiseres alsnog ongeldig verklaard. Rijkswaterstaat stelt bij de beoordeling van de geldigheid een fout te hebben gemaakt en gehouden te zijn deze recht te zetten. Ei...

ECLI:NL:RBROT:2016:7086 Rechtbank Rotterdam, 31-08-2016, C/10/488665 / HA ZA 15-1147

Fri, 23 Sep 2016 13:43:41 Z

Precontractuele fase; ontbreken instemming gemeenteraad met koop- en realisatieovereenkomst parkeergarage; met verwijzing naar het arrest 'Hof van Twente' van 26 juni 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1737). De koop- en realisatieovereenkomst is aangegaan onder opschortende voorwaarde van instemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft niet het vertrouwen gewekt dat zij zou instemmen met de uiteindel...

ECLI:NL:RBDHA:2016:11289 Rechtbank Den Haag, 14-09-2016, C/09/513943 / KG ZA 16/830

Wed, 21 Sep 2016 13:34:24 Z

Kort geding. Aanbesteding. Best value procurement. Op basis van de aanbestedingsdocumenten kon de inschrijving van eiseres in de concretiseringsfase nog ongeldig worden verklaard. Dat heeft gedaagde op goede gronden ook gedaan, omdat in de concretiseingsfase is gebleken dat de inschrijving van eiseres niet voldoet aan een van de gestelde randvoorwaarden. Geen schending van het vertrouwens-, tra...

ECLI:NL:RBDHA:2016:11210 Rechtbank Den Haag, 24-08-2016, C-09-510889-KG ZA 16-586

Wed, 21 Sep 2016 11:48:52 Z

Aanbesteding. Inschrijving bevatte een ondertekeningsgebrek. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid tot herstel geboden en de inschrijving inhoudelijk beoordeeld. De aanbestedende dienst mocht de inschrijving later niet alsnog op grond van het ondertekeningsgebrek terzijde leggen. Vertrouwensbeginsel. Uitzondering op het uitgangspunt dat het gelijkheidsbeginsel prevaleert.

ECLI:NL:RBMNE:2016:4807 Rechtbank Midden-Nederland, 31-08-2016, C/16/420222 / KG ZA 16-584

Tue, 20 Sep 2016 14:32:26 Z

Aanbestedings-kg. Gemeenten willen huishoudelijke hulp 2017-2019 inkopen tegen vooraf vastgestelde tarieven. Volgens zorgaanbieder zijn die tarieven te laag, want onder zijn kostprijs. Volgens hem handelen de gemeenten in strijd met Wmo 2015 en abbb.

ECLI:NL:RBDHA:2016:11209 Rechtbank Den Haag, 24-08-2016, C-09-510801-KG ZA 16-581

Tue, 20 Sep 2016 13:58:06 Z

Aanbesteding. Inschrijving bevatte een ondertekeningsgebrek. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid tot herstel geboden en de inschrijving inhoudelijk beoordeeld. De aanbestedende dienst mocht de inschrijving later niet alsnog op grond van het ondertekeningsgebrek terzijde leggen. Vertrouwensbeginsel. Uitzondering op het uitgangspunt dat het gelijkheidsbeginsel prevaleert.

ECLI:NL:RBNNE:2016:4150 Rechtbank Noord-Nederland, 13-09-2016, C/17/150190/KG ZA 16-228

Wed, 14 Sep 2016 13:30:18 Z

aanbesteding vervoer huisartsen; geen onvoorwaardelijke toezegging heraanbesteding.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2595 Gerechtshof Den Haag, 13-09-2016, 200.192.260/01

Wed, 14 Sep 2016 10:00:18 Z

Overheidsaanbesteding. Intrekking aanbesteding toelaatbaar? Arrest Croce Amica / AREU. Geschiktheidseis of uitvoeringseis?

ECLI:NL:RBDHA:2016:10967 Rechtbank Den Haag, 12-09-2016, C/09/513278 / KG ZA 16/770

Tue, 13 Sep 2016 10:00:59 Z

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomst voor de levering van dienstverlening op het gebied van Mediastrategie, Mediaplanning, Media-inkoop en Media-administratie. Voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar stellingen dat beoordeling op een onderdeel van het gunningscriterium prijs niet goed is verlopen. Geen manipulatief strategische inschrij...

ECLI:NL:RBAMS:2016:5737 Rechtbank Amsterdam, 30-08-2016, KG ZA 16-925

Mon, 12 Sep 2016 13:37:54 Z

Rederijen tegen Gemeente Amsterdam. Kort Geding. Vordering opschorten Uitgiftereglement vergunningen voor rondvaartboten op Amsterdamse grachten afgewezen. Met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang aanwezig.

ECLI:NL:RBAMS:2016:5733 Rechtbank Amsterdam, 28-07-2016, KG ZA 16-712

Mon, 12 Sep 2016 10:57:18 Z

Geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht, toch de aanbestedingsbeginselen van toepassing. De winnaar is uitgegaan van de juiste door de gemeente voorgeschreven EPC-waarde. Inschrijving winnaar niet ongeldig en voor een herbeoordeling van de EPC is evenmin plaats. Aan de motivering van de inschrijving van eisende partij kleven niet zodanige gebreken dat de gemeente het gunningsvoornemen zou...

ECLI:NL:PHR:2016:448 Parket bij de Hoge Raad, 27-05-2016, 15/01976

Fri, 09 Sep 2016 13:35:59 Z

Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Afbreken van onderhandelingen met overheidslichaam. Voorbehoud gemaakt?

ECLI:NL:RBGEL:2016:4867 Rechtbank Gelderland, 19-07-2016, 303341

Thu, 08 Sep 2016 11:59:29 Z

Hebben partijen de tussentijdse opzegmogelijkheid van de tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht contractueel uitgesloten? Voor nadere bewijslevering in het kader van de daarvoor noodzakelijke uitleg van de overeenkomst is in kort geding geen plaats.

ECLI:NL:RBNNE:2016:4075 Rechtbank Noord-Nederland, 07-09-2016, C/17/150380 /KG ZA 16-240

Wed, 07 Sep 2016 14:42:22 Z

Aanbesteding. Intrekking offertetraject wegens gebrek aan mededinging. Daarna nieuwe uitvraag, waarbij als voorwaarde is gesteld dat afstand moet worden gedaan van aanspraken met betrekking tot het eerste traject.

ECLI:NL:RBGEL:2016:4816 Rechtbank Gelderland, 22-07-2016, 302764

Fri, 02 Sep 2016 16:45:45 Z

Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsdocumenten. Aanbestedingsdocumenten eisen niet dat CAO-verklaring van SFT omtrent naleving CAO Taxivervoer in specifieke vorm van bedrijfsoordeel is vereist. Brieven van SFT in combinatie met eerder bedrijfsoordeel voldoende.

ECLI:NL:RBDHA:2016:10443 Rechtbank Den Haag, 02-06-2016, C/09/507515 / KG ZA 16-348

Fri, 02 Sep 2016 12:46:45 Z

Aanbesteding: voorlopige gunningsbeslissing ingetrokken; gestelde onregelmatigheden in aanbestedingsdocumenten kunnen bij gebreke van voorlopige gunningsbeslissing om die reden niet in kort geding inhoudelijk worden beoordeeld

ECLI:NL:OGEAA:2016:547 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-08-2016, A.R. 1204 van 2013

Fri, 02 Sep 2016 11:50:45 Z

Civiel. Uitleg aannemingsovereenkomst met betrekking tot ontziltingsfabriek.

ECLI:NL:RBDHA:2016:10440 Rechtbank Den Haag, 25-08-2016, C/09/513964 / KG ZA 16-832

Thu, 01 Sep 2016 12:20:45 Z

Aanbesteding; toetsing aan selectiecriterium; toekenning punten op kerncompetentie gladheidsbestrijding; terecht geen punten op deze kerncompetentie toegekend; loting heeft op transparante en zorgvuldige wijze plaatsgevonden.

ECLI:NL:RBDHA:2016:10439 Rechtbank Den Haag, 25-07-2016, C/09/511658 / KG ZA 16-645

Thu, 01 Sep 2016 11:58:45 Z

Opzegging duurovereenkomst ivm aanbesteding; vraag of zwaarwegende grond voor opzegging vereist is kan in midden blijven ivm op Staat rustende verplichting tot aanbesteding, die als zodanig al als zwaarwegende grond geldt; onvoldoende aannemelijk dat opzegtermijn van drie maanden in bodemprocedure als onredelijk kort zal worden gekwalificeerd; afwijzing vorderingen in kort geding.

ECLI:NL:GHSHE:2008:1833 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-08-2008, HD 200.006.811

Tue, 30 Aug 2016 15:42:10 Z

aanbestedingsgeschil

ECLI:NL:CRVB:2016:3137 Centrale Raad van Beroep, 28-07-2016, 14/5500 AW

Tue, 23 Aug 2016 15:33:29 Z

Disciplinair strafontslag. Ernstig plichtsverzuim. Op grond van de beschikbare administratieve gegevens en de bevindingen van Hoffmann, waaronder de door appellant en diverse getuigen afgelegde verklaringen, concludeert de Raad dat appellant de hem verweten gedragingen heeft begaan. De straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet onevenredig aan de aard en de ernst van het gepleegde plichtsverzuim.

ECLI:NL:RBROT:2016:6424 Rechtbank Rotterdam, 14-07-2016, C/10/501925 / KG ZA 16-544

Wed, 17 Aug 2016 12:41:24 Z

Kort geding. Aanbesteding. HvJ EU 12 februari 2004 C-230/02 (Grossmann). Geschiktheidseisen niet disproportioneel.

ECLI:NL:RVS:2016:2273 Raad van State, 17-08-2016, 201506025/1/A3

Wed, 17 Aug 2016 10:32:27 Z

Bij besluit van 6 augustus 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten buiten behandeling gesteld.

ECLI:NL:RBNHO:2016:6570 Rechtbank Noord-Holland, 14-07-2016, C/15/242718 / KG ZA 16-317

Mon, 15 Aug 2016 14:34:24 Z

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het op de weg van de Provincie had gelegen om bij eiseres inlichtingen in te winnen over het referentieproject. De voorzieningenrechter verbiedt de Provincie de aanmelding van eiseres terzijde te leggen

ECLI:NL:RBGEL:2016:4484 Rechtbank Gelderland, 03-08-2016, 281022

Thu, 11 Aug 2016 14:33:49 Z

Hoofdzaak: Slepend conflict over vervoerovereenkomst met provincie. Deels herhaling geschil voor dezelfde instantie. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Eisen van goede procesorde. Incident: art. 843a Rv; geen rechtmatig belang.

ECLI:NL:GHDHA:2016:1238 Gerechtshof Den Haag, 03-05-2016, 200.141.753/01

Wed, 10 Aug 2016 15:03:12 Z

Faillissement van BV waarin uitsluitend personeel was ondergebracht dat werd ingezet voor de activiteiten van zustervennootschap. Curator spreekt bestuurders en gelieerde vennootschappen aan: pauliana, onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid.

ECLI:NL:RBOVE:2016:3082 Rechtbank Overijssel, 27-07-2016, 168670 HA ZA 15-136

Tue, 09 Aug 2016 14:21:42 Z

Faillissement. Bestuurdersaansprakelijkheid. Pauliana. Uit de door de curator in het geding gebrachte correspondentie blijkt zonneklaar dat het de bedoeling was om het bedrijf van failliet leeg te trekken alvorens het faillissement aan te vragen. Met de curator is de rechtbank van mening dat met de verkoop van de activa, alsmede het cederen van de debiteurenportefeuille, het gehele vermogen is...

ECLI:NL:RBMNE:2016:4187 Rechtbank Midden-Nederland, 22-06-2016, C/16/414131 / KG ZA 16-312

Tue, 09 Aug 2016 10:05:42 Z

kort geding, aanbestedingsrecht

ECLI:NL:CBB:2016:198 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 09-08-2016, 15/891

Tue, 09 Aug 2016 10:03:12 Z

Beroep van Syntus tegen OV-aanbesteding Haarlem/IJmond ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2016:9125 Rechtbank Den Haag, 01-08-2016, C-09-511645-KG ZA 16-640

Fri, 05 Aug 2016 12:46:07 Z

Kort geding. Aanbesteding. Ten laat bezwaar tegen - terechte - uitsluiting Gehandeld in strijd met het communicatieverbod. Uitleg criterium.

ECLI:NL:GHARL:2016:6099 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-07-2016, 200.192.346/01

Wed, 03 Aug 2016 10:02:03 Z

Overheidsaanbesteding. Toelaatbaarheid provisionele vordering in spoedappel.

ECLI:NL:RBROT:2016:6025 Rechtbank Rotterdam, 01-08-2016, C/10/503222 / KG ZA 16-614

Wed, 03 Aug 2016 08:03:33 Z

Kort geding. Vrijwillige (private) meervoudige onderhandse aanbesteding. HR 3 mei 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ2900. Geen algemene beginselen van behoorlijk bestuur toepasselijk. Beginselen van gelijkheid en transparantie wel toepasselijk. Deugdelijke motivering afwijzing? Anonieme beoordeling maakt favoritisme op zich al onaannemelijk.

ECLI:NL:RBNNE:2016:3580 Rechtbank Noord-Nederland, 27-07-2016, C/17/138149 / HA ZA 14-427

Mon, 01 Aug 2016 15:45:57 Z

Aanbesteding: uitleg overeenkomst na uitvoering van het werk.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2142 Gerechtshof Den Haag, 12-07-2016, 200.178.610/01

Mon, 01 Aug 2016 11:09:57 Z

aanbesteding, voorwaardelijke bieding

ECLI:NL:RBMNE:2016:4335 Rechtbank Midden-Nederland, 29-07-2016, C/16/415942 / KG ZA 16-389

Fri, 29 Jul 2016 15:52:05 Z

Kort geding. Aanbestedingszaak. Herstel fout inschrijving in de gegeven omstandigheden niet toegestaan.

ECLI:NL:RBDHA:2016:8885 Rechtbank Den Haag, 29-07-2016, C/09/512150 / KG ZA 16/679

Fri, 29 Jul 2016 13:22:05 Z

vastgoedontwikkelaar vs gemeente Kaag en Braassem, vorderingen van beide partijen afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2016:5612 Rechtbank Rotterdam, 22-07-2016, 5167095 VV EXPL 16-251

Wed, 27 Jul 2016 10:00:11 Z

overgang van onderneming; Spijkers-arrest; Finse bussen-arrest; taxivervoer op maat; 7:662 BW

ECLI:NL:RBMNE:2016:4096 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2016, C/16/414268 / KG ZA 16-320

Fri, 22 Jul 2016 16:27:36 Z

kort geding aanbestedingsprocedure

ECLI:NL:GHAMS:2016:2953 Gerechtshof Amsterdam, 19-07-2016, 200.171.206/01

Fri, 22 Jul 2016 09:42:49 Z

Battle of forms; art 6:223, lid 3 BW; Toepasselijkheid algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Hof: Een uitdrukkelijk van de hand wijzen als bedoeld in artikel 6:225 lid 3 BW kan niet reeds volgen uit de enkele in de correspondentie opgenomen voorgedrukte standaardtekst, waarin de toepasselijkheid van andere dan de eigen algemene voorwaarden al dan niet ‘uitdrukkelijk’ wordt af...

ECLI:NL:RBMNE:2016:3985 Rechtbank Midden-Nederland, 20-07-2016, C/16/415796 / KG ZA 16-382

Wed, 20 Jul 2016 16:52:21 Z

Kort geding. Aanbestedingszaak. Verbouwing school. De aanbestedende dienst heeft ten onrechte voorlopig gunningsvoornemen ingetrokken en aan nummer twee gegund. Opdracht dient, voor zover aanbestedende dienst de opdracht in de markt wil zetten, definitief aan eiseres te worden gegund.

ECLI:NL:RBDHA:2016:7888 Rechtbank Den Haag, 07-07-2016, C/09/510972 KG ZA 16/589

Tue, 19 Jul 2016 12:41:30 Z

Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Kern van het onderhavige geschil betreft de vraag of het beoordelingsteam op basis van de door eiseres bij haar inschrijving ingediende stukken redelijkerwijs tot de aan eiseres toegekende score van 4 punten voor het kwaliteitscriterium planning heeft kunnen komen. Eiseres meent dat dit niet het geval is, maar dat wordt door de voorzieningenrechter niet gevo...

ECLI:NL:RBROT:2016:5431 Rechtbank Rotterdam, 13-07-2016, C/10/485502 / HA ZA 15-996

Fri, 15 Jul 2016 14:44:06 Z

Het geschil betreft de uitleg van een verzekeringsovereenkomst. Het gaat hier om een BAV-polis die op basis van door de beursmakelaar samengestelde voorwaarden op de beurs is aangeboden en afgesloten. Uitlegnormen: cao-norm, Haviltex en dynamische uitleg. Co-assurantie. Bestaat er wel of niet een volgverplichting? De woorden 'leidend" en "volgend" op het handtekeningenblad – zonder opname in de...

ECLI:NL:CBB:2016:183 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-07-2016, 15/325

Thu, 14 Jul 2016 09:59:08 Z

Spoorwegwet Verzoek om handhavend optreden door ACM afgewezen Aanbesteding Openbaar Vervoer Concessie Limburg 2016-2031

ECLI:NL:GHDHA:2016:1688 Gerechtshof Den Haag, 21-06-2016, 200.186.709/01

Wed, 13 Jul 2016 13:52:49 Z

Overheidsaanbesteding. Uitleg referentie.

ECLI:NL:PHR:2016:453 Parket bij de Hoge Raad, 27-05-2016, 15/02717

Tue, 12 Jul 2016 10:13:36 Z

Art. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheid bestuurders na faillissement zorgbureau (art. 2:248 BW en 2:11 BW). Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling belangrijke oorzaak faillissement?

ECLI:NL:HR:2016:1484 Hoge Raad, 08-07-2016, 15/01009

Tue, 12 Jul 2016 09:21:37 Z

Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2900, NJ 2013/572. Private aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden. Contractsvrijheid; gelijkheids- en transparantiebeginsel. Beroep op aanbestedingsvoorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

ECLI:NL:PHR:2016:368 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2016, 15/01009

Tue, 12 Jul 2016 09:20:36 Z

Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2900, NJ 2013/572. Private aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden. Contractsvrijheid; gelijkheids- en transparantiebeginsel. Beroep op aanbestedingsvoorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

ECLI:NL:RBMNE:2016:3800 Rechtbank Midden-Nederland, 08-07-2016, C/16/413830 / KG ZA 16-298

Fri, 08 Jul 2016 16:27:20 Z

In de onderhavige aanbestedingsprocedure staat de vraag centraal of ProRail de inschrijving van Strukton als een abnormaal lage, althans irreële inschrijving heeft kunnen aanmerken. Daarnaast wordt beoordeeld of ProRail de opdracht rechtmatig kan gunnen aan de winnende inschrijver. In geschil is of deze inschrijver aan alle voorwaarden voldoet.

ECLI:NL:PHR:2016:70 Parket bij de Hoge Raad, 04-03-2016, 15/00167

Fri, 08 Jul 2016 14:16:50 Z

Mededingingsrecht, schadevergoeding. Schadeclaim wegens onrechtmatig handelen door schending kartelverbod. Doorberekeningsverweer. Schadevaststelling door middel van vermogensvergelijking (art. 6:95-6:97 BW) of met toepassing van voordeelstoerekening (art. 6:100 BW)? Richtlijn 2014/104/EU. Voordeelstoerekening vereist condicio sine qua non-verband en inachtneming van de in art. 6:98 BW besloten...

ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland, 17-06-2016, 414169/KG ZA 16-314

Mon, 04 Jul 2016 16:18:13 Z

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Afwijzing van de vorderingen, omdat het kort geding niet binnen de contractueel overeengekomen vervaltermijn van 5 kalenderdagen aanhangig is gemaakt. Het beroep op artikel 6:248 lid 2 BW slaagt niet.

ECLI:NL:RBAMS:2016:4094 Rechtbank Amsterdam, 10-06-2016, KG ZA 16-502

Mon, 04 Jul 2016 15:42:43 Z

Kort geding, Aanbesteding. Vordering staken aanbesteding afgewezen. Geen strijd met clusterverbod. Concurrerende dialoog procedure.

ECLI:NL:RBMNE:2016:3518 Rechtbank Midden-Nederland, 30-06-2016, C/16/415820 / KG ZA 16-385

Fri, 01 Jul 2016 11:47:45 Z

Aanbesteding Regiotaxi Utrecht Vervoer. Gunningscriterium emvi. Onderlinge verhouding prijs en kwaliteit. Ruime beleidsvrijheid voor aanbestedende dienst – zij mag bepalen hoeveel onderling relatief gewicht zij aan deze aspecten toekent. Emvi is niet op onrechtmatige wijze vorm gegeven

ECLI:NL:RBROT:2016:5008 Rechtbank Rotterdam, 09-06-2016, C/10/498882 / KG ZA 16-382

Fri, 01 Jul 2016 08:29:15 Z

Aanbesteding. Concessieovereenkomst voor een dienst. Geen duidelijk grensoverschrijdend belang.

ECLI:NL:RBROT:2016:4858 Rechtbank Rotterdam, 30-06-2016, ROT 15/5276 en ROT 15/5277

Thu, 30 Jun 2016 14:00:05 Z

Bij uitspraak van 23 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4738, heeft de rechtbank al vastgesteld dat in elf aanbestedingen artikel 6 van de Mw is overtreden. De rechtbank is van oordeel dat eisers als feitelijk leidinggevende aan de overtreding kunnen worden aangemerkt. Geen (voorwaardelijk) opzet op de wederrechtelijkheid van de gedragingen vereist. Boeteverlaging omdat de rechtbank een lagere ernst...

ECLI:NL:RBMNE:2016:3367 Rechtbank Midden-Nederland, 24-06-2016, 414820/KG ZA 16-342

Thu, 30 Jun 2016 11:37:05 Z

ECLI:NL:GHDHA:2016:1875 Gerechtshof Den Haag, 09-02-2016, 200.157.927/01

Tue, 28 Jun 2016 16:33:43 Z

Is een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst? Behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard? Worden de activiteiten in hoofdzaak gefinancierd door een of meer aanbestedende diensten?

ECLI:NL:RBDHA:2016:7130 Rechtbank Den Haag, 27-06-2016, C/09/510703 / KG ZA 16-577

Tue, 28 Jun 2016 11:16:13 Z

“Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens ondeugdelijke ondertekening inschrijvingsdocumenten.”

ECLI:NL:RBZWB:2016:3891 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-06-2016, C/02/315788 / KG ZA 16-314

Tue, 28 Jun 2016 10:00:36 Z

Beroep van zorgverstrekker op art. 13 lid 1 ZVW en 13 lid 5 ZVW.

ECLI:NL:RBNNE:2015:4956 Rechtbank Noord-Nederland, 28-10-2015, C/19/93276 / HA ZA 12-164

Fri, 24 Jun 2016 15:46:57 Z

Overheidsaanbesteding ICT. Kan de provincie Drenthe haar op grond van een openbare aanbesteding met Centric gesloten overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden, omdat het op grond van die overeenkomst te leveren storagesysteem niet aan de eisen zal kunnen voldoen.

ECLI:NL:PHR:2016:294 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2016, 15/00400

Fri, 24 Jun 2016 13:23:57 Z

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Aannemingsovereenkomst. Beëindiging werk in onvoltooide staat. Uitleg art. 14 lid 8 UAVTI 1992. Vertraging van meer dan twee maanden. Vraag of nog werkzaamheden zijn of hadden kunnen worden verricht. Cassatiegeding ten aanzien van een der partijen geschorst (art. 29 Fw).

ECLI:NL:RBROT:2016:4738 Rechtbank Rotterdam, 23-06-2016, ROT 15/5275

Thu, 23 Jun 2016 14:00:24 Z

Overtreding kartelverbod in elf aanbestedingen. Mededingingsrechtelijk karakter ‘cover pricing’ of ‘prijslenen’ (r.o. 7.1). Strekkingsbeperking. Merkbaarheidsvereiste, gegeven de context waarin de gedragingen plaatsvonden geen zwakke positie. Bagatelbepaling en relevante markt (= hier de concrete aanbesteding/inschrijvende ondernemingen bij de aanbesteding). Toerekening aan (groot)moedermaats...

ECLI:NL:RBNNE:2016:692 Rechtbank Noord-Nederland, 23-02-2016, 4781339

Wed, 22 Jun 2016 15:47:24 Z

ketenregeling, schijnconstructie, uitzendovereenkomst, allocatiefunctie.

ECLI:NL:RVS:2016:1747 Raad van State, 22-06-2016, 201509422/1/R6

Wed, 22 Jun 2016 10:32:58 Z

Bij besluit van 12 november 2015, kenmerk 15bb8713, heeft de raad het bestemmingsplan "Hart van Zuid" vastgesteld.

ECLI:NL:RBAMS:2016:3734 Rechtbank Amsterdam, 24-05-2016, 4872765 EA VERZ 16-257

Tue, 21 Jun 2016 13:37:24 Z

Hoger beroep beslissing UWV. Herstel arbeidsovereenkomst afgewezen. Vergoeding ex artikel 7:672 lid 9 BW na onregelmatige opzegging. Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6854 Rechtbank Den Haag, 20-06-2016, C/09/509434 / KG ZA 16-489

Tue, 21 Jun 2016 11:53:24 Z

Kort geding. Aanbesteding. Ontoelaatbare aanvulling motivering gunningsbeslissing.

ECLI:NL:GHAMS:2016:2157 Gerechtshof Amsterdam, 07-06-2016, 200.171.465/01

Fri, 17 Jun 2016 11:17:53 Z

Overheidsaanbesteding. Concessieovereenkomst voor het plaatsen en exploiteren van Abri’s en Mupi’s. Aanbestedingsvoorwaarden zijn tijdens de aanbestedingsprocedure gewijzigd. Uitleg van de concessieovereenkomst.

ECLI:NL:RBGEL:2016:3280 Rechtbank Gelderland, 18-04-2016, 298271

Fri, 17 Jun 2016 10:25:24 Z

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingswet 2012; Aanbestedingsreglement Werken 2012. Beginselen van aanbestedingsrecht: gelijke behandeling van inschrijvers, transparantie en evenredigheid. Kennelijke materiële fout in de inschrijving, die zich leent voor herstel. Geen sprake van manipulatief biedgedrag.

ECLI:NL:RBGEL:2016:2863 Rechtbank Gelderland, 02-05-2016, 297986

Thu, 16 Jun 2016 12:25:53 Z

Aanbestedingszaak. De aanbestedende dienst heeft in redelijkheid tot toekenning van het gegeven aantal punten aan eiseres kunnen komen. Vorderingen tot correctie van de puntentoekenning en intrekking van de voorlopige gunningsbeslissing en het nemen van een nieuwe gunningsbeslissing afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2016:2178 Rechtbank Overijssel, 16-06-2016, C/08/185584 / KG ZA 16-144

Thu, 16 Jun 2016 12:24:23 Z

Aanbesteding taxivervoer in alle Twentse gemeenten.

ECLI:NL:RBROT:2016:4515 Rechtbank Rotterdam, 14-06-2016, C/10/500158 / KG ZA 16-453

Wed, 15 Jun 2016 16:17:53 Z

Aanbesteding; onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging. Contractuele vervaltermijn? Grossmann verweer. Bepaling definitieve wegingspercentage gunningscriteria na eerste inschrijving doch voor “Best And Final Offer. Disproportionele puntenaftrek?

ECLI:NL:PHR:2016:487 Parket bij de Hoge Raad, 31-05-2016, 16/02838

Tue, 14 Jun 2016 14:11:53 Z

Aanbestedingsrecht. Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om overeenkomst na gunning aan te tasten. Uitleg richtlijnen 89/665/EEG en 2007/66/EG en implementatie daarvan in de art. 2.127, 2.131 en 4.15 Aanbestedingswet 2012. Daarnaast rol voor wilsgebreken dan wel nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW? Misbruik van bevoegdheid ...

ECLI:NL:RBLIM:2016:4992 Rechtbank Limburg, 13-06-2016, C/03/218910 / KG ZA 16-140

Mon, 13 Jun 2016 16:38:24 Z

Aanbestedingsrecht. Voldoen aan geschiktheidseisen door onderaannemer. Moment van opvragen en indienen van bewijsstukken.

ECLI:NL:RBLIM:2016:4991 Rechtbank Limburg, 13-06-2016, C/03/218909 / KG ZA 16-139

Mon, 13 Jun 2016 16:26:23 Z

Aanbestedingsrecht. Motivering van de gunningsbeslissing. In artikel 2:130 leden 1 en 2 Aw2012 is de uit het transparantiebeginsel voortvloei¬ende motiveringsplicht opgenomen. Lid 1 bepaalt dat de mededeling van de gunnings¬beslissing aan iedere inschrijver, onder meer, de relevante redenen voor die beslissing bevat. Lid 2 bepaalt dat voor de toepassing van het eerste lid onder “relevante reden...

ECLI:NL:RBLIM:2016:4990 Rechtbank Limburg, 13-06-2016, C/03/218783 / KG ZA 16-135

Mon, 13 Jun 2016 16:13:53 Z

Aanbestedingsrecht. Voldoen aan geschiktheidseisen door onderaannemer. Beoordelingssystematiek niet verlaten door aanbestedende dienst.

ECLI:NL:RBAMS:2016:3566 Rechtbank Amsterdam, 20-05-2016, KG ZA 16-258

Mon, 13 Jun 2016 13:09:23 Z

Kort geding, aanbesteding, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6383 Rechtbank Den Haag, 09-06-2016, C/09/509037 KG/ZA 16-463

Mon, 13 Jun 2016 09:52:53 Z

Het gaat er in deze zaak om of de toepasselijke facultatieve uitsluitingsgronden ernstige fout in uitoefening van het beroep en zich in ernstige mate schuldig maken aan valse verklaring en/of niet dan wel niet volledig verstrekken van inlichtingen terecht door de aanbestedende dienst op eiseres van toepassing zijn verklaard. Er is sprake van een ernstige fout van eiseres in de uitoefening van h...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6471 Rechtbank Den Haag, 25-02-2016, C-09-504865-KG ZA 16-141

Fri, 10 Jun 2016 13:09:23 Z

Kort geding. Eiseres is het niet eens met de opzegging door gedaagde van de tussen hen gesloten overeenkomst. Eiseres heeft haar stelling, dat sprake is van een samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet tussentijds kan worden beëindigd, echter niet aannemelijk gemaakt. Het gevorderde wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6394 Rechtbank Den Haag, 15-03-2016, C/09/503443 / KG ZA 16/45

Fri, 10 Jun 2016 09:27:54 Z

Aanbesteding volgens de meervoudig onderhandse procedure voor een 2B dienst zonder grensoverschrijdend belang is door de aanbestedende dienst ingetrokken. Eiseres richt daartegen vorderingen in kort geding. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat tot intrekking mocht worden overgegaan, zodat de vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6399 Rechtbank Den Haag, 25-03-2016, C/09/505146 / KG ZA 16/158

Thu, 09 Jun 2016 13:22:24 Z

Kort geding. Aanbesteding voor verhuisdiensten volgens de openbare procedure. Partijen verschillen van mening over de uitleg van een aanbestedingsvoorwaarde t.a.v. een percentage Social Return. Geoordeeld wordt dat duidelijk was dat een minimumpercentage werd geëist en niet een exact percentage. De stelling van eiseres, dat de inschrijving van degene aan wie de opdracht voorlopig is gegund onge...

ECLI:NL:RBROT:2016:4319 Rechtbank Rotterdam, 01-06-2016, C/10/477716 / HA ZA 15-640

Thu, 09 Jun 2016 11:01:53 Z

Borgtocht. Art. 7:850 BW. Gerechtvaardigde belangen van de borg. Informatieplicht schuldeiser. Vordering tot nakoming concerngarantie toegewezen; reeds uit afspraak dat op eerste verzoek zal worden betaald hetgeen schuldeiser verklaart te vorderen te hebben, volgt dat schuldeiser direct aanspraak mag maken op betalen zonder discussies over de hoogte van het door schuldeiser gevorderde bedrag. V...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6288 Rechtbank Den Haag, 06-06-2016, C/09/508893 / KG ZA 16/450

Thu, 09 Jun 2016 10:49:53 Z

Kort geding. Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. De eerste aanbesteding is tijdens de selectiefase ingetrokken, omdat de aanbestedende dienst meent een geschiktheidseis en selectiecriterium onduidelijk te hebben geformuleerd. De eis en het criterium zijn in de nieuwe aanbesteding verduidelijkt. Een van de gegadigden is toen dit geding gestart. De voorzieningenrechter overw...

ECLI:NL:RBROT:2016:4318 Rechtbank Rotterdam, 08-06-2016, C/10/454142 / HA ZA 14-682

Thu, 09 Jun 2016 10:28:53 Z

Drechtsteden, een openbaar samenwerkingsverband van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht, huurt een IT-specialist in. Vervolgens wordt door Drechtsteden een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de aanschaf van nieuwe servers. In deze aanbestedingsprocedure heeft de IT-specialist een adviserende rol. Hij beveelt Drechtsteden aan o...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6312 Rechtbank Den Haag, 08-06-2016, C-09-509120-KG ZA 16-468

Wed, 08 Jun 2016 14:13:23 Z

Kort geding. Aanbesteding. De Staat moet nader onderzoek verrichten naar de door inschrijvers aangeboden kortingspercentages.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6313 Rechtbank Den Haag, 08-06-2016, C-09-509138-KG ZA 16-472

Wed, 08 Jun 2016 12:11:24 Z

Kort geding. Aanbesteding. De Staat moet nader onderzoek verrichten naar de door inschrijvers aangeboden kortingspercentages.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6249 Rechtbank Den Haag, 02-06-2016, C/09/507370 / KG ZA 16/336

Wed, 08 Jun 2016 10:47:23 Z

Kort geding. Aanbesteding. Medewerker aanbestedende dienst, die een belangrijke rol had in de gehele aanbestedingsprocedure, heeft de door de aanbestedende dienst opgestelde regels in de aanbesteding overtreden. Dit handelen rechtvaardigt de beslissing van de aanbestedende dienst om vanwege schending van het non-discriminatiebeginsel en het transparantiebeginsel over te gaan tot intrekking van ...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6248 Rechtbank Den Haag, 02-06-2016, C/09/507302 / KG ZA 16/327

Wed, 08 Jun 2016 10:28:23 Z

Kort geding. Aanbesteding. Medewerker aanbestedende dienst heeft de door aanbestedende dienst opgestelde regels overtreden. Dit rechtvaardigt de beslissing om over te gaan tot intrekking van de aanbesteding.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2195 Rechtbank Midden-Nederland, 04-05-2016, C/16/347915 / HA ZA 13-520

Tue, 07 Jun 2016 13:11:53 Z

Tussenvonnis. Opdrachtgever (gemeente) heeft niet meegewerkt aan contractueel overeengekomen goedkeuringsprocedure voor software. Rechtbank toetst of sprake is van dermate ernstige gebreken dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat opdrachtnemer zich beroept op die contactuele verplichting van de gemeente.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1962 Rechtbank Overijssel, 02-06-2016, ak_zwo_15_1821

Mon, 06 Jun 2016 13:23:53 Z

Wmo 2015;algemene voorziening; maatwerkvoorziening; onderzoeksplicht; maatstaf “schoon huis”; financieel onderzoek; verweerder dient nader onderzoek te doen; beroep gegrond.

ECLI:NL:RBNHO:2016:4602 Rechtbank Noord-Holland, 03-06-2016, C/15/240866 / KG ZA 16-209

Mon, 06 Jun 2016 11:44:23 Z

Kort geding. Geen overeenstemming bereikt over exploitatie van de horeca door gedaagde in de nieuwbouw van eiseres. Afgebroken onderhandelingen. Geen gebod tot dooronderhandelen.

ECLI:NL:RBLIM:2016:4546 Rechtbank Limburg, 27-05-2016, C/03/219183 / KG ZA 16-151

Fri, 03 Jun 2016 13:31:23 Z

Aanbestedingsrecht. Proportionaliteit. Percelen. Wezenlijke fouten in aanbestedingsleidraad. Toeschrijven. Procedure vóór gunning gericht op staken aanbesteding. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2016:4135 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2016, C/10/499896 / KG ZA 16-436

Fri, 03 Jun 2016 10:54:23 Z

Het niet voldoen aan het maximaal voorgeschreven pagina’s binnen het bestek is een materiële eis, waar de inschrijving aan moet voldoen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het enkele feit dat de ACM bij besluit een last onder dwangsom heeft opgelegd in dit geval nog niet met zich brengt dat sprake is van een ernstige fout in de beroepsuitoefening.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1948 Rechtbank Overijssel, 02-06-2016, C/08/185163 / KG ZA 16-124 en C/08/185165 / KG ZA 16-125

Thu, 02 Jun 2016 14:10:53 Z

De overname van de huishoudelijke hulp in de gemeente Enschede van het failliete TSN door Stichting Familiehulp is toelaatbaar. Zo oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in een procedure die was aangespannen door branchevereniging BTN en thuiszorgorganisaties Solace en BiOns. Er is naar het oordeel van de rechter geen sprake van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst...

ECLI:NL:RBMNE:2016:2931 Rechtbank Midden-Nederland, 25-05-2016, 4960171 AE VERZ 16-37 LH/1040

Wed, 01 Jun 2016 10:35:53 Z

Verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een werkgeverswisseling nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund. Opzegging door de aanvankelijke werkgever. Parlementaire geschiedenis van artikel 7:673 BW.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2901 Rechtbank Midden-Nederland, 25-05-2016, 4960654 AE VERZ 16-39 en 4960685 AE VERZ 16-40 LH/1040

Tue, 31 May 2016 14:26:23 Z

Verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een werkgeverswisseling nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund. Opzegging door de aanvankelijke werkgever. Parlementaire geschiedenis van artikel 7:673 BW.

ECLI:NL:RBNHO:2016:1455 Rechtbank Noord-Holland, 24-02-2016, 15-5526

Tue, 31 May 2016 14:02:53 Z

Overgang van onderneming welzijnsdiensten. Kennelijk onredelijk ontslag

ECLI:NL:RBROT:2016:3975 Rechtbank Rotterdam, 26-05-2016, C/10/497953 / KG ZA 16-323

Mon, 30 May 2016 08:57:23 Z

Voor wat betreft de gunningscriteria ‘CV Sleutelfunctionaris’ en ‘het Kansendossier’ is sprake van een onvolledige motivering alsmede wellicht tevens van een onvolledige beoordeling.

ECLI:NL:RBROT:2016:3974 Rechtbank Rotterdam, 26-05-2016, C/10/497905 / KG ZA 16-319

Mon, 30 May 2016 08:49:53 Z

De aanbestedende dienst komt een ruime vrijheid toe bij het bepalen van de gunningscriteria voor de door haar uitgeschreven opdracht. Die keuze mag echter geen betrekking hebben op andere criteria dan die welke strekken tot bepaling van de economisch voordeligste aanbieding.

ECLI:NL:RBROT:2016:3941 Rechtbank Rotterdam, 30-03-2016, C/10/455930 / HA ZA 14-779

Fri, 27 May 2016 13:58:12 Z

Adviesrelatie, milieukundige begeleiding. Tekortschieten, exoneratie, redelijkheid en billijkheid. Schadevordering op basis van de grondslag dat Haskoning is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als adviseur bij het project GroenAnodenPlein. Vraag of een exoneratieclausule van toepassing is, en of toepassing van hiervan onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid ...

ECLI:NL:CBB:2016:134 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-05-2016, 12/58

Fri, 27 May 2016 12:49:42 Z

OT2010, tweede deelbesluit Telecommunicatiewet Marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2008 Non-discriminatieverplichting, gedragsregel 5

ECLI:NL:RBLIM:2016:4455 Rechtbank Limburg, 26-05-2016, C/03/218784 / KG ZA 16-136

Thu, 26 May 2016 13:52:42 Z

Artikel 834a Rv. Aanbestedingsrecht.

ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag, 02-05-2016, C/09/507028 / KG ZA 16/310

Thu, 26 May 2016 13:32:42 Z

Kort geding. Aanbesteding. De voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar uitleg/interpretatie van bepaalde criteria en van een uitvraag. De stellingen van eiseres, die er op neerkomen dat er ten aanzien van een criterium een onjuiste beoordeling is toegepast (en niet dat de criteria achteraf zijn gewijzigd, zoals eiseres stelt), kunnen niet leiden tot het overdoen van (een deel van) de pro...

ECLI:NL:RBDHA:2016:5583 Rechtbank Den Haag, 29-04-2016, C/09/507185 / KG ZA 16/322

Thu, 26 May 2016 13:24:42 Z

Kort geding. Aanbesteding onderhoud vloot Rijksrederij. De inschrijving van eiseres is ongeldig verklaard, omdat gebleken is dat zij gebruik maakt van faciliteiten van ondernemingen, die niet als derden in de eigen verklaring zijn vermeld. Eiseres is van mening dat zij hiertoe ook niet gehouden was, omdat de wél door haar genoemde derde over die faciliteiten kan beschikken en daarbij niet relev...

ECLI:NL:CBB:2016:130 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-05-2016, 14/473

Thu, 26 May 2016 10:46:12 Z

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Spoedbestuursdwang. Geen verschoonbare termijnoverschrijding. Proportionaliteit. Geringe waarde dieren.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1797 Rechtbank Overijssel, 25-05-2016, C/08/185573 / KG ZA 16-143

Wed, 25 May 2016 14:30:12 Z

Aanbesteding.

ECLI:NL:RBNNE:2016:2442 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2016, C/17/148128 / KG ZA 16-113

Wed, 25 May 2016 14:23:12 Z

Aanbesteding. Ongeldige inschrijving. Ontbreken van model K-verklaring van één van de deelnemers in een combinatie. Het vereiste dat bij de inschrijving een model K-verklaring diende te worden overgelegd, is voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig in het bestek geformuleerd. Ook kleven er geen procedurele gebreken aan de aanbestedingsprocedure, die zodanig zwaarwegend zijn dat de aanbest...

ECLI:NL:RVS:2016:1421 Raad van State, 25-05-2016, 201406676/2/A3

Wed, 25 May 2016 13:47:16 Z

CONCLUSIE: Op woensdag 25 mei 2016 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie over schaarse vergunningen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd te onderzoeken of er een rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen gegadigden gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunning...

ECLI:NL:RBNHO:2016:3845 Rechtbank Noord-Holland, 10-05-2016, 4531398

Wed, 18 May 2016 14:59:42 Z

Overgang van onderneming.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2684 Rechtbank Midden-Nederland, 04-05-2016, 3661232 / LC EXPL 14-5606

Wed, 18 May 2016 12:14:42 Z

Vrijwaringszaak Appèl vordert van Waterschap Zuiderzeeland al hetgeen waartoe zij in de hoofdzaak wordt veroordeeld. Appèl exploiteert de catering bij Waterschap Zuiderzeeland. In de hoofzaak is Appèl kort gezegd veroordeeld tot betaling van een hoger uurloon aan een werknemer, die in dienst van Appèl tewerk is gesteld bij Waterschap Zuiderzeeland. De kantonrechter is van oordeel dat Waterschap...

ECLI:NL:RBNNE:2016:2338 Rechtbank Noord-Nederland, 18-05-2016, C/17/147613 / KG ZA 16-73

Wed, 18 May 2016 12:06:42 Z

Aanbesteding. Geschil over de vraag of de inschrijving van de winnares van de aanbesteding aan de in het Programma van Eisen en Wensen genoemde eisen voldoet en of zij een marktconforme prijs heeft geoffreerd. Objectieve uitleg van het Programma van Eisen en Wensen en de Nota van Inlichtingen. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:CRVB:2016:1403 Centrale Raad van Beroep, 18-05-2016, 15-5356 WMO15

Wed, 18 May 2016 09:21:12 Z

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.

ECLI:NL:CRVB:2016:1402 Centrale Raad van Beroep, 18-05-2016, 15-4490 WMO15

Wed, 18 May 2016 09:20:42 Z

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.

ECLI:NL:GHSHE:2016:1847 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-05-2016, 200.184.011_01

Fri, 13 May 2016 12:19:12 Z

Europese overheidsaanbesteding, concurrentiegerichte dialoog. Is de inschrijving beoordeeld conform de eisen die daaraan op grond van het aanbestedingsrecht mogen worden gesteld? Aanbestedingen moeten voldoen aan de beginselen van het aanbestedingsrecht, met name die van transparantie en non-discriminatie: volledige toets. Bij de beoordeling en waardering van inschrijvingen heeft de aanbestede...

ECLI:NL:RBDHA:2016:5098 Rechtbank Den Haag, 13-04-2016, C/09/505366

Fri, 13 May 2016 11:37:18 Z

Kort geding. Vordering tot heraanbesteding afgewezen vanwege een gebrek aan belang. Eiseres is als vijfde geëindigd in de aanbestedingsprocedure. Die positie heeft zij op zichzelf niet ter discussie gesteld, net zomin als de gunningscriteria en beoordeling die tot die positie hebben geleid. Gelet hierop valt niet in te zien dat het opnieuw starten van de aanbestedingsprocedure tot een voor eise...

ECLI:NL:RBDHA:2016:5080 Rechtbank Den Haag, 09-03-2016, C-09-503394-KG ZA 16-41

Fri, 13 May 2016 11:24:12 Z

Kort geding. Aanbesteding. Grossmann.

ECLI:NL:PHR:2016:337 Parket bij de Hoge Raad, 28-04-2016, 15/02820

Fri, 13 May 2016 11:14:42 Z

A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het principale beroep in cassatie van het Hoogheemraadschap van Delfland, belanghebbende, het beroep in cassatie van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland, alsmede het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep in cassatie van belanghebbende, tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 me...

ECLI:NL:GHARL:2016:3617 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-05-2016, 200.181.389/01

Wed, 11 May 2016 15:58:42 Z

Overheidsaanbesteding. Intrekken aanbesteding hangende appel. Ontvankelijkheid. Procesbelang in verband met proceskostenveroordeling. Aanbesteding zorg in natura in het kader van de WMO 2015. Gemeenten stellen voorwaarde dat de aanbieder de gecontracteerde zorg niet ook aan pgb-houders in het kader van het pgb aanbiedt. Hof oordeelt met voorzieningenrechter deze voorwaarde voor onrechtmatig. Ge...

ECLI:NL:RBNNE:2016:2242 Rechtbank Noord-Nederland, 11-05-2016, C/17/147971 / KG ZA 16-97

Wed, 11 May 2016 13:34:12 Z

Aanbestedingsrecht. Nog geen sprake van (voornemen tot) her aanbesteding maar enkel van verlengingsovereenkomst met huidige opdrachtnemer.

ECLI:NL:RBNNE:2016:2234 Rechtbank Noord-Nederland, 11-05-2016, C/17/147627 / KG ZA 16-75

Wed, 11 May 2016 13:18:42 Z

Heraanbesteding helikoptervoorziening ten behoeve van ambulancezorg. Besluit tot intrekking vorige aanbesteding en heraanbesteding geoorloofd. De opdracht is wezenlijk gewijzigd en er is geen sprake van (ongeoorloofde) manipulatie.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1692 Rechtbank Gelderland, 23-03-2016, 297229

Wed, 11 May 2016 09:27:12 Z

Kort geding. Aanbestedingswet 2012. Aanbesteding ambtelijke en executiediensten (terug- en invordering) door gemeente aan gerechtsdeurwaarders. Gunningscriteria. Programma van eisen. Twee inschrijvers. Door gemeente gestelde specifieke functionaliteitseis aan het door inschrijver gebruikte computerprogramma is geen uitvoeringseis maar selectie-eis op basis van knock-outvragen. Gemeente heeft on...

ECLI:NL:RBAMS:2016:2758 Rechtbank Amsterdam, 24-02-2016, KG ZA 15-1556

Tue, 10 May 2016 14:40:12 Z

Kort geding, aanbesteding, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2016:2737 Rechtbank Amsterdam, 04-05-2016, KG ZA 16-318

Tue, 10 May 2016 08:25:12 Z

Aanbestedingsgeschil; niet in strijd met het clusterverbod van artikel 1.5 Aw gehandeld.

ECLI:NL:RVS:2016:1228 Raad van State, 04-05-2016, 201504506/1/R6

Wed, 04 May 2016 13:31:19 Z

Bij besluit van 30 april 2015 hebben de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu met toepassing van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) het rijksinpassingsplan "Windpark Wieringermeer" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:4731 Rechtbank Den Haag, 29-04-2016, C/09/506559 / KG ZA 16-276

Tue, 03 May 2016 14:53:12 Z

Kort geding. Aanbesteding. Beoordeling inschrijving en motivering gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2383 Rechtbank Midden-Nederland, 28-04-2016, 4757625 UE VERZ 16-18 en 4905606 UE VERZ 16-146 DS/1286

Thu, 28 Apr 2016 15:09:57 Z

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de tot nu toe genomen besluiten van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over de voorgenomen renovatie van Park Boswijk in Doorn niet in strijd zijn met geldende regels. Een particuliere eigenaar verzocht de rechtbank om de besluiten te vernietigen. In Park Boswijk is veel leegstand, staat de waarde van de appartementen onder grote druk en zijn de apparte...

ECLI:NL:RBDHA:2016:4626 Rechtbank Den Haag, 28-04-2016, C-09-505397-KG ZA 16-187

Thu, 28 Apr 2016 15:04:58 Z

Kort geding. Aanbesteding over levering en reparatie van mobiele communicatiemiddelen voor de Politie. Aanbestedende dienst heeft winnende inschrijving geverifieerd op de wijze als aangekondigd in de aanbestedingsstukken en niet gebleken is dat winnende inschrijving ontoelaatbare kortingen heeft verwerkt in de geoffreerde prijzen. Geen aanleiding voor terzijde leggen van winnende inschrijving, ...

ECLI:NL:RBLIM:2016:3640 Rechtbank Limburg, 26-04-2016, C/03/218709 / KG ZA 16-131

Thu, 28 Apr 2016 14:39:57 Z

---

ECLI:NL:GHSHE:2016:1669 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-04-2016, 200 184 296_01

Tue, 26 Apr 2016 15:38:27 Z

Spoedappel. Inkoop zorg. Onjuist invullen van bestuursverklaring. Sanctie: buiten behandeling stellen van de inschrijving. Sprake van willekeur en discriminatoir handelen?

ECLI:NL:GHARL:2016:1546 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-03-2016, 200.145.485/01

Tue, 26 Apr 2016 15:20:27 Z

Battle of forms. Onderaannemer stelt dat aannemer de overeenkomst van onderaanneming onrechtmatig heeft beëindigd en maakt aanspraak op betaling. Aannemer is van mening dat onderaannemer tekort is geschoten omdat hij zich niet heeft gehouden aan het bestek en vordert vergoeding van haar schade. Geschil over de inhoud van de mondeling gesloten overeenkomst. (Tegen)bewijslevering.

ECLI:NL:RBNNE:2016:2018 Rechtbank Noord-Nederland, 22-04-2016, LEE 14-4861

Tue, 26 Apr 2016 10:20:27 Z

Realisering busstation op industrieterrein Bolsward. Busstation past grotendeels binnen bestemming. Afwijking. Ruimtelijke onderbouwing ondeugdelijk voor wat betreft geluidsaspecten, met name voor wat betreft de binnenwaarden in de bedrijfswoning van eisers. Bescherming bedrijfswoning op gezoneerd industrieterrein. Verhouding Wet geluidhinder en Wet ruimtelijke ordening.

ECLI:NL:GHAMS:2016:1420 Gerechtshof Amsterdam, 12-04-2016, 200.165.602/01

Fri, 22 Apr 2016 09:44:27 Z

Werd bij het aangaan van een overeenkomst gerechtvaardigd erop vertrouwd dat de wederpartij afstand deed van de rechten uit hoofde van een eerdere overeenkomst?

ECLI:NL:RBROT:2016:2961 Rechtbank Rotterdam, 13-04-2016, C/10/478583 / HA ZA 15-709

Thu, 21 Apr 2016 14:03:27 Z

Tussenvonnis in aannemingsgeschil- na aanbesteding - warmtetransportnet

ECLI:NL:GHARL:2016:1135 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-02-2016, 200.139.920

Wed, 20 Apr 2016 13:25:27 Z

Openbare aanbesteding – twee parallel geschakelde financial leaseovereenkomsten (uitleg aard overeenkomst(en) en betrokken partijen) – belang lessee bij (nakomings-)vordering in geval van afwikkeling leaseovereenkomst in de parallel geschakelde (tweede) relatie – aard van de vordering – vermindering vordering tot vergoeding van de wettelijke rente

ECLI:NL:PHR:2016:239 Parket bij de Hoge Raad, 14-04-2016, 15/04497

Tue, 19 Apr 2016 15:32:27 Z

Premiesectorindeling van een payrollbedrijf dat geen allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervult maar juist zoveel mogelijk al bestaande arbeidscontracten van haar opdrachtgevers overneemt; Sector 52 (Uitzendbedrijven) of Sector 45 (Zakelijke dienstverlening III)? Of een tertium? Uitzendovereenkomsten in de zin van art. 7:690 BW? Ontslagbescherming; werkloosheidsrisico; aard van de arbeidsovere...

ECLI:NL:RBAMS:2016:2287 Rechtbank Amsterdam, 13-04-2016, KG ZA 16-208

Tue, 19 Apr 2016 08:10:57 Z

Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Geen strijd met aanbestedingsrecht.

ECLI:NL:RBDHA:2016:3999 Rechtbank Den Haag, 13-04-2016, C-09-504043-KG ZA 16-77

Mon, 18 Apr 2016 12:52:57 Z

Aanbesteding rioolwaterzuiveringsinstallatie; inschrijving terecht ongeldig verklaard want a) voorwaardelijke inschrijving vwb 403-verklaring/concerngarantie gelet op brieven inschrijver van kort voor de inschrijving en b) onduidelijke deels nieuwe inschrijving vwb effluentkwaliteitswaarden.

ECLI:NL:CRVB:2016:1348 Centrale Raad van Beroep, 14-04-2016, 15/3118 AW

Fri, 15 Apr 2016 16:19:57 Z

Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat deel van verweten gedragingen terecht zijn aangemerkt als plichtsverzuim. Schijn van belangenverstrengeling. Disciplinaire maatregel is niet onevenredig aan de ernst van het plichtsverzuim. Langdurige dienstverband en persoonlijke gevolgen gegeven ontslag doen niet af aan de ernst van het plichtsverzuim.

ECLI:NL:RBZWB:2016:2285 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-04-2016, C/02/310489 / KG ZA 16-47

Fri, 15 Apr 2016 13:54:57 Z

Private aanbesteding ziekenhuis, gelijkheids- en transparantiebeginsel niet van toepassing.

ECLI:NL:GHSHE:2016:1425 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-04-2016, 200.136.212_01

Fri, 15 Apr 2016 12:24:27 Z

Aanneming van werk (geen aanbesteding); inhoud overeenkomst.

ECLI:NL:RBDHA:2015:4705 Rechtbank Den Haag, 16-04-2015, 09/755075-12; 09/766046-14

Fri, 15 Apr 2016 08:41:27 Z

ambtelijke corruptie, omkoping, valsheid in geschrift, (gewoonte)witwassen

ECLI:NL:RBOVE:2015:5829 Rechtbank Overijssel, 16-06-2015, C/08/171338 / KG ZA 15-159

Thu, 14 Apr 2016 14:03:27 Z

Aanbesteding.

ECLI:NL:GHAMS:2012:4044 Gerechtshof Amsterdam, 01-10-2012, 200.108.457-01

Wed, 13 Apr 2016 10:51:27 Z

Milieu-/omgevingsvergunning met betrekking tot de locatie van de derde. artikel 26 Bao

ECLI:NL:GHAMS:2016:1295 Gerechtshof Amsterdam, 05-04-2016, 200.165.244/01

Wed, 13 Apr 2016 08:49:57 Z

Bouwrecht. Tijdens werkzaamheden blijkt dat minder gewapend beton en stelconplaten aanwezig zijn dan waarvan in het bestek is uitgegaan. Navordering van aannemer wegens meer/minderwerk en gederfde opbrengst. Vordering wordt afgewezen, omdat naast verrekening van meer- en minderwerk geen grond is gebleken voor aanpassing van de prijzen en de opdrachtgever geen rekening hoefde te houden met de mo...

ECLI:NL:RBMNE:2016:1899 Rechtbank Midden-Nederland, 04-04-2016, C/16/412890/KG ZA 16/246 LH/1040

Fri, 08 Apr 2016 10:57:43 Z

Staking in het busvervoer in Almere op 5 april 2016. Sociale (on)veiligheid in het openbaar busvervoer. Collectieve actie die zich keert tegen Connexxion, maar zich richt tegen het beleid van gemeente Almere bij aanbesteding van de nieuwe concessie voor de jaren 2018-2027. Toepassing van artikel 6, aanhef en onder 4 en artikel G van het ESH. De voorzieningenrechter wijst de vordering van Connex...

ECLI:NL:RBROT:2016:2494 Rechtbank Rotterdam, 07-04-2016, ROT 15/1219

Thu, 07 Apr 2016 15:00:21 Z

BC MK, Beroep ongegrond. ACM heeft na zorgvuldig onderzoek terecht geconcludeerd dat het Reglement 'geborgde rundveedierenarts' en de in dat kader voorgeschreven 1-op1-modelovereenkomst dierenarts/veehouder geen merkbaar mededingingsbeperkend effect hebben en daarom niet in strijd zijn met artikel 6 van de Mw en/of artikel 101 van het VWEU.

ECLI:NL:RBMNE:2016:1480 Rechtbank Midden-Nederland, 12-02-2016, C/16/405555 / KG ZA 15-922

Thu, 07 Apr 2016 12:16:51 Z

Kort geding. Noodzaak tijdig kenbaar maken bezwaren. Rechtsverwerking. Wijziging gunningscriterium. Tijdig bekend gemaakt. Niet-wezenlijke wijziging. Waardering gunningscriterium, Ruime beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst.

ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag, 30-03-2016, C/09/504705 / KG ZA 16-131

Thu, 31 Mar 2016 12:58:12 Z

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving is niet deugdelijk ingediend en ondertekend en dus terecht terzijde gelegd. Geen mogelijkheid voor herstel van het gebrek

ECLI:NL:RBNHO:2016:2504 Rechtbank Noord-Holland, 24-03-2016, C/15/238735 / KG ZA 16-64

Thu, 31 Mar 2016 08:35:42 Z

Reikwijdte motiveringsplicht. Sprake van vertrouwelijke bedrijfsinformatie?

ECLI:NL:GHDHA:2016:241 Gerechtshof Den Haag, 16-02-2016, 200.134.332/01

Wed, 30 Mar 2016 16:34:42 Z

Staat, payrolling, verlofrechten, overgang van onderneming? regres? art. 7:663 BW ongerechtvaardigde verrijking?

ECLI:NL:GHDHA:2016:821 Gerechtshof Den Haag, 16-03-2016, BK-15/00779

Tue, 29 Mar 2016 14:00:12 Z

In hoger beroep is in geschil of de Inspecteur terecht de beschikking waarbij belanghebbende ter zake van de in de aanvraag vermelde werkzaamheden voor 2014 een VAR-wuo is verstrekt, heeft herroepen en bij gelijktijdig gegeven beschikking voor de periode van 6 maart 2014 tot en met 31 december 2014 een VAR-loon heeft verstrekt.

ECLI:NL:GHARL:2015:8849 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-11-2015, 200.139.920

Tue, 29 Mar 2016 11:13:12 Z

Openbare aanbesteding – twee parallel geschakelde financial leaseovereenkomsten (uitleg aard overeenkomst(en) en betrokken partijen) – belang lessee bij (nakomings-)vordering in geval van afwikkeling leaseovereenkomst in de parallel geschakelde (tweede) relatie – aard van de vordering – vermindering vordering tot vergoeding van de wettelijke rente

ECLI:NL:GHARL:2015:854 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-02-2015, 200.139.920

Tue, 29 Mar 2016 10:59:42 Z

Openbare aanbesteding – twee parallel geschakelde financial leaseovereenkomsten (uitleg aard overeenkomst(en) en betrokken partijen) – belang lessee bij (nakomings-)vordering in geval van afwikkeling leaseovereenkomst in de parallel geschakelde (tweede) relatie – aard van de vordering – vermindering vordering tot vergoeding van de wettelijke rente

ECLI:NL:PHR:2015:2411 Parket bij de Hoge Raad, 11-12-2015, 14/05593

Fri, 25 Mar 2016 11:45:42 Z

Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.

ECLI:NL:HR:2016:503 Hoge Raad, 25-03-2016, 14/05593

Fri, 25 Mar 2016 11:45:14 Z

Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.

ECLI:NL:RBZWB:2016:1623 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-03-2016, C/02/311776 / KG ZA 16-108

Thu, 24 Mar 2016 16:37:12 Z

Aanbesteding: Ter beoordeling staat of het de aanbestedende partij in de onderhavige private aanbesteding was toegestaan om in de precontractuele fase de inschrijvingstermijn op verzoek van één inschrijver die te laat was, te verlengen tot de inschrijver zijn inschrijving alsnog had ingediend.

ECLI:NL:RBZWB:2016:1666 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-03-2016, C/02/311616 / KG ZA 16-102

Thu, 24 Mar 2016 16:18:42 Z

Aanbesteding. Verlenging van de stand-still-termijn zonder andere inschrijvers te informeren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter weegt de consequente toepassing van de beginselen van transparantie en van gelijke behandeling van inschrijvers in beginsel zwaarder dan de individueel aan een inschrijver gedane toezeggingen. Daarbij weegt mee dat een behoorlijk geïnformeerde en normaal opl...

ECLI:NL:GHSHE:2016:1080 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-03-2016, 200.171.137_01 en 200.171.038_01 en 200.171.140_01

Thu, 24 Mar 2016 12:13:43 Z

Kort geding. Aanbesteding van leermiddelen door drie scholen, verdeeld in meerdere percelen. In de offerteaanvraag is bepaald dat de aanbesteding voor elk afzonderlijk perceel leidt tot één overeenkomst voor onbepaalde tijd. Daarbij is de levering van het aantal leermiddelen niet gegarandeerd; jaarlijks hebben de scholen de mogelijkheid om meer of minder leermiddelen te bestellen per perceel. ...

ECLI:NL:CRVB:2016:982 Centrale Raad van Beroep, 09-03-2016, 14/3482 WMO

Wed, 23 Mar 2016 13:46:12 Z

Hoogte uurtarief voor het pgb voor hulp bij het huishouden.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1523 Rechtbank Gelderland, 22-02-2016, 296250

Wed, 23 Mar 2016 10:33:12 Z

Aanbesteding drukwerk voor universiteit. Inschrijving eiseres is ongeldig verklaard. Vordering dat universiteit wordt verboden nog langer aan promovendi te melden dat zij enkel een vergoeding krijgen voor drukkosten als zij opdracht voor drukwerk geven aan de drukkerij die de aanbesteding heeft gewonnen. Geen onrechtmatig handelen universiteit door te stimuleren dat promovendi drukwerk geven aa...

ECLI:NL:GHARL:2016:1811 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-03-2016, 200.158.819

Mon, 21 Mar 2016 13:15:42 Z

Bestuurdersaansprakelijkheid voor het aangaan en continueren van een arbeidsovereenkomst ?

ECLI:NL:RBNHO:2015:12033 Rechtbank Noord-Holland, 31-12-2015, C/15/237023 / KG ZA 15-1031

Tue, 15 Mar 2016 14:37:42 Z

Aanbesteding. Sluiten van een (niet openbaar aanbestede) tijdelijke regeling hangende kort geding tot bezwaar tegen de gunning is op zichzelf niet onrechtmatig. Gevorderd verbod tot uitvoering van die tijdelijke regeling afgewezen. Evenmin grond voor toewijzing van gevorderd gebod om per 1 januari (in plaats van na het verstrijken van de tijdelijke regeling per 1 april) 2016 uitvoering te geven...

ECLI:NL:RBOBR:2015:5888 Rechtbank Oost-Brabant, 13-10-2015, 15_2652

Tue, 15 Mar 2016 11:55:42 Z

Verzoeker heeft niet aangeboren hersenletsel. Verzoeker had een indicatie op grond van de Awbz voor 1 uur begeleiding per week. Verzoeker betaalde hiervoor een eigen bijdrage per 4 weken van € 37,- en sinds het vervallen van de Wtcg-toeslag per 1 januari 2015 een bedrag van € 61,- per 4 weken. Bij het bestreden besluit heeft verweerder meegedeeld dat de hoogte van de eigen bijdrage maximaal de...

ECLI:NL:RBROT:2016:1810 Rechtbank Rotterdam, 09-03-2016, C/10/459384 / HA ZA 14-944

Fri, 11 Mar 2016 13:56:42 Z

Verzekeringsrecht. (systematiek van) aansprakelijkheidsverzekering. De Gemeente Utrecht, het Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht en de Stichting Hogeschool Utrecht hebben in 2006 besloten gezamenlijk het project “P+R De Uithof” te realiseren. Ten behoeve van de opdrachtgever heeft het Ingenieursbureau Utrecht (IBU) adviesdiensten verleend met betrekking tot de fasen Bestek en ...

ECLI:NL:GHSHE:2016:872 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-03-2016, 200.181.057_01

Thu, 10 Mar 2016 14:02:42 Z

Aanbesteding voor de levering van incontinentiematerialen. Winnende partij (Brocacef) onderhandelt met verliezende partij (ApotheekZorg) over het fungeren van ApotheekZorg als 'onderaannemer'. Echter, de aanbesteder (CZ), geen partij in dit hoger beroep, verzet zich daartegen met een beroep op de met Brocacef gesloten overeenkomst. Naar het oordeel van het hof is aannemelijk dat, voor zover tu...

ECLI:NL:GHARL:2016:1376 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-02-2016, 200.180.574

Tue, 08 Mar 2016 16:54:42 Z

Belangenafweging in kort geding; Beperkingen kort geding ten opzichte van bodemprocedure waar het nader feitenonderzoek betreft

ECLI:NL:RBGEL:2015:8310 Rechtbank Gelderland, 14-09-2015, 285146

Tue, 08 Mar 2016 11:36:12 Z

Europese openbare aanbesteding. Had de aanbestedende dienst Negometrix behoren uit te sluiten van deelname aan/inschrijving op de aanbesteding, nu de aanbesteding via het door Negometrix ontwikkelde en beheerde platform plaatsvond.

ECLI:NL:RBROT:2016:1676 Rechtbank Rotterdam, 02-03-2016, C/10/468553 / HA ZA 15-91

Fri, 04 Mar 2016 12:36:42 Z

Aanbesteding. Gedaagde (een speciale-sector bedrijf) schrijft in 2013 een aanbesteding uit voor herstelwerkzaamheden in een windmolenpark door middel van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging wegens dwingende spoed. Gedaagde doet een aanbieding, maar de opdracht wordt niet aan haar gegund. Eind 2013 beëindigt gedaagde de overeenkomst met de partij aan wie zij de opdracht had gegund w...

ECLI:NL:RBDHA:2016:1857 Rechtbank Den Haag, 09-02-2016, C/09/501798 / KG ZA 15-1915

Fri, 04 Mar 2016 10:51:42 Z

Aanbestedingsprocedure gemeente Den Haag voor vloerbedekking gemeentelijke kantoorpanden. Eiseres stelt dat gunningsbeslissing niet deugdelijk is gemotiveerd. Vordering afgewezen; niet door eiseres weersproken dat niet inzichtelijk is gemaakt hoe gestelde percentage hergebruik zal worden verwezenlijkt en door gemeente terecht geoordeeld dat percentages genoemd in SMART-omschrijving niet aanslui...

ECLI:NL:RBNHO:2016:1730 Rechtbank Noord-Holland, 25-02-2016, C/15/236874 / KG ZA 15-1024

Thu, 03 Mar 2016 10:18:18 Z

Aanbestedingsgeschil tussen Stichting voor Jeugdzorg en diverse gemeenten. Bij de aanbesteding worden door de gemeenten door hen vastgestelde tarieven voor specifieke jeugdzorg gehanteerd, die 15% lager liggen dan de tarieven die door het Rijk voor 2014 zijn vastgesteld. De door de Stichting geoffreerde producten zijn grotendeels niet gehonoreerd. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie d...

ECLI:NL:RBGEL:2016:1187 Rechtbank Gelderland, 01-03-2016, 296178

Wed, 02 Mar 2016 15:46:19 Z

Europese niet-openbare aanbesteding. Uitsluitingsgronden. Voorwaardelijke toelating tot de inschrijvingsfase. Controle van bewijsstukken gevolgd door onderzoek Landelijk Bureau Bibob. Onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling en ernstige beroepsfout. Proportionaliteitstoets. Bij de beslissing tot uitsluiting mag meewegen dat de inschrijver ook in de jaren voor de terugkijktermijn van vier j...

ECLI:NL:RBDHA:2015:15923 Rechtbank Den Haag, 25-11-2015, C/09/495980 / KG ZA 15-1382

Wed, 02 Mar 2016 13:47:49 Z

Aanbestedingsprocedure suppletiewerkzaamheden; eisende partij komt terecht op tegen gunning aan ‘winnende’ inschrijver; winnende inschrijver met 1 zandhopper ingeschreven op 2 percelen; betreft afzonderlijke inschrijvingen zodat per perceel 1 zandhopper beschikbaar had moeten zijn; winnende inschrijver laat keuze aan aanbestedende dienst; daamee sprake van strijd met aanbestedingsbeginselen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15921 Rechtbank Den Haag, 23-12-2015, C/09/498376 / KG ZA 15-1600

Wed, 02 Mar 2016 12:16:19 Z

Aanbestedingsprocedure politiekluizen; vordering eiseres afgewezen; gehanteerde begrip marktconformiteit niet voor meerderlei uitleg vatbaar; geen gebruik gemakt van niet-transparante formule/onjuiste rekenmethode; eiseres kan aan artikel 2.116 Aanbestedingswet 2012 geen rechten ontlenen, deze bepaling betreft een discretionaire bevoegdheid; geen sprake van abnormaal lage niet-marktconforme prijs.

ECLI:NL:RBOBR:2016:913 Rechtbank Oost-Brabant, 25-02-2016, C/01/302781 / KG ZA 15-823

Wed, 02 Mar 2016 11:05:49 Z

Inschrijver terecht uitgesloten van aanbestedingsprocedure vanwege ongeldige inschrijving wegens het niet voldoen aan de minimum requirements (security specifications). Geen grond voor toekenning van (een voorschot op) schadevergoeding omdat geen sprake is van onrechtmatig handelen van de aanbestedende dienst.

ECLI:NL:RBROT:2016:1201 Rechtbank Rotterdam, 15-02-2016, C/10/492864 / KG ZA 16-36

Mon, 29 Feb 2016 16:36:48 Z

Overheidsaanbesteding. ARW 2012. Inschrijving ongeldig verklaard ogv 1 post teveel in inschrijfstaat blijven staan na tweede herziene versie inschrijfstaat.Vordering toegewezen. Sprake van uitzonderlijke situatie en van een kennelijke materiële fout die zich leent voor herstel. Dat de RAW-systematiek van toepassing is, is in het oordeel meegewogen. Proportionaliteit.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1042 Rechtbank Gelderland, 22-01-2016, 293587

Fri, 26 Feb 2016 16:16:19 Z

Kort geding. Aanbestedingswet 2012, artt. 2.99, 100; Aanbestedingsreglement werken 2012, art. 3.3.8. Niet-openbare aanbesteding; loting; niet-objectieve en discriminatoire elementen in de wijze van beperking van het aantal gegadigden; wildcard.

ECLI:NL:RBDHA:2016:1907 Rechtbank Den Haag, 11-02-2016, C-09-500069-KG ZA 15-1761

Thu, 25 Feb 2016 11:34:48 Z

Aanbesteding. Eiseres is niet-ontvankelijk in haar vorderingen. Exceptio plurium litis consortium. De Politie en de Politieacademie treden voor deze opdracht gezamenlijk als één aanbestedende dienst op. Alleen de Politie is gedagvaard in deze procedure.

ECLI:NL:RBDHA:2016:1721 Rechtbank Den Haag, 11-02-2016, C/09/501625 KG ZA 15/1901

Thu, 25 Feb 2016 08:51:48 Z

Kort geding. Aanbesteding (openbare procedure). Partijen verschillen van mening over de vraag of het door de inschrijvers over te leggen contractmanagementplan (CMP) “integraal” had moeten worden beoordeeld, waarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van de afzonderlijke (sub)criteria, naast het daarbij behorende onderdeel in het CMP, ook de verdere inhoud van het CMP wordt betrokken, ook ind...

ECLI:NL:RBROT:2016:1205 Rechtbank Rotterdam, 15-02-2016, C/10/492836 / KG ZA 16-33

Wed, 24 Feb 2016 14:42:48 Z

Overheidsaanbesteding. ARW 2012.vraag of Gemeente terecht besliste dat inschrijver niet over een geldige referentie beschikte gelet op de in het bestek opgenomen eis ‘Kerncompetentie 3: Ervaring hebben met het in besloten ruimte renoveren van collecteur-/stam rioolleidingen met een minimale diameter 1000 mm voor een totaalbedrag van minimaal € 250.000,-’. Uitleg van de eis. Gemeente kon in rede...

ECLI:NL:RBROT:2016:1204 Rechtbank Rotterdam, 15-02-2016, C/10/492880 / KG ZA 16-39

Wed, 24 Feb 2016 13:41:49 Z

Overheidsaanbesteding. ARW 2012.vraag of Gemeente terecht besliste dat inschrijver niet over een geldige referentie beschikte gelet op de in het bestek opgenomen eis ‘Kerncompetentie 3: Ervaring hebben met het in besloten ruimte renoveren van collecteur-/stam rioolleidingen met een minimale diameter 1000 mm voor een totaalbedrag van minimaal € 250.000,-’. Uitleg van de eis. Gemeente kon in rede...

ECLI:NL:RBROT:2016:1193 Rechtbank Rotterdam, 03-02-2016, C/10/491363 / KG ZA 15-1373

Wed, 24 Feb 2016 13:29:18 Z

Overheid aanbesteding. meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gemeente voor print software. Eiseres is de enige andere inschrijver en stelt dat de door de winnende inschrijver aangeboden software niet voldoet aan de eis ‘merkonafhankelijk (embedded) kunnen aansluiten’ van software op multifunctionele afdrukapparatuur. Vordering afgewezen. Eiseres heeft verschillende stellingen geponeerd,...

ECLI:NL:RBOVE:2016:593 Rechtbank Overijssel, 12-02-2016, C/08/181174 / KG ZA 16-7

Mon, 22 Feb 2016 12:20:48 Z

Aanbesteding.

ECLI:NL:CBB:2015:454 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-12-2015, 13/229

Thu, 18 Feb 2016 12:09:49 Z

Spoedbestuursdwang, opvangkosten, afstand doen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15888 Rechtbank Den Haag, 16-09-2015, C/09/490634 KG ZA 15/877

Thu, 18 Feb 2016 10:06:19 Z

Kort geding. Aanbesteding. Procedure via concurrentie gerichte dialoog en best value procurement. Vorderingen eiseres zijn eerst ter zitting (en niet in de zeer summiere dagvaarding) van een uitgebreide onderbouwing voorzien. Schending goede procesorde. Één van de bezwaren van eiseres tegen de voorlopige gunningsbeslising is eerst ter zitting aangevoerd, Dit is tardief en gedaagde is hierdoor e...

ECLI:NL:RBNNE:2016:568 Rechtbank Noord-Nederland, 17-02-2016, C/17/145948 / KG ZA 15-359

Wed, 17 Feb 2016 13:30:07 Z

-private aanbesteding -intrekking opdracht toegestaan -gunningscriteria voldoende transparant -geen herbeoordeling vereist -verbod heraanbesteding van ongewijzigde opdracht

ECLI:NL:RBNHO:2016:734 Rechtbank Noord-Holland, 11-02-2016, C/15/237125 / KG ZA 15-1035

Mon, 15 Feb 2016 10:29:37 Z

Aanbesteding van print-, kopieer- en scanvoorzieningen voor een school (ROC). Inzichtelijkheid gunningscriterium. SMART-beoordeling nieuw vereiste? Was inkoopteam bij de beoordeling van subjectieve criteria op de hoogte van geoffreerde prijzen? Deugdelijkheid van de afwijzingsmotivering

ECLI:NL:RBAMS:2016:623 Rechtbank Amsterdam, 26-01-2016, KG ZA 15-1412

Fri, 12 Feb 2016 10:11:37 Z

Kort geding. Vorderingen om gedaagde te gebieden de gunningsbeslissing in te trekken, de inschrijving van de tussenkomende partij uit te sluiten en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen worden toegewezen. Standpunt van gedaagde dat toetsingsvraag 21, waarin staat dat inschrijver over een PPV-keurmerk of gelijkwaardig keurmerk moet beschikken, een geschiktheidseis is, wordt niet gevolgd.

ECLI:NL:RBROT:2016:976 Rechtbank Rotterdam, 10-02-2016, C/10/492629 / KG ZA 16-19

Thu, 11 Feb 2016 15:15:33 Z

Aanbestedingsrecht. Motiveringsplicht. Nieuwe gunningscriteria? Eiseres legt eigen inschrijving niet over.

ECLI:NL:GHSHE:2016:409 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-02-2016, 200 173 676_01

Wed, 10 Feb 2016 16:15:37 Z

renovatie winkelcentrum

ECLI:NL:RBLIM:2016:973 Rechtbank Limburg, 04-02-2016, C/03/214999 / KG ZA 15-665

Fri, 05 Feb 2016 10:27:24 Z

Aanbesteding. De beoordelingscommissie is niet buiten de haar toekomende beoordelingsvrijheid is getreden.

ECLI:NL:RBLIM:2016:694 Rechtbank Limburg, 28-01-2016, C/03/214306 / KG ZA 15-638

Thu, 04 Feb 2016 13:30:24 Z

Aanbestedingsrecht. Het alsnog laten indienen van een bijlage bij de inschrijving ziet in casu niet op het herstel van een klaarblijkelijk eenvoudige precisering van de inschrijving of kennelijke fout, maar ziet op een wezenlijke wijziging (toevoegen van inhoudelijke informatie) van de inschrijving.

ECLI:NL:RBAMS:2015:9752 Rechtbank Amsterdam, 14-10-2015, HA ZA 15-83

Tue, 02 Feb 2016 10:03:24 Z

Openbare aanbesteding; verklaring voor recht dat bij gunning van de opdracht onrechtmatig, namelijk in strijd met de documentatie voor de aanbesteding, is gehandeld.

ECLI:NL:RVS:2016:163 Raad van State, 27-01-2016, 201500779/1/R6, 201501507/1/R6, 201501213/1/R6 en 201501216/1/R6

Wed, 27 Jan 2016 10:32:33 Z

Bij besluit van 10 december 2014 hebben provinciale staten het inpassingsplan "RijnlandRoute" (hierna: inpassingsplan of PIP) vastgesteld.

ECLI:NL:GHDHA:2016:23 Gerechtshof Den Haag, 26-01-2016, 200.160.954/01

Tue, 26 Jan 2016 13:00:00 Z

overheidsaanbesteding; vervolg op ECLI:NL:GHDHA:2015:2946

ECLI:NL:RBNNE:2016:47 Rechtbank Noord-Nederland, 06-01-2016, C/17/97518 / HA ZA 09-536

Mon, 25 Jan 2016 16:00:00 Z

Beoordeling of afspraak uit samenwerkingsovereenkomst afstuit op bestemmingsplan.

ECLI:NL:OGEAA:2016:48 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-01-2016, K.G. 2946 van 2015

Mon, 25 Jan 2016 14:07:00 Z

Toewijzing schuldvordering

ECLI:NL:RBDHA:2015:15608 Rechtbank Den Haag, 11-12-2015, C/09/497357 / KG ZA 15-1516

Thu, 21 Jan 2016 15:15:09 Z

Geschil over overname en "doorstart" na faillissement

ECLI:NL:RBDHA:2015:15482 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497364 / KG ZA 15-1517

Thu, 14 Jan 2016 14:57:12 Z

Kort geding. Inkoopprocedure. Vervaltermijn. Kort gedingprocedure is te laat aanhangig gemaakt.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15481 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497280 / KG ZA 15-1510

Thu, 14 Jan 2016 14:36:42 Z

Kort geding. Inkoopprocedure. Zorgverzekeraar is geen aanbestedende dienst. Meervoudige rechtsverhouding. Rechtsverwerking. Bezwaren tegen kwalitatieve scoretoekenning onterecht. Onvolledige aanbieding.

ECLI:NL:GHARL:2016:130 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-01-2016, 200.170.149

Thu, 14 Jan 2016 11:12:12 Z

Overheidsaanbesteding. Kort geding. Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Intrekking voorlopige gunningsbeslissing en gunningdocument wegens vermeende inconsistentie in de beoordelingssystematiek. Beoordeling van bezwaren tegen deze intrekkingsbeslissing. Rechtmatigheids-toetsing

ECLI:NL:RBDHA:2015:15480 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497190 / KG ZA 15-1499

Wed, 13 Jan 2016 16:17:12 Z

Kort geding. Inkoopprocedure. Meervoudige rechtsverhouding. Rechtsverwerking. Bezwaren tegen kwalitatieve scoretoekenning onterecht. Onvolledige aanbieding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15479 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497187 / KG ZA 15-1497

Wed, 13 Jan 2016 15:44:42 Z

Kort geding. Inkoopprocedure. Meervoudige rechtsverhouding. Rechtsverwerking. Bezwaren tegen kwalitatieve scoretoekenning onterecht. Onvolledige aanbieding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15583 Rechtbank Den Haag, 23-12-2015, C/09/498510 / KG ZA 15-1616

Wed, 13 Jan 2016 15:04:12 Z

Kort geding. Aanbesteding. Rechtsverwerking. Bewijs technische bekwaamheid.

ECLI:NL:RBGEL:2015:8256 Rechtbank Gelderland, 16-12-2015, 281022

Tue, 12 Jan 2016 16:12:42 Z

Zie ook ECLI RB GEL 2015:6925

ECLI:NL:RBDHA:2015:15467 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497194 KG ZA 15/1501

Tue, 12 Jan 2016 16:04:12 Z

Kort geding. Inkoopprocedure zorgverzekeraar betreffende levering van orthopedisch schoeisel. Afwijzing vordering om aan eiseres een overeenkomst aan te bieden dan wel met haar in overleg te treden. Rechtsverwerking (en overigens biedt leidraad geen ruimte voor toewijzing gevorderde). Voorts is de door eiseres gewenste nadere toelichting alsnog gekomen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15466 Rechtbank Den Haag, 18-12-2015, C/09/498100 KG ZA 15/1577

Tue, 12 Jan 2016 15:42:12 Z

Kort geding. Aanbesteding. Het hoogheemraadschap wil de opdracht gunnen aan een partij ten aanzien waarvan vaststaat dat deze niet beschikt over een bepaald certificaat, dat volgens de aanbestedingsstukken is vereist. Het hoogheemraadschap stelt zich op het standpunt dat door deze partij andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen zijn overgelegd en dat zij gehouden is om die te acceptere...

ECLI:NL:GHDHA:2016:16 Gerechtshof Den Haag, 12-01-2016, 200.178.118/01

Tue, 12 Jan 2016 10:10:42 Z

overheidsaanbesteding speeltoestellen; reeds verleende opdrachten; terughoudende toetsing; transparantiebeginsel geschonden? herstel van fout bij beoordeling toegestaan? latere onderverdeling toekenning punten toegestaan?

ECLI:NL:RBMNE:2016:104 Rechtbank Midden-Nederland, 08-01-2016, C/16/402461 / KG ZA 15-780

Mon, 11 Jan 2016 12:04:42 Z

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Het gaat in deze zaken om drie gelijktijdig uitgeschreven aanbestedingen met betrekking tot het uitoefenen van het dagelijks onderhoud aan het spoor. Deze aanbestedingsprocedures verkeren nog in de inlichtingenfase. Drie van de vier gegadigden voeren met name aan dat zij onvoldoende informatie hebben om een verantwoorde inschrijving te kunnen doen en dat diver...

ECLI:NL:RBMNE:2015:9391 Rechtbank Midden-Nederland, 29-07-2015, C/16/356853 / HA ZA 13-870

Fri, 08 Jan 2016 13:38:12 Z

Uitloop bouwwerkzaamheden en oplevering theatercomplex Nieuwegein. Bouwer en opdrachtgever procederen over de vraag welke partij verantwoordelijk is voor de uitstel van oplevering en welke financiële consequenties dit heeft. Ook aan de orde zijn o.a. verrekening meer- en minderwerk, en herstel van gebreken. Onder deze punten mogen partijen zich nog schriftelijk uitlaten.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag, 03-11-2015, C/09/497838 / KG ZA 15/1545

Fri, 08 Jan 2016 13:19:42 Z

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen om de Staat te verbieden de aanbesteding in te trekken dan wel tot herbeoordeling van de inschrijvingen over te gaan. Eiseres heeft daarbij geen belang. Eerst in de tweede termijn ter zitting heeft zij bezwaar gemaakt tegen de ongeldigverklaring van haar inschrijving. Dat is te laat, zodat de ongeldigverklaring tot uitgangspunt moet worden genomen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15459 Rechtbank Den Haag, 20-11-2015, C/09/494494 KG ZA 15/1235

Fri, 08 Jan 2016 13:08:42 Z

Kort geding. Aanbesteding. Eiseres heeft in haar inschrijving onjuiste scoringspercentages gehanteerd. Zij wordt gevolgd in haar stelling dat dit een kennelijke fout is, maar – gelet op een bepaling in de aanbestedingsdocumenten over wat als een onherstelbaar gebrek zal worden aangemerkt – niet in haar standpunt dat zij in de gelegenheid had moeten worden gesteld om deze te herstellen. De vord...

ECLI:NL:RBAMS:2015:9549 Rechtbank Amsterdam, 14-09-2015, C/13/589472 / KG ZA 15-792

Thu, 07 Jan 2016 11:09:12 Z

Geen heraanbesteding of herbeoordeling inschrijving. Beoordelingssysteem is op duidelijke en ondubbelzinnige wijze uitgelegd. Er is geen sprake van subsubgunningscriteria maar van aandachtspunten waarop terecht geen aparte weging heeft plaatsgevonden. Geen sprake van ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBOBR:2016:14 Rechtbank Oost-Brabant, 06-01-2016, C/01/300802 / KG ZA 15-711

Wed, 06 Jan 2016 11:21:12 Z

In deze aanbestedingszaak is door een der inschrijvers de motivatie van de aanbestedende partij mbt de voorlopige gunning van de opdracht aan een andere inschrijver ter discussie gesteld. De inschrijving heeft eiseres niet overlegd. Zij heeft slechts gedeeltelijk uit haar inschrijving geciteerd, waardoor haar stellingen die zij aan de vordering ten grondslag heeft gelegd, slechts marginaal geto...

ECLI:NL:GHSGR:2012:83 Gerechtshof 's-Gravenhage, 31-01-2012, 200.017.819-01

Tue, 05 Jan 2016 14:07:12 Z

paragraaf 47 UAV; kostenverhogende omstandigheden na aanbesteding werk; stijging staalprijzen

ECLI:NL:RBZWB:2015:7308 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-11-2015, C/02/305249 / KG ZA 15-627

Mon, 04 Jan 2016 15:34:42 Z

Bij brief van 22 september 2015 bericht Cordeel, de Gemeente – voor zover van belang – als volgt: “Tot onze schrik hebben wij na de inschrijving geconstateerd dat de gevraagde ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ (Model K uit ARW 2012), abusievelijk in de verkeerde enveloppe terecht is gekomen. Deze verklaring had op grond van paragraaf 4.2 van de Gunningsleidraad in deel...

ECLI:NL:RBROT:2015:9802 Rechtbank Rotterdam, 30-12-2015, C/10/488594 / KG ZA 15-1232

Mon, 04 Jan 2016 11:30:42 Z

Aanbesteding. Status adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Geen verzwaarde motiveringsplicht bij afwijking van advies. Adviezen zijn geen bewijsmiddel.

ECLI:NL:GHARL:2015:6257 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-08-2015, 200.159.105

Thu, 31 Dec 2015 11:29:12 Z

Overeenkomstenrecht. Kwalificatie. Uitleg. Zandwinning. De gemeente Woerden en Ballast Nedam sluiten een overeenkomst, waarin Ballast Nedam wordt toegestaan zand in de polder Rapijnen te winnen op zodanige manier dat een wooneiland en een recreatie-eiland ontstaan in de winningslocatie en waarin Ballast Nedam zich onder meer verplicht om de oeverlijnen af te werken en het woon- en recreatie-eil...

ECLI:NL:RBMNE:2015:9066 Rechtbank Midden-Nederland, 18-12-2015, C/16/403586/KG ZA 15-826

Wed, 30 Dec 2015 16:09:12 Z

Aanbesteding ICT. Concurrentiegerichte dialoog. Inschrijving toegestaan met functionaliteiten die pas vanaf 1-1-2016 algemeen beschikbaar zijn en dan pas worden getest.

ECLI:NL:CBB:2015:408 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-12-2015, 15/626

Mon, 28 Dec 2015 10:02:12 Z

concessie, verlenging van de looptijd art. 4, lid 3 en lid 4, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 art. 72, lid 1 en lid 4, van Richtlijn 2014/24/EU

ECLI:NL:RBAMS:2015:9316 Rechtbank Amsterdam, 17-11-2015, KG ZA 15-1186

Wed, 23 Dec 2015 12:43:12 Z

Kort geding. Eiseres heeft haar recht verwerkt om te klagen over de onduidelijkheid van de scope van de opdracht. Voorts is van bevoordeling van de tussenkomende partij niet gebleken. Niet kan worden gezegd dat er sprake is geweest van favoritisme. De vorderingen van eiseres worden afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2015:5301 Rechtbank Noord-Nederland, 18-11-2015, C/17/131089 / HA ZA 13-353

Wed, 23 Dec 2015 11:01:12 Z

In geschil is de omvang van de variabele (negatieve) koopprijs van de aandelen in de vennootschap die verkocht is. Uitleg van de betreffende bepaling in de koopovereenkomst. Koopprijs niet ongelimiteerd negatief. In geschil zijn voorts onder meer stagnatiekosten en meerwerk. De rechtbank acht een deskundigenonderzoek geraden. Betekenis bindend advies- clausule in de koopovereenkomst. Maximering...

ECLI:NL:GHDHA:2013:5247 Gerechtshof Den Haag, 17-12-2013, 200.129.022-01

Tue, 22 Dec 2015 15:40:42 Z

Aanbesteding van een raamovereenkomst voor de levering van moffen voor het koppelen van elektriciteitskabels. Verliezende inschrijver vordert een verbod tot uitvoering van de overeenkomst.

ECLI:NL:RBNHO:2015:11091 Rechtbank Noord-Holland, 17-12-2015, C/15/234629 / KG ZA 15-891

Mon, 21 Dec 2015 15:33:12 Z

Aanbesteding. Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld dat aanbestedende dienst niet objectief, afhankelijk en bevooroordeeld zou zijn. Niet kan worden gezegd dat beoordeling niet conform bestek is geschied. Geen onrechtmatige gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBZWB:2015:8087 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-12-2015, C/02/306617 / KG ZA 15-700

Mon, 21 Dec 2015 11:43:43 Z

Aanbesteding; voorwaarden voor tussenkomst: “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit genoemd arrest [van de Hoge Raad van 28 maart 2014 ECLI:NL:HR:2014:768] niet dat de derde die wil tussenkomen een vordering moet instellen, maar dat hij een zelfstandig vorderingsrecht pretendeert tegen één van de procederende partijen en dat hij voldoende belang heeft zich met dat doel te menge...

ECLI:NL:PHR:2015:2086 Parket bij de Hoge Raad, 09-10-2015, 14/03882

Fri, 18 Dec 2015 14:46:12 Z

Arbeidsrecht. CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Heraanbesteding. Uitleg art. 38; verplichting voor de nieuwe opdrachtnemer tot aanbieding van arbeidsovereenkomsten ontstaan voor of na eindigen algemeen verbindend verklaring?

ECLI:NL:HR:2015:3634 Hoge Raad, 18-12-2015, 14/03882

Fri, 18 Dec 2015 14:45:43 Z

Arbeidsrecht. CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Heraanbesteding. Uitleg art. 38; verplichting voor de nieuwe opdrachtnemer tot aanbieding van arbeidsovereenkomsten ontstaan voor of na eindigen algemeen verbindend verklaring?

ECLI:NL:GHAMS:2015:5258 Gerechtshof Amsterdam, 15-12-2015, 200.168.411/01

Fri, 18 Dec 2015 14:02:12 Z

Procesrecht. Bevoegdheid kantonrechter in bouwzaak. Beroep op arbitraal beding in UAV 2012 verworpen omdat deze voorwaarden tussen opdrachtgever en aannemer niet zijn overeengekomen. Verwijzing in tekeningen van architect daarvoor onvoldoende. Eventuele toepasselijkheid AVA 1992 niet relevant.

ECLI:NL:RBDHA:2015:14662 Rechtbank Den Haag, 16-12-2015, C/09/498012 / KG ZA 15/1567

Thu, 17 Dec 2015 11:36:42 Z

Inhoudsindicatie: Gebod tot heraanbesteding. Loting tussen veertien van de achttien inschrijvers. De beoordelingsmethodiek heeft niet geleid tot gunning op basis van een vergelijkende beoordeling.

ECLI:NL:GHSHE:2015:5252 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-12-2015, HD 200.173.992_01

Thu, 17 Dec 2015 10:37:13 Z

Arbitragebeding, algemene voorwaarden, bevoegdheid civiele rechter

ECLI:NL:RBLIM:2015:10435 Rechtbank Limburg, 16-12-2015, C/03/189380 / HA ZA 14-151

Thu, 17 Dec 2015 09:30:12 Z

Uitvoering van werk, nieuwbouw stadhuis gemeente Venlo, ernstig vertraagd. Vertraging is naar het oordeel van de rechtbank niet te wijten aan de door de aannemer gestelde onuitvoerbaarheid van het bestek

ECLI:NL:RBNNE:2015:5753 Rechtbank Noord-Nederland, 16-12-2015, C/17/145172 / KG ZA 15-311

Wed, 16 Dec 2015 12:25:42 Z

aanbesteding; inschrijving terecht ongeldig verklaard; uitvoeringskosten niet conform artikel 01.01.03 RAW op inschrijvingsstaat vermeld.

ECLI:NL:GHAMS:2015:5017 Gerechtshof Amsterdam, 26-11-2015, 14/00421

Wed, 16 Dec 2015 09:00:13 Z

Werktuigenvrijstelling. Heffingsambtenaar heeft gecorrigeerde vervangingswaarde ziekenhuis niet aannemelijk gemaakt. Met name is niet aannemelijk gemaakt dat in de toegepaste kengetallen uit de Taxatiewijzer ziekenhuizen op de juiste wijze rekening is gehouden met de werktuigenvrijstelling.

ECLI:NL:RBROT:2015:9229 Rechtbank Rotterdam, 17-11-2015, C/10/486699 / KG ZA 15-1126

Tue, 15 Dec 2015 15:17:42 Z

vordering tot opheffen beslag. summierlijk ondeugdelijke vordering. dat y een portefeuille graag wilde hebben is onvoldoende om een vorderingsrecht te hebben nu sprake was van een aanbesteding en de gemaakte afspraken daarnaast niet duidelijk zijn

ECLI:NL:GHDHA:2015:3399 Gerechtshof Den Haag, 15-12-2015, 200.160.072/01

Tue, 15 Dec 2015 10:00:13 Z

overheidsaanbesteding; beweerde overlap tussen twee aanbestede opdrachten die beide in uitvoering zijn; uitleg van het bestek; betekenis getuigenverklaringen daarvoor; Succhi di Frutta

ECLI:NL:GHDHA:2015:3314 Gerechtshof Den Haag, 15-12-2015, 200.163.173/01

Tue, 15 Dec 2015 10:00:13 Z

aanbesteding wijkverpleging door ziektekostenverzekeraar; invulling redelijkheid en billijkheid; toepasselijkheid van regels voor overheidsaanbestedingen; proportionaliteit eisen; gelijkheidsbeginsel; recht om inschrijving toe te lichten een aan te passen

ECLI:NL:RBROT:2015:9022 Rechtbank Rotterdam, 11-12-2015, ROT 15/6926 en ROT 15/6951

Mon, 14 Dec 2015 09:30:12 Z

Lastoplegging door ACM in verband met niet naleven transparantieverplichting van artikel 9 Postwet 2009 inzake speciale voorwaarden en tarieven van PostNL over 2015. Voorts publicatiebesluit. Voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter is thans van oordeel dat VSP en IP geen rechtstreeks belang hebben bij het publicatiebesluit. Omdat PostNL beschikt over een landelijk dekkend netwerk waarme...

ECLI:NL:RBGEL:2015:7721 Rechtbank Gelderland, 18-11-2015, 284496

Fri, 11 Dec 2015 14:57:42 Z

Openbare Europese aanbestedingsprocedure voor openbaar vervoer op afroep in Gelderland. Vordering tot schadevergoeding (gederfde winst) op grond van onrechtmatige daad. Provincie zou onrechtmatig hebben gehandeld door in strijd met haar eigen beoordelingssystematiek aan onderdelen van de inschrijving van een derde partij het maximale aantal punten toe te kennen en de opdracht vervolgens aan die...

ECLI:NL:RBGEL:2015:7717 Rechtbank Gelderland, 20-10-2015, 288289

Fri, 11 Dec 2015 13:07:12 Z

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure van provincie Gelderland voor het sluiten van een overeenkomst met een inschrijver voor de realisatie van een traverse in Dieren. Uitleg van de aanbestedingsstukken aan de hand van de CAO-norm. Slotsom is dat de provincie in redelijkheid heeft kunnen besluiten de inschrijving van Ballast Nedam (eiseres) ongeldig te verklaren. Vorderingen Ballast Ned...

ECLI:NL:RBMNE:2015:8783 Rechtbank Midden-Nederland, 09-12-2015, C/16/393100 / KG ZA 15-363

Wed, 09 Dec 2015 15:16:42 Z

Kort geding. Vordering tot afgifte van stukken of inzage daarin afgewezen, omdat niet aan alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is voldaan. Niet gebleken is dat eiser in dit stadium een rechtmatig belang heeft bij deze stukken.

ECLI:NL:RBROT:2015:9020 Rechtbank Rotterdam, 19-11-2015, C/10/485608 / KG ZA 15-1068

Wed, 09 Dec 2015 07:56:12 Z

Kort geding aanbesteding. Succhi di Frutta. Grossmann. In de branche gebruikelijke bewoordingen.

ECLI:NL:RBOVE:2015:5364 Rechtbank Overijssel, 08-12-2015, C/08/178218 / KG ZA 15-348

Tue, 08 Dec 2015 14:15:07 Z

Aanbesteding. Compensatie voor daling van het aantal regiotaxiritten. Ondernemersrisico.

ECLI:NL:GHAMS:2015:5092 Gerechtshof Amsterdam, 01-12-2015, 200.165.687/01

Tue, 08 Dec 2015 09:30:37 Z

Behoud van overwerktoeslag overeenkomstig overgangsbepaling in de cao bij nieuwe werkgever ook na faillissement.

ECLI:NL:RBGEL:2015:7595 Rechtbank Gelderland, 10-09-2015, 289293

Mon, 07 Dec 2015 13:39:07 Z

Kort geding. De gemeente heeft geen verkeersbesluit genomen als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet, maar zij heeft op grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een maatregel getroffen bestaande uit het afsluiten van een deel van de Oude Rijksweg voor de duur van zes weken ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden. Ingevolg...

ECLI:NL:RBGEL:2015:7592 Rechtbank Gelderland, 13-10-2015, 287637

Mon, 07 Dec 2015 13:17:07 Z

Kort geding. Aanbesteding. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben eiseressen niet ten onrechte toepassing gegeven aan artikel 3.29.3 ARW 2012. De vorderingen van eiseressen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBZWB:2015:7626 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-11-2015, C/02/304786/ KG ZA 15-587C/02/304788 / KG ZA 15-588C/02/304794 / KG ZA 15-589C/02/304659 / KG ZA 15-577C/02/304801 / KG ZA 15-591

Wed, 02 Dec 2015 08:20:34 Z

Geschil tussen zorgaanbieders en CZ Zorgkantoor. Zorgbrede Governance Code. Onvoldoende tijd om statuten aan te passen.

ECLI:NL:GHSHE:2015:4943 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-12-2015, HD 200 175 835_01

Tue, 01 Dec 2015 15:25:34 Z

Kort geding, Europese overheidsaanbesteding diensten personenvervoer Walcheren, onvoldoende gemotiveerd gunningsbesluit, rechtvaardigt geen ingrijpen in uitvoering van na verlies eerste aanleg gesloten overeenkomst.

ECLI:NL:RBROT:2015:8610 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2015, ROT 14/8613, ROT 14/8748 en ROT 14/8749

Tue, 01 Dec 2015 11:59:04 Z

Het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie tussen twee ondernemingen en afstemming van inschrijfgedrag voorafgaand aan een inschrijving bij een aanbesteding, welk gedrag 'cover pricing' wordt genoemd is naar zijn aard schadelijk voor het concurrentieproces bij de mededinging en heeft daarom de strekking de mededinging te beperken. Gegeven de context waarin de gedragingen plaatsvonden...

ECLI:NL:GHSHE:2015:4739 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-11-2015, HD 200.148.716_01

Mon, 30 Nov 2015 06:00:06 Z

overheidsaanbesteding. Onderzoek naar de vraag of het werk reeds is voltooid.

ECLI:NL:RBDHA:2015:13588 Rechtbank Den Haag, 27-11-2015, C/09/496847 / KG ZA 15/1470

Fri, 27 Nov 2015 12:17:48 Z

Kort geding over de aanbesteding van de Rotterdamse baan. Afwijzing van de vordering om de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen. De voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar stelling dat de gemeente bij de beoordeling en bij de motivering van haar beslissing heeft gehandeld in strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen.

ECLI:NL:OGEAA:2015:509 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-11-2015, A.R. 708 van 2015 tevens bij E.J. 701 van 2013

Thu, 26 Nov 2015 15:52:36 Z

Civiel - EJ - voorlopig getuigenverhoor afgewezen

ECLI:NL:RBNHO:2015:9920 Rechtbank Noord-Holland, 12-11-2015, C/15/232696 / KG ZA 15-759

Thu, 26 Nov 2015 13:56:36 Z

Aanbesteding. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de door aanbesteder geschetste feitelijke gang van zaken in twijfel te trekken. Derhalve voorshands voldoende aannemelijk dat voorafgaand aan de presentaties een volledige beoordeling van de inschrijvingen op het gebied van kwaliteit en prijs heeft plaatsgevonden, hetgeen meebrengt dat aanbesteder niet is afgeweken van het in de aanb...

ECLI:NL:RBROT:2015:8658 Rechtbank Rotterdam, 04-11-2015, C/10/459186 / HA ZA 14-928

Thu, 26 Nov 2015 09:29:06 Z

Aanbesteding door Havenbedrijf voor de inzameling en verwerking van vaste scheepsafvalstoffen. De rechtbank oordeelt dat eiseres onvoldoende belang heeft om het Havenbedrijf te verplichten de volledige offerte van de partij aan wie de opdracht is gegund in het geding te laten brengen, mede in aanmerking genomen dat het vertrouwelijk karakter van de destijds ingediende offerte daaraan in begins...

ECLI:NL:RBOVE:2015:5228 Rechtbank Overijssel, 28-10-2015, C/08/164568 / HA ZA 14-568

Wed, 25 Nov 2015 12:48:36 Z

Aanbestedingsrecht. Het gaat in deze zaak om het antwoord op de vraag of gedaagde door intrekking van de door haar uitgeschreven aanbestedingsprocedure, onrechtmatig handelt jegens eiseres. In de door eiseres aangevoerde gronden zijn geen (uitzonderlijke) omstandigheden gelegen die maken dat het gedaagde niet vrijstond om tot intrekking van de aanbestedingsprocedure over te gaan. De intrekking...

ECLI:NL:RBOVE:2015:5211 Rechtbank Overijssel, 23-11-2015, AWB 15/2301, 15/2302, 15/2303 en 15/2304

Tue, 24 Nov 2015 12:11:06 Z

De omgevingsvergunningen voor de bouw en uitbreiding van de gemeentewerf in IJsselmuiden zijn terecht verleend. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af.

ECLI:NL:RBOVE:2015:5204 Rechtbank Overijssel, 23-11-2015, ak_zwo_15_2301_15_2302_15_2303_15_2304

Tue, 24 Nov 2015 11:51:36 Z

Verleende omgevingsvergunningen in verband met de verplaatsing van de gemeentewerf naar het Tasveld in IJsselmuiden; afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

ECLI:NL:GHDHA:2015:3202 Gerechtshof Den Haag, 24-11-2015, 200.166.975 / 01

Tue, 24 Nov 2015 10:00:06 Z

Overheidsaanbesteding. Non-conforme inschrijving of uitvoeringsprobleem?

ECLI:NL:RBOVE:2015:5167 Rechtbank Overijssel, 13-11-2015, C/08/177134 / KG ZA 15-324

Fri, 20 Nov 2015 11:18:07 Z

Aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RBOBR:2015:6560 Rechtbank Oost-Brabant, 16-11-2015, C/01/299106 / KG ZA 15-595

Tue, 17 Nov 2015 14:00:06 Z

kort geding inzake aanbesteding, vraag of onvolledige inschrijving volgens Europese rechtspraak mag worden hersteld/aangevuld.

ECLI:NL:GHAMS:2015:4642 Gerechtshof Amsterdam, 10-11-2015, 200.150.694/01

Fri, 13 Nov 2015 14:00:06 Z

Overeenkomst van opdracht. Bepaling van redelijk loon in de zin van artikel 7:411 BW na beëindiging opdracht. Onvoldoende gemotiveerde verweer tegen het gevorderde bedrag.Zie ook ECLI:NL:GHAMS:2015:1292.

ECLI:NL:RBDHA:2015:12963 Rechtbank Den Haag, 06-11-2015, C/09/495266 KG ZA 15/1325

Thu, 12 Nov 2015 14:19:10 Z

Kort geding betreffende inkoop van wijkverpleging van zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars. Eiseressen zijn het niet eens met bepaalde voorwaarden van de pilot die gedaagden in drie gemeentes houden. Zij hebben tijdens de procedure hier weliswaar vragen over gesteld, maar geen bezwaren tegen geuit en vervolgens gewacht met het starten van dit geding tot na de voorlopige gunningsbeslissing. Zij...

ECLI:NL:RBDHA:2015:12832 Rechtbank Den Haag, 26-10-2015, C/09/494855 KG ZA 15/1289

Thu, 12 Nov 2015 13:41:37 Z

Kort geding. Aanbesteding van Vakliteratuur en Abonnementen. De aanbestedende dienst stelt dat hem is gebleken dat uitgeverijen enkel leveren indien een bestelling binnen een met de afnemer afgesproken kredietlimiet valt, zodat de opdracht niet kan worden uitgevoerd als er geen kredietafspraken zijn gemaakt. Hij wil dat voor gunning duidelijk wordt of de opdrachtnemer het gevraagde ook daadwerk...

ECLI:NL:RBDHA:2015:12830 Rechtbank Den Haag, 19-10-2015, C/09/492984 KG ZA 15/1097

Thu, 12 Nov 2015 13:20:42 Z

Kort geding. Aanbesteding. Een in de aanbesteding aan een systeem gestelde eis moet volgens eiseres op een bepaalde manier, afwijkend van de letterlijke tekst, worden geïnterpreteerd, maar daarin wordt eiseres niet gevolgd. Voor zover eiseres meent dat gedaagde deze eis niet zo had mogen stellen heeft zij haar recht verwerkt om daar nog over te klagen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:12824 Rechtbank Den Haag, 02-10-2015, C/09/493912 KG ZA 15/1184

Thu, 12 Nov 2015 12:20:17 Z

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen. Inschrijver heeft uit de boedel van een failliete vennootschap het onderhanden werk en de goodwill gekocht en een aantal werknemers van die vennootschap in dienst genomen. Door een door die vennootschap uitgevoerd referentiewerk als eigen referentiewerk op te voeren en over het voorgaande niets op te merken heeft de inschrijver onjuiste of onvol...

ECLI:NL:RBMNE:2015:7966 Rechtbank Midden-Nederland, 11-11-2015, C/16/398119 / KG ZA 15-599

Wed, 11 Nov 2015 15:04:51 Z

De gemeente Utrecht mocht de plannen voor het Leidsche Rijn Centrum aanpassen en daarmee de komst van een Jumbo Foodmarkt mogelijk maken. In de oorspronkelijke plannen was geen ruimte voor een dergelijke grote supermarkt in Leidsche Rijn Centrum. De gemeente heeft de plannen echter – omdat de omstandigheden veranderden – aangepast. De rechter oordeelde dat de gemeente daarmee niet onrechtmatig ...

ECLI:NL:RBMNE:2015:7657 Rechtbank Midden-Nederland, 04-11-2015, C/16/391851 / HA ZA 15-414

Wed, 11 Nov 2015 13:38:21 Z

Schadestaatprocedure. Causaal verband tussen handelen in strijd met de overeenkomst en de gestelde schade is niet komen vast te staan.

ECLI:NL:RBAMS:2015:7493 Rechtbank Amsterdam, 04-11-2015, C/13/584033 / HA ZA 15-317

Mon, 09 Nov 2015 14:53:21 Z

Private aanbesteding (samenhang met vonnis in zaak HA ZA 15-141). Uitsluiting aanbestedingsregels en -beginselen is overeengekomen. Onvoldoende onderbouwd dat deze uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

ECLI:NL:RBAMS:2015:7492 Rechtbank Amsterdam, 04-11-2015, C/13/581083 / HA ZA 15-141

Mon, 09 Nov 2015 14:45:51 Z

Private aanbesteding. Uitsluiting aanbestedingsregels en -beginselen is overeengekomen. Onvoldoende onderbouwd dat deze uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

ECLI:NL:RBZWB:2015:7113 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-11-2015, C/02/305696 / KG ZA 15-660

Fri, 06 Nov 2015 13:40:51 Z

aanbesteding-onzorgvuldige raming

ECLI:NL:HR:2015:3241 Hoge Raad, 06-11-2015, 14/03436

Fri, 06 Nov 2015 11:47:51 Z

Gezondheidsrecht, mededingingsrecht, procesrecht. Voorkeursbeleid zorgverzekeraars met betrekking tot dieetpreparaten. Onrechtmatig wegens strijd met Zorgverzekeringswet? Omvang verplicht door zorgverzekeraars te verstrekken zorg. Vordering van fabrikant van niet door zorgverzekeraars geselecteerde dieetpreparaten; relativiteit (art. 6:163 BW). Voeging. Toewijzing op door gevoegde partij aange...

ECLI:NL:RBDHA:2015:12472 Rechtbank Den Haag, 30-10-2015, C/09/496116 / KG ZA 15-1395

Tue, 03 Nov 2015 12:38:31 Z

Kort geding. Inkoopprocedure. Inschrijving terecht terzijde gelegd wegens ontbreken Verklaring omtrent het gedrag Rechtspersoon

ECLI:NL:GHDHA:2015:2946 Gerechtshof Den Haag, 03-11-2015, 200.160.954/01

Tue, 03 Nov 2015 10:00:02 Z

overheidsaanbesteding; in hoger beroep eiswijziging na opdrachtverlening geweigerd; twee-conclusieregel; actieve en oplettende inschrijver; goede procesorde

ECLI:NL:GHDHA:2015:2944 Gerechtshof Den Haag, 03-11-2015, 200.168.300 / 01

Tue, 03 Nov 2015 10:00:01 Z

Overheidsaanbesteding. Rechtsverwerking? Grossmann-verweer.

ECLI:NL:RBROT:2015:7708 Rechtbank Rotterdam, 10-09-2015, C/10/481267 / KG ZA 15-830

Tue, 03 Nov 2015 08:35:01 Z

Aanbesteding. Aanmelding ten onrechte uitgesloten.

ECLI:NL:RBOBR:2015:6353 Rechtbank Oost-Brabant, 30-10-2015, C/01/298327 / KG ZA 15-555

Mon, 02 Nov 2015 16:14:31 Z

Kort geding, aanbesteding Eerste vraag is of eiseres belang heeft bij haar vorderingen omdat zij als derde is geëindigd. Eiseres stelt dat de partij die als eerste is geëindigd (en aan wie voorlopig gegund is) uitgesloten had moeten worden van de aanbesteding omdat zij niet voldeed aan de in het bestek neergelegde minimumeisen. Verder maakt eiseres op verschillende punten bezwaar tegen de inh...

ECLI:NL:GHAMS:2015:4454 Gerechtshof Amsterdam, 02-11-2015, 200.135.666/01OK en 200.135.666/02 OK

Mon, 02 Nov 2015 14:42:01 Z

Stichting Meavita Nederland c.s.

ECLI:NL:GHSHE:2015:4323 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-10-2015, 14/01115

Mon, 02 Nov 2015 14:19:01 Z

Leges en Wet BIBOB. Van belanghebbende zijn voor de aanvraag van een vergunning voor een escortbedrijf leges voor een BIBOB-intake en -screening geheven. Heffing van leges vindt plaats op grond van de gemeentelijke legesverordening, waarin is bepaald dat leges worden geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de uitleg van begrippen als legesheffing en...

ECLI:NL:RBNNE:2015:5015 Rechtbank Noord-Nederland, 30-10-2015, C18'/160699/KG ZA 15-272

Fri, 30 Oct 2015 14:02:31 Z

Aanbesteding van zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Gemeenten stellen eisen die verlening van zorg in natura bevordert en het aankopen van dezelfde zorg via een persoonsgebonden budget (PGB) tegengaat. De voorzieningenrechter oordeelt dat er op deze wijze door de gemeenten aan burgers en zorgaanbieders een inrichting van de zorg wordt opgelegd die onver...

ECLI:NL:GHSHE:2015:4348 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-10-2015, HD 200.167.984_01

Fri, 30 Oct 2015 13:47:31 Z

Vordering tot loondoorbetaling bij ziekte. Deskundigenverklaring ex artikel 7:629a BW ontbreekt. Verhindering niet betwist. Overleggen verklaring m.b.t. nakoming re-integratieverplichtingen kan in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de werknemer worden gevergd. Niet-meewerken aan voorgestelde mediation staat in dit geval niet aan recht op loondoorbetaling in de weg.

ECLI:NL:RBNNE:2015:5018 Rechtbank Noord-Nederland, 02-10-2015, C18/158408/KG ZA 15-204

Fri, 30 Oct 2015 12:51:31 Z

Aanbesteding voor de levering van brandweerauto’s. Grossman-verweer van de aanbestedende dienst gehonoreerd. Beroep op inhoudelijke gebreken - enigszins ten overvloede – afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2015:8113 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-10-2015, 200.097.383/01

Thu, 29 Oct 2015 14:04:01 Z

Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2013:CA1495. Conflict over afrekening voor verrichte diensten. Gemeente beroept zich op verrekening. Gebrek in deskundigenrapport kan worden geheeld door de gemeente alsnog gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen aan de deskundige.

ECLI:NL:GHARL:2015:7792 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-10-2015, 200.169.460

Thu, 29 Oct 2015 10:15:01 Z

Overheidsaanbesteding. Beoordeling gunningscriteria

ECLI:NL:GHARL:2015:7451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-10-2015, 200.166.760

Mon, 26 Oct 2015 11:57:31 Z

Overheidsaanbesteding. Het begrip “ernstige fout” ziet gewoonlijk op gedrag van de betrokken marktdeelnemer dat wijst op kwaad opzet of nalatigheid van een zekere ernst van deze marktdeelnemer. De vaststelling van een “ernstige fout” vergt een concrete en individuele beoordeling van het gedrag van de betrokken marktdeelnemer.

ECLI:NL:RBGEL:2015:6553 Rechtbank Gelderland, 10-09-2015, 289389

Fri, 23 Oct 2015 16:21:31 Z

ECLI:NL:RBGEL:2015:6551 Rechtbank Gelderland, 15-09-2015, 286402

Fri, 23 Oct 2015 15:37:31 Z

Aanbestedingszaak. Ongeoorloofde wijziging van vooraf bekend gemaakte beoordelingsmaatstaf. Onvoldoende belang bij herbeoordeling omdat dit tot geen andere uitkomst kan leiden dan ongeldigverklaring. Voor het overige geen gebreken in de aanbesteding die tot heraanbesteding zouden moeten leiden.

ECLI:NL:GHARL:2015:7950 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-10-2015, 200.155.954/01

Fri, 23 Oct 2015 14:41:01 Z

Geschil naar aanleiding van overheidsaanbesteding. EBS heeft busconcessie Waterland na aanbesteding overgenomen van Arriva en heeft in dat kader de daar werkzame chauffeurs overgenomen van Arriva. Zij klaagt erover dat Arriva de nascholing voor chauffeurs (gebaseerd op Richtlijn 2003/59/EG, door Nederland geïmplementeerd in de wijziging van de Wegenverkeerswet per 10 september 2008) ten onrecht...

ECLI:NL:RBROT:2015:7146 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2015, C/10/448054 / HA ZA 14-366

Thu, 22 Oct 2015 14:55:01 Z

Beëindiging van een distributieovereenkomst. Geen beëindiging met wederzijds goedvinden. Niet naleven bepalingen van de distributieovereenkomst bij onder meer de opzegging. Schadeplichtigheid.

ECLI:NL:RBAMS:2015:7293 Rechtbank Amsterdam, 30-09-2015, KG ZA 15-1003

Thu, 22 Oct 2015 11:43:31 Z

Kort geding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het uitsluiten van ISS van de verdere aanbestedingsprocedure niet disproportioneel is. De aanleiding voor de uitsluiting moet immers geheel aan ISS zelf worden toegerekend, hoe ongunstig dit ook voor haar is. Hoewel de wijziging uiteindelijk slechts geringe gevolgen heeft gehad, heeft er wel een wijziging van de eigenschappen van het Prij...

ECLI:NL:RBAMS:2015:7292 Rechtbank Amsterdam, 22-09-2015, KG ZA 15-980

Thu, 22 Oct 2015 11:39:01 Z

Kort geding. Van een onjuiste beoordeling van de inschrijvingen of ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing is niet gebleken. Niet aannemelijk is geworden dat FSB door de wijze waarop zij de inschrijvingen heeft beoordeeld in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel of transparantiebeginsel. De vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2015:2947 Rechtbank Noord-Nederland, 19-06-2015, C18/156460/KG ZA 15-121

Thu, 22 Oct 2015 10:15:31 Z

Overheidsaanbesteding. Geschil over het niet-aanbesteden van het ophalen van vuilnis in gemeentes Delfzijl en Appingedam. De gemeentes hebben het voornemen geuit om zonder voorafgaande aanbesteding de verwerking van huishoudelijk afval bij wijze van uitsluitend recht te gunnen aan AF. Gunning van een activiteit aan een derde zonder voorafgaande aanbesteding is mogelijk als wordt voldaan aan de ...

ECLI:NL:RBAMS:2015:7266 Rechtbank Amsterdam, 07-10-2015, KG ZA 15-1013

Wed, 21 Oct 2015 11:04:01 Z

Kort geding. Semi-aanbestedingsrecht. Gemeente handelt niet in strijd met gelijkheidsbeginsel en/of algemene beginselen behoorlijk bestuur bij uitgifte erfpachtrechten zelfbouwkavel. Vorderingen van inschrijver die tweede werd afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2015:6013 Rechtbank Rotterdam, 19-08-2015, C/10/464455 / HA ZA 14-1177

Tue, 20 Oct 2015 16:00:31 Z

Projectontwikkeling schoolgebouw. Extra kosten wegens wensen van de scholen voor rekening van de projectontwikkelaar, of van de school? Contractsuitleg.

ECLI:NL:RBZWB:2015:6388 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-10-2015, C/02/303909 / KG ZA 15-542

Mon, 19 Oct 2015 14:43:31 Z

De uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek.

ECLI:NL:RBAMS:2015:6459 Rechtbank Amsterdam, 30-09-2015, C/13/553680 / HA ZA 13-1712

Mon, 19 Oct 2015 11:28:31 Z

Een aantal gemeenten in Noord-Holland heeft aan de AEC in Amsterdam het alleenrecht verleend voor de verwerking van afval. Eiser stelt dat daarvoor een aanbestedingsprocedure had moeten worden gevolgd. Vordering wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2015:7379 Rechtbank Rotterdam, 15-07-2015, C/10/464770 / HA ZA 14-1191

Fri, 16 Oct 2015 14:36:01 Z

Vrijwillige, private aanbesteding door gemeente voor overdracht van een drietal parkeergarages (met exploitatierecht) in Vlaardingen. Interparking heeft een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uitgebracht door inschrijvingsbiljet. In verband met de transparantie van de aanbesteding en de ten opzichte van andere bieders te bewaken gelijkheid kunnen andere uitlatingen van de bieder bij h...

ECLI:NL:RBMNE:2015:7003 Rechtbank Midden-Nederland, 11-09-2015, C/16/395477 / KG ZA 15-473

Fri, 16 Oct 2015 10:15:01 Z

kort geding. aanbesteding van kantoormeubilair. reikwijdte van een technische eis.

ECLI:NL:RBGEL:2015:6306 Rechtbank Gelderland, 14-10-2015, C/05/279670 / HZ ZA 15-87

Thu, 15 Oct 2015 12:35:01 Z

Rechtsmacht en toepasselijk recht. Bevoegd ten aanzien van vordering uit ongerechtvaardigde verrijking in conventie. Niet bevoegd ten aanzien van vordering in reconventie inzake contract i.v.m. geldig forumkeuzebeding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11833 Rechtbank Den Haag, 13-10-2015, C/09/494565 / KG ZA 15-1241

Thu, 15 Oct 2015 11:27:01 Z

Kort geding, Aanbesteding. Vordering in kort geding na verstrijken van de vervaltermijn ingesteld.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11785 Rechtbank Den Haag, 08-10-2015, C-09-493029-KG ZA 15-1101

Thu, 15 Oct 2015 10:28:01 Z

Aanbesteding baarmoederhalskankeronderzoek. Het feit dat een van de adviseurs van de Gezondheidsraad zakelijke belangen had verzwegen en daardoor in opspraak is geraakt, leidt er niet toe dat de bezwaren van eiser tegen de modaliteiten van de aanbestedingsprocedure opnieuw moeten worden beoordeeld.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11606 Rechtbank Den Haag, 25-09-2015, C-09-492365-KG ZA 15-1029

Thu, 15 Oct 2015 10:08:31 Z

Aanbesteding naalden en naaldcontainers voor ziekenhuis. Inschrijving terecht terzijde gelegd nu niet is voldaan aan eisen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11786 Rechtbank Den Haag, 08-10-2015, C-09-493057-KG ZA 15-1103

Thu, 15 Oct 2015 09:29:31 Z

Aanbesteding baarmoederhalskankeronderzoek. Het feit dat een van de adviseurs van de Gezondheidsraad zakelijke belangen had verzwegen en daardoor in opspraak is geraakt, leidt er niet toe dat de bezwaren van eiser tegen de modaliteiten van de aanbestedingsprocedure opnieuw moeten worden beoordeeld.

ECLI:NL:RBOVE:2015:4586 Rechtbank Overijssel, 09-10-2015, C/08/175824 / KG ZA 15-292

Fri, 09 Oct 2015 14:47:22 Z

De kortgedingrechter oordeelt dat de overeenkomst voor de huur- en exploitatie van sportcentrum Vondersweijde in Oldenzaal per 31 december 2015 eindigt. De huurder heeft dan nog twee maanden bescherming. De gemeente Oldenzaal kan niet verlangen dat deze voor 1 maart 2016 uit de sporthal is. De rechtbank oordeelt verder dat Vondersweijde B.V. geen stukken hoeft over te dragen aan de gemeente. De...

ECLI:NL:GHDHA:2015:2609 Gerechtshof Den Haag, 06-10-2015, 200.172.153/01

Tue, 06 Oct 2015 10:15:22 Z

overheidsaanbesteding; opdracht na uitspraak in eerste aanleg verleend; uitleg van eisen aan referentieopdrachten

ECLI:NL:GHDHA:2015:2610 Gerechtshof Den Haag, 06-10-2015, 200.173.672/01

Tue, 06 Oct 2015 10:15:22 Z

overheidsaanbesteding; opdracht na vonnis eerste aanleg verleend; uitleg van eis aan bij inschrijving in te dienen gegevens (dekkingsplan alarmeringsdiensten)

ECLI:NL:RBOBR:2015:5736 Rechtbank Oost-Brabant, 29-09-2015, C/01/296704 / KG ZA 15-469

Mon, 05 Oct 2015 14:01:22 Z

meervoudige onderhandse aanbesteding/geldige inschrijving en beoordeling voorlopige gunningsbeslissing op juiste wijze tot stand gekomen

ECLI:NL:RBOVE:2015:4503 Rechtbank Overijssel, 23-09-2015, C/08/153137 HA ZA 14-133

Fri, 02 Oct 2015 14:20:22 Z

Vervolg op ECLI:NL:RBOVE:2014:6256. Naar het oordeel van de rechtbank is de gemeente er niet in geslaagd te bewijzen dat er een aanvullende overeenkomst is gesloten. Nu de rechtbank tot de conclusie is gekomen dat de gemeente niet aan haar bewijsopdracht heeft kunnen voldoen, moet aangenomen worden dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt over de incassoprovisie. Eiseres mocht op 14 nove...

ECLI:NL:GHARL:2015:7325 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-09-2015, 200.144.027/01

Thu, 01 Oct 2015 11:22:22 Z

Pensioenzaak. Uitleg van beding dat pensioenfonds aanspraak geeft op forfaitaire schadevergoeding.

ECLI:NL:GHSHE:2015:3801 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-09-2015, HD 200.168.356_01

Wed, 30 Sep 2015 15:36:22 Z

Praktijktest. Eigen personeel als beoordelaars. Transparantiebeginsel.

ECLI:NL:RBOBR:2015:5567 Rechtbank Oost-Brabant, 25-09-2015, C/01/296091 / KG ZA 15-428

Wed, 30 Sep 2015 14:03:22 Z

aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat provincie bij beoordeling overgelegde cv’s onjuist heeft geoordeeld.

ECLI:NL:RBGEL:2015:5998 Rechtbank Gelderland, 21-07-2015, 282773

Mon, 28 Sep 2015 11:31:07 Z

Aanbestedingszaak met betrekking tot de voorgenomen verkoop door de gemeente Arnhem van het voormalige terrein van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (HKA). De beoordeling van de inschrijvingen door de gemeente Arnhem is op 2 van de 4 aangedragen punten niet in overeenstemming met hetgeen in het verkoopdocument is vermeld. De gemeente mag de verkoop niet gunnen aan Tya Horn of een andere part...

ECLI:NL:PHR:2015:850 Parket bij de Hoge Raad, 05-06-2015, 14/04742

Fri, 25 Sep 2015 14:08:22 Z

Art. 81 lid 1 RO. Overheidsaansprakelijkheid. Gebrekkig toezicht bij werkzaamheden in sluiscomplex. Causaal verband. Kelderluik-maatstaf. Richtlijnen Vaarwegen 2011. Relativiteit.

ECLI:NL:GHSHE:2015:3686 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2015, HD 200.175.835_01

Thu, 24 Sep 2015 10:47:22 Z

Dagvaarding tegen een dag waarop de rechter geen zitting houdt geldt niet als een gebrek in de dagvaarding dat leidt tot de nietigheid ervan. Nu geïntimeerde is verschenen, bestaat geen belang bij het uitbrengen van een herstelexploot. Geïntimeerde is niet (onredelijk) in haar verdedigingsbelang geschaad. Bezwaar van geïntimeerde tegen de behandeling als een spoedappel wordt verworpen.

ECLI:NL:RBROT:2015:6758 Rechtbank Rotterdam, 17-06-2015, C/10/464799 / HA ZA 14-1195

Tue, 22 Sep 2015 10:55:58 Z

Overeenkomst van aanneming na een aanbestedingsprocedure met als basis een bestek voor de rioolvernieuwing en herinrichting van een wijk in Rotterdam. Het bestek is onderdeel van de overeenkomst. Het bestek bevat een kortingsregeling, waarover het geschil gaat. De wijze van uitleg van het bestek als aanbestedingsdocument werkt door bij de uitleg van de overeenkomst van aanneming, in die zin dat...

ECLI:NL:GHDHA:2015:2466 Gerechtshof Den Haag, 22-09-2015, 200.160.189 / 01

Tue, 22 Sep 2015 09:00:22 Z

Overheidsaanbesteding. Schadevergoeding verliezende partij na wezenlijke wijziging bij uitvoering opdracht. Stelplicht.

ECLI:NL:GHARL:2015:5289 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-07-2015, 200.141.634

Mon, 21 Sep 2015 14:47:52 Z

Gemengde overeenkomst. Geen splitsing. Verlenen van cateringdiensten is overheersend

ECLI:NL:RBMNE:2015:6241 Rechtbank Midden-Nederland, 02-09-2015, C-16-379732- HA ZA 14-837

Fri, 18 Sep 2015 15:29:33 Z

Bestuurdersaansprakelijkheid

ECLI:NL:RVS:2015:2929 Raad van State, 16-09-2015, 201404627/1/R1 en 201406075/1/R1

Wed, 16 Sep 2015 10:32:07 Z

Bij besluit van 13 mei 2014 heeft het college van gedeputeerde staten ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan "HOV-tracé" voor onder meer de woningen van [appellant sub 3] en [appellant sub 4] een hogere waarde als bedoeld in artikel 100a van de Wet geluidhinder (hierna: de Wgh) vastgesteld (hierna: het besluit hogere waarden).

ECLI:NL:RVS:2015:2926 Raad van State, 16-09-2015, 201409243/1/R6

Wed, 16 Sep 2015 10:32:06 Z

Bij besluit van 22 september 2014, kenmerk 2013-00860, heeft de raad het bestemmingsplan "Sluis Eefde" vastgesteld. Bij besluit van 20 mei 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het projectplan Waterwet Waterstaatswerk, met nummer RWS 2014/23578, vastgesteld. Bij besluit van 10 juni 2013 heeft de raad besloten voornoemde besluiten gecoördineerd voor te bereiden en bekend te maken, ...