Werken, leveringen en diensten

De wetgever maakt bij overheidsopdrachten onderscheid tussen werken, leveringen en diensten.

Werken
Onder werken vallen overeenkomsten die zijn gesloten tussen een aanbestedende dienst en een aannemer. De bepalingen hebben betrekking op aanbestedingen voor de bouw, dan wel weg- en waterbouwkundige werken.

Leveringen
Een levering gaat over goederen, zoals voedingsmiddelen, papier, pennen, meubels, machines, computers en standaard software. De producten kunnen geleverd worden door middel van aankoop, leasing, huur of huurkoop.

Diensten
Dit is een restcategorie van alles wat niet onder werken of leveringen valt. Hierbij maakt de wetgever onderscheid tussen prioritaire diensten (waar de volledige procedure van toepassing is) en residuaire diensten (waar de beperkte procedure van toepassing is).

Onder een prioritaire dienst (of 2a-dienst) valt bijvoorbeeld onderzoeks- en ontwikkelingswerk, een reparatiedienst, verzekeringsdienst of computerdienst. Een residuaire dienst (of 2b-dienst) omvat diensten van juridische aard, plaatsing van personeel, hotel- en restauratiediensten, spoorwegvervoersdiensten, etc.

Bij residuaire diensten gelden de voorschriften van de richtlijnen slechts in algemene zin. Er hoeft geen Europese aankondiging te worden geplaatst, maar de gunning moet wel bekendgemaakt worden. Voor deze diensten is de beperkte procedure van toepassing wanneer deze geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt. Deze moeten door nationale dienstverleners worden uitgevoerd.

Meerdere categorieën
Het komt voor dat een inkoopopdracht onder meerdere categorieën kan vallen. De inkoop van een machine omvat mogelijk ook de installatie en het onderhoud daarvan. In dat geval bereken je wat de hoogste waarde heeft: de levering of de dienst. Als de levering de hoogste waarde heeft, dan valt de opdracht hieronder.

Bronnen:

Nancy van Bemmel

Over de auteur
Nancy van Bemmel

Richard Engelfriet is Nederlands meest simpele ondernemer. Hij heeft geen bedrijfsnaam, logo en bedrijfsplan. Laat staan een 5-jarenplan of een visie op papier. Wel is hij al 14 jaar succesvol ondernemer en auteur van 7 managementtitels.