Gestanddoeningstermijn

Binnen de gestanddoeningstermijn mag de inschrijver zijn inschrijving niet meer wijzigen. In de Aanbestedingswet 2012 is er geen vaste termijn voor gestanddoening voorgeschreven. In het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016 is een termijn van vijftig dagen opgenomen, maar hier kan de aanbesteder van afwijken door in de aankondiging, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn te stellen. Met het indienen van een offerte verklaren de inschrijvers dat ze akkoord zijn met de gestanddoeningstermijn.

Verlening termijn
Het komt voor dat de aanbestedende dienst langer dan de gestelde gestanddoeningstermijn nodig heeft om een gunningsbeslissing te nemen. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing. PIANOo adviseert daarom om in het aanbestedingsdocument op te nemen dat de offertes van de inschrijvers geldig blijven tot een X aantal dagen na de datum waarop het vonnis is gewezen. De voorlopige winnaar dient wel op de hoogte gesteld te worden van de verlening van het termijn, zoals genoemd in het aanbestedingsdocument. Het ARW 2016 bepaalt dat, indien een kort geding aanhangig is gemaakt, de termijn van gestanddoening acht dagen na de dag waarop het vonnis is gewezen eindigt.

Nadeel inschrijvers
Het kan voorkomen dat een inschrijver (financieel) nadeel ondervindt als gevolg van de verlening van de gestanddoeningstermijn. Denk hierbij aan prijsstijgingen van materiaal en personeel als gevolg van tijdsverloop. De mogelijkheden tot wijziging van de aanbieding bij het verlengen van de termijn zijn echter beperkt. Het is niet toegestaan dat de inschrijver bij het instemmen met de verlening voorwaarden stelt. Op basis van het gelijkheidsbeginsel dient het aanbod van de inschrijver vergelijkbaar te blijven met het aanbod van de andere inschrijvers.

Bronnen

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.