Inloggen
Login met InkopersCafé account Account aanmaken

Premium logo's

Premium logo's

Premium partners

Sidebar premium

Sidebar premium

Gold partners

Sidebar gold

Sidebar gold

Silver partners

Sidebar silver

Sidebar silver

Rechtspraak.nl

ECLI:NL:RBNNE:2018:71 Rechtbank Noord-Nederland, 11-01-2018, 6546740 VV EXPL 17-157

Thu, 11 Jan 2018 09:57:35 +0100

Arbeidszaak. Kort geding. De kantonrechter oordeelt in kort geding dat de overgang van de vervoersactiviteiten van Regiovervoer Groningen naar Connexxion moet worden gekwalificeerd als overgang van onderneming.

ECLI:NL:RBOVE:2018:66 Rechtbank Overijssel, 09-01-2018, C/08/210581 / KG ZA 17-384

Thu, 11 Jan 2018 09:18:05 +0100

Migratie payrollmedewerkers naar opvolgende opdrachtnemer - aanbestedingsperikelen.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6889 Rechtbank Gelderland, 28-12-2017, AWB - 15 _ 5775

Mon, 08 Jan 2018 11:17:19 +0100

Omzetbelasting. Voeging in fiscale eenheid. Afwijzing van verzoek uitbreiding fiscale eenheid is voor bezwaar en beroep vatbaar. Uitleg artikel 7, vierde lid, Wet OB met verwijzing naar artikel 1:3 van de Awb. Toetsing aan alle drie de verwevenheidseisen bij een Stichting die de schoonmaak van haar scholen onderbrengt in een door haar opgerichte BV, waarbij de BV de schoonmaakwerkzaamheden laat...

ECLI:NL:RBNHO:2017:2994 Rechtbank Noord-Holland, 26-04-2017, C/15/240410 / HA ZA 16-153

Mon, 08 Jan 2018 10:44:19 +0100

verklaring voor recht dat Deloitte toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de met de Stichting gesloten overeenkomst van opdracht, verklaring voor recht dat de accountant onrechtmatig heeft gehandeld jegens de Stichting, verklaring voor recht dat de bestuurders hebben gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 2:9 BW althans onrechtmatig hebben gehandeld jegens de Stichting.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15465 Rechtbank Den Haag, 21-12-2017, C-09-542042-KG ZA 17-1403

Wed, 03 Jan 2018 13:25:40 +0100

Kort geding. Eiseres vordert ontbinding van een overeenkomst die tot stand is gekomen als resultaat van een gunningsbeslissing na een aanbestedingsprocedure. Vordering afgewezen. Geen wezenlijke wijziging. Aanbestedende dienst handelt binnen de grenzen van de contractuele mogelijkheden.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15464 Rechtbank Den Haag, 21-12-2017, C-09-541956-KG ZA 17-1396

Wed, 03 Jan 2018 13:09:40 +0100

Kort geding. Aanbesteding. De bezwaren van eiseres zijn tardief. Grossmann.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15463 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C-09-541484-KG ZA 17-1360

Wed, 03 Jan 2018 12:47:40 +0100

Kort geding. Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is ongeldig en moet terzijde worden gelegd. Eiseres heeft dan ook geen belang meer bij een bespreking van haar stellingen over de ongeldigheid van de winnaar.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15519 Rechtbank Den Haag, 28-12-2017, C-09-543938-KG ZA 17-1526

Wed, 03 Jan 2018 11:58:10 +0100

Kort geding. Aanbesteding combinatievaccin Rijksvaccinatieprogramma. De bezwaren van eiseres tegen het hanteren van een bepaalde eis worden verworpen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:15285 Rechtbank Den Haag, 22-12-2017, C/09/531498

Thu, 28 Dec 2017 09:54:24 +0100

kort geding; aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RVS:2017:3557 Raad van State, 22-12-2017, 201701963/3/R1 en 201705745/2/A1

Fri, 22 Dec 2017 14:45:22 +0100

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing Bestuursrechters moeten een algemeen verbindend voorschrift exceptief toetsen aan zowel materiële als formele algemene rechtsbeginselen. Zij moeten dat voorschrift vervolgens buiten toepassing laten of onverbindend verklaren als dat voorschrift in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel. Dit staat in de conclusie van de staatsr...

ECLI:NL:RBGEL:2017:6697 Rechtbank Gelderland, 15-12-2017, C/05/329098 / KG ZA 17-560

Thu, 21 Dec 2017 14:58:51 +0100

kort geding. aanbesteding. wmo-en jeugdhulp

ECLI:NL:RBOBR:2017:6647 Rechtbank Oost-Brabant, 21-12-2017, 01/997538-15

Thu, 21 Dec 2017 14:51:50 +0100

NS-zaak aanbestedingsfraude Limburg. 1.Gebruikte constructie met overeenkomsten om non-concurrentiebeding te omzeilen niet vals; vrijspraak. 2. Ontbreken van een rechtsgeldige klacht i.v.m. vervolging schending bedrijfsgeheimen (art. 273 Sr) leidt tot niet-ontvankelijkheid OM. 3. Geen sprake van niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr); vrijspraak

ECLI:NL:RBGEL:2017:6695 Rechtbank Gelderland, 15-12-2017, C/05/329019 / KG ZA 17-557

Thu, 21 Dec 2017 14:43:50 +0100

kort geding. aanbesteding. wmo- en jeugdhulp.

ECLI:NL:RBGEL:2017:6694 Rechtbank Gelderland, 15-12-2017, C/05/329102 / KG ZA 17-562

Thu, 21 Dec 2017 14:39:50 +0100

kort geding. aanbesteding. wmo- en jeugdhulp.

ECLI:NL:RBDHA:2015:16289 Rechtbank Den Haag, 12-02-2015, C-09-479579-KG ZA 14-1548

Thu, 21 Dec 2017 12:59:20 +0100

.

ECLI:NL:GHDHA:2017:3549 Gerechtshof Den Haag, 19-12-2017, 200.222.062/01

Wed, 20 Dec 2017 16:18:46 +0100

Overheidsaanbesteding. Motiveringsplicht. Belang in hoger beroep?

ECLI:NL:RBGEL:2017:6614 Rechtbank Gelderland, 17-10-2017, C/05/324328/ KG ZA 17-382

Wed, 20 Dec 2017 14:19:46 +0100

Kort geding. Aanbesteding, dynamisch aankoopsysteem. Verplichting om proactief te handelen (Grossman-arrest) opgenomen in toepasselijke algemene voorwaarden. Klachten tegen procedure op zichzelf te laat. Tijdens interviewfase onvoldoende maatregelen genomen om gevaar van willekeur en favoritisme uit te bannen.

ECLI:NL:GHDHA:2017:3703 Gerechtshof Den Haag, 20-12-2017, 22-003428-16

Wed, 20 Dec 2017 12:41:16 +0100

art. 177 sr. Omkoping van een ambtenaar. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van een tweetal oud-wethouders, tevens medeverdachten. De verdachte heeft zijn medeverdachten giften aangeboden, waaronder luxe reizen naar onder andere buitenlandse voetbalwedstrijden en naar vastgoedbeurzen.

ECLI:NL:OGEAA:2017:981 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 12-12-2017, E.J. no. 2285 van 2017/201702887

Sun, 17 Dec 2017 11:51:02 +0100

arbeidsrecht, billijkheidsvergoeding

ECLI:NL:RBGEL:2017:6488 Rechtbank Gelderland, 21-10-2017, 326961 KG ZA 17-482

Fri, 15 Dec 2017 16:14:29 +0100

Kort geding. Geheimhoudingsverplichting na afloop van uitvoering van diverse overeenkomsten van opdracht. Voldoende aannemelijk dat ex-opdrachtnemer over zodanige kennis van Valys-aanbestedingen beschikt dat een potentieel gevaar bestaat dat de nieuwe werkgever daarvan wil en zal profiteren bij toekomstige inschrijvingen. Niet geloofwaardig dat na afloop van de overeenkomsten van opdracht alle ...

ECLI:NL:RBDHA:2017:14711 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C/09/510266 / HA ZA 16-513

Fri, 15 Dec 2017 13:30:29 +0100

Failissement V.O.F. Aardwarmte Den Haag (ADH). Inspanningsverbintenis ADH tot levering aardwarmte. Geen tekortkoming ADH. Ten onrechte ontbinding overeenkomst door Haag Wonen. Haag Wonen is contractuele boete verschuldigd, geen schadevergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2017:14696 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C/09/508201 / HA ZA 16-364

Wed, 13 Dec 2017 17:05:59 +0100

KPN/TetraNed vs. Entropia. Ontbinding Overeenkomst Semafonie, Overeenkomst Tetranetwerk en Overeenkomst GVB. Bepaling omvang ongedaanmakingsverbintenissen over en weer en schade. Eindvonnis.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4601 Rechtbank Overijssel, 13-12-2017, C/08/210191 / KG ZA 17-374

Wed, 13 Dec 2017 15:00:29 +0100

Stichting Keender moet de tussen partijen gesloten overeenkomst nakomen, met dien verstande dat daarbij moet worden uitgegaan van de aanbieding van A en de daaruit blijkende afwijkingen op de Vraagspecificatie.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4766 Rechtbank Noord-Nederland, 12-12-2017, 120975

Wed, 13 Dec 2017 14:23:59 +0100

Aangezien in het aanbestedingsdocument negen routes staan vermeld die voor de opdrachtnemer zijn en de opdracht aan de desbetreffende opdrachtnemer is gegund, mocht deze opdrachtnemer er redelijkerwijs op vertrouwen dat zij een soortgelijk aantal routes zou krijgen teneinde daarop de gladheid te bestrijden.

ECLI:NL:RBZWB:2017:7935 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-12-2017, C/02/336686 / KG ZA 17-692

Tue, 12 Dec 2017 14:36:59 +0100

Kort geding. De koopovereenkomst m.b.t. een WKO-systeem tussen de gemeente en DNWG kan niet als een aanbestedingsplichtige concessie voor diensten of werken worden aangemerkt

ECLI:NL:RBNHO:2017:10208 Rechtbank Noord-Holland, 07-12-2017, C/15/265131 / KG ZA 17-798

Fri, 08 Dec 2017 09:30:22 +0100

Aanbestedingsrecht. Gemeente weigert informatie te verstrekken over de door de winnende partij ingediende referentiewerken. Sprake van strijd met het transparantiebeginsel en onrechtmatig handelen? Belangenafweging.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4646 Rechtbank Noord-Nederland, 06-12-2017, 157448 / KG ZA 17-265

Wed, 06 Dec 2017 14:00:10 +0100

Kort geding; aanbestedingsrecht. Aanbesteding baggerwerkzaamheden. Vorderingen eiseres afgewezen aangezien onvoldoende aannemelijk is geworden dat het 'level playing field' is verstoord door een ongerechtvaardigd kennisvoordeel bij de zittende contractant

ECLI:NL:RBROT:2017:9365 Rechtbank Rotterdam, 28-11-2017, C/10/537084 / KG ZA 17-1146

Tue, 28 Nov 2017 16:36:40 +0100

Aanbesteding. Eis MA-047 na wijziging onduidelijk. Eis met het karakter van een knock-outcriterium. De door beide Inschrijvers verdedigde uitleg is op basis van de inhoud van de aanbestedingsstukken objectief bezien indenkbaar. Sprake van strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Dit betekent dat Gemeente Dordrecht tekort is geschoten in de verplichting om voldoende begrijpelijke en...

ECLI:NL:RBDHA:2017:13762 Rechtbank Den Haag, 27-11-2017, C/09/540800 / KG ZA 17/1315

Tue, 28 Nov 2017 11:54:10 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Opdracht bestaande uit meerdere percelen. De aandelen van twee van de winnaars, die afzonderlijk hebben ingeschreven op de opdracht, worden indirect gehouden door dezelfde rechtspersoon. Eisers stellen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze twee winnaars ongeldig moeten worden verklaard, omdat hun inschrijvingen op één perceel ongeldig zijn. Elk perceel is echt...

ECLI:NL:RBMNE:2016:7778 Rechtbank Midden-Nederland, 18-11-2016, C/16/424454 / KG ZA 16-756

Mon, 27 Nov 2017 15:04:04 +0100

Aanbestedingszaak. Best Value Procurement.

ECLI:NL:RBOVE:2017:4400 Rechtbank Overijssel, 24-11-2017, C/08/209377 / KG ZA 17-353

Fri, 24 Nov 2017 15:36:34 +0100

Vorderingen afgewezen

ECLI:NL:RBROT:2017:9193 Rechtbank Rotterdam, 07-11-2017, C/10/534463 / KG ZA 17-991

Wed, 22 Nov 2017 14:51:35 +0100

aanbesteding. tussenkomst verliezend inschrijver afgewezen. vordering kg afgewezen. betoogde uitleg beoordelingsmatrix onjuist. niet aannemelijk dat onjuist is beoordeeld. niet aannemelijk dat beperkte uitwerking onderaannemers ten onrechte is meegewogen in beoordeling.

ECLI:NL:RVS:2017:3211 Raad van State, 22-11-2017, 201700109/1/R1

Wed, 22 Nov 2017 10:31:39 +0100

Bij besluit van 10 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Wezep Oost, locatie Johan Frisoschool" vastgesteld.

ECLI:NL:RBDHA:2017:13440 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, C/09/538606/KG ZA 17-1172

Wed, 22 Nov 2017 10:10:34 +0100

kort geding; aanbesteding; eiseres is niet-ontvankelijk aangezien de Staat niet (mede) in rechte is betrokken, terwijl er sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding.

ECLI:NL:GHAMS:2017:4698 Gerechtshof Amsterdam, 14-11-2017, 200.211.636/01

Tue, 21 Nov 2017 12:15:35 +0100

Overheidsaanbesteding. Nationale aanbesteding waarop het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW) van toepassing is. Gemeente heeft de opdracht al aan een andere gegadigde heeft gegund; toewijzing van de vordering van Van Dorp stuit af op hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2638) heeft geoordeeld. Gelet op de proceskostenveroordeling in eerste aanleg worden...

ECLI:NL:RBDHA:2017:13289 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, C-09-539800-KG ZA 17-1258

Thu, 16 Nov 2017 09:34:05 +0100

Kort geding. Europese aanbesteding. Opdracht onder raamovereenkomst. Inschrijving “winnaar” moet als ongeldig terzijde worden gelegd. Deze partij heeft het inschrijvingsbiljet niet correct ondertekend. Alle tot de combinatie behorende ondernemingen hadden op dat biljet moeten worden vermeld en zij hadden het biljet ook allemaal moeten ondertekenen.

ECLI:NL:RVS:2017:3127 Raad van State, 15-11-2017, 201604826/2/A3

Wed, 15 Nov 2017 10:32:25 +0100

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e).

ECLI:NL:OGEAA:2017:889 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-11-2017, A.R. 1053 van 2014 / AUA201400123

Tue, 14 Nov 2017 14:15:16 +0100

civiel, Renovatie Mainstreet, aanneemovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, buitengerechtelijke ontbinding, schuldeisersverzuim, bankgarantie, bestekwijziging, redelijkheid en billijkheid, verrekend minderwerk, (gerechtvaardigde) vertraging, (veronderstelde) wanbetaling, bouwtijdverlenging, niet voldoende overzichtelijk aangeeft, vertragingsboete.

ECLI:NL:RBZWB:2017:7312 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-11-2017, C/02/335695 / KG ZA 17-622

Tue, 14 Nov 2017 13:53:16 +0100

Bij een aanbesteding voor GGZ Jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet dient de aanbestedende gemeente artikel 1.10 Aanbestedingswet, het proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en gelijkheidsbeginsel, als ook de eisen die de Jeugdwet aan het college van B en W en aan de zorgverlenende instanties stelt in acht te worden genomen en door de rechter bij de beoordeling in aanmerking te worden genomen. In...

ECLI:NL:RBDHA:2017:12772 Rechtbank Den Haag, 08-11-2017, C/09/537643 / KG ZA 17-1104

Wed, 08 Nov 2017 10:56:05 +0100

Aanbesteding Project Blankenburgverbinding. Geen sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling door rol adviseur. Geen ongeldige inschrijving beoogde winnaar. Inschrijving eiseres en beoogde winnaar niet onjuist beoordeeld. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:RBROT:2017:8489 Rechtbank Rotterdam, 24-10-2017, C/10/534311 / KG ZA 17-981

Wed, 08 Nov 2017 08:22:05 +0100

Aanbesteding. Vordering om het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de opdracht (jeugdzorg) te verhogen van circa € 38.200,00 per jaar naar het bedrag van € 54.580,00 per jaar. Geen sprake van disproportionaliteit. In de onderhavige aanbesteding is niet bepaald dat alle risico’s worden toegewezen aan de inschrijver. Niet voldoende aannemelijk dat de schatting van het benodigde budget voor de op...

ECLI:NL:RBAMS:2017:8066 Rechtbank Amsterdam, 03-11-2017, 5279688 CV EXPL 16-23738

Tue, 07 Nov 2017 14:11:35 +0100

Vordering tot betaling van gefactureerde uren onder overeenkomst van opdracht. Uitleg contractuele wederpartij op basis van partijverklaringen en -gedragingen. Gedaagde heeft overeenkomst rechtsgeldig opgezegd. Van de (vormvrije) opzegbevoegdheid in art. 7:408 lid 1 BW kan niet ten nadele van de particuliere opdrachtgever worden afgeweken. Verrichte werkzaamheden moeten worden vergoed.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12739 Rechtbank Den Haag, 18-10-2017, C-09-539707-KG ZA 17-1249

Tue, 07 Nov 2017 13:27:05 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Bezwaren na verstrijken Alcateltermijn. Artikel 4.15 lid 1 Aanbestedingswet. Geen wezenlijke wijziging.

ECLI:NL:RBNHO:2017:9242 Rechtbank Noord-Holland, 03-11-2017, C/15/265474 / KG ZA 17-818

Tue, 07 Nov 2017 08:56:59 +0100

Vonnis in kort geding over de vraag of door de gemeente voorgeschreven tarieven voor de inkoop van jeugdhulp in 2018 redelijk zijn. Tussenvonnis waarin partijen wordt geoordeeld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van partijen om de continuïteit van de jeugdzorg in de regio te waarborgen, de kwaliteit op peil te houden en de doelmatigheid waar mogelijk te vergroten. Partijen moeten...

ECLI:NL:RBDHA:2017:12738 Rechtbank Den Haag, 18-10-2017, C-09-537121-KG ZA 17-1069

Mon, 06 Nov 2017 14:57:59 +0100

Aanbesteding. Motivering gunningsbeslissing. De motiveringsplicht van de aanbestedende dienst reikt niet zover dat inzage moet worden gegeven in de aanbieding van de winnaar. De prijs-component van de winnende inschrijving dient in beginsel onderdeel uit te maken van de gunningsbeslissing, in die zin dat de concrete prijs wordt genoemd. Op dit uitgangspunt mocht de aanbestedende dienst in de bi...

ECLI:NL:RBROT:2017:8551 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2017, C/10/534464 / KG ZA 17-992

Fri, 03 Nov 2017 16:26:23 +0100

Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.

ECLI:NL:RBOBR:2017:5710 Rechtbank Oost-Brabant, 30-10-2017, C/01/325485 / KG ZA 17-569

Fri, 03 Nov 2017 15:00:23 +0100

Kort geding Aanbesteding

ECLI:NL:PHR:2017:488 Parket bij de Hoge Raad, 09-06-2017, 15/04934

Fri, 03 Nov 2017 12:25:53 +0100

Octrooirecht. Europees octrooi voor tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie. Swiss-type claim. Beschermingsomvang anders dan bij klassiek tweede medische indicatie-octrooi? Maatstaf directe inbreuk. Indirecte inbreuk mogelijk? Vereisten indirecte inbreuk; uitleg HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346, NJ 2006/600 (Senseo).

ECLI:NL:GHSHE:2017:2829 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-06-2017, 200.204.456_01

Thu, 02 Nov 2017 14:14:53 +0100

Vergoeding kosten van door OR - ter beantwoording van vragen onder meer over de gevolgen van de concessieovergang - ingeschakelde deskundigen voor rekening van huidige of nieuwe werkgever ? Tussenbeschikking hof: ontvankelijkheid en belang OR, artt. 16 en 22 WOR, overleggen deskundigenrapport en nota’s door OR. Eindbeschikking hof: periode waarin de relevante vragen OR over de medezeggenschappe...

ECLI:NL:RBROT:2017:8384 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2017, C/10/534360 / KG ZA 17-985

Wed, 01 Nov 2017 13:56:53 +0100

Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.

ECLI:NL:RBROT:2017:8380 Rechtbank Rotterdam, 26-10-2017, C/10/533502 / KG ZA 17-927

Wed, 01 Nov 2017 12:13:53 +0100

Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12592 Rechtbank Den Haag, 31-10-2017, C-09-539105-KG ZA 17-1195

Wed, 01 Nov 2017 08:46:53 +0100

Kort geding. Europese niet-openbare aanbesteding. Eiseres maakt bezwaar tegen beoordeling van haar risico- en kansendossier. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet gebleken is dat de beoordeling van deze dossiers op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden. Eiseres stelt verder dat aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden, omdat bij de beoordeling gebruik gemaakt is van een protocol da...

ECLI:NL:RBNHO:2017:9091 Rechtbank Noord-Holland, 02-08-2017, C/15/229344/HA ZA 15-487

Tue, 31 Oct 2017 10:59:53 +0100

Zijn partijen bij een vaststellingsovereenkomst finale kwijting overeengekomen? De rechtbank beantwoordt deze vraag aan de hand van de wilsvertrouwensleer.

ECLI:NL:RBOBR:2017:5664 Rechtbank Oost-Brabant, 27-10-2017, C/01/324726 / KG ZA 17-524

Mon, 30 Oct 2017 10:10:16 +0100

De Gemeente heeft de inschrijving van Nuon terecht ongeldig verklaard. Allegro handelt niet in strijd met de Elektriciteitswet omdat een andere leverancier de snel laadpalen op het stationsplein in Eindhoven van elektriciteit zal voorzien en daarvoor ook betaald zal krijgen.

ECLI:NL:RBLIM:2017:10276 Rechtbank Limburg, 19-10-2017, C/03/240443 / KG ZA 17-482

Fri, 27 Oct 2017 15:46:28 +0200

Aanbestedingsrecht. Artikel 01.01.03 lid 2 RAW 2015. Centraal staat de vraag of de Gemeente de inschrijving terecht en op goede grond terzijde heeft gelegd, omdat eiseres op verschillende bestekposten niet heeft ingeschreven met eenheidsprijzen waarin alle kosten zijn begrepen, dan wel te hoge prijzen heeft geoffreerd.

ECLI:NL:RBDHA:2017:12138 Rechtbank Den Haag, 26-10-2017, C-09-536670-KG ZA 17-1042

Thu, 26 Oct 2017 10:18:28 +0200

Kort geding. Europese openbare aanbesteding betreffende een opdracht voor circulair kantoormeubilair. Volgens eiseres voldeden de inschrijvers, aan wie Rijkswaterstaat voornemens is de opdracht te gunnen (de “winnaars”), ten tijde van de inschrijving niet aan een van de gestelde eisen. Het betreft een eis die betrekking heeft op de herkomst van het materiaal / duurzaam hout. Rijkswaterstaat wor...

ECLI:NL:RVS:2017:2781 Raad van State, 20-10-2017, 201702914/1/V1

Wed, 25 Oct 2017 10:32:00 +0200

Bij besluit van 27 februari 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen, bepaald dat hij Nederland onmiddellijk moet verlaten en tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd.

ECLI:NL:RBAMS:2017:7768 Rechtbank Amsterdam, 13-10-2017, KG ZA 17-1005 AB/MB

Tue, 24 Oct 2017 13:44:58 +0200

Kort geding. Verbod dwangsommen in te vorderen. Werkgever heeft voldaan aan wedertewerkstellingvonnis.

ECLI:NL:RBNHO:2017:8830 Rechtbank Noord-Holland, 18-10-2017, C/15/262738 / KG ZA 17-632

Tue, 24 Oct 2017 13:28:28 +0200

Aanbestedingsrecht. Vraag op welk tijdstip de inschrijvingen uiterlijk door de aanbestedende dienst dienden te zijn ontvangen. Vermelding twee verschillende tijdstippen, namelijk 10.00 uur en 12.00 uur. Uiteindelijke winnaar mocht haar inschrijving na 10.00 uur via een alternatieve wijze indienen omdat de digitale kluis ten onrechte gesloten was. Niet gebleken dat andere inschrijvers zijn benad...

ECLI:NL:RBMNE:2017:5049 Rechtbank Midden-Nederland, 11-10-2017, C/16/420191 / HA ZA 16-557

Mon, 23 Oct 2017 10:15:52 +0200

Bouwrecht. Aanneemsom schilderwerk met stelpost houtrotherstel. Niet volgen van afgesproken procedure.

ECLI:NL:RBDHA:2017:11756 Rechtbank Den Haag, 27-09-2017, C/09/503755 / HA ZA 16-80

Fri, 20 Oct 2017 10:40:40 +0200

en in vrijwaringszaken (I t/m III) : C/09/516940 / HA ZA 16-995, C/09/516976 / HA ZA 16-1001 en C/09/517079 / HA ZA 16-1007. Vordering meerwerk. Bèta campus Universiteit Leiden. Verklaring Acceptatie Contractstukken Uitvoering. Uitleg overeenkomst - Haviltex. Ontwerpverantwoordelijkheid. Geen traditionele scheiding van ontwerpfase en uitvoering. Vrijwaring.

ECLI:NL:RBMNE:2017:5218 Rechtbank Midden-Nederland, 18-10-2017, C/16/421208 / HA ZA 16-599

Thu, 19 Oct 2017 14:32:40 +0200

Bodemzaak. NS Stations is een aanbestedende dienst.

ECLI:NL:OGEAC:2017:152 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13-10-2017, KG 83933/2017

Thu, 19 Oct 2017 12:05:10 +0200

aanbesteding nutsbedrijf, gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel, motivering afwijzing, inhoudelijke beoordeling, klachtplicht over procedure

ECLI:NL:GHSHE:2017:4532 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-10-2017, 200.184.371_03

Thu, 19 Oct 2017 11:03:40 +0200

losgeschoten slang van kraan, waardoor waterschade optreedt bij opdrachtgever van cateraar die slang en kraan gebruikt. Cateraar tekortgeschoten als opdrachtnemer: opdrachtnemer moet kranen na gebruik dicht draaien, ook zonder dat daar expliciet instructie voor gegeven is. Toepasselijkheid BBR 2000. Onvoldoende gesteld dat sprake is geweest van onrechtmatig handelen of onzorgvuldig handelen of...

ECLI:NL:RBGEL:2017:5357 Rechtbank Gelderland, 26-09-2017, C/05/323136 / KG ZA 17-343

Mon, 16 Oct 2017 11:43:03 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Artikel 1.5 Aw, opdrachten niet onnodig geclusterd. Aanbestedende dienst heeft een zekere mate van vrijheid om opdracht op een bepaalde manier vorm te geven in verband met innovatie van zorgverlening. Functionele specificaties van de opdracht in dit geval niet zodanig vaag dat inschrijvingen niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Geen vrees dat mededinging daardo...

ECLI:NL:CBB:2017:325 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12-10-2017, 16/3, 16/4, 16/5

Thu, 12 Oct 2017 10:02:30 +0200

Kartelverbod, artikel 6 Mededingingswet. Prijslenen ("cover pricing") bij onderhandse aanbestedingen voor sloopwerken in Rotterdam. Naar het oordeel van het College is sprake van gedragingen met een mededingingsbeperkende strekking. Ondernemingen die actief zijn op aanbestedingsmarkten dienen zelfstandig te bepalen hoe zij omgaan met een situatie waarin zij worden verzocht in te schrijven op ee...

ECLI:NL:RBDHA:2017:11525 Rechtbank Den Haag, 05-10-2017, C/09/536686 KG ZA 17/1043

Thu, 12 Oct 2017 09:01:30 +0200

Kort geding. Afwijzing vorderingen. Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure. Vertrouwelijkheid en geheimhouding processtukken. Niet gebleken dat beoordeling kwalitatief gunningscriterium op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden.

ECLI:NL:RBMNE:2017:5006 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2017, C/16/444577 / KG ZA 17-605

Thu, 12 Oct 2017 08:18:00 +0200

Gedaagde heeft door middel van een zogeheten ex ante bekendmaking het voornemen gepubliceerd om de looptijd van een met een aantal ondernemingen gesloten raamovereenkomst met een jaar te verlengen van vier naar vijf jaar. Deze ondernemingen hebben gedurende de looptijd van de raamovereenkomst met uitsluiting van andere ondernemingen het recht om via minitenders mee te dingen naar deelopdrachten...

ECLI:NL:RBDHA:2017:11523 Rechtbank Den Haag, 07-09-2017, C/09/535469 KG ZA 17/899

Wed, 11 Oct 2017 10:15:18 +0200

Kort geding. Openbare aanbesteding. Eiseres is niet ontvankelijk in haar vorderingen. De dagvaarding is betekend een dag nadat de contractuele vervaltermijn eindigde.

ECLI:NL:RBLIM:2017:9783 Rechtbank Limburg, 10-10-2017, C/03/240280 / KG ZA 17-473

Tue, 10 Oct 2017 12:30:07 +0200

Aanbestedingsrecht. Artikel 4:15 Aanbestedingswet 2012. De vorderingen van eiseres zijn buiten de termijn van artikel 4:15 lid 2 Aw ingediend. Derden kunnen na de 6 maandentermijn een overeenkomst die het gevolg is van een gunningsbeslissing niet langer aantasten op grond van de in artikel 4:15 genoemde gronden, wilsgebreken of strijd met artikel 3:40 BW. Van een wezenlijke wijziging van de con...

ECLI:NL:RBMNE:2017:4899 Rechtbank Midden-Nederland, 27-09-2017, C/16/442557 / KG ZA 17-528

Tue, 10 Oct 2017 11:08:07 +0200

Aanbesteding. Ongeldige inschrijving. Gebrek leent zich niet voor herstel.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4476 Rechtbank Gelderland, 19-07-2017, C/05/310830 / HA ZA 16-559

Fri, 06 Oct 2017 14:24:45 +0200

Tussenvonnis Aanbestedingsrecht. Leerlingenvervoer. Uitleg aanbestedingsstukken. Gemeente dient meerkosten van niet-incidentele, noodzakelijke individuele combinatiebeperkingen te vergoeden. Partijen moeten eerst zelf in overleg treden over de hoogte van deze vergoeding.

ECLI:NL:RBOBR:2017:5174 Rechtbank Oost-Brabant, 02-10-2017, C/01/322645 / KG ZA 17-404

Fri, 06 Oct 2017 14:00:15 +0200

Kort geding. Aanbesteding. De combinatie is terecht van de aanbesteding uitgesloten, omdat zij de gevraagde verificatiedocumenten niet tijdig heeft ingediend bij de aanbestedende dienst. De combinatie heeft daardoor geen belang bij de door haar ingestelde vorderingen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:11320 Rechtbank Den Haag, 04-10-2017, C-09-535052-KG ZA 17-868

Fri, 06 Oct 2017 09:53:45 +0200

Kort geding. Aanbesteding. De beoordeling van de inschrijving van eiseres is begrijpelijk en de gunningsbeslissing is voldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:RBNNE:2017:3749 Rechtbank Noord-Nederland, 04-10-2017, C/17/156590/KG ZA 17-216

Wed, 04 Oct 2017 12:55:45 +0200

Aanbestedingsrecht. Gunning aan ieder die aan eisen voldoet. WMO-2015-taken, inschrijving door stichting namens zorgboerderijen

ECLI:NL:RBDHA:2017:11175 Rechtbank Den Haag, 30-08-2017, C/09/534163

Wed, 04 Oct 2017 11:59:45 +0200

Kort geding. Aanbesteding printers. Vorderingen afgewezen. Ruime uitleg van het begrip “interne kaartlezer”.

ECLI:NL:RBROT:2017:7539 Rechtbank Rotterdam, 27-09-2017, C/10/533760 / KG ZA 17-946

Wed, 04 Oct 2017 11:00:45 +0200

Aanbesteding WMO gemeente Rotterdam over beoordeling subgunningscriterium inschrijvingen percelen 5 en 6. vorderingen afgewezen. Het door Humanitas gestelde is onvoldoende om aan te nemen dat de gegeven waarderingen voor de percelen 5 en 6, op subgunningscriterium 1 ‘Goed werkgeverschap en personeel’ niet deugen.

ECLI:NL:RBROT:2017:7504 Rechtbank Rotterdam, 27-09-2017, C/10/533764 / KG ZA 17-947

Tue, 03 Oct 2017 14:45:15 +0200

Aanbesteding WMO gemeente Rotterdam over beoordeling subgunningscriterium inschrijvingen percelen 3,4, en 6. Vordering tot Herbeoordeling toegewezen voor percelen 4 en 6.

ECLI:NL:RBOVE:2017:3709 Rechtbank Overijssel, 29-09-2017, AWB - 17 _ 1498

Mon, 02 Oct 2017 13:52:45 +0200

Weigering PGB omdat eiseres zich onvoldoende heeft georiënteerd op de zorg in natura en onvoldoende gemotiveerd waarom dit aanbod niet passend is; eiseres heeft meer dan voldoende motivering gegeven voor standpunt dat individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder niet passend is; bewijslast dat het aan eiseres is te onderbouwen waarom het aanbod niet passend is, kan niet worden ...

ECLI:NL:RBDHA:2017:11108 Rechtbank Den Haag, 27-09-2017, C-09-535347-KG ZA 17-892

Fri, 29 Sep 2017 13:03:15 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving niet besteksconform.

ECLI:NL:PHR:2017:980 Parket bij de Hoge Raad, 29-09-2017, 16/04028

Fri, 29 Sep 2017 11:38:45 +0200

Onteigening. Ontpoldering Hedwigepolder. Maatstaf toetsing van het Koninklijk Besluit tot onteigening door de civiele rechter. Koninklijk Besluit onrechtmatig door gebreken in de bestuursrechtelijke procedure? Infrastructurele werken, onder meer bestaande uit primaire waterkering. Kon de Kroon tot onteigening besluiten nu de eigenaar de ontpoldering zelf tot stand wil brengen (zelfrealisatie)? ...

ECLI:NL:GHAMS:2017:3891 Gerechtshof Amsterdam, 25-09-2017, 200.218.257/01 OK

Fri, 29 Sep 2017 10:09:15 +0200

OK; medezeggenschap; artikelen 25 en 26 WOR; bedrijfsbeëindiging; ondernemer kon bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid komen tot het bestreden besluit; voorzieningen getroffen

ECLI:NL:RBAMS:2017:6808 Rechtbank Amsterdam, 18-09-2017, C/13/632259 / KG ZA 17-792

Thu, 28 Sep 2017 15:02:15 +0200

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Grossmann-verweer slaagt niet. Er is niet te laat geklaagd. Aanpassing van de inschrijving van eiseres door de aanbestedende dienst niet toegestaan, nu geen sprake is van een kennelijke omissie in de inschrijving. De inschrijvingen van de winnende en tweede inschrijver zijn niet ongeldig. Vordering tot gunning aan eiseres wordt toegewezen.

ECLI:NL:GHSHE:2017:4146 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-09-2017, 200.181.427_01

Thu, 28 Sep 2017 10:53:45 +0200

De zaak betreft een opdracht tot ontwikkeling van een prototype van een liftsysteem. De eisende opdrachtgever beroept zich op wederzijdse dwaling en wanprestatie. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en de daartegen gerichte grieven worden verworpen. In het arrest wordt onder meer ingegaan op de vragen: - Wat nodig is voor een beroep op wederzijdse dwaling (6.16 e.v.); - Of een ingebreke...

ECLI:NL:RBOVE:2017:3632 Rechtbank Overijssel, 27-09-2017, C/08/206970 / KG ZA 17-291

Wed, 27 Sep 2017 14:29:45 +0200

Samenvatting: Kort geding. Aanbesteding. De voorzieningenrechter oordeelt dat er in dit geval vanuit gegaan moet worden dat er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die met zich brengen dat ZONL haar recht om te klagen over de (wijze van inrichting van de) aanbestedingsprocedure heeft verwerkt. Motiveringsbeginsel niet geschonden. Gelet op de verstrekte documenten, in het bijzonder de Ontwerp...

ECLI:NL:RBGEL:2017:4948 Rechtbank Gelderland, 25-08-2017, 321199

Wed, 27 Sep 2017 08:33:15 +0200

Kort geding. Bestaan van duurovereenkomst met betrekking tot (exclusief) onderhoud van Paleis Het Loo niet aannemelijk, zie omstandigheden van geval. Gesteld auteursrecht (artikel 25 Aw) op uitgevoerde werkzaamheden niet aannemelijk.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4947 Rechtbank Gelderland, 05-09-2017, 323793

Tue, 26 Sep 2017 14:27:15 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Onvoldoende belang bij voeging (Hoge Raad 12 juni 2015, NJ 2015/219). Artikel 2.87 lid 1 onder h Aw: inschrijver heeft valse verklaring afgelegd in eerdere aanbestedingsprocedure, maar niet kan worden vastgesteld dat zij zich daaraan in ernstige mate schuldig heeft gemaakt, zie omstandigheden van geval. Geen sprake van ernstige beroepsfout waardoor integriteit in twij...

ECLI:NL:RBLIM:2017:9216 Rechtbank Limburg, 22-09-2017, AWB-16_1593u + AWB-16_3137u + AWB-17_652u + AWB-17_569u

Fri, 22 Sep 2017 13:30:15 +0200

Geen discriminatie bij stopzetting bijstandsuitkering van Turken in Venlo De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in een serie rechtszaken tussen de gemeente Venlo en inwoners met een Turkse achtergrond. De gemeente had de bijstandsuitkeringen van deze inwoners beëindigd. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat zij in Nederland bijstand ontvingen en in Turkije over onroerend goed b...

ECLI:NL:HR:2017:2417 Hoge Raad, 19-09-2017, 16/04251

Thu, 21 Sep 2017 16:25:15 +0200

Economische zaak. Vennootschap heeft haar werknemers sloopwerkzaamheden laten verrichten t.a.v. een flatgebouw zonder eerst het aanwezige asbest te verwijderen. Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet en art. 4.1b.1 en 4.48a.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Slagende bewijsklacht aangaande het weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers te verwachten was. Volgt partië...

ECLI:NL:RBMNE:2017:4660 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017, C/16/442456 / KG ZA 17-524

Thu, 21 Sep 2017 09:34:15 +0200

Aanbesteding. Concurrentiegerichte dialoog. Geslaagd beroep op rechtsverwerking.

ECLI:NL:RBOBR:2017:4945 Rechtbank Oost-Brabant, 20-09-2017, C/01/322347 / KG ZA 17-381

Wed, 20 Sep 2017 16:45:15 +0200

GEVOEGDE ZAAK, SAMEN MET ZAAKNUMMER C/01/322355 / KG ZA 17-383) Aanbestedingsrecht. Cure is voornemens om in samenwerking met DONG Energy Thermal Power A/S (“DONG”) REnescience afvalverwerkingsinstallatie te ontwikkelen en realiseren, waarbij biogas wordt opgewekt door middel van recycling met behulp van de unieke REnescience techniek. Cure en DONG hebben in dat kader ‘Cure DONG Energy REnescie...

ECLI:NL:RBDHA:2017:10599 Rechtbank Den Haag, 04-09-2017, C/09/535021 / KG ZA 17/865

Wed, 20 Sep 2017 13:28:45 +0200

Kort geding. Aanbesteding. In de aanbestedingsstukken is ondertekening van de inschrivjing met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat) voorgeschreven. Gebruikte elektronische handtekening van eiser voldoet hier niet aan. Ongeldigverklaring van de inschrijving in verband hiermee is niet disproportioneel.

ECLI:NL:RBDHA:2017:10598 Rechtbank Den Haag, 12-09-2017, C/09/535218 / KG ZA 17/879

Wed, 20 Sep 2017 13:12:46 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving terecht terzijde gelegd in verband met het niet voldoen aan één van de eisen. Er is geen sprake van voor herstel vatbaar gebrek en de vordering tot herbeoordeling van de inschrijving wordt afgewezen. Evenmin sprake van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, ook de subsidiair gevorderde heraanbesteding wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2017:4529 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017, C/16/402766 / HA ZA 15-852

Wed, 20 Sep 2017 09:31:45 +0200

Joint venture overeenkomst. Geen onrechtmatige daad/bestuurdersaansprakelijkheid

ECLI:NL:RBLIM:2017:8790 Rechtbank Limburg, 11-09-2017, C/03/238119 / KG ZA 17-364

Mon, 18 Sep 2017 13:22:15 +0200

Aanbesteding. Inschrijver is een combinatie. Inschrijving door combinatie van drie afzonderlijke bedrijven. Inschrijving niet door v.o.f. die als eiseres wordt opgevoerd. Inschrijver is niet in rechte opgekomen tegen de gunningsbeslissing. Geen belang voor twee van de drie combinanten die kort geding (mede) hebben aangespannen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:10450 Rechtbank Den Haag, 11-09-2017, C/09/535544

Thu, 14 Sep 2017 12:52:45 +0200

Aanbestedingsgeschil. Afwijzing vorderingen, Alcatel-termijn verstreken en al overeenkomst met winnaar inschrijving gesloten

ECLI:NL:RBROT:2017:6842 Rechtbank Rotterdam, 03-07-2017, C/10/525826 / KG ZA 17-452

Thu, 14 Sep 2017 11:57:15 +0200

Geschil na Europese Aanbesteding Gemeente

ECLI:NL:RBROT:2017:6951 Rechtbank Rotterdam, 06-09-2017, C/10/526582 / HA ZA 17-452

Thu, 07 Sep 2017 17:10:15 +0200

Faillissement, betalingen aan schoonouders directeur kort voor datum faillietverklaring, faillissementspauliana, art. 42 Fw, art. 47 Fw, bewijsrisico curator.

ECLI:NL:RBNHO:2017:7337 Rechtbank Noord-Holland, 06-09-2017, 251636

Wed, 06 Sep 2017 10:00:15 +0200

Aanbesteding zorgvervoer regio Noord-Kennemerland. Gemeente Alkmaar publiceert abusievelijk gegevens van huidige vervoerder op TenderNed, waardoor concurrerende inschrijvers deze konden downloaden. Die vervoerder (Zorgvervoercentrale Nederland) dagvaardt de desbetreffende zeven gemeenten om schade vergoed te krijgen. Grondslag Wbp afgewezen, omdat die niet het belang van ZCN is geschreven. Ook ...

ECLI:NL:RBNHO:2017:7381 Rechtbank Noord-Holland, 31-08-2017, AWB - 17 _ 3129

Tue, 05 Sep 2017 08:55:45 +0200

Jeugdwet. Pgb voor begeleiding. Gebrekkige onderbouwing van de hoogte van het toegekende pgb wat betreft de gehanteerde tarieven en de categorale aftrek zzp'ers. Voorlopige voorziening toegewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2017:5828 Rechtbank Amsterdam, 30-08-2017, C/13/619548 / HA ZA 16-1207

Fri, 01 Sep 2017 14:11:01 +0200

Afgebroken onderhandelingen met projectontwikkelaar na 2,5 jaar. Geen overeenkomst. Geen gerechtvaardigd precontractueel vertrouwen. Afbreken niet onaanvaardbaar en dus niet onrechtmatig. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:9860 Rechtbank Den Haag, 22-06-2017, C/09/531115 / KG ZA 17-504

Thu, 31 Aug 2017 13:10:01 +0200

aanbesteding: inschrijving tussenkomende partij terecht niet-ongeldig verklaard; alle partijen hebben gelijkwaardigheidstoets op gelijke wijze begrepen; eisende partij rechten verwerkt om op niet-voldoen aan geschiktheidseis beroep te doen en ook niet gebleken dat niet aan eis is voldaan.

ECLI:NL:RBDHA:2017:9828 Rechtbank Den Haag, 20-07-2017, C/09/532700 / KG ZA 17-625

Thu, 31 Aug 2017 12:18:01 +0200

aanbesteding: geen sprake van strijd met transparantiebeginsel; geen ontoelaatbare wijziging uitvraag na sluiten inschrijving; inschrijvingen beoordeeld zoals deze oorspronkelijk zijn ingediend; inschrijving op goede gronden ongeldig verklaard want sprake van ontbrekend stuk dat op straffe van uitsluiting diende te worden verstrekt.

ECLI:NL:RBDHA:2017:9823 Rechtbank Den Haag, 28-08-2017, C/09/532857 / KG ZA 17/635

Thu, 31 Aug 2017 10:22:31 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Eiseres plaatst kanttekeningen bij inschrijving winnaar. Eiseres heeft stellingen dat winnaar irreële inschrijving heeft gedaan / haar inschrijving niet kan nakomen niet aannemelijk gemaakt.

ECLI:NL:RBLIM:2017:8012 Rechtbank Limburg, 02-08-2017, C/03/233654 / HA ZA 17-170

Tue, 29 Aug 2017 14:03:31 +0200

Aanbestedingsrecht. Private aanbesteding. Aanvulling offerte en wijziging overeenkomst na gunning. Eiseres mocht redelijkerwijs verwachten dat het werk zou worden gegund aan het bedrijf dat de laagste prijs zou vragen voor de uitvoering van het werk conform het bestek en de tekeningen. Geen concrete feiten of omstandigheden op grond waarvan zij tevens mocht aannemen dat de woningstichting een i...

ECLI:NL:RBROT:2017:6521 Rechtbank Rotterdam, 09-08-2017, C/10/501267 / HA ZA 16-464

Wed, 23 Aug 2017 17:25:31 +0200

Aanbesteding-bodemzaak. Artikelen 2.38 en 2.39 Aanbestedingswet 2012. 2B-dienst-inbesteding. Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. In strijd gehandeld met plicht om een openbare aanbestedingsprocedure te volgen? Uitzondering op deze p...

ECLI:NL:RBGEL:2017:4329 Rechtbank Gelderland, 14-07-2017, C/05/321290 / KG ZA 17-263

Fri, 18 Aug 2017 16:55:59 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Strijd met artikel 2.57, 2.54 lid 1 en/of 2.130 Aanbestedingswet?

ECLI:NL:GHAMS:2017:3133 Gerechtshof Amsterdam, 01-08-2017, 200.197.240/01

Fri, 18 Aug 2017 11:48:52 +0200

Vorderingen tot vernietiging van scheidsrechterlijke appelvonnissen (Raad van Arbitrage voor de Bouw) in bodemzaak en in kort geding afgewezen. Scheidsgerecht heeft niet verzuimd op essentiële stellingen in te gaan. Eventuele strijd met het aanbestedingsrecht is geen strijd met de openbare orde als bedoeld in art. 1065 lid 1 sub e Rv.

ECLI:NL:RBLIM:2017:7572 Rechtbank Limburg, 27-07-2017, C/03/235112 / KG ZA 17-235

Thu, 17 Aug 2017 13:20:28 +0200

Aanbestedingsrecht. Primaire en alternatieve locatie. Uitleg en toepassing afstandseis.

ECLI:NL:RBAMS:2017:875 Rechtbank Amsterdam, 16-02-2017, AMS 14/3848

Wed, 16 Aug 2017 12:28:10 +0200

Wob-verzoek met betrekking tot het rapport ‘Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico’s en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland’. Milieu-informatie en milieu-emissies. Belangenafweging. Concepten. Beroep gegrond.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4118 Rechtbank Gelderland, 04-08-2017, AWB - 16 _ 4133

Fri, 04 Aug 2017 18:00:19 +0200

Omzetbelasting. Onderwijsvrijstelling van artikel 11, eerste lid en onderdeel o, ten tweede, van de Wet OB. Wat valt onder de term “afnemen van examens”, zoals opgenomen in artikel 8, tweede lid, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting? Een besloten vennootschap, die geen onderwijsinstelling is, verricht examendiensten, die bestaan uit het ontwikkelen van examens en het nakijken en verwerken ervan. Z...

ECLI:NL:RBOBR:2017:3972 Rechtbank Oost-Brabant, 26-07-2017, C/01/321340 / KG ZA 17-310

Wed, 02 Aug 2017 12:00:21 +0200

aanbesteding/MVO Prestatieladder niet als certificaateis gesteld

ECLI:NL:RVS:2017:2087 Raad van State, 02-08-2017, 201607369/1/R6

Wed, 02 Aug 2017 10:32:53 +0200

Bij besluit van 29 juni 2016 heeft de minister het tracébesluit "A16 Rotterdam" vastgesteld.

ECLI:NL:RBNNE:2017:2910 Rechtbank Noord-Nederland, 26-07-2017, 154686 KG/ZA 17-102

Tue, 01 Aug 2017 16:04:56 +0200

Aanbesteding voor onderhoud sportvelden en meststoffen. Grossman-verweer van de aanbestedende dienst verworpen. Kan-bepaling is voor meerdere uitleg vatbaar en biedt te veel ruimte voor willekeur. Gebod -onder aanvulling van gronden- om de lopende aanbestedingsprocedure te staken.

ECLI:NL:RBGEL:2017:4007 Rechtbank Gelderland, 12-07-2017, C/05/306939 / HA ZA 16-411

Mon, 31 Jul 2017 15:34:52 +0200

Tussenvonnis. Aanbesteding Regiotaxi Gelderland, onderdeel callcenter. Uitleg van de aanbestedingsstukken. Compensatieplicht voor de provincie vanwege een afname van het vervoersvolume van meer dan 20% in het jaar 2015 ten opzicht van de prognose voor 2013. Partijen worden in de gelegenheid gesteld met elkaar in overleg te treden om te komen tot een redelijke compensatie van eiseres voor het ja...

ECLI:NL:RBDHA:2017:8414 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532179 / KG ZA 17/580

Thu, 27 Jul 2017 15:39:30 +0200

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8416 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532280 / KG ZA 17/595

Thu, 27 Jul 2017 15:38:30 +0200

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8418 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532286 / KG ZA 17/596

Thu, 27 Jul 2017 15:37:30 +0200

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8386 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532205 / KG ZA 17-586

Thu, 27 Jul 2017 11:42:00 +0200

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8383 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532191 / KG ZA 17-584

Thu, 27 Jul 2017 11:41:30 +0200

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8381 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532180 / KG ZA 17-581

Thu, 27 Jul 2017 11:41:00 +0200

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8345 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532226 / KG ZA 17-587

Wed, 26 Jul 2017 11:31:39 +0200

Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.

ECLI:NL:GHAMS:2017:2728 Gerechtshof Amsterdam, 11-07-2017, 200.189.187/01

Fri, 21 Jul 2017 14:27:50 +0200

Indiensttreding door werknemer van ‘verliezende werkgever’ bij heraanbesteding (concessiewissel) in thuiszorg bij ‘verkrijgende werkgever’ op nadeliger arbeidsvoorwaarden. Uitleg artikel 12.3.2.f cao Thuiszorg. Hof oordeelt, anders dan kantonrechter, dat werknemer aan deze bepaling een aanspraak kan ontlenen. Beroep van ‘verkrijgende werkgever’ op nadeliger arbeidsvoorwaarden in nieuwe arbeidso...

ECLI:NL:RBROT:2017:5701 Rechtbank Rotterdam, 30-03-2017, C/10/519596 / KG ZA 17-87

Thu, 20 Jul 2017 16:15:08 +0200

Aanbesteding Afwijzing van de vordering tot tussenkomst wegens strijd met eisen goede procesorde. Vorderingen hoofdzaak afgewezen. Geen reden herbeoordeling. Niet aannemelijk onjuiste score op subgunningscriteria. Uitleg doelstelling niet juist. Inschrijver is als zittende dienstverlener mogelijk onvoldoende bewust is geweest van het belang van het goed opschrijven van wat haar dienstverlening...

ECLI:NL:RBDHA:2017:8006 Rechtbank Den Haag, 22-02-2017, C/09/524574 / KG ZA 17/4

Wed, 19 Jul 2017 15:02:25 +0200

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Aan de vorderingen van eiseres is uitsluitend ten grondslag gelegd dat de motivering van de gunningsbeslissing niet toereikend is. Voorzieningenrechter oordeelt dat die motivering wel toereikend is. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:8007 Rechtbank Den Haag, 30-05-2017, C/09/529439 / KG ZA 17/383

Wed, 19 Jul 2017 14:46:25 +0200

Kort geding. Eiseres heeft aan gedaagde opdracht gegeven een rotonde aan te leggen. In dat kader heeft eiseres een paalmatras aangelegd. Er is sprake van scheurvorming in de palen, volgens eisers als gevolg van een fout in de uitvoering door gedaagde, volgens gedaagde als gevolg van een ontwerpfout van eiseres. Vorderingen van eiseres om gedaagde te veroordelen op eigen kosten tot verbetering v...

ECLI:NL:RBROT:2017:5587 Rechtbank Rotterdam, 12-06-2017, 5931480 VV EXPL 17-29

Tue, 18 Jul 2017 16:00:43 +0200

Kort geding, concurrentiebeding, nakoming

ECLI:NL:GHAMS:2017:2573 Gerechtshof Amsterdam, 27-06-2017, 200.207.483/01

Tue, 18 Jul 2017 09:41:07 +0200

Overheidsaanbesteding. Toepassing van HR 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2638). Geen andere vernietigingsgronden gesteld of gebleken. De vraag of desondanks de resterende vorderingen kunnen worden toegewezen omdat de tussen de Gemeente en Burgtbouw gesloten realisatieovereenkomst een ontbindende voorwaarde bevat, die de Gemeente mogelijk zou kunnen inroepen indien de vorderingen van De Realis...

ECLI:NL:RBDHA:2017:7901 Rechtbank Den Haag, 21-06-2017, C/09/531379 / KG ZA 17/529

Mon, 17 Jul 2017 12:15:48 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Twijfel over juistheid inschrijving. Aanbestedende dienst heeft vragen gesteld en had genoegen moeten nemen met de toelichting van de inschrijver. De inschrijving had niet terzijde gelegd mogen worden.

ECLI:NL:RBNNE:2017:2593 Rechtbank Noord-Nederland, 14-07-2017, 119053

Fri, 14 Jul 2017 15:32:30 +0200

*

ECLI:NL:GHARL:2017:5925 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-07-2017, 200.167.501

Fri, 14 Jul 2017 14:52:30 +0200

Aanbesteding. Prognoses in bestek. Vraag of aanbesteder aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtnemer gestelde schade en of de door de aanbesteder opgelegde boetes verschuldigd zijn.

ECLI:NL:PHR:2017:290 Parket bij de Hoge Raad, 07-04-2017, 16/02610

Fri, 14 Jul 2017 12:28:00 +0200

Mededingingsrecht. Maatregelen van vereniging dierenartsen (KNMvD) en door haar opgerichte stichting. Besluit als bedoeld in art. 6 Mw en art. 101 VWEU; HvJEU 27 januari 1987, 45/85, ECLI:EU:C:1987:34 (Verband der Sachversicherer). Wanneer heeft het besluit een mededingingsbeperkende strekking? Verwijzing naar o.m. HvJEU 14 maart 2013, C-32/11, ECLI:EU:C:2013:160, NJ 2013/363 (Allianz) en HvJEU...

ECLI:NL:RBROT:2017:5449 Rechtbank Rotterdam, 26-06-2017, C/10/525127 / KG ZA 17-397

Thu, 13 Jul 2017 16:42:22 +0200

Aanbesteding. Europese niet openbare aanbestedingsprocedure. Gronden vordering: motivering gunningsbeslissing onvoldoende, gronden beslissing aangevuld met nieuwe ‘relevante redenen’, onjuiste beoordeling gunningscriteria, onduidelijke criteria in aanbestedingsstukken. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2017:2780 Rechtbank Overijssel, 13-07-2017, 5835420 HA VERZ 17-46

Thu, 13 Jul 2017 16:15:22 +0200

Verzoek om toekenning transitievergoeding door 122 werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst na toestemming van het UWV is geëindigd op 31 december 2016 vanwege het staken door ZONL van haar activiteiten op het gebied van huishoudelijke zorg. Het overgrote deel van de medewerkers heeft met ingang van 1 januari 2017 een baan gevonden bij PGVZ. Zou er al sprake zijn van overgang van onderneming,...

ECLI:NL:RBROT:2017:5351 Rechtbank Rotterdam, 11-07-2017, C/10/526005 / KG ZA 17-461

Thu, 13 Jul 2017 13:49:22 +0200

Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Uitleg geschiktheidseisen en vraag of aan referentie eis is voldaan. Aannemelijk dat aan referentie-eis is voldaan. Niet aannemelijk abnormaal lage prijs of manipulatieve inschrijving van winnaar. Niet gebleken van strijd met aanbestedingsstukken op het punt van de gevoerde interviews met sleutelfunctionarissen. Bezwaar over motivering score in gunningsbesli...

ECLI:NL:RBMNE:2017:3456 Rechtbank Midden-Nederland, 12-07-2017, C/16/405914 / HA ZA 15-1002

Wed, 12 Jul 2017 12:55:35 +0200

Een oud-burgemeester heeft onvoldoende onderbouwd dat het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) onzorgvuldig is. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist. De gemeenteraad liet in april 2011 door BING onderzoek doen naar het handelen van de burgemeester. BING concludeerde dat er sprake was van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Nog voordat het rapp...

ECLI:NL:RBMNE:2017:3100 Rechtbank Midden-Nederland, 24-02-2017, C/16/428747 / KG ZA 16-945

Wed, 12 Jul 2017 11:12:00 +0200

kort geding, aanbesteding. concurrentievoordeel, verstoring level playing field (eerlijk speelveld)

ECLI:NL:RBZWB:2017:4051 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-07-2017, C/02/330238 / KG ZA 17-286

Fri, 07 Jul 2017 14:25:57 +0200

Aanbestedingsrecht, terecht geen gelegenheid geboden tot herstel omissie in inschrijving

ECLI:NL:PHR:2017:467 Parket bij de Hoge Raad, 19-05-2017, 16/02035

Fri, 07 Jul 2017 12:44:57 +0200

Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Tekortkoming m.b.t. nakoming van gegunde werkzaamheden (transportdiensten)? Uitleg van aanbestedingsstukken en raamovereenkomst; maatstaf.

ECLI:NL:RBMNE:2017:3101 Rechtbank Midden-Nederland, 15-02-2017, C/16/429611 / KG ZA 16-975

Wed, 05 Jul 2017 10:43:57 +0200

kort geding, aanbesteding, gedagvaard na verstrijken vervaltermijn

ECLI:NL:RVS:2017:1808 Raad van State, 05-07-2017, 201604826/1/A3

Wed, 05 Jul 2017 10:32:22 +0200

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e). Het college heeft verwezen naar reeds openbaar gemaakte informatie en geweigerd overige stukken over de totstandkoming van de aanbesteding te verstrekken op...

ECLI:NL:RBMNE:2017:3099 Rechtbank Midden-Nederland, 14-06-2017, C/16/434550 / KG ZA 17-164

Tue, 04 Jul 2017 11:07:21 +0200

kort geding. Best Value Procurement. Beëindiging concretiseringsfase. Globale opdrachtdoelstelling vs concrete wensenlijst.

ECLI:NL:RBMNE:2017:3097 Rechtbank Midden-Nederland, 19-04-2017, C/16/393714 / HA ZA 15-490

Mon, 03 Jul 2017 10:27:14 +0200

aanbestedende dienst heeft deskundige opdracht gegeven haar bij te staan in het kader van een aanbesteding en verwijt die deskundige in datg kader een beroepsfout te hebben gemaakt. ook de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is in geschil.

ECLI:NL:RBMNE:2017:3210 Rechtbank Midden-Nederland, 28-06-2017, 5507403 / MC EXPL 16-12891

Fri, 30 Jun 2017 08:30:17 +0200

Toepassing van artikelen 7:611 BW (goed werkgeverschap), 6:248 en 6:23 BW (redelijkheid en billijkheid) en artikel 7:646 lid 1 jo lid 5 sub b BW; 7:648 BW (verboden onderscheid).. Werkneemster in dienst van een deurwaarderskantoor mag van haar werkgever een HBO opleiding volgen tot kandidaat deurwaarder. Partijen sluiten daartoe een studieovereenkomst, waarbij de studie kosten worden gedragen d...

ECLI:NL:GHARL:2017:3881 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-05-2017, 200.178.454

Wed, 28 Jun 2017 15:53:56 +0200

Projectontwikkeling. Tekortschieten gemeente door niet verkrijgen beloofde grondpositie. Te vergoeden kosten.

ECLI:NL:OGHACMB:2017:48 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16-05-2017, EJ 76595/15 - H 108/16

Wed, 28 Jun 2017 12:22:21 +0200

Curaçao. Ontslag op staande voet. Klokkenluider.

ECLI:NL:RBNNE:2017:2265 Rechtbank Noord-Nederland, 28-06-2017, 154925 /KG ZA 17-123

Wed, 28 Jun 2017 11:51:21 +0200

- Aanbesteding - Omissies in de inschrijvingsstaat lenen zich niet voor eenvoudig herstel.

ECLI:NL:GHSHE:2017:2884 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-06-2017, 200.190.737_01

Wed, 28 Jun 2017 10:28:21 +0200

Sponsorovereenkomst al dan niet aangegaan onder opschortende voorwaarde? Bewijslast met betrekking tot bestaan opschortende voorwaarde, in verband met karakter van de sponsorovereenkomst. De onderhavige sponsorovereenkomst is geen in de wet geregelde wederkerige benoemde overeenkomst maar een eenzijdige overeenkomst waarbij geen sprake is van door de schuldeiser verrichte werkzaamheden waar in ...

ECLI:NL:RBNNE:2017:2249 Rechtbank Noord-Nederland, 15-06-2017, LEE 15/1292

Tue, 27 Jun 2017 11:23:37 +0200

Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999. Eiseres is bij een verzoek om nadeelcompensatie niet gehouden om de tarieven te hanteren die zij aan andere partijen in rekening brengt. Eiseres heeft niet overtuigend aangetoond dat die tarieven in het kader van het onderhavige verzoek tot nadeelcompensatie geheel voor vergoedin...

ECLI:NL:RBGEL:2017:3326 Rechtbank Gelderland, 31-05-2017, C/05/304068 / HA ZA 16-305

Tue, 27 Jun 2017 09:37:32 +0200

Niet van de grond gekomen bouwproject ten behoeve van de Hervormde Gemeente Nijkerk met onder meer zorgappartementen. Einde samenwerkingsovereenkomst. Haalbaarheidsfase niet afgerond.

ECLI:NL:RBOVE:2017:2574 Rechtbank Overijssel, 22-06-2017, C/08/202506 / KG ZA 17-178

Mon, 26 Jun 2017 14:23:18 +0200

Aanbesteding. Vooralsnog is niet gebleken van aperte fouten of onjuistheden in de beoordeling van de inschrijving van eisers. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2017:4793 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/766030-15

Fri, 23 Jun 2017 13:24:56 +0200

Minimega Callot. Algehele vrijspraak. De verdachte wordt vrijgesproken van (actieve) ambtelijke corruptie, valsheid in geschrift en oplichting.

ECLI:NL:RBGEL:2017:3275 Rechtbank Gelderland, 07-06-2017, C/05/318542 / KG ZA 17-172

Fri, 23 Jun 2017 13:03:26 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Best Value Procurement. Bij een aanbesteding volgens de BVP-methodiek hoeven inschrijvers bij de beoordeling van hun inschrijvingen alleen uit te gaan van hetgeen in het beschrijvend document ten aanzien daarvan is opgenomen en niet van al hetgeen in de algemene literatuur over deze methode is geschreven.

ECLI:NL:RBROT:2017:4794 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/765044-11

Fri, 23 Jun 2017 11:17:56 +0200

Minimega Callot. Veroordeling voor (passieve) ambtelijke corruptie, valsheid in geschrift en oplichting. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Benadeelde partij niet-ontvankelijk in vordering tot schadevergoeding. De verklaring van de ‘klokkenluider’ in deze zaak is voldoende betrouwbaar, maar daarop kan niet worden blindgevaren. Op de belangrijke onderdelen van de tenlastelegging ...

ECLI:NL:RBROT:2017:4796 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/65045-11

Fri, 23 Jun 2017 08:19:56 +0200

Minimega Callot. Veroordeling voor (actieve) ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Taakstraf van 120 uren en voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden. Vrijspraak van oplichting. Benadeelde partij niet-ontvankelijk in vordering tot schadevergoeding. De verklaring van de verdachte, die ‘klokkenluider’ was in deze zaak, is voldoende betrouwbaar, maar daarop kan niet worden blindgeva...

ECLI:NL:RBROT:2017:4797 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2017, 10/765049-11

Fri, 23 Jun 2017 08:17:56 +0200

Minimega Callot. Veroordeling voor (actieve) ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Taakstraf van 120 uren. Vrijspraak van oplichting. De verklaring van de ‘klokkenluider’ in deze zaak is voldoende betrouwbaar, maar daarop kan niet worden blindgevaren. Op de belangrijke onderdelen van de tenlastelegging is steeds enige nadere onderbouwing daarvan in ander bewijsmateriaal vereist. De ...

ECLI:NL:RBOVE:2017:2534 Rechtbank Overijssel, 15-06-2017, C/08/201466 / KG ZA 17-146

Wed, 21 Jun 2017 14:12:15 +0200

Aanbesteding. Vervaltermijn. Ontvankelijkheid.

ECLI:NL:GHSHE:2017:2803 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-06-2017, 200.138.851_01

Wed, 21 Jun 2017 13:35:39 +0200

tweeconclusie-regel vervoer of expeditie?

ECLI:NL:RBOVE:2017:2531 Rechtbank Overijssel, 20-06-2017, C/08/202929 / KG ZA 17-187

Wed, 21 Jun 2017 10:13:03 +0200

Beëindiging raamovereenkomst wegens dringende reden: op initiatief en in aanwezigheid en met betrokkenheid van eiseres is geprobeerd de stem/demon in het hoofd van betrokkene weg te sturen door middel van 'pastorale bevrijding'. Ondanks dat voldoende aannemelijk is geworden dat sprake was van een crisissituatie heeft eiseres nagelaten de crisisdienst van de behandelende instantie in te schakele...

ECLI:NL:OGEAA:2017:457 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 14-06-2017, A.R. 998 van 2016

Wed, 21 Jun 2017 09:19:33 +0200

Civiel. Geen sprake van onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

ECLI:NL:OGEABES:2017:14 Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 15-06-2017, KG 2017/15

Wed, 21 Jun 2017 09:01:03 +0200

Kort geding. Onrechtmatige daad. Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De waarnemend gezaghebber wordt bevolen rechtsgeldig genomen besluiten te ondertekenen.

ECLI:NL:OGEAM:2017:25 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 31-05-2017, AR 2016/29

Tue, 20 Jun 2017 16:29:32 +0200

Vermogensrecht. Overeenkomst door de Minister namens het Land met projectontwikkelaar wordt nietig geacht. Jurisprudentie omtrent afscheidsbeleid politieke ambtsdragers.

ECLI:NL:RBMNE:2016:431 Rechtbank Midden-Nederland, 03-02-2016, C/16/348787 / HA ZA 13-548

Tue, 20 Jun 2017 14:11:02 +0200

Onrechtmatige daad wegens schending van integriteit door ingehuurde medewerker van de provincie bij de inhuur van externen, bij welke inhuur hijzelf een (financieel) belang had.

ECLI:NL:GHARL:2017:5110 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-06-2017, 15/01103 tm 15/01172 en 15/01174 tm 15/01190

Tue, 20 Jun 2017 08:00:02 +0200

Baatbelasting. Verordeningen onverbindend omdat niet uiterlijk twee jaren nadat de voorzieningen zijn voltooid tot invoering van de belasting is besloten. Gelijkheidsbeginsel. Verbod van willekeur. Annuïteitenberekening prénumerando.

ECLI:NL:RBROT:2017:4613 Rechtbank Rotterdam, 16-06-2017, 10/965105-12 10/965106-12 10/965048-14 10/965046-14 10/965049-14 10/965045-14 10/ 965101-14 10/965093-14 10/965090-14 10/965084-14 10/965095-14

Fri, 16 Jun 2017 10:52:21 +0200

Uitspraak op de verzoeken tot nader onderzoek in de zaak Dotterbloem (verdachten corruptie defensie/politie). De rechtbank heeft verschillende onderzoekswensen van de verdediging, waaronder het horen van getuigen, toegewezen en een aantal afgewezen. De verzoeken tot het horen van de voormalige ministers van Defensie Kamp en Van Middelkoop worden afgewezen. Deze verzoeken zijn onvoldoende onderb...

ECLI:NL:GHARL:2017:4990 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-06-2017, 200.175.825/01

Thu, 15 Jun 2017 10:12:56 +0200

Vraag of de gemeente toerekenbaar is tekortgeschoten c.q. onrechtmatig heeft gehandeld door niet volledig haar verplichtingen en toezeggingen tegenover projectontwikkelaar tot het revitaliseren van de binnenstad van Coevorden na te komen. Reikwijdte van de overeenkomst; redelijkheid en billijkheid.

ECLI:NL:OGHACMB:2017:38 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 13-06-2017, EJ 80219 - H273/16, EJ 80236 - H 276/16 en EJ 80219 - H 354/16

Wed, 14 Jun 2017 11:19:01 +0200

Enquêterecht. Wanbeleid. Het Hof stelt vast dat er wanbeleid is geweest bij Aqualectra en RdK. Bij Aqualectra stelt het Hof vast dat de AvA, de RvC en – tot op zekere hoogte – het bestuur verantwoordelijk waren voor verschillende aspecten van het wanbeleid. Bij RdK doet het Hof overeenkomstige vaststellingen met betrekking tot de RvC en het bestuur. Het Hof oordeelt niet over de verantwoordelij...

ECLI:NL:RBROT:2017:4469 Rechtbank Rotterdam, 14-06-2017, ROT 16/3322, ROT 16/3541

Wed, 14 Jun 2017 10:00:26 +0200

Vaststelling Milieuzone Rotterdam. De rechtbank heeft het verkeersbesluit deels vernietigd en zelf in de zaak voorzien. Zij heeft de ingangsdatum in plaats van 1 januari 2016 op 1 mei 2016 vastgesteld. Voorts heeft zij geoordeeld dat de Milieuzone niet van toepassing is op personen- en bestelauto's op benzine van vóór 1 juli 1992.

ECLI:NL:RBDHA:2017:6310 Rechtbank Den Haag, 22-05-2017, C-09-529248-KG ZA 17-371

Tue, 13 Jun 2017 11:14:12 +0200

Kort geding; aanbesteding van brandstofpassen en brandstoffen tbv de politie; eiseres is niet ontvankelijk in haar vorderingen nu de Politieacademie ten onrechte niet (mede) in rechte is betrokken; ten overvloede heeft te gelden dat eiseres niet heeft voldaan aan één van de gestelde eisen, zodat zij op goede grond is uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

ECLI:NL:GHAMS:2017:2144 Gerechtshof Amsterdam, 13-06-2017, 200.206.606/01

Tue, 13 Jun 2017 10:09:42 +0200

Na aanbesteding door Shell van diensten (´central accounting, payroll services en management information´) t.b.v. de retailers van Shell-tankstations neemt KPMG deze diensten over van Centric. Overgang van onderneming? Hof verwerpt de bezwaren van Centric en aantal werknemers tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de identiteit van de betrokken economische eenheid niet behouden is. D...

ECLI:NL:RBNNE:2017:1981 Rechtbank Noord-Nederland, 02-06-2017, C?17/154259 / KG ZA 17/73

Fri, 02 Jun 2017 11:45:11 +0200

Europese openbare aanbesteding van doelgroepenvervoer. De door de aanbestedende dienst gestelde eis van kostendekkende beschikbaarheidstarieven is een ongeldig (onderdeel van een) gunningscriterium, omdat de aanbestedende dienst de door de inschrijvers verstrekte inlichting dat de door hen geoffreerde beschikbaarheidstarieven kostendekkend zijn, niet kan verifiëren. Gebod tot heraanbesteding, v...

ECLI:NL:RBNHO:2017:3993 Rechtbank Noord-Holland, 18-05-2017, AWB - 16 _ 2534

Fri, 02 Jun 2017 11:00:41 +0200

meervoudige kamer, opeenvolgende tijdelijke aanstelling en uitzend/payrollcontracten doen geen vaste aanstelling ontstaan.

ECLI:NL:RBDHA:2017:5836 Rechtbank Den Haag, 31-05-2017, C/09/515624 / HA ZA 16-894

Fri, 02 Jun 2017 09:49:11 +0200

Overheidsaansprakelijkheid. Onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure leiden tot intrekking van de aanbesteding. De onderaannemer van een inschrijver acht de Staat aansprakelijk uit onrechtmatige daad. Is het aanbestedingsrecht van toepassing in de rechtsverhouding tussen de onderaannemer en de Staat? Is er sprake van causaal verband tussen de aan de Staat verweten gedragingen en de gestel...

ECLI:NL:RBGEL:2017:2913 Rechtbank Gelderland, 02-05-2017, 316474 KG ZA 17-113

Wed, 31 May 2017 14:42:49 +0200

Kort geding. Europese aanbesteding voor inkoop van cateringdiensten. Best Value Procurement systematiek. Herbeoordeling prestatie-, risico- en kansendossiers aan de hand van de Aanbestedingsleidraad.

ECLI:NL:RBMNE:2013:8031 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2013, C/16/348569 / KG ZA 13-540

Tue, 30 May 2017 12:24:22 +0200

Aanbesteding. Is er sprake van een gedraging in strijd met de Mededingingswet? Deelname aan een kartel? Had de eisende partij mogen worden uitgesloten?

ECLI:NL:GHARL:2017:4396 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-05-2017, 200.206.953/01

Tue, 30 May 2017 09:48:52 +0200

Overheidsaanbesteding speciale sector. Gasunie schrijft aanbesteding uit voor levering en onderhoud turbine gasmeters. Tijdens een tussentijdse audit bij een van de gegadigden constateert Gasunie dat niet conform de voorschriften gewerkt wordt: een buis wordt ter plekke in drieën gezaagd zonder dat op elk van de delen een duidelijk herkomststempel is geplaatst. Deze gegadigde wordt uitgesloten ...

ECLI:NL:OGEAA:2017:402 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-05-2017, K.G. 750 van 2017

Mon, 29 May 2017 14:42:21 +0200

Kort Geding. Civiel. Contractenrecht. Aanbesteding.

ECLI:NL:RBOVE:2017:2162 Rechtbank Overijssel, 24-05-2017, C/08/200381 / KG ZA 17-105

Wed, 24 May 2017 14:41:35 +0200

Aanbestedingsrecht. De score die gedaagde ter zake gunningswens 2 aan de inschrijving van eiseres heeft toegekend is deugdelijk is en de daarvoor gegeven motivering kan die score dragen.

ECLI:NL:RBNNE:2017:1884 Rechtbank Noord-Nederland, 24-05-2017, C/17/154202 / KG ZA 17-67

Wed, 24 May 2017 14:00:05 +0200

Aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve selectiecriteria. Niet aannemelijk geworden dat de Gemeente evidente beoordelingsfouten heeft gemaakt.

ECLI:NL:RBAMS:2014:7354 Rechtbank Amsterdam, 09-05-2014, AMS 13/4223

Wed, 17 May 2017 11:29:18 +0200

WOZ-waarde ziekenhuis. Gecorrigeerde vervangingswaarde. Recent gerealiseerde bouwdelen ten onrechte gewaardeerd aan de hand van de werkelijke kosten. Geen schaalvoordeel. Toepassen BDB-index. Werktuigenvrijstelling. Technische en functionele veroudering. Grondwaarde. De WOZ-waarde van het ziekenhuis is niet te hoog vastgesteld

ECLI:NL:GHSHE:2017:2127 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-05-2017, 200.116.732_01

Wed, 17 May 2017 08:55:18 +0200

Aanbesteding. Mededinging.

ECLI:NL:RBDHA:2017:5094 Rechtbank Den Haag, 08-03-2017, C/09/523523 / KG ZA 16-1514

Mon, 15 May 2017 12:10:28 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Het invullen van het verkeerde prijsinvulformulier is geen kennelijke fout die zich leent voor eenvoudig herstel. Herstel van de gemaakte fout zou leiden tot een nieuwe inschrijving. Geen verplichting voor de aanbestedende dienst om de inschrijver gelegenheid te geven voor herstel.

ECLI:NL:RBDHA:2017:5033 Rechtbank Den Haag, 04-04-2017, C-09-526434-KG ZA 17-161

Mon, 15 May 2017 11:42:58 +0200

Kort geding. Aanbesteding geconditioneerde containers. De inschrijving is terecht terzijde gelegd. De inschrijving voldoet niet aan de geschiktheidseisen.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4930 Rechtbank Den Haag, 14-04-2017, C/09/526660 / KG ZA 17-176

Mon, 15 May 2017 10:55:28 +0200

Aanbestedingsrecht; gehanteerde beoordelingssystematiek en motivering voorlopige gunningsbeslissingen kunnen toets der kritiek doorstaan; motiverings- en transparantiebeginsel in acht genomen.

ECLI:NL:RBROT:2017:3402 Rechtbank Rotterdam, 11-04-2017, 5720850

Fri, 12 May 2017 16:00:52 +0200

sprake van ernstig verwijtbaar handelen van wg en de wg kan dientengevolge geen rechten meer ontlenen aan het relatiebeding.Wn heeft recht op doorbetaling loon en div vergoeding. Billijke verg. op nihil

ECLI:NL:RBDHA:2016:17062 Rechtbank Den Haag, 15-11-2016, C/09/518218 / KG ZA 16/1090

Fri, 12 May 2017 11:33:39 +0200

Kort geding. Aanbesteding. In aanbestedingsstukken is - op straffe van uitsluiting, behoudens in geval van een bagatel - voorgeschreven dat irreële en manipulatieve inschrijvingen niet toelaatbaar zijn en dat daarvan in ieder geval sprake is als met nultarieven wordt ingeschreven. Toch inschrijving met nultarief. Voorzieningenrechter oordeelt dat inschrijving terecht terzijde is gelegd.

ECLI:NL:RBDHA:2016:17061 Rechtbank Den Haag, 15-11-2016, C/09/518398 / KG ZA 16/1103

Fri, 12 May 2017 11:21:39 +0200

Kort geding. Aanbesteding. In de aanbestedingsdocumenten is - op straffe van uitsluiting, behoudens in het geval sprake is van een bagatel - voorgeschreven manipulatieve en irreële inschrijvingen niet toelaatbaar zijn en dat daarvan in ieder geval sprake is indien met nultarieven wordt ingeschreven. Toch inschrijving met nultarief. Voorzieningenrechter oordeelt dat inschrijving terecht terzijde...

ECLI:NL:RBDHA:2016:17059 Rechtbank Den Haag, 31-10-2016, C/09/517473 / KG ZA 16/1043

Fri, 12 May 2017 11:13:39 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving is terecht ongeldig verklaard. De aanbestedende dienst heeft de juiste beoordelingsprocedure gevolgd en het plan van aanpak van inschrijver voldoet niet aan de gestelde eisen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:17058 Rechtbank Den Haag, 31-10-2016, C/09/515800 / KG ZA 16/951

Fri, 12 May 2017 11:05:09 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedende dienst heeft inschrijver uitgesloten wegens het afleggen van een valse verklaring over een ernstige fout. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende vaststaat dat van een ernstige fout als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder c Aw sprake is. Het moet voor de inschrijver duidelijk zijn geweest dat deze gedraging had moeten worden gemeld in de Eigen ver...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4897 Rechtbank Den Haag, 14-02-2017, C/09/524107 / KG ZA 16-1570

Fri, 12 May 2017 10:01:39 +0200

Aanbestedingsrecht: onvolledige inschrijving TenderNed-portal; Eigen Verklaring en Verklaring Kwaliteitssystemen niet in digitale kluis geplaatst; geen sprake van schending transparantie- en evenredigheidsbeginsel; geen gebrek dat zich leent voor herstel.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4856 Rechtbank Den Haag, 12-01-2017, C-09-521602-KG ZA 16-1383

Wed, 10 May 2017 10:06:19 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. De opdracht is onderverdeeld in twintig percelen en elke inschrijver mag op maximaal vijf percelen inschrijven, waarbij ondernemingen uit dezelfde groep die inschrijven op hetzelfde perceel op verzoek van het CJIB moeten kunnen aantonen dat zij zelfstandig inschrijven. Door de wij...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4854 Rechtbank Den Haag, 12-01-2017, C-09-521521-KG ZA 16-1375

Wed, 10 May 2017 09:20:49 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. Het CJIB hanteert in de aanbestedingsprocedure een vaste vergoeding en twee gunningscriteria. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het CJIB niet verplicht is te gunnen op basis van laagste prijs of emvi en dat niet vereist is dat inschrijvers zich kunnen onderscheiden op d...

ECLI:NL:RBLIM:2017:3763 Rechtbank Limburg, 24-04-2017, C/03/233762 / KG ZA 17-161

Tue, 09 May 2017 11:08:07 +0200

Kort geding. Verbintenissenrecht. Aanbestedingsrecht. Uitleg nota van inlichtingen met betrekking tot niet-toestaan negatieve bedragen. RAW-systematiek. Ongeldigverklaring inschrijving.

ECLI:NL:GHARL:2017:3544 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-04-2017, 200.175.245

Thu, 04 May 2017 14:57:55 +0200

7:377 BW. Ontpoldering Hedwigepolder door pachtbeëindiging. Vervolg van: ECLI:NL:GHARL:2016:10074. Het hof oordeelt in dit (derde) tussenarrest dat dat de eigenaar van de Hedwigepolder in het licht van de aan te leggen toets voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de wil ernstig gemeend is, dat de verwezenlijking van de bestemming voldoende concreet en uitvoerbaar is en dat hij financieel in s...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4646 Rechtbank Den Haag, 04-05-2017, C-09-528795-KG ZA 17-334

Thu, 04 May 2017 13:14:55 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving van eiseres is terecht - als ongeldig - ter zijde gelegd, aangezien deze niet besteksconform is.

ECLI:NL:RBGEL:2017:2447 Rechtbank Gelderland, 26-04-2017, C/05/317261/KG ZA 17-132

Wed, 03 May 2017 13:50:46 +0200

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Aanbestedende dienst is gehouden een gunningsbeslissing in te trekken en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen indien een (vermeende) ongeldigheid pas na de voorlopige gunningsbeslissing door de aanbestedende dienst wordt opgemerkt. Onduidelijke bestekseis. Strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Van ontijdig klagen is geen sprake. Gemeente dient ...

ECLI:NL:RVS:2017:1141 Raad van State, 26-04-2017, 201603613/1/R6 en 201603945/1/R6

Wed, 26 Apr 2017 10:33:06 +0200

Bij besluit van 18 maart 2016 heeft de minister het tracébesluit "Zuidasdok" vastgesteld.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4278 Rechtbank Den Haag, 26-04-2017, C/09/528721 / KG ZA 17/328

Wed, 26 Apr 2017 10:26:36 +0200

Subsidieverlening NIPT hoeft niet te worden gestaakt. Met ingang 1 april 2017 is een subsidieregeling in werking getreden, op grond waarvan de Nederlandse academische ziekenhuizen die NIPT’s afnemen aanspraak kunnen maken op subsidie van de Staat. Door deze subsidieregeling kunnen zwangere vrouwen de NIPT voor € 175,= laten afnemen. Gendia, een Belgisch bedrijf dat deze test ook aanbiedt aan ...

ECLI:NL:RBDHA:2017:4252 Rechtbank Den Haag, 26-04-2017, C/09/504194 / HA ZA 16-107

Wed, 26 Apr 2017 10:22:36 +0200

.

ECLI:NL:RBDHA:2017:4255 Rechtbank Den Haag, 25-04-2017, C/09/527418 / KG ZA 17-229

Tue, 25 Apr 2017 12:00:06 +0200

De voorzieningenrechterc heeft de vorderingen van Brainlab, om de gunningsbeslissing van Erasmus Universitair Medisch Centrum in de aanbesteding van de levering en installatie van multimediavoorzieningen in 22 operatiekamers en 4 interventiekamers in te trekken, afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2017:1445 Gerechtshof Amsterdam, 18-04-2017, 200.183.997/01

Mon, 24 Apr 2017 10:58:36 +0200

aannemingsovereenkomst. Geschil over de kwaliteit van het werk.

ECLI:NL:RBNHO:2017:3254 Rechtbank Noord-Holland, 20-04-2017, 15/227731-16

Sat, 22 Apr 2017 08:56:58 +0200

Overtreding van het bepaalde in artikel 5:14E van de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlemmermeer 2016. Taxironselaars. Beroep op niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in de vervolging wegens strijd met gelijkheidsbeginsel verworpen. APV Haarlemmermeer 2016 is verbindend.

ECLI:NL:OGHACMB:2017:29 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 07-03-2017, AR 26/14 - ghis 73578 - H 280/16

Thu, 20 Apr 2017 10:43:14 +0200

Bonaire. Arbitraal beding.

ECLI:NL:RVS:2017:1102 Raad van State, 19-04-2017, 201506562/1/A2

Wed, 19 Apr 2017 10:32:10 +0200

Bij besluit van 4 september 2013 heeft het college de inkomsten en uitgaven van het openbaar primair onderwijs over de periode 2001 tot en met 2005 vastgesteld en geconcludeerd dat over die periode geen overschrijding heeft plaatsgevonden, zodat geen recht bestaat op doorbetaling aan niet door de gemeente in stand gehouden scholen.

ECLI:NL:OGHACMB:2016:157 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 29-11-2016, 71273/14 – H 231/16

Wed, 12 Apr 2017 14:01:13 +0200

vertrouwensbeginsel. Vertegenwoordiging land. Staatsregel. Comptabiliteit voorschrift. Financieel toezicht. Ongerechtvaardigde verrijking.

ECLI:NL:RBGEL:2017:2042 Rechtbank Gelderland, 27-03-2017, 315354

Tue, 11 Apr 2017 10:51:18 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Moest de presentatie als een zelfstandig subgunningscriterium worden beschouwd of in combinatie met de offerte worden beoordeeld? Is de provincie bij de beoordeling van de presentatie afgeweken van de vooraf bekend gemaakte norm? Is sprake van een subjectieve beoordeling?

ECLI:NL:RBROT:2017:2607 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2017, C/10/521302 / KG ZA 17-177

Fri, 07 Apr 2017 09:14:04 +0200

Aanbesteding. Kort geding. Inschrijver mag zich niet beroepen op abnormaal lage inschrijving van andere inschrijver. Uit de markt drukken met lage prijs? Geen schending mededingingsrecht.

ECLI:NL:RBROT:2017:2605 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2017, C/10/520509 / KG ZA 17-125

Fri, 07 Apr 2017 08:26:34 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Klacht indienen bij aanbesteder over gunningsbeslissing in plaats van kort geding aanspannen is geoorloofd. Winnende inschrijver heeft recht om zich te verweren jegens verliezend inschrijver, ook als de aanbesteder zelf geen deugdelijke motivering geeft in een beslissing tot (intrekking) gunning.

ECLI:NL:RBGEL:2017:1679 Rechtbank Gelderland, 29-03-2017, AWB - 16 _ 5150

Fri, 31 Mar 2017 12:07:12 +0200

Toekenning pgb voor hulp bij het huishouden op grond van de Wmo 2015; hoogte uurtarief. De rechtbank is van oordeel dat uit de Memorie van Toelichting volgt dat verweerder bevoegd is om het tarief voor een pgb lager vast te stellen is dan het gehanteerde tarief voor zorg in natura, mits dat tarief eiser in staat stelt om de noodzakelijke kwalitatief goede ondersteuning in te kopen. Dat verweerd...

ECLI:NL:RBROT:2017:2443 Rechtbank Rotterdam, 22-03-2017, C/10/511015 / HA ZA 16-956

Fri, 31 Mar 2017 10:37:42 +0200

Verzetzaak. Contractenrechtelijke betalingsvordering Nederlands bedrijf tegen Colombia wegens verleende diensten aan Colombiaans consulaat in Amsterdam. Immuniteit van jurisdictie. (Anticiperende) toepassing van Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Properties van de Verenigde Naties van 2 december 2004. Ter onderbouwing van het immuniteitsverweer betwist Colombia het best...

ECLI:NL:RBDHA:2017:2964 Rechtbank Den Haag, 22-03-2017, C/09/513952 / HA ZA 16-787

Thu, 30 Mar 2017 10:05:49 +0200

Overheidsaansprakelijkheid. De Staat is niet aansprakelijk voor het strafvorderlijk optreden tegen de voormalig verdachte. De gestelde onrechtmatige uitlatingen van het OM in de strafzaak kunnen niet tot toewijzing van de vordering leiden, omdat het causaal verband met de gestelde schade ontbreekt. Het bedrijf van de voormalig verdachte komt geen beroep toe op het evenredigheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBNHO:2017:2329 Rechtbank Noord-Holland, 28-03-2017, C/15/253645 / KG ZA 17-30

Wed, 29 Mar 2017 09:17:56 +0200

Aanbesteding. Nationale onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Vorderingen afgewezen. Eisers beroepen zich deels op aanbestedingsdocumentatie die niet van toepassing is. Geen ongeldige inschrijving. Geen onjuiste beoordeling. Van belangenverstrengeling onvoldoende gebleken. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2971 Rechtbank Den Haag, 20-02-2017, C-09-524698-KG ZA 17-13

Tue, 28 Mar 2017 12:09:56 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Vordering afgewezen. Inschrijving zittende dienstverlener moet op gelijke wijze worden beoordeeld als andere inschrijvingen.

ECLI:NL:RBOBR:2017:1580 Rechtbank Oost-Brabant, 22-03-2017, C/01/314242 / HA ZA 16-700

Mon, 27 Mar 2017 15:00:26 +0200

Incidenten vrijwaring en 843a Rv. Vrijwaring toegestaan. De rechtbank ziet geen grond om eiseres in het vrijwaringsincident toe te staan om in een later stadium aanvullende vrijwaringsverzoeken aan de rechtbank voor te leggen. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om ná het nemen van een conclusie van antwoord nog andere partijen in vrijwaring op te roepen. De vorderingen op grond van artikel...

ECLI:NL:RBROT:2017:1831 Rechtbank Rotterdam, 08-03-2017, C/10/485173 / HA ZA 15-986

Mon, 27 Mar 2017 11:44:56 +0200

Bouwzaak. Verlenging van de opleveringstermijn (8 UAV 1989) en bouwstop. Rechtsverwerking en matiging van bedongen kortingsbedrag? Uitleg paragraaf 6 lid 15 UAV 1989.

ECLI:NL:RBROT:2017:2263 Rechtbank Rotterdam, 22-03-2017, C/10/519575 / KG ZA 17-86

Fri, 24 Mar 2017 13:53:33 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Klacht over (dis) proportionaliteit geschiktheidseis maar ongeldige inschrijving. Geen belang. HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:988 (Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH).

ECLI:NL:GHSHE:2017:1115 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017, 200.206.297_01

Fri, 24 Mar 2017 11:41:33 +0100

Aanbestedingsrecht. In het beschrijvend document is alleen als eis gesteld dat bij de inschrijving een uittreksel uit het handelsregister moest worden gevoegd. Van de inschrijver mocht niet worden verwacht dat hij moest bedenken dat uit het gevraagde uittreksel niet kon blijken dat de ondertekenaar bevoegd was de inschrijving te ondertekenen en dat hij daarom uit eigener beweging andere bewijss...

ECLI:NL:RBNHO:2017:1981 Rechtbank Noord-Holland, 14-03-2017, AWB - 16 _ 1557

Thu, 23 Mar 2017 13:48:03 +0100

Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Algemene voorziening.

ECLI:NL:GHDHA:2017:470 Gerechtshof Den Haag, 07-03-2017, 200.207.104/01

Wed, 22 Mar 2017 10:13:37 +0100

Aanbesteding concessie reclame. Vervolg op ECLI:HR:GHDHA:2016:3169. Drempelwaarde overschreden? Duidelijk grensoverschrijend belang?

ECLI:NL:GHAMS:2017:829 Gerechtshof Amsterdam, 14-03-2017, 200.180.270/01

Tue, 21 Mar 2017 16:26:01 +0100

Overheidsaanbesteding. Inmiddels is een overeenkomst tussen FSB en geint sub 2 gesloten. Daarmee is de aanbestedingsprocedure geëindigd. Dat gegeven staat op zichzelf reeds in de weg aan toewijzing van de (op wijziging van de aanbestedingsprocedure gerichte) in hoger beroep gevorderde ordemaatregelen. Geen vorderingen ingesteld die ertoe strekken dat de reeds gesloten overeenkomst wordt aangeta...

ECLI:NL:RBDHA:2017:2739 Rechtbank Den Haag, 07-03-2017, C/09/528060 / KG ZA 17-279 (uitgebreid)

Tue, 21 Mar 2017 15:02:01 +0100

"Intellectuele eigendom. Kort geding. Vordering verbod op continueren verbouwing Naturalisgebouw wegens inbreuk op auteursrechten architect. Spoedeisend belang is aanwezig. In de bodemprocedure is bij tussenvonnis beslist dat er inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van de architect bij de bestaande verbouwingsplannen voor het Naturalisgebouw. De voorzieningenrechter neemt deze be...

ECLI:NL:RBGEL:2017:1501 Rechtbank Gelderland, 28-02-2017, 313144

Mon, 20 Mar 2017 11:32:24 +0100

Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Heeft de aanbestedende dienst voldaan aan haar verplichting om voldoende informatie te verstrekken aan de inschrijver?

ECLI:NL:RBGEL:2017:1500 Rechtbank Gelderland, 20-02-2017, 313931

Mon, 20 Mar 2017 10:25:24 +0100

Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Programma van wensen kon door alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers op dezelfde manier worden begrepen.

ECLI:NL:RBMNE:2017:1076 Rechtbank Midden-Nederland, 03-03-2017, C/16/418882 / KG ZA 16-523

Fri, 17 Mar 2017 09:30:41 +0100

Uitsluitingsgronden. Valse verklaring in Eigen verklaring mbt ernstige beroepsfouten. Separate toelichting op opgelegde boetes is geen toelichting op de Eigen Verklaring. Intrekking voorlopige gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2415 Rechtbank Den Haag, 15-03-2017, C/09/505113 / HA ZA 16-160

Fri, 17 Mar 2017 09:29:41 +0100

mededelingsplicht; non-conformiteit; onderhoudskosten

ECLI:NL:GHSHE:2017:1009 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-03-2017, 200.181.840_01

Thu, 16 Mar 2017 13:43:11 +0100

geheimhoudings- en concurrentiebeding. Stelplicht.

ECLI:NL:RBLIM:2017:1964 Rechtbank Limburg, 03-03-2017, AWB - 15 _ 3782

Tue, 14 Mar 2017 16:04:42 +0100

AW. Strafontslag. Plichtsverzuim. Belangenverstrengeling. Evenredigheid. De rechtbank stelt vast dat eiser ten onrechte zijn nevenwerkzaamheden niet heeft gemeld bij zijn leidinggevende(n). de rechtbank is van oordeel dat van een hoogleraar/projectleider mag worden verwacht dat hij de noodzaak inziet om bepaalde zaken (in verband met de –schijn van- belangenverstrengeling) transparant te maken ...

ECLI:NL:RBGEL:2017:1370 Rechtbank Gelderland, 03-02-2017, 312207

Tue, 14 Mar 2017 09:16:42 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Marktconforme prijs geoffreerd?

ECLI:NL:PHR:2016:1328 Parket bij de Hoge Raad, 16-12-2016, 15/05147

Fri, 10 Mar 2017 12:22:14 +0100

Verbintenissenrecht. Gemengde overeenkomst (art. 6:215 BW): duurovereenkomst tot verzorgen van catering bij besloten bijeenkomsten in kasteel, gecombineerd met recht van gebruik van ruimten voor een publieksrestaurant. Heeft restauranthouder na beëindiging kasteelcatering recht op huurbescherming?

ECLI:NL:HR:2017:405 Hoge Raad, 10-03-2017, 15/05147

Fri, 10 Mar 2017 12:00:44 +0100

Verbintenissenrecht. Gemengde overeenkomst (art. 6:215 BW): duurovereenkomst tot verzorgen van catering bij besloten bijeenkomsten in kasteel, gecombineerd met recht van gebruik van ruimten voor een publieksrestaurant. Heeft restauranthouder na beëindiging kasteelcatering recht op huurbescherming?

ECLI:NL:RBDHA:2017:2217 Rechtbank Den Haag, 17-01-2017, C/09/520620/KG ZA 16-1304

Fri, 10 Mar 2017 09:55:44 +0100

kort geding; aanbesteding leermiddelen en onderwijsdiensten; aanbest procedure is niet discriminatoir wanwege de wijze waarop percelen zijn vormgegeven noch vanwege de kwalitiatieve en financiele (sub)gunningscriteria; de motivering van de gunningsbeslissing voldoet aan de daaraan te stellen eisen; voldoende level playing field ondanks dat consumentenprijs van een vd leermiddelen niet bekend is...

ECLI:NL:RBAMS:2017:1532 Rechtbank Amsterdam, 13-02-2017, KG ZA 16-1552

Fri, 10 Mar 2017 08:55:14 +0100

Inschrijving is terecht ongeldig verklaard vanwege het niet indienen van het inschrijvingsbiljet.

ECLI:NL:RBAMS:2017:1504 Rechtbank Amsterdam, 08-03-2017, 620826 / KG ZA 16-1515

Thu, 09 Mar 2017 15:21:08 +0100

Openbare Europese aanbesteding voor levering warme dranken aan de gemeente. Huidige leverancier is in de procedure als tweede geëindigd en vordert dat de opdracht alsnog aan haar wordt gegund. Voorzieningenrechter oordeelt dat niet aannemelijk geworden is dat de lagere prijs van de geselecteerde kandidaat irreëel of manipulatief is. De gemeente is ook niet gehouden te onderzoeken of deze kandid...

ECLI:NL:RBDHA:2016:16893 Rechtbank Den Haag, 25-10-2016, C/09/516790 / KG ZA 16-999

Thu, 09 Mar 2017 11:24:08 +0100

kort geding; Europese niet-openbare aanbesteding; eiser heeft zich aangemeld voor beide percelen en daarbij twee Eigen verklaringen ingediend; eiser is vervolgens uitgenodigd om in te schrijven, maar heeft daarbij niet niet de gevraagde model K-verklaring ingediend; inschrijving van eiser is op goede grond ongeldig verklaard.

ECLI:NL:RBGEL:2017:1162 Rechtbank Gelderland, 08-02-2017, 300102

Tue, 07 Mar 2017 10:50:14 +0100

Aanbesteding. Transparantiebeginsel. Facultatieve uitsluitingsgronden van artikel 2.87 lid 1 sub b, c en e Aw 2012/artikel 3.5.4 sub b, c en e ARW 2012. Proportionaliteit. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2017:1135 Rechtbank Gelderland, 11-01-2017, 305357

Mon, 06 Mar 2017 12:23:06 +0100

Meervoudige onderhandse aanbesteding. Toelaatbare wijziging van de eisen in de inlichtingenfase

ECLI:NL:RBGEL:2016:7140 Rechtbank Gelderland, 28-12-2016, 279493

Mon, 06 Mar 2017 12:17:06 +0100

Opzegging duurovereenkomst. Schadebegroting aan de hand van vermogensvergelijking tussen situatie van onberispelijke nakoming en bestaande situatie. Gederfde winst. Schatting winstmarge op 25%.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1384 Rechtbank Gelderland, 17-02-2016, 279493

Mon, 06 Mar 2017 12:11:06 +0100

Vraag of een samenwerkingsovereenkomst en deelovereenkomsten tot stand zijn gekomen, en zo ja, tussen welke partijen. Informele aanbesteding. Beroep op voorbehoud in aanbestedingsdocument gaat niet op. Rechtbank stelt vast dat overeenkomsten tot stand zijn gekomen tussen eiseres en gedaagde sub 1. Door opzegging is gedaagde sub 1 schadeplichtig geworden jegens eiseres. Gedaagde sub 2 is hoofdel...

ECLI:NL:RBOBR:2017:976 Rechtbank Oost-Brabant, 24-02-2017, C/01/316598 / KG ZA 17-16

Fri, 03 Mar 2017 12:00:27 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Uitsluiting wegens het niet indienen van een plan van aanpak social return.

ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam, 21-02-2017, C/13/621166 / KG ZA 16-1540

Thu, 02 Mar 2017 12:45:30 +0100

Kort geding; aanbestedingszaak; (impliciete) geschiktheidseis

ECLI:NL:RBGEL:2017:1077 Rechtbank Gelderland, 25-01-2017, C/05/281065 HA ZA 15-190 en 288277 HA ZA 15-472 en 294041 HA ZA 15-687

Thu, 02 Mar 2017 08:59:00 +0100

Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2016:2971. Schadebegroting na asbestbesmetting loodsen. Aannemer en onderaannemer aansprakelijk. Schadevergoeding grotendeels toegewezen, behoudens toekomstige schade, deel interne kosten en advocaatkosten, die niet zijn aan te merken als proceskosten.

ECLI:NL:RBOBR:2017:922 Rechtbank Oost-Brabant, 20-02-2017, C/01/316115 / KG ZA 16-755

Mon, 27 Feb 2017 12:00:18 +0100

Het ging om een aanbesteding-geschil. De vorderingen van Boom B.V. zijn afgewezen. Geoordeeld is dat er geen sprake was van een irreële prijs aan de zijde van de ‘winnende’ inschrijver (een derde, geen procespartij), en voorts heeft de Provincie de inschrijvingen op een voldoende objectieve manier beoordeeld aan de hand van inzichtelijke maatstaven en heeft zij voldoende gemotiveerd op basis w...

ECLI:NL:CRVB:2017:641 Centrale Raad van Beroep, 23-02-2017, 16/797 AW

Fri, 24 Feb 2017 12:00:22 +0100

Toekenning van en overgang naar LFNP-functie. Matching. Er ontbreken concrete aanwijzingen die de verklaring vormen voor de voorlegging voor een hernieuwde matching door de Werkgroep bij N en het achterwege laten daarvan bij appellant. De korpschef heeft ter zitting kenbaar gemaakt dat voor beide gevallen gold dat het ‘een dubbeltje op zijn kant was’ of de functie A dan wel B moest worden toege...

ECLI:NL:RBDHA:2017:1597 Rechtbank Den Haag, 17-02-2017, C-09-525704-KG ZA 17-96

Wed, 22 Feb 2017 12:39:45 +0100

Kort geding. Volgens eiseres mag gedaagde niet tot ontbinding van een overeenkomst (gesloten na een aanbesteding) overgaan op basis van de door haar daarvoor aangevoerde redenen en dient zij uitvoering te blijven geven aan die overeenkomst in ieder geval totdat in een bodemprocedure is beslist over de vraag of de door gedaagde aangevoerde redenen de ontbinding rechtvaardigen. De voorzieningenre...

ECLI:NL:RBMNE:2017:432 Rechtbank Midden-Nederland, 01-02-2017, C/16/428340 / KG ZA 16-934

Mon, 20 Feb 2017 10:33:46 +0100

Aanbesteding. Relatief beoordelingssysteem. De beoordeling van de inschrijving van eiseres op kwalitatieve gunningscriteria bevat op enkele onderdelen onjuistheden. Gebod tot intrekking gunningsbeslissing en herbeoordeling inschrijving.

ECLI:NL:RBAMS:2017:755 Rechtbank Amsterdam, 09-02-2017, C/13/621183 / KG ZA 16-1544

Fri, 17 Feb 2017 14:58:25 +0100

Aanbestedingsgeschil; marginale toetsing beoordeling kwalitatief criterium.

ECLI:NL:RBZWB:2016:7987 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-12-2016, AWB 16_3570

Fri, 17 Feb 2017 09:41:25 +0100

Tussenuitspraak. Wmo 2015. Verlaging pgb. Het college dient nader te onderzoeken of eiseres gelet op haar beperkingen kan overstappen naar een gecontracteerde zorgaanbieder en of en hoe zij met het pgb de voor haar noodzakelijk geachte begeleiding daadwerkelijk kan inkopen op een wijze die de feitelijke zorg vergelijkbaar maakt met een voorziening in natura.

ECLI:NL:RBZWB:2017:846 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-02-2017, C/02/324969 / KG ZA 16-851

Thu, 16 Feb 2017 10:09:30 +0100

aanbesteding, verzoek tot geheimhouding stukken ten opzichte van partij die wil tussenkomen

ECLI:NL:RBMNE:2017:531 Rechtbank Midden-Nederland, 07-02-2017, C/16/429901 / KG ZA 16-988

Thu, 16 Feb 2017 09:00:00 +0100

verliezende partij verwijt de aanbestedende dienst dat een niet geformuleerd geschiktheidsvereiste (ervaring) in de beoordeling is betrokken en de onderbouwing van de score gebrekkig heeft gemotiveerd. Vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RVS:2017:358 Raad van State, 15-02-2017, 201509417/1/R2

Wed, 15 Feb 2017 10:32:30 +0100

Bij besluit van 29 september 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Groenewoud III" vastgesteld.

ECLI:NL:RBROT:2017:1182 Rechtbank Rotterdam, 13-02-2017, C/10/516899 / KG ZA 16-1456

Wed, 15 Feb 2017 08:43:52 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Abnormaal lage prijs? Relatieve beoordelingssystematiek.

ECLI:NL:GHDHA:2017:260 Gerechtshof Den Haag, 14-02-2017, 200.203.078/01

Tue, 14 Feb 2017 10:15:23 +0100

Aanbesteding jeugdzorg. Voldoende informatie verstrekt? Proportionaliteitsbeginsel. Strijd met Gids Proportionaliteit wegens verdeling risico's.

ECLI:NL:RBDHA:2017:1205 Rechtbank Den Haag, 10-02-2017, C-09-521993-KG ZA 16-1415

Mon, 13 Feb 2017 14:03:23 +0100

Kort geding Aanbesteding van het ontwerp en de uitvoering van de Nieuwe Driemanspolder. Niet kan worden aangenomen dat fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van de inschrijving van eiseres en de motivering van de gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBDHA:2017:1199 Rechtbank Den Haag, 01-02-2017, C-09-520585-KG ZA 16-1301

Fri, 10 Feb 2017 09:37:27 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Gebruik van e-mailberichten voorgeschreven. Inschrijving interveniënt ongeldig.

ECLI:NL:RBDHA:2017:1190 Rechtbank Den Haag, 01-02-2017, C/09/520618

Fri, 10 Feb 2017 09:20:57 +0100

C-09-520618-KG ZA 16-1302. Kort geding. Aanbesteding. Gebruik van e-mailberichten voorgeschreven. Inschrijving interveniënt ongeldig.

ECLI:NL:GHSHE:2016:4940 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-11-2016, 15/00835

Thu, 09 Feb 2017 15:56:35 +0100

Reclamebelasting. Afbakening kring belastingplichtigen. Heffing van belanghebbende rechtmatig; gebiedsafbakening niet in strijd met rechtsbeginselen.

ECLI:NL:CBB:2017:21 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 09-02-2017, 15/506

Thu, 09 Feb 2017 10:05:05 +0100

verlening onderhandse concessie van het hoofdrailnet aan NS.

ECLI:NL:RBNNE:2017:376 Rechtbank Noord-Nederland, 02-02-2017, C/17/153092 / KGZA 17/19

Wed, 08 Feb 2017 16:08:06 +0100

Aanbesteding. Motivering voorlopige gunningsbeslissing. Herbeoordeling. Door na te laten in de motivering van de voorlopige gunningsbeslissing de scores van de winnende inschrijver ten aanzien van elk van de subgunningscritria te vermelden, heeft de gemeente Leeuwarden deze voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd.

ECLI:NL:GHSHE:2017:423 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-02-2017, 200.179.507_01

Wed, 08 Feb 2017 14:39:36 +0100

Vaststelling van de omvang van het ereloon van een Belgische advocaat. Marginale toetsing.

ECLI:NL:RBNHO:2017:924 Rechtbank Noord-Holland, 07-02-2017, HAA 17/418

Tue, 07 Feb 2017 11:28:40 +0100

Aanwijzingsbesluit waarbij de burgemeester van Haarlemmermeer een gebied heeft aangewezen op de luchthaven Schiphol waarbinnen het verboden is om taxidiensten aan te bieden, met uitzondering van taxidiensten die vanuit een taxi worden aangeboden. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van taxichauffeurs om dit besluit te schorsen afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2017:665 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-01-2017, 200.206.580

Fri, 03 Feb 2017 14:15:22 +0100

Ook in een onderhandelingsprocedure geldt dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen en dat alle voorwaarden en modaliteiten van de aanbestedingsprocedure worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat enerzijds alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen ...

ECLI:NL:RBOVE:2017:449 Rechtbank Overijssel, 03-02-2017, C/08/196688 / KG ZA 17-13

Fri, 03 Feb 2017 13:47:22 +0100

Vordering tot nakoming verplichtingen uit raamovereenkomsten. Zijn de raamovereenkomsten ten onrechte ontbonden door gedaagden? Voorzieningenrechter oordeelt van niet. Gedaagden hebben kennelijk grondig onderzoek gedaan, voordat zij besloten om op grond van hetgeen uit die onderzoeken was gebleken over te gaan tot ingebrekestelling en vervolgens ontbinding van de raamovereenkomsten. De door ged...

ECLI:NL:RBMNE:2017:280 Rechtbank Midden-Nederland, 11-01-2017, C/16/426737 / KG ZA 16-865

Fri, 03 Feb 2017 10:33:52 +0100

aanbesteding. Aanbestedende dienst mocht in de gegeven omstandigheden niet heraanbesteden en om die reden ook de aanbesteding niet intrekken. Vordering om de concretiseringsfase te hervatten wordt toegewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2017:231 Rechtbank Midden-Nederland, 11-01-2017, C/16/401795 / HA ZA 15-821

Thu, 02 Feb 2017 09:27:15 +0100

Uitleg overeenkomsten ontwikkeling onroerend goed. Artikel 6:23 BW

ECLI:NL:RBNNE:2017:276 Rechtbank Noord-Nederland, 01-02-2017, C/17/152190 / KG ZA 16-328

Wed, 01 Feb 2017 16:00:14 +0100

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Vordering tot verbod om de aanbestedingsprocedure in te trekken, afgewezen. Intrekking van aanbestedingsprocedure rechtmatig nu de inschrijvers niet gelijktijdig zijn uitgenodigd.

ECLI:NL:RBLIM:2017:545 Rechtbank Limburg, 20-01-2017, AWB - 16 _ 96u

Wed, 01 Feb 2017 14:10:14 +0100

Huishoudelijke hulp. Algemene voorziening. Verwijzing naar de eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg van 30 november 2016 (met kenmerk ECLI:NL:RBLIM:2016:10305). Verweerder heeft het onderzoek in het kader van de herindicatie voor huishoudelijke hulp beperkt tot de vraag of eiseres de regie over het huishouden kan voeren. Verweerder heeft niet onderzocht of de twee uur van de algemene voorz...

ECLI:NL:RBLIM:2017:544 Rechtbank Limburg, 20-01-2017, AWB - 15 _ 3736u

Wed, 01 Feb 2017 12:52:44 +0100

Huishoudelijke hulp. Algemene voorziening. Verwijzing naar de eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg van 30 november 2016 (met kenmerk ECLI:NL:RBLIM:2016:10305). Verweerder heeft het onderzoek in het kader van de herindicatie voor huishoudelijke hulp beperkt tot de vraag of eiseres de regie over het huishouden kan voeren. Verweerder heeft niet onderzocht of de (maximaal toe te kennen) drie...

ECLI:NL:RBNHO:2016:10566 Rechtbank Noord-Holland, 19-12-2016, C/15/250191 / KG ZA 16-840

Tue, 31 Jan 2017 15:30:44 +0100

Aanbestedingsrecht. Onvolledige inschrijving terecht ongeldig verklaard. Eiser niet in de gelegenheid gesteld haar inschrijving aan te vullen. Uitsluiting aanbestedingsprocedure.

ECLI:NL:RBNHO:2016:10304 Rechtbank Noord-Holland, 15-12-2016, C/15/250779 / KG ZA 16-866

Tue, 31 Jan 2017 15:19:14 +0100

Aanbesteding. Open begroting ontbreekt bij inschrijving. Ongeldige inschrijving.

ECLI:NL:RBROT:2017:768 Rechtbank Rotterdam, 31-01-2017, C/10/515914 / KG ZA 16-1396

Tue, 31 Jan 2017 14:46:14 +0100

Geschil naar aanleiding van Europese Aanbestedingsprocedure voor levering meubilair. Eisende partij heeft ingeschreven in de aanbesteding, maar heeft niet gewonnen. Eiser heeft geen punten gescoord op subgunningscriterium 3, omdat voor één meubel een tekening die aan de eisen voldeed ontbrak. Eiser is het hiermee oneens en vordert onder meer herbeoordeling van zijn inschrijving. De winnende in...

ECLI:NL:GHDHA:2017:83 Gerechtshof Den Haag, 31-01-2017, 200.201.667/01

Tue, 31 Jan 2017 10:00:14 +0100

Openbare verkoopprocedure gymzaal. Ingrijpen in een reeds gesloten overeenkomst. Toepasselijk kader.

ECLI:NL:OGEAA:2017:54 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 26-01-2017, K.G. 2779 van 2016

Fri, 27 Jan 2017 11:12:39 +0100

Civiel – KG – wel of geen overeenkomst.

ECLI:NL:RBDHA:2017:631 Rechtbank Den Haag, 23-01-2017, C-09-521610-KG ZA 16-1384

Fri, 27 Jan 2017 11:03:39 +0100

Kort geding. Aanbesteding Raamovereenkomst Biologie. Eiseres wordt niet gevolgd in haar standpunt dat zij bij het indienen van haar deelplan (een gunningscriterium), vooruitlopend op het ná gunning door haar te maken Generieke Kwaliteitsplan, geen rekening behoefde te houden met de eisen waaraan dat Generieke Kwaliteitsplan moest voldoen, meer specifiek de eis van PDCA. Bezien in het licht van ...

ECLI:NL:CBB:2017:15 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-01-2017, 16/388

Fri, 27 Jan 2017 09:18:39 +0100

Kostenbesluit, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, onvoldoende gemotiveerd dat sprake is van overtreding van de last, opbrengst verkoop dieren onvoldoende gemotiveerd, bestuurlijke lus

ECLI:NL:GHARL:2016:1328 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-02-2016, 200.134.328

Thu, 26 Jan 2017 14:29:11 +0100

Huurrecht. Verhuurder Staatsbosbeheer en huurder TeKa twisten over de vraag welk huurregime van toepassing is op de huur van een bijgebouw van Radio Kootwijk, waarin openbare horeca plaatsvond en besloten feesten werden georganiseerd. Na bewijslevering kom het hof tot de slotsom dat Staatsbosbeheer niet is geslaagd in het bewijs van zijn stelling dat het huurregime van art. 7:230a BW van toepas...

ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam, 08-09-2016, C/10/504343 / KG ZA 16-693

Thu, 26 Jan 2017 09:59:41 +0100

Kern van het geschil tussen partijen is de vraag welke prijs zij zijn overeengekomen in het kader van het ophalen van aangetekende poststukken. Eiser vordert betaling van facturen. Gedaagde meent dat in de aanbesteding is ingeschreven voor een lager bedrag en weigert betaling van de facturen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de aanbestedende dienst tot het einde van de fase van uitvoe...

ECLI:NL:RVS:2017:170 Raad van State, 25-01-2017, 201601275/1/R1

Wed, 25 Jan 2017 10:31:54 +0100

Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad van de gemeente Maasdriel het bestemmingsplan "Hurwenen herziening 2015, Groenestraat" vastgesteld.

ECLI:NL:RBAMS:2016:3127 Rechtbank Amsterdam, 25-05-2016, C/13/606332 / KG ZA 16-433

Tue, 24 Jan 2017 16:05:43 +0100

kort geding; aanbestedingsprocedure; centraal staat de vraag of een aanbestedingsplichtige opdracht al dan niet is 'verstopt' in een andere opdracht.

ECLI:NL:RBAMS:2017:228 Rechtbank Amsterdam, 18-01-2017, C/13/587799 / HA ZA 15-513

Tue, 24 Jan 2017 14:51:13 +0100

IT. BPO diensten. Mislukte transitie. Verantwoordelijkheden stuurgroep, opdrachtgever en opdrachtnemer.

ECLI:NL:GHAMS:2017:23 Gerechtshof Amsterdam, 03-01-2017, 200.194.577/01

Fri, 20 Jan 2017 10:17:51 +0100

Overheidsaanbesteding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Na gunning gesloten overeenkomst aantastbaar door voorzieningenrechter in hoger beroep? Toepassing HR ECLI:NL:HR:2016:2638. Ondernemersvereniging? Strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/101 VWEU? ECLI:NL:HR:2012:BX0345 ook van toepassing in kort geding. Mededingingsbeperkende strekking besluit onvoldoende aannemelijk.

ECLI:NL:GHARL:2017:318 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-01-2017, 200.151.678/01

Thu, 19 Jan 2017 10:20:55 +0100

Tekortkoming levering ondeugdelijk menggranulaat? Onvoldoende onderbouwing tekortkoming. Bewijsopdracht terzake leveringen.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6545 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/425456 / KG ZA 16-809

Thu, 19 Jan 2017 08:43:25 +0100

Private aanbesteding.De gevolgde procedure is in strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel omdat de opdrachtspecificaties onduidelijk zijn.

ECLI:NL:PHR:2016:1379 Parket bij de Hoge Raad, 29-11-2016, 15/02806

Tue, 17 Jan 2017 13:13:36 +0100

Schending ambtsgeheim ex art. 272 Sr raadslid Delft door als lid van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte vertrouwelijke/geheime informatie over de aanbesteding/het ontwerp van de Sebastiaansbrug te Delft d.m.v. een persbericht aan derden te verstrekken. Middelen m.b.t. o.a. beroep op noodtoestand en de beslissing tot geheimhouding. HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:HR:2017:36 Hoge Raad, 17-01-2017, 15/02806

Tue, 17 Jan 2017 13:08:06 +0100

Schending ambtsgeheim ex art. 272 Sr raadslid Delft door als lid van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte vertrouwelijke/geheime informatie over de aanbesteding/het ontwerp van de Sebastiaansbrug te Delft d.m.v. een persbericht aan derden te verstrekken. Middelen m.b.t. o.a. beroep op noodtoestand en de beslissing tot geheimhouding. HR: 81.1 RO.

ECLI:NL:RBROT:2017:367 Rechtbank Rotterdam, 06-01-2017, 512704 KG ZA 16-1232

Fri, 13 Jan 2017 16:12:37 +0100

Kort geding aanbesteding. Motivering afwijzing. Recht van tussenkomende partij zich te beroepen op ongeldige inschrijving.

ECLI:NL:RBROT:2016:10165 Rechtbank Rotterdam, 22-12-2016, 514937 KG ZA 16-1341

Fri, 13 Jan 2017 15:13:37 +0100

Kort geding. 7:662-666 BW. Insourcen van werkzaamheden die voorheen aan een andere onderneming waren opgedragen. Overgang van onderneming; identiteitsbehoud.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6783 Rechtbank Midden-Nederland, 28-12-2016, C/16/347915 / HA ZA 13-520

Fri, 13 Jan 2017 11:37:31 +0100

Ontbinding gerechtvaardigd? Tweede tussenvonnis.

ECLI:NL:CBB:2017:1 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-01-2017, 15/431

Wed, 11 Jan 2017 10:03:11 +0100

Overtreding kartelverbod. Onderling afgestemde feitelijke gedraging bij aanbesteding voor huishoudelijke hulp in Zuidoost Friesland. ACM heeft de overtreding terecht vastgesteld. Appellante heeft met een andere onderneming concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld, aan de hand waarvan zij konden herleiden waar en tegen welke tarieven de andere partij zou gaan inschrijven. Gelet op de juridi...

ECLI:NL:RBAMS:2016:7595 Rechtbank Amsterdam, 22-11-2016, AMS 16/4757

Tue, 10 Jan 2017 10:16:06 +0100

Omgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken van een ondergrondse fietsparkeergarage met ruimte voor 3.500 fietsen op de locatie gelegen tussen de Prinses Irenestraat en het Zuidplein (de Vijfhoek) te Amsterdam. Beroep ongegrond

ECLI:NL:RBDHA:2016:16542 Rechtbank Den Haag, 30-12-2016, C-09-521177-KG ZA 16-1352

Fri, 06 Jan 2017 11:40:08 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen eiseres. Anders dan eiseres stelt is duidelijk wat de aanbestedende dienst met een bepaalde eis heeft bedoeld. Eiseres heeft, in het licht van het gemotiveerde verweer van zowel de aanbestedende dienst als de tussengekomen partij (aan wie de opdracht voorlopig is gegund) niet voldoende onderbouwd dat de tussengekomen partij niet aan die eis voldoet.

ECLI:NL:RBOVE:2017:21 Rechtbank Overijssel, 03-01-2017, C/08/194445 / KG ZA 16-391

Thu, 05 Jan 2017 14:23:17 +0100

Aanbesteding.

ECLI:NL:RBROT:2016:10108 Rechtbank Rotterdam, 30-12-2016, 515518 KG ZA 16-1375

Thu, 05 Jan 2017 11:37:17 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Concessie. Overbruggingsovereenkomst aanbestedingsplichtig? Aanbestedingsprocedure definitieve overeenkomst op voorhand onregelmatig?

ECLI:NL:RBROT:2016:10105 Rechtbank Rotterdam, 10-06-2016, 499998 KG ZA 16-441

Thu, 05 Jan 2017 10:13:47 +0100

Aanbesteding vorderingen afgewezen. Uitleg geschiktheidseis, naam op certificaat van moedermaatschappij. Inschrijving hoefde niet ongeldig te worden verklaard.

ECLI:NL:RBROT:2016:10104 Rechtbank Rotterdam, 28-11-2016, 510879 KG ZA 16-1123

Thu, 05 Jan 2017 10:04:47 +0100

Overheids aanbesteding. Alle vorderingen afgewezen. Gebod 2 inschrijvers ongeldig te verklaren afgewezen. Verbod tijdelijke overeenkomst ook afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2016:10103 Rechtbank Rotterdam, 14-11-2016, 510412 KG ZA 16-1094

Thu, 05 Jan 2017 08:23:17 +0100

Aanbesteding tussenvonnis. Verzoek ex art 22 Rv tot het overleggen van informatie. Te weinig informatie voorhanden om een beslissing te kunnen nemen.

ECLI:NL:RBROT:2016:10101 Rechtbank Rotterdam, 08-12-2016, 510412 KG ZA 16-1094

Wed, 04 Jan 2017 17:00:24 +0100

aanbesteding. eindvonnis na tussenvonnis. vordering afgewezen, niet voldaan aan stelplicht

ECLI:NL:RBDHA:2017:4 Rechtbank Den Haag, 04-01-2017, C/09/498351 / HA ZA 15-1181

Wed, 04 Jan 2017 11:47:23 +0100

Europees Octrooi - nieuw en inventief - directe en indirecte inbreuk

ECLI:NL:RBZWB:2016:8391 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-12-2016, 5129428 CV EXPL 16-4365

Mon, 02 Jan 2017 14:40:17 +0100

Uitleg CAO. Verlies van opdracht na aanbesteding door gemeente. Is de nieuwe opdrachtnemer op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening verplicht (alle) boventallig geworden werknemers van de oude opdrachtnemer in dienst te nemen ? Uitleg van het begrip “benodigde werknemers” in artikel 7.8 van de CAO.

ECLI:NL:RBAMS:2016:9039 Rechtbank Amsterdam, 08-12-2016, 617672 / KG ZA 16-1274 AB/TF

Mon, 02 Jan 2017 10:36:42 +0100

Kort geding. Vorderingen afgewezen. Europese openbare aanbesteding. Geschiktheidseis: bewijs lidmaatschap SWK.

ECLI:NL:RBAMS:2016:8321 Rechtbank Amsterdam, 14-12-2016, C/13/617935 / KG ZA 16-1287

Wed, 28 Dec 2016 11:11:21 +0100

De gemeente heeft de inschrijving van eiseres kunnen afwijzen op grond van het inschrijven met een abnormaal lage prijs.

ECLI:NL:RBAMS:2016:8788 Rechtbank Amsterdam, 08-12-2016, 617855 / KG ZA 16-1284 CB/MB

Wed, 28 Dec 2016 10:55:21 +0100

KG Vorderingen gebaseerd op merkenrecht en inbreuk handelsnaam afgewezen. Gecombineerd woord/beeldmerk.

ECLI:NL:RBDHA:2016:15133 Rechtbank Den Haag, 13-12-2016, AWB - 15 _ 3118

Tue, 27 Dec 2016 18:00:21 +0100

Directeur schiet tekort in opdrachtgeverschap en budgetbeheer. Ernstig plichtsverzuim. Plaatsing in een lagere functie met aangepaste bezoldiging niet onevenredig.

ECLI:NL:PHR:2016:1113 Parket bij de Hoge Raad, 28-10-2016, 15/03093

Fri, 23 Dec 2016 12:55:33 +0100

Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomstenrecht. Beëindigde samenwerking aan ontwerp en bouw chemische fabriek. Over en weer verweten tekortkomingen. Letter of intent. Is overeenkomst tot stand gekomen? Omvang opdracht. Exoneratiebeding overeengekomen?

ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag, 23-11-2016, C/09/521602 KG ZA 16/1383

Wed, 21 Dec 2016 12:21:17 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Vonnis in incident. Eisers hebben over de bezwaren tegen de aanbesteding die in dit kort geding aan de orde zijn al een klacht ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Op grond van haar reglement houdt de Commissie de behandeling van de klacht aan, indien over die aanbestedingsprocedure ook een procedure bij de rechter aanhangig is gemaakt, totdat de recht...

ECLI:NL:RBAMS:2016:8482 Rechtbank Amsterdam, 25-11-2016, KG ZA 16-1253

Tue, 20 Dec 2016 10:07:33 +0100

Kort geding, aanbesteding van vervoersdienst, tussenkomst winnende inschrijver. Inschrijver die op de tweede plaats is geëindigd vraagt een verbod om uitvoering te geven aan de gunningsbeslissing en een gebod om over te gaan tot herbeoordeling van de inschrijvingen. Zij stelt dat de motivering onvolledig is en in tweede instantie zelfs afwijkt, wat getuigt van willekeur en favoritisme. En voor...

ECLI:NL:RBDHA:2016:15023 Rechtbank Den Haag, 02-12-2016, AWB - 16 _ 2661

Thu, 15 Dec 2016 16:36:00 +0100

In opdracht en onder beheer van eiseres is een school gebouwd voor twee onderwijsinstellingen die uitgaan van een stichting. De bouwkosten bedroegen € 27.954.861 en het gebouw is verkocht aan de schoolstichting voor € 1.958.358. Eiseres heeft € 4.430.369 omzetbelasting, die haar ter zake van de bouw in rekening is gebracht, als voorbelasting in aftrek gebracht. Verweerder heeft de aftrek geweig...

ECLI:NL:RBMNE:2016:6611 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/426021 / KG ZA 16-836

Thu, 15 Dec 2016 15:45:01 +0100

De procedure rond de verkoop van het Warterrein aan de Eemhaven in Amersfoort hoeft niet over: het mag, zoals gepland, worden verkocht aan projectontwikkelaar Rovase. De Amersfoortse ontwikkelaar Zenzo eiste dat zij alsnog mee mochten doen omdat zij vonden dat hun plan onterecht uit de race is gehouden.

ECLI:NL:RBGEL:2016:6736 Rechtbank Gelderland, 04-11-2016, 307976

Thu, 15 Dec 2016 13:01:00 +0100

Kort geding. Openbare inschrijvingsprocedure. Aanbestedingswet niet van toepassing, transparantie- en gelijkheidsbeginsel wel. Gunningsprocedure en -voorwaarden in strijd met deze beginselen. Vorderingen (deels) toegewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2016:6733 Rechtbank Gelderland, 09-11-2016, 303750

Thu, 15 Dec 2016 12:52:00 +0100

Artt. 6:233 onder b en 234 BW. Incident: gewone rechter of arbiters bevoegd. Disclaimer onder e mailberichten van de gebruiker van algemene voorwaarden. Aanneming van werk. Arbitragebeding in UAV 2012. Aan de in art. 6:233 onder b BW vervatte norm is niet reeds voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door gebruikmaking van internet de algemene voorwaarden te raadplegen. Indien ...

ECLI:NL:RBOVE:2016:4962 Rechtbank Overijssel, 12-12-2016, C/08/192739 / KG ZA 16-346

Thu, 15 Dec 2016 11:18:58 +0100

Aanbesteding. Onvolledige Eigen Verklaring. Herstelmogelijkheid bieden. Disproportionaliteit. Inschrijving wijzigt niet inhoudelijk.

ECLI:NL:GHARL:2016:10074 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-12-2016, 200.175.245

Wed, 14 Dec 2016 13:31:31 +0100

Hedwigepolder, artikel 7:377 BW (ontbinding wegens bestemming voor niet-landbouwkundige doeleinden) Eigenaar van Hedwigepolder vordert ontbinding van de overeenkomsten met de pachters in de Hedwigepolder in verband met de ontpoldering van de polder. Het hof toetst of de wil ernstig gemeend is, dat de verwezenlijking van de bestemming voldoende concreet en uitvoerbaar is en dat de verpachter fin...

ECLI:NL:GHSHE:2016:5421 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-12-2016, 200.192.193_01

Thu, 08 Dec 2016 16:50:19 +0100

Overgang van onderneming. Parkeerbeheer.

ECLI:NL:GHSHE:2016:5420 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-12-2016, 200.192.189_01

Thu, 08 Dec 2016 16:39:19 +0100

Overgang van onderneming. Parkeerbeheer.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6517 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/425405 / KG ZA 16-806

Thu, 08 Dec 2016 12:03:19 +0100

Kort geding. Aanbestedingszaak. Aanbesteding natuurbrug door ProRail. ProRail heeft na tweede gunningsvoornemen alle inschrijving opnieuw beoordeeld en vervolgens geconcludeerd dat alle inschrijvingen ongeldig zijn. ProRail heeft vervolgens onder andere om die reden de aanbestedingsprocedure ingetrokken. Geconcludeerd wordt dat deze intrekkingsbeslissing stand houdt.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6542 Rechtbank Midden-Nederland, 07-12-2016, C/16/426923 / KG ZA 16-873

Wed, 07 Dec 2016 15:14:44 +0100

De provincie Utrecht mag de onderhandeling met het Utrechts Landschap over de verkoop van park Vliegbasis Soesterberg starten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Twee particulieren spanden een kort geding aan omdat zij vinden dat de onderhandeling niet exclusief met het Utrechts Landschap mag plaatsvinden, maar dat deze locatie openbaar aangeboden moet ...

ECLI:NL:RBOVE:2016:4849 Rechtbank Overijssel, 07-12-2016, C/08/192686 / KG ZA 16-344

Wed, 07 Dec 2016 13:32:44 +0100

Aanbesteding. Inschrijving terecht terzijde gelegd. Knock-out-eis.

ECLI:NL:RBDHA:2016:14795 Rechtbank Den Haag, 30-11-2016, C-09-519042-KG ZA 16-1182

Tue, 06 Dec 2016 12:41:04 +0100

Aanbesteding. Uitleg van het aanbestedingsdocument. De inschrijving van eiser is terecht terzijde gelegd.

ECLI:NL:GHARL:2016:9759 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-12-2016, 200.196.378

Tue, 06 Dec 2016 10:05:06 +0100

Overheidsaanbesteding. Ontvankelijkheid van partijen in hoger beroep na tussenkomst en voeging in eerste aanleg en mogelijkheid tot tussenkomst in hoger beroep. Uitleg aanbestedingsdocumentatie.

ECLI:NL:RBMNE:2016:6483 Rechtbank Midden-Nederland, 30-11-2016, C/16/424609 / KG ZA 16-765

Mon, 05 Dec 2016 16:09:24 +0100

Kort geding. Aanbestedingszaak. Vordering tot heraanbesteding omdat alle inschrijvingen ongeldig zouden zijn en sprake zou zijn van onrechtmatige kennisvoorsprong. Deze vordering wordt afgewezen. Formeel verweer eiser heeft zelf ongeldige inschrijving gedaan en kan daarom niet in vorderingen worden ontvangen. Dit verweer wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2016:6517 Rechtbank Gelderland, 02-12-2016, 308553 / KG ZA 16-430

Fri, 02 Dec 2016 15:02:11 +0100

Kort geding. Verschaffen van inlichtingen omtrent voor verhaal vatbare goederen met het oog op verhaal voor de (bij eerder vonnis toegewezen) vordering. Overleggen van stukken inzake de verkoop en levering van aandelen in dochtervennootschappen waardoor mogelijke benadeling van de schuldeiser heeft plaatsgevonden. Artikel 843 a Rv. Vertrouwelijkheid van de verzochte informatie.

ECLI:NL:PHR:2016:498 Parket bij de Hoge Raad, 10-06-2016, 15/02087

Fri, 02 Dec 2016 13:10:40 +0100

Onteigeningsrecht. Deskundigenbericht; hoor en wederhoor indien deskundigen een derde raadplegen. Verdeling bij helfte van voordeel door aanwezigheid delfstoffen; ook bij winbare delfstoffen? HR 13 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ6968, NJ 2005/151 (Limburg/Seegers). Vrijheid onteigeningsrechter bij keuze waarderingsmethode. HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:843, NJ 2014/221. Factoren die tot ...

ECLI:NL:PHR:2016:497 Parket bij de Hoge Raad, 10-06-2016, 15/02082

Fri, 02 Dec 2016 13:10:10 +0100

Onteigeningsrecht. Deskundigenbericht; hoor en wederhoor indien deskundigen een derde raadplegen. Verdeling bij helfte van voordeel door aanwezigheid delfstoffen; ook bij winbare delfstoffen? HR 13 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ6968, NJ 2005/151 (Limburg/Seegers). Vrijheid onteigeningsrechter bij keuze waarderingsmethode. HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:843, NJ 2014/221. Factoren die tot ...

ECLI:NL:RBNHO:2016:9635 Rechtbank Noord-Holland, 23-11-2016, C/15/248035 / KG ZA 16-670

Wed, 30 Nov 2016 15:40:07 +0100

Aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RBDHA:2016:14439 Rechtbank Den Haag, 05-10-2016, C/09/515811 / KG ZA 16-954

Wed, 30 Nov 2016 09:54:07 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Besluit intrekken aanbesteding voldoende duidelijk en transparant. Gelet op contractsvrijheid kon aanbestedende dienst de procedure intrekken, te meer gelet op het voorbehoud in de stukken, waarmee inschrijver heeft ingestemd.

ECLI:NL:GHSHE:2016:5304 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-11-2016, 200 191 979_01

Tue, 29 Nov 2016 14:38:33 +0100

Aanbestedingsrecht. Was bij een dienstenconcessie in 2015 sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang als bedoeld in artikel 1.7 (oud) Aanbestedingswet 2012 en hadden daarom de aanbestedingsrechtelijke beginselen in acht moeten worden genomen? Volgens het hof is dat niet aannemelijk gemaakt. Uit de omstandigheid dat eisende/appellerende partij een Franse moedervennootschap heeft volgt n...

ECLI:NL:RBOBR:2016:6603 Rechtbank Oost-Brabant, 25-11-2016, C/01/313251 / KG ZA 16-580

Mon, 28 Nov 2016 13:26:38 +0100

Aanbesteding Geen gronden om voorlopige gunning aan te tasten.

ECLI:NL:OGEAM:2016:80 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 25-11-2016, KG 2016/118

Fri, 25 Nov 2016 14:15:25 +0100

Aanbestedingsrecht. Verbod op aanbesteder om opdracht aan winnende bieder te geven of verder uit te voeren. Abnormaal laag bod. Meerdere afwijkingen van Tender Instructions.

ECLI:NL:RBNHO:2016:9707 Rechtbank Noord-Holland, 24-11-2016, AWB - 16 _ 162

Thu, 24 Nov 2016 10:23:50 +0100

Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een natuurpark en een natuurbegraafplaats. De beroepsgrond van eisers dat niet is gebleken dat het financieel haalbaar is slaagt. Verweerder heeft niet voldaan aan de in atikel 3.1.6., eerste lid, aanhef en onder f van het Bro neergelegde eis, omdat onvoldoende inzicht is gegeven in de financiele uitvoerbaarheid van het p...

ECLI:NL:RBAMS:2016:7688 Rechtbank Amsterdam, 21-11-2016, C/13/617224 / KG ZA 16-1248

Wed, 23 Nov 2016 11:20:06 +0100

Wetenschapsjournalist van Trouw heeft zich in een tv-programma uitgelaten over een onderzoek naar de werking van het Nederlandse statiegeldsysteem voor PET-flessen. Het onderzoek is uitgevoerd door twee onderzoekers van een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Universiteit Wageningen, in het kader van een samenwerkingsverband met de Stichting DDL. De Stichting DDL is opgericht door het C...

ECLI:NL:RBDHA:2016:14119 Rechtbank Den Haag, 07-11-2016, C/09/519013 / KG ZA 16/1177

Wed, 23 Nov 2016 09:46:36 +0100

Kort geding. Europese aanbesteding volgens het Zeeuws model van een opdracht voor dienstverlening in het kader van de Wmo. Afwijzing vorderingen eiseres van wie de inschrijving door de Gemeente – terecht – ongeldig is verklaard, onder andere omdat zij bij diverse eisen op de conformiteitenlijst niets heeft ingevuld, terwijl zij daar diende te bevestigen of zonder voorbehoud aan die eis werd vol...

ECLI:NL:RBDHA:2016:14107 Rechtbank Den Haag, 21-09-2016, C-09-517759-KG ZA 16-1057

Wed, 23 Nov 2016 09:07:06 +0100

Kort geding. Europese aanbesteding. De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of de aanbestedende dienst op basis van hetgeen is voorgevallen tot het oordeel heeft kunnen komen dat de proeve van bekwaamheid van eiseres (de inschrijver met de laagste prijs) niet aan de vastgestelde beoordelingscriteria voldoet. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

ECLI:NL:GHAMS:2016:4647 Gerechtshof Amsterdam, 15-11-2016, 200.186.883/01

Mon, 21 Nov 2016 14:36:14 +0100

Geschiktheidseis of gunningscriterium, uitleg van aanbestedingsstukken, herstel eigen verklaring van de derde ter voldoening aan geschiktheidseis, hoger beroep door interveniërende (tussenkomst) partij in eerste instantie, positie van mede-geïntimeerde die grieft tegen het vonnis in eerste instantie zonder daartegen hoger beroep in te stellen als gevolg waarvan geen sprake is van incidenteel ap...

ECLI:NL:CBB:2016:348 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-11-2016, 16/32

Mon, 21 Nov 2016 10:02:33 +0100

Wet personenvervoer 2000; aanbesteding van concessie

ECLI:NL:RBNHO:2016:9334 Rechtbank Noord-Holland, 17-11-2016, C/15/249402 / KG ZA 16-776

Mon, 21 Nov 2016 09:11:57 +0100

Storing TenderNed

ECLI:NL:GHSHE:2016:5117 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-11-2016, 200.177.441_01

Mon, 21 Nov 2016 06:00:21 +0100

Door gemeente afgebroken onderhandelingen. Verplichting tot vergoeding van door wederpartij gemaakte kosten? Strijd met het vertrouwensbeginsel?

ECLI:NL:HR:2016:2638 Hoge Raad, 18-11-2016, 16/02838

Fri, 18 Nov 2016 16:52:54 +0100

Aanbestedingsrecht. Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om overeenkomst na gunning aan te tasten. Uitleg richtlijnen 89/665/EEG en 2007/66/EG en implementatie daarvan in de art. 2.127, 2.131 en 4.15 Aanbestedingswet 2012. Daarnaast rol voor wilsgebreken dan wel nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW? Misbruik van bevoegdheid ...

ECLI:NL:RBGEL:2016:6269 Rechtbank Gelderland, 10-11-2016, C/05/308734 / KG ZA 16-439

Fri, 18 Nov 2016 15:11:24 +0100

Aanbesteding. Beoordelingsvrijheid. Aanbestedende dienst. Gemeente buiten het beoordelingskader getreden. Gebod tot herbeoordeling.

ECLI:NL:RBDHA:2016:13935 Rechtbank Den Haag, 19-10-2016, C-09-513289-KG ZA 16-771

Fri, 18 Nov 2016 12:56:54 +0100

Kort geding. Aanbesteding onderhoud openbare verlichting. In dit geding staat de vraag centraal of, bij de toepassing op een aanbesteding van de Standaard RAW-bepalingen, een inschrijving met een bedrag van € 0,- aan uitvoeringskosten en algemene kosten een ongeldige inschrijving oplevert. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit niet het geval is.

ECLI:NL:RBDHA:2016:13229 Rechtbank Den Haag, 25-10-2016, AWB - 16 _ 3506

Mon, 14 Nov 2016 18:00:08 +0100

Omzetbelasting. Ontvankelijkheid verzoek om teruggaaf. Aftrek van voorbelasting. Eiseres trad op als opdrachtgever en bouwheer bij de bouw van een school ten behoeve van twee vmbo-scholen, die op hun beurt een deel van het gebouw zouden verhuren aan twee Regionale Opleidingscentra (ROC’s). De bouw kost ruim € 18 miljoen, exclusief omzetbelasting. Na de oplevering verkoopt eiseres het gebouw aan...

ECLI:NL:GHDHA:2016:3172 Gerechtshof Den Haag, 01-11-2016, 200.192.412

Thu, 10 Nov 2016 10:25:00 +0100

Overheidsaanbesteding. Is er sprake van een manipulatieve inschrijving?

ECLI:NL:RVS:2016:2975 Raad van State, 09-11-2016, 201504956/1/A1

Wed, 09 Nov 2016 10:32:12 +0100

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft het college aan Taxon Groep 2 B.V. omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bioscoop op de locatie Oostzijde Berlijnplein (Leidsche Rijn Centrum kavel F7) te Utrecht.

ECLI:NL:RVS:2016:2946 Raad van State, 03-11-2016, 201607493/5/A1

Wed, 09 Nov 2016 10:31:42 +0100

Bij besluit van 19 mei 2016 heeft het college aan de gemeente Rucphen een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 41 bomen achter de Fazantendonk, Mezendonk, Ravendonk en Kozijnenhoek te St. Willebrord, gemeente Rucphen ten behoeve van de aanleg van "Omleidingsweg Rucphen-Sprundel-St.Willebrord".

ECLI:NL:RBDHA:2016:13154 Rechtbank Den Haag, 27-10-2016, C/09/517587 / KG ZA 16-1048

Fri, 04 Nov 2016 11:34:45 +0100

Aanbesteding; vordering afgewezen; beoordelingscommissie mocht halve punten toekennen op de diverse aspecten van het subgunningscriterium kwaliteit; de uitgevoerde beoordeling van de kwalitatieve subgunningscriteria kunnen in rechte slechts marginaal worden getoetst en niet zoals eiseres betoogt vol; de toegekende waardering op de diverse subsubgunningscriteria is niet onjuist of onbegrijpelijk.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3182 Gerechtshof Den Haag, 01-11-2016, 200.166.394/01

Thu, 03 Nov 2016 08:46:56 +0100

Aansprakelijkheid architect omdat ten onrechte is medegedeeld of bevestigd dat ontwerp niet op bouwkavel past.? Geen gespecificeerd bewijsaanbod in appel.

ECLI:NL:GHSHE:2016:4865 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-11-2016, 200.195.496_01

Wed, 02 Nov 2016 13:24:10 +0100

Aanbestedingsrecht (concessie). Nu de voorzieningenrechter tot het oordeel is gekomen dat de gunningsbeslissing afdoende is gemotiveerd in de zin van artikel 2.130 Aw 2012 en de vordering van appellante heeft afgewezen, stond het de Gemeente vrij de opdracht na de uitspraak van het bestreden vonnis definitief te gunnen en een concessieovereenkomst te sluiten. Ingrijpen in de gunningsbeslissing ...

ECLI:NL:RVS:2016:2927 Raad van State, 02-11-2016, 201406676/1/A3

Wed, 02 Nov 2016 10:32:13 +0100

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de burgemeester aan de besloten vennootschap Hommerson Leisure Vlaardingen B.V. (hierna: Hommerson) een exploitatievergunning voor de duur van vijf jaar en een aanwezigheidsvergunning voor 200 kansspelautomaten met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2012 verleend ten behoeve van een speelautomatenhal aan het Veerplein 132-134 te Vlaardingen.

ECLI:NL:RBNHO:2016:8558 Rechtbank Noord-Holland, 18-10-2016, C/15/246579 / KG ZA 16-585

Tue, 01 Nov 2016 10:05:09 +0100

Maatstaf uitleg referentie-eis. Tussenkomende partij

ECLI:NL:RBOVE:2016:4136 Rechtbank Overijssel, 11-10-2016, 5006229 CV EXPL 16-3085

Mon, 31 Oct 2016 11:52:41 +0100

Arbeidszaak. Grammaticale uitleg van de CAO Sociaal Fonds Taxi bij ‘overgang’ van vervoersconcessie na faillissement van de vervoerder. Die uitleg leidt niet tot een onaannemelijk rechtsgevolg vanwege de vergelijking met de positie van werknemers na overgang van onderneming na faillissement.

ECLI:NL:RBGEL:2016:5779 Rechtbank Gelderland, 12-10-2016, 303145

Mon, 31 Oct 2016 11:08:34 +0100

Kort geding. Aanbesteding. De aanbestedingsleidraad bevat geen aanknopingspunten voor de gedachte dat de aanbestedende dienst andere maatstaven voor de beoordeling van de inschrijving heeft willen aanleggen dan uit artikel 2:116 Aw en artikel 2.24 ARW 2012 voortvloeien. De aanbestedende dienst heeft voldoende onderzocht of, en gemotiveerd dat de inschrijving van de winnende inschrijver reëel en...

ECLI:NL:RBGEL:2016:5726 Rechtbank Gelderland, 13-10-2016, 307391

Thu, 27 Oct 2016 15:00:29 +0200

In dit kort geding is onvoldoende aannemelijk geworden dat in strijd met het mededingingsrecht is gehandeld.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3017 Gerechtshof Den Haag, 25-10-2016, 200.166.817-01

Wed, 26 Oct 2016 10:00:22 +0200

schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

ECLI:NL:RBOBR:2016:5831 Rechtbank Oost-Brabant, 20-10-2016, C/01/312484 / KG ZA 16-535

Tue, 25 Oct 2016 15:00:10 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Beoordeling van de inschrijving is voldoende transparant. De rechter grijpt alleen in in het geval van duidelijke fouten en vergissingen en daarvan is hier geen sprake.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3169 Gerechtshof Den Haag, 25-10-2016, 200.195.461/01

Tue, 25 Oct 2016 10:00:05 +0200

Overheidsaanbesteding. Concessieovereenkomst voor reclame in abri's en op trams? Is dochteronderneming aanbestedende dienst? Duidelijk grensoverschrijdend belang? Voorziening mogelijk in hoger beroep?

ECLI:NL:RBROT:2016:7885 Rechtbank Rotterdam, 18-10-2016, 5265879

Sun, 23 Oct 2016 08:00:16 +0200

Kort geding. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet in de arbeidsovereenkomst (of in een apart document dat tegelijkertijd wordt ondertekend) zijn opgenomen.

ECLI:NL:RBROT:2016:8037 Rechtbank Rotterdam, 12-10-2016, C/10/496233 / HA ZA 16-214

Fri, 21 Oct 2016 14:21:50 +0200

inhoud, uitleg.

ECLI:NL:RBROT:2016:8034 Rechtbank Rotterdam, 12-10-2016, C/10/496733 / HA ZA 16-238

Fri, 21 Oct 2016 14:14:50 +0200

totstandkoming, uitleg.

ECLI:NL:RBMNE:2016:5323 Rechtbank Midden-Nederland, 16-09-2016, C/16/420665 / KG ZA 16-601

Fri, 21 Oct 2016 13:01:20 +0200

Kort geding. Aanbestedende dienst heeft na ingediende klacht eerste gunningsvoornemen ingetrokken. Bij herbeoordeling kwam andere partij als winnaar naar voren.

ECLI:NL:RBZWB:2016:6126 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-09-2016, C/02/317167 / KG ZA 16-403

Fri, 21 Oct 2016 09:16:14 +0200

aanbesteding; ongeldige inschrijving

ECLI:NL:RBROT:2016:8025 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2016, C/10/506265 / KG ZA 16-831

Fri, 21 Oct 2016 07:27:44 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Heraanbesteding niet geoorloofd. Geen wezenlijke wijziging opdracht. Intrekking vorige aanbesteding evenmin geoorloofd. Meer dan marginale toetsing door voorzieningenrechter.

ECLI:NL:RBAMS:2016:6691 Rechtbank Amsterdam, 18-10-2016, KG ZA 16-1089

Thu, 20 Oct 2016 10:27:16 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Kennelijke verschrijving.

ECLI:NL:CBB:2016:308 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-10-2016, 15/380

Thu, 20 Oct 2016 10:17:46 +0200

Concessie voor openbaar vervoer. Indexatie van jaarlijkse exploitatiebijdrage (subsidie). Gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12517 Rechtbank Den Haag, 14-10-2016, C-09-515484-KG ZA 16-923

Wed, 19 Oct 2016 13:01:46 +0200

Aanbesteding. Eiseres heeft geen belang bij haar vordering nu zij als winnaar van de aanbesteding is aangemerkt.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12516 Rechtbank Den Haag, 14-10-2016, C-09-515470-KG ZA 16-922

Wed, 19 Oct 2016 12:55:16 +0200

Aanbesteding. De wijze van verificatie van de kortingspercentages is niet ondeugdelijk geweest.

ECLI:NL:RBDHA:2016:12515 Rechtbank Den Haag, 14-10-2016, C-09-515412-KG ZA 16-916

Wed, 19 Oct 2016 12:45:46 +0200

Aanbesteding. De inschrijving van eiseres is terecht terzijde gelegd, nu zij daarin heeft vooruitgelopen op in de mini-competitie te verkrijgen kortingspercentages.

ECLI:NL:RVS:2016:2753 Raad van State, 19-10-2016, 201409043/2/R6

Wed, 19 Oct 2016 10:33:14 +0200

Bij besluit van 29 september 2014 heeft de minister het tracébesluit "A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2" vastgesteld.

ECLI:NL:RVS:2016:2742 Raad van State, 19-10-2016, 201601354/1/R1

Wed, 19 Oct 2016 10:33:14 +0200

Bij besluit van 26 november 2015, kenmerk 2015-3759, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 11, Aanpassing N348 - tunnel Oude Twentseweg" vastgesteld.

ECLI:NL:GHDHA:2016:3094 Gerechtshof Den Haag, 18-10-2016, 200.197.203/01

Tue, 18 Oct 2016 14:12:13 +0200

Spoedappel. Overgang Wmo-taxivervoer na aanbestedingsprocedure. Anders dan de kantonrechter oordeelt hof dat geen sprake is van overgang van onderneming. Geen overgang van materiële activa van betekenis noch wezenlijk deel van het personeel.

ECLI:NL:RBROT:2016:7664 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2016, ROT 14/8042

Thu, 13 Oct 2016 14:00:28 +0200

Boete opgelegd aan eiseres, actief op het gebied van contractueel taxivervoer, wegens gestelde overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet. De tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst hield een structureel vormgegeven samenwerking en overlegstructuur in en bevatte een samenstel aan bepalingen, gericht op het behouden van bestaande contracten en posities op de markt. Overtreding v...

ECLI:NL:RBROT:2016:7663 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2016, ROT 14/8039 en ROT 14/8043

Thu, 13 Oct 2016 14:00:28 +0200

Boetes opgelegd aan concurrenten op het gebied van contractueel taxivervoer wegens gestelde overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet. De tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst hield een structureel vormgegeven samenwerking en overlegstructuur in en bevatte een samenstel aan bepalingen, gericht op het behouden van bestaande contracten en posities op de markt. Overtreding van ...

ECLI:NL:RBDHA:2016:12173 Rechtbank Den Haag, 21-04-2016, C/09/505401 KG ZA 16-188

Thu, 13 Oct 2016 10:31:57 +0200

Aanbesteding: vordering gegrond op stelling dat sprake is van abnormaal lage / onrealistische inschrijving en stelling dat sprake is van manipulatief biedgedrag. Wat betreft eerste stelling geldt dat op aanbesteder geen verplichting rust om abnormaal lage inschrijvingen terzijde te leggen; betreft een discretionaire bevoegdheid en derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Wat betreft tweede ...

ECLI:NL:RBROT:2016:7827 Rechtbank Rotterdam, 30-08-2016, C/10/505289 / KG ZA 16-752

Thu, 13 Oct 2016 08:23:57 +0200

Aanbestedingszaak. speciale-sectorbedrijf heeft een niet-openbare aanbestedingsprocedure gestart. Eiser is bericht dat zij niet in aanmerking kwam voor gunning, omdat de kosten van de inschrijving het budget overschreden. Het budget is niet als gunningscriterium of anderszins bepalend voor de uitkomst van de aanbesteding in de aanbestedingsstukken genoemd. in feite is – naast de EMVI-formule,...

ECLI:NL:RBDHA:2016:12166 Rechtbank Den Haag, 11-10-2016, C/09/515505 / KG ZA 16-933

Wed, 12 Oct 2016 11:13:43 +0200

Een van de combinanten komt op eigen naam op tegen gunningsvoornemen. Uitsluitend de combinatie is daartoe bevoegd dus eisende partij niet-ontvankelijk. Kan niet hangende procedure worden hersteld door akte vermeerdering van eis op naam van beide combinanten te nemen. Evenmin bij dagvaarding duidelijk gemaakt door eisende partij dat zij mede optrad als gevolmachtigde van andere combinant. Ook i...

ECLI:NL:RBMNE:2016:5270 Rechtbank Midden-Nederland, 30-09-2016, C/16/418882 / KG ZA 16-523

Fri, 07 Oct 2016 13:22:44 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Faculatieve uitsluitingsgrond. Artikel 2.87 lid 1 sub c Aw. Ernstige fout in de uitoefening van het beroep. Proportionaliteitstoets.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2816 Gerechtshof Den Haag, 04-10-2016, 200.195.449/01

Thu, 06 Oct 2016 12:21:33 +0200

Overheidsaanbesteding. Ernstige fout? Valse verklaring?

ECLI:NL:RBOBR:2016:5478 Rechtbank Oost-Brabant, 05-10-2016, 01/860268-15

Wed, 05 Oct 2016 13:52:41 +0200

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich als gemeente ambtenaar heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte meermalen gepleegd en aan het medeplegen van oplichting meermalen gepleegd. De rechtbank veroordeelt verdachte hiervoor tot een taakstraf van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis en tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maande...

ECLI:NL:RBDHA:2016:11869 Rechtbank Den Haag, 05-10-2016, C-09-513319-KG ZA 16-773

Wed, 05 Oct 2016 10:29:04 +0200

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten aanbesteding jeugdhulp overdoen. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten de aanbesteding voor jeugdhulp overdoen voor de contracten per 1 januari 2017. Dat is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding tussen een aantal jeugdhulpinstellingen en deze gemeenten. Achtergrond: jeugdhu...

ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 Gerechtshof Amsterdam, 03-10-2016, 200.192.987/01 OK

Tue, 04 Oct 2016 12:03:50 +0200

OK. Adviesrecht van de ondernemingsraad. Besluit wijziging governance structuur kennelijk onredelijk. Intrekking bevolen.

ECLI:NL:GHAMS:2016:3927 Gerechtshof Amsterdam, 27-09-2016, 200.185.215/01

Tue, 04 Oct 2016 09:48:50 +0200

CAO-verplichting tot overname van personeel door verwervende partij niet van toepassing bij een tijdelijke niet openbaar aanbestede concessie.

ECLI:NL:RBNNE:2013:8400 Rechtbank Noord-Nederland, 17-09-2013, C/19/100326 / KG ZA 13-164

Mon, 03 Oct 2016 14:14:26 +0200

Het ingediende referentieproject voldoet niet aan de door de Provincie gestelde referentie-eisen. Ingediende inschrijving zorgvuldig beoordeeld, nu inschrijver na pv in de gelegenheid is gesteld met nadere bewijsstukken te komen en navraag is gedaan.

ECLI:NL:RBMNE:2016:5272 Rechtbank Midden-Nederland, 15-07-2016, C/16/415534 / KG ZA 16-372

Mon, 03 Oct 2016 13:49:26 +0200

Aanbesteding. De motiveringsbeslissing is afdoende gemotiveerd. het is duidelijk dat het prijsverschil de doorslag heeft gegeven. De weging van de verschillende criteria ten opzichte van elkaar is benoemd en ook is kenbaar hoe partijen bij de verschillende criteria ten opzichte van elkaar gescoord hebben. De voeging van een derde partij wordt afgewezen. Deze heeft zich gemeld na ommekomst van d...

ECLI:NL:RBOVE:2016:3761 Rechtbank Overijssel, 30-09-2016, C/08/188661 / KG ZA 16-240

Mon, 03 Oct 2016 11:05:19 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Niet gebleken dat de Provincie op een onjuiste of onvoldoende transparante wijze invulling geeft aan het door haar gehanteerde EMVI-gunningscriterium. De Provincie heeft, mede door het overleggen van het rapport van M&I Argitek - waarin aan de hand van diverse berekeningen is geconcludeerd dat er voldoende ruimte is om een lagere kwaliteit met een lagere prijs te com...

ECLI:NL:PHR:2016:917 Parket bij de Hoge Raad, 30-09-2016, 15/02186

Fri, 30 Sep 2016 14:32:08 +0200

Internationaal publiekrecht. Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) voor geschil met vakbonden. Toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) en recht op vrijheid van vakvereniging (art. 11 lid 1 EVRM). Voldoende waarborging van recht op collectieve actie en recht op collectief onderhandelen doordat vakbonden niet zelf, maar via werknemers en personeelsv...

ECLI:NL:RBZWB:2016:6124 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-09-2016, C/02/316999 / KG ZA 16-396

Thu, 29 Sep 2016 14:31:21 +0200

Aanbesteding, transparantiebeginsel, uitleg inschrijvingseis, uurtarief € 0.01 conform inschrijvingseis?

ECLI:NL:RBGEL:2016:5207 Rechtbank Gelderland, 12-09-2016, 306559

Thu, 29 Sep 2016 14:27:51 +0200

Overname aandelen. Art. 2:343 BW. Bevel om levering van aandelen te aanvaarden in het kapitaal van een vennootschap die deel uitmaakt van een groep vanwege betrokkenheid van aandeelhouder bij een strafrechtelijk onderzoek.

ECLI:NL:RBGEL:2016:5169 Rechtbank Gelderland, 28-09-2016, 305979

Wed, 28 Sep 2016 14:31:24 +0200

Handelt Allego door de wijze waarop zij aan overheden geïntegreerd infrastructuur - laadpalen voor elektrische auto’s - én levering van elektriciteit aanbiedt in strijd met het groepsverbod van art. 10b Elektriciteitswet 1998 en het verbod op nevenactiviteiten van art. 17 leden 2 en 3 Elektriciteitswet 1998 en beconcurreert Allego Nuon hiermee onrechtmatig?

ECLI:NL:RBDHA:2016:11584 Rechtbank Den Haag, 27-09-2016, C-09-514537-KG ZA 16-872

Wed, 28 Sep 2016 09:08:29 +0200

Aanbesteding betreffende het onderhoud aan de vloot van de Rijksrederij. Na het verzenden van de voorlopige gunningsbeslissing (inhoudende het voornemen om 3 percelen aan eiseres te gunnen) heeft Rijkswaterstaat de inschrijving van eiseres alsnog ongeldig verklaard. Rijkswaterstaat stelt bij de beoordeling van de geldigheid een fout te hebben gemaakt en gehouden te zijn deze recht te zetten. Ei...

ECLI:NL:RBROT:2016:7086 Rechtbank Rotterdam, 31-08-2016, C/10/488665 / HA ZA 15-1147

Fri, 23 Sep 2016 13:43:41 +0200

Precontractuele fase; ontbreken instemming gemeenteraad met koop- en realisatieovereenkomst parkeergarage; met verwijzing naar het arrest 'Hof van Twente' van 26 juni 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1737). De koop- en realisatieovereenkomst is aangegaan onder opschortende voorwaarde van instemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft niet het vertrouwen gewekt dat zij zou instemmen met de uiteindel...

ECLI:NL:RBDHA:2016:11289 Rechtbank Den Haag, 14-09-2016, C/09/513943 / KG ZA 16/830

Wed, 21 Sep 2016 13:34:24 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Best value procurement. Op basis van de aanbestedingsdocumenten kon de inschrijving van eiseres in de concretiseringsfase nog ongeldig worden verklaard. Dat heeft gedaagde op goede gronden ook gedaan, omdat in de concretiseingsfase is gebleken dat de inschrijving van eiseres niet voldoet aan een van de gestelde randvoorwaarden. Geen schending van het vertrouwens-, tra...

ECLI:NL:RBDHA:2016:11210 Rechtbank Den Haag, 24-08-2016, C-09-510889-KG ZA 16-586

Wed, 21 Sep 2016 11:48:52 +0200

Aanbesteding. Inschrijving bevatte een ondertekeningsgebrek. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid tot herstel geboden en de inschrijving inhoudelijk beoordeeld. De aanbestedende dienst mocht de inschrijving later niet alsnog op grond van het ondertekeningsgebrek terzijde leggen. Vertrouwensbeginsel. Uitzondering op het uitgangspunt dat het gelijkheidsbeginsel prevaleert.

ECLI:NL:RBMNE:2016:4807 Rechtbank Midden-Nederland, 31-08-2016, C/16/420222 / KG ZA 16-584

Tue, 20 Sep 2016 14:32:26 +0200

Aanbestedings-kg. Gemeenten willen huishoudelijke hulp 2017-2019 inkopen tegen vooraf vastgestelde tarieven. Volgens zorgaanbieder zijn die tarieven te laag, want onder zijn kostprijs. Volgens hem handelen de gemeenten in strijd met Wmo 2015 en abbb.

ECLI:NL:RBDHA:2016:11209 Rechtbank Den Haag, 24-08-2016, C-09-510801-KG ZA 16-581

Tue, 20 Sep 2016 13:58:06 +0200

Aanbesteding. Inschrijving bevatte een ondertekeningsgebrek. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid tot herstel geboden en de inschrijving inhoudelijk beoordeeld. De aanbestedende dienst mocht de inschrijving later niet alsnog op grond van het ondertekeningsgebrek terzijde leggen. Vertrouwensbeginsel. Uitzondering op het uitgangspunt dat het gelijkheidsbeginsel prevaleert.

ECLI:NL:RBNNE:2016:4150 Rechtbank Noord-Nederland, 13-09-2016, C/17/150190/KG ZA 16-228

Wed, 14 Sep 2016 13:30:18 +0200

aanbesteding vervoer huisartsen; geen onvoorwaardelijke toezegging heraanbesteding.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2595 Gerechtshof Den Haag, 13-09-2016, 200.192.260/01

Wed, 14 Sep 2016 10:00:18 +0200

Overheidsaanbesteding. Intrekking aanbesteding toelaatbaar? Arrest Croce Amica / AREU. Geschiktheidseis of uitvoeringseis?

ECLI:NL:RBDHA:2016:10967 Rechtbank Den Haag, 12-09-2016, C/09/513278 / KG ZA 16/770

Tue, 13 Sep 2016 10:00:59 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomst voor de levering van dienstverlening op het gebied van Mediastrategie, Mediaplanning, Media-inkoop en Media-administratie. Voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar stellingen dat beoordeling op een onderdeel van het gunningscriterium prijs niet goed is verlopen. Geen manipulatief strategische inschrij...

ECLI:NL:RBAMS:2016:5737 Rechtbank Amsterdam, 30-08-2016, KG ZA 16-925

Mon, 12 Sep 2016 13:37:54 +0200

Rederijen tegen Gemeente Amsterdam. Kort Geding. Vordering opschorten Uitgiftereglement vergunningen voor rondvaartboten op Amsterdamse grachten afgewezen. Met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang aanwezig.

ECLI:NL:RBAMS:2016:5733 Rechtbank Amsterdam, 28-07-2016, KG ZA 16-712

Mon, 12 Sep 2016 10:57:18 +0200

Geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht, toch de aanbestedingsbeginselen van toepassing. De winnaar is uitgegaan van de juiste door de gemeente voorgeschreven EPC-waarde. Inschrijving winnaar niet ongeldig en voor een herbeoordeling van de EPC is evenmin plaats. Aan de motivering van de inschrijving van eisende partij kleven niet zodanige gebreken dat de gemeente het gunningsvoornemen zou...

ECLI:NL:PHR:2016:448 Parket bij de Hoge Raad, 27-05-2016, 15/01976

Fri, 09 Sep 2016 13:35:59 +0200

Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Afbreken van onderhandelingen met overheidslichaam. Voorbehoud gemaakt?

ECLI:NL:RBGEL:2016:4867 Rechtbank Gelderland, 19-07-2016, 303341

Thu, 08 Sep 2016 11:59:29 +0200

Hebben partijen de tussentijdse opzegmogelijkheid van de tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht contractueel uitgesloten? Voor nadere bewijslevering in het kader van de daarvoor noodzakelijke uitleg van de overeenkomst is in kort geding geen plaats.

ECLI:NL:RBNNE:2016:4075 Rechtbank Noord-Nederland, 07-09-2016, C/17/150380 /KG ZA 16-240

Wed, 07 Sep 2016 14:42:22 +0200

Aanbesteding. Intrekking offertetraject wegens gebrek aan mededinging. Daarna nieuwe uitvraag, waarbij als voorwaarde is gesteld dat afstand moet worden gedaan van aanspraken met betrekking tot het eerste traject.

ECLI:NL:RBGEL:2016:4816 Rechtbank Gelderland, 22-07-2016, 302764

Fri, 02 Sep 2016 16:45:45 +0200

Aanbesteding. Uitleg aanbestedingsdocumenten. Aanbestedingsdocumenten eisen niet dat CAO-verklaring van SFT omtrent naleving CAO Taxivervoer in specifieke vorm van bedrijfsoordeel is vereist. Brieven van SFT in combinatie met eerder bedrijfsoordeel voldoende.

ECLI:NL:RBDHA:2016:10443 Rechtbank Den Haag, 02-06-2016, C/09/507515 / KG ZA 16-348

Fri, 02 Sep 2016 12:46:45 +0200

Aanbesteding: voorlopige gunningsbeslissing ingetrokken; gestelde onregelmatigheden in aanbestedingsdocumenten kunnen bij gebreke van voorlopige gunningsbeslissing om die reden niet in kort geding inhoudelijk worden beoordeeld

ECLI:NL:OGEAA:2016:547 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-08-2016, A.R. 1204 van 2013

Fri, 02 Sep 2016 11:50:45 +0200

Civiel. Uitleg aannemingsovereenkomst met betrekking tot ontziltingsfabriek.

ECLI:NL:RBDHA:2016:10440 Rechtbank Den Haag, 25-08-2016, C/09/513964 / KG ZA 16-832

Thu, 01 Sep 2016 12:20:45 +0200

Aanbesteding; toetsing aan selectiecriterium; toekenning punten op kerncompetentie gladheidsbestrijding; terecht geen punten op deze kerncompetentie toegekend; loting heeft op transparante en zorgvuldige wijze plaatsgevonden.

ECLI:NL:RBDHA:2016:10439 Rechtbank Den Haag, 25-07-2016, C/09/511658 / KG ZA 16-645

Thu, 01 Sep 2016 11:58:45 +0200

Opzegging duurovereenkomst ivm aanbesteding; vraag of zwaarwegende grond voor opzegging vereist is kan in midden blijven ivm op Staat rustende verplichting tot aanbesteding, die als zodanig al als zwaarwegende grond geldt; onvoldoende aannemelijk dat opzegtermijn van drie maanden in bodemprocedure als onredelijk kort zal worden gekwalificeerd; afwijzing vorderingen in kort geding.

ECLI:NL:GHSHE:2008:1833 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-08-2008, HD 200.006.811

Tue, 30 Aug 2016 15:42:10 +0200

aanbestedingsgeschil

ECLI:NL:CRVB:2016:3137 Centrale Raad van Beroep, 28-07-2016, 14/5500 AW

Tue, 23 Aug 2016 15:33:29 +0200

Disciplinair strafontslag. Ernstig plichtsverzuim. Op grond van de beschikbare administratieve gegevens en de bevindingen van Hoffmann, waaronder de door appellant en diverse getuigen afgelegde verklaringen, concludeert de Raad dat appellant de hem verweten gedragingen heeft begaan. De straf van onvoorwaardelijk ontslag is niet onevenredig aan de aard en de ernst van het gepleegde plichtsverzuim.

ECLI:NL:RBROT:2016:6424 Rechtbank Rotterdam, 14-07-2016, C/10/501925 / KG ZA 16-544

Wed, 17 Aug 2016 12:41:24 +0200

Kort geding. Aanbesteding. HvJ EU 12 februari 2004 C-230/02 (Grossmann). Geschiktheidseisen niet disproportioneel.

ECLI:NL:RVS:2016:2273 Raad van State, 17-08-2016, 201506025/1/A3

Wed, 17 Aug 2016 10:32:27 +0200

Bij besluit van 6 augustus 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten buiten behandeling gesteld.

ECLI:NL:RBNHO:2016:6570 Rechtbank Noord-Holland, 14-07-2016, C/15/242718 / KG ZA 16-317

Mon, 15 Aug 2016 14:34:24 +0200

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het op de weg van de Provincie had gelegen om bij eiseres inlichtingen in te winnen over het referentieproject. De voorzieningenrechter verbiedt de Provincie de aanmelding van eiseres terzijde te leggen

ECLI:NL:RBGEL:2016:4484 Rechtbank Gelderland, 03-08-2016, 281022

Thu, 11 Aug 2016 14:33:49 +0200

Hoofdzaak: Slepend conflict over vervoerovereenkomst met provincie. Deels herhaling geschil voor dezelfde instantie. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Eisen van goede procesorde. Incident: art. 843a Rv; geen rechtmatig belang.

ECLI:NL:GHDHA:2016:1238 Gerechtshof Den Haag, 03-05-2016, 200.141.753/01

Wed, 10 Aug 2016 15:03:12 +0200

Faillissement van BV waarin uitsluitend personeel was ondergebracht dat werd ingezet voor de activiteiten van zustervennootschap. Curator spreekt bestuurders en gelieerde vennootschappen aan: pauliana, onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid.

ECLI:NL:RBOVE:2016:3082 Rechtbank Overijssel, 27-07-2016, 168670 HA ZA 15-136

Tue, 09 Aug 2016 14:21:42 +0200

Faillissement. Bestuurdersaansprakelijkheid. Pauliana. Uit de door de curator in het geding gebrachte correspondentie blijkt zonneklaar dat het de bedoeling was om het bedrijf van failliet leeg te trekken alvorens het faillissement aan te vragen. Met de curator is de rechtbank van mening dat met de verkoop van de activa, alsmede het cederen van de debiteurenportefeuille, het gehele vermogen is...

ECLI:NL:RBMNE:2016:4187 Rechtbank Midden-Nederland, 22-06-2016, C/16/414131 / KG ZA 16-312

Tue, 09 Aug 2016 10:05:42 +0200

kort geding, aanbestedingsrecht

ECLI:NL:CBB:2016:198 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 09-08-2016, 15/891

Tue, 09 Aug 2016 10:03:12 +0200

Beroep van Syntus tegen OV-aanbesteding Haarlem/IJmond ongegrond verklaard.

ECLI:NL:RBDHA:2016:9125 Rechtbank Den Haag, 01-08-2016, C-09-511645-KG ZA 16-640

Fri, 05 Aug 2016 12:46:07 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Ten laat bezwaar tegen - terechte - uitsluiting Gehandeld in strijd met het communicatieverbod. Uitleg criterium.

ECLI:NL:GHARL:2016:6099 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-07-2016, 200.192.346/01

Wed, 03 Aug 2016 10:02:03 +0200

Overheidsaanbesteding. Toelaatbaarheid provisionele vordering in spoedappel.

ECLI:NL:RBROT:2016:6025 Rechtbank Rotterdam, 01-08-2016, C/10/503222 / KG ZA 16-614

Wed, 03 Aug 2016 08:03:33 +0200

Kort geding. Vrijwillige (private) meervoudige onderhandse aanbesteding. HR 3 mei 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ2900. Geen algemene beginselen van behoorlijk bestuur toepasselijk. Beginselen van gelijkheid en transparantie wel toepasselijk. Deugdelijke motivering afwijzing? Anonieme beoordeling maakt favoritisme op zich al onaannemelijk.

ECLI:NL:RBNNE:2016:3580 Rechtbank Noord-Nederland, 27-07-2016, C/17/138149 / HA ZA 14-427

Mon, 01 Aug 2016 15:45:57 +0200

Aanbesteding: uitleg overeenkomst na uitvoering van het werk.

ECLI:NL:GHDHA:2016:2142 Gerechtshof Den Haag, 12-07-2016, 200.178.610/01

Mon, 01 Aug 2016 11:09:57 +0200

aanbesteding, voorwaardelijke bieding

ECLI:NL:RBMNE:2016:4335 Rechtbank Midden-Nederland, 29-07-2016, C/16/415942 / KG ZA 16-389

Fri, 29 Jul 2016 15:52:05 +0200

Kort geding. Aanbestedingszaak. Herstel fout inschrijving in de gegeven omstandigheden niet toegestaan.

ECLI:NL:RBDHA:2016:8885 Rechtbank Den Haag, 29-07-2016, C/09/512150 / KG ZA 16/679

Fri, 29 Jul 2016 13:22:05 +0200

vastgoedontwikkelaar vs gemeente Kaag en Braassem, vorderingen van beide partijen afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2016:5612 Rechtbank Rotterdam, 22-07-2016, 5167095 VV EXPL 16-251

Wed, 27 Jul 2016 10:00:11 +0200

overgang van onderneming; Spijkers-arrest; Finse bussen-arrest; taxivervoer op maat; 7:662 BW

ECLI:NL:RBMNE:2016:4096 Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2016, C/16/414268 / KG ZA 16-320

Fri, 22 Jul 2016 16:27:36 +0200

kort geding aanbestedingsprocedure

ECLI:NL:GHAMS:2016:2953 Gerechtshof Amsterdam, 19-07-2016, 200.171.206/01

Fri, 22 Jul 2016 09:42:49 +0200

Battle of forms; art 6:223, lid 3 BW; Toepasselijkheid algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Hof: Een uitdrukkelijk van de hand wijzen als bedoeld in artikel 6:225 lid 3 BW kan niet reeds volgen uit de enkele in de correspondentie opgenomen voorgedrukte standaardtekst, waarin de toepasselijkheid van andere dan de eigen algemene voorwaarden al dan niet ‘uitdrukkelijk’ wordt af...

ECLI:NL:RBMNE:2016:3985 Rechtbank Midden-Nederland, 20-07-2016, C/16/415796 / KG ZA 16-382

Wed, 20 Jul 2016 16:52:21 +0200

Kort geding. Aanbestedingszaak. Verbouwing school. De aanbestedende dienst heeft ten onrechte voorlopig gunningsvoornemen ingetrokken en aan nummer twee gegund. Opdracht dient, voor zover aanbestedende dienst de opdracht in de markt wil zetten, definitief aan eiseres te worden gegund.

ECLI:NL:RBDHA:2016:7888 Rechtbank Den Haag, 07-07-2016, C/09/510972 KG ZA 16/589

Tue, 19 Jul 2016 12:41:30 +0200

Kort geding. Aanbestedingsprocedure. Kern van het onderhavige geschil betreft de vraag of het beoordelingsteam op basis van de door eiseres bij haar inschrijving ingediende stukken redelijkerwijs tot de aan eiseres toegekende score van 4 punten voor het kwaliteitscriterium planning heeft kunnen komen. Eiseres meent dat dit niet het geval is, maar dat wordt door de voorzieningenrechter niet gevo...

ECLI:NL:RBROT:2016:5431 Rechtbank Rotterdam, 13-07-2016, C/10/485502 / HA ZA 15-996

Fri, 15 Jul 2016 14:44:06 +0200

Het geschil betreft de uitleg van een verzekeringsovereenkomst. Het gaat hier om een BAV-polis die op basis van door de beursmakelaar samengestelde voorwaarden op de beurs is aangeboden en afgesloten. Uitlegnormen: cao-norm, Haviltex en dynamische uitleg. Co-assurantie. Bestaat er wel of niet een volgverplichting? De woorden 'leidend" en "volgend" op het handtekeningenblad – zonder opname in de...

ECLI:NL:CBB:2016:183 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-07-2016, 15/325

Thu, 14 Jul 2016 09:59:08 +0200

Spoorwegwet Verzoek om handhavend optreden door ACM afgewezen Aanbesteding Openbaar Vervoer Concessie Limburg 2016-2031

ECLI:NL:GHDHA:2016:1688 Gerechtshof Den Haag, 21-06-2016, 200.186.709/01

Wed, 13 Jul 2016 13:52:49 +0200

Overheidsaanbesteding. Uitleg referentie.

ECLI:NL:PHR:2016:453 Parket bij de Hoge Raad, 27-05-2016, 15/02717

Tue, 12 Jul 2016 10:13:36 +0200

Art. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheid bestuurders na faillissement zorgbureau (art. 2:248 BW en 2:11 BW). Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling belangrijke oorzaak faillissement?

ECLI:NL:HR:2016:1484 Hoge Raad, 08-07-2016, 15/01009

Tue, 12 Jul 2016 09:21:37 +0200

Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2900, NJ 2013/572. Private aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden. Contractsvrijheid; gelijkheids- en transparantiebeginsel. Beroep op aanbestedingsvoorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

ECLI:NL:PHR:2016:368 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2016, 15/01009

Tue, 12 Jul 2016 09:20:36 +0200

Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2900, NJ 2013/572. Private aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden. Contractsvrijheid; gelijkheids- en transparantiebeginsel. Beroep op aanbestedingsvoorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

ECLI:NL:RBMNE:2016:3800 Rechtbank Midden-Nederland, 08-07-2016, C/16/413830 / KG ZA 16-298

Fri, 08 Jul 2016 16:27:20 +0200

In de onderhavige aanbestedingsprocedure staat de vraag centraal of ProRail de inschrijving van Strukton als een abnormaal lage, althans irreële inschrijving heeft kunnen aanmerken. Daarnaast wordt beoordeeld of ProRail de opdracht rechtmatig kan gunnen aan de winnende inschrijver. In geschil is of deze inschrijver aan alle voorwaarden voldoet.

ECLI:NL:PHR:2016:70 Parket bij de Hoge Raad, 04-03-2016, 15/00167

Fri, 08 Jul 2016 14:16:50 +0200

Mededingingsrecht, schadevergoeding. Schadeclaim wegens onrechtmatig handelen door schending kartelverbod. Doorberekeningsverweer. Schadevaststelling door middel van vermogensvergelijking (art. 6:95-6:97 BW) of met toepassing van voordeelstoerekening (art. 6:100 BW)? Richtlijn 2014/104/EU. Voordeelstoerekening vereist condicio sine qua non-verband en inachtneming van de in art. 6:98 BW besloten...

ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland, 17-06-2016, 414169/KG ZA 16-314

Mon, 04 Jul 2016 16:18:13 +0200

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Afwijzing van de vorderingen, omdat het kort geding niet binnen de contractueel overeengekomen vervaltermijn van 5 kalenderdagen aanhangig is gemaakt. Het beroep op artikel 6:248 lid 2 BW slaagt niet.

ECLI:NL:RBAMS:2016:4094 Rechtbank Amsterdam, 10-06-2016, KG ZA 16-502

Mon, 04 Jul 2016 15:42:43 +0200

Kort geding, Aanbesteding. Vordering staken aanbesteding afgewezen. Geen strijd met clusterverbod. Concurrerende dialoog procedure.

ECLI:NL:RBMNE:2016:3518 Rechtbank Midden-Nederland, 30-06-2016, C/16/415820 / KG ZA 16-385

Fri, 01 Jul 2016 11:47:45 +0200

Aanbesteding Regiotaxi Utrecht Vervoer. Gunningscriterium emvi. Onderlinge verhouding prijs en kwaliteit. Ruime beleidsvrijheid voor aanbestedende dienst – zij mag bepalen hoeveel onderling relatief gewicht zij aan deze aspecten toekent. Emvi is niet op onrechtmatige wijze vorm gegeven

ECLI:NL:RBROT:2016:5008 Rechtbank Rotterdam, 09-06-2016, C/10/498882 / KG ZA 16-382

Fri, 01 Jul 2016 08:29:15 +0200

Aanbesteding. Concessieovereenkomst voor een dienst. Geen duidelijk grensoverschrijdend belang.

ECLI:NL:RBROT:2016:4858 Rechtbank Rotterdam, 30-06-2016, ROT 15/5276 en ROT 15/5277

Thu, 30 Jun 2016 14:00:05 +0200

Bij uitspraak van 23 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4738, heeft de rechtbank al vastgesteld dat in elf aanbestedingen artikel 6 van de Mw is overtreden. De rechtbank is van oordeel dat eisers als feitelijk leidinggevende aan de overtreding kunnen worden aangemerkt. Geen (voorwaardelijk) opzet op de wederrechtelijkheid van de gedragingen vereist. Boeteverlaging omdat de rechtbank een lagere ernst...

ECLI:NL:RBMNE:2016:3367 Rechtbank Midden-Nederland, 24-06-2016, 414820/KG ZA 16-342

Thu, 30 Jun 2016 11:37:05 +0200

ECLI:NL:GHDHA:2016:1875 Gerechtshof Den Haag, 09-02-2016, 200.157.927/01

Tue, 28 Jun 2016 16:33:43 +0200

Is een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst? Behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard? Worden de activiteiten in hoofdzaak gefinancierd door een of meer aanbestedende diensten?

ECLI:NL:RBDHA:2016:7130 Rechtbank Den Haag, 27-06-2016, C/09/510703 / KG ZA 16-577

Tue, 28 Jun 2016 11:16:13 +0200

“Kort geding. Aanbesteding. Terechte ongeldigverklaring inschrijving wegens ondeugdelijke ondertekening inschrijvingsdocumenten.”

ECLI:NL:RBZWB:2016:3891 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-06-2016, C/02/315788 / KG ZA 16-314

Tue, 28 Jun 2016 10:00:36 +0200

Beroep van zorgverstrekker op art. 13 lid 1 ZVW en 13 lid 5 ZVW.

ECLI:NL:RBNNE:2015:4956 Rechtbank Noord-Nederland, 28-10-2015, C/19/93276 / HA ZA 12-164

Fri, 24 Jun 2016 15:46:57 +0200

Overheidsaanbesteding ICT. Kan de provincie Drenthe haar op grond van een openbare aanbesteding met Centric gesloten overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden, omdat het op grond van die overeenkomst te leveren storagesysteem niet aan de eisen zal kunnen voldoen.

ECLI:NL:PHR:2016:294 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2016, 15/00400

Fri, 24 Jun 2016 13:23:57 +0200

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Aannemingsovereenkomst. Beëindiging werk in onvoltooide staat. Uitleg art. 14 lid 8 UAVTI 1992. Vertraging van meer dan twee maanden. Vraag of nog werkzaamheden zijn of hadden kunnen worden verricht. Cassatiegeding ten aanzien van een der partijen geschorst (art. 29 Fw).

ECLI:NL:RBROT:2016:4738 Rechtbank Rotterdam, 23-06-2016, ROT 15/5275

Thu, 23 Jun 2016 14:00:24 +0200

Overtreding kartelverbod in elf aanbestedingen. Mededingingsrechtelijk karakter ‘cover pricing’ of ‘prijslenen’ (r.o. 7.1). Strekkingsbeperking. Merkbaarheidsvereiste, gegeven de context waarin de gedragingen plaatsvonden geen zwakke positie. Bagatelbepaling en relevante markt (= hier de concrete aanbesteding/inschrijvende ondernemingen bij de aanbesteding). Toerekening aan (groot)moedermaats...

ECLI:NL:RBNNE:2016:692 Rechtbank Noord-Nederland, 23-02-2016, 4781339

Wed, 22 Jun 2016 15:47:24 +0200

ketenregeling, schijnconstructie, uitzendovereenkomst, allocatiefunctie.

ECLI:NL:RVS:2016:1747 Raad van State, 22-06-2016, 201509422/1/R6

Wed, 22 Jun 2016 10:32:58 +0200

Bij besluit van 12 november 2015, kenmerk 15bb8713, heeft de raad het bestemmingsplan "Hart van Zuid" vastgesteld.

ECLI:NL:RBAMS:2016:3734 Rechtbank Amsterdam, 24-05-2016, 4872765 EA VERZ 16-257

Tue, 21 Jun 2016 13:37:24 +0200

Hoger beroep beslissing UWV. Herstel arbeidsovereenkomst afgewezen. Vergoeding ex artikel 7:672 lid 9 BW na onregelmatige opzegging. Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6854 Rechtbank Den Haag, 20-06-2016, C/09/509434 / KG ZA 16-489

Tue, 21 Jun 2016 11:53:24 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Ontoelaatbare aanvulling motivering gunningsbeslissing.

ECLI:NL:GHAMS:2016:2157 Gerechtshof Amsterdam, 07-06-2016, 200.171.465/01

Fri, 17 Jun 2016 11:17:53 +0200

Overheidsaanbesteding. Concessieovereenkomst voor het plaatsen en exploiteren van Abri’s en Mupi’s. Aanbestedingsvoorwaarden zijn tijdens de aanbestedingsprocedure gewijzigd. Uitleg van de concessieovereenkomst.

ECLI:NL:RBGEL:2016:3280 Rechtbank Gelderland, 18-04-2016, 298271

Fri, 17 Jun 2016 10:25:24 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Aanbestedingswet 2012; Aanbestedingsreglement Werken 2012. Beginselen van aanbestedingsrecht: gelijke behandeling van inschrijvers, transparantie en evenredigheid. Kennelijke materiële fout in de inschrijving, die zich leent voor herstel. Geen sprake van manipulatief biedgedrag.

ECLI:NL:RBGEL:2016:2863 Rechtbank Gelderland, 02-05-2016, 297986

Thu, 16 Jun 2016 12:25:53 +0200

Aanbestedingszaak. De aanbestedende dienst heeft in redelijkheid tot toekenning van het gegeven aantal punten aan eiseres kunnen komen. Vorderingen tot correctie van de puntentoekenning en intrekking van de voorlopige gunningsbeslissing en het nemen van een nieuwe gunningsbeslissing afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2016:2178 Rechtbank Overijssel, 16-06-2016, C/08/185584 / KG ZA 16-144

Thu, 16 Jun 2016 12:24:23 +0200

Aanbesteding taxivervoer in alle Twentse gemeenten.

ECLI:NL:RBROT:2016:4515 Rechtbank Rotterdam, 14-06-2016, C/10/500158 / KG ZA 16-453

Wed, 15 Jun 2016 16:17:53 +0200

Aanbesteding; onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging. Contractuele vervaltermijn? Grossmann verweer. Bepaling definitieve wegingspercentage gunningscriteria na eerste inschrijving doch voor “Best And Final Offer. Disproportionele puntenaftrek?

ECLI:NL:PHR:2016:487 Parket bij de Hoge Raad, 31-05-2016, 16/02838

Tue, 14 Jun 2016 14:11:53 +0200

Aanbestedingsrecht. Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om overeenkomst na gunning aan te tasten. Uitleg richtlijnen 89/665/EEG en 2007/66/EG en implementatie daarvan in de art. 2.127, 2.131 en 4.15 Aanbestedingswet 2012. Daarnaast rol voor wilsgebreken dan wel nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW? Misbruik van bevoegdheid ...

ECLI:NL:RBLIM:2016:4992 Rechtbank Limburg, 13-06-2016, C/03/218910 / KG ZA 16-140

Mon, 13 Jun 2016 16:38:24 +0200

Aanbestedingsrecht. Voldoen aan geschiktheidseisen door onderaannemer. Moment van opvragen en indienen van bewijsstukken.

ECLI:NL:RBLIM:2016:4991 Rechtbank Limburg, 13-06-2016, C/03/218909 / KG ZA 16-139

Mon, 13 Jun 2016 16:26:23 +0200

Aanbestedingsrecht. Motivering van de gunningsbeslissing. In artikel 2:130 leden 1 en 2 Aw2012 is de uit het transparantiebeginsel voortvloei¬ende motiveringsplicht opgenomen. Lid 1 bepaalt dat de mededeling van de gunnings¬beslissing aan iedere inschrijver, onder meer, de relevante redenen voor die beslissing bevat. Lid 2 bepaalt dat voor de toepassing van het eerste lid onder “relevante reden...

ECLI:NL:RBLIM:2016:4990 Rechtbank Limburg, 13-06-2016, C/03/218783 / KG ZA 16-135

Mon, 13 Jun 2016 16:13:53 +0200

Aanbestedingsrecht. Voldoen aan geschiktheidseisen door onderaannemer. Beoordelingssystematiek niet verlaten door aanbestedende dienst.

ECLI:NL:RBAMS:2016:3566 Rechtbank Amsterdam, 20-05-2016, KG ZA 16-258

Mon, 13 Jun 2016 13:09:23 +0200

Kort geding, aanbesteding, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6383 Rechtbank Den Haag, 09-06-2016, C/09/509037 KG/ZA 16-463

Mon, 13 Jun 2016 09:52:53 +0200

Het gaat er in deze zaak om of de toepasselijke facultatieve uitsluitingsgronden ernstige fout in uitoefening van het beroep en zich in ernstige mate schuldig maken aan valse verklaring en/of niet dan wel niet volledig verstrekken van inlichtingen terecht door de aanbestedende dienst op eiseres van toepassing zijn verklaard. Er is sprake van een ernstige fout van eiseres in de uitoefening van h...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6471 Rechtbank Den Haag, 25-02-2016, C-09-504865-KG ZA 16-141

Fri, 10 Jun 2016 13:09:23 +0200

Kort geding. Eiseres is het niet eens met de opzegging door gedaagde van de tussen hen gesloten overeenkomst. Eiseres heeft haar stelling, dat sprake is van een samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet tussentijds kan worden beëindigd, echter niet aannemelijk gemaakt. Het gevorderde wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6394 Rechtbank Den Haag, 15-03-2016, C/09/503443 / KG ZA 16/45

Fri, 10 Jun 2016 09:27:54 +0200

Aanbesteding volgens de meervoudig onderhandse procedure voor een 2B dienst zonder grensoverschrijdend belang is door de aanbestedende dienst ingetrokken. Eiseres richt daartegen vorderingen in kort geding. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat tot intrekking mocht worden overgegaan, zodat de vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6399 Rechtbank Den Haag, 25-03-2016, C/09/505146 / KG ZA 16/158

Thu, 09 Jun 2016 13:22:24 +0200

Kort geding. Aanbesteding voor verhuisdiensten volgens de openbare procedure. Partijen verschillen van mening over de uitleg van een aanbestedingsvoorwaarde t.a.v. een percentage Social Return. Geoordeeld wordt dat duidelijk was dat een minimumpercentage werd geëist en niet een exact percentage. De stelling van eiseres, dat de inschrijving van degene aan wie de opdracht voorlopig is gegund onge...

ECLI:NL:RBROT:2016:4319 Rechtbank Rotterdam, 01-06-2016, C/10/477716 / HA ZA 15-640

Thu, 09 Jun 2016 11:01:53 +0200

Borgtocht. Art. 7:850 BW. Gerechtvaardigde belangen van de borg. Informatieplicht schuldeiser. Vordering tot nakoming concerngarantie toegewezen; reeds uit afspraak dat op eerste verzoek zal worden betaald hetgeen schuldeiser verklaart te vorderen te hebben, volgt dat schuldeiser direct aanspraak mag maken op betalen zonder discussies over de hoogte van het door schuldeiser gevorderde bedrag. V...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6288 Rechtbank Den Haag, 06-06-2016, C/09/508893 / KG ZA 16/450

Thu, 09 Jun 2016 10:49:53 +0200

Kort geding. Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. De eerste aanbesteding is tijdens de selectiefase ingetrokken, omdat de aanbestedende dienst meent een geschiktheidseis en selectiecriterium onduidelijk te hebben geformuleerd. De eis en het criterium zijn in de nieuwe aanbesteding verduidelijkt. Een van de gegadigden is toen dit geding gestart. De voorzieningenrechter overw...

ECLI:NL:RBROT:2016:4318 Rechtbank Rotterdam, 08-06-2016, C/10/454142 / HA ZA 14-682

Thu, 09 Jun 2016 10:28:53 +0200

Drechtsteden, een openbaar samenwerkingsverband van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht, huurt een IT-specialist in. Vervolgens wordt door Drechtsteden een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de aanschaf van nieuwe servers. In deze aanbestedingsprocedure heeft de IT-specialist een adviserende rol. Hij beveelt Drechtsteden aan o...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6312 Rechtbank Den Haag, 08-06-2016, C-09-509120-KG ZA 16-468

Wed, 08 Jun 2016 14:13:23 +0200

Kort geding. Aanbesteding. De Staat moet nader onderzoek verrichten naar de door inschrijvers aangeboden kortingspercentages.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6313 Rechtbank Den Haag, 08-06-2016, C-09-509138-KG ZA 16-472

Wed, 08 Jun 2016 12:11:24 +0200

Kort geding. Aanbesteding. De Staat moet nader onderzoek verrichten naar de door inschrijvers aangeboden kortingspercentages.

ECLI:NL:RBDHA:2016:6249 Rechtbank Den Haag, 02-06-2016, C/09/507370 / KG ZA 16/336

Wed, 08 Jun 2016 10:47:23 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Medewerker aanbestedende dienst, die een belangrijke rol had in de gehele aanbestedingsprocedure, heeft de door de aanbestedende dienst opgestelde regels in de aanbesteding overtreden. Dit handelen rechtvaardigt de beslissing van de aanbestedende dienst om vanwege schending van het non-discriminatiebeginsel en het transparantiebeginsel over te gaan tot intrekking van ...

ECLI:NL:RBDHA:2016:6248 Rechtbank Den Haag, 02-06-2016, C/09/507302 / KG ZA 16/327

Wed, 08 Jun 2016 10:28:23 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Medewerker aanbestedende dienst heeft de door aanbestedende dienst opgestelde regels overtreden. Dit rechtvaardigt de beslissing om over te gaan tot intrekking van de aanbesteding.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2195 Rechtbank Midden-Nederland, 04-05-2016, C/16/347915 / HA ZA 13-520

Tue, 07 Jun 2016 13:11:53 +0200

Tussenvonnis. Opdrachtgever (gemeente) heeft niet meegewerkt aan contractueel overeengekomen goedkeuringsprocedure voor software. Rechtbank toetst of sprake is van dermate ernstige gebreken dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat opdrachtnemer zich beroept op die contactuele verplichting van de gemeente.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1962 Rechtbank Overijssel, 02-06-2016, ak_zwo_15_1821

Mon, 06 Jun 2016 13:23:53 +0200

Wmo 2015;algemene voorziening; maatwerkvoorziening; onderzoeksplicht; maatstaf “schoon huis”; financieel onderzoek; verweerder dient nader onderzoek te doen; beroep gegrond.

ECLI:NL:RBNHO:2016:4602 Rechtbank Noord-Holland, 03-06-2016, C/15/240866 / KG ZA 16-209

Mon, 06 Jun 2016 11:44:23 +0200

Kort geding. Geen overeenstemming bereikt over exploitatie van de horeca door gedaagde in de nieuwbouw van eiseres. Afgebroken onderhandelingen. Geen gebod tot dooronderhandelen.

ECLI:NL:RBLIM:2016:4546 Rechtbank Limburg, 27-05-2016, C/03/219183 / KG ZA 16-151

Fri, 03 Jun 2016 13:31:23 +0200

Aanbestedingsrecht. Proportionaliteit. Percelen. Wezenlijke fouten in aanbestedingsleidraad. Toeschrijven. Procedure vóór gunning gericht op staken aanbesteding. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2016:4135 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2016, C/10/499896 / KG ZA 16-436

Fri, 03 Jun 2016 10:54:23 +0200

Het niet voldoen aan het maximaal voorgeschreven pagina’s binnen het bestek is een materiële eis, waar de inschrijving aan moet voldoen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het enkele feit dat de ACM bij besluit een last onder dwangsom heeft opgelegd in dit geval nog niet met zich brengt dat sprake is van een ernstige fout in de beroepsuitoefening.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1948 Rechtbank Overijssel, 02-06-2016, C/08/185163 / KG ZA 16-124 en C/08/185165 / KG ZA 16-125

Thu, 02 Jun 2016 14:10:53 +0200

De overname van de huishoudelijke hulp in de gemeente Enschede van het failliete TSN door Stichting Familiehulp is toelaatbaar. Zo oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel in een procedure die was aangespannen door branchevereniging BTN en thuiszorgorganisaties Solace en BiOns. Er is naar het oordeel van de rechter geen sprake van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst...

ECLI:NL:RBMNE:2016:2931 Rechtbank Midden-Nederland, 25-05-2016, 4960171 AE VERZ 16-37 LH/1040

Wed, 01 Jun 2016 10:35:53 +0200

Verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een werkgeverswisseling nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund. Opzegging door de aanvankelijke werkgever. Parlementaire geschiedenis van artikel 7:673 BW.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2901 Rechtbank Midden-Nederland, 25-05-2016, 4960654 AE VERZ 16-39 en 4960685 AE VERZ 16-40 LH/1040

Tue, 31 May 2016 14:26:23 +0200

Verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een werkgeverswisseling nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund. Opzegging door de aanvankelijke werkgever. Parlementaire geschiedenis van artikel 7:673 BW.

ECLI:NL:RBNHO:2016:1455 Rechtbank Noord-Holland, 24-02-2016, 15-5526

Tue, 31 May 2016 14:02:53 +0200

Overgang van onderneming welzijnsdiensten. Kennelijk onredelijk ontslag

ECLI:NL:RBROT:2016:3975 Rechtbank Rotterdam, 26-05-2016, C/10/497953 / KG ZA 16-323

Mon, 30 May 2016 08:57:23 +0200

Voor wat betreft de gunningscriteria ‘CV Sleutelfunctionaris’ en ‘het Kansendossier’ is sprake van een onvolledige motivering alsmede wellicht tevens van een onvolledige beoordeling.

ECLI:NL:RBROT:2016:3974 Rechtbank Rotterdam, 26-05-2016, C/10/497905 / KG ZA 16-319

Mon, 30 May 2016 08:49:53 +0200

De aanbestedende dienst komt een ruime vrijheid toe bij het bepalen van de gunningscriteria voor de door haar uitgeschreven opdracht. Die keuze mag echter geen betrekking hebben op andere criteria dan die welke strekken tot bepaling van de economisch voordeligste aanbieding.

ECLI:NL:RBROT:2016:3941 Rechtbank Rotterdam, 30-03-2016, C/10/455930 / HA ZA 14-779

Fri, 27 May 2016 13:58:12 +0200

Adviesrelatie, milieukundige begeleiding. Tekortschieten, exoneratie, redelijkheid en billijkheid. Schadevordering op basis van de grondslag dat Haskoning is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als adviseur bij het project GroenAnodenPlein. Vraag of een exoneratieclausule van toepassing is, en of toepassing van hiervan onaanvaardbaar zou zijn naar maatstaven van redelijkheid ...

ECLI:NL:CBB:2016:134 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-05-2016, 12/58

Fri, 27 May 2016 12:49:42 +0200

OT2010, tweede deelbesluit Telecommunicatiewet Marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2008 Non-discriminatieverplichting, gedragsregel 5

ECLI:NL:RBLIM:2016:4455 Rechtbank Limburg, 26-05-2016, C/03/218784 / KG ZA 16-136

Thu, 26 May 2016 13:52:42 +0200

Artikel 834a Rv. Aanbestedingsrecht.

ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag, 02-05-2016, C/09/507028 / KG ZA 16/310

Thu, 26 May 2016 13:32:42 +0200

Kort geding. Aanbesteding. De voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar uitleg/interpretatie van bepaalde criteria en van een uitvraag. De stellingen van eiseres, die er op neerkomen dat er ten aanzien van een criterium een onjuiste beoordeling is toegepast (en niet dat de criteria achteraf zijn gewijzigd, zoals eiseres stelt), kunnen niet leiden tot het overdoen van (een deel van) de pro...

ECLI:NL:RBDHA:2016:5583 Rechtbank Den Haag, 29-04-2016, C/09/507185 / KG ZA 16/322

Thu, 26 May 2016 13:24:42 +0200

Kort geding. Aanbesteding onderhoud vloot Rijksrederij. De inschrijving van eiseres is ongeldig verklaard, omdat gebleken is dat zij gebruik maakt van faciliteiten van ondernemingen, die niet als derden in de eigen verklaring zijn vermeld. Eiseres is van mening dat zij hiertoe ook niet gehouden was, omdat de wél door haar genoemde derde over die faciliteiten kan beschikken en daarbij niet relev...

ECLI:NL:CBB:2016:130 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-05-2016, 14/473

Thu, 26 May 2016 10:46:12 +0200

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Spoedbestuursdwang. Geen verschoonbare termijnoverschrijding. Proportionaliteit. Geringe waarde dieren.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1797 Rechtbank Overijssel, 25-05-2016, C/08/185573 / KG ZA 16-143

Wed, 25 May 2016 14:30:12 +0200

Aanbesteding.

ECLI:NL:RBNNE:2016:2442 Rechtbank Noord-Nederland, 25-05-2016, C/17/148128 / KG ZA 16-113

Wed, 25 May 2016 14:23:12 +0200

Aanbesteding. Ongeldige inschrijving. Ontbreken van model K-verklaring van één van de deelnemers in een combinatie. Het vereiste dat bij de inschrijving een model K-verklaring diende te worden overgelegd, is voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig in het bestek geformuleerd. Ook kleven er geen procedurele gebreken aan de aanbestedingsprocedure, die zodanig zwaarwegend zijn dat de aanbest...

ECLI:NL:RVS:2016:1421 Raad van State, 25-05-2016, 201406676/2/A3

Wed, 25 May 2016 13:47:16 +0200

CONCLUSIE: Op woensdag 25 mei 2016 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie over schaarse vergunningen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd te onderzoeken of er een rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen gegadigden gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunning...

ECLI:NL:RBNHO:2016:3845 Rechtbank Noord-Holland, 10-05-2016, 4531398

Wed, 18 May 2016 14:59:42 +0200

Overgang van onderneming.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2684 Rechtbank Midden-Nederland, 04-05-2016, 3661232 / LC EXPL 14-5606

Wed, 18 May 2016 12:14:42 +0200

Vrijwaringszaak Appèl vordert van Waterschap Zuiderzeeland al hetgeen waartoe zij in de hoofdzaak wordt veroordeeld. Appèl exploiteert de catering bij Waterschap Zuiderzeeland. In de hoofzaak is Appèl kort gezegd veroordeeld tot betaling van een hoger uurloon aan een werknemer, die in dienst van Appèl tewerk is gesteld bij Waterschap Zuiderzeeland. De kantonrechter is van oordeel dat Waterschap...

ECLI:NL:RBNNE:2016:2338 Rechtbank Noord-Nederland, 18-05-2016, C/17/147613 / KG ZA 16-73

Wed, 18 May 2016 12:06:42 +0200

Aanbesteding. Geschil over de vraag of de inschrijving van de winnares van de aanbesteding aan de in het Programma van Eisen en Wensen genoemde eisen voldoet en of zij een marktconforme prijs heeft geoffreerd. Objectieve uitleg van het Programma van Eisen en Wensen en de Nota van Inlichtingen. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:CRVB:2016:1403 Centrale Raad van Beroep, 18-05-2016, 15-5356 WMO15

Wed, 18 May 2016 09:21:12 +0200

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.

ECLI:NL:CRVB:2016:1402 Centrale Raad van Beroep, 18-05-2016, 15-4490 WMO15

Wed, 18 May 2016 09:20:42 +0200

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.

ECLI:NL:GHSHE:2016:1847 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-05-2016, 200.184.011_01

Fri, 13 May 2016 12:19:12 +0200

Europese overheidsaanbesteding, concurrentiegerichte dialoog. Is de inschrijving beoordeeld conform de eisen die daaraan op grond van het aanbestedingsrecht mogen worden gesteld? Aanbestedingen moeten voldoen aan de beginselen van het aanbestedingsrecht, met name die van transparantie en non-discriminatie: volledige toets. Bij de beoordeling en waardering van inschrijvingen heeft de aanbestede...

ECLI:NL:RBDHA:2016:5098 Rechtbank Den Haag, 13-04-2016, C/09/505366

Fri, 13 May 2016 11:37:18 +0200

Kort geding. Vordering tot heraanbesteding afgewezen vanwege een gebrek aan belang. Eiseres is als vijfde geëindigd in de aanbestedingsprocedure. Die positie heeft zij op zichzelf niet ter discussie gesteld, net zomin als de gunningscriteria en beoordeling die tot die positie hebben geleid. Gelet hierop valt niet in te zien dat het opnieuw starten van de aanbestedingsprocedure tot een voor eise...

ECLI:NL:RBDHA:2016:5080 Rechtbank Den Haag, 09-03-2016, C-09-503394-KG ZA 16-41

Fri, 13 May 2016 11:24:12 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Grossmann.

ECLI:NL:PHR:2016:337 Parket bij de Hoge Raad, 28-04-2016, 15/02820

Fri, 13 May 2016 11:14:42 +0200

A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het principale beroep in cassatie van het Hoogheemraadschap van Delfland, belanghebbende, het beroep in cassatie van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland, alsmede het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep in cassatie van belanghebbende, tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 me...

ECLI:NL:GHARL:2016:3617 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-05-2016, 200.181.389/01

Wed, 11 May 2016 15:58:42 +0200

Overheidsaanbesteding. Intrekken aanbesteding hangende appel. Ontvankelijkheid. Procesbelang in verband met proceskostenveroordeling. Aanbesteding zorg in natura in het kader van de WMO 2015. Gemeenten stellen voorwaarde dat de aanbieder de gecontracteerde zorg niet ook aan pgb-houders in het kader van het pgb aanbiedt. Hof oordeelt met voorzieningenrechter deze voorwaarde voor onrechtmatig. Ge...

ECLI:NL:RBNNE:2016:2242 Rechtbank Noord-Nederland, 11-05-2016, C/17/147971 / KG ZA 16-97

Wed, 11 May 2016 13:34:12 +0200

Aanbestedingsrecht. Nog geen sprake van (voornemen tot) her aanbesteding maar enkel van verlengingsovereenkomst met huidige opdrachtnemer.

ECLI:NL:RBNNE:2016:2234 Rechtbank Noord-Nederland, 11-05-2016, C/17/147627 / KG ZA 16-75

Wed, 11 May 2016 13:18:42 +0200

Heraanbesteding helikoptervoorziening ten behoeve van ambulancezorg. Besluit tot intrekking vorige aanbesteding en heraanbesteding geoorloofd. De opdracht is wezenlijk gewijzigd en er is geen sprake van (ongeoorloofde) manipulatie.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1692 Rechtbank Gelderland, 23-03-2016, 297229

Wed, 11 May 2016 09:27:12 +0200

Kort geding. Aanbestedingswet 2012. Aanbesteding ambtelijke en executiediensten (terug- en invordering) door gemeente aan gerechtsdeurwaarders. Gunningscriteria. Programma van eisen. Twee inschrijvers. Door gemeente gestelde specifieke functionaliteitseis aan het door inschrijver gebruikte computerprogramma is geen uitvoeringseis maar selectie-eis op basis van knock-outvragen. Gemeente heeft on...

ECLI:NL:RBAMS:2016:2758 Rechtbank Amsterdam, 24-02-2016, KG ZA 15-1556

Tue, 10 May 2016 14:40:12 +0200

Kort geding, aanbesteding, vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2016:2737 Rechtbank Amsterdam, 04-05-2016, KG ZA 16-318

Tue, 10 May 2016 08:25:12 +0200

Aanbestedingsgeschil; niet in strijd met het clusterverbod van artikel 1.5 Aw gehandeld.

ECLI:NL:RVS:2016:1228 Raad van State, 04-05-2016, 201504506/1/R6

Wed, 04 May 2016 13:31:19 +0200

Bij besluit van 30 april 2015 hebben de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu met toepassing van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) het rijksinpassingsplan "Windpark Wieringermeer" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

ECLI:NL:RBDHA:2016:4731 Rechtbank Den Haag, 29-04-2016, C/09/506559 / KG ZA 16-276

Tue, 03 May 2016 14:53:12 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Beoordeling inschrijving en motivering gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBMNE:2016:2383 Rechtbank Midden-Nederland, 28-04-2016, 4757625 UE VERZ 16-18 en 4905606 UE VERZ 16-146 DS/1286

Thu, 28 Apr 2016 15:09:57 +0200

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de tot nu toe genomen besluiten van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over de voorgenomen renovatie van Park Boswijk in Doorn niet in strijd zijn met geldende regels. Een particuliere eigenaar verzocht de rechtbank om de besluiten te vernietigen. In Park Boswijk is veel leegstand, staat de waarde van de appartementen onder grote druk en zijn de apparte...

ECLI:NL:RBDHA:2016:4626 Rechtbank Den Haag, 28-04-2016, C-09-505397-KG ZA 16-187

Thu, 28 Apr 2016 15:04:58 +0200

Kort geding. Aanbesteding over levering en reparatie van mobiele communicatiemiddelen voor de Politie. Aanbestedende dienst heeft winnende inschrijving geverifieerd op de wijze als aangekondigd in de aanbestedingsstukken en niet gebleken is dat winnende inschrijving ontoelaatbare kortingen heeft verwerkt in de geoffreerde prijzen. Geen aanleiding voor terzijde leggen van winnende inschrijving, ...

ECLI:NL:RBLIM:2016:3640 Rechtbank Limburg, 26-04-2016, C/03/218709 / KG ZA 16-131

Thu, 28 Apr 2016 14:39:57 +0200

---

ECLI:NL:GHSHE:2016:1669 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-04-2016, 200 184 296_01

Tue, 26 Apr 2016 15:38:27 +0200

Spoedappel. Inkoop zorg. Onjuist invullen van bestuursverklaring. Sanctie: buiten behandeling stellen van de inschrijving. Sprake van willekeur en discriminatoir handelen?

ECLI:NL:GHARL:2016:1546 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-03-2016, 200.145.485/01

Tue, 26 Apr 2016 15:20:27 +0200

Battle of forms. Onderaannemer stelt dat aannemer de overeenkomst van onderaanneming onrechtmatig heeft beëindigd en maakt aanspraak op betaling. Aannemer is van mening dat onderaannemer tekort is geschoten omdat hij zich niet heeft gehouden aan het bestek en vordert vergoeding van haar schade. Geschil over de inhoud van de mondeling gesloten overeenkomst. (Tegen)bewijslevering.

ECLI:NL:RBNNE:2016:2018 Rechtbank Noord-Nederland, 22-04-2016, LEE 14-4861

Tue, 26 Apr 2016 10:20:27 +0200

Realisering busstation op industrieterrein Bolsward. Busstation past grotendeels binnen bestemming. Afwijking. Ruimtelijke onderbouwing ondeugdelijk voor wat betreft geluidsaspecten, met name voor wat betreft de binnenwaarden in de bedrijfswoning van eisers. Bescherming bedrijfswoning op gezoneerd industrieterrein. Verhouding Wet geluidhinder en Wet ruimtelijke ordening.

ECLI:NL:GHAMS:2016:1420 Gerechtshof Amsterdam, 12-04-2016, 200.165.602/01

Fri, 22 Apr 2016 09:44:27 +0200

Werd bij het aangaan van een overeenkomst gerechtvaardigd erop vertrouwd dat de wederpartij afstand deed van de rechten uit hoofde van een eerdere overeenkomst?

ECLI:NL:RBROT:2016:2961 Rechtbank Rotterdam, 13-04-2016, C/10/478583 / HA ZA 15-709

Thu, 21 Apr 2016 14:03:27 +0200

Tussenvonnis in aannemingsgeschil- na aanbesteding - warmtetransportnet

ECLI:NL:GHARL:2016:1135 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-02-2016, 200.139.920

Wed, 20 Apr 2016 13:25:27 +0200

Openbare aanbesteding – twee parallel geschakelde financial leaseovereenkomsten (uitleg aard overeenkomst(en) en betrokken partijen) – belang lessee bij (nakomings-)vordering in geval van afwikkeling leaseovereenkomst in de parallel geschakelde (tweede) relatie – aard van de vordering – vermindering vordering tot vergoeding van de wettelijke rente

ECLI:NL:PHR:2016:239 Parket bij de Hoge Raad, 14-04-2016, 15/04497

Tue, 19 Apr 2016 15:32:27 +0200

Premiesectorindeling van een payrollbedrijf dat geen allocatiefunctie op de arbeidsmarkt vervult maar juist zoveel mogelijk al bestaande arbeidscontracten van haar opdrachtgevers overneemt; Sector 52 (Uitzendbedrijven) of Sector 45 (Zakelijke dienstverlening III)? Of een tertium? Uitzendovereenkomsten in de zin van art. 7:690 BW? Ontslagbescherming; werkloosheidsrisico; aard van de arbeidsovere...

ECLI:NL:RBAMS:2016:2287 Rechtbank Amsterdam, 13-04-2016, KG ZA 16-208

Tue, 19 Apr 2016 08:10:57 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Geen strijd met aanbestedingsrecht.

ECLI:NL:RBDHA:2016:3999 Rechtbank Den Haag, 13-04-2016, C-09-504043-KG ZA 16-77

Mon, 18 Apr 2016 12:52:57 +0200

Aanbesteding rioolwaterzuiveringsinstallatie; inschrijving terecht ongeldig verklaard want a) voorwaardelijke inschrijving vwb 403-verklaring/concerngarantie gelet op brieven inschrijver van kort voor de inschrijving en b) onduidelijke deels nieuwe inschrijving vwb effluentkwaliteitswaarden.

ECLI:NL:CRVB:2016:1348 Centrale Raad van Beroep, 14-04-2016, 15/3118 AW

Fri, 15 Apr 2016 16:19:57 +0200

Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat deel van verweten gedragingen terecht zijn aangemerkt als plichtsverzuim. Schijn van belangenverstrengeling. Disciplinaire maatregel is niet onevenredig aan de ernst van het plichtsverzuim. Langdurige dienstverband en persoonlijke gevolgen gegeven ontslag doen niet af aan de ernst van het plichtsverzuim.

ECLI:NL:RBZWB:2016:2285 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-04-2016, C/02/310489 / KG ZA 16-47

Fri, 15 Apr 2016 13:54:57 +0200

Private aanbesteding ziekenhuis, gelijkheids- en transparantiebeginsel niet van toepassing.

ECLI:NL:GHSHE:2016:1425 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-04-2016, 200.136.212_01

Fri, 15 Apr 2016 12:24:27 +0200

Aanneming van werk (geen aanbesteding); inhoud overeenkomst.

ECLI:NL:RBDHA:2015:4705 Rechtbank Den Haag, 16-04-2015, 09/755075-12; 09/766046-14

Fri, 15 Apr 2016 08:41:27 +0200

ambtelijke corruptie, omkoping, valsheid in geschrift, (gewoonte)witwassen

ECLI:NL:RBOVE:2015:5829 Rechtbank Overijssel, 16-06-2015, C/08/171338 / KG ZA 15-159

Thu, 14 Apr 2016 14:03:27 +0200

Aanbesteding.

ECLI:NL:GHAMS:2012:4044 Gerechtshof Amsterdam, 01-10-2012, 200.108.457-01

Wed, 13 Apr 2016 10:51:27 +0200

Milieu-/omgevingsvergunning met betrekking tot de locatie van de derde. artikel 26 Bao

ECLI:NL:GHAMS:2016:1295 Gerechtshof Amsterdam, 05-04-2016, 200.165.244/01

Wed, 13 Apr 2016 08:49:57 +0200

Bouwrecht. Tijdens werkzaamheden blijkt dat minder gewapend beton en stelconplaten aanwezig zijn dan waarvan in het bestek is uitgegaan. Navordering van aannemer wegens meer/minderwerk en gederfde opbrengst. Vordering wordt afgewezen, omdat naast verrekening van meer- en minderwerk geen grond is gebleken voor aanpassing van de prijzen en de opdrachtgever geen rekening hoefde te houden met de mo...

ECLI:NL:RBMNE:2016:1899 Rechtbank Midden-Nederland, 04-04-2016, C/16/412890/KG ZA 16/246 LH/1040

Fri, 08 Apr 2016 10:57:43 +0200

Staking in het busvervoer in Almere op 5 april 2016. Sociale (on)veiligheid in het openbaar busvervoer. Collectieve actie die zich keert tegen Connexxion, maar zich richt tegen het beleid van gemeente Almere bij aanbesteding van de nieuwe concessie voor de jaren 2018-2027. Toepassing van artikel 6, aanhef en onder 4 en artikel G van het ESH. De voorzieningenrechter wijst de vordering van Connex...

ECLI:NL:RBROT:2016:2494 Rechtbank Rotterdam, 07-04-2016, ROT 15/1219

Thu, 07 Apr 2016 15:00:21 +0200

BC MK, Beroep ongegrond. ACM heeft na zorgvuldig onderzoek terecht geconcludeerd dat het Reglement 'geborgde rundveedierenarts' en de in dat kader voorgeschreven 1-op1-modelovereenkomst dierenarts/veehouder geen merkbaar mededingingsbeperkend effect hebben en daarom niet in strijd zijn met artikel 6 van de Mw en/of artikel 101 van het VWEU.

ECLI:NL:RBMNE:2016:1480 Rechtbank Midden-Nederland, 12-02-2016, C/16/405555 / KG ZA 15-922

Thu, 07 Apr 2016 12:16:51 +0200

Kort geding. Noodzaak tijdig kenbaar maken bezwaren. Rechtsverwerking. Wijziging gunningscriterium. Tijdig bekend gemaakt. Niet-wezenlijke wijziging. Waardering gunningscriterium, Ruime beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst.

ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag, 30-03-2016, C/09/504705 / KG ZA 16-131

Thu, 31 Mar 2016 12:58:12 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving is niet deugdelijk ingediend en ondertekend en dus terecht terzijde gelegd. Geen mogelijkheid voor herstel van het gebrek

ECLI:NL:RBNHO:2016:2504 Rechtbank Noord-Holland, 24-03-2016, C/15/238735 / KG ZA 16-64

Thu, 31 Mar 2016 08:35:42 +0200

Reikwijdte motiveringsplicht. Sprake van vertrouwelijke bedrijfsinformatie?

ECLI:NL:GHDHA:2016:241 Gerechtshof Den Haag, 16-02-2016, 200.134.332/01

Wed, 30 Mar 2016 16:34:42 +0200

Staat, payrolling, verlofrechten, overgang van onderneming? regres? art. 7:663 BW ongerechtvaardigde verrijking?

ECLI:NL:GHDHA:2016:821 Gerechtshof Den Haag, 16-03-2016, BK-15/00779

Tue, 29 Mar 2016 14:00:12 +0200

In hoger beroep is in geschil of de Inspecteur terecht de beschikking waarbij belanghebbende ter zake van de in de aanvraag vermelde werkzaamheden voor 2014 een VAR-wuo is verstrekt, heeft herroepen en bij gelijktijdig gegeven beschikking voor de periode van 6 maart 2014 tot en met 31 december 2014 een VAR-loon heeft verstrekt.

ECLI:NL:GHARL:2015:8849 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-11-2015, 200.139.920

Tue, 29 Mar 2016 11:13:12 +0200

Openbare aanbesteding – twee parallel geschakelde financial leaseovereenkomsten (uitleg aard overeenkomst(en) en betrokken partijen) – belang lessee bij (nakomings-)vordering in geval van afwikkeling leaseovereenkomst in de parallel geschakelde (tweede) relatie – aard van de vordering – vermindering vordering tot vergoeding van de wettelijke rente

ECLI:NL:GHARL:2015:854 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-02-2015, 200.139.920

Tue, 29 Mar 2016 10:59:42 +0200

Openbare aanbesteding – twee parallel geschakelde financial leaseovereenkomsten (uitleg aard overeenkomst(en) en betrokken partijen) – belang lessee bij (nakomings-)vordering in geval van afwikkeling leaseovereenkomst in de parallel geschakelde (tweede) relatie – aard van de vordering – vermindering vordering tot vergoeding van de wettelijke rente

ECLI:NL:PHR:2015:2411 Parket bij de Hoge Raad, 11-12-2015, 14/05593

Fri, 25 Mar 2016 11:45:42 +0100

Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.

ECLI:NL:HR:2016:503 Hoge Raad, 25-03-2016, 14/05593

Fri, 25 Mar 2016 11:45:14 +0100

Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.

ECLI:NL:RBZWB:2016:1623 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-03-2016, C/02/311776 / KG ZA 16-108

Thu, 24 Mar 2016 16:37:12 +0100

Aanbesteding: Ter beoordeling staat of het de aanbestedende partij in de onderhavige private aanbesteding was toegestaan om in de precontractuele fase de inschrijvingstermijn op verzoek van één inschrijver die te laat was, te verlengen tot de inschrijver zijn inschrijving alsnog had ingediend.

ECLI:NL:RBZWB:2016:1666 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-03-2016, C/02/311616 / KG ZA 16-102

Thu, 24 Mar 2016 16:18:42 +0100

Aanbesteding. Verlenging van de stand-still-termijn zonder andere inschrijvers te informeren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter weegt de consequente toepassing van de beginselen van transparantie en van gelijke behandeling van inschrijvers in beginsel zwaarder dan de individueel aan een inschrijver gedane toezeggingen. Daarbij weegt mee dat een behoorlijk geïnformeerde en normaal opl...

ECLI:NL:GHSHE:2016:1080 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-03-2016, 200.171.137_01 en 200.171.038_01 en 200.171.140_01

Thu, 24 Mar 2016 12:13:43 +0100

Kort geding. Aanbesteding van leermiddelen door drie scholen, verdeeld in meerdere percelen. In de offerteaanvraag is bepaald dat de aanbesteding voor elk afzonderlijk perceel leidt tot één overeenkomst voor onbepaalde tijd. Daarbij is de levering van het aantal leermiddelen niet gegarandeerd; jaarlijks hebben de scholen de mogelijkheid om meer of minder leermiddelen te bestellen per perceel. ...

ECLI:NL:CRVB:2016:982 Centrale Raad van Beroep, 09-03-2016, 14/3482 WMO

Wed, 23 Mar 2016 13:46:12 +0100

Hoogte uurtarief voor het pgb voor hulp bij het huishouden.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1523 Rechtbank Gelderland, 22-02-2016, 296250

Wed, 23 Mar 2016 10:33:12 +0100

Aanbesteding drukwerk voor universiteit. Inschrijving eiseres is ongeldig verklaard. Vordering dat universiteit wordt verboden nog langer aan promovendi te melden dat zij enkel een vergoeding krijgen voor drukkosten als zij opdracht voor drukwerk geven aan de drukkerij die de aanbesteding heeft gewonnen. Geen onrechtmatig handelen universiteit door te stimuleren dat promovendi drukwerk geven aa...

ECLI:NL:GHARL:2016:1811 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-03-2016, 200.158.819

Mon, 21 Mar 2016 13:15:42 +0100

Bestuurdersaansprakelijkheid voor het aangaan en continueren van een arbeidsovereenkomst ?

ECLI:NL:RBNHO:2015:12033 Rechtbank Noord-Holland, 31-12-2015, C/15/237023 / KG ZA 15-1031

Tue, 15 Mar 2016 14:37:42 +0100

Aanbesteding. Sluiten van een (niet openbaar aanbestede) tijdelijke regeling hangende kort geding tot bezwaar tegen de gunning is op zichzelf niet onrechtmatig. Gevorderd verbod tot uitvoering van die tijdelijke regeling afgewezen. Evenmin grond voor toewijzing van gevorderd gebod om per 1 januari (in plaats van na het verstrijken van de tijdelijke regeling per 1 april) 2016 uitvoering te geven...

ECLI:NL:RBOBR:2015:5888 Rechtbank Oost-Brabant, 13-10-2015, 15_2652

Tue, 15 Mar 2016 11:55:42 +0100

Verzoeker heeft niet aangeboren hersenletsel. Verzoeker had een indicatie op grond van de Awbz voor 1 uur begeleiding per week. Verzoeker betaalde hiervoor een eigen bijdrage per 4 weken van € 37,- en sinds het vervallen van de Wtcg-toeslag per 1 januari 2015 een bedrag van € 61,- per 4 weken. Bij het bestreden besluit heeft verweerder meegedeeld dat de hoogte van de eigen bijdrage maximaal de...

ECLI:NL:RBROT:2016:1810 Rechtbank Rotterdam, 09-03-2016, C/10/459384 / HA ZA 14-944

Fri, 11 Mar 2016 13:56:42 +0100

Verzekeringsrecht. (systematiek van) aansprakelijkheidsverzekering. De Gemeente Utrecht, het Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht en de Stichting Hogeschool Utrecht hebben in 2006 besloten gezamenlijk het project “P+R De Uithof” te realiseren. Ten behoeve van de opdrachtgever heeft het Ingenieursbureau Utrecht (IBU) adviesdiensten verleend met betrekking tot de fasen Bestek en ...

ECLI:NL:GHSHE:2016:872 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-03-2016, 200.181.057_01

Thu, 10 Mar 2016 14:02:42 +0100

Aanbesteding voor de levering van incontinentiematerialen. Winnende partij (Brocacef) onderhandelt met verliezende partij (ApotheekZorg) over het fungeren van ApotheekZorg als 'onderaannemer'. Echter, de aanbesteder (CZ), geen partij in dit hoger beroep, verzet zich daartegen met een beroep op de met Brocacef gesloten overeenkomst. Naar het oordeel van het hof is aannemelijk dat, voor zover tu...

ECLI:NL:GHARL:2016:1376 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-02-2016, 200.180.574

Tue, 08 Mar 2016 16:54:42 +0100

Belangenafweging in kort geding; Beperkingen kort geding ten opzichte van bodemprocedure waar het nader feitenonderzoek betreft

ECLI:NL:RBGEL:2015:8310 Rechtbank Gelderland, 14-09-2015, 285146

Tue, 08 Mar 2016 11:36:12 +0100

Europese openbare aanbesteding. Had de aanbestedende dienst Negometrix behoren uit te sluiten van deelname aan/inschrijving op de aanbesteding, nu de aanbesteding via het door Negometrix ontwikkelde en beheerde platform plaatsvond.

ECLI:NL:RBROT:2016:1676 Rechtbank Rotterdam, 02-03-2016, C/10/468553 / HA ZA 15-91

Fri, 04 Mar 2016 12:36:42 +0100

Aanbesteding. Gedaagde (een speciale-sector bedrijf) schrijft in 2013 een aanbesteding uit voor herstelwerkzaamheden in een windmolenpark door middel van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging wegens dwingende spoed. Gedaagde doet een aanbieding, maar de opdracht wordt niet aan haar gegund. Eind 2013 beëindigt gedaagde de overeenkomst met de partij aan wie zij de opdracht had gegund w...

ECLI:NL:RBDHA:2016:1857 Rechtbank Den Haag, 09-02-2016, C/09/501798 / KG ZA 15-1915

Fri, 04 Mar 2016 10:51:42 +0100

Aanbestedingsprocedure gemeente Den Haag voor vloerbedekking gemeentelijke kantoorpanden. Eiseres stelt dat gunningsbeslissing niet deugdelijk is gemotiveerd. Vordering afgewezen; niet door eiseres weersproken dat niet inzichtelijk is gemaakt hoe gestelde percentage hergebruik zal worden verwezenlijkt en door gemeente terecht geoordeeld dat percentages genoemd in SMART-omschrijving niet aanslui...

ECLI:NL:RBNHO:2016:1730 Rechtbank Noord-Holland, 25-02-2016, C/15/236874 / KG ZA 15-1024

Thu, 03 Mar 2016 10:18:18 +0100

Aanbestedingsgeschil tussen Stichting voor Jeugdzorg en diverse gemeenten. Bij de aanbesteding worden door de gemeenten door hen vastgestelde tarieven voor specifieke jeugdzorg gehanteerd, die 15% lager liggen dan de tarieven die door het Rijk voor 2014 zijn vastgesteld. De door de Stichting geoffreerde producten zijn grotendeels niet gehonoreerd. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie d...

ECLI:NL:RBGEL:2016:1187 Rechtbank Gelderland, 01-03-2016, 296178

Wed, 02 Mar 2016 15:46:19 +0100

Europese niet-openbare aanbesteding. Uitsluitingsgronden. Voorwaardelijke toelating tot de inschrijvingsfase. Controle van bewijsstukken gevolgd door onderzoek Landelijk Bureau Bibob. Onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling en ernstige beroepsfout. Proportionaliteitstoets. Bij de beslissing tot uitsluiting mag meewegen dat de inschrijver ook in de jaren voor de terugkijktermijn van vier j...

ECLI:NL:RBDHA:2015:15923 Rechtbank Den Haag, 25-11-2015, C/09/495980 / KG ZA 15-1382

Wed, 02 Mar 2016 13:47:49 +0100

Aanbestedingsprocedure suppletiewerkzaamheden; eisende partij komt terecht op tegen gunning aan ‘winnende’ inschrijver; winnende inschrijver met 1 zandhopper ingeschreven op 2 percelen; betreft afzonderlijke inschrijvingen zodat per perceel 1 zandhopper beschikbaar had moeten zijn; winnende inschrijver laat keuze aan aanbestedende dienst; daamee sprake van strijd met aanbestedingsbeginselen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15921 Rechtbank Den Haag, 23-12-2015, C/09/498376 / KG ZA 15-1600

Wed, 02 Mar 2016 12:16:19 +0100

Aanbestedingsprocedure politiekluizen; vordering eiseres afgewezen; gehanteerde begrip marktconformiteit niet voor meerderlei uitleg vatbaar; geen gebruik gemakt van niet-transparante formule/onjuiste rekenmethode; eiseres kan aan artikel 2.116 Aanbestedingswet 2012 geen rechten ontlenen, deze bepaling betreft een discretionaire bevoegdheid; geen sprake van abnormaal lage niet-marktconforme prijs.

ECLI:NL:RBOBR:2016:913 Rechtbank Oost-Brabant, 25-02-2016, C/01/302781 / KG ZA 15-823

Wed, 02 Mar 2016 11:05:49 +0100

Inschrijver terecht uitgesloten van aanbestedingsprocedure vanwege ongeldige inschrijving wegens het niet voldoen aan de minimum requirements (security specifications). Geen grond voor toekenning van (een voorschot op) schadevergoeding omdat geen sprake is van onrechtmatig handelen van de aanbestedende dienst.

ECLI:NL:RBROT:2016:1201 Rechtbank Rotterdam, 15-02-2016, C/10/492864 / KG ZA 16-36

Mon, 29 Feb 2016 16:36:48 +0100

Overheidsaanbesteding. ARW 2012. Inschrijving ongeldig verklaard ogv 1 post teveel in inschrijfstaat blijven staan na tweede herziene versie inschrijfstaat.Vordering toegewezen. Sprake van uitzonderlijke situatie en van een kennelijke materiële fout die zich leent voor herstel. Dat de RAW-systematiek van toepassing is, is in het oordeel meegewogen. Proportionaliteit.

ECLI:NL:RBGEL:2016:1042 Rechtbank Gelderland, 22-01-2016, 293587

Fri, 26 Feb 2016 16:16:19 +0100

Kort geding. Aanbestedingswet 2012, artt. 2.99, 100; Aanbestedingsreglement werken 2012, art. 3.3.8. Niet-openbare aanbesteding; loting; niet-objectieve en discriminatoire elementen in de wijze van beperking van het aantal gegadigden; wildcard.

ECLI:NL:RBDHA:2016:1907 Rechtbank Den Haag, 11-02-2016, C-09-500069-KG ZA 15-1761

Thu, 25 Feb 2016 11:34:48 +0100

Aanbesteding. Eiseres is niet-ontvankelijk in haar vorderingen. Exceptio plurium litis consortium. De Politie en de Politieacademie treden voor deze opdracht gezamenlijk als één aanbestedende dienst op. Alleen de Politie is gedagvaard in deze procedure.

ECLI:NL:RBDHA:2016:1721 Rechtbank Den Haag, 11-02-2016, C/09/501625 KG ZA 15/1901

Thu, 25 Feb 2016 08:51:48 +0100

Kort geding. Aanbesteding (openbare procedure). Partijen verschillen van mening over de vraag of het door de inschrijvers over te leggen contractmanagementplan (CMP) “integraal” had moeten worden beoordeeld, waarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van de afzonderlijke (sub)criteria, naast het daarbij behorende onderdeel in het CMP, ook de verdere inhoud van het CMP wordt betrokken, ook ind...

ECLI:NL:RBROT:2016:1205 Rechtbank Rotterdam, 15-02-2016, C/10/492836 / KG ZA 16-33

Wed, 24 Feb 2016 14:42:48 +0100

Overheidsaanbesteding. ARW 2012.vraag of Gemeente terecht besliste dat inschrijver niet over een geldige referentie beschikte gelet op de in het bestek opgenomen eis ‘Kerncompetentie 3: Ervaring hebben met het in besloten ruimte renoveren van collecteur-/stam rioolleidingen met een minimale diameter 1000 mm voor een totaalbedrag van minimaal € 250.000,-’. Uitleg van de eis. Gemeente kon in rede...

ECLI:NL:RBROT:2016:1204 Rechtbank Rotterdam, 15-02-2016, C/10/492880 / KG ZA 16-39

Wed, 24 Feb 2016 13:41:49 +0100

Overheidsaanbesteding. ARW 2012.vraag of Gemeente terecht besliste dat inschrijver niet over een geldige referentie beschikte gelet op de in het bestek opgenomen eis ‘Kerncompetentie 3: Ervaring hebben met het in besloten ruimte renoveren van collecteur-/stam rioolleidingen met een minimale diameter 1000 mm voor een totaalbedrag van minimaal € 250.000,-’. Uitleg van de eis. Gemeente kon in rede...

ECLI:NL:RBROT:2016:1193 Rechtbank Rotterdam, 03-02-2016, C/10/491363 / KG ZA 15-1373

Wed, 24 Feb 2016 13:29:18 +0100

Overheid aanbesteding. meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gemeente voor print software. Eiseres is de enige andere inschrijver en stelt dat de door de winnende inschrijver aangeboden software niet voldoet aan de eis ‘merkonafhankelijk (embedded) kunnen aansluiten’ van software op multifunctionele afdrukapparatuur. Vordering afgewezen. Eiseres heeft verschillende stellingen geponeerd,...

ECLI:NL:RBOVE:2016:593 Rechtbank Overijssel, 12-02-2016, C/08/181174 / KG ZA 16-7

Mon, 22 Feb 2016 12:20:48 +0100

Aanbesteding.

ECLI:NL:CBB:2015:454 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-12-2015, 13/229

Thu, 18 Feb 2016 12:09:49 +0100

Spoedbestuursdwang, opvangkosten, afstand doen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15888 Rechtbank Den Haag, 16-09-2015, C/09/490634 KG ZA 15/877

Thu, 18 Feb 2016 10:06:19 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Procedure via concurrentie gerichte dialoog en best value procurement. Vorderingen eiseres zijn eerst ter zitting (en niet in de zeer summiere dagvaarding) van een uitgebreide onderbouwing voorzien. Schending goede procesorde. Één van de bezwaren van eiseres tegen de voorlopige gunningsbeslising is eerst ter zitting aangevoerd, Dit is tardief en gedaagde is hierdoor e...

ECLI:NL:RBNNE:2016:568 Rechtbank Noord-Nederland, 17-02-2016, C/17/145948 / KG ZA 15-359

Wed, 17 Feb 2016 13:30:07 +0100

-private aanbesteding -intrekking opdracht toegestaan -gunningscriteria voldoende transparant -geen herbeoordeling vereist -verbod heraanbesteding van ongewijzigde opdracht

ECLI:NL:RBNHO:2016:734 Rechtbank Noord-Holland, 11-02-2016, C/15/237125 / KG ZA 15-1035

Mon, 15 Feb 2016 10:29:37 +0100

Aanbesteding van print-, kopieer- en scanvoorzieningen voor een school (ROC). Inzichtelijkheid gunningscriterium. SMART-beoordeling nieuw vereiste? Was inkoopteam bij de beoordeling van subjectieve criteria op de hoogte van geoffreerde prijzen? Deugdelijkheid van de afwijzingsmotivering

ECLI:NL:RBAMS:2016:623 Rechtbank Amsterdam, 26-01-2016, KG ZA 15-1412

Fri, 12 Feb 2016 10:11:37 +0100

Kort geding. Vorderingen om gedaagde te gebieden de gunningsbeslissing in te trekken, de inschrijving van de tussenkomende partij uit te sluiten en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen worden toegewezen. Standpunt van gedaagde dat toetsingsvraag 21, waarin staat dat inschrijver over een PPV-keurmerk of gelijkwaardig keurmerk moet beschikken, een geschiktheidseis is, wordt niet gevolgd.

ECLI:NL:RBROT:2016:976 Rechtbank Rotterdam, 10-02-2016, C/10/492629 / KG ZA 16-19

Thu, 11 Feb 2016 15:15:33 +0100

Aanbestedingsrecht. Motiveringsplicht. Nieuwe gunningscriteria? Eiseres legt eigen inschrijving niet over.

ECLI:NL:GHSHE:2016:409 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-02-2016, 200 173 676_01

Wed, 10 Feb 2016 16:15:37 +0100

renovatie winkelcentrum

ECLI:NL:RBLIM:2016:973 Rechtbank Limburg, 04-02-2016, C/03/214999 / KG ZA 15-665

Fri, 05 Feb 2016 10:27:24 +0100

Aanbesteding. De beoordelingscommissie is niet buiten de haar toekomende beoordelingsvrijheid is getreden.

ECLI:NL:RBLIM:2016:694 Rechtbank Limburg, 28-01-2016, C/03/214306 / KG ZA 15-638

Thu, 04 Feb 2016 13:30:24 +0100

Aanbestedingsrecht. Het alsnog laten indienen van een bijlage bij de inschrijving ziet in casu niet op het herstel van een klaarblijkelijk eenvoudige precisering van de inschrijving of kennelijke fout, maar ziet op een wezenlijke wijziging (toevoegen van inhoudelijke informatie) van de inschrijving.

ECLI:NL:RBAMS:2015:9752 Rechtbank Amsterdam, 14-10-2015, HA ZA 15-83

Tue, 02 Feb 2016 10:03:24 +0100

Openbare aanbesteding; verklaring voor recht dat bij gunning van de opdracht onrechtmatig, namelijk in strijd met de documentatie voor de aanbesteding, is gehandeld.

ECLI:NL:RVS:2016:163 Raad van State, 27-01-2016, 201500779/1/R6, 201501507/1/R6, 201501213/1/R6 en 201501216/1/R6

Wed, 27 Jan 2016 10:32:33 +0100

Bij besluit van 10 december 2014 hebben provinciale staten het inpassingsplan "RijnlandRoute" (hierna: inpassingsplan of PIP) vastgesteld.

ECLI:NL:GHDHA:2016:23 Gerechtshof Den Haag, 26-01-2016, 200.160.954/01

Tue, 26 Jan 2016 13:00:00 +0100

overheidsaanbesteding; vervolg op ECLI:NL:GHDHA:2015:2946

ECLI:NL:RBNNE:2016:47 Rechtbank Noord-Nederland, 06-01-2016, C/17/97518 / HA ZA 09-536

Mon, 25 Jan 2016 16:00:00 +0100

Beoordeling of afspraak uit samenwerkingsovereenkomst afstuit op bestemmingsplan.

ECLI:NL:OGEAA:2016:48 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-01-2016, K.G. 2946 van 2015

Mon, 25 Jan 2016 14:07:00 +0100

Toewijzing schuldvordering

ECLI:NL:RBDHA:2015:15608 Rechtbank Den Haag, 11-12-2015, C/09/497357 / KG ZA 15-1516

Thu, 21 Jan 2016 15:15:09 +0100

Geschil over overname en "doorstart" na faillissement

ECLI:NL:RBDHA:2015:15482 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497364 / KG ZA 15-1517

Thu, 14 Jan 2016 14:57:12 +0100

Kort geding. Inkoopprocedure. Vervaltermijn. Kort gedingprocedure is te laat aanhangig gemaakt.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15481 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497280 / KG ZA 15-1510

Thu, 14 Jan 2016 14:36:42 +0100

Kort geding. Inkoopprocedure. Zorgverzekeraar is geen aanbestedende dienst. Meervoudige rechtsverhouding. Rechtsverwerking. Bezwaren tegen kwalitatieve scoretoekenning onterecht. Onvolledige aanbieding.

ECLI:NL:GHARL:2016:130 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-01-2016, 200.170.149

Thu, 14 Jan 2016 11:12:12 +0100

Overheidsaanbesteding. Kort geding. Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Intrekking voorlopige gunningsbeslissing en gunningdocument wegens vermeende inconsistentie in de beoordelingssystematiek. Beoordeling van bezwaren tegen deze intrekkingsbeslissing. Rechtmatigheids-toetsing

ECLI:NL:RBDHA:2015:15480 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497190 / KG ZA 15-1499

Wed, 13 Jan 2016 16:17:12 +0100

Kort geding. Inkoopprocedure. Meervoudige rechtsverhouding. Rechtsverwerking. Bezwaren tegen kwalitatieve scoretoekenning onterecht. Onvolledige aanbieding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15479 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497187 / KG ZA 15-1497

Wed, 13 Jan 2016 15:44:42 +0100

Kort geding. Inkoopprocedure. Meervoudige rechtsverhouding. Rechtsverwerking. Bezwaren tegen kwalitatieve scoretoekenning onterecht. Onvolledige aanbieding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15583 Rechtbank Den Haag, 23-12-2015, C/09/498510 / KG ZA 15-1616

Wed, 13 Jan 2016 15:04:12 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Rechtsverwerking. Bewijs technische bekwaamheid.

ECLI:NL:RBGEL:2015:8256 Rechtbank Gelderland, 16-12-2015, 281022

Tue, 12 Jan 2016 16:12:42 +0100

Zie ook ECLI RB GEL 2015:6925

ECLI:NL:RBDHA:2015:15467 Rechtbank Den Haag, 28-12-2015, C/09/497194 KG ZA 15/1501

Tue, 12 Jan 2016 16:04:12 +0100

Kort geding. Inkoopprocedure zorgverzekeraar betreffende levering van orthopedisch schoeisel. Afwijzing vordering om aan eiseres een overeenkomst aan te bieden dan wel met haar in overleg te treden. Rechtsverwerking (en overigens biedt leidraad geen ruimte voor toewijzing gevorderde). Voorts is de door eiseres gewenste nadere toelichting alsnog gekomen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15466 Rechtbank Den Haag, 18-12-2015, C/09/498100 KG ZA 15/1577

Tue, 12 Jan 2016 15:42:12 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Het hoogheemraadschap wil de opdracht gunnen aan een partij ten aanzien waarvan vaststaat dat deze niet beschikt over een bepaald certificaat, dat volgens de aanbestedingsstukken is vereist. Het hoogheemraadschap stelt zich op het standpunt dat door deze partij andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen zijn overgelegd en dat zij gehouden is om die te acceptere...

ECLI:NL:GHDHA:2016:16 Gerechtshof Den Haag, 12-01-2016, 200.178.118/01

Tue, 12 Jan 2016 10:10:42 +0100

overheidsaanbesteding speeltoestellen; reeds verleende opdrachten; terughoudende toetsing; transparantiebeginsel geschonden? herstel van fout bij beoordeling toegestaan? latere onderverdeling toekenning punten toegestaan?

ECLI:NL:RBMNE:2016:104 Rechtbank Midden-Nederland, 08-01-2016, C/16/402461 / KG ZA 15-780

Mon, 11 Jan 2016 12:04:42 +0100

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Het gaat in deze zaken om drie gelijktijdig uitgeschreven aanbestedingen met betrekking tot het uitoefenen van het dagelijks onderhoud aan het spoor. Deze aanbestedingsprocedures verkeren nog in de inlichtingenfase. Drie van de vier gegadigden voeren met name aan dat zij onvoldoende informatie hebben om een verantwoorde inschrijving te kunnen doen en dat diver...

ECLI:NL:RBMNE:2015:9391 Rechtbank Midden-Nederland, 29-07-2015, C/16/356853 / HA ZA 13-870

Fri, 08 Jan 2016 13:38:12 +0100

Uitloop bouwwerkzaamheden en oplevering theatercomplex Nieuwegein. Bouwer en opdrachtgever procederen over de vraag welke partij verantwoordelijk is voor de uitstel van oplevering en welke financiële consequenties dit heeft. Ook aan de orde zijn o.a. verrekening meer- en minderwerk, en herstel van gebreken. Onder deze punten mogen partijen zich nog schriftelijk uitlaten.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag, 03-11-2015, C/09/497838 / KG ZA 15/1545

Fri, 08 Jan 2016 13:19:42 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen om de Staat te verbieden de aanbesteding in te trekken dan wel tot herbeoordeling van de inschrijvingen over te gaan. Eiseres heeft daarbij geen belang. Eerst in de tweede termijn ter zitting heeft zij bezwaar gemaakt tegen de ongeldigverklaring van haar inschrijving. Dat is te laat, zodat de ongeldigverklaring tot uitgangspunt moet worden genomen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:15459 Rechtbank Den Haag, 20-11-2015, C/09/494494 KG ZA 15/1235

Fri, 08 Jan 2016 13:08:42 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Eiseres heeft in haar inschrijving onjuiste scoringspercentages gehanteerd. Zij wordt gevolgd in haar stelling dat dit een kennelijke fout is, maar – gelet op een bepaling in de aanbestedingsdocumenten over wat als een onherstelbaar gebrek zal worden aangemerkt – niet in haar standpunt dat zij in de gelegenheid had moeten worden gesteld om deze te herstellen. De vord...

ECLI:NL:RBAMS:2015:9549 Rechtbank Amsterdam, 14-09-2015, C/13/589472 / KG ZA 15-792

Thu, 07 Jan 2016 11:09:12 +0100

Geen heraanbesteding of herbeoordeling inschrijving. Beoordelingssysteem is op duidelijke en ondubbelzinnige wijze uitgelegd. Er is geen sprake van subsubgunningscriteria maar van aandachtspunten waarop terecht geen aparte weging heeft plaatsgevonden. Geen sprake van ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBOBR:2016:14 Rechtbank Oost-Brabant, 06-01-2016, C/01/300802 / KG ZA 15-711

Wed, 06 Jan 2016 11:21:12 +0100

In deze aanbestedingszaak is door een der inschrijvers de motivatie van de aanbestedende partij mbt de voorlopige gunning van de opdracht aan een andere inschrijver ter discussie gesteld. De inschrijving heeft eiseres niet overlegd. Zij heeft slechts gedeeltelijk uit haar inschrijving geciteerd, waardoor haar stellingen die zij aan de vordering ten grondslag heeft gelegd, slechts marginaal geto...

ECLI:NL:GHSGR:2012:83 Gerechtshof 's-Gravenhage, 31-01-2012, 200.017.819-01

Tue, 05 Jan 2016 14:07:12 +0100

paragraaf 47 UAV; kostenverhogende omstandigheden na aanbesteding werk; stijging staalprijzen

ECLI:NL:RBZWB:2015:7308 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-11-2015, C/02/305249 / KG ZA 15-627

Mon, 04 Jan 2016 15:34:42 +0100

Bij brief van 22 september 2015 bericht Cordeel, de Gemeente – voor zover van belang – als volgt: “Tot onze schrik hebben wij na de inschrijving geconstateerd dat de gevraagde ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ (Model K uit ARW 2012), abusievelijk in de verkeerde enveloppe terecht is gekomen. Deze verklaring had op grond van paragraaf 4.2 van de Gunningsleidraad in deel...

ECLI:NL:RBROT:2015:9802 Rechtbank Rotterdam, 30-12-2015, C/10/488594 / KG ZA 15-1232

Mon, 04 Jan 2016 11:30:42 +0100

Aanbesteding. Status adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Geen verzwaarde motiveringsplicht bij afwijking van advies. Adviezen zijn geen bewijsmiddel.

ECLI:NL:GHARL:2015:6257 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-08-2015, 200.159.105

Thu, 31 Dec 2015 11:29:12 +0100

Overeenkomstenrecht. Kwalificatie. Uitleg. Zandwinning. De gemeente Woerden en Ballast Nedam sluiten een overeenkomst, waarin Ballast Nedam wordt toegestaan zand in de polder Rapijnen te winnen op zodanige manier dat een wooneiland en een recreatie-eiland ontstaan in de winningslocatie en waarin Ballast Nedam zich onder meer verplicht om de oeverlijnen af te werken en het woon- en recreatie-eil...

ECLI:NL:RBMNE:2015:9066 Rechtbank Midden-Nederland, 18-12-2015, C/16/403586/KG ZA 15-826

Wed, 30 Dec 2015 16:09:12 +0100

Aanbesteding ICT. Concurrentiegerichte dialoog. Inschrijving toegestaan met functionaliteiten die pas vanaf 1-1-2016 algemeen beschikbaar zijn en dan pas worden getest.

ECLI:NL:CBB:2015:408 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28-12-2015, 15/626

Mon, 28 Dec 2015 10:02:12 +0100

concessie, verlenging van de looptijd art. 4, lid 3 en lid 4, van Verordening (EG) nr. 1370/2007 art. 72, lid 1 en lid 4, van Richtlijn 2014/24/EU

ECLI:NL:RBAMS:2015:9316 Rechtbank Amsterdam, 17-11-2015, KG ZA 15-1186

Wed, 23 Dec 2015 12:43:12 +0100

Kort geding. Eiseres heeft haar recht verwerkt om te klagen over de onduidelijkheid van de scope van de opdracht. Voorts is van bevoordeling van de tussenkomende partij niet gebleken. Niet kan worden gezegd dat er sprake is geweest van favoritisme. De vorderingen van eiseres worden afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2015:5301 Rechtbank Noord-Nederland, 18-11-2015, C/17/131089 / HA ZA 13-353

Wed, 23 Dec 2015 11:01:12 +0100

In geschil is de omvang van de variabele (negatieve) koopprijs van de aandelen in de vennootschap die verkocht is. Uitleg van de betreffende bepaling in de koopovereenkomst. Koopprijs niet ongelimiteerd negatief. In geschil zijn voorts onder meer stagnatiekosten en meerwerk. De rechtbank acht een deskundigenonderzoek geraden. Betekenis bindend advies- clausule in de koopovereenkomst. Maximering...

ECLI:NL:GHDHA:2013:5247 Gerechtshof Den Haag, 17-12-2013, 200.129.022-01

Tue, 22 Dec 2015 15:40:42 +0100

Aanbesteding van een raamovereenkomst voor de levering van moffen voor het koppelen van elektriciteitskabels. Verliezende inschrijver vordert een verbod tot uitvoering van de overeenkomst.

ECLI:NL:RBNHO:2015:11091 Rechtbank Noord-Holland, 17-12-2015, C/15/234629 / KG ZA 15-891

Mon, 21 Dec 2015 15:33:12 +0100

Aanbesteding. Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld dat aanbestedende dienst niet objectief, afhankelijk en bevooroordeeld zou zijn. Niet kan worden gezegd dat beoordeling niet conform bestek is geschied. Geen onrechtmatige gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBZWB:2015:8087 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-12-2015, C/02/306617 / KG ZA 15-700

Mon, 21 Dec 2015 11:43:43 +0100

Aanbesteding; voorwaarden voor tussenkomst: “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit genoemd arrest [van de Hoge Raad van 28 maart 2014 ECLI:NL:HR:2014:768] niet dat de derde die wil tussenkomen een vordering moet instellen, maar dat hij een zelfstandig vorderingsrecht pretendeert tegen één van de procederende partijen en dat hij voldoende belang heeft zich met dat doel te menge...

ECLI:NL:PHR:2015:2086 Parket bij de Hoge Raad, 09-10-2015, 14/03882

Fri, 18 Dec 2015 14:46:12 +0100

Arbeidsrecht. CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Heraanbesteding. Uitleg art. 38; verplichting voor de nieuwe opdrachtnemer tot aanbieding van arbeidsovereenkomsten ontstaan voor of na eindigen algemeen verbindend verklaring?

ECLI:NL:HR:2015:3634 Hoge Raad, 18-12-2015, 14/03882

Fri, 18 Dec 2015 14:45:43 +0100

Arbeidsrecht. CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Heraanbesteding. Uitleg art. 38; verplichting voor de nieuwe opdrachtnemer tot aanbieding van arbeidsovereenkomsten ontstaan voor of na eindigen algemeen verbindend verklaring?

ECLI:NL:GHAMS:2015:5258 Gerechtshof Amsterdam, 15-12-2015, 200.168.411/01

Fri, 18 Dec 2015 14:02:12 +0100

Procesrecht. Bevoegdheid kantonrechter in bouwzaak. Beroep op arbitraal beding in UAV 2012 verworpen omdat deze voorwaarden tussen opdrachtgever en aannemer niet zijn overeengekomen. Verwijzing in tekeningen van architect daarvoor onvoldoende. Eventuele toepasselijkheid AVA 1992 niet relevant.

ECLI:NL:RBDHA:2015:14662 Rechtbank Den Haag, 16-12-2015, C/09/498012 / KG ZA 15/1567

Thu, 17 Dec 2015 11:36:42 +0100

Inhoudsindicatie: Gebod tot heraanbesteding. Loting tussen veertien van de achttien inschrijvers. De beoordelingsmethodiek heeft niet geleid tot gunning op basis van een vergelijkende beoordeling.

ECLI:NL:GHSHE:2015:5252 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-12-2015, HD 200.173.992_01

Thu, 17 Dec 2015 10:37:13 +0100

Arbitragebeding, algemene voorwaarden, bevoegdheid civiele rechter

ECLI:NL:RBLIM:2015:10435 Rechtbank Limburg, 16-12-2015, C/03/189380 / HA ZA 14-151

Thu, 17 Dec 2015 09:30:12 +0100

Uitvoering van werk, nieuwbouw stadhuis gemeente Venlo, ernstig vertraagd. Vertraging is naar het oordeel van de rechtbank niet te wijten aan de door de aannemer gestelde onuitvoerbaarheid van het bestek

ECLI:NL:RBNNE:2015:5753 Rechtbank Noord-Nederland, 16-12-2015, C/17/145172 / KG ZA 15-311

Wed, 16 Dec 2015 12:25:42 +0100

aanbesteding; inschrijving terecht ongeldig verklaard; uitvoeringskosten niet conform artikel 01.01.03 RAW op inschrijvingsstaat vermeld.

ECLI:NL:GHAMS:2015:5017 Gerechtshof Amsterdam, 26-11-2015, 14/00421

Wed, 16 Dec 2015 09:00:13 +0100

Werktuigenvrijstelling. Heffingsambtenaar heeft gecorrigeerde vervangingswaarde ziekenhuis niet aannemelijk gemaakt. Met name is niet aannemelijk gemaakt dat in de toegepaste kengetallen uit de Taxatiewijzer ziekenhuizen op de juiste wijze rekening is gehouden met de werktuigenvrijstelling.

ECLI:NL:RBROT:2015:9229 Rechtbank Rotterdam, 17-11-2015, C/10/486699 / KG ZA 15-1126

Tue, 15 Dec 2015 15:17:42 +0100

vordering tot opheffen beslag. summierlijk ondeugdelijke vordering. dat y een portefeuille graag wilde hebben is onvoldoende om een vorderingsrecht te hebben nu sprake was van een aanbesteding en de gemaakte afspraken daarnaast niet duidelijk zijn

ECLI:NL:GHDHA:2015:3399 Gerechtshof Den Haag, 15-12-2015, 200.160.072/01

Tue, 15 Dec 2015 10:00:13 +0100

overheidsaanbesteding; beweerde overlap tussen twee aanbestede opdrachten die beide in uitvoering zijn; uitleg van het bestek; betekenis getuigenverklaringen daarvoor; Succhi di Frutta

ECLI:NL:GHDHA:2015:3314 Gerechtshof Den Haag, 15-12-2015, 200.163.173/01

Tue, 15 Dec 2015 10:00:13 +0100

aanbesteding wijkverpleging door ziektekostenverzekeraar; invulling redelijkheid en billijkheid; toepasselijkheid van regels voor overheidsaanbestedingen; proportionaliteit eisen; gelijkheidsbeginsel; recht om inschrijving toe te lichten een aan te passen

ECLI:NL:RBROT:2015:9022 Rechtbank Rotterdam, 11-12-2015, ROT 15/6926 en ROT 15/6951

Mon, 14 Dec 2015 09:30:12 +0100

Lastoplegging door ACM in verband met niet naleven transparantieverplichting van artikel 9 Postwet 2009 inzake speciale voorwaarden en tarieven van PostNL over 2015. Voorts publicatiebesluit. Voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter is thans van oordeel dat VSP en IP geen rechtstreeks belang hebben bij het publicatiebesluit. Omdat PostNL beschikt over een landelijk dekkend netwerk waarme...

ECLI:NL:RBGEL:2015:7721 Rechtbank Gelderland, 18-11-2015, 284496

Fri, 11 Dec 2015 14:57:42 +0100

Openbare Europese aanbestedingsprocedure voor openbaar vervoer op afroep in Gelderland. Vordering tot schadevergoeding (gederfde winst) op grond van onrechtmatige daad. Provincie zou onrechtmatig hebben gehandeld door in strijd met haar eigen beoordelingssystematiek aan onderdelen van de inschrijving van een derde partij het maximale aantal punten toe te kennen en de opdracht vervolgens aan die...

ECLI:NL:RBGEL:2015:7717 Rechtbank Gelderland, 20-10-2015, 288289

Fri, 11 Dec 2015 13:07:12 +0100

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure van provincie Gelderland voor het sluiten van een overeenkomst met een inschrijver voor de realisatie van een traverse in Dieren. Uitleg van de aanbestedingsstukken aan de hand van de CAO-norm. Slotsom is dat de provincie in redelijkheid heeft kunnen besluiten de inschrijving van Ballast Nedam (eiseres) ongeldig te verklaren. Vorderingen Ballast Ned...

ECLI:NL:RBMNE:2015:8783 Rechtbank Midden-Nederland, 09-12-2015, C/16/393100 / KG ZA 15-363

Wed, 09 Dec 2015 15:16:42 +0100

Kort geding. Vordering tot afgifte van stukken of inzage daarin afgewezen, omdat niet aan alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is voldaan. Niet gebleken is dat eiser in dit stadium een rechtmatig belang heeft bij deze stukken.

ECLI:NL:RBROT:2015:9020 Rechtbank Rotterdam, 19-11-2015, C/10/485608 / KG ZA 15-1068

Wed, 09 Dec 2015 07:56:12 +0100

Kort geding aanbesteding. Succhi di Frutta. Grossmann. In de branche gebruikelijke bewoordingen.

ECLI:NL:RBOVE:2015:5364 Rechtbank Overijssel, 08-12-2015, C/08/178218 / KG ZA 15-348

Tue, 08 Dec 2015 14:15:07 +0100

Aanbesteding. Compensatie voor daling van het aantal regiotaxiritten. Ondernemersrisico.

ECLI:NL:GHAMS:2015:5092 Gerechtshof Amsterdam, 01-12-2015, 200.165.687/01

Tue, 08 Dec 2015 09:30:37 +0100

Behoud van overwerktoeslag overeenkomstig overgangsbepaling in de cao bij nieuwe werkgever ook na faillissement.

ECLI:NL:RBGEL:2015:7595 Rechtbank Gelderland, 10-09-2015, 289293

Mon, 07 Dec 2015 13:39:07 +0100

Kort geding. De gemeente heeft geen verkeersbesluit genomen als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet, maar zij heeft op grond van artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een maatregel getroffen bestaande uit het afsluiten van een deel van de Oude Rijksweg voor de duur van zes weken ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden. Ingevolg...

ECLI:NL:RBGEL:2015:7592 Rechtbank Gelderland, 13-10-2015, 287637

Mon, 07 Dec 2015 13:17:07 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben eiseressen niet ten onrechte toepassing gegeven aan artikel 3.29.3 ARW 2012. De vorderingen van eiseressen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBZWB:2015:7626 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-11-2015, C/02/304786/ KG ZA 15-587C/02/304788 / KG ZA 15-588C/02/304794 / KG ZA 15-589C/02/304659 / KG ZA 15-577C/02/304801 / KG ZA 15-591

Wed, 02 Dec 2015 08:20:34 +0100

Geschil tussen zorgaanbieders en CZ Zorgkantoor. Zorgbrede Governance Code. Onvoldoende tijd om statuten aan te passen.

ECLI:NL:GHSHE:2015:4943 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-12-2015, HD 200 175 835_01

Tue, 01 Dec 2015 15:25:34 +0100

Kort geding, Europese overheidsaanbesteding diensten personenvervoer Walcheren, onvoldoende gemotiveerd gunningsbesluit, rechtvaardigt geen ingrijpen in uitvoering van na verlies eerste aanleg gesloten overeenkomst.

ECLI:NL:RBROT:2015:8610 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2015, ROT 14/8613, ROT 14/8748 en ROT 14/8749

Tue, 01 Dec 2015 11:59:04 +0100

Het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie tussen twee ondernemingen en afstemming van inschrijfgedrag voorafgaand aan een inschrijving bij een aanbesteding, welk gedrag 'cover pricing' wordt genoemd is naar zijn aard schadelijk voor het concurrentieproces bij de mededinging en heeft daarom de strekking de mededinging te beperken. Gegeven de context waarin de gedragingen plaatsvonden...

ECLI:NL:GHSHE:2015:4739 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-11-2015, HD 200.148.716_01

Mon, 30 Nov 2015 06:00:06 +0100

overheidsaanbesteding. Onderzoek naar de vraag of het werk reeds is voltooid.

ECLI:NL:RBDHA:2015:13588 Rechtbank Den Haag, 27-11-2015, C/09/496847 / KG ZA 15/1470

Fri, 27 Nov 2015 12:17:48 +0100

Kort geding over de aanbesteding van de Rotterdamse baan. Afwijzing van de vordering om de inschrijvingen opnieuw te laten beoordelen. De voorzieningenrechter volgt eiseres niet in haar stelling dat de gemeente bij de beoordeling en bij de motivering van haar beslissing heeft gehandeld in strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen.

ECLI:NL:OGEAA:2015:509 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17-11-2015, A.R. 708 van 2015 tevens bij E.J. 701 van 2013

Thu, 26 Nov 2015 15:52:36 +0100

Civiel - EJ - voorlopig getuigenverhoor afgewezen

ECLI:NL:RBNHO:2015:9920 Rechtbank Noord-Holland, 12-11-2015, C/15/232696 / KG ZA 15-759

Thu, 26 Nov 2015 13:56:36 +0100

Aanbesteding. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de door aanbesteder geschetste feitelijke gang van zaken in twijfel te trekken. Derhalve voorshands voldoende aannemelijk dat voorafgaand aan de presentaties een volledige beoordeling van de inschrijvingen op het gebied van kwaliteit en prijs heeft plaatsgevonden, hetgeen meebrengt dat aanbesteder niet is afgeweken van het in de aanb...

ECLI:NL:RBROT:2015:8658 Rechtbank Rotterdam, 04-11-2015, C/10/459186 / HA ZA 14-928

Thu, 26 Nov 2015 09:29:06 +0100

Aanbesteding door Havenbedrijf voor de inzameling en verwerking van vaste scheepsafvalstoffen. De rechtbank oordeelt dat eiseres onvoldoende belang heeft om het Havenbedrijf te verplichten de volledige offerte van de partij aan wie de opdracht is gegund in het geding te laten brengen, mede in aanmerking genomen dat het vertrouwelijk karakter van de destijds ingediende offerte daaraan in begins...

ECLI:NL:RBOVE:2015:5228 Rechtbank Overijssel, 28-10-2015, C/08/164568 / HA ZA 14-568

Wed, 25 Nov 2015 12:48:36 +0100

Aanbestedingsrecht. Het gaat in deze zaak om het antwoord op de vraag of gedaagde door intrekking van de door haar uitgeschreven aanbestedingsprocedure, onrechtmatig handelt jegens eiseres. In de door eiseres aangevoerde gronden zijn geen (uitzonderlijke) omstandigheden gelegen die maken dat het gedaagde niet vrijstond om tot intrekking van de aanbestedingsprocedure over te gaan. De intrekking...

ECLI:NL:RBOVE:2015:5211 Rechtbank Overijssel, 23-11-2015, AWB 15/2301, 15/2302, 15/2303 en 15/2304

Tue, 24 Nov 2015 12:11:06 +0100

De omgevingsvergunningen voor de bouw en uitbreiding van de gemeentewerf in IJsselmuiden zijn terecht verleend. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af.

ECLI:NL:RBOVE:2015:5204 Rechtbank Overijssel, 23-11-2015, ak_zwo_15_2301_15_2302_15_2303_15_2304

Tue, 24 Nov 2015 11:51:36 +0100

Verleende omgevingsvergunningen in verband met de verplaatsing van de gemeentewerf naar het Tasveld in IJsselmuiden; afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

ECLI:NL:GHDHA:2015:3202 Gerechtshof Den Haag, 24-11-2015, 200.166.975 / 01

Tue, 24 Nov 2015 10:00:06 +0100

Overheidsaanbesteding. Non-conforme inschrijving of uitvoeringsprobleem?

ECLI:NL:RBOVE:2015:5167 Rechtbank Overijssel, 13-11-2015, C/08/177134 / KG ZA 15-324

Fri, 20 Nov 2015 11:18:07 +0100

Aanbestedingsrecht

ECLI:NL:RBOBR:2015:6560 Rechtbank Oost-Brabant, 16-11-2015, C/01/299106 / KG ZA 15-595

Tue, 17 Nov 2015 14:00:06 +0100

kort geding inzake aanbesteding, vraag of onvolledige inschrijving volgens Europese rechtspraak mag worden hersteld/aangevuld.

ECLI:NL:GHAMS:2015:4642 Gerechtshof Amsterdam, 10-11-2015, 200.150.694/01

Fri, 13 Nov 2015 14:00:06 +0100

Overeenkomst van opdracht. Bepaling van redelijk loon in de zin van artikel 7:411 BW na beëindiging opdracht. Onvoldoende gemotiveerde verweer tegen het gevorderde bedrag.Zie ook ECLI:NL:GHAMS:2015:1292.

ECLI:NL:RBDHA:2015:12963 Rechtbank Den Haag, 06-11-2015, C/09/495266 KG ZA 15/1325

Thu, 12 Nov 2015 14:19:10 +0100

Kort geding betreffende inkoop van wijkverpleging van zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars. Eiseressen zijn het niet eens met bepaalde voorwaarden van de pilot die gedaagden in drie gemeentes houden. Zij hebben tijdens de procedure hier weliswaar vragen over gesteld, maar geen bezwaren tegen geuit en vervolgens gewacht met het starten van dit geding tot na de voorlopige gunningsbeslissing. Zij...

ECLI:NL:RBDHA:2015:12832 Rechtbank Den Haag, 26-10-2015, C/09/494855 KG ZA 15/1289

Thu, 12 Nov 2015 13:41:37 +0100

Kort geding. Aanbesteding van Vakliteratuur en Abonnementen. De aanbestedende dienst stelt dat hem is gebleken dat uitgeverijen enkel leveren indien een bestelling binnen een met de afnemer afgesproken kredietlimiet valt, zodat de opdracht niet kan worden uitgevoerd als er geen kredietafspraken zijn gemaakt. Hij wil dat voor gunning duidelijk wordt of de opdrachtnemer het gevraagde ook daadwerk...

ECLI:NL:RBDHA:2015:12830 Rechtbank Den Haag, 19-10-2015, C/09/492984 KG ZA 15/1097

Thu, 12 Nov 2015 13:20:42 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Een in de aanbesteding aan een systeem gestelde eis moet volgens eiseres op een bepaalde manier, afwijkend van de letterlijke tekst, worden geïnterpreteerd, maar daarin wordt eiseres niet gevolgd. Voor zover eiseres meent dat gedaagde deze eis niet zo had mogen stellen heeft zij haar recht verwerkt om daar nog over te klagen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:12824 Rechtbank Den Haag, 02-10-2015, C/09/493912 KG ZA 15/1184

Thu, 12 Nov 2015 12:20:17 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen. Inschrijver heeft uit de boedel van een failliete vennootschap het onderhanden werk en de goodwill gekocht en een aantal werknemers van die vennootschap in dienst genomen. Door een door die vennootschap uitgevoerd referentiewerk als eigen referentiewerk op te voeren en over het voorgaande niets op te merken heeft de inschrijver onjuiste of onvol...

ECLI:NL:RBMNE:2015:7966 Rechtbank Midden-Nederland, 11-11-2015, C/16/398119 / KG ZA 15-599

Wed, 11 Nov 2015 15:04:51 +0100

De gemeente Utrecht mocht de plannen voor het Leidsche Rijn Centrum aanpassen en daarmee de komst van een Jumbo Foodmarkt mogelijk maken. In de oorspronkelijke plannen was geen ruimte voor een dergelijke grote supermarkt in Leidsche Rijn Centrum. De gemeente heeft de plannen echter – omdat de omstandigheden veranderden – aangepast. De rechter oordeelde dat de gemeente daarmee niet onrechtmatig ...

ECLI:NL:RBMNE:2015:7657 Rechtbank Midden-Nederland, 04-11-2015, C/16/391851 / HA ZA 15-414

Wed, 11 Nov 2015 13:38:21 +0100

Schadestaatprocedure. Causaal verband tussen handelen in strijd met de overeenkomst en de gestelde schade is niet komen vast te staan.

ECLI:NL:RBAMS:2015:7493 Rechtbank Amsterdam, 04-11-2015, C/13/584033 / HA ZA 15-317

Mon, 09 Nov 2015 14:53:21 +0100

Private aanbesteding (samenhang met vonnis in zaak HA ZA 15-141). Uitsluiting aanbestedingsregels en -beginselen is overeengekomen. Onvoldoende onderbouwd dat deze uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

ECLI:NL:RBAMS:2015:7492 Rechtbank Amsterdam, 04-11-2015, C/13/581083 / HA ZA 15-141

Mon, 09 Nov 2015 14:45:51 +0100

Private aanbesteding. Uitsluiting aanbestedingsregels en -beginselen is overeengekomen. Onvoldoende onderbouwd dat deze uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

ECLI:NL:RBZWB:2015:7113 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-11-2015, C/02/305696 / KG ZA 15-660

Fri, 06 Nov 2015 13:40:51 +0100

aanbesteding-onzorgvuldige raming

ECLI:NL:HR:2015:3241 Hoge Raad, 06-11-2015, 14/03436

Fri, 06 Nov 2015 11:47:51 +0100

Gezondheidsrecht, mededingingsrecht, procesrecht. Voorkeursbeleid zorgverzekeraars met betrekking tot dieetpreparaten. Onrechtmatig wegens strijd met Zorgverzekeringswet? Omvang verplicht door zorgverzekeraars te verstrekken zorg. Vordering van fabrikant van niet door zorgverzekeraars geselecteerde dieetpreparaten; relativiteit (art. 6:163 BW). Voeging. Toewijzing op door gevoegde partij aange...

ECLI:NL:RBDHA:2015:12472 Rechtbank Den Haag, 30-10-2015, C/09/496116 / KG ZA 15-1395

Tue, 03 Nov 2015 12:38:31 +0100

Kort geding. Inkoopprocedure. Inschrijving terecht terzijde gelegd wegens ontbreken Verklaring omtrent het gedrag Rechtspersoon

ECLI:NL:GHDHA:2015:2946 Gerechtshof Den Haag, 03-11-2015, 200.160.954/01

Tue, 03 Nov 2015 10:00:02 +0100

overheidsaanbesteding; in hoger beroep eiswijziging na opdrachtverlening geweigerd; twee-conclusieregel; actieve en oplettende inschrijver; goede procesorde

ECLI:NL:GHDHA:2015:2944 Gerechtshof Den Haag, 03-11-2015, 200.168.300 / 01

Tue, 03 Nov 2015 10:00:01 +0100

Overheidsaanbesteding. Rechtsverwerking? Grossmann-verweer.

ECLI:NL:RBROT:2015:7708 Rechtbank Rotterdam, 10-09-2015, C/10/481267 / KG ZA 15-830

Tue, 03 Nov 2015 08:35:01 +0100

Aanbesteding. Aanmelding ten onrechte uitgesloten.

ECLI:NL:RBOBR:2015:6353 Rechtbank Oost-Brabant, 30-10-2015, C/01/298327 / KG ZA 15-555

Mon, 02 Nov 2015 16:14:31 +0100

Kort geding, aanbesteding Eerste vraag is of eiseres belang heeft bij haar vorderingen omdat zij als derde is geëindigd. Eiseres stelt dat de partij die als eerste is geëindigd (en aan wie voorlopig gegund is) uitgesloten had moeten worden van de aanbesteding omdat zij niet voldeed aan de in het bestek neergelegde minimumeisen. Verder maakt eiseres op verschillende punten bezwaar tegen de inh...

ECLI:NL:GHAMS:2015:4454 Gerechtshof Amsterdam, 02-11-2015, 200.135.666/01OK en 200.135.666/02 OK

Mon, 02 Nov 2015 14:42:01 +0100

Stichting Meavita Nederland c.s.

ECLI:NL:GHSHE:2015:4323 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-10-2015, 14/01115

Mon, 02 Nov 2015 14:19:01 +0100

Leges en Wet BIBOB. Van belanghebbende zijn voor de aanvraag van een vergunning voor een escortbedrijf leges voor een BIBOB-intake en -screening geheven. Heffing van leges vindt plaats op grond van de gemeentelijke legesverordening, waarin is bepaald dat leges worden geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de uitleg van begrippen als legesheffing en...

ECLI:NL:RBNNE:2015:5015 Rechtbank Noord-Nederland, 30-10-2015, C18'/160699/KG ZA 15-272

Fri, 30 Oct 2015 14:02:31 +0100

Aanbesteding van zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Gemeenten stellen eisen die verlening van zorg in natura bevordert en het aankopen van dezelfde zorg via een persoonsgebonden budget (PGB) tegengaat. De voorzieningenrechter oordeelt dat er op deze wijze door de gemeenten aan burgers en zorgaanbieders een inrichting van de zorg wordt opgelegd die onver...

ECLI:NL:GHSHE:2015:4348 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-10-2015, HD 200.167.984_01

Fri, 30 Oct 2015 13:47:31 +0100

Vordering tot loondoorbetaling bij ziekte. Deskundigenverklaring ex artikel 7:629a BW ontbreekt. Verhindering niet betwist. Overleggen verklaring m.b.t. nakoming re-integratieverplichtingen kan in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de werknemer worden gevergd. Niet-meewerken aan voorgestelde mediation staat in dit geval niet aan recht op loondoorbetaling in de weg.

ECLI:NL:RBNNE:2015:5018 Rechtbank Noord-Nederland, 02-10-2015, C18/158408/KG ZA 15-204

Fri, 30 Oct 2015 12:51:31 +0100

Aanbesteding voor de levering van brandweerauto’s. Grossman-verweer van de aanbestedende dienst gehonoreerd. Beroep op inhoudelijke gebreken - enigszins ten overvloede – afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2015:8113 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-10-2015, 200.097.383/01

Thu, 29 Oct 2015 14:04:01 +0100

Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2013:CA1495. Conflict over afrekening voor verrichte diensten. Gemeente beroept zich op verrekening. Gebrek in deskundigenrapport kan worden geheeld door de gemeente alsnog gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen aan de deskundige.

ECLI:NL:GHARL:2015:7792 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-10-2015, 200.169.460

Thu, 29 Oct 2015 10:15:01 +0100

Overheidsaanbesteding. Beoordeling gunningscriteria

ECLI:NL:GHARL:2015:7451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-10-2015, 200.166.760

Mon, 26 Oct 2015 11:57:31 +0100

Overheidsaanbesteding. Het begrip “ernstige fout” ziet gewoonlijk op gedrag van de betrokken marktdeelnemer dat wijst op kwaad opzet of nalatigheid van een zekere ernst van deze marktdeelnemer. De vaststelling van een “ernstige fout” vergt een concrete en individuele beoordeling van het gedrag van de betrokken marktdeelnemer.

ECLI:NL:RBGEL:2015:6553 Rechtbank Gelderland, 10-09-2015, 289389

Fri, 23 Oct 2015 16:21:31 +0200

ECLI:NL:RBGEL:2015:6551 Rechtbank Gelderland, 15-09-2015, 286402

Fri, 23 Oct 2015 15:37:31 +0200

Aanbestedingszaak. Ongeoorloofde wijziging van vooraf bekend gemaakte beoordelingsmaatstaf. Onvoldoende belang bij herbeoordeling omdat dit tot geen andere uitkomst kan leiden dan ongeldigverklaring. Voor het overige geen gebreken in de aanbesteding die tot heraanbesteding zouden moeten leiden.

ECLI:NL:GHARL:2015:7950 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-10-2015, 200.155.954/01

Fri, 23 Oct 2015 14:41:01 +0200

Geschil naar aanleiding van overheidsaanbesteding. EBS heeft busconcessie Waterland na aanbesteding overgenomen van Arriva en heeft in dat kader de daar werkzame chauffeurs overgenomen van Arriva. Zij klaagt erover dat Arriva de nascholing voor chauffeurs (gebaseerd op Richtlijn 2003/59/EG, door Nederland geïmplementeerd in de wijziging van de Wegenverkeerswet per 10 september 2008) ten onrecht...

ECLI:NL:RBROT:2015:7146 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2015, C/10/448054 / HA ZA 14-366

Thu, 22 Oct 2015 14:55:01 +0200

Beëindiging van een distributieovereenkomst. Geen beëindiging met wederzijds goedvinden. Niet naleven bepalingen van de distributieovereenkomst bij onder meer de opzegging. Schadeplichtigheid.

ECLI:NL:RBAMS:2015:7293 Rechtbank Amsterdam, 30-09-2015, KG ZA 15-1003

Thu, 22 Oct 2015 11:43:31 +0200

Kort geding. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het uitsluiten van ISS van de verdere aanbestedingsprocedure niet disproportioneel is. De aanleiding voor de uitsluiting moet immers geheel aan ISS zelf worden toegerekend, hoe ongunstig dit ook voor haar is. Hoewel de wijziging uiteindelijk slechts geringe gevolgen heeft gehad, heeft er wel een wijziging van de eigenschappen van het Prij...

ECLI:NL:RBAMS:2015:7292 Rechtbank Amsterdam, 22-09-2015, KG ZA 15-980

Thu, 22 Oct 2015 11:39:01 +0200

Kort geding. Van een onjuiste beoordeling van de inschrijvingen of ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing is niet gebleken. Niet aannemelijk is geworden dat FSB door de wijze waarop zij de inschrijvingen heeft beoordeeld in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel of transparantiebeginsel. De vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2015:2947 Rechtbank Noord-Nederland, 19-06-2015, C18/156460/KG ZA 15-121

Thu, 22 Oct 2015 10:15:31 +0200

Overheidsaanbesteding. Geschil over het niet-aanbesteden van het ophalen van vuilnis in gemeentes Delfzijl en Appingedam. De gemeentes hebben het voornemen geuit om zonder voorafgaande aanbesteding de verwerking van huishoudelijk afval bij wijze van uitsluitend recht te gunnen aan AF. Gunning van een activiteit aan een derde zonder voorafgaande aanbesteding is mogelijk als wordt voldaan aan de ...

ECLI:NL:RBAMS:2015:7266 Rechtbank Amsterdam, 07-10-2015, KG ZA 15-1013

Wed, 21 Oct 2015 11:04:01 +0200

Kort geding. Semi-aanbestedingsrecht. Gemeente handelt niet in strijd met gelijkheidsbeginsel en/of algemene beginselen behoorlijk bestuur bij uitgifte erfpachtrechten zelfbouwkavel. Vorderingen van inschrijver die tweede werd afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2015:6013 Rechtbank Rotterdam, 19-08-2015, C/10/464455 / HA ZA 14-1177

Tue, 20 Oct 2015 16:00:31 +0200

Projectontwikkeling schoolgebouw. Extra kosten wegens wensen van de scholen voor rekening van de projectontwikkelaar, of van de school? Contractsuitleg.

ECLI:NL:RBZWB:2015:6388 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-10-2015, C/02/303909 / KG ZA 15-542

Mon, 19 Oct 2015 14:43:31 +0200

De uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek.

ECLI:NL:RBAMS:2015:6459 Rechtbank Amsterdam, 30-09-2015, C/13/553680 / HA ZA 13-1712

Mon, 19 Oct 2015 11:28:31 +0200

Een aantal gemeenten in Noord-Holland heeft aan de AEC in Amsterdam het alleenrecht verleend voor de verwerking van afval. Eiser stelt dat daarvoor een aanbestedingsprocedure had moeten worden gevolgd. Vordering wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2015:7379 Rechtbank Rotterdam, 15-07-2015, C/10/464770 / HA ZA 14-1191

Fri, 16 Oct 2015 14:36:01 +0200

Vrijwillige, private aanbesteding door gemeente voor overdracht van een drietal parkeergarages (met exploitatierecht) in Vlaardingen. Interparking heeft een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bieding uitgebracht door inschrijvingsbiljet. In verband met de transparantie van de aanbesteding en de ten opzichte van andere bieders te bewaken gelijkheid kunnen andere uitlatingen van de bieder bij h...

ECLI:NL:RBMNE:2015:7003 Rechtbank Midden-Nederland, 11-09-2015, C/16/395477 / KG ZA 15-473

Fri, 16 Oct 2015 10:15:01 +0200

kort geding. aanbesteding van kantoormeubilair. reikwijdte van een technische eis.

ECLI:NL:RBGEL:2015:6306 Rechtbank Gelderland, 14-10-2015, C/05/279670 / HZ ZA 15-87

Thu, 15 Oct 2015 12:35:01 +0200

Rechtsmacht en toepasselijk recht. Bevoegd ten aanzien van vordering uit ongerechtvaardigde verrijking in conventie. Niet bevoegd ten aanzien van vordering in reconventie inzake contract i.v.m. geldig forumkeuzebeding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11833 Rechtbank Den Haag, 13-10-2015, C/09/494565 / KG ZA 15-1241

Thu, 15 Oct 2015 11:27:01 +0200

Kort geding, Aanbesteding. Vordering in kort geding na verstrijken van de vervaltermijn ingesteld.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11785 Rechtbank Den Haag, 08-10-2015, C-09-493029-KG ZA 15-1101

Thu, 15 Oct 2015 10:28:01 +0200

Aanbesteding baarmoederhalskankeronderzoek. Het feit dat een van de adviseurs van de Gezondheidsraad zakelijke belangen had verzwegen en daardoor in opspraak is geraakt, leidt er niet toe dat de bezwaren van eiser tegen de modaliteiten van de aanbestedingsprocedure opnieuw moeten worden beoordeeld.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11606 Rechtbank Den Haag, 25-09-2015, C-09-492365-KG ZA 15-1029

Thu, 15 Oct 2015 10:08:31 +0200

Aanbesteding naalden en naaldcontainers voor ziekenhuis. Inschrijving terecht terzijde gelegd nu niet is voldaan aan eisen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11786 Rechtbank Den Haag, 08-10-2015, C-09-493057-KG ZA 15-1103

Thu, 15 Oct 2015 09:29:31 +0200

Aanbesteding baarmoederhalskankeronderzoek. Het feit dat een van de adviseurs van de Gezondheidsraad zakelijke belangen had verzwegen en daardoor in opspraak is geraakt, leidt er niet toe dat de bezwaren van eiser tegen de modaliteiten van de aanbestedingsprocedure opnieuw moeten worden beoordeeld.

ECLI:NL:RBOVE:2015:4586 Rechtbank Overijssel, 09-10-2015, C/08/175824 / KG ZA 15-292

Fri, 09 Oct 2015 14:47:22 +0200

De kortgedingrechter oordeelt dat de overeenkomst voor de huur- en exploitatie van sportcentrum Vondersweijde in Oldenzaal per 31 december 2015 eindigt. De huurder heeft dan nog twee maanden bescherming. De gemeente Oldenzaal kan niet verlangen dat deze voor 1 maart 2016 uit de sporthal is. De rechtbank oordeelt verder dat Vondersweijde B.V. geen stukken hoeft over te dragen aan de gemeente. De...

ECLI:NL:GHDHA:2015:2609 Gerechtshof Den Haag, 06-10-2015, 200.172.153/01

Tue, 06 Oct 2015 10:15:22 +0200

overheidsaanbesteding; opdracht na uitspraak in eerste aanleg verleend; uitleg van eisen aan referentieopdrachten

ECLI:NL:GHDHA:2015:2610 Gerechtshof Den Haag, 06-10-2015, 200.173.672/01

Tue, 06 Oct 2015 10:15:22 +0200

overheidsaanbesteding; opdracht na vonnis eerste aanleg verleend; uitleg van eis aan bij inschrijving in te dienen gegevens (dekkingsplan alarmeringsdiensten)

ECLI:NL:RBOBR:2015:5736 Rechtbank Oost-Brabant, 29-09-2015, C/01/296704 / KG ZA 15-469

Mon, 05 Oct 2015 14:01:22 +0200

meervoudige onderhandse aanbesteding/geldige inschrijving en beoordeling voorlopige gunningsbeslissing op juiste wijze tot stand gekomen

ECLI:NL:RBOVE:2015:4503 Rechtbank Overijssel, 23-09-2015, C/08/153137 HA ZA 14-133

Fri, 02 Oct 2015 14:20:22 +0200

Vervolg op ECLI:NL:RBOVE:2014:6256. Naar het oordeel van de rechtbank is de gemeente er niet in geslaagd te bewijzen dat er een aanvullende overeenkomst is gesloten. Nu de rechtbank tot de conclusie is gekomen dat de gemeente niet aan haar bewijsopdracht heeft kunnen voldoen, moet aangenomen worden dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt over de incassoprovisie. Eiseres mocht op 14 nove...

ECLI:NL:GHARL:2015:7325 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-09-2015, 200.144.027/01

Thu, 01 Oct 2015 11:22:22 +0200

Pensioenzaak. Uitleg van beding dat pensioenfonds aanspraak geeft op forfaitaire schadevergoeding.

ECLI:NL:GHSHE:2015:3801 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-09-2015, HD 200.168.356_01

Wed, 30 Sep 2015 15:36:22 +0200

Praktijktest. Eigen personeel als beoordelaars. Transparantiebeginsel.

ECLI:NL:RBOBR:2015:5567 Rechtbank Oost-Brabant, 25-09-2015, C/01/296091 / KG ZA 15-428

Wed, 30 Sep 2015 14:03:22 +0200

aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Onvoldoende aannemelijk dat provincie bij beoordeling overgelegde cv’s onjuist heeft geoordeeld.

ECLI:NL:RBGEL:2015:5998 Rechtbank Gelderland, 21-07-2015, 282773

Mon, 28 Sep 2015 11:31:07 +0200

Aanbestedingszaak met betrekking tot de voorgenomen verkoop door de gemeente Arnhem van het voormalige terrein van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (HKA). De beoordeling van de inschrijvingen door de gemeente Arnhem is op 2 van de 4 aangedragen punten niet in overeenstemming met hetgeen in het verkoopdocument is vermeld. De gemeente mag de verkoop niet gunnen aan Tya Horn of een andere part...

ECLI:NL:PHR:2015:850 Parket bij de Hoge Raad, 05-06-2015, 14/04742

Fri, 25 Sep 2015 14:08:22 +0200

Art. 81 lid 1 RO. Overheidsaansprakelijkheid. Gebrekkig toezicht bij werkzaamheden in sluiscomplex. Causaal verband. Kelderluik-maatstaf. Richtlijnen Vaarwegen 2011. Relativiteit.

ECLI:NL:GHSHE:2015:3686 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2015, HD 200.175.835_01

Thu, 24 Sep 2015 10:47:22 +0200

Dagvaarding tegen een dag waarop de rechter geen zitting houdt geldt niet als een gebrek in de dagvaarding dat leidt tot de nietigheid ervan. Nu geïntimeerde is verschenen, bestaat geen belang bij het uitbrengen van een herstelexploot. Geïntimeerde is niet (onredelijk) in haar verdedigingsbelang geschaad. Bezwaar van geïntimeerde tegen de behandeling als een spoedappel wordt verworpen.

ECLI:NL:RBROT:2015:6758 Rechtbank Rotterdam, 17-06-2015, C/10/464799 / HA ZA 14-1195

Tue, 22 Sep 2015 10:55:58 +0200

Overeenkomst van aanneming na een aanbestedingsprocedure met als basis een bestek voor de rioolvernieuwing en herinrichting van een wijk in Rotterdam. Het bestek is onderdeel van de overeenkomst. Het bestek bevat een kortingsregeling, waarover het geschil gaat. De wijze van uitleg van het bestek als aanbestedingsdocument werkt door bij de uitleg van de overeenkomst van aanneming, in die zin dat...

ECLI:NL:GHDHA:2015:2466 Gerechtshof Den Haag, 22-09-2015, 200.160.189 / 01

Tue, 22 Sep 2015 09:00:22 +0200

Overheidsaanbesteding. Schadevergoeding verliezende partij na wezenlijke wijziging bij uitvoering opdracht. Stelplicht.

ECLI:NL:GHARL:2015:5289 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-07-2015, 200.141.634

Mon, 21 Sep 2015 14:47:52 +0200

Gemengde overeenkomst. Geen splitsing. Verlenen van cateringdiensten is overheersend

ECLI:NL:RBMNE:2015:6241 Rechtbank Midden-Nederland, 02-09-2015, C-16-379732- HA ZA 14-837

Fri, 18 Sep 2015 15:29:33 +0200

Bestuurdersaansprakelijkheid

ECLI:NL:RVS:2015:2929 Raad van State, 16-09-2015, 201404627/1/R1 en 201406075/1/R1

Wed, 16 Sep 2015 10:32:07 +0200

Bij besluit van 13 mei 2014 heeft het college van gedeputeerde staten ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan "HOV-tracé" voor onder meer de woningen van [appellant sub 3] en [appellant sub 4] een hogere waarde als bedoeld in artikel 100a van de Wet geluidhinder (hierna: de Wgh) vastgesteld (hierna: het besluit hogere waarden).

ECLI:NL:RVS:2015:2926 Raad van State, 16-09-2015, 201409243/1/R6

Wed, 16 Sep 2015 10:32:06 +0200

Bij besluit van 22 september 2014, kenmerk 2013-00860, heeft de raad het bestemmingsplan "Sluis Eefde" vastgesteld. Bij besluit van 20 mei 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het projectplan Waterwet Waterstaatswerk, met nummer RWS 2014/23578, vastgesteld. Bij besluit van 10 juni 2013 heeft de raad besloten voornoemde besluiten gecoördineerd voor te bereiden en bekend te maken, ...

ECLI:NL:GHAMS:2015:3730 Gerechtshof Amsterdam, 11-09-2015, 200.168.542/01 OK

Fri, 11 Sep 2015 15:31:27 +0200

OK; enquêtezaak; onderzoek bevolen; commissaris benoemd

ECLI:NL:RBDHA:2015:10546 Rechtbank Den Haag, 07-09-2015, C/09/490231 / KG ZA 15-832

Fri, 11 Sep 2015 10:07:57 +0200

Kort geding. Aanbesteding.Juiste beoordelingssystematiek toegepast. Geen nieuwe/onbekende subsubgunningscriteria. Inschrijving op goede gronden ter zijde gelegd. Geen belang bij ongeldigverklaring inschrijvingh anderfe inschrijver.

ECLI:NL:CBB:2015:294 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-08-2015, 13/944

Wed, 09 Sep 2015 11:55:19 +0200

kapitaallasten, invoering NHC/integrale tarieven, beleidsregel compensatie, leegstaande gebouwen

ECLI:NL:RBNNE:2015:4135 Rechtbank Noord-Nederland, 02-09-2015, C/17/142806/KG ZA 15/178

Fri, 04 Sep 2015 14:56:19 +0200

Aanbestedingsrecht. Ongeldige inschrijving nu eisende partij niet alle kosten in de prijs per eenheid heeft opgenomen (01.01.03 RAW2010) en er niet is ingeschreven conform het bestek

ECLI:NL:RBDHA:2015:10439 Rechtbank Den Haag, 03-09-2015, C/09/489985 KG ZA 15/803

Thu, 03 Sep 2015 15:39:19 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Op 3 september 2015 is uitspraak gedaan in vijf afzonderlijke kort gedingen over een aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op voorhand vast staat dat op basis van loting zal worden bepaald wie voor gunning in aanmerking komt. Dat verdraagt zich niet met het doel en karakter...

ECLI:NL:RBDHA:2015:10438 Rechtbank Den Haag, 03-09-2015, C/09/489881 / KG ZA 15-795

Thu, 03 Sep 2015 15:39:19 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Op 3 september 2015 is uitspraak gedaan in vijf afzonderlijke kort gedingen over een aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op voorhand vast staat dat op basis van loting zal worden bepaald wie voor gunning in aanmerking komt. Dat verdraagt zich niet met het doel en karakter...

ECLI:NL:RBDHA:2015:10440 Rechtbank Den Haag, 03-09-2015, C/09/490003 / KG ZA 15/804

Thu, 03 Sep 2015 15:38:49 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Op 3 september 2015 is uitspraak gedaan in vijf afzonderlijke kort gedingen over een aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op voorhand vast staat dat op basis van loting zal worden bepaald wie voor gunning in aanmerking komt. Dat verdraagt zich niet met het doel en karakter...

ECLI:NL:RBDHA:2015:10441 Rechtbank Den Haag, 03-09-2015, C/09/490018 / KG ZA 15/808

Thu, 03 Sep 2015 15:38:49 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Op 3 september 2015 is uitspraak gedaan in vijf afzonderlijke kort gedingen over een aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op voorhand vast staat dat op basis van loting zal worden bepaald wie voor gunning in aanmerking komt. Dat verdraagt zich niet met het doel en karakter...

ECLI:NL:RBDHA:2015:10442 Rechtbank Den Haag, 03-09-2015, C/09/490029 / KG ZA 15/810

Thu, 03 Sep 2015 15:38:19 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Op 3 september 2015 is uitspraak gedaan in vijf afzonderlijke kort gedingen over een aanbestedingsprocedure met betrekking tot deurwaardersdiensten ten behoeve van het CJIB. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op voorhand vast staat dat op basis van loting zal worden bepaald wie voor gunning in aanmerking komt. Dat verdraagt zich niet met het doel en karakter...

ECLI:NL:GHSHE:2015:3427 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-09-2015, HD 200.148.716_01

Thu, 03 Sep 2015 12:51:19 +0200

overgangsrecht aanbestedingswet 2012. Kennisgeving wordt gekwalificeerd als start van nieuwe aanbestedingsprocedure.

ECLI:NL:CBB:2015:280 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-09-2015, 13/84 13/85 13/86 en 13/90

Thu, 03 Sep 2015 10:03:49 +0200

Marktanalysebesluit hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang; nearnetverplichting vervalt

ECLI:NL:RBDHA:2015:10016 Rechtbank Den Haag, 05-08-2015, C/09/489586 / KG ZA 15-758

Mon, 31 Aug 2015 11:12:33 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen. Gunningsvoornemen voldoende gemotiveerd. In verband met wijziging samenstelling beoordelingsteam had eiseres erop bedacht moeten zijn dat zij een andere score zou krijgen dan bij eerdere aanbesteding.

ECLI:NL:RBGEL:2015:5490 Rechtbank Gelderland, 29-07-2015, 264413

Fri, 28 Aug 2015 14:41:35 +0200

Aanbestedingsrecht. Vraag of opdracht afvalverwerking aanbestedingsplichtig is. Gemeente hebben een beroep gedaan op art. 24 aanhef en sub a van de Aanbestedingswet 2012. Dat beroep gaat niet op. De rechtbank oordeelt dat de door de gemeenten genomen besluiten niet kwalificeren als de in art. 18 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG bedoelde "bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepa...

ECLI:NL:RBNNE:2015:4061 Rechtbank Noord-Nederland, 26-08-2015, 110792 / KG ZA 15-122

Wed, 26 Aug 2015 11:41:35 +0200

Aanbesteding. Ongeldige inschrijving.

ECLI:NL:RBLIM:2015:6346 Rechtbank Limburg, 24-07-2015, C-03-207519 - KG ZA 15-315

Thu, 20 Aug 2015 10:05:05 +0200

Aanbesteding. Gelijkwaardigheid. Artikel 2:96 Aanbestedingswet. Kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001:2008

ECLI:NL:RBDHA:2015:9797 Rechtbank Den Haag, 19-08-2015, C/09/474556 / HA ZA 14-1130

Wed, 19 Aug 2015 10:26:05 +0200

Oneerlijke bevoordeling zwembaden door gemeente ? Formele rechtskracht subsidiebesluiten. Overgangsrecht artikel 25g Mw. Overheidsbedrijf als bedoeld in artikel 25g lid 1 MW ? Uitleg artikel 25g lid 2 MW. De vordering kan niet worden toegewezen op grond van de gestelde afspraak met de gemeente en de toezegging van de wethouder. Geen grond voor veroordeling gemeente tot uitvoeren motie gemeente...

ECLI:NL:RBAMS:2015:5279 Rechtbank Amsterdam, 13-08-2015, KG ZA 15-697

Tue, 18 Aug 2015 15:13:05 +0200

Aanbesteding. Kort geding. Inschrijver tegen UWV. De voorzieningenrechter oordeelt dat bij de aanbesteding van psychologische tests de aanbestedingsregels niet zijn geschonden. De door het UWV gestelde eisen waren voor de ‘behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver’ voldoende duidelijk en niet te streng.

ECLI:NL:GHSHE:2015:2688 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-07-2015, 10-00203

Mon, 17 Aug 2015 13:56:05 +0200

Art. 3 Wet OB 1968. Belanghebbende richt voor de bouw van een eigen kantoorpand een dochtervennootschap op en laat het pand door haar bouwen. Na de bouw verkoopt de dochter het pand aan belanghebbende voor een prijs (€ 3 mln) die veel lager is dan de bouwkosten (€ 9 mln). Belanghebbende zuivert het verlies van de dochter (€ 6 mln) aan met een zogenoemde ‘vrije agiostorting’. Op grond van schijn...

ECLI:NL:RBAMS:2015:5226 Rechtbank Amsterdam, 24-07-2015, KG ZA 15-828

Fri, 14 Aug 2015 16:02:05 +0200

De vorderingen de gemeente te bevelen de overeenkomst met eiseres voor een periode van één jaar te verlengen en te verbieden dat het leerlingenvervoer door een ander wordt uitgevoerd, worden afgewezen. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat de gemeente bij eiseres het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de overeenkomst zou worden verlengd. Voorts verwerpt de voorzieningenrechter het...

ECLI:NL:PHR:2015:1379 Parket bij de Hoge Raad, 30-06-2015, 14/01684

Fri, 14 Aug 2015 11:14:05 +0200

Belanghebbende was tot 30 december 2005 enig aandeelhouder en bestuurder van [X1] B.V. ([X1]), welke vennootschap op haar beurt enig aandeelhouder was van [A] B.V. [X1] en [A] vormden een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Bij brief van 13 juli 2005 is namens [X1] en [A] verzocht om de fiscale eenheid te verbreken. Op 28 maart 2008 is een beschikking beëindiging fiscale eenheid afg...

ECLI:NL:GHAMS:2015:208 Gerechtshof Amsterdam, 02-02-2015, 200.160.850/01 OK

Thu, 13 Aug 2015 14:10:35 +0200

De Ondernemingskamer concludeert dat de Gemeente bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit in kwestie heeft kunnen komen omdat de Gemeente wezenlijk tekort heeft gedaan aan de medezeggenschapsrechten van de Ondernemingsraad. Het verzoek tot intrekking van het besluit wordt afgewezen mede gelet op de door verweersters gedane toezeggingen ter terechtzitting.

ECLI:NL:RBROT:2015:5805 Rechtbank Rotterdam, 13-08-2015, ROT 14/5562

Thu, 13 Aug 2015 14:00:05 +0200

Verzoek om handhaving Mededingingswet van Brink’s tegen Geldservice Nederland (GSN), een gemeenschappelijke onderneming van ABN AMRO, ING en Rabo. Noch op de markt van geldverwerking, noch op de markt van geldtransport is aanleiding om schending van het kartelverbod of misbruik van een (collectieve) economische machtspositie aan te nemen.

ECLI:NL:GHSHE:2015:3003 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 04-08-2015, HD 200.138.851_01

Wed, 05 Aug 2015 14:15:24 +0200

Wegvervoer van medicijn, accessoir aan luchtvervoer van Zwitserland naar Libië via Schiphol. Verdrag van Warschau art. 22 en 25. Bewaking en monitoring onderdeel van expediteurswerkzaamheden, geen zelfstandige verplichting van expediteur jegens opdrachtgever. Bewijslast “vervoer of expeditie”: eiser moet feiten en omstandigheden stellen en bij gemotiveerde betwisting bewijzen dat expeditie over...

ECLI:NL:RBGEL:2015:4977 Rechtbank Gelderland, 04-08-2015, AWB - 14 _ 4619

Wed, 05 Aug 2015 10:34:54 +0200

Aanslag nazorgheffing. Hoogte van de heffing moet zodanig zijn dat uit de opbrengst van de heffing en de rentebaten en beleggingsopbrengsten de kosten van nazorg voor een gesloten stortplaats kunnen worden bestreden. Het Rekenmodel Ipo Nazorg Stortplaatsen en baggerdepots (RINAS) bevat breed gedragen normen ten aanzien van de calculatie van te verwachten kosten over een lange periode. De rechtb...

ECLI:NL:RBOBR:2015:4570 Rechtbank Oost-Brabant, 28-07-2015, C/01/292817 / KG ZA 15-246

Fri, 31 Jul 2015 10:14:22 +0200

De aanbestedende dienst heeft de inschrijving ongeldig verklaard omdat is gebleken dat de inschrijver twee stelposten die door de gemeente voor alle inschrijvers op een bepaald bedrag waren vastgesteld, heeft gewijzigd naar een lager bedrag, terwijl wijziging van de bedragen bij de stelposten door de inschrijvers niet was toegestaan. Volgens de inschrijver was het niet zijn bedoeling de stelpo...

ECLI:NL:RBZWB:2015:5028 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-07-2015, C/02/301183 / KG ZA 15-397

Wed, 29 Jul 2015 12:03:43 +0200

aanbesteding sociaal vervoer Zeeuwse gemeenten, Grossmann verweer, geen clustering van opdrachten, motivering van het gunningsvoornemen, aanbesteding blijft in stand.

ECLI:NL:RBDHA:2015:8315 Rechtbank Den Haag, 17-07-2015, C-09-488678 - KG ZA 15-679

Tue, 28 Jul 2015 12:10:43 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Bij de beoordeling van de inschrijvingen zijn geen nieuwe/onbekende sub-subgunningscriteria gehanteerd. De beoordeling van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden conform de vooraf bekendgemaakte beoordelingssystematiek. Niet kan worden aangenomen dat de winnaars van de aanbesteding niet voldoen aan de eisen.

ECLI:NL:RBMNE:2015:5473 Rechtbank Midden-Nederland, 03-07-2015, 391823-KG ZA 15-320

Mon, 27 Jul 2015 08:50:13 +0200

Aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve criteria.

ECLI:NL:CRVB:2015:2415 Centrale Raad van Beroep, 22-07-2015, 14-1155 WMO

Thu, 23 Jul 2015 13:34:16 +0200

Herziening pgb voor hulp in de huishouding. Het college was bevoegd een uurtarief vast te stellen. Uit de toelichting blijkt overtuigend dat artikel 21a van de Wmo beoogt te bewerkstelligen dat bij de aanbesteding wordt uitgegaan van basistarieven. Dit om te voorkomen dat binnen de thuiszorginstellingen bezuinigingen op het personeel plaatsvinden en om te borgen dat kwalitatief goede zorg wordt...

ECLI:NL:RBOBR:2015:4427 Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2015, C/01/293603 / KG ZA 15-292

Wed, 22 Jul 2015 10:58:47 +0200

Europese openbare aanbesteding inhuur ambulancepersoneel. Kernvraag is of één van de winnende inschrijvers voldoet aan de gestelde financiële geschiktheidseisen zoals vermeld in de Eigen Verklaring. Aanbestedende dienst heeft Eigen Verklaring getoetst. Die toets moet voldoen aan de regels van het aanbestedingsrecht ook als deze onverplicht zou zijn gedaan. Ten onrechte is bij het berekenen van ...

ECLI:NL:GHARL:2015:3708 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26-05-2015, 200.137.318

Mon, 20 Jul 2015 09:11:17 +0200

Heraanbesteding schoonmaakwerk? Object overgenomen? Verplichte contractwisseling personeel op grond van CAO. Hof veroordeelt tot toewijzing loon c.a. Geen spoedeisend belang bij vordering tot aanbieden arbeidsovereenkomst.

ECLI:NL:GHDHA:2015:1864 Gerechtshof Den Haag, 07-07-2015, 200.168.419-01

Thu, 16 Jul 2015 13:28:17 +0200

overheidsaanbesteding balies marechaussee; spoedappel. Opdracht reeds verleend. Fundamentele beginselent geschonden? schending gelijkheidsbeginsel door terug te komen op oorspronkelijkte beoordeling en wigeren overleg? schending geheimhoudingsplicht?

ECLI:NL:GHARL:2015:5294 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-07-2015, 200.159.798-01

Thu, 16 Jul 2015 09:38:47 +0200

Kort geding betreffende de nakoming van een met de gemeente gesloten exploitatieovereenkomst ter zake van een zwembad. Vordering tot nakoming in kort geding slechts ten aanzien van een beperkt gedeelte van de overeenkomst toewijsbaar.

ECLI:NL:GHSHE:2015:2666 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-07-2015, HD 200.157.882_01

Wed, 15 Jul 2015 10:19:47 +0200

Aanbesteding. Gelijkwaardigheid.

ECLI:NL:GHAMS:2015:1197 Gerechtshof Amsterdam, 31-03-2015, 200.117.392

Tue, 14 Jul 2015 09:46:47 +0200

Opdracht van werk ter zake van het ontwerpen en realiseren van een fabriek. Tussentijdse beëindiging van de opbracht. Vordering van de opdrachtnemer van de prijs van het reeds uitgevoerde werk en meerwerk. Tegenvordering van de opdrachtgever van schadevergoeding. Behandeling van een aantal geschilpunten. Tussenarrest.

ECLI:NL:GHDHA:2015:1863 Gerechtshof Den Haag, 07-07-2015, 200.170.129-01

Tue, 14 Jul 2015 08:54:17 +0200

Overheidsaanbesteding balies marechaussee; spoedappel. Opdracht reeds verleend; kennelijke fouten in inschrijving; verbeterrecht vs verbod wijziging inschrijving; terughoudendheid hof bij ingrijpen lopende overeenkomst; miskenning fundamentele beginselen?

ECLI:NL:RBOVE:2015:3328 Rechtbank Overijssel, 15-04-2015, C/08/156523 / HA ZA 14-273

Fri, 10 Jul 2015 16:16:47 +0200

Afrekening na aanbesteding. Curator eist betaling door aanbestedende gemeente van verschillende facturen in verband met werkzaamheden bestaande uit onder meer het maaien van bermen, sloten en waterpartijen. Stelplicht.

ECLI:NL:RBDHA:2015:7224 Rechtbank Den Haag, 12-06-2015, C-09-485271 KG ZA 15-395

Fri, 10 Jul 2015 12:58:17 +0200

Kort geding. Aanbesteding volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog. Eiseressen hebben hun recht verwerkt om nog te klagen over de deelname van de winnaars van twee percelen aan de aanbestedingsprocedure.

ECLI:NL:RBDHA:2015:7225 Rechtbank Den Haag, 12-06-2015, C-09-485346 - KG ZA 15-398

Fri, 10 Jul 2015 12:48:47 +0200

Kort geding. Aanbesteding volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog.

ECLI:NL:RBOBR:2015:3932 Rechtbank Oost-Brabant, 01-07-2015, C/01/293385 / KG ZA 15-283

Thu, 09 Jul 2015 16:47:47 +0200

Kort geding: Aanbestedende dienst was gerechtigd tot intrekking van de aanbestedingsprocedure

ECLI:NL:RBOBR:2015:3931 Rechtbank Oost-Brabant, 29-06-2015, C/01/292681 / KG ZA 15-240

Thu, 09 Jul 2015 16:26:17 +0200

Kort geding, aanbesteding , rechtsverwerking Vraag of de partij aan wie voorlopig gegund is voldoet aan de in de Selectieleidraad voorgeschreven geschiktheidseisen. Heeft eiseres haar recht verwerkt door eerst na het bekend worden van het besluit tot voorlopige gunning haar twijfels te uiten over de vraag of de partij aan wie voorlopig gegund wordt aan de geschiktheidseisen voldoet

ECLI:NL:RBMNE:2015:4694 Rechtbank Midden-Nederland, 17-04-2015, C-16-387990 - KG ZA 15-150

Tue, 07 Jul 2015 15:07:47 +0200

kort geding. misbruik van procesrecht door partij die niet heeft geïntervenieerd in eerder kort geding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:6080 Rechtbank Den Haag, 07-04-2015, C-09-482935 - KG ZA 15-205

Thu, 02 Jul 2015 11:03:17 +0200

Kort geding, Aanbesteding. Niet-ontvankelijk, omdat dagvaarding ruimschoots na de contractuele overeengekomen vervaltermijn is betekend.

ECLI:NL:RBDHA:2015:6454 Rechtbank Den Haag, 01-05-2015, C-09-486911 KG ZA 15-510

Thu, 02 Jul 2015 10:57:47 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Verbod op gunning. Onduidelijke beoordelingssystematiek. Schending transparantiebeginsel

ECLI:NL:RBMNE:2015:4685 Rechtbank Midden-Nederland, 19-06-2015, C-16-388790 - KG ZA 15-194

Wed, 01 Jul 2015 16:48:47 +0200

Kort geding. Aanbesteding van veel verschillende medische hulpmiddelen in één procedure.

ECLI:NL:RBROT:2015:4520 Rechtbank Rotterdam, 25-06-2015, ROT 15-2645 en ROT 15-3826

Tue, 30 Jun 2015 17:10:17 +0200

ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan Koninklijke PostNL, omdat zij volgens ACM in strijd met artikel 9 van de Postwet 2009 het gebod om non-discriminatoire en transparante en kenbare voorwaarden en tarieven te hanteren jegens andere postvervoerbedrijven bij de aanbesteding van tijd kritisch gebonden post door de gemeente Rotterdam niet heeft nageleefd. Koninklijke PostNL maakt bezwaar e...

ECLI:NL:OGEAA:2015:119 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-06-2015, A.R. 879 van 2012

Tue, 30 Jun 2015 15:09:17 +0200

civiel recht , binding overeenkomst, fait acompli, strijd met openbare orde

ECLI:NL:GHDHA:2015:1630 Gerechtshof Den Haag, 30-06-2015, 200.163.173-01T

Tue, 30 Jun 2015 10:15:17 +0200

Aanbesteding? Iinkoop wijkverpleging door zorgverzekeraar. Uitsluiting van inschrijver. Beginselen van aanbestedingsrecht toepasselijk? Mogelijkheid inschrijving aan te passen?

ECLI:NL:RBDHA:2015:6991 Rechtbank Den Haag, 01-06-2015, C-09-485613 - KG ZA 15-425

Thu, 25 Jun 2015 14:36:17 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Motivering van de gunningsbeslissing voldoende. Ter zitting slechts nadere verduidelijking van eerder vermelde relevante redenen. Beoordelingsvrijheid. Puntenscore op goede gronden tot stand gekomen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:7043 Rechtbank Den Haag, 16-06-2015, C-09-487093 - KG ZA 15-528

Thu, 25 Jun 2015 14:33:47 +0200

Kort geding; aanbestedingsrecht; wezenlijke wijziging, afgifte 843a Rv; wijze van uitvoering van de overeenkomst (vooralsnog) niet te beschouwen als wezenlijke wijziging van de Opdracht; vordering tot afgifte stukken afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:6621 Rechtbank Den Haag, 29-04-2015, C-09-471759-HA ZA 14-957

Thu, 25 Jun 2015 14:25:47 +0200

Physical distribution. Verbulken en leveren verkeerde harssoort. Artikel 4 PD-voorwaarden. Gevolgschade. Grove schuld door achterwege laten (instructie voor) visuele inspectie van big bags met een per harssoort verschillende uiterlijke verschijningsvorm ?

ECLI:NL:RBNHO:2015:5233 Rechtbank Noord-Holland, 03-06-2015, C/14/156322 HA ZA 14-277

Thu, 25 Jun 2015 14:21:48 +0200

Renovatie appartementen. Leverancier kozijnen levert andere kozijnen dan overeengekomen. Geschil tussen eigenaar wooncomplex en directievoerder over de vraag of directievoerder tekort is geschoten in nakoming verplichtingen. Onder meer discussie over algemene voorwaarden, omvang verplichtingen directievoerder en ontbinding. Tussenvonnis, eigenaar wooncomplex mag schadestaat in het geding brengen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:6731 Rechtbank Den Haag, 10-06-2015, C-09-470255-HA ZA 14-870

Thu, 25 Jun 2015 14:16:17 +0200

Wanprestatie bij de nakoming van een na aanbesteding tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot dienstreizen overheid ? Uitleg overeenkomst.

ECLI:NL:RBDHA:2015:5830 Rechtbank Den Haag, 11-02-2015, C-09-479159 - KG ZA 14-1510

Thu, 25 Jun 2015 13:26:17 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Afwijzing vorderingen. Geen onjuiste beoordeling van een kwalitatief gunningscriterium en beoordeling heeft plaatsgevonden overeenkomstig de aangekondigde wijze van beoordeling.

ECLI:NL:RBDHA:2015:5915 Rechtbank Den Haag, 22-04-2015, C-09-482770 KG ZA 15-192

Thu, 25 Jun 2015 12:50:17 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Onderhandelingsprocedure. Plan van aanpak ontbreekt en dit mocht door de aanbestedende dienst met uitsluiting worden gesanctioneerd. De vorderingen worden afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:5996 Rechtbank Den Haag, 18-02-2015, C-09-478682 - KG ZA 14-1473

Thu, 25 Jun 2015 11:58:47 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Geen correcte inschrijving via TenderNed, schriftelijke inschrijving en digitale kopie op usb-stick wel correct. Herbeoordeling indien komt vast te staan dat in TenderNed geuploade documenten complete inschrijving betreffen.

ECLI:NL:RBAMS:2015:3965 Rechtbank Amsterdam, 15-06-2015, C/13/586344 / KG ZA 15-553

Thu, 25 Jun 2015 09:15:47 +0200

Aanbestedingsgeschil. Geen sprake van aperte procedurele of inhoudelijke onjuistheden in de beoordeling.

ECLI:NL:GHDHA:2015:1588 Gerechtshof Den Haag, 23-06-2015, 200.166.375 - 01

Tue, 23 Jun 2015 10:00:20 +0200

Overheidsaanbesteding. Proportionaliteitsbeginsel bij mislukte inschrijving TenderNed.

ECLI:NL:RBNNE:2015:2973 Rechtbank Noord-Nederland, 22-06-2015, C-17-141907 - KG ZA 15-130

Tue, 23 Jun 2015 09:58:21 +0200

Aanbesteding

ECLI:NL:RBLIM:2015:5231 Rechtbank Limburg, 22-06-2015, C-03-205919 - KG ZA 15-226

Tue, 23 Jun 2015 09:58:20 +0200

Aanbesteding. Concurrentiegerichte dialoog. Plaatsbepalingssysteem met korte afstandsradio (KPRS -KAR) ten behoeve van hulpdiensten. Vordering afgewezen: winnende inschrijving heeft afgezet tegen de tweede inschrijver beter gescoord binnen de aangegeven marges, hetgeen door de aanbestedende dienst voldoende is gemotiveerd. Vordering tussenkomende partij tot definitieve gunning afgewezen, omdat ...

ECLI:NL:RBGEL:2015:3991 Rechtbank Gelderland, 07-04-2015, 277910

Thu, 18 Jun 2015 12:03:47 +0200

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente op goede gronden de aanbestedingsprocedure heeft afgebroken nu sprake was van inconsistentie in de beoordelingsmaatstaven van de inschrijvingen en daaruit volgende strijdigheid met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBAMS:2015:3654 Rechtbank Amsterdam, 26-05-2015, KA ZA 15-460

Fri, 12 Jun 2015 10:01:51 +0200

Kort geding. Uitkomst van procedure uitgifte erfpacht percelen voor nieuwbouwproject in Amsterdam (Centrum) (vrijwillige ‘aanbestedings’procedure) gehandhaafd. Gemeente heeft volgens de voorzieningenrechter niet in strijd gehandeld met de beginselen van aanbestedingsrecht en/of (anderszins) met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Vorderingen inschrijvers die niet als eerste waren geëin...

ECLI:NL:GHARL:2015:4058 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-06-2015, 13/00247

Fri, 12 Jun 2015 08:00:22 +0200

BTW-compensatiefonds. Aanleg van op- en afritten. Is gemeente afnemer?

ECLI:NL:RBMNE:2015:3941 Rechtbank Midden-Nederland, 05-06-2015, C-16-390432 - KG ZA 15-259

Thu, 11 Jun 2015 11:51:53 +0200

Aanbesteding. Beoordeling kwalitatieve criteria. Het besluit van de aanbestedende dienst om de inschrijving van eiseres uit te sluiten omdat zij op een van de subgunningscriteria een onvoldoende heeft gescoord, is niet onrechtmatig.

ECLI:NL:RBDHA:2013:19683 Rechtbank Den Haag, 25-04-2013, C/09/439293 / KG ZA 13-292

Wed, 10 Jun 2015 16:56:51 +0200

Aanbesteding. Niet kan worden geconcludeerd dat de inschrijving van de winnaar van de aanbesteding als ongeldig terzijde had moeten worden gelegd. Dat de winnaar de aangepaste fictieve hoeveelheden niet in haar inschrijving heeft gehanteerd, kan niet aan haar worden tegengeworpen. Aangezien deze fictieve hoeveelheden enkel van rekenkundig belang zijn, heeft het feit dat de aanbestedende dienst ...

ECLI:NL:RBNNE:2015:2768 Rechtbank Noord-Nederland, 10-06-2015, 97518 / HA ZA 09-536

Wed, 10 Jun 2015 15:00:21 +0200

Uitleg en nakoming samenwerkingsovereenkomst

ECLI:NL:RBGEL:2015:3676 Rechtbank Gelderland, 07-04-2015, 277732

Tue, 09 Jun 2015 10:33:21 +0200

KG; aanbestedingsrecht. Voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente een gegronde reden voor afbreking van de aanbestedingsprocedure had vanwege inconsistentie in de beoordelingsmaatstaven van de inschrijvingen en daaruit volgende strijdigheid met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:GHDHA:2015:1456 Gerechtshof Den Haag, 09-06-2015, 200.168.079-01

Tue, 09 Jun 2015 10:00:21 +0200

Aanbestedingsrecht; uitvraag bijzondere werkwijze; nieuwe opzet bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

ECLI:NL:GHDHA:2015:1457 Gerechtshof Den Haag, 09-06-2015, 200.168.377-01

Tue, 09 Jun 2015 10:00:21 +0200

Aanbestedingsrecht; uitvraag bijzondere werkwijze; nieuwe opzet bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

ECLI:NL:RBNHO:2015:4561 Rechtbank Noord-Holland, 04-06-2015, C/15/223916 / KG ZA 15-217

Fri, 05 Jun 2015 18:00:15 +0200

Aanbesteding. Beroep van gedaagde op Exceptio plurium litis consortium slaagt. In samenhang gelezen kunnen de bepalingen uit de Inschrijvingsleidraad naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders worden begrepen dan dat drie partijen gezamenlijk als één aanbestedende dienst optreden. Rechtsverhouding tussen die drie partijen is, zowel onderling als in relatie tot de inschrijvers, p...

ECLI:NL:RBNNE:2015:2549 Rechtbank Noord-Nederland, 03-06-2015, C-17-122458 - HA ZA 12-307

Thu, 04 Jun 2015 12:17:45 +0200

Verdeling van een vennootschap onder firma. Lagere waardering dan de deskundige heeft becijferd. Ontwikkeling in de zorg: de continuïteit van de onderneming loopt gevaarr.

ECLI:NL:GHAMS:2015:2108 Gerechtshof Amsterdam, 02-06-2015, 200.150.739/01

Thu, 04 Jun 2015 11:50:46 +0200

Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot herontwikkelings- en nieuwbouwproject. Vaststelling wie partij zijn bij de overeenkomst. Welke van partijen is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst door de uitvoering van het project te frustreren? Verzuim. Vaststelling inhoud ongedaanmakingsverplichtingen. Wetsartikelen: 6:83 sub c BW, 6:265 BW, 6:271 BW.

ECLI:NL:GHDHA:2015:1295 Gerechtshof Den Haag, 02-06-2015, 22001627-14

Tue, 02 Jun 2015 15:20:45 +0200

De verdachte heeft als raadslid van de gemeente Delft en tevens als lid van een raadscommissie geheime informatie uit een commissievergadering openbaar gemaakt. De verdachte heeft er doelbewust voor gekozen om met deze informatie door middel van een persbericht naar buiten te treden. De achterliggende reden hiervan was dat hij het niet eens was met het besluit tot geheimhouding. Door op deze wi...

ECLI:NL:RBNHO:2015:4407 Rechtbank Noord-Holland, 02-06-2015, C/15/224070 / KG ZA 15-226

Tue, 02 Jun 2015 15:00:15 +0200

Aanbesteding. De aanbestedende dienst mag in beginsel afgaan op hetgeen door de inschrijver schriftelijk is ingediend, maar op de aanbesteder kan ook een eigen (zelfstandige) verificatieplicht rusten, met name wanneer er gerede twijfel is op een onderdeel van de inschrijving. Voldoende aannemelijk dat de andere postaanbieder in het recente verleden afspraken heeft gemaakt met bepaalde klanten o...

ECLI:NL:RBZWB:2015:3493 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-05-2015, C/02/297035 / KG ZA 15-173

Fri, 29 May 2015 15:20:11 +0200

Aanbesteding. Gevraagd wordt een veiligheidscertificaat of gelijkwaardig. De aanbestedende dienst moet volledig toetsen of de inschrijvende gegadigde in zijn bedrijfsvoering gelijkwaardige maatregelen heeft getroffen. Vervolg op ECLI:NL:RBZWB:2015:2952.

ECLI:NL:RBOBR:2015:3113 Rechtbank Oost-Brabant, 07-05-2015, 3439624

Fri, 29 May 2015 14:56:12 +0200

Totstandkoming overeenkomst van aanneming ondanks niet ondertekenen contract door opdrachtgever. In acht te nemen redelijkheid en billijkheid door partijen. Wijziging en aanpassing werkzaamheden als gevolg van eisen vergunning. Het stond opdrachtgever niet vrij om opdracht in te trekken. Te betalen schadevergoeding berekenen aan de hand van de omvang van het werk zoals volgens vergunning uitgev...

ECLI:NL:RBGEL:2015:3398 Rechtbank Gelderland, 06-05-2015, 281130

Fri, 29 May 2015 11:26:11 +0200

Aanbesteding

ECLI:NL:GHSHE:2015:1854 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-05-2015, 14-00319

Thu, 28 May 2015 10:00:11 +0200

Leges en Wet BIBOB. Van belanghebbende zijn voor de aanvraag van een horecavergunning leges voor een BIBOB-onderzoek geheven. Heffing van leges vindt plaats op grond van de gemeentelijke legesverordening, waarin is bepaald dat leges worden geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de uitleg van begrippen als legesheffing en dienstverlening moet worden...

ECLI:NL:GHSHE:2015:1786 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-05-2015, HD200.126.931_01

Tue, 26 May 2015 09:00:06 +0200

karakteristiek: overtreding van relatiebeding, misbruik van wanprestatie, dwangsommen verbeurd? hoogte bonus ?

ECLI:NL:PHR:2015:353 Parket bij de Hoge Raad, 10-02-2015, 13/01835

Tue, 26 May 2015 07:09:36 +0200

HR: 81.1 RO en strafvermindering i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn in cassatie. Conclusie AG over o.m. art. 177 Sr en art. 177a Sr, begunstiging, omkoping, handelingen van ambtenaren al dan niet in strijd met hun plicht.

ECLI:NL:RBOVE:2015:2326 Rechtbank Overijssel, 19-05-2015, ak_14_3122

Fri, 22 May 2015 16:35:37 +0200

Weigering openbaarmaking inschrijfbiljet aanbestedingsprocedure. Beroep gegrond; rechtsgevolgen vernietigde besluit in stand gelaten. Nu in dit geval sprake is van een vóór 1 april 2013 gestart aanbestedingstraject, als bedoeld in artikel 4.30, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012, is het bepaalde in de delen 2 en 3 van de Aanbestedingswet 2012 hier niet van toepassing. Ook de in deel 2 van...

ECLI:NL:CBB:2015:148 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29-04-2015, AWB 13/597

Fri, 22 May 2015 11:08:37 +0200

Last onder bestuursdwang. Rivaliteit dieren Voermanagement Gedetailleerde verklaringen Kostenbesluit, periode opvang

ECLI:NL:GHSHE:2015:1800 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-05-2015, HD200.163.884_01

Wed, 20 May 2015 14:48:06 +0200

Aanbesteding. Oplevering bij referentiewerk vereist? Inschakelen middelen, bekwaamheid en kennis van derden.

ECLI:NL:RBNHO:2015:3801 Rechtbank Noord-Holland, 01-05-2015, 15/740332-11

Wed, 20 May 2015 13:14:06 +0200

Promis; mega Waterwolf. Verdachte heeft zich in omvangrijke mate schuldig gemaakt aan het opmaken van valse facturen. Soms hadden die zelfstandige betekenis, soms dienden die een ander doel, te weten het verhullen dat er sprake was van ambtelijke corruptie. Het vervalsen van zijn ontslagbesluit bij de gemeente Son en Breugel springt in het oog en is zeer laakbaar. Niets had verdachte hoeven ...

ECLI:NL:RBAMS:2015:2968 Rechtbank Amsterdam, 13-05-2015, KG ZA 15-414

Wed, 20 May 2015 08:58:06 +0200

Kort geding. Geschil in een door de gemeente gevoerde selectieprocedure inzake het vinden van een marktpartij voor de ontwikkeling en realisatie van een woon-werkconcept op locatie. Vordering om de gemeente te gebieden punten in overeenstemming met de selectiebrochure toe te kennen en eiseres als winnaar aan te wijzen, afgewezen. Niet aannemelijk is geworden dat de gemeente met haar relatieve ...

ECLI:NL:GHSHE:2015:1683 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-05-2015, HD200.121.580_01

Fri, 15 May 2015 15:35:36 +0200

Uitvoering overeenkomst na aanbesteding voor de exploitatie van reclameruimte in abri’s, op informatiepanelen en op billboards, terwijl de benodigde vergunningen voor de bouw van de billboards niet worden verkregen.

ECLI:NL:GHSHE:2013:5012 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-10-2013, HD 200.121.580-01

Fri, 15 May 2015 15:27:06 +0200

Uitvoering overeenkomst na aanbesteding voor de exploitatie van reclameruimte in abri’s, op informatiepanelen en op billboards, terwijl de benodigde vergunningen voor de bouw van de billboards niet worden verkregen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:5561 Rechtbank Den Haag, 15-04-2015, C/09/483646 / KG ZA 15/259

Wed, 13 May 2015 17:32:06 +0200

De Staat heeft de scoretoekenning op de te beoordelen punten niet gelijktijdig met de gunningsbeslissing aan eiseres verstrekt en daarmee de door hemzelf opgestelde “spelregels” geschonden. Dit enkele feit kan – hoewel zeer onzorgvuldig van de Staat – evenwel niet tot toewijzing van het gevorderde leiden. De geschonden regels concretiseren immers in dit geval de motiveringsplicht van de Staat. ...

ECLI:NL:GHSHE:2015:1697 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-05-2015, HD200.151.805_01

Wed, 13 May 2015 15:46:07 +0200

hoger beroep kort geding: zorgverzekeraar niet aan te merken als aanbestedende dienst

ECLI:NL:RBDHA:2015:5527 Rechtbank Den Haag, 28-04-2015, C-09-484191 KG ZA 15-303

Wed, 13 May 2015 15:23:06 +0200

Kort geding; schorsende werking cassatieberoep 552 a Sv; eisers maken bezwaar tegen afgifte van (privacygevoelige) gegevens aan verdachten in een strafzaak. Het beklag van eisers op de voet van 552a Sv ongegrond is verklaard. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen grond is om schorsende werking te verlenen aan het door eisers tegen die ongegrondverklaring ingestelde cassatieberoep.

ECLI:NL:RBMNE:2015:3285 Rechtbank Midden-Nederland, 13-05-2015, UTR 14/1361

Wed, 13 May 2015 14:47:06 +0200

Omgevingsvergunning voor oprichten van bioscoopvoorziening. Bij toetsing van de rechtmatigheid van een omgevingsvergunning is geen plaats voor een indringende toetsing van de juistheid van de bestemming(sregeling) die in het bestemmingsplan ten aanzien van het perceel is opgenomen. Het betoog dat het bestemmingsplan onvoldoende grondslag biedt voor de uitwerkingsplicht en dat de uitwerkingsrege...

ECLI:NL:RBDHA:2015:4864 Rechtbank Den Haag, 24-04-2015, C-09-482845 - KG ZA 15-198

Wed, 13 May 2015 14:34:36 +0200

Kort geding; aanbestedingsrecht; stopzetting aanbesteding en heraanbesteding; stopzetting in beginsel niet onrechtmatig. Heraanbesteding wordt evenmin onrechtmatig bevonden, aangezien de nieuwe opdracht een wezenlijke wijziging bevat.

ECLI:NL:RBDHA:2015:4825 Rechtbank Den Haag, 24-04-2015, C-09-483112 - KG ZA 15-217

Wed, 13 May 2015 14:11:06 +0200

Kort geding, aanbestedingsrecht; manipulatieve inschrijving; vordering tot ongeldigverklaring winnende inschrijving afgewezen, aangezien eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze manipulatief of abnormaal laag is.

ECLI:NL:RBDHA:2015:4824 Rechtbank Den Haag, 10-04-2015, C-09-482736 - KG ZA 15-190

Wed, 13 May 2015 14:02:06 +0200

Kort geding; aanbestedingsrecht; ongeldige inschrijving; inschrijving op goede gronden alsnog ongeldig verklaard, aangezien deze niet besteksconform was en deze fout zich niet leent voor herstel.

ECLI:NL:RBDHA:2015:4806 Rechtbank Den Haag, 24-03-2015, C-09-482357 - KG ZA 15-154

Wed, 13 May 2015 13:58:37 +0200

Kort geding; aanbestedingsrecht; ongeldige inschrijving; inschrijving die eerst als winnende inschrijving was aangemerkt terecht alsnog ongeldig verklaard, aangezien deze niet besteksconform was.

ECLI:NL:RBDHA:2015:4804 Rechtbank Den Haag, 20-03-2015, C-09-482245 - KG ZA 15-142

Wed, 13 May 2015 13:11:06 +0200

Kort geding; aanbestedingsrecht; irreële inschrijving; aanbesteding fitnessapparatuur. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de winnende inschrijver haar inschrijving niet gestand kan doen en dat deze daarom moet worden uitgesloten.

ECLI:NL:RBOBR:2015:2849 Rechtbank Oost-Brabant, 08-05-2015, C/01/292154 / KG ZA 15-203

Wed, 13 May 2015 11:47:36 +0200

Asbestsanering. Meerwerk naar aanleiding van een aanbesteding. Werk ten onrechte stilgelegd.

ECLI:NL:RBROT:2015:3380 Rechtbank Rotterdam, 06-05-2015, C/10/472013 / KG ZA 15-282

Wed, 13 May 2015 08:05:36 +0200

De door de Gemeente gegeven motivering op één van de subgunningscriteria bevat aperte inhoudelijke onjuistheden. Dit brengt met zich mee dat de ingediende inschrijvingen op dit punt moeten worden herbeoordeeld door een nieuw – door de Gemeente – in ter stellen commissie. Van partijdigheid van de Gemeente is binnen deze aanbestedingsprocedure niet gebleken.

ECLI:NL:OGEAA:2015:17 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-05-2015, K.G. no. 624 van 2015

Tue, 12 May 2015 14:23:37 +0200

rectificatie

ECLI:NL:RBROT:2015:3342 Rechtbank Rotterdam, 30-04-2015, C/10/472804 / KG ZA 15-329

Tue, 12 May 2015 11:35:40 +0200

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Inschrijving via elektronisch inschrijvingssysteem (“aanbestedingsplaform”) mislukt. SAG-arrest. Misbruik van bevoegdheid?

ECLI:NL:RBOVE:2015:2280 Rechtbank Overijssel, 30-04-2015, 3962378 CV EXPL. 1295-15

Tue, 12 May 2015 10:48:06 +0200

Contractswisseling in de zorg. Overgang van onderneming? Vordering wedertewerkstelling in laatste functie afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2015:2205 Rechtbank Noord-Nederland, 30-04-2015, 3974458 \ VV EXPL 15-31

Fri, 08 May 2015 11:51:07 +0200

Art. 7:668a BW; ketenregeling; uitzendovereenkomst of payrolling; voorlopige voorziening Na drie contracten voor bepaalde tijd tekent werknemer een arbeids- c.q. uitzendovereenkomst fase B met een uitzendbureau. Aanmelding verloopt geheel via het kantoor van de werkgever. De uitzendovereenkomst eindigt van rechtswege één dag voordat de werknemer in fase c volgens de CAO zou komen. In de overeen...

ECLI:NL:RBZWB:2015:2952 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-04-2015, C/02/297035 / KG ZA 15-173

Thu, 07 May 2015 15:25:37 +0200

Bewijzen gelijkwaardig aan VCA* certificaat.

ECLI:NL:RBZWB:2015:2951 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-05-2015, C/02/297490/ KG ZA 15-197, C/02/297489/ KG ZA 15-196, C/02/297488 / KG ZA 15-195

Thu, 07 May 2015 15:23:36 +0200

Onrechtmatige aanbesteding schoolboeken / leermiddelen.

ECLI:NL:RBOBR:2015:2648 Rechtbank Oost-Brabant, 04-05-2015, C/01/291716 / KG ZA 15-176

Wed, 06 May 2015 12:39:36 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Geen strijd met gelijkheids- en transparantiebeginsel

ECLI:NL:RBOVE:2015:2170 Rechtbank Overijssel, 28-04-2015, C/08/169105 / KG ZA 15-90

Thu, 30 Apr 2015 14:44:23 +0200

Aanbestedingsrecht. Door eiseres voldoende aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de gestelde eis. Geen wijziging van de aanbieding. Geen aanleiding voor afwijking van liquidatietarief.

ECLI:NL:RBROT:2015:2912 Rechtbank Rotterdam, 30-04-2015, ROT 12/3830

Thu, 30 Apr 2015 14:00:23 +0200

Boete van € 1.772.000,- vanwege afstemming inschrijf- en prijsbeleid bij aanbestedingen van huishoudelijke hulp in de regio Zuidoost Friesland. Uit de stukken blijkt dat concurrentiegevoelige informatie is uitgewisseld. Merkbare beperking van de mededinging. Geen sprake van eenzijdige mededeling. Niet-verlenen cautie betreft schending van een rechtsnorm die in dit geval niet ter bescherming die...

ECLI:NL:RBMNE:2015:2954 Rechtbank Midden-Nederland, 29-04-2015, C/16/387004 / KG ZA 15/111

Thu, 30 Apr 2015 12:49:53 +0200

Kort geding. Het gaat in deze zaak om een vrijwillig door een aanbestedende dienst (een gemeente) georganiseerde meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure met betrekking tot een concessie voor diensten. Geen sprake van rechtsverwerking. In aanbestedingsstukken is opgenomen dat de zittende exploitant een matchingsrecht heeft, hetgeen inhoudt dat hij het winnende bod, zo hij dat zelf niet h...

ECLI:NL:RBMNE:2015:2610 Rechtbank Midden-Nederland, 08-04-2015, C-16-385971 - KG ZA 15-78

Thu, 30 Apr 2015 10:40:53 +0200

Kort geding. De inschrijving is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter terecht buiten behandeling gelaten omdat deze op onjuiste wijze is ingediend en het gelijkheidsbeginsel zich tegen het in behandeling nemen verzet.

ECLI:NL:RBROT:2015:3021 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2015, C/10/455249 / HA ZA 14-737

Wed, 29 Apr 2015 10:48:23 +0200

Uitleg van de rechtsverhouding tussen QuaWonen (corporatie) en aannemer/ontwikkelaar (gedaagde1) inzake de ontwikkeling (woningbouw) van het 'IJsbaanterrein' te Lekkerkerk. Partijen zijn in 2008 overeengekomen dat de ontwikkelaar de door haar geboden koopprijs voor de grond pas aan de corporatie zou dienen te voldoen 'bij 70% verkocht'. De voorwaarde dat de koopprijs voor de grond pas dient te ...

ECLI:NL:RVS:2015:1326 Raad van State, 29-04-2015, 201311035/1/R1

Wed, 29 Apr 2015 10:31:25 +0200

Bij besluit van 25 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Boerenweteringgarage 2013" vastgesteld.

ECLI:NL:RBOBR:2015:2500 Rechtbank Oost-Brabant, 23-04-2015, C/01/290824 / KG ZA 15-128

Tue, 28 Apr 2015 10:55:23 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Geen schending van het transparantie- en/of gelijkheidsbeginsel door aanbestedende dienst

ECLI:NL:GHDHA:2015:147 Gerechtshof Den Haag, 10-02-2015, 200.142.697-01

Thu, 23 Apr 2015 16:47:53 +0200

overheidsaanbesteding; inschrijving terecht terzijde gelegd omdat referentie niet aan minimum-omzeteis voldeed? meetellen na inschrijving te behalen omzet? is indienen nieuw prijzenblad nieuwe inschrijving?

ECLI:NL:RBZWB:2015:2603 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23-04-2015, C/02/297119 / KG ZA 15-177

Thu, 23 Apr 2015 13:51:23 +0200

Problemen met inschrijven via TenderNed op Aanbesteding kunstgrasvelden.

ECLI:NL:GHDHA:2015:145 Gerechtshof Den Haag, 10-02-2015, 200.133.949-01

Wed, 22 Apr 2015 15:11:53 +0200

onrechtmatige overheidsdaad; schade door door NMa opgelegde boete die door bestuursrechter is vernietigd wegens verboden vermenging van onderzoeksbevoegdheden en boeteoplegging. Formele rechtskracht? Toetsing aan criteria voor onrechtmatige strafvordering

ECLI:NL:RBOVE:2015:2025 Rechtbank Overijssel, 22-04-2015, C/08/168412 / KG ZA 15-62

Wed, 22 Apr 2015 12:53:53 +0200

Aanbestedingsrecht. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:GHARL:2015:2881 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-04-2015, 200.154.569-01

Wed, 22 Apr 2015 12:37:23 +0200

Overheidsaanbesteding. Tussentijds appel bevoegdheidsincident. Gemeente organiseert in 2007 Europese aanbestedingen voor vuilniscontainers en voor inzamelvoertuigen. In het bestek wordt een rechtskeuze gedaan voor Nederlands recht en wordt de rechtbank te Assen als bevoegde rechter aangewezen. De winnende inschrijver, een Duitse onderneming, maakt hierover in haar inschrijving geen opmerkingen....

ECLI:NL:RBDHA:2015:4548 Rechtbank Den Haag, 22-04-2015, C/09/483333 / KG ZA 15/231

Wed, 22 Apr 2015 10:53:53 +0200

Taxibedrijf krijgt contract met provincie Zuid-Holland niet terug De provincie Zuid-Holland hoeft geen gebruik meer te maken van de diensten van taxibedrijf. Het bedrijf had in een kort geding gevraagd de provincie te veroordelen weer gebruik te maken van het taxivervoer dat zij verzorgde voor onder meer de Commissaris van de Koning en gedeputeerden. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft d...

ECLI:NL:GHDHA:2015:823 Gerechtshof Den Haag, 21-04-2015, 200.164.278-01

Tue, 21 Apr 2015 12:00:23 +0200

Overheidsaanbesteding. Beoordeling van het gunningscriterium "kwaliteit" door een commissie van deskundigen. Nieuwe feiten gesteld in hoger beroep. Mede daarom een andere uitkomst dan het vonnis in eerste aanleg (ECLI:NL:RBDHA:2015:1124).

ECLI:NL:RBROT:2015:2702 Rechtbank Rotterdam, 15-04-2015, C/10/422152 / HA ZA 13-390

Mon, 20 Apr 2015 14:12:53 +0200

Aanbestedingsrecht. Bodemprocedure waarin schadevergoeding van de aanbestedende dienst op grond van beweerdelijk onterechte beslissing tot gunning van de opdracht aan een andere partij dan eiseres. Beroep op vervaltermijn in artikel 2.33.2 ARW 2005 (Aanbestedingsreglement Werken 2005) slaagt.

ECLI:NL:GHAMS:2015:1339 Gerechtshof Amsterdam, 07-04-2015, 200.163.233-01

Thu, 16 Apr 2015 15:05:53 +0200

Gemeentelijke selectieprocedure voor uitgifte van gronden in erfpacht (Ertskade). Hoewel de Aanbestedingswet op de procedure niet van toepassing is, brengen de omstandigheden van het geval mee dat ter zake de rechtsbescherming van de verliezende inschrijver wordt aangesloten bij de rechtsbescherming die deze volgens het aanbestedingsrecht zou hebben gehad.

ECLI:NL:GHSHE:2015:929 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-03-2015, HD200.140.831_01

Thu, 16 Apr 2015 15:02:23 +0200

Vernietiging arbitraal vonnis. Zijn de algemene voorwaarden met een arbitraal beding overeengekomen? Is het scheidsgerecht juist samengesteld?

ECLI:NL:RBGEL:2015:2586 Rechtbank Gelderland, 10-04-2015, 278965

Thu, 16 Apr 2015 14:27:53 +0200

De kern van het betoog van NMC komt – zoals overwogen – erop neer dat de Provincie zich niet heeft gehouden aan de door haarzelf in het bestek bekend gemaakte beoordelingssystematiek met betrekking tot de onderdelen implementatieplan en plan van aanpak. NMC heeft dat betoog gevoerd aan de hand van haar beoordelingsrapport en dat van Connexxion. De Provincie voert als verweer dat zij bij beoor...

ECLI:NL:RBOBR:2015:2162 Rechtbank Oost-Brabant, 14-04-2015, C/01/290726 / KG ZA 15-119

Wed, 15 Apr 2015 14:00:23 +0200

Kort geding, aanbesteding Twee verschillende uiterlijke inschrijftijden in de aanbestedingsstukken. Voorgeschreven was dat inschrijving digitaal via Tenderned moest geschieden. De – na sluiting van de digitale kluis – per mail ingediende inschrijving van Heijmans had door de gemeente ongeldig moeten worden verklaard. De gemeente is vrij te besluiten niet te gunnen aan de enige overgebleven (ge...

ECLI:NL:GHDHA:2015:688 Gerechtshof Den Haag, 07-04-2015, 200.165.742-01

Tue, 14 Apr 2015 10:52:53 +0200

Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Kort geding. Niet voorshands aannemelijk dat oude en nieuwe werkgever concurrenten zijn.

ECLI:NL:GHSHE:2015:1275 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-04-2015, HD200.158.792_01

Fri, 10 Apr 2015 13:42:01 +0200

Aanbesteding. Uitleg van inschrijving.

ECLI:NL:RBOBR:2015:2032 Rechtbank Oost-Brabant, 09-04-2015, C/01/290196 / KG ZA 15-93

Fri, 10 Apr 2015 08:52:01 +0200

Kort geding. Aanbesteding met drie tussenkomende partijen. Vorderingen afgewezen. Referentie eis was voldoende duidelijk

ECLI:NL:RBROT:2015:2483 Rechtbank Rotterdam, 25-03-2015, C/10/468266 / KG ZA 15-55

Thu, 09 Apr 2015 12:52:33 +0200

Aanbesteding. Bilateraal gesprek met één der inschrijvers vóór gunning. Gebrek aan transparantie en zorgvuldigheid.

ECLI:NL:RBDHA:2015:3979 Rechtbank Den Haag, 09-04-2015, C/09/484554 / KG ZA 15-327

Thu, 09 Apr 2015 10:28:08 +0200

De Staat hoeft de renovatie van het overheidsgebouw aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag niet stil te leggen. Dat heeft de rechter vandaag beslist in een kort geding dat door de architect is aangespannen. De architect was van mening dat de verbouwing zijn ontwerp van een eerdere renovatie aantast, maar de rechter wijst de bouwstop af. Naar het oordeel van de rechter is eiser te laat. Het wer...

ECLI:NL:CRVB:2015:988 Centrale Raad van Beroep, 31-03-2015, 14-1635 WMO

Thu, 09 Apr 2015 08:37:05 +0200

Het college heeft met betrekking tot één van de bij de brief van 23 december 2014 gevoegde bijlagen met als titel ‘Aanbesteding Hulp bij het huishouden 2010, toepassing loonprijsindex op de uurtarieven,’ bestaande uit twee pagina’s met in de rechterbovenhoek het woord ‘Vertrouwelijk’ vermeld, verzocht om beperkte kennisneming in de zin van artikel 8:29 van de Awb. Het door het college aangevoer...

ECLI:NL:RVS:2015:1089 Raad van State, 08-04-2015, 201404079/1/A3

Wed, 08 Apr 2015 10:31:38 +0200

Bij besluit van 3 juni 2013 heeft de raad het aan Cello in eigendom toebehorende perceel, plaatselijk bekend als Raamse Akkers dan wel Landgoed Haarendael, kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie A, nummer 2611 gedeeltelijk aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 (lees: 10 tot en met 15, 24 en 26) van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) van toepa...

ECLI:NL:RBOVE:2015:1689 Rechtbank Overijssel, 26-03-2015, C/08/167458 / KG ZA 15-34

Tue, 07 Apr 2015 15:17:31 +0200

Aanbesteding – geen ongeoorloofde kennisvoorsprong of onjuiste beoordeling – geen schending transparantie en/of gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBROT:2015:2290 Rechtbank Rotterdam, 03-04-2015, ROT - 13 _ 5887

Tue, 07 Apr 2015 13:08:01 +0200

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Gelet op de nauwe onderlinge betrokkenheid tussen eisers heeft verweerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat betrokkenen in een zakelijk samenwerkingsverband staan en niet slechts in een familierelatie, zoals door hen is betoogd. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat door [eiser 2] gep...

ECLI:NL:RBROT:2015:2397 Rechtbank Rotterdam, 27-03-2015, C/10/471981 / KG ZA 15-275

Tue, 07 Apr 2015 11:56:01 +0200

Onrechtmatige publicatie AD. Onvoldoende onderzoek, beschuldigingen vinden onvoldoende grondslag in de feiten, geen hoor en wederhoor toegepast.

ECLI:NL:RBDHA:2015:3663 Rechtbank Den Haag, 01-04-2015, C-09-482488 -KG ZA 15-165

Fri, 03 Apr 2015 16:25:47 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Uitleg geschiktheidseisen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:3660 Rechtbank Den Haag, 01-04-2015, C-09-482229 - KG ZA 15-140

Fri, 03 Apr 2015 16:14:17 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Ondeugdelijke referenties en motivering gunningsbeslissing.

ECLI:NL:RBDHA:2015:3655 Rechtbank Den Haag, 01-04-2015, C-09-482207 - KG ZA 15-139

Fri, 03 Apr 2015 15:59:17 +0200

Kort geding aanbesteding. Uitleg geschiktheidseisen en kwalitatieve beoordeling inschrijving.

ECLI:NL:RBDHA:2015:3794 Rechtbank Den Haag, 18-03-2015, C-09-481898 KG ZA 15-113

Fri, 03 Apr 2015 14:51:17 +0200

De inschrijving van de winnaar had terzijde dienen te worden gelegd. Het bestek schrijft immers voor dat alle deelprijzen reëel moeten zijn. Dat is niet het geval bij de wachttijdtarieven van de winnaar.

ECLI:NL:GHARL:2015:2356 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-03-2015, 200.148.831-01

Thu, 02 Apr 2015 08:57:17 +0200

Uitleg overeenkomst ten aanzien van bemoeienis met de aanleg van een windmolenpark. Stellingen van eiser zijn niet op voorhand aannemelijk. Verweer is gemotiveerd en consistent. Geen bewijsaanbod eiser.

ECLI:NL:RBDHA:2015:3422 Rechtbank Den Haag, 25-03-2015, C-09-40757 - KG ZA 15-24

Mon, 30 Mar 2015 15:06:17 +0200

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Aan de keuze van het RIVM voor PCR-technologie en DNA-detectie in het kader van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ligt een voldoende wetenschappelijke onderbouwing ten grondslag. Geen sprake van schending van beginselen van aanbestedingsrecht of mededinging.

ECLI:NL:GHDHA:2013:3723 Gerechtshof Den Haag, 03-09-2013, 200.126.056-01 en 200.127.146-01

Mon, 30 Mar 2015 11:09:17 +0200

aanbesteding; ernstige beroepsfout

ECLI:NL:RBDHA:2015:3420 Rechtbank Den Haag, 25-03-2015, C-09-480854 - KG ZA 15-36

Fri, 27 Mar 2015 17:10:47 +0100

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Aan de keuze van het RIVM voor PCR-technologie in het kader van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ligt een voldoende wetenschappelijke onderbouwing ten grondslag. Geen sprake van schending van beginselen van aanbestedingsrecht of mededinging.

ECLI:NL:RBDHA:2015:2526 Rechtbank Den Haag, 04-02-2015, C-09-476895 - KG ZA 14-1337

Fri, 27 Mar 2015 16:15:17 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Geen ontoelaatbare wijziging van de gunningscriteria en geen sprake van zodanig verholen kenbaar gemaakt gunningscriterium dat van een inschrijver niet verwacht kon worden dat zij hiervan kennis nam.

ECLI:NL:RBGEL:2015:2136 Rechtbank Gelderland, 27-03-2015, 279406

Fri, 27 Mar 2015 15:50:47 +0100

Geschil tussen een zorginstelling en een gemeente over het tarief voor huishoudelijke hulp met Van Rijn toeslag als algemene voorziening onder de Wmo 2015. Toepasselijkheid van art. 2.6.6 Wmo 2015. Gemeente moet bij de vaststelling van het tarief een inschatting maken van de kostprijs op basis van arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden. Dat heeft de gemeente in het algemeen ...

ECLI:NL:RBDHA:2015:2523 Rechtbank Den Haag, 09-03-2015, C-09-478508 KG ZA 14-1455

Fri, 27 Mar 2015 15:18:17 +0100

Kort geding. Aanbesteding voor inhuur IV-personeel. Bezwaren tegen selectiebeslissing leiden niet tot toewijzing vorderingen. Ten aanzien van de puntentoekenning geen reden voor ingrijpen voorzieningenrechter. Met betrekking tot aantal andere bezwaren is door gedaagde geslaagd beroep gedaan op rechtsverwerking. Voorts valt niet in te zien dat eiser, gezien de na de beslissing nog gegeven toelic...

ECLI:NL:PHR:2014:2001 Parket bij de Hoge Raad, 07-11-2014, 13/05449

Fri, 27 Mar 2015 11:08:47 +0100

Aanbestedingsrecht. Kort geding. Ernstige beroepsfout inschrijver, facultatieve uitsluitingsgrond art. 45 lid 3 Bao en art. 45 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG. Evenredigheid, beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Uitleg art. 45 Richtlijn 2004/18/EG, rechtspraak HvJEU. Verzet Unierecht zich tegen nationale verplichting voor aanbestedende diensten om uitsluiting vanwege ernstige beroeps...

ECLI:NL:HR:2015:757 Hoge Raad, 27-03-2015, 13/05449

Fri, 27 Mar 2015 11:08:17 +0100

Aanbestedingsrecht. Kort geding. Ernstige beroepsfout inschrijver, facultatieve uitsluitingsgrond art. 45 lid 3 Bao en art. 45 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG. Evenredigheid, beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Uitleg art. 45 Richtlijn 2004/18/EG, rechtspraak HvJEU. Verzet Unierecht zich tegen nationale verplichting voor aanbestedende diensten om uitsluiting vanwege ernstige beroeps...

ECLI:NL:GHSHE:2015:983 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-03-2015, 13-01201

Thu, 26 Mar 2015 12:11:47 +0100

Legesverordening 2012 gemeente Asten niet onverbindend; opbrengstlimiet niet overschreden. De Heffingsambtenaar heeft naar behoren en in voldoende mate inzicht verschaft in de ramingen van de baten en lasten. Belanghebbende heeft niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat in de door de Heffingsambtenaar overgelegde gegevens omtrent geraamde baten en lasten feitelijke onjuistheden voorko...

ECLI:NL:GHSHE:2015:1079 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-03-2015, HR 200.163.308_01

Thu, 26 Mar 2015 11:55:17 +0100

Faillissement huishoudelijke zorgorganisatie. Bekrachtiging. Geen misbruik van faillissementsrecht. Voldoende aannemelijk dat aanvragen eigen faillissement enige uitweg was. Structurele werkvermindering in de functie van thuishulp. Veel door gemeenten gemiddeld betaalde tarieven voor thuishulp lager dan kostprijs. Effecten versterkt door per 1 januari 2015 wederom veranderde regelgeving en beko...

ECLI:NL:GHSHE:2015:1058 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-03-2015, HD200.116.961_02

Wed, 25 Mar 2015 09:54:17 +0100

Archeologisch onderzoek. Opdracht na aanbesteding. Dwaling ten aanzien van diepte en hoeveelheid sporen/vondsten

ECLI:NL:GHSHE:2015:680 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-03-2015, HD200.108.098_01

Wed, 25 Mar 2015 08:39:47 +0100

Onrechtmatig of vexatoir beslag. Gezag van gewijsde van een beslissing in een andere procedure tussen dezelfde partijen.

ECLI:NL:RBOVE:2015:1375 Rechtbank Overijssel, 12-03-2015, C/08/167565 / KG ZA 15-42

Thu, 19 Mar 2015 12:47:55 +0100

Aanbesteding – geen schending transparantie en/of gelijkheidsbeginsel.

ECLI:NL:RBSGR:2011:21307 Rechtbank 's-Gravenhage, 22-09-2011, AWB-11_6354

Thu, 19 Mar 2015 11:52:25 +0100

Wet Bibob art. 4, tweede lid, Bibob weigeren gegevens verstrekken aanvraag 4:5 Awb

ECLI:NL:GHAMS:2015:812 Gerechtshof Amsterdam, 17-03-2015, 200.162.897/01 SKG

Wed, 18 Mar 2015 15:36:55 +0100

Overheidsaanbesteding. Na kort geding is definitief gegund. Tot het treffen van een ordemaatregel zal het hof alleen overgaan indien de verliezende inschrijver in hoger beroep feiten en omstandigheden stelt en aannemelijk maakt op grond waarvan geconcludeerd moet worden dat die overeenkomst naar redelijke verwachting op één van de in artikel 4.15 Aanbestedingswet (Aw) genoemde gronden in een bo...

ECLI:NL:GHDHA:2015:413 Gerechtshof Den Haag, 17-03-2015, 200.161.832

Wed, 18 Mar 2015 10:00:25 +0100

Overheidsaanbesteding. Interview en subjectieve criteria. Gids Proportionaliteit.

ECLI:NL:RBROT:2015:1798 Rechtbank Rotterdam, 11-03-2015, C/10/454142 / HA ZA 14-682

Tue, 17 Mar 2015 11:53:25 +0100

Drechtsteden, een openbaar samenwerkingsverband van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht, huurt een IT-specialist in. Vervolgens wordt door Drechtsteden een aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de aanschaf van nieuwe servers. In deze aanbestedingsprocedure heeft de IT-specialist een adviserende rol. Hij beveelt Drechtsteden aan o...

ECLI:NL:RBAMS:2015:1477 Rechtbank Amsterdam, 01-03-2015, KG ZA 15-135

Tue, 17 Mar 2015 09:18:55 +0100

Kort geding. Vrijwillige aanbesteding. De Gemeente moet de inschrijvingsprocedure voor zelfbouwproject Bilderdijkkade (onderdeel van De Hallen Noord) gedeeltelijk overdoen. Een daarop gerichte vordering van de eiser wordt toegewezen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de Gemeente bij de beoordeling het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden, omdat de selectiecommissie niet steeds uit (het) zelf...

ECLI:NL:RBOBR:2015:1378 Rechtbank Oost-Brabant, 11-03-2015, C/01/287957 / KG ZA 14-809

Mon, 16 Mar 2015 15:16:55 +0100

Aanbesteding

ECLI:NL:GHSHE:2015:586 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-02-2015, 13-00891

Fri, 13 Mar 2015 15:41:55 +0100

Aanslag leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een eerder verleende omgevingsvergunning, waar nog geen gebruik van is gemaakt. De Rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van een geringe wijziging van het bouwplan. Het Hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank en heeft hierbij mede in zijn oordeel betrokken dat, naar de omstandigheden beoordeeld, redelijk...

ECLI:NL:RBOBR:2015:1272 Rechtbank Oost-Brabant, 13-03-2015, 14_2217

Fri, 13 Mar 2015 13:09:55 +0100

Wmo. Huishoudelijke verzorging. Indiceren in aandachtsgebieden. PGB. De rechtbank is van oordeel dat door het indiceren in aandachtsgebieden voor zwaar huishoudelijk werk, licht huishoudelijk werk, de was doen en strijken en de organisatie van het huishouden, mede gelet op de omschrijving van de aandachtsgebieden in de artikelen 10 en 13 van de Verordening, in zijn algemeenheid voldoende bepaa...

ECLI:NL:GHARL:2015:1506 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-03-2015, 200.149.440

Thu, 12 Mar 2015 11:16:25 +0100

Hoger beroep van het vonnis ECLI:NL:RBOVE:2014:890; bestuurdersaansprakelijkheid faillissement wegens dividend tegen de achtergrond van omvangrijke correctienota’s UWV en naheffingsaanslagen, mislopen van aanbesteding en staking van ondernemingsactiviteiten

ECLI:NL:RBROT:2015:1679 Rechtbank Rotterdam, 09-03-2015, C/10/468380 / KG ZA 15-62

Thu, 12 Mar 2015 08:48:55 +0100

Binnen dit kort geding is voldoende aannemelijk geworden dat Eneco op grond van artikel 3.39 AW een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging mocht doorlopen.

ECLI:NL:RBOBR:2015:1327 Rechtbank Oost-Brabant, 27-02-2015, C/01/288440 / KG ZA 15-6

Wed, 11 Mar 2015 14:05:25 +0100

Aanbesteding bouw studentenflat door woningcorporatie. Private aanbesteding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:2400 Rechtbank Den Haag, 16-02-2015, C-09-477259 KG ZA 14 1371

Mon, 09 Mar 2015 11:32:55 +0100

Kort geding. Aanbesteding blaastest ten behoeve van de politie. Aanbestedingsprocedure op goede gronden afgebroken wegens cruciale tegenstrijdigheid in eis.

ECLI:NL:RBDHA:2015:1124 Rechtbank Den Haag, 06-01-2015, C-09-477395

Mon, 09 Mar 2015 10:12:25 +0100

De Staat moet zijn voorlopig gunningsvoornemen intrekken vanwege een aperte onjuistheid in de beoordeling van de inschrijvingen. Uit de motivering van de Staat voor het gunningsvoornemen volgt dat de enige reden voor het verschil in becijfering van de inschrijving van eiseres en de winnende inschrijver op het onderdeel procesinrichting is dat eiseres een tweede registratiesysteem gebruikt. In d...

ECLI:NL:RBDHA:2015:929 Rechtbank Den Haag, 30-01-2015, C-09-476059 - KG ZA 14-1276

Fri, 06 Mar 2015 16:33:55 +0100

Kort geding; private aanbesteding, geldigheid inschrijving; opdrachtgever had inschrijving ongeldig moeten verklaren, nu deze niet voldeed aan de expliciet geformuleerde eisen, hij zich terzake geen beoordelingsvrijheid had voorbehouden.

ECLI:NL:RBDHA:2015:926 Rechtbank Den Haag, 30-01-2015, C-09-476118 - KG ZA 14-1289

Fri, 06 Mar 2015 15:44:25 +0100

Kort geding; aanbestedingsrecht; private aanbesteding; geldigheid inschrijving .Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de winnende inschrijving ongeldig was, aangezien het de opdrachtgever vrijstond tot de gegeven uitleg te komen.

ECLI:NL:RBDHA:2015:2346 Rechtbank Den Haag, 19-01-2015, C-09-477492 - KG ZA 14-1388

Fri, 06 Mar 2015 13:45:25 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Bezwaren tegen uitkomst mini-competitie binnen raamovereenkomst. Eiseres stelt dat de winnaar niet langer voldoet aan de eisen uit de selectieleidraad van de aanbesteding van de raamovereenkomst. Beroep gedaagde op rechtsverwerking ten aanzien van die stellingen slaagt. Eiseres stelt voorts dat de inschrijving van de winnaar ongeldig, onuitvoerbaar en feitelijk niet r...

ECLI:NL:RBGEL:2015:1379 Rechtbank Gelderland, 17-02-2015, 275375

Tue, 03 Mar 2015 16:44:25 +0100

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Vraag of partij waaraan gegund is wel besteksconform heeft ingeschreven. Hoewel in het plan van aanpak een boring wordt aangeboden leidt dit niet tot ongeldigheid inschrijving, maar tot geen meerwaarde plan van aanpak. In inschrijvingsstaat zijn wel alle onderdelen en posten van het volgens het bestek uit te voeren werk van een prijs voorzien en heeft de partij ...

ECLI:NL:RBGEL:2015:1374 Rechtbank Gelderland, 26-01-2015, 274843

Tue, 03 Mar 2015 16:13:25 +0100

Kort geding. Aanbestedingsrecht. Vraag of inschrijver voor een abnormaal lage prijs heeft ingeschreven waardoor er geen sprake is van een transparante en reële inschrijving, maar van een strategische inschrijving. Aannemelijk dat partij waaraan opdracht is gegund verschillende synergievoordelen kan behalen waardoor zij voor lagere prijs heeft kunnen inschrijven. Geen abnormaal lage inschrijving.

ECLI:NL:RBAMS:2000:117 Rechtbank Amsterdam, 20-06-2000, Awb 98/5476 CSV

Mon, 02 Mar 2015 15:52:55 +0100

Correctienota’s, administratieve boetes en registratie eerste verzuim. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van ernstige fraude, maar van opzet of grove schuld. Beroep gegrond.

ECLI:NL:RBROT:2015:1359 Rechtbank Rotterdam, 16-02-2015, C/10/466300 / KG ZA 14-1210

Mon, 02 Mar 2015 12:41:25 +0100

Dat het oorspronkelijk de bedoeling van de Gemeente zou zijn geweest om vier proefvlakken met de aangeboden Proefmodellen te doen laten aanleggen, valt niet uitdrukkelijk uit de het Bestek gevoegde productie 6 af te leiden. Het had op de weg van eiseres zelf gelegen om niet, eerst ná voorlopige gunning, op dit punt bezwaren te formuleren. Daarmee mocht eiseres geacht worden zich uitdrukkelijk a...

ECLI:NL:GHDHA:2015:219 Gerechtshof Den Haag, 24-02-2015, 200.159.281 - 01

Mon, 02 Mar 2015 10:26:55 +0100

Overheidsaanbesteding. Beëindigen / stopzetten aanbesteding.

ECLI:NL:RBDHA:2015:2063 Rechtbank Den Haag, 27-02-2015, C-09-479796 KG ZA 14-1565

Fri, 27 Feb 2015 10:29:55 +0100

Ricoh verliest kort geding over aanbesteding politie van printers en kopieerapparaten De Nationale Politie hoeft een Europese aanbesteding voor printers en kopieerapparaten niet aan het bedrijf Ricoh te gunnen in plaats van aan Canon. Ook hoeft de politie niet de hele aanbesteding over te doen. Ricoh had dit gevraagd aan de kortgedingrechter in Den Haag in een zaak tegen de politie. De rechter ...

ECLI:NL:GHSHE:2015:618 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-02-2015, HD 200.157.387_01 en HD 200.157.389_01

Thu, 26 Feb 2015 14:51:25 +0100

Aanbestedingsrecht. Aanvulling inschrijving.

ECLI:NL:RBROT:2015:1283 Rechtbank Rotterdam, 25-02-2015, C/10/467863 / KG ZA 15-32

Thu, 26 Feb 2015 08:22:25 +0100

De vervoersovereenkomst in samenhang bezien met de aanbestedingsstukken bieden ruimte voor twee interpretaties met uiteenlopende uitkomst op het punt van het Wmo-vervoer voor de gemeente Putten. Dit brengt met zich mee, dat op dit moment onvoldoende aannemelijk is dat een rechter, oordelend in een bodemgeschil, zal menen dat ZCN op grond van de vervoersovereenkomst het Wmo-vervoer voor de gemee...

ECLI:NL:RBLIM:2015:1392 Rechtbank Limburg, 19-02-2015, C/03/200791 / KG ZA 14-730

Fri, 20 Feb 2015 13:52:29 +0100

Raamovereenkomst na aanbestedingsprocedure uit te leggen met CAO-norm. Eis van schriftelijkheid beëindigen of verlengen overeenkomst. Scope van de overeenkomst. Intentie van de opdrachtgever.

ECLI:NL:RBAMS:2015:878 Rechtbank Amsterdam, 11-02-2015, 578210 / KG ZA 14-1600 CB/MB

Fri, 20 Feb 2015 08:49:25 +0100

Kort geding. Aanbesteding herstellen opbrekingen in bestrating gemeente Amsterdam. De voorzieningenrechter oordeelt dat de inschrijver een rechtsgeldige K-verklaring (verklaring inzake afwezigheid van strijd met mededingingsregels) heeft ingezonden. Weliswaar bevat het daartoe bestemde (door de Gemeente met de aanbestedingsstukken meegestuurde) formulier een fout, maar die wordt aangemerkt als ...

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Rechtbank Limburg, 17-02-2015, 3792692 CV EXPL 15-683

Thu, 19 Feb 2015 13:23:25 +0100

Kort geding. Vordering tot betaling achterstallige huur en wettelijke rente toegewezen. Niet aannemelijk dat bodemrechter zal oordelen dat sprake is van onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW, daar omstandigheid in redelijkheid was te voorzien en voor rekening komt van de partij die hierop een beroep doet. Contractuele boete vanwege ontbreken spoedeisend belang afgewezen.

ECLI:NL:GHSHE:2015:540 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-02-2015, HD 200.116.732_01

Thu, 19 Feb 2015 09:17:25 +0100

Aanbesteding/staatssteun. Informatieverzoek Europese Commissie

ECLI:NL:RVS:2015:448 Raad van State, 18-02-2015, 201400570/1/R6

Wed, 18 Feb 2015 10:32:35 +0100

Bij besluit van 17 oktober 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Rotterdamsebaan" vastgesteld.

ECLI:NL:GHDHA:2013:5379 Gerechtshof Den Haag, 10-12-2013, 200.115.309/01

Tue, 17 Feb 2015 15:50:25 +0100

Begeleidingsovereenkomst bij inschrijving Europese aanbesteding met knock-out vereiste, uitleg garantiebepaling, ongedaanmakingsverplichting na ontbinding ex art. 6:271 BW, verwijzing schadestaat.

ECLI:NL:GHSHE:2015:479 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-02-2015, HD 200.151.418_01

Tue, 17 Feb 2015 14:00:55 +0100

aanbestedingszaak. Art. 4:15 Aw 2012 is niet limitatief

ECLI:NL:RBAMS:2015:739 Rechtbank Amsterdam, 04-02-2015, KG ZA 15-16

Mon, 16 Feb 2015 11:10:25 +0100

Kort geding. Aanbesteding haltedisplays met reizigersinformatie in de gemeente Amsterdam. Inschrijving van bedrijf waaraan voorlopig is gegund niet ongeldig geacht. Ook overigens geen strijd met aanbestedingsrecht. De aanbestedende dienst heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij de toekenning van punten voor het onderdeel kwaliteit.

ECLI:NL:PHR:2014:2483 Parket bij de Hoge Raad, 19-12-2014, 14/01396

Fri, 13 Feb 2015 13:36:25 +0100

Art. 81 lid 1 RO. Huwelijksvermogensrecht. Huwelijkse voorwaarden houdende volledige uitsluiting. Beroep op derogerende werking redelijkheid en billijkheid. Art. 843a Rv. Stelplicht. Tardieve eiswijziging.

ECLI:NL:RBLIM:2014:11487 Rechtbank Limburg, 11-12-2014, C/03/198110 / KG ZA 14-615

Fri, 13 Feb 2015 11:41:25 +0100

---

ECLI:NL:CBB:2015:20 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-01-2015, AWB 14/299

Thu, 12 Feb 2015 11:41:55 +0100

Lengte begunstigingstermijn

ECLI:NL:RBGEL:2015:881 Rechtbank Gelderland, 11-02-2015, 278082

Wed, 11 Feb 2015 14:10:25 +0100

Vervoersovereenkomsten. Staking van het vervoer door de vervoerder wegens verliesgevendheid. Nakoming.

ECLI:NL:RBAMS:2014:8500 Rechtbank Amsterdam, 19-11-2014, KG ZA 14-1283

Wed, 11 Feb 2015 13:58:25 +0100

Het bij de aanbesteding gehanteerde beoordelingssysteem is voldoende duidelijk geweest voor de inschrijvers, maar het beoordelingssysteem is onjuist toegepast door de aanbestedende dienst. Bovendien is de foutieve beoordeling op eenvoudige wijze te corrigeren. Verbod tot heraanbesteding is toegewezen Als de aanbestedende dienst nog wenst te gunnen zal een herbeoordeling van de inschrijvingen di...

ECLI:NL:RBGEL:2014:8171 Rechtbank Gelderland, 17-12-2014, 254989

Wed, 11 Feb 2015 11:52:55 +0100

Hoofdzaak van ECLI:NL:RGGELD:2014:5523 Aanbestedingsrecht; Vervoersovereenkomst; Afwijkende vervoersvolumes. Rechtbank gaat om ten opzichte van Deto. Eiseres vordert schadevergoeding en terugbetaling/opheffing van opgelegde boetes wegens ten opzichte van de prognoses afwijkende vervoersvolumes. Wanprestatie of onrechtmatige daad van de Provincie bij het opstellen van de prognoses/nakoming van ...

ECLI:NL:RBDHA:2014:16568 Rechtbank Den Haag, 24-12-2014, C-09-451583 - HA ZA 13-1093

Tue, 10 Feb 2015 16:17:55 +0100

Overeenkomst en aanvullende overeenkomsten niet rechtsgeldig buitengerechtelijk ontbonden. Geen verzuim van rechtswege; ingebrekestelling ontbreekt. Afwikkeling openstaande facturen. Volgt afwijzing vordering in reconventie (6:271 BW). Tussenvonnis.

ECLI:NL:RBAMS:2015:620 Rechtbank Amsterdam, 20-01-2015, KG ZA 14-1502

Tue, 10 Feb 2015 11:54:25 +0100

De primaire vordering tot intrekking van de gunningsbeslissing en uitsluiting van de tussenkomende partij in de aanbestedingsprocedure wordt afgewezen. Niet aannemelijk is geworden dat de tussenkomende partij niet aan een eis in het bestek heeft voldaan. Voorts is onvoldoende aannemelijk geworden dat de gemeente onjuiste gunningscriteria heeft gehanteerd zodat het overige gevorderde ook wordt...

ECLI:NL:RBLIM:2014:8877 Rechtbank Limburg, 20-10-2014, C/03/195342 / KG ZA 14-467

Mon, 09 Feb 2015 14:49:25 +0100

---

ECLI:NL:RBMNE:2014:7359 Rechtbank Midden-Nederland, 17-12-2014, C-16-380059 - KG ZA 14-795

Mon, 09 Feb 2015 14:47:55 +0100

Heraanbesteding, objectieve rechtvaardiging.

ECLI:NL:RBLIM:2014:8251 Rechtbank Limburg, 25-09-2014, C/03/192407 / KG ZA 14-327

Fri, 06 Feb 2015 10:00:25 +0100

---

ECLI:NL:RBDHA:2015:707 Rechtbank Den Haag, 26-01-2015, C-09-476048 - KG ZA 14-1275

Thu, 05 Feb 2015 17:46:25 +0100

Kort geding. Private aanbesteding.Aanbestedingsbeginselen voor overheidsaanbestedingen niet van toepassing. Uitgaande van de precontractuele verhoudingen heeft de beoordeling en de motivering van de beslissing deugdelijk plaatsgevonden.

ECLI:NL:RBLIM:2014:7935 Rechtbank Limburg, 12-09-2014, C/03/192876 / KG ZA 14-345

Tue, 03 Feb 2015 16:45:25 +0100

---

ECLI:NL:RBROT:2015:641 Rechtbank Rotterdam, 26-01-2015, C/10/466677 / KG ZA 14-1223

Mon, 02 Feb 2015 08:56:55 +0100

Aanbesteding. Wezenlijke wijziging? Wijziging opdracht in nota van inlichtingen.

ECLI:NL:GHARL:2015:122 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-01-2015, 200.140.093

Thu, 29 Jan 2015 11:16:25 +0100

-

ECLI:NL:RBNNE:2015:271 Rechtbank Noord-Nederland, 28-01-2015, 138988

Wed, 28 Jan 2015 16:00:25 +0100

Inkoopbeleid niet-toewijsbare zorg

ECLI:NL:RBLIM:2014:8288 Rechtbank Limburg, 25-09-2014, C/03/192872 / KG ZA 14-344

Tue, 27 Jan 2015 11:46:25 +0100

---

ECLI:NL:RBLIM:2014:8397 Rechtbank Limburg, 30-09-2014, C/03/193153 / KG ZA 14-364

Tue, 27 Jan 2015 09:56:25 +0100

---

ECLI:NL:RBDHA:2014:16579 Rechtbank Den Haag, 27-11-2014, C/09/473061 / KG ZA 14-1068

Mon, 26 Jan 2015 12:31:55 +0100

aanbesteding; voorlopige gunningsbeslissing ondeugdelijk gemotiveerd / onvolledige beoordeling; verbod gunning en herbeoordeling alle inschrijvingen

ECLI:NL:RBDHA:2015:289 Rechtbank Den Haag, 09-01-2015, C-09-479976 - KG ZA 14-1573

Fri, 23 Jan 2015 14:45:25 +0100

kort geding: aanbesteding; procedure is ingedeeld in selectiefase en gunningsfase; eiser heeft klacht ingediend tegen selectiebeslissing; gedaagde wil overgaan tot gunningsfase voordat hierop is beslist; eiser niet in belang geschaad; vord afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2014:16374 Rechtbank Den Haag, 04-12-2014, C-09-475394 KG ZA 14-1224

Fri, 23 Jan 2015 14:10:55 +0100

Dit kort geding heeft betrekking op de aanbesteding door een gemeente van de levering en plaatsing van -nieuwe- ondergrondse containers. In de gemeente zijn reeds ondergrondse containers aanwezig, die zijn geleverd en geplaatst door bedrijf X. X heeft ook op de onderhavige aanbesteding ingeschreven en wint deze aanbesteding. Een andere inschrijver is van mening dat de gemeente twee gunningscrit...

ECLI:NL:RBOBR:2015:312 Rechtbank Oost-Brabant, 22-01-2015, C/01/286422 / KG ZA 14-727

Thu, 22 Jan 2015 14:04:25 +0100

Onderhandse aanbesteding. Opdrachtgever zou ten onrechte door eiseres aangedragen alternatieven niet hebben meegenomen en ook onvoldoende hebben gemotiveerd waaromandere alternatieven wel of niet zijn meegenomen. Vorderingen van eiseres zijn gebaseerd op onjuiste uitleg aanbestedingsleidraad. In leidraad is expliciet bepaald dat het opdrachtgever vrijstaat om door inschrijvers aangedragen alter...

ECLI:NL:RBDHA:2014:16365 Rechtbank Den Haag, 03-12-2014, C-09-472597 KG ZA 14-1032

Wed, 21 Jan 2015 16:45:55 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Vordering om inschrijving van tussenkomende partij terzijde te stellen wordt afgewezen. Medewerker van aanbestedende dienst heeft vennootschapsrechtelijke band met tussenkomende partij, maar er is daarbij sprake van zodanige afstand dat die band niet zonder meer tot concurrentievervalsing leidt. Niet gebleken is dat de tussenkomende partij door die band daadwerkelijk ...

ECLI:NL:CBB:2014:491 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-12-2014, AWB 12/341

Wed, 21 Jan 2015 10:47:25 +0100

last onder bestuusdwang wegens bedrijfsvoeringsproblematiek, kostenverhaal

ECLI:NL:RBOBR:2015:279 Rechtbank Oost-Brabant, 16-01-2015, C/01/286764 / KG ZA 14-748

Wed, 21 Jan 2015 08:33:25 +0100

Kort geding. Aanbesteding

ECLI:NL:RBOVE:2014:6742 Rechtbank Overijssel, 19-11-2014, C/08/135587 / HA ZA 13-61

Wed, 14 Jan 2015 12:05:25 +0100

Verkoop en levering zendvergunning. Ontbinding. De rechtbank is van oordeel dat de overeenkomst met wederzijds goedvinden is ontbonden. Na die ontbinding stond het gedaagde sub 1 vrij om de vergunningen over te dragen aan een ander. Zij heeft dat ook gedaan door de vergunningen over te dragen aan gedaagde sub 3. Er is dus geen sprake van wanprestatie, noch van een onrechtmatige daad.

ECLI:NL:RBAMS:2015:40 Rechtbank Amsterdam, 05-01-2015, KK EXPL 14-1958

Thu, 08 Jan 2015 08:41:48 +0100

Kan schoonmaker die na 65e in dienst is getreden blijven werken op zijn locatie? Geen sprake van overgang van onderneming. Geen naar aantal en deskundigheid wezenlijk deel is overgegaan. Uitzonderingsbepaling artikel 38, tweede lid CAO maakt naar voorlopig oordeel voorzieningenrechter verboden onderscheid op grond van leeftijd. Strijd met Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij de arb...

ECLI:NL:RBROT:2015:45 Rechtbank Rotterdam, 06-01-2015, C/10/464008 / KG ZA 14-1105

Wed, 07 Jan 2015 14:27:02 +0100

De aanbestedende dienst heeft in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel gehandeld. Dit gebrek is niet meer te herstellen. Een heraanbesteding is derhalve onvermijdelijk.

ECLI:NL:GHAMS:2014:4821 Gerechtshof Amsterdam, 18-11-2014, 200.139.460-01

Wed, 07 Jan 2015 11:40:31 +0100

overeenkomst met betrekking tot vergoeding van schade tot stand gekomen althans onrechtmatig afbreken van onderhandelingen terzake althans anderszins onrechtmatig handelen?

ECLI:NL:RBOBR:2014:8105 Rechtbank Oost-Brabant, 18-12-2014, C/01/285464 / KG ZA 14-679

Mon, 05 Jan 2015 16:38:31 +0100

Kort geding, aanbesteding, geschil over de vraag of eiseres een inschrijving heeft gedaan die voldoet aan de door de gemeente in de aanbestedingsprocedure gestelde marktconformiteitseis.

ECLI:NL:RBOVE:2014:6878 Rechtbank Overijssel, 24-12-2014, AK_ZWO_14_1960

Mon, 05 Jan 2015 13:50:01 +0100

Wob-verzoek

ECLI:NL:RBOVE:2014:6951 Rechtbank Overijssel, 29-12-2014, ak_14 _ 1758

Mon, 05 Jan 2015 13:34:31 +0100

Wob-verzoek

ECLI:NL:RBNNE:2014:5503 Rechtbank Noord-Nederland, 07-11-2014, C18/151388/KG ZA 14-285

Tue, 30 Dec 2014 15:07:08 +0100

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Aanbestedende dienst in strijd met diverse beginselen gehandeld. Op grond daarvan zou het gerechtvaardigd zijn een voorziening te treffen die recht doet aan de positie van de inschrijver aan wie de opdracht niet is gegund. Meest bevredigende zou zijn de gemeente te veroordelen alsnog met deze inschrijver te contracteren. Bij het overwegen van diverse opties...

ECLI:NL:GHSHE:2014:5467 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-12-2014, HD 200.155.369_01

Tue, 23 Dec 2014 16:35:50 +0100

aanbestedingsrecht. Geschiktheidseisen

ECLI:NL:RBDHA:2014:14992 Rechtbank Den Haag, 09-12-2014, C-09-475566 - KG ZA 14-1237

Mon, 22 Dec 2014 16:47:20 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Gestelde irreële en/of onrealistische tarieven van de winnaar niet aannemelijk gemaakt

ECLI:NL:CBB:2014:457 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18-12-2014, AWB 13/289 AWB 13/295

Thu, 18 Dec 2014 10:14:50 +0100

Mededingingswet

ECLI:NL:RBMNE:2014:6753 Rechtbank Midden-Nederland, 05-12-2014, C/16/378921 / KG ZA 14-759

Tue, 16 Dec 2014 13:17:50 +0100

Inkoopprocedure ter zake van de levering van add-ongeneesmiddelen aan de zorgaanbieders die meedoen met de gezamenlijke inkoop van deze geneesmiddelen. Doelstelling is om bij 80% van de nieuwe patiënten het voorkeursgeneesmiddel voor te schrijven. Inkoopprocedure kan de toets der kritiek doorstaan.

ECLI:NL:OGHACMB:2014:58 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16-09-2014, Ghis 67829 – AR 643/12 – H 59/14

Mon, 15 Dec 2014 10:46:20 +0100

Arubaanse zaak. Betreft geschil over aanbesteding van 12 afvalinzamelingsvoertuigen. Ondernemer Jossy Motors is niet uitgenodigd een aanbod te doen, en acht dit onrechtmatig en vordert schadevergoeding. Serlimar stelt gemotiveerd dat Jossy Motors niet aan de criteria/profiel voldeed. Hierop is niet gemotiveerd gereageerd. Hof bevestigt vonnis waarin verzoek is afgewezen.

ECLI:NL:OGHACMB:2014:53 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 09-09-2014, KG 64548-H04/2014

Mon, 15 Dec 2014 10:05:20 +0100

Hof oordeelt in kort geding dat dat bewakingsovereenkomsten op geldige wijze zijn opgezegd. Vorderingen tot betalen van voorschot wordt toegewezen, andere vordering worden afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2014:6162 Rechtbank Overijssel, 21-11-2014, C/08/163704 / KG ZA 14-368

Fri, 12 Dec 2014 11:16:20 +0100

Vraag voor wiens risico en rekening de kosten van de sanering van het asbesthoudend materiaal vermeld in type B rapporten komen.

ECLI:NL:RBNHO:2014:11282 Rechtbank Noord-Holland, 12-11-2014, C-15-185666 - HA ZA 11-1011

Thu, 11 Dec 2014 16:37:20 +0100

Aanbesteding riolering 2,5 miljoen. Meerwerk meerkosten 2,2 miljoen. Uitloop werkzaamheden van ruim een jaar. Afwijzen vordering. Onvoldoende gesteld dat sprake is van meerwerk. Geen goede planning uitvoerder, risico uitvoerder. Vaste prijs overeengekomen. Waarschuwingsplicht. EVVM gemeente Haarlem.

ECLI:NL:GHAMS:2014:3172 Gerechtshof Amsterdam, 05-08-2014, 106.007.200-01

Thu, 11 Dec 2014 13:12:50 +0100

Vervolg van tussenarrest 9 april 2013. Bepaling van de diverse redelijke opslagen. Afdoening.

ECLI:NL:RBROT:2014:9989 Rechtbank Rotterdam, 28-11-2014, C/10/460643 / KG ZA 14-952

Wed, 10 Dec 2014 10:29:50 +0100

De inschrijving is op onjuiste gronden ongeldig verklaard. De nadien, alsnog plaatsgevonden beoordeling, kent geen gebreken.

ECLI:NL:RBOVE:2014:4125 Rechtbank Overijssel, 30-07-2014, C-07-195952 - HZ ZA 12-77

Tue, 09 Dec 2014 15:06:20 +0100

Aanbesteding. Vervolg op tussenvonnis 24 juli 2013 (ECLI:NL:RBOVE:2013:2127). Eiseres is niet geslaagd in haar bewijsopdracht.

ECLI:NL:GHSHE:2014:5171 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-12-2014, HD 200.117.881_02

Tue, 09 Dec 2014 14:30:20 +0100

Opdracht en aanneming van werk. Wie is aansprakelijk voor de schade als gevolg van de plaatsing van een ondeugdelijk ventilatiesysteem?

ECLI:NL:RBROT:2014:9809 Rechtbank Rotterdam, 03-12-2014, C-10-461575 - KG ZA 14-999

Fri, 05 Dec 2014 15:13:50 +0100

Aanbesteding. Ondeugdelijke motivering afwijzing. Nadere motivering geoorloofd. Hoge Raad ECLI:NL:HR:2012:BW9233

ECLI:NL:CBB:2014:447 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-11-2014, AWB 12/996

Fri, 05 Dec 2014 11:45:20 +0100

Bestuurlijke boete; verjaring

ECLI:NL:RBOBR:2014:7463 Rechtbank Oost-Brabant, 01-12-2014, C/01/284983 / KG ZA 14-652

Fri, 05 Dec 2014 08:29:50 +0100

Europese aanbesteding voor het ontwerp en realisatie van een energiezuinige rioolwaterzuivering. Inschrijving terecht als ongeldig afgewezen. Niet is voldaan aan de vereisten van het aanbestedingsdocument. Inschrijver wist dat de door haar bij inschrijving ingediende bijlage niet overeenkomstig de waarheid was ingevuld. Daarmee heeft zij bewust het risico aanvaard dat haar inschrijving met onju...

ECLI:NL:GHDHA:2014:3702 Gerechtshof Den Haag, 25-11-2014, 200.138.491 - 01

Tue, 02 Dec 2014 09:43:50 +0100

Nationaal wegenbestand. Strijd met Aanwijzingen inzake verrichten marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst? Formele rechtskracht. Invloed Wet Markt en Overheid?

ECLI:NL:RBOVE:2014:6266 Rechtbank Overijssel, 28-11-2014, C/08/163887 / KG ZA 14-376

Fri, 28 Nov 2014 13:55:36 +0100

Aanbesteding. Geen (tijdige) inschrijving. Geen rechtens te respecteren belang bij toewijzing van de vorderingen.

ECLI:NL:RBOVE:2014:6265 Rechtbank Overijssel, 28-11-2014, C/08/164195 / KG ZA 14-386

Fri, 28 Nov 2014 13:51:06 +0100

Aanbesteding. Gelijkheidsbeginsel. Tariefstructuur. Onherroepelijke (raam)overeenkomst tussen eiseres en de gemeente. Vordering moet worden afgewezen. Eiseres is gehouden de door haar ondertekende raamovereenkomst met de gemeente, inclusief de daarbij overeengekomen tarieven, na te komen. Zij heeft bij haar eis geen rechtens te beschermen belang meer, omdat zij ook na de aanvechtbare aanbestedi...

ECLI:NL:RBOVE:2014:6256 Rechtbank Overijssel, 05-11-2014, C/08/153137 HA ZA 14-133

Thu, 27 Nov 2014 14:36:35 +0100

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten die erin voorzag dat eiseres voor de gemeente incasssowerkzaamheden zou uitvoeren. Volgens het aan de overeenkomst ten grondslag liggende aanbestedingsdocument ging het om circa 1.275 debiteuren met een uitstaand saldo van circa € 6.932.063,00. Eind augustus 2013 werd duidelijk dat het niet om 1.275 debiteuren ging, maar om ongeveer 285 debiteuren. ...

ECLI:NL:GHARL:2014:9048 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-11-2014, 21-004319-12

Tue, 25 Nov 2014 14:30:06 +0100

Vrijspraak actieve omkoping gemeenteambtenaar. Veroordeling overtreding Wet Wapens en Munitie.

ECLI:NL:GHARL:2014:9047 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-11-2014, 21-004318-12

Tue, 25 Nov 2014 14:30:05 +0100

Vrijspraak passieve omkoping gemeenteambtenaar en valsheid in geschrifte/oplichting. Veroordeling overtreding Wet Wapens en Munitie.

ECLI:NL:RBMNE:2014:5888 Rechtbank Midden-Nederland, 19-11-2014, C-16-377602 - KG ZA 14-706

Tue, 25 Nov 2014 08:49:35 +0100

Aanbesteding toiletconcept voor NS Stations. Uitleg minimumeis.

ECLI:NL:CBB:2014:422 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-11-2014, AWB 12/530 AWB 12/532 AWB 12/537 AWB 12/538

Fri, 21 Nov 2014 10:06:35 +0100

Aanvullend besluit Vaste Telefonie 2008 reguleringsperiode verstreken procesbelang

ECLI:NL:GHARL:2014:8893 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-11-2014, 200.142.882

Thu, 20 Nov 2014 15:12:35 +0100

Overheidsaanbesteding; ingrijpen in na kort geding door aanbestedende dienst gesloten overeenkomst met winnende inschrijver in hoger beroep mogelijk. Belangenafweging.

ECLI:NL:RBROT:2014:9450 Rechtbank Rotterdam, 10-11-2014, C/10/460587 / KG ZA 14-948

Thu, 20 Nov 2014 14:54:35 +0100

“Het gaat hier om een fundamenteel gebrek in de voor eiseres, onder meer door de puntentelling, kenbare, zeer nauw luisterende planning voor de uitvoering van het project. De inschrijving van eiseres is ongeldig.”

ECLI:NL:GHDHA:2014:3501 Gerechtshof Den Haag, 04-11-2014, 200.130.446-01

Tue, 18 Nov 2014 07:59:05 +0100

Particuliere aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden. Vervolg op HR 3 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ2900). Nieuwe beoordeling van thans nog relevante grieven. Aanbesteder mocht in casu met haar inschrijvingsvoorwaarden voorbijgaan aan het gelijkheids- en [...]

ECLI:NL:RBMNE:2014:5791 Rechtbank Midden-Nederland, 13-11-2014, UTR 14/6005

Mon, 17 Nov 2014 12:18:35 +0100

De rechtbank verklaart het beroep gericht tegen een verleende omgevingsvergunning voor, kort gezegd, de reconstructie van de op- en afritten ter plaatse van de A1 en de N525 te Laren ongegrond. Het gelijktijdig ingediende verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt afgewezen. In beroep heeft eiser vraagtekens geplaatst bij de noodzaak, de aard en de ruimtelijke gevolgen van de...

ECLI:NL:GHAMS:2014:4667 Gerechtshof Amsterdam, 07-10-2014, 200.138.381-01

Fri, 14 Nov 2014 13:19:36 +0100

Kort geding. Overheidsaanbesteding. Werk inmiddels voltooid en opgeleverd, waardoor verbod om aan de overeenkomst (verder) uitvoering te geven niet meer aan de orde is. Geen spoedeisend belang. In het kader van de gevorderde veroordeling in de proceskosten wordt nagegaan of de grieven slagen.

ECLI:NL:GHARL:2014:8646 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-11-2014, 200.137.911-01

Wed, 12 Nov 2014 12:07:35 +0100

Overheidsaanbesteding. Onderhandse aanbesteding gemeente onder vigeur ARW 2005. Geschiktheidseis. Laagste inschrijver wordt ongeldig verklaard wegens het ontbreken van een op straffe van uitsluiting voorgeschreven bereidverklaring van een bank. Deze eis stond niet in de uitnodigingsbrief, waar was te vinden op een bijgevoegde cd-rom. Hof acht zowel de geschiktheidseis als de plaats waar deze is...

ECLI:NL:RBZWB:2014:7530 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-11-2014, C/02/289036 / KG ZA 14-690

Tue, 11 Nov 2014 11:39:05 +0100

Is de gevraagde aansprakelijkheid van de inschrijver aan te merken als disproportioneel?

ECLI:NL:RBDHA:2014:13395 Rechtbank Den Haag, 31-10-2014, C-09-470881 KG ZA 14-923

Mon, 10 Nov 2014 16:37:05 +0100

Kort geding. Aanbestedingsprocedure betreffende het “Smart Vest” (Defensie). De eisende partij heeft diverse argumenten naar voren gebracht op grond waarvan volgens haar moet worden geoordeeld dat de Staat heeft gehandeld in strijd met zijn verplichting om alle inschrijvers gelijk te behandelen en transparant te handelen bij het selecteren van een leverancier. Dit wordt door de voorzieningenrec...

ECLI:NL:RBDHA:2014:13392 Rechtbank Den Haag, 06-10-2014, C-09-470591 KG ZA 14-908

Mon, 10 Nov 2014 16:00:06 +0100

Kort geding. Aanbestedingsprocedure betreffende de medisch-adviesprocedure horen en beslissen van de IND. De eisende partij heeft zich op het standpunt gesteld dat de IND de inschrijving van de winnaar terzijde had moeten leggen omdat de tarieven waarmee zij heeft ingeschreven niet marktconform en/of niet realistisch zijn. Dit is door de IND en de (tussenkomende) winnaar echter gemotiveerd betw...

ECLI:NL:RBDHA:2014:13368 Rechtbank Den Haag, 30-09-2014, C-09-472068 KG ZA 14-996

Mon, 10 Nov 2014 15:50:36 +0100

Kort geding. Aanbestedingszaak. De inschrijving van de eisende partij is door de aanbestedende dienst ongeldig verklaard, onder meer omdat de eisende partij een verouderde versie van het inschrijfformulier heeft gehanteerd. Daarin wordt een andere rekenformule gehanteerd dan in de meest actuele versie van het inschrijfformulier die volgens de aanbestedingsstukken gehanteerd moest worden. De st...

ECLI:NL:RBDHA:2014:13059 Rechtbank Den Haag, 24-10-2014, C-09-471874 - KG ZA 14-986

Mon, 10 Nov 2014 14:50:36 +0100

Kort geding, aanbestedingsrecht, opdracht sorteren verpakkingsafval, de bezwaren van eiseres over de motivering van de gunningsbeslissing en de beoordelingssystematiek worden verworpen.

ECLI:NL:RBDHA:2014:12506 Rechtbank Den Haag, 08-10-2014, C-09-472101 - KG ZA 14-1000

Mon, 10 Nov 2014 12:51:35 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Overschrijving 'Alcateltermijn'

ECLI:NL:RBDHA:2014:12542 Rechtbank Den Haag, 16-09-2014, C-09-469179 KG ZA 14-802

Mon, 10 Nov 2014 12:26:05 +0100

Kort geding; private aanbesteding; zorgverzekeraar is voornemens één leverancier te contracteren voor de levering van diabetesmaterialen; zorgverzekeraar is geen aanbestedende dienst; geen schending van het transparantie- of gelijkheidsbeginsel, geen misbruik van economische machtspositie, geen overtreding van de mededingingsregels en niet gehandeld ism de maatschappelijk betamelijke zorgvuldig...

ECLI:NL:RBDHA:2014:12423 Rechtbank Den Haag, 10-10-2014, C-09-470889 - KG ZA 14-925

Mon, 10 Nov 2014 12:08:35 +0100

Kort geding. Aanbesteding.Onvolledige inschrijving door onjuiste uploading van documenten via TenderNed.

ECLI:NL:RBMNE:2014:5371 Rechtbank Midden-Nederland, 01-10-2014, 2589572 UC EXPL 13-19615

Fri, 07 Nov 2014 15:29:05 +0100

arbeidsovereenkomst

ECLI:NL:GHDHA:2014:3522 Gerechtshof Den Haag, 04-11-2014, 200.132.309/01

Tue, 04 Nov 2014 10:30:05 +0100

Art. 11 en art. 12 lid 4 van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). Door lidstaat te nemen maatregelen om verkeersdoden onder migrerende otters te voorkomen. Plicht om otterpopulatie te monitoren.

ECLI:NL:OGEAA:2014:30 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 08-10-2014, K.G. 2098 van 2014

Thu, 30 Oct 2014 10:52:30 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Reeds het ontbreken van de voorgeschreven publicatie van de openbare aanbesteding in de Landscourant levert een ernstige fout op in de aanbestedingsprocedure. Op die grond zal de minister tot het besluit kunnen komen dat het algemeen belang vordert dat de aanbesteding wordt beëindigd.

ECLI:NL:RBDHA:2013:2188 Rechtbank Den Haag, 13-02-2013, C-09-432793

Wed, 29 Oct 2014 17:11:31 +0100

Kort geding. Aanbesteding. Vaststaat dat eiseres niet is aan te merken als potentiële inschrijver. Dat haar individuele leden dat wel zijn, is gesteld noch gebleken.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4470 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-10-2014, HD 200.151.805_01

Wed, 29 Oct 2014 11:40:31 +0100

Hoger beroep van het vonnis van de voorzieningenrechter waarin is geoordeeld dat drie zorgverzekeraars worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4359 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-10-2014, HD 200.148.716_01

Mon, 27 Oct 2014 15:00:01 +0100

Aanbestedingsrecht. Tussenarrest: partijen worden in staat gesteld zich uit te laten over de vraag of de op 1 april 2013 ingevoerde Aanbestedingswet op hun rechtsverhouding van toepassing is en om hun stellingen desgewenst aan de inhoud van die wet aan te passen.

ECLI:NL:RBDHA:2014:12094 Rechtbank Den Haag, 12-09-2014, C-09-470169 KG ZA 14-876

Tue, 21 Oct 2014 12:04:31 +0200

Kort geding. Afwijzing van de vordering van eiser (een nieuwe apotheek) om gedaagde (een zorgverzekeraar) te veroordelen om (nog dit jaar) een overeenkomst betreffende de inkoop van farmaceutische zorg met haar te sluiten. Een beoordeling van de stellingen van eiser betreffende de verplichting van gedaagde om de inkoop van farmaceutische zorg aan te besteden – welke stellingen gedaagde betwist ...

ECLI:NL:RBDHA:2014:12126 Rechtbank Den Haag, 03-10-2014, C-09-470775 - KG ZA 14-917

Tue, 21 Oct 2014 11:36:01 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Uitleg antwoord in Nota van Inlichtingen. Belangenverstrengeling door inschakeling onderaannemer die ook betrokken is geweest bij voorbereiding aanbesteding en beoordeling inschrijvingen.

ECLI:NL:GHDHA:2014:3028 Gerechtshof Den Haag, 30-09-2014, 200.135.049

Tue, 21 Oct 2014 09:12:30 +0200

Private aanbesteding. Beginselen van aanbestedingsrecht van toepassing? Wezenlijke wijziging?

ECLI:NL:GHARL:2014:7724 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-10-2014, 200.148.252

Mon, 20 Oct 2014 14:49:31 +0200

Ingrijpen in een reeds lopende overeenkomst. Schending transparantiebeginsel. Terechte terzijdestelling van de inschrijving.

ECLI:NL:RBLIM:2014:8758 Rechtbank Limburg, 16-10-2014, C/03/196094 / KG ZA 14-514

Thu, 16 Oct 2014 11:58:01 +0200

Aanbesteding, level playing field, uitsluiting voor sluitingsdatum inschrijving. Vordering om NS voorafgaand aan de sluiting van de inschrijving uit te sluiten van aanbesteding concessie openbaar vervoer Limburg afgewezen. Beroep op verstoring level playing field en discriminatoire aanbestedingseisen niet gehonoreerd. Geen onredelijk besluit de concessie niet op te splitsen met betrekking tot...

ECLI:NL:RBNNE:2014:5005 Rechtbank Noord-Nederland, 15-10-2014, 136901 KG ZA 14-260

Wed, 15 Oct 2014 14:02:14 +0200

Nakoming exploitatieovereenkomst. Beroep op dwaling.

ECLI:NL:GHAMS:2014:2273 Gerechtshof Amsterdam, 10-06-2014, 106.005.839-02

Wed, 15 Oct 2014 11:59:15 +0200

Zie: ECLI:NL:HR:2010:BN5612

ECLI:NL:RBNNE:2014:4951 Rechtbank Noord-Nederland, 10-10-2014, C18/150969/KG ZA 14-270

Tue, 14 Oct 2014 15:04:14 +0200

Aanbesteding. Abnormaal lage inschrijving. Criteria. Op de gemeente rust de bewijslast terzake. In casu heeft de gemeente daaraan niet voldaan.

ECLI:NL:RBGEL:2014:6478 Rechtbank Gelderland, 14-10-2014, 269821

Tue, 14 Oct 2014 15:02:44 +0200

“Aanbestedingsrecht. De vraag is of een aantal gemeenten onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bepaalde vormen van zorg al dan niet juist hebben geclassificeerd en of het door de gemeenten geboden tarief voor deze werkzaamheden, waarvan de hoogte wordt bepaald door de classificatie, toereikend is”.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4078 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-10-2014, HD 200.131.938_01

Fri, 10 Oct 2014 18:30:14 +0200

aanneming van werk; bouwteam; kansschade

ECLI:NL:RBNHO:2014:8707 Rechtbank Noord-Holland, 26-08-2014, C/15/214861 / KG ZA 14-301

Thu, 09 Oct 2014 18:06:14 +0200

Aanbesteding van levering en onderhoud van afvalcontainers. Eiseres heeft geen realistische en marktconforme prijzen geboden. De inschrijving van eiseres is ook manipulatief. De aanbestedende dienst heeft de inschrijving van eiseres terecht terzijde gelegd.

ECLI:NL:RBNNE:2014:4749 Rechtbank Noord-Nederland, 29-09-2014, 3349275 VV EXPL 14-104

Thu, 09 Oct 2014 15:26:45 +0200

status non-concurrentiebeding

ECLI:NL:RBAMS:2014:6435 Rechtbank Amsterdam, 24-09-2014, C-13-530783 - HA ZA 12-1408

Tue, 07 Oct 2014 11:46:44 +0200

Eiseres vordert dat voor recht wordt verklaard dat gedaagde op basis van lastgeving oud papier voor haar verkocht. Vordering wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2010:5044 Rechtbank Amsterdam, 11-08-2010, 421848 - HA ZA 09-785 tvs

Fri, 03 Oct 2014 12:31:44 +0200

Aanbesteding. In de door de aanbieder verstrekte gegevens zat een fout. De inschrijver die de opdracht heeft gekregen is uitgegaan van die fout. Rechtbank bepaalt dat eisen van redelijkheid en billijkheid niet meebrengen dat inschrijver in een precontractuele fase bij de aanbesteding opdrachtgever moet waarschuwen voor mogelijke onjuistheid in de door opdrachtgever verstrekte gegevens tenzij er...

ECLI:NL:RBAMS:2010:5213 Rechtbank Amsterdam, 20-10-2010, 421848 - HA ZA 09-785 tvs2

Fri, 03 Oct 2014 12:05:14 +0200

Benoeming deskundige in bouwzaak.

ECLI:NL:RBAMS:2010:8718 Rechtbank Amsterdam, 03-11-2010, 421848 - HA ZA 09-785 tvs3

Fri, 03 Oct 2014 11:56:44 +0200

Waardering deskundigenbericht; geen sprake van een voor de aannemer kenbare fout dus geen waarschuwingsplicht jegens aanbieder; aanbieder aansprakelijk voor meerkosten en de bouwer die de opdracht heeft gekregen heeft recht op termijn verlening.)

ECLI:NL:RVS:2014:3589 Raad van State, 01-10-2014, 201403305/1/A4 en 201402072/1/A4

Wed, 01 Oct 2014 10:33:16 +0200

Bij besluiten van 4 juli 2012 heeft het college de kosten van toegepaste bestuursdwang vastgesteld op een bedrag van in totaal € 1.789.272,14.

ECLI:NL:RBMNE:2014:4568 Rechtbank Midden-Nederland, 25-07-2014, C/16/371263 / KG ZA 14-429

Tue, 30 Sep 2014 10:44:14 +0200

Inschrijver heeft geen belang bij haar vordering, aangezien ook bij het wegvallen van de (voorlopige) winnaar, zij niet als eerste zal eindigen. Niet-ontvankelijk. Geen kennelijke verschrijving of kennelijke omissie door geen garantie te bieden op 1 van de 3 eisen. Aanbestedende dienst hoefde geen navraag te doen.

ECLI:NL:GHARL:2014:7304 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-09-2014, 200.114.590

Mon, 29 Sep 2014 14:13:14 +0200

Geschil over uitvoering architectenopdracht. Vraag welk onderzoek de architect had moeten doen om te beoordelen of het verbouwingsplan (“optopping” van een bestaande bungalow) haalbaar was.

ECLI:NL:RBGEL:2014:6118 Rechtbank Gelderland, 24-09-2014, 208814

Thu, 25 Sep 2014 16:09:34 +0200

Aansprakelijkheid voor kartelschade na onherroepelijke beschikking Europese Commissie (zgn. follow on-actie); kartelleden aansprakelijk wegens handelen in groepsverband; in concernverband toerekening van wetenschap moeder aan dochter; verjaring; schadebegrip en de berekening van de schade; doorberekeningsverweer.

ECLI:NL:RBROT:2014:7824 Rechtbank Rotterdam, 24-09-2014, C/10/392686 / HA ZA 11-2212

Wed, 24 Sep 2014 10:49:33 +0200

Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat Havenbedrijf Rotterdam B.V. jegens ECT c.s. misbruik heeft gemaakt van een economische machtpositie, wanprestatie heeft gepleegd, of onrechtmatig heeft gehandeld of nagelaten. Het havenbedrijf mocht een beleid voeren dat was gericht op het bevorderen van het ontstaan van meer concurrentie...

ECLI:NL:RBGEL:2014:6039 Rechtbank Gelderland, 18-09-2014, 270501

Tue, 23 Sep 2014 16:02:34 +0200

-

ECLI:NL:RBDHA:2014:11604 Rechtbank Den Haag, 17-09-2014, C-09-452544 - HA ZA 13-1155

Fri, 19 Sep 2014 14:49:04 +0200

Zorginkoopbeleid Achmea 2013. Bezwaar tegen tariefbepalend citerium cliëntervaringsonderzoek. Geen tariefopslag toegekend. Bodemprocedure. Rechtsverwerking aan de zijde van zorgaanbieder?

ECLI:NL:RBNNE:2014:4581 Rechtbank Noord-Nederland, 27-08-2014, C/18/109693 HA ZA 09-377 en C/18/133230 HA ZA 12-139

Fri, 19 Sep 2014 12:03:34 +0200

De Overheden (de provincies Groningen en Drenthe en meerdere in deze provincies gelegen gemeenten) claimen het eigendom van het openbare verlichtingsnet (het OV-net). Aktiva claimt het eigendom van het gehele laagspanningsnet, waar het OV-net onderdeel vanuit maakt. De Overheden hebben een (openbare) dagvaarding uitgebracht en deze dagvaarding ingeschreven in de openbare registers. Op grond van...

ECLI:NL:RBOVE:2014:4818 Rechtbank Overijssel, 12-09-2014, C/08/161179 / KG ZA 14-301

Wed, 17 Sep 2014 10:38:33 +0200

Aanbestedingsrecht. De vorderingen zijn gebaseerd op de stelling, dat gunning aan Centric jegens Pink Roccade onrechtmatig zou zijn, omdat de gemeente aan Pink Roccade op twaalf gunningswensen niet de juiste puntenscore heeft toegekend. De gemeente is daardoor ten onrechte afgeweken van de door haar aan de inschrijvers kenbaar gemaakte beoordelings- en gunningssystematiek. Pink Roccade heeft de...

ECLI:NL:RBLIM:2014:7551 Rechtbank Limburg, 28-08-2014, C/03/193167 / KG ZA 14/365

Fri, 12 Sep 2014 10:14:04 +0200

Aanbestedingsrecht. Vrijwillige aanbesteding door stichting samenwerkende ondernemers. Gelijkwaardigheid van het aangeboden alternatief.

ECLI:NL:RBOBR:2014:5273 Rechtbank Oost-Brabant, 10-09-2014, C/01/280340 / KG ZA 14-393

Thu, 11 Sep 2014 09:22:05 +0200

nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure. De kwaliteitsnorm (VCA certificaat) inzake de veiligheidsminimumeisen (geschiktheidseis) om de opdracht uit te voeren zijn niet op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze in de aanbestedingsdocumenten geformuleerd en dit is in strijd met de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Beslissing: intrekken voorlopige gunningsbeslissin...

ECLI:NL:RBLIM:2014:6754 Rechtbank Limburg, 28-07-2014, C/03/192877 / KG ZA 14-346

Wed, 10 Sep 2014 14:54:35 +0200

Aanbestedingsrecht. Gegadigde wordt buiten de selectie gehouden voor aan te besteden vervolgopdrachten op basis van “past performance”.

ECLI:NL:RBLIM:2014:7010 Rechtbank Limburg, 05-08-2014, C/03/192884 / KG ZA 14-347

Wed, 10 Sep 2014 14:31:35 +0200

Aanbestedingsrecht. Geschiktheidseisen. Certificering. Gelijkwaardigheid. Niet op tijd voldoen aan eis overleggen bewijsstukken.

ECLI:NL:RBOVE:2014:4750 Rechtbank Overijssel, 10-09-2014, C-08-158143 - KG ZA 14-241

Wed, 10 Sep 2014 10:45:35 +0200

Aanbestedingsrecht. Zijn de gemeenten (bewust) afgeweken van de vooraf bekendgemaakte beoordelingsprocedure? Inschrijving onjuist beoordeeld? De voorzieningenrechter beantwoordt beide vragen ontkennend. De gemeenten hebben met de door hen gehanteerde beoordelingswijze gehandeld zoals door de inschrijvers redelijkerwijs kon en mocht worden verwacht en verlangd. De onderhavige aanbestedingsproced...

ECLI:NL:RBAMS:2014:5580 Rechtbank Amsterdam, 02-09-2014, C/13/567790 / KG ZA 14-813

Tue, 09 Sep 2014 17:12:35 +0200

Aanbesteding afvalbakken voor de openbare ruimte gemeente Amsterdam. Gemeente heeft een van de inschrijvingen ten onrechte ongeldig verklaard. Vordering om opnieuw te beoordelen in kort geding toegewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2014:5315 Rechtbank Amsterdam, 20-08-2014, C-13-549427 - HA ZA 13-1154 EVS

Mon, 08 Sep 2014 10:55:05 +0200

VVE-recht. Kosten herstel gebrek aan gemeenschappelijke constructievloer in beginsel voor rekening van VVE, ook als schade is toegebracht door vorige eigenaar begane grond. Verdeelsleutel bijdrage VVE-leden.

ECLI:NL:RBLIM:2014:7690 Rechtbank Limburg, 04-09-2014, C/03/192855 / KG ZA 14-342

Fri, 05 Sep 2014 09:09:05 +0200

Aanbestedingsrecht. Gelijkheidsbeginsel. Herstel van kennelijke fout. Social return. Plan van aanpak. Een kennelijke, geringe of gemakkelijk te herstellen fout in een inschrijving mag gericht worden verbeterd als de wijziging niet tot een wezenlijke nieuwe inschrijving leidt en niet tot concurrentievervalsing. Gevraagd percentage op social return op totale aanneemsom is niet opgegeven bij insch...

ECLI:NL:RBGEL:2014:5523 Rechtbank Gelderland, 23-04-2014, 254989

Thu, 04 Sep 2014 17:13:35 +0200

Incident tot betaling voorschot op schadevergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2014:10788 Rechtbank Den Haag, 21-08-2014, C-09-468807 - KG ZA 14-773

Wed, 03 Sep 2014 14:52:36 +0200

Kort geding. Aanbesteding. Eiseres heeft onvoldoende aanemelijk gemaakt dat de door haar aangeboden sportkleding bekendheid geniet door reclame die direct op de consument is gericht. Derhalve is onvoldoende gebleken dat haar inschrijving voldoet aan het Programma van Eisen, zodat de inschrijving naar voorlopig oordeel op goede gronden ongeldig is verklaard.

ECLI:NL:RBROT:2014:7378 Rechtbank Rotterdam, 20-08-2014, C/10/434767 / HA ZA 13-1037

Wed, 03 Sep 2014 12:53:06 +0200

Onderhandse aanbestedingsprocedure; gunningscriterium EMVI; vordering verklaring voor recht tekortschieten en schadevergoeding op te maken bij staat; geen ongeldige inschrijving, want Wegener kan voldoen aan eis van minimum 25% redactionele pagina’s; geen schending transparantie- en gelijkheidsbeginsel geschonden, want in de offerteaanvraag beschreven beoordelingssystematiek was voor BAR duidel...

ECLI:NL:GHARL:2014:6766 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2014, 200.126.185

Tue, 02 Sep 2014 13:39:05 +0200

Hoger beroep van vonnissen ECLI:NL:RBARN:2011:BU3546: Bevoegdheidsincident en ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0403: Aansprakelijkheid voor kartelschade na onherroepelijke beschikking Europese Commissie (zgn. follow on-actie); toerekening in concernverband van wetenschap moeder aan dochter; verjaring; schadebegrip en de berekening van de schade; passing on-verweer; verhouding met schadestaatprocedure.

ECLI:NL:RBGEL:2014:5563 Rechtbank Gelderland, 30-04-2014, 247652

Mon, 01 Sep 2014 15:31:35 +0200

Onderhandse aanbesteding voor ontmanteling tijdelijke AZC-locatie.

ECLI:NL:GHDHA:2014:2675 Gerechtshof Den Haag, 15-07-2014, 200.151.391-01

Mon, 01 Sep 2014 10:58:05 +0200

overheidsaanbesteding; halffabricaten rijbewijzen; opdracht voor memorie van grieven definitief gegund; wijziging van eis na memorie van grieven toelaatbaar?; Voldoende motivering gunningsbeslissing?; transparantie bij beoordeling kwaliteitscriterium

ECLI:NL:RBDHA:2014:10786 Rechtbank Den Haag, 25-07-2014, 466672 KG ZA 14-623

Fri, 29 Aug 2014 17:11:05 +0200

Kort geding. Aanbesteding Rijkswaterstaat betreffende Groot Onderhoud Vaarweken fase 4c. Er zijn twee inschrijvingen ontvangen van X en Y. Rijkswaterstaat is voornemens om te gunnen aan Y, die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, met name omdat zij op het kwaliteitscriterium ‘projectbeheersing’ een (beduidend) hogere score heeft gehaald dan X. Volgens X had de inschrijving ...