Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wijziging van de Aanbestedingswet: een zorg of een kans?

Eind oktober is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Uiterlijk op 18 april 2016 treedt de gewijzigde Aanbestedingswet in werking. Dan moeten de wijzigingen ook zijn geïmplementeerd in het inkoopbeleid van aanbestedende diensten. Een hele klus! Wat is een efficiënte aanpak? U kunt nu al beginnen aan de voorbereidingen.

Ter geruststelling: veel blijft bij het oude. Voor de openbare en de niet-openbare procedure moeten dezelfde stappen worden doorlopen en de aanbestedingsbeginselen gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit blijven een vertrouwde basis voor rechtmatig aanbesteden.
Daarnaast zijn er ook veel veranderingen, waarmee u in de toekomst rekening moet houden en die u ook nieuwe kansen bieden. De opsomming hieronder geeft een eerste indruk.

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
De kwalificatie van ondernemers vraagt meer aandacht en biedt de aanbestedende dienst ook meer houvast. Een uitsluitingsgrond hoeft niet meer fataal te zijn. Als een ondernemer zijn geschiktheid aantoont met gegevens van anderen, worden die anderen bij de opdracht betrokken door feitelijke uitvoering van (een deel van) de opdracht of door hoofdelijke aansprakelijkheid. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van overeenkomsten kunnen leiden tot uitsluiting van deelname aan volgende aanbestedingen. Gedegen contractbeheer wordt dus nog belangrijker voor de aanbestedende dienst.

Termijnen
Veel minimumtermijnen zijn verkort. Een aanbestedende dienst die niet tot de centrale overheid behoort mag in een niet-openbare procedure de inschrijvingstermijn vaststellen in overleg met de geselecteerde gegadigden. Goed nieuws voor wie haast heeft: een snelle procedure wordt mogelijk als u de noodzaak hiervan ‘naar behoren onderbouwt’ en de urgentie niet aan de aanbestedende dienst te wijten is.

Van bijlage IIB naar bijlage XIV
Bijlage IIB van de oude aanbestedingsrichtlijn verdwijnt, maar veel van deze zogenaamde residuaire diensten keren terug in bijlage XIV van de nieuwe richtlijn. Voor deze diensten blijft een licht regime gelden mits de geraamde waarde lager is dan € 750.000,– Dit betreft onder meer gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, waaronder veel diensten die gemeenten in het sociaal domein opdragen.
Arbeidsbemiddeling wordt niet genoemd in bijlage XIV. Voor ‘inhuur’ van personeel moet na de wetswijziging dus een volledige aanbestedingsprocedure worden uitgevoerd. Mogelijk voldoet uw marktplaats al aan de nieuwe, sterk vereenvoudigde, regels van het dynamisch aankoopsysteem en hoeft u deze alleen maar te formaliseren.

Plan van aanpak
Niet alle veranderingen in de Aanbestedingswet zullen direct van belang zijn voor uw organisatie. Het is daarom raadzaam in deze voorbereidingsfase vast te stellen wat uw organisatie nodig heeft om na de wetswijziging optimaal te kunnen blijven inkopen. Het plan van aanpak omvat in ieder geval een inventarisatie van inkoopdocumenten, -modellen en –processen, veel toegepaste procedures, de inkoopbehoeften van interne klanten en de huidige (contractuele) relaties met leveranciers en dienstverleners. Met die informatie kunt u bepalen welke wetswijzigingen invloed hebben op uw inkooppraktijk, of en hoe u uw modellen moet (laten) aanpassen en wie u moet betrekken bij het implementeren van de wetswijzigingen.

Het resultaat van al deze inspanningen is in 2016 een actueel inkoopbeleid dat de basis vormt voor rechtmatig en doelmatig aanbesteden, aangepaste werkprocessen en modellen, tevreden interne klanten en een goede reputatie bij leveranciers. Risico’s zijn gereduceerd, kansen worden optimaal benut.

Partner van Aanbestedingscafé:
Partner van Aanbestedingscafé:

Reacties

Partner van Aanbestedingscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres