Een concessie is een overeenkomst met een leverancier voor de uitvoering van een werk of dienst. Hierbij kan gedacht worden aan de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage. Het verschil met een reguliere opdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van het werk of de dienst niet bestaat uit betaling, maar uit het verlenen van een exploitatierecht. Kenmerkend is dat het risico van de exploitatie bij de exploitant ligt. Het kan zijn dat de aanbestedende dienst een bijdrage levert in de exploitatie, een bijdrage uit de winst ontvangt of dat er geen bijdrage wordt geleverd of ontvangen.

Openbare werken
In de artikelen 2.40, 2.41 en 2.151 t/m 2.156 van de Aanbestedingswet 2012 staan de voorschriften voor concessieovereenkomsten voor openbare werken.

Wanneer een concessie een waarde heeft van meer dan vijf miljoen euro, dan moet de aanbestedende dienst in de aankondiging aangeven dat er gebruikgemaakt wordt van een concessieovereenkomst. De minimumtermijn voor de inschrijvingen is dan 52 dagen. Als de aankondiging elektronisch gebeurt, mag dit ingekort worden met zeven dagen.

Een concessiehouder kan een aanbestedende dienst zijn, maar ook een marktpartij. Bij de plaatsing van opdrachten bij derden moet de concessiehouder zich houden aan de voorschriften voor bekendmaking.

Openbare diensten
Een concessieovereenkomst voor diensten betreft een overeenkomst met dezelfde kenmerken als overheidsopdrachten voor diensten. Alleen bestaat de tegenprestatie voor de te verlenen diensten uit het exclusief recht de dienst te exploiteren. De Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing op concessieovereenkomsten voor diensten, tenzij er sprake is van grensoverschrijdend belang. Indien de geraamde waarde van de concessie de Europese aanbestedingsdrempel voor diensten overschrijdt, vormt dit een sterke indicatie dat er sprake is van grensoverschrijdend belang.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.