Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wanneer is een prijs niet realistisch of irreëel?

Vroeger was ik een enorme fan van Van Kooten en De Bie. Vooral Wim de Bie kon zich prachtig kwaad maken om misstanden. Dan kwam hij met zijn grote hoofd vol in beeld om zijn verontwaardiging te uiten. Ik zou graag willen dat u bij het lezen van dit stukje een verontwaardigd groot hoofd in gedachten houdt.

Op 12 mei 2015 heeft zorgverzekeraar CZ op TenderNed een opdracht aangekondigd voor de levering van zuurstofvoorzieningen inclusief toebehoren en bijbehorende dienstverlening in de thuissituatie aan verzekerden met een actieve ademhaling. (Persoonlijk hoop ik dat alle verzekerden bij CZ een actieve ademhaling hebben…) In de stukken staat: “De prijs dient voor alle onderdelen realistisch te zijn. De inschrijver dient hiervoor een accountantsverklaring in te dienen. De verklaring dient duidelijk te maken waarom de inschrijver meent dat van realistische prijzen sprake is.”

CZ heeft VitalAire en Westfalen Medical BV uitgenodigd om stukken, waaronder zo’n accountantsverklaring, te overleggen. VitalAire heeft ter voldoening aan deze uitnodiging een brief van haar accountant Mazars Paardekooper Hoffman overgelegd. In die brief schrijft Mazars dat het voor haar als accountant niet mogelijk is om “assurance” te verstrekken, waarin wordt aangetoond dat sprake is van een realistische prijsvorming, omdat in het Inkoopdocument geen normenkader is opgenomen.

CZ laat het er niet bij zitten en schrijft: “Ten aanzien van de accountantsverklaring kan CZ niet akkoord gaan en leidt dit tot de vaststelling dat geen verklaring zoals gevraagd in het inkoopdocument aangeleverd is. CZ heeft expliciet gevraagd om bevindingen van een eigen, zelfstandig onderzoek door de accountant naar het realiteitsgehalte van de geoffreerde prijzen.”

Mazars laat via VitalAire weer weten: “Op basis van het grondig en kritisch doorlopen van het prijsmodel en de discussies omtrent de gebruikte veronderstellingen hebben wij geen indicaties aangetroffen welke mogelijk duiden op onrealistische prijsvorming. Wij zijn van mening dat het niet mogelijk is om “assurance” te verstrekken waarin wordt aangetoond dat er sprake is van realistische prijsvorming, dit daar inkoopdocument met kenmerk 2016.01.76.011 geen normenkader bevat.”

Bent u er nog? De accountant zegt voor de tweede keer, wij willen wel, maar dan willen we graag weten wat u verstaat onder een realistische prijs.

CZ schrijft weer: “Ten aanzien van de accountantsverklaring kan CZ niet akkoord gaan en leidt dit tot de vaststelling dat geen verklaring zoals gevraagd in het inkoopdocument aangeleverd is. CZ heeft expliciet gevraagd om bevindingen van een eigen, zelfstandig onderzoek door de accountant naar het realiteitsgehalte van de geoffreerde prijzen. De aanvullende verklaring is geen verklaring van een eigen onderzoek maar nogmaals de weergave van wat VitalAire gedaan heeft om tot de prijsstelling te komen.”

VitalAire schrijft voor de derde keer: “WEGENS HET ONTBREKEN VAN EEN NORMENKADER OVER EEN REALISTISCHE PRIJS IS HET ONS NIET MOGELIJK DAAR ZEKERHEID OVER TE VERSTREKKEN, WIJ ZIJN DAAROM NIET IN STAAT OM DE GEVRAAGDE CONTROLEVERKLARING TE VERSTREKKEN.”

Dan heeft CZ er genoeg van: “Wij moeten vaststellen dat VitalAire na tweemaal de gelegenheid te hebben gekregen een verklaring in te dienen die uiterlijk op 23 juli voorhanden had dienen te zijn, niet heeft voldaan aan een van de vereisten die gesteld waren en die VitalAire door deelname aan de inkoopprocedure heeft aanvaard. Wij hebben geen andere mogelijkheid dan terug te komen op onze voorlopige gunningsbeslissing voor zover die het voornemen bevatte met VitalAire een overeenkomst te sluiten. Vanwege het ontbreken van een verklaring van Mazars die voldoet aan wat gevraagd is, leggen wij de inschrijving van VitalAire ter zijde.”

De zaak komt voor de rechter en die geeft CZ gelijk. Als ik rechter was zou ik het volgende tegen CZ gezegd hebben:

“Hoe halen jullie het in je hoofd om een bedrijf op te zadelen met de kosten voor een accountant voor iets waarvoor jullie zelf niet eens duidelijk kunnen aangeven wat jullie bedoelen. Termen als ‘irreële prijzen’ en ‘onrealistische prijzen’ horen niet thuis in een aanbesteding. Ieder normenkader dat je hiervoor probeert te bedenken faalt. Als het gaat om een Europese aanbesteding moet je vanwege het non-discriminatiebeginsel zelfs heel Europa in je vergelijking betrekken. Een onrealistische prijs in Nederland is misschien in Griekenland heel normaal. Kortom, het is een vaag niet toetsbaar begrip net als ‘marktconform’, dat ook niet in een aanbesteding past. Bovendien, als een inschrijver extreem laag inschrijft heeft de aanbestedende dienst gewoon de wettelijke mogelijkheid om deze ‘abnormaal lage inschrijving’ te onderzoeken en eventueel na een ‘inhoudelijk debat’ (RB Den Haag) met de inschrijver terzijde te schuiven. Al dat geleuter over irreële prijzen is dus nergens voor nodig.”

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties (4)

aanbestedingscafe gebruiker 29 januari 2016 12:59 uur

Wat maakt VitalAire, en hun accountant, het zichzelf onnodig moeilijk! CZ vraagt om een verklaring inzake een realistische prijs. CZ geeft daarbij géén normenkader, ook niet na een nadrukkelijk verzoek. Dan is ieder normenkader dus geschikt. De accountant maakt een eigen normenkader, vergelijkt de aanbieding daarmee. Inderdaad, dat klopt, en geeft een verklaring af. Iedereen tevreden. Zegt dat wat over de kwaliteit of de prijs van het geboden product? Geheel niets. Maar we geven wel vaker overbodige verklaringen af in het kader van een aanbesteding. Zoals ik wel vaker aan opdrachtgevers moet voorleggen: "willen jullie gelijk krijgen, of wil je de opdracht?". Meestal kiezen ze voor de opdracht....

Frans Rieder 15 november 2015 23:02 uur

Tja Ron, jij beweert dat de accountant het wel kan. Het grappige is dat de accountant ook prima argumenten aandraagt, net als jij dat zou kunnen, dat de bieding voldoet, hij vult er alleen aan toe dat hij vanwege het ontbreken van een normenkader geen “assurance” kan verstrekken. Ik vraag me ook af wat de “assurance” waart is als er geen normenkader geldt. Je kan dan alle kanten op. Dat de CZ geen normenkader verstrekt vind ik laf. Ik denk dat de kans groot is dat het CZ normenkader ter discussie was gesteld, maar de discussie uit de weg gaan en een accountant “assurance” vragen voor iets waar geen kader voor is, vind ik niet kunnen. Ik heb toch de uitspraak eens erop nageslagen. De rechter citeert de volgende tekst uit het tenderdocument “(…) dekking geven voor inkoopprijzen, vermeerderd met de kosten voor dienstverlening, logistiek (inclusief afdekken logistieke risico’s), distributie, aflevering aan en begeleiding van de verzekerde, zorg die geleverd wordt, opslag, invoer, orderverwerking, cliëntenservice, facturatie, onderhoud en service en alle andere mogelijke kosten.” Als ik dit zo lees is er misschien geen sprake van een normenkader, maar geeft dit dusdanig veel richting aan, dat ik de mening van de rechtbank wel kan volgen en dat VitalAire hier zich wel heel procedureel vanaf heeft gemaakt. Ik deel de mening van Theo dat als je zaken vaag laat door het achterwegen laten van een normenkader, je dit soort vragen niet moet laten voorzien van een accountant verklaring (dat is jezelf voor de gek houden, en vraagt een vage rol van een accountant). Aan de andere kant, de accountant had aan de hand van het gestelde een normenkader kunnen opstellen en dat aan CZ kunnen voorleggen of ze dat bedoelde. Een boel werk, die mijn inziens niet bij de ON hoort, maar als daarna een opdracht volgt, zou ik dat wel hebben gedaan. Het lijkt een principe kwestie van beide, waarbij CZ op punten heeft gewonnen.

Ron Reijnders 6 november 2015 12:57 uur

Als mij wordt gevraagd een inschrijfstaat te beoordelen op realistische prijzen kan ik dat heel goed (zonder normenkader) De keren dat ik dat heb gedaan, heb ik hiervan zowel OG als ON kunnen overtuigen. Dat geheel zonder nomenkader. Als ik dus door ervaring kan bewijzen dat het op die manier kan. Wie is dan een ander - die het niet heeft gedaan - om te stellen dat het niet zou kunnen ? Laten we eens ophouden al te snel te stellen dat dingen niet kunnen. Als dat waar zou zijn, leefde we nu nog als jagers en verzamelaars en werden kinderen nooit een vakman.

Ron Reijnders 6 november 2015 12:50 uur

Ik heb me bij het lezen ook afgevraagd wat moeten we hier nu mee. En toch kan ik de uitspraak van de rechter billijken. En wel hierom: Ik ben het namelijk niet met de accountant/leverancier en met Theo eens dat je dit alleen zou kunnen onderzoeken met een door CZ aangegeven normenkader. Toen ik erover na ging denken had ik juist de conclusie dat elke normenkader mank zal gaan maar een account (misschien wel als enige) dat prima kan onderzoeken in ieder geval veel beter dan een opdrachtgever. Een accountnat kan dieper in de bedrijfsgegevens duiken (hetgeen een OG niet kan). Ik vind het gewoon flauwe smoes dat een accountant dat niet zou kunnen. Veeleer moet ik denken aan probleem dat hier mogelijk iets niet in de haak zou kunnen zijn en dat CZ dat vermoeden (zelf niet hard kan maken) en op die wijze - m.i. terecht - om reële prijzen vraagt. Ik vraag dat Theo de vraag te vel vanuit het juridische insteekt en de praktische kant te veel links laat liggen. Nergens staat dat de accountant ook commerciële gegevens moet openbaren doch slechts eigenstandig onderzoek moet doen. Dat is toch netjes opgelost. Het op voorhand weigeren dat onderzoek te doen, is in mijn ogen op zich al op zijn minst vreemd.

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres