Een aanbesteding kan opgedeeld worden in percelen. Dit betekent: ‘het binnen de regels onderverdelen van een opdracht in meerdere stukken’. Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat geclusterde opdrachten in principe in percelen verdeeld moeten worden. Het opdelen van opdrachten verhoogt de marktwerking, maakt het makkelijker voor kleinere ondernemingen om in te schrijven en de overheidsorganisatie verkrijgt expertise op specifieke onderdelen van de opdracht. Wanneer een opdracht niet in percelen verdeeld wordt, moet dit gemotiveerd worden in de aanbestedingsstukken.

Voor het bepalen van de waarde van de opdracht dient de geraamde waarde van alle percelen samen als waarde van de opdracht te worden beschouwd. Wanneer deze waarde het drempelbedrag overschrijdt dienen alle percelen te worden aanbesteed.

Uitgangspunten van percelen:

  • Er mag niet gesplitst worden om onder de regelgeving uit te komen. 
  • Identieke producten of diensten mogen niet gesplitst worden. 
  • Producten en diensten die bij elkaar horen, zoals levering van een telefooncentrale en het onderhoud daarvan, moeten samengenomen worden.

Percelen uitzonderen
Bepaalde percelen kunnen worden uitgezonderd van een Europese aanbestedingsverplichting. Bij werken en diensten mag van de aanbestedingsrichtlijn worden afgeweken bij percelen met een waarde van minder dan 80.000 euro voor diensten en leveringen en minder dan 1 miljoen euro voor werken. Het bedrag van de percelen waarvoor is afgeweken, mag niet meer dan 20% van de totale waarde van de percelen bedragen.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.