Level playing field

Er is sprake van een level playing field als alle spelers evenveel kansen hebben om te slagen en iedereen het spel speelt volgens dezelfde regels. Daarbij is het ook belangrijk dat externe factoren geen invloed hebben op de spelers. 

Het level playing field is een van de belangrijkste aspecten van het aanbestedingsbeginsel ‘gelijke behandeling’. Bij een aanbesteding houdt het in dat alle leveranciers/ondernemers die inschrijven op een opdracht, een gelijke kans hebben om de opdracht te winnen. 

Het level playing field is relevant wanneer:

  • een bestaande opdracht opnieuw wordt aanbesteed;
  • een potentiële aanbieder in het voortraject, bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, een adviserende rol had voor de aanbestedende dienst.

Een aanbestedende dienst kan voor een level playing field zorgen door alle inschrijvende leveranciers te voorzien van dezelfde hoeveelheid informatie en kennis. Voorbeelden van deze informatie kunnen zijn: het stellen van duidelijke doelstellingen aan de aanbesteding en het creëren van transparantie over de wijze van dienstverlening in het verleden. Zo hebben nieuwe inschrijvers evenveel kennis als de zittende leverancier. 

De vraag of het level playing field niet in gevaar is gekomen, komt vaak voor als een potentiële aanbieder de aanbestedende dienst in het voortraject helpt bij het opzetten van de aanbesteding. De potentiële aanbieder heeft daardoor namelijk al meer kennis van de opdracht of aanbestedingsprocedure. Maar, en dit blijkt uit jurisprudentie, een aanbestedende dienst mag een aanbieder pas uitsluiten wanneer er sprake is van een zodanige kennisvoorsprong dat de mededinging daardoor wordt vervalst of uitgeschakeld. Daarvoor moet de aanbestedende dienst de volgende vragen stellen:

  • Verstoort de adviserende rol van de aanbieder in het voortraject de mededinging?
  • Zo ja, is uitsluiting dan de enige sanctie om het gelijkheidsbeginsel te waarborgen?
    Bijvoorbeeld: als de adviserende inschrijver betrokken is geweest bij de kostenraming en deze raming maakt onderdeel uit van de gunning, dan komt het level playing field in gevaar. Uitsluiting is dan de enige rechtvaardige beslissing. 

Het is de taak van de aanbestedende dienst om te zorgen voor een level playing field. Daarvoor moet de opdracht zo goed mogelijk worden omschreven. Zo kan er worden voorkomen dat de zittende leverancier over meer informatie beschikt. Ook moet er met een kritische blik worden gekeken naar de leveranciers die een adviserende rol hadden in het voortraject. Als er geen sprake is van een eerlijk speelveld, dan moeten er maatregelen worden genomen om die balans te herstellen. 

Bronnen:

Samira Huibregtse

Over de auteur
Samira Huibregtse

Samira Huibregtse is een jonge, enthousiaste journalist die met plezier op zoek gaat naar interessant nieuws in de wereld van inkopen en aanbesteden.