Gids Proportionaliteit

Proportionaliteit is een van de vier beginselen van de Aanbestedingswet. Om dit beginsel te verduidelijken, is de Gids Proportionaliteit opgesteld. Proportionaliteit heeft een directe relatie met de voorgenomen opdracht, de keuze voor een aanbestedingsprocedure en de contractvorm met inkoopvoorwaarden.

De basis van de Gids Proportionaliteit is dat eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen in een redelijke verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de opdracht. Wat betreft het bepalen van de omvang van de opdracht geldt een clusterverbod en de verplichting om samengevoegde opdrachten op te delen in percelen. Het proportionaliteitsbeginsel is ook van toepassing op aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden.

Verplicht gebruik
De Gids Proportionaliteit is opgesteld om aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven te ondersteunen. Door een amendement is de Gids Proportionaliteit echter aangewezen als een verplicht richtsnoer. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zullen zich daardoor aan de voorschriften uit deze gids moeten houden, of afwijkingen moeten motiveren.

Inhoud Gids Proportionaliteit
De Gids schrijft bijvoorbeeld voor dat de aanbestedende dienst bij raamovereenkomsten niet mag verlangen dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat. Ook moet de aanbesteder bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel ten minste drie en maximaal vijf inschrijvers uitnodigen tot het doen van een inschrijving. 

De gehele Gids Proportionaliteit is hier te downloaden.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.