Concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedende dienst kan voor complexe opdrachten gebruikmaken van de concurrentiegerichte dialoog. Voorwaarde is dat de aanbestedende dienst niet in staat is alleen technische oplossingen te vinden of de juridische en/of financiële voorwaarden van een project te specificeren. De procedure is geschikt voor grote infrastructuurprojecten of ingewikkelde automatiseringsprojecten.

De concurrentiegerichte dialoog is een procedure, waarbij alle leveranciers een verzoek mogen indienen om deel te nemen. Daarbij voert de aanbestedende dienst een dialoog met de tot de procedure toegelaten leveranciers. Het doel van de dialoog is om meer oplossingen te vinden voor de behoeften van de aanbestedende dienst. Op grond hiervan nodig je de geselecteerde leveranciers uit een offerte uit te brengen.

Het is niet nodig om in de aankondiging van de aanbesteding te motiveren waarom deze procedure gebruikt wordt. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt wel dat de aanbestedende dienst op objectieve gronden moet kiezen welk type aanbestedingsprocedure wordt toegepast en welke ondernemers toegelaten worden tot de procedure. Op verzoek van een ondernemer moet de keuze voor een concurrentiegerichte dialoog gemotiveerd kunnen worden.

Procedure
De procedure moet voorafgaand via TenderNed aangekondigd worden. Het is gebruikelijk om eerst een selectieronde te houden, waarbij minimaal drie geschikte gegadigden geselecteerd worden. Daarna wordt er in een of meerdere ronden een dialoog gehouden met deze gegadigden.

Bij iedere ronde kun je deelnemers laten afvallen door het toepassen van de gunningscriteria. Als de aanbestedende dienst hier gebruik van maakt, moet dit in de aankondiging van de opdracht of het bestek vermeld zijn.

Na de dialoogfase blijven uiteindelijk een of meerdere oplossingen over. De overgebleven deelnemers worden uitgenodigd om een inschrijving voor hun oplossing te doen.

Je bent verplicht om de opdracht op basis van EMVI te gunnen. Na de inschrijving mag er niet meer onderhandeld worden. Je kunt de inschrijvers een ontwerpvergoeding geven om de kosten die zij hebben gemaakt enigszins te compenseren.

Voordelen

  • Bevordert innovatie.
  • De procedure biedt ruimte voor interactie tussen opdrachtgever en potentiële opdrachtnemer om de juiste oplossing te vinden.
  • Objectief, transparant en niet-discriminerend.

Nadelen

  • Lange procedure met voorgeschreven minimumtermijnen.
  • Hoge procedurekosten onder meer door het houden van dialogen.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.