Magnifying glass Close

Vandaag stemming herziening Aanbestedingswet

Vandaag zal er vanaf 15:00 in de Tweede Kamer gestemd worden over de amendementen, het wetsvoorstel en de moties omtrent de herziening van de Aanbestedingswet 2012. Agnes Mulder (CDA), Sharon Gesthuizen (SP), Eppo Bruins (ChristenUnie), Kees Verhoeven (D66) en Erik Ziengs (VVD) hebben hiervoor in totaal tien moties ingediend.

Als de stemming voorspoedig verloopt, zal de Aanbestedingswet aan de Eerste Kamer verzonden worden. Volgens de termijnen van de Europese Commissie moet de wet op 18 april geïmplementeerd zijn. Minister Kamp heeft in het Kamerdebat van 9 maart aangegeven dit niet te redden. De nieuwe deadline is 1 juli.

Motie over de verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels
Agnes Mulder heeft deze motie over de verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels ingediend. Ze constateert hierin dat de Europese aanbestedingsdrempels relatief laag liggen, waardoor overheidsopdrachten al snel verplicht Europees moeten worden aanbesteed. Overheden hebben hierdoor weinig ruimte om lokaal aan te besteden, waardoor kleine spelers niet aan bod komen. Mulder verzoekt de regering om in 2016 een verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels te agenderen in de Europese Unie en resultaten hiervan met de Kamer te delen.

Motie over de uitbreiding van de Gids Proportionaliteit
Agnes Mulder dient tevens de motie in om de Gids Proportionaliteit uit te breiden. Ze constateert dat de gunning van opdrachten aan het mkb nagenoeg gelijk is gebleven sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. De prijs telt bij aanbestedingen soms zwaarder mee dan de bedoeling is. Dit maakt de kans kleiner dat de opdrachten aan het mkb worden gegund. Mulder verzoekt de regering om de Gids Proportionaliteit uit te breiden met technische aanwijzingen die eraan bijdragen dat de nadruk minder komt te liggen op de prijs.

Motie over aanbestedingsprocedures die te laat zijn ingetrokken
Ook dient Agnes Mulder een motie in over te laat ingetrokken aanbestedingsprocedures. Aanbestedingen worden soms ingetrokken, omdat er door de aanbestedende dienst fouten zijn gemaakt of omdat nieuwe politieke of financiële doelen worden gesteld. Inschrijvers hebben soms al vele weken aantoonbaar aan een aanbesteding gewerkt voordat deze wordt ingetrokken. Het is volgens Mulder van belang dat de professionaliteit van overheidsinkopen wordt verbeterd. Daarom verzoekt zij de regering om voor 1 januari 2017 inzichtelijk te maken hoe vaak aanbestedingsprocedures in de afgelopen jaren te laat zijn ingetrokken en in hoeveel van die gevallen hierbij schadevergoedingen zijn uitgekeerd.

Motie over het voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten
Hierover hebben zowel Sharon Gesthuizen en Kees Verhoeven een motie ingediend. De Kamerleden stellen dat het mkb gelijke kansen moet krijgen bij het meedingen naar een aanbesteding. Bovenmatig clusteren belemmert dit. In de Aanbestedingswet 2012 is onnodig clusteren verboden, de Gids Proportionaliteit geeft hier al uitleg over, maar toch wordt er nog onnodig geclusterd. Gesthuizen verzoekt de regering om de Gids Proportionaliteit aan te passen, zodat verhelderd wordt wanneer er sprake is van onnodig clusteren. Verhoeven zou graag zien dat dit onderwerp meegenomen wordt in het plan ‘beter aanbesteden’ van minister Kamp.

Motie over monitoren van de Commissie van Aanbestedingsexperts
Deze motie over de Commissie van Aanbestedingsexperts komt van Eppo Bruins. Hij stelt dat de Commissie van Aanbestedingsexperts voorziet in een laagdrempelig klachtenmeldpunt voor ondernemers en bemiddelend kan optreden door advies uit te brengen. De behoefte bij ondernemers is volgens hem groot om de rechtmatigheid van aanbestedingsprocedures te toetsen. Een korte doorlooptijd van de klachten bij de Commissie is wenselijk, zodat adviezen beschikbaar zijn voordat de definitieve gunningsbeslissing is genomen. Daarom verzoekt Bruins de regering om de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts te monitoren en de Kamer hierover ten minste eens per jaar te informeren.

Motie over de publiek-private samenwerking tussen de overheid en mkb-bedrijven
Eppo bruins heeft tevens een motie over de publiek-private samenwerking ingediend. Innovatiepartnerschap biedt volgens Bruins mooie kansen om de innovatiekracht van bedrijven te benutten. De publiek-private samenwerking tussen de overheid en meerdere mkb-bedrijven kan ook op korte termijn leiden tot innovatieve oplossingen op lokaal niveau. Daarom ziet Bruins graag dat de regering pilots in gang zet, waarbij publiek-private samenwerking plaatsvindt tussen de overheid en meerdere mkb-bedrijven, om tot lokale innovatieve oplossingen te komen.

Motie over onafhankelijk toezicht bij aanbestedingen
Eppo Bruins en Sharon Gesthuizen constateren dat aanbestedende diensten en specialesectorbedrijven de regelgeving in de Aanbestedingswet en de wettelijk geborgde Gids Proportionaliteit nog te vaak overtreden. Disproportionele geschiktheidseisen en onnodig clusteren van opdrachten kan leiden tot het uitsluiten van een deel van de markt en ongewenste inperking van concurrentie. Daarom willen Bruins en Gesthuizen dat er onafhankelijk toezicht op aanbestedingen wordt georganiseerd.

Motie over 5% van alle inkopen besteden aan innovatieve producten, diensten en oplossingen
Kees Verhoeven ziet dat de overheid het doel heeft gesteld om 2,5 % van alle inkopen te besteden aan innovatieve producten, diensten en oplossingen. Het CPB heeft echter onlangs in het rapport ‘Kansrijk innovatiebeleid’ bepleit dat het innovatief aanbestedingsinstrument SBIR zeer succesvol is in het stimuleren van innovatie en dat de overheid hier meer in zou moeten investeren. Daarom verzoekt Verhoeven om het doel van 2,5% te verhogen naar 5%.

Motie over ruimte bieden voor het testlab
Erik Ziengs vindt het van belang dat aanbestedende diensten openstaan voor jonge, innovatieve bedrijven, zodat innovatieve oplossingen maximaal in beeld komen. Er wordt op decentraal niveau gewerkt aan het toegankelijker maken van aanbestedingen voor jonge innovatieve bedrijven via onder andere een testlab van een aantal grote steden. Dit is gericht op het uitwisselen van kennis, ervaringen en voorbeelden. Ziengs vindt het van belang dat best practices snel gemeengoed worden. Daarom verzoekt hij de regering om dit testlab en soortgelijke initiatieven alle ruimte te bieden, de voortgang te volgen en waar mogelijk op te treden als launching customer.

Amendementen
Tot slot zijn er ook vier amendementen ingediend. Amendement 13 van Verhoeven regelt dat duurzaamheidskenmerken wordt toegevoegd als beoordelingscriterium. Amendement 12 van Verhoeven en Van Veldhoven stelt dat onder de kosten die toegerekend kunnen worden aan externe milieueffecten in ieder geval de kosten vallen van CO2-uitstoot. Amendement 9 van Bruins en Ziengs regelt dat de wettelijke verplichting van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de speciale-sectorbedrijven. Verder regelt amendement 11 van Gesthuizen dat de motiveringsplicht ook van toepassing is op het criterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’. 

Partner van Aanbestedingscafé
Partner van Aanbestedingscafé

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres